Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-05-05

Sammanträde 2009-05-05

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare ClasGöran Carlsson.

Information

2 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

4 Verksamhetsberättelse 2007-2008 för överförmyndaren i Ljungby kommun. - Göran Lundberg

5 Ungdomsrådet - redovisning. - Kerstin Wiréhn, Conny Simonsson

Uppföljning

6 Budgetuppföljning mars 2009. - Bo Dalesjö

Beslutsärenden

7 Instruktion till ombud vid 2009 års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen. - Magnus Johansson

8 Utredning angående möjligheten att föra över VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB. - Anders Forserud

9 Handlingsplan för rehabilitering. - Christer Cederberg

10 Anbudsförfrågan för utförande av cirkulationsplats vid Motell Ljungby. - Kenneth Pettersson

11 Upphandling av sprängning och krossning av bergmassor. - Kenneth Pettersson

12 Kök i Hamnedaskolan. - Annica Thor

13 Resultatbalansering för tekniska kontoret 2008-2009. - Bert Milling

14 Jämställdhetsplan för tekniska kontoret 2009. - Carina Sennerby

15 Jämställdhetsplan för kommunledningskontoret 2009. - Irene Hedfors

16 Revidering av arvodesreglemente. -Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

17 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (84 kb)

§112 Information

  1. Överförmyndaren i Ljungby kommun redovisar verksamhetsberättelse för 2007-2008.

  2. Kommunstyrelsens representanter i Ungdomsrådet berättar om inflytande­dagen med ungdomar från kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor. Bland annat fick ungdomarna ge sin syn på skolan, fritiden och Ljungby som varumärke. Överlag var ungdomarna mycket positiva till sin kommun och det utbud som finns.

  3. Näringslivschefen informerar om de priser som gick till företag i Ljungby kommun på Aurumgalan. Bland annat fick Ljungby kommun pris som årets kompetensföretag.

Näringslivschefen berättade också om resultatet i Svenskt Näringslivs ranking. Företagsklimatet i Ljungby får ett bra betyg i den senaste mätningen där kommunen ligger på plats 65. Det är en förbättring med sex placeringar jämfört med i fjol.

§113 Uppföljning

1. Controllern redovisar budgetuppföljning mars 2009.

§114 Instruktion till ombud vid 2009-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

2009/0232  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet AlfJohansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2009 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ´Företagarnas lokalförening i Ljungby´ till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2009 års ordinarie stämma till 2010 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 17 april 2009 förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2009 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av ´Företagarnas lokalförening i Ljungby´ till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2009 års ordinarie stämma till 2010 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal.

§115 Utredning angående möjligheten att föra över VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB

Ks2009/0229  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att en mera omfattande utredning genomförs med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008 att uppdra åt kommunlednings­kontoret att utreda möjligheten att föra över VA- ochrenhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB.

Kommunledningskontoret redovisar i utredning den 21 april 2009 möjligheten att föra över VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB. En överföring kan var en bra lösning men medför på kort sikt inte några tydliga kostnadsfördelar. Båda verksamheterna fungerar utmärkt idag. På längre sikt däremot behöver man inte endast tänka på överföring av verksamhet från en verksamhet till en annan utan på möjligheten att skapa ett modernt samhälls­tillvänt miljöföretag i tiden. Ur flera aspekter, inte minst från brukarens, måste det vara rationellt att alla kommunala naturliga monopol hanteras från en enda organisation.

Kommunledningskontoret föreslår att en mera omfattande utredning genomförs med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 21 april 2009 att kommunstyrelsen beslutar att en mera omfattande utredning genomförs med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att man till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag lägger till ”eller i ett separat bolag”.

Anders Bondeson (M) yrkar att en vidare utredning senareläggs med tanke på det ekonomiska läget.

Anne Karlsson (S), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar först om utredningen ska göras nu eller om den ska senareläggas enligt Anders Bondesons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att utredningen ska göras nu.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att kommunstyrelsen beslutar att en mera omfattande utredning genomförs med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag eller enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande att lägga till ”eller i ett separat bolag” till förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och nej-röst för Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att en mera omfattande utredning genomförs med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag.

Mötet ajournerades kl. 09.25-09.45.

§116 Handlingsplan för rehabilitering

Ks2009/0222  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den föreslagna handlingsplanen för rehabilitering.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog den 23 oktober 2009 ett arbetsgivarpolitiskt program för Ljungby kommun som innehåller åtta punkter. En av dessa punkter är hälsoprogram som i sin tur består av fyra delar: Friskvård, rehabilitering, alkohol, droger och tobak samt företagshälsovård.

