Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-05-26

Sammanträde 2009-05-26

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Information

2 Samråd om åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen. - Länsstyrelsen

3 Hållbar utveckling - handlingsplan med åtgärdsförslag och nyckeltal. - Monica Niklasson

4 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

6 Budgetuppföljning april 2009. - Bo Dalesjö (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Beslutsärenden

7 Budgetberedningens förslag till budget 2010 och plan 2011-2014. - Magnus Johansson

8 Ianspråktagande av resultatbalanserade medel från 2007 -kommunledningskontoret. - Magnus Johansson

9 Fördelning av medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond. - Peter Wiman

10 Postdistribution - upphandling. - CarlFredrik Ledin

11 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby. - Per-Olov Almqvist

12 Upprustning av bostadshus Ljungby Tofta 3:15. - Jan Bernhardsson

13 Finansiering av 25 % tjänst för samordning vid ombyggnation Kungshögsskolan. - Jan Bernhardsson

14 Permutation av Ehrenfried Billengrens testamente. - Bert Milling

15 Tillägg till översiktsplanen för vindkraft. Beslut om utställning. - Ulla Gunnarsson

16 Undersök behovet av nattdagis. Svar på motion. - Irene Hedfors

17 Spara in pengarna som går till kommunstyrelsens Brysselresor. Svar på motion. - Irene Hedfors

18 Kronoskogen - ett motions- och rekreationsområde för alla. Svar på medborgarförslag. - Irene Hedfors

19 Bygg en klätterpark. Svar på medborgarförslag. - Irene Hedfors

20 Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikainsatser 2010. - Irene Hedfors

21 Tillgänglig samordnad lokal offentlig service - utvecklingskommunerna Ljungby och Tingsryd. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

22 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (81 kb)

§126 Information

Samråd om åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen med representanter från Länsstyrelsen.

§127 Uppföljning

Controllern och förvaltningscheferna redovisar budgetuppföljning januari-april 2009.

§128 Kommunstyrelsens förslag till budget 2010 och plan 2011-2014

2009/0267  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2010 och planen för 2011-2014 enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, med följande förändringar:

 1. Renovering av Ringbadet ska finansieras med 600 tkr om inte fondmedel kan användas.

 2. tkr till investering av Rakel och 400 tkr till drift av Rakel.

 3. Tjänsten som landsbygdsutvecklare ska behållas och kommunledningskontorets budget utökas med 400 tkr.

 4. Resultatnivån sänks till 5 mkr.

 5. Utbyggnaden av Västergatan tidigareläggs från 2011 till 2010.

 6. Socialnämnden tillförs ytterligare 2 mkr (sammanlagt 6 mkr).

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan om en satsning på eftergymnasial utbildning samt aktivitetshus för arbetslösa.

Ärendet

Budgetberedningen överlämnar den 29 april 2009 förslag till budget för 2010 och plan för 2011-2014. På grund av den ekonomiska krisen ändras två av de finansiella målen tillfälligt:

Målet om att resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ersätts tillfälligt av målet att resultatet ska vara minst

5 mkr. Återställning till tidigare mål görs när konjunkturen vänder.

Målet om investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) ersätts tillfälligt av målet att ingen upplåning kan ske. Återställning till tidigare mål görs när konjunkturen vänder.

Budgetberedningen föreslår tre övergripande verksamhetsmål för Ljungby kommun:

· Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet den 18 maj 2009.

Yrkanden

Socialdemokraterna yrkar:

 1. Skattehöjning med 25 ören tillfälligt under 2010.

 2. Ökad utdelning från bolagen med 5 mkr.

 3. Nedläggning av Bergagården.

 4. Beslut i skolstrukturfrågan senast december 2009.

 5. Avskaffa vårdnadsbidraget (0,7mkr).

 6. Satsning på eftergymnasial utbildning samt aktivitetshus för arbetslösa (2 mkr).

 7. Satsning på ny idrottshall på Astradskolan tillsammans med föreningslivet (årskostnad preliminärt 2 mkr, effekt 2010 max 1 mkr).

 8. Renovering av Ringbadet (600 tkr).

 9. Investering i Rakel (500 tkr) och drift av Rakel (400 tkr).

 10. Tillskott till socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden – riv upp besluten från kommunfullmäktige i mars 2009.

 11. Feriearbetare (1 mkr).

 12. Behåll tjänsterna som landsbygdsutvecklare och miljöstrateg.

 13. Översyn av den politiska organisationen enligt tidigare förslag.

