Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-02-10

Sammanträde 2009-02-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Karl-Gustaf Sundgren.

Information

2 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

4 Redovisning av effekterna av förslaget om 1% buffert. - Ekonomichefen, respektive nämndsordförande och förvaltningschef

5 Intern kontroll av överförmyndaren. - Bengt Karlsson

6 Uppföljning av internkontroll avseende rutiner vid beställning av arbeten, tekniska kontoret. - Bo Dalesjö

7 Intern kontroll av investeringskalkylering och beslutsunderlag i de kommunala bolagen - Ljungby Energi AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB - Johan Rutgersmark

Beslutsärenden

8 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun. - Anne-Lise Fäldt

9 Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Antagande av taxa. - Alf Carlsson

10 Uppsägning av revers Ljungby Holding. - Magnus Johansson

11 Informationstavla E4:an. - Hans-Gunnar Bremer

12 Permutation av Ehrenfried Billengrens testamente (Sundet). - Bert Milling

13 Utbyggnad av cirkulationsplats vid Motell Ljungby. - Kenneth Pettersson

14 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad. - Ronnie Björkström

15 Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB. - Irene Hedfors

16 Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Energi AB. - Irene Hedfors

17 Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB. - Irene Hedfors

18 Revidering av turordning för ersättare för centerpartiet.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

19 Redovisning av delegationsbeslut.

§27 Fastställande av dagordning

Beslut

Båda ärendena tas upp som extra ärenden under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om följande ärenden kan tas upp som extra ärenden under dagens sammanträde:

 1. Ljungby kommuns prioriterade projekt i länstransportplanen.

 2. Ägardirektiv för Ljungby Holding AB.

§28 Förslag till åtgärder på grund av det ekonomiska läget

Ks2008/0529  040

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008 att uppdra åt varje nämnd att lägga 1% av sin budget som en buffert.

Effekterna av nämndernas buffertförslag redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2009 och på dagens sammanträde. En skriftlig sammanställning över samtliga förslag som har presenterats under ärendets gång har skickats med kallelsen till dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande tackar för redovisningarna och informerar om den fortsatta hanteringen av ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2009 kommer både kortsiktiga och långsiktiga besparingsförslag att tas upp till behandling och redovisas av varje nämnd. Därefter förs ärendet vidare för beslut i kommunfullmäktige. Den skriftliga sammanställningen kommer att tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 17 februari 2009.

§29 Uppföljning

Beslut

 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta med synpunkterna från intern-kontrollen av gode män i det utredningsarbete som pågår av överförmyndarens arbete.

 2. Internkontrollen avseende rutiner vid beställning av arbeten på tekniska kontoret läggs till handlingarna.

 3. Internkontrollen av investeringskalkylering och beslutsunderlag i de kommunala bolagen skickas till de kommunala bolagen.

Ärendet

 1. Förvaltningschefen på miljö- och byggkontoret redovisar intern kontroll av överförmyndaren angående god man.

 2. Ekonomichefen redovisar uppföljning av internkontroll avseende rutiner vid beställning av arbeten, tekniska kontoret.

 3. Ekonomen på socialförvaltningen redovisar intern kontroll av investeringskalkylering och beslutsunderlag i de kommunala bolagen – Ljungby Energi AB, Ljungbybostäder AB och Ljungby Utveckling AB.

§30 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun

Ks2008/0594  880

Beslut

Meningarna ”Allianspartierna nationellt har alla uppmärksammat bristerna hos de svenska skolbiblioteken. I juni 2008 har t ex Folkpartiet Liberalerna kommit med ett förslag till Skolbibliotek för alla.” i stycket om biblioteksutveckling i regionen och landet stryks.

Orden ”bokföringsprogram, ekonomiska kalkyler” i stycket om näringslivsutveckling stryks.

I övrigt godkänner kommunstyrelsen ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2004:1261) förordas en samordning av en kommuns samlade biblioteksresurser i form av en biblioteksplan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 10 december 2008 godkänna ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” upprättad av bibliotekschefen och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 20 januari 2009 att kommunstyrelsen beslutar att följande två meningar ”Allianspartierna nationellt har alla uppmärksammat bristerna hos de svenska skolbiblioteken. I juni 2008 har t ex Folkpartiet Liberalerna kommit med ett förslag till Skolbibliotek för alla.” i stycke 3 om biblioteksutveckling i regionen och landet stryks. I övrigt godkänner kommunstyrelsen ”Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun – ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011” och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar, med bifall av Harriet Kristensson (S), att texten ”bokföringsprogram, ekonomiska kalkyler” i stycket om näringslivsutveckling tas bort.