Personalavdelningen har tagit fram en handlingsplan för rehabilitering som även innefattar Försäkringskassans rehabiliteringskedja. Rehabiliteringsarbetet är en strukturerad process där chef, medarbetare och facklig organisation samverkar med företagshälsovård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling för ett aktivt anpassnings- och rehabiliteringsarbete.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 23 april 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna handlingsplanen för rehabilitering.

§117 Anbudsförfrågan för utförande av cirkulationsplats vid Motell Ljungby

Ks2009/0006  310

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag.

Ärendet

Tekniska kontoret avser att göra en upphandling av utförandet av cirkulations­plats vid Motell Ljungby och har upprättat förfrågningsunderlag för utförande­entreprenaden.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 31 mars 2009 att kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag samt

att uppdra åt tekniska kontoret att efter utvärderingen beställa utbyggnaden.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2009 att kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag.

Då kommunstyrelsen den 7 april 2009 beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om igångsättning av investeringsprojekt över 3 mkr ber tekniska utskottet att kommunstyrelsens arbetsutskott snarast godkänner igångsättandet av projektet, efter beslut av kommunstyrelsen om upphandling.

Jäv

ClasGöran Carlsson deltar inte i ärendet.

§118 Upphandling av sprängning och krossning av bergmassor

Ks2009/0228  065

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad av sprängning och krossning av bergmassor på NV industriområdet.

Med anledning av ovanstående avser tekniska kontoret att göra en

upphandling för utförande av ovanstående projekt.

Tekniska kontoret föreslår den 17 april 2009 tekniska utskottet besluta

att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag och att uppdra åt tekniska kontoret att efter utvärderingen påbörja utbyggnaden.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2009 att kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag.

Då kommunstyrelsen den 7 april 2009 beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott ska fatta beslut om igångsättning av investeringsprojekt över 3 mkr ber tekniska utskottet att kommunstyrelsens arbetsutskott snarast godkänner igångsättandet av projektet, efter beslut av kommunstyrelsen om upphandling.

Jäv

ClasGöran Carlsson deltar inte i ärendet.

§119 Kök i Hamnedaskolan

Ks2009/0214  390

Beslut

Hamnedaskolan blir ett mottagningskök enligt tekniska utskottets förslag den 16mars 2009.

Ärendet

Vid behandlingen av tekniska kontorets budget i kommunstyrelsen den 7 april 2009 beslutade kommunstyrelsen att återremittera förslaget om ändring av köket i Hamnedaskolan, för att utreda om Hamnedaskolan kan bli centralkök för närområdet.

Kostchefen redovisar i tjänsteskrivelse 2009-04-17 driftkostnadskonsekvenser för tre alternativ till centralkök i Hamneda. Kostnaderna jämförs med nuläget där Hamneda är ett tillagningskök för enbart Hamnedaskolan.

Redovisningen pekar på att kostnaderna ökar med mellan 16 000 och 117 000 kr i samtliga alternativ där Hamnedaskolan skulle fungera som tillagningskök. Om Hamnedaskolan istället blir ett mottagningskök kommer de årliga kostnaderna enligt redovisningen att minska med cirka 145 000 kr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2009 att kommunstyrelsen beslutar att Hamnedaskolan blir ett mottagningskök enligt tekniska utskottets förslag den 16 mars 2009.

§120 Resultatbalansering för tekniska kontoret 2008-2009

Ks2009/0212  040

Beslut

Tekniska kontorets underskott på 414 tkr för år 2009 fördelas enligt följande:

- Kansliavdelningen 108 tkr

- Gatu- och parkavdelningen 84 tkr

- Räddningstjänsten 131 tkr

- Kostavdelningen 91 tkr.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2009-03-10 om resultatbalansering av drift­budgeten mellan åren 2008 och 2009. Tekniska kontorets resultat 2008 var ett underskott på 8844 tkr. Det fördelades mellan husavdelningen 2028tkr, lokalbanken 563tkr och övrigt tekniska kontoret 6253 tkr. Lokalbanken och husavdelningen har eget resultatansvar. Lokalbanken och husavdelningen kommer att ha fördelat sina respektive underskott på tre år.