 14. Resultatnivå på 5 mkr istället för 30 mkr.

 15. Investera i handikappanpassad badplats i Mjälen.

Vänsterpartiet yrkar:

 1. Skattehöjning med 30 ören. Höjningen skulle ge 14 mkr och fördelas på socialnämnden – 10 mkr och barn- och utbildningsnämnden – 4 mkr.

 2. Avskaffa vårdnadsbidraget.

 3. Lägg ner Bergagården.

 4. Behåll tjänsterna som landsbygdsutvecklare och miljöstrateg.

Alternativet yrkar:

 1. Skär ner på personal i kommunen, bland annat miljöstrateg och landsbygdsutvecklare.

 2. Lägg ner Bergagården.

 3. Ökad utdelning från bolagen.

 4. Renovera Ringbadet.

 5. Feriearbetare (1 mkr).

 6. Beslut i skolstrukturfrågan senast december 2009.

Kommunens Bästa yrkar:

 1. Skjut fram genomförandet av Centrumplanen ett år för att spara 10 mkr.

 2. Tidigarelägg utbyggnaden av Västergatan från 2011 till 2010.

 3. Investera i Ringbadet.

Mötet ajourneras kl. 8.35-9.30.

Alliansen lägger fram följande förslag:

 1. Utred hur äldreomsorgen i Lagan ska se ut när Åsikten byggs i Ljungby. Till dess ska Bergagården vara kvar.

 2. Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda socialdemokraternas yrkande att satsa på eftergymnasial utbildning samt aktivitetshus för arbetslösa.

 3. Tilldela ytterligare 2 mkr till socialnämnden så att de får sammanlagt 6 mkr.

Beslutsordning

Ordföranden ställer varje yrkande för sig till beslut :

1. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande om skattehöjning med 25 ören tillfälligt under 2010 och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte höja skatten.

2. Ordföranden ställer Socialdemokraternas med flera yrkande om ökad utdelning från de kommunala bolagen med 5 mkr mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om utdelning från Ljungby Holding med 12 mkr och finner att kommunstyrelsen beslutar att utdelning ska ske från Ljungby Holding med 12 mkr.

3. Ordföranden ställer Socialdemokraternas med flera yrkande att Bergagården ska läggas ner mot alliansens förslag att Bergagården ska vara kvar och att en utredning ska genomföras om hur äldreomsorgen i Lagan ska se ut när Åsikten byggs i Ljungby och finner att kommunstyrelsen beslutar att Bergagården ska var kvar.

4. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas med flera yrkande att skolutredningen ska vara klar senast december 2009 och finner att kommunstyrelsen beslutar att skolutredningen ska genomföras utan tidsbegränsning.

5. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas med flera yrkande att vårdnadsbidraget ska avskaffas och finner att kommunstyrelsen beslutar att vårdnadsbidraget ska behållas.

6. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande att satsa på eftergymnasial utbildning samt aktivitetshus för arbetslösa mot alliansens förslag att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan och finner att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan.

7. Ordföranden ställer Socialdemokraternas yrkande att satsa på en ny idrottshall på Astradskolan tillsammans med föreningslivet med 1 mkr år 2010 och 2 mkr årligen därefter mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att finansiera idrottshallen med 1 mkr årligen och finner att kommunstyrelsen beslutar att satsa på en ny idrottshall på Astradskolan med 1 mkr årligen.

8. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas med flera yrkande att renovering av Ringbadet ska finansieras med 600 tkr om inte fondmedel kan användas och finner att kommunstyrelsen beslutar att renovering av Ringbadet ska finansieras med 600 tkr om inte fondmedel kan användas.

9. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande att investera i Rakel med 500 tkr och drift till Rakel med 400 tkr och finner att kommunstyrelsen beslutar att investera i Rakel med 500 tkr och att tillskjuta 400 tkr för drift av Rakel.

10. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande att riva upp beslutet om ekonomiska åtgärder inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som kommunfullmäktige fattade i mars 2009 för att ge de två nämnderna extra tillskott och finner att kommunstyrelsen beslutar att beslutet om ekonomiska åtgärder som kommunfullmäktige fattade i mars 2009 inte ska rivas upp.

11. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas med flera yrkande att feriearbete tillförs ytterligare 400 tkr så att summan blir en miljon kronor årligen mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att verksamheten får 600 tkr och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte tillföra ytterligare 400 tkr.

12. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas med flera yrkande att tjänsten som landsbygdsutvecklare ska behållas och finner att kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som landsbygdsutvecklare ska behållas och att kommunledningskontorets budget utökas med 400 tkr.

Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas med flera yrkande att tjänsten som miljöstrateg ska behållas och finner att kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som miljöstrateg inte ska behållas.

13. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande att genomföra en översyn av den politiska organisationen och finner att kommunstyrelsen beslutar att en översyn av den politiska organisationen ska genomföras enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 mars 2009.

14. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande att resultatnivån sänks från 30 mkr till 5 mkr och finner att kommunstyrelsen beslutar att resultatnivån sänks till 5 mkr.

15. Ordföranden ställer proposition på Socialdemokraternas yrkande att medel avsätts för handikappbad i Mjälen och finner att kommunstyrelsen beslutar att medel inte ska avsättas för handikappbad i Mjälen.

16. Ordföranden ställer proposition på Vänsterpartiets yrkande att skatten höjs med 30 öre och med de ökade skatteinkomsterna tilldelas socialnämnden (10 mkr) och barn- och utbildningsnämnden (4 mkr) och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte höja skatten med 30 ören.

17. Ordföranden ställer proposition på Kommunens Bästas yrkande att skjuta fram genomförandet av Centrumplanen ett år och finner att kommunstyrelsen beslutar att inte skjuta fram genomförandet av Centrumplanen.

Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet.

18. Ordföranden ställer proposition på Kommunens Bästas yrkande att tidigarelägga utbyggnaden av Västergatan från 2011 till 2010 och finner att kommunstyrelsen beslutar att tidigarelägga utbyggnaden av Västergatan från 2011 till 2010.

19. Ordföranden ställer proposition på alliansens förslag att tillföra socialnämnden ytterligare 2 mkr utöver kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på 4 mkr och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillföra socialnämnden ytterligare 2 mkr så att socialnämnden tilldelas sammanlagt 6 mkr.

20. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt fastställa budgeten för 2010 enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

21. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt fastställa planen för 2011-2014 enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

§129 Ianspråktagande av resultatbalanserade medel från 2007 - kommunledningskontoret

2009/0251  040

Beslut

Budgeten för feriearbete förstärks under 2009 med 348 tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunledningskontorets resultatbalanserade medel från 2007.

Ärendet

Kommunledningskontoret hade 1,4 mkr kvar av 2007 års balanserade överskott. Av detta har 1052 tkr använts för att täcka tillfälligt ökade kostnader för Centrum för Informationslogistik.

Under 2008 överskreds budgeten för feriearbete med ca 200 tkr, vilket täcktes genom ombudgetering från andra arbetsmarknadsåtgärder. För 2009 kommer kostnaderna för feriearbete öka ytterligare genom stora ungdomskullar och lågkonjunktur som gör att det är svårt att få sommarjobb för ungdomarna. I prognosen har kommunledningskontoret räknat med ett underskott på 600 tkr för feriearbete.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 6 maj 2009 att budgeten för feriearbete förstärks under 2009 med 348 tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunledningskontorets resultatbalanserade medel från 2007.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att budgeten för feriearbete förstärks under 2009 med 348 tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunledningskontorets resultatbalanserade medel från 2007.

§130 Fördelning av medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond

2009/0021  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska få tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.

För 2009 finns 1 050000 kronor för utdelning ur fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 150000 kronor tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 150 000 kronor utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 750000 kronor utdelas till sociala ändamål

Beredning

Följande ansökningar har inkommit och behandlats av kommunstyrelsens remissinstanser; kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden.

Förening

Aktivitet

Ansökt

Förslag

Föreslaget av

Berga församling

Arrangemang av orgelvecka

50000 kr

32500 kr

Kultur- och fritidsförvaltningen

Vittaryds IK

Installation av pelletsbrännare

25 000 kr

25 000 kr

Kultur- och fritidsförvaltningen

Sundets båtklubb

Redskapsbod, sittgrupper och anslagstavla

67000 kr

67000 kr

Kultur- och fritidsförvaltningen

IOGT-NTO

Upprustning interiört av lokal Brofästet i Lagan

32 640 kr

32 640 kr

Kultur- och fritidsför. Socialförvaltningen

Vittaryd-Dörarps hembygdsförening

Renovering av golv, försäljningsstånd samt valborgsmässofirande

39 500 kr

32500 kr

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bergabygdens folkdansare

Kostnader för musik, resor, material och hyra

20000 kr

20000 kr

Kultur- och fritidsför. Socialförvaltningen

Nätverkskommité Lagan

Förbättring av verksamheten vid Lagans Ungdomsgård Ideell Förening LUIF

30000 kr

30000 kr

Kultur- och fritidsför. Socialförvaltningen

Sunnerbos spelförening

Utrustning och möbler i samband med LAN-träffar

75000 kr

75000 kr

Kultur- och fritidsför.