§31 Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)

Ks2008/0608  406

Antagande av taxa

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)” godkänd av miljö- och byggnämnden den 17 december 2008.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret överlämnar förslag till ny taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Orsaken till en ny taxa är att regeringen ändrat i verksamhets­koderna i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljö- och byggnämnden har den 17 december 2008, § 261, beslutat att godkänna den nya taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 20 januari 2009 och beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808)” godkänd av miljö- och byggnämnden den 17 december 2008.

§32 Uppsägning av revers Ljungby Holding

Ks2008/0548  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar uppsägning av reversen på 323 Mkr och att kommunfullmäktige beslutar att för egen skuld ingå borgen om 323 Mkr jämte därpå löpande kostnader och ränta för Ljungby Holdings låneförpliktelser avseende omsättning av reverslån.

Ärendet

Ekonomichefen informerade den 2 december 2008 kommunstyrelsens arbetsutskott om ett regeringsförslag att det från och med årsskiftet 2009 inte längre ska vara möjligt för kommunala moderbolag att göra avdrag för räntekostnader till kommunen.

Ljungby Holding AB har en skuld till Ljungby kommun på 323 Mkr genom en revers. Räntan är från och med år 2009 4%, vilket ger kommunen en ränteintäkt på 13 Mkr årligen.

Med anledning av den nya skattelagstiftningen från årsskiftet framför VDn för Ljungby Holding AB, i en skrivelse daterad 2009-02-03, att Ljungby Holding AB önskar säga upp reverslånet på 323 Mkr från Ljungby kommun som beslöts i kommunfullmäktige 2008-06-17 § 84.

Ljungby Holding AB anhåller också om kommunal borgen för långsiktig upplåning av 323 Mkr, för att kunna ersätta detta lån.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse daterad 2009-02-04 att kommunfullmäktige beviljar uppsägningen av reversen på 323 Mkr, samt att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 323 Mkr jämte därpå löpande kostnader och ränta för Ljungby Holdings låneförpliktelser avseende omsättning av reverslån.

§33 Informationstavla E4:an

Ks2007/0064  841

Ks2008/0406  101

Ks2008/0363  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp i budgetarbetet inför 2010 års budget.

Kommunledningskontorets och tekniska kontorets skrivelse skickas till Ljungbergsstiftelsen som svar på deras skrivelse, samt två medborgare som svar på deras medborgarförslag.

Ärendet

Två medborgarförslag och en skrivelse från Ljungbergmuseets styrelse har inkommit till Ljungby kommun i vilka det framförs önskemål om att informationstavla sätts upp längs E4:an. Syftet är att stärka marknadsföringen av sevärdheter och arrangemang i Ljungby kommun.

Beredning

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse den 3 december 2008 att de tillsammans med tekniska kontoret undersöker olika möjligheter till placering av en informationstavla samt tekniska lösningar. Någon kostnad har inte framtagits.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger den 20 januari 2009 kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret redovisa förslag och kostnader för en informationstavla till kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2009. Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas i budgetarbetet inför 2010 års budget.

§34 Permutation av Ehrenfried Billengrens testamente

Ks2007/0301  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till Kammarkollegiet översända tekniska kontorets och kommunledningskontorets skrivelse, daterad den 12 januari 2009, som komplettering till ansökan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 24 april 2008, § 52, att Ljungby kommun ska söka Kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för campingverksamhet och bostadsändamål.

Kammarkollegiet begär i skrivelse den 11 december 2008 att ansökan kompletteras med uppgift om stiftelsens ändamålsföreskrift går att tillämpa och eventuell ändring av denna.

Kammarkollegiet anser att det är en stiftelse som äger och förvaltar fastigheten Sundet 1:1, vilket innebär att köpeskillingen från en försäljning ska användas enligt vad som anges i föreskrifterna i testamentet. Utöver att underhålla fastigheten har stiftelsen till ändamål att ge ”för skolväsendet nyttiga ändamål, såsom bokpremier och barnbespisning, och för kommunens utveckling i sedlig anda och kraft välgörande ändamål.”