Tekniska kontorets övriga avdelningar hade ett överskott på 5011tkr 2007 som används för att balansera tekniska kontorets underskott för 2008. Återstående underskott 1242tkr fördelas på tre år.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fördela underskottet på 414 tkr enligt följande:

- Kansliavdelningen 108 tkr

- Gatu- och parkavdelningen 84 tkr

- Räddningstjänsten 131 tkr

- Kostavdelningen 91 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2009 att kommunstyrelsen beslutar att fördela underskottet på 414 tkr för år 2009 enligt följande:

- Kansliavdelningen 108 tkr

- Gatu- och parkavdelningen 84 tkr

- Räddningstjänsten 131 tkr

- Kostavdelningen 91 tkr.

§121 Jämställdhetsplan för tekniska kontoret 2009

Ks2009/0227  109

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till jämställdhetsplan för 2009, med tillägget att ”jämställt bemötande och inflytande” infogas i handlingsplanen för 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat jämställdhetsplan för tekniska kontoret 2009.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 april 2009 att kommunstyrelsen godkänner jämställdhetsplanen för tekniska kontoret 2009.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ”jämställt bemötande och inflytande” infogas i handlingsplanen för 2009.

§122 Jämställdhetsplan för kommunledningskontoret 2009

Ks2009/0221  109

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till jämställdhetsplan för 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har arbetat fram en jämställdhetsplan för 2009. Planen innehåller en nulägesbeskrivning, förslag på åtgärder och mål för 2009 och en utvärdering av 2008 års arbete.

Samverkan med fackliga representanter har skett genom att planen har diskuterats i kommunledningskontorets samverkansgrupp den 21 april 2009.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 23 april 2009 att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till jämställdhetsplan för 2009.

§123 Revidering av arvodesreglementet

Ks2008/0101  029

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderat Arvodesreglemente för Ljungby kommun att gälla från och med den 1 juli 2009.

Ärendet

På uppdrag av kommunfullmäktige har en parlamentarisk grupp arbetet fram ett förslag till nytt Arvodesreglemente för Ljungby kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att det vid kommande revidering av Arvodesreglemente för Ljungby kommun i 3 § Beloppsförändringar ändra så att ersättningsbelopp som baseras på förändringar av gällande förhöjt prisbasbelopp inte behöver fastställas av kommunstyrelsen utan att förändringen årligen verkställs av tjänsteman.

Miljöpartiet de gröna inkom med ”Yttrande över förslag till arvodesreglemente för Ljungby kommun” daterat den 10 januari 2009 i vilket de framför att:

· Arvodeskommittén bör överväga ett dagarvode oavsett sammanträdets längd och högst ett arvode per dag.

· Restiden räknas in i sammanträdestiden.

· Redovisning av arvodesanspråk sker genom en blankett som varje ersättningsberättigad ledamot lämnar in månadsvis.

· En skälig ersättning för papper och toner bör utgå eftersom handlingar sänds digitalt.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 23 april 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat Arvodesreglemente för Ljungby kommun.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att restidsersättning införs i arvodesreglementet.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med bifall av Conny Simonsson (S), Roland Johansson (ALT), Alf Johansson (KB) och Nils-Eric Wetter (KD), yrkar bifall till personalutskottets förslag till arvodesreglemente.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om införande av restidsersättning mot personalutskottets förslag till arvodesreglemente och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag.

§124 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under mars 2009.

2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 21 januari 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under mars 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegations­ordning.

1. Arbetsutskottets protokoll 2009-03-31 och 2009-04-21 (§§ 16 - 25).

2. Tekniska utskottets protokoll 2009-04-20 (§§ 21 - 27).

3. Personalutskottets protokoll 2009-03-09 och 2009-03-26 (§ 21 - 30).

4. Protokoll från Centrala samverkansgruppen 2009-03-26.

§125 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

  1. Skrivelse från Regeringskansliet angående skrivelse om stimulansåtgärder för landsting och kommuner.

  2. Länsstyrelsens meddelar i beslut den 23 april 2009 Statoil Automat Sverige AB tillstånd att använda sex kameror för övervakning av JET Automatstation, Märta Ljungbergsvägen/Harabergsgatan i Ljungby.

  3. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 25 mars 2009 att såsom förslag på rationaliseringsåtgärder lägga fram att fritidsgårdens verksamhet i Lagan flyttas in i Laganskolan under förutsättning att lokalerna verksamhets­anpassas och Ryssby biblioteksfilial integreras i Ryssbyskolan.

  4. Cirkulär 09:23 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Vårpropositionen 2009.

  5. Cirkulär 09:24 från Sveriges Kommuner och Landsting angående Kommunal fastighetsavgift, ny prognos för 2009.

  6. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2009-02-26.

  7. Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut den 17 april 2009 angående prisindex för vård och omsorg.