Tekniska kontoret och kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 12 januari 2008 att de befintliga fonderna ska ökas med vardera hälften av köpeskillingen vid en försäljning. Avkastningen på ena fonden ska då användas för skötsel av kvarvarande markområde med byggnader. Avkastningen på den andra fonden ska disponeras av barn- och utbildningsnämnden och användas i skol- och förskoleverksamheten inom Vittarydskolans upptagningsområde. De ändamål som ska stödjas ska avse sådant som ligger utöver kommunens normala anslag för förskole- och skolverksamhet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 20 januari 2009 att kommun­styrelsen beslutar att till Kammarkollegiet översända tekniska kontorets och kommunledningskontorets skrivelse, daterad den 12 januari 2009, som komplettering till ansökan.

Yrkanden

Alf Johansson (KB), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att kompletteringen av ansökan om permutation inte ska skickas till Kammarkollegiet.

Krister Lundin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) med flera yrkande om att kompletteringen av ansökan om permutation inte ska skickas till Kammarkollegiet mot Krister Lundins (M) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Krister Lundins (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning:

Ja-röst för bifall till Krister Lundins (M) yrkande.

Nej-röst för bifall till Alf Johanssons (KB) med flera yrkande.

Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Resultatet blev att Krister Lundins (M) yrkande ska gälla.

§35 Utbyggnad av cirkulationsplats vid Motell Ljungby

Ks2009/0006  310

Beslut

Investeringsmedel 1,5 Mkr flyttas från projekt 46005, Centrumplan, till projekt 41031, Cirkulationsplats Motell Ljungby.

Från och med 2010 års driftsbudget kompenseras tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader för Cirkulationsplats Motell Ljungby.

Ärendet

Tekniska kontoret har under 2007 i samband med planarbetet för Ljungby södra infart låtit Vägverket konsult göra en principskiss och en översiktlig kostnads­beräkning för en cirkulationsplats vid Motell Ljungby. Den beräknade kostnaden för utbyggnad av cirkulationsplatsen inklusive GC-port under väg 25 är 3,6 Mkr samt 0,2 Mkr för belysning (totalt 3,8 Mkr) i 2007 års prisläge.

Skanska har i genomförandeavtalet förbundit sig att betala 1/3 av kostnaderna, dock högst 1,2 Mkr. Enligt upprättat avtal har Vägverket förbundit sig att betala 1,1 Mkr. Under förutsättning att projektet kan genomföras till den kalkylerade kostnaden blir kommunens kostnad för utbyggnaden 1,5 Mkr. Kommunen förbinder sig att sköta underhållet av rondellen till en beräknad årlig driftskostnad av 25000 kronor exklusive kapitalkostnad.

Finansiering av projektet föreslås ske enligt följande:

- Investeringsmedel 1,5 Mkr flyttas från projekt 46005, Centrumplan, som finns upptaget i tekniska kontorets budget.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att godkänna redovisat förslag till finansiering

att från och med 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 januari 2009 att kommunstyrelsen beslutar

att investeringsmedel 1,5 Mkr flyttas från projekt 46005, Centrumplan, som finns upptaget i tekniska kontorets budget,

att från och med 2010 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för redovisade ökade drifts- och kapitalkostnader.

§36 Ny taxa för avfallsanläggningen Bredemad

Ks2009/0007  450

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxan för Bredemads avfallsanläggning, att gälla från den 1 mars 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 12 januari 2009 deponiverksamheten vid avfallsanläggningen Bredemad. Verksamheten har blivit marknadsstyrd och ändrade förhållanden för vissa materialslag gör att taxan behöver justeras.

Priset justeras för följande materialslag: Sänkning Höjning

Avfall som klassas för deponering utan förbehandling 72 kr/ton

Avfall för sortering på platta tom 3000 ton/år 50 kr/ton

3000-5000 ton/år 50 kr/ton

5000 ton och uppåt 30 kr/ton

Affärsdiskar/kyldiskar 500 kr/styck

Trä blandat 93 kr/ton

Trä rent 200 kr/ton

Tekniska kontoret föreslår att taxan för Bredemads avfallsanläggning antas av kommunfullmäktige.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 januari 2009 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxan för Bredemads avfallsanläggning, att gälla från den 1 mars 2009.

§37 Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB

Ks2008/0583  007

Beslut

Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets förslag till yttrande daterat 2009-01-07 till revisorerna, med följande tillägg: ”Inför varje ny mandatperiod ska utbildning ske för ledamöter i kommunstyrelsen samt ledamöter och ersättare i styrelserna för alla bolag inom Holding-koncernen. Utbildningen ska vara obligatorisk.”

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över gällande ägardirektiv för

Ljungbybostäder AB, så att direktivet blir tydligt gällande specifika projekt och ärenden.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en övergripande granskning av Ljungbybostäder AB.

Kommunens revisorer har översänt revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB” till kommunstyrelsen och styrelsen för Ljungbybostäder AB för yttrande.

Beredning

Kommunledningskontoret framför i yttrande den 7 januari 2009 sina synpunkter på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 20 januari 2009 att kommunstyrelsen översänder till revisorerna kommunledningskontorets yttrande (daterat 7 januari 2009) med följande tillägg ”Inför varje ny mandatperiod ska utbildning ske för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i styrelserna för alla bolag inom Holdingkoncernen. Utbildningen ska vara obligatorisk”.

§38 Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Energi AB

Ks2008/0584  007

Beslut

Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets förslag till yttrande daterat 2009-01-07 till revisorerna, med följande tillägg: ”Inför varje ny mandatperiod ska utbildning ske för ledamöter i kommunstyrelsen samt ledamöter och ersättare i styrelserna för alla bolag inom Holding-koncernen. Utbildningen ska vara obligatorisk.”

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över gällande ägardirektiv för

Ljungby Energi AB, så att direktivet blir tydligt gällande specifika projekt och ärenden.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en övergripande granskning av Ljungby Energi AB.

Kommunens revisorer överlämnar revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Ljungby Energi AB” till kommunstyrelsen och styrelsen för

Ljungby Energi AB för yttrande.

Beredning

Kommunledningskontoret framför i yttrande den 7 januari 2009 sina synpunkter på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 20 januari 2009 att kommunstyrelsen översänder till revisorerna kommunledningskontorets yttrande (daterat 7 januari 2009) med följande tillägg ”Inför varje ny mandatperiod ska utbildning ske för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i styrelserna för alla bolag inom Holdingkoncernen. Utbildningen ska vara obligatorisk”.

§39 Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB

Ks2008/0601  007

Beslut

Kommunstyrelsen översänder kommunledningskontorets förslag till yttrande daterat 2009-01-07 till revisorerna, med följande tillägg: ”Inför varje ny mandatperiod ska utbildning ske för ledamöter i kommunstyrelsen samt ledamöter och ersättare i styrelserna för alla bolag inom Holding-koncernen. Utbildningen ska vara obligatorisk.”

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över gällande ägardirektiv för

Ljungby Utveckling AB, så att direktivet blir tydligt gällande specifika projekt och ärenden.

Ärendet

KPMG överlämnar på uppdrag av kommunens revisorer utfört en övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB.

Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB” till kommunstyrelsen och styrelsen för Ljungby Utveckling AB för yttrande.

Beredning

Kommunledningskontoret framför i yttrande den 7 januari 2009 sina synpunkter på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 20 januari 2009 att kommun­styrelsen översänder till revisorerna kommunledningskontorets yttrande (daterat 7 januari 2009) med följande tillägg ”Inför varje ny mandatperiod ska utbildning ske för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen samt i styrelserna för alla bolag inom Holdingkoncernen. Utbildningen ska vara obligatorisk”.

§40 Ägardirektiv för Ljungby Holding AB

Beslut

Kommunledningskontoret får i uppdrag att se över gällande ägardirektiv för

Ljungby Holding AB.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer utfört en övergripande granskning av de kommunala bolagen.

§41 Revidering av turordning för ersättare för centerpartiet

Ks2008/0556  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa följande tjänstgöringsordning för Centerpartiet i Ljungby kommun:

 1. Moderaterna

 2. Folkpartiet

 3. Kristdemokraterna

 4. Miljöpartiet

Ärendet

Centerpartiet i Ljungby kommun överlämnar förslag till ändrad tjänstgöringsordning när ersättare från det egna partiet saknas i styrelser och nämnder.

Följande tjänstgöringsordning för Centerpartiet föreslås:

 1. Moderaterna

 2. Folkpartiet

 3. Kristdemokraterna

 4. Miljöpartiet

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 20 januari 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa följande tjänstgöringsordning för Centerpartiet:

 1. Moderaterna

 2. Folkpartiet

 3. Kristdemokraterna

 4. Miljöpartiet

§42 Ljungby kommuns prioriterade projekt i länstransportplanen

2008/0603  014

Beslut

Cykelvägar mellan Ljungby och Lagan samt Ljungby och Växjö ska läggas till listan över Prioriterade trafiksäkerhetsprojekt.

Komplettering av viltstängsel längs riksväg 25 ska skrivas först i stycke två under nationella projekt.

Den reviderade skrivelsen om projekt som Ljungby kommun anser ska ingå i arbetet med Kronobergs länstransportplan presenteras vid överläggningen med Regionförbundet södra Smålands infrastrukturberedning.

Ärendet

Kommunledningskontoret framför i skrivelse den 22 januari 2009 att följande projekt för Ljungby kommun ska ingå i arbetet med Kronobergs läns­transport­plan.

Nationella projekt

Kommunledningskontoret framhåller att följande projekt rörande nationella stråk är av mycket stor betydelse för Ljungby kommun:

* Ombyggnad av E4, nuvarande avsnitt vid Ljungby från väg med tre körfält till motorvägsstandard. Ofta återkommande stopp förorsakar omledning av trafiken som på sin väg mellan Ljungby och Lagan passerar genom kommunens primära vattentäktsområden. Omledningen medför också att farligt gods passerar genom vattentäktsområdena och tätorterna.

* Utbyggnad av mitträcke samt komplettering av viltstängsel på kvarvarande sträckor längs riksväg 25.05 väster om Ljungby. Viltstängsel är angeläget på grund av många viltolyckor, varav flera med dödlig utgång.

* Utbyggnad av Europabanan med sträckning utmed Ljungby.

Prioriterade projekt på länsnivå

Ljungby kommun framför följande prioriterade projekt som ska ingå i Kronobergs länstransportplan.

* Utbyggnad Södra Ringvägen mellan länsväg 124 (Vadgatan) och riksväg 25 för att slutföra Ringleden runt Ljungby.

* Breddning och förstärkning av väg 536 (Singeshultsvägen) mellan Lidhult och

riksväg 25 för att möjliggöra tunga transporter och därmed minska körsträckan med flera mil för bland annat Kalmar Industries transporter västerut.

* Utbyggnad av Västergatan i Lagan för att på ett bra sätt klara omledning av trafiken vid trafikstörningar på E4 utan att leda trafiken genom Lagans centrum.

* Breddning, förstärkning och upprensning av hinder inom vägens sidoområden utmed länsväg 124 Ljungby-Liatorp.

* Utbyggnad av ny sträckning av länsväg 618 (Prästtorpsvägen) fram till Gunnarsforsgatan i Åby. Detta för att leda bort trafiken från nuvarande sträckning intill Åbyskolan, skola för samtliga elever årskurs 1-9 i Lagan.

Prioriterade trafiksäkerhetsprojekt

Kommunledningskontoret anser vidare att följande projekt av trafiksäkerhets­skäl snarast bör komma till utförande.

* Cykelväg Ljungby-Mjälen.

* Cykelväg Ljungby-Bräkentorp.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 9 februari 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till eget beslut.

Yrkanden

Harriet Kristensson (S) föreslår att cykelvägar mellan Ljungby och Lagan samt Ljungby och Växjö läggs till listan över prioriterade trafiksäkerhetsprojekt.

Kerstin Wiréhn (V) föreslår att texten om viltstängsel längs riksväg 25 i stycket om nationella projekt ska skrivas före utbyggnad av mitträcke för att markera betydelsen.

§43 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 21 januari 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under december 2008 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 2. Arbetsutskottets protokoll 2009-01-20 (§§ 1-2).

 3. Personalutskottets protokoll 2009-01-21 (§§ 1-9).

§44 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Redovisning av intäkter och kostnader för samlingslokaler i Ljungby Nöjescenter AB samt Byggnadsföreningen Folkets Hus 2007.

 2. Protokoll från VoB Kronoberg 2008-12-18.

 3. Ljungbybostäders svar till socialnämnden angående ombyggnad av Västanå, Ryssby.

 4. Information från Carlson om placering av pensionsmedel.

 5. Årsredovisning för brottsförebyggande rådet 2008.

 6. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-11-19/21.

 7. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-12-01.

 8. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-12-16.

 9. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2008-12-21.

 10. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-01-09.

 11. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2008-12-01.