Socialförvaltningen

Lagans samhällsförening

Inredning för större lokal

100000 kr

39 496 kr

KLK

Lagans samhällsförening

Medeltida evenemang

75000 kr

32500 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Lagans samhällsförening

Renovering stationskiosk

30000 kr

0 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Lagans Tennisklubb

Ungdomssatsning i form av tennisskola i samband med 50-årsjubileum

10000 kr

10000 kr

Kultur- och fritidsför.

Socialförvaltningen

Lagans Innebandyklubb

Resor, redskap och kurser

100000 kr

100000 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Berga Skytteförening

Utrustning och avgifter

185000 kr

185000 kr

Kultur- och fritidsför.

Socialförvaltningen

Lagans Allmänna Idrottsklubb

Matchställ, medicinväskor

30000 kr

30000 kr

Kultur- och fritidsför.

Socialförvaltningen

Lagans Allmänna Idrottsklubb

Nytt golv, bänkar e t c

130 864 kr

130 864 kr

Kultur- och fritidsför.

Socialförvaltningen

Berga Hembygdsförening

Valborgsmässofirande, samhällsvandringar,

Lagandag m m

50000 kr

32500 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Berga Hembygdsförening

Upprustning kök

35000 kr

17500 kr

Socialförvaltningen

Berga Hembygdsförening

Inköp av bildkanon och duk

20000 kr

7500 kr

Socialförvaltningen

Åbyskolans Biblioteksråd

Författarbesök

10000 kr

0 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Åbyskolan, Lagan

Föredrag om föräldraskap

3000 kr

0 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Åbyskolan, Lagan

Inventarier till caféteria

60000 kr

0 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Caroline Karlsson

Resor mellan studieort och hem

16000 kr

0 kr

Kultur- och fritids-förvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond enligt kommunledningskontorets förslag.

§131 Postdistribution - upphandling

Ks2009/0294  055

Beslut

Förfrågningsunderlaget för upphandling av postdistribution godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar förfrågningsunderlag för upphandling av postdistribution eftersom nuvarande avtal upphör den 30 september 2009.

Upphandlingen avser följande tjänster:

- A: Postbefordran

- B: Frankeringsservice

- C: Transporter – Posthämtning och lämning

- D: Interna posttransporter

Upphandlingen är inte delbar. Avtal kommer endast att tecknas med en leverantör.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av postdistribution.

§132 Försäljning av industrimark på det nordvästra industriområdet i Ljungby

Ks2009/0264  253

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige i vilket Ljungby kommun säljer fastigheten Eka 3:20.

Ärende

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Eka 3:20 samt det bostadshus som finns på fastigheten.

Fastigheten omfattar 100795 kvm och ligger vid Näsvägen i den nordligaste delen av det nordvästra industriområdet i Ljungby. Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige förbinder sig med avtalet att uppföra grunden till en byggnad för industriändamål med gasproduktion inom tolv månader från tillträdesdagen den 15 september 2009. I avtalet ingår villkoret att högst en tredjedel av fastigheten får bebyggas, såsom detaljplanen föreskriver.

Kostnaden för marken som grovplaneras har bestämts efter den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. För marken som inte grovplaneras betalar bolaget en reducerad köpeskilling på grund av markens kraftiga lutning från Näsvägen ut mot väg E4 vilket försvårar en planering. Eftersom en del av avtalet inte följer taxan som har fastställts av kommunfullmäktige är avtalet villkorat av Ljungby kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 maj 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige i vilket Ljungby kommun säljer fastigheten Eka 3:20.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med bifall av Conny Simonsson (S) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar att ärendet återremitteras för kompletterande förslag till sänkning av taxan för industritomter.

Krister Lundin (M), med bifall av Nils-Erik Wetter (KD), Karl-Gustaf Sundgren (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Anders Bondeson (M), Roland Johansson (ALT), Lars Solling (FP) och Alf Johansson (KB), yrkar att ärendet ska avgöras i dag enligt tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande om återremittering av ärendet mot Krister Lundins (M) med flera yrkande att avgöra ärendet idag enligt tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Kommunstyrelsen beslutar därefter att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet med Christian Nielsen Strandmöllen A/S filial Sverige enligt tekniska utskottets förslag.

§133 Upprustning av bostadshus Ljungby Tofta 3:15

Ks2009/0265  290

Beslut

Tekniska kontoret beviljas 950000 kr inkl. moms för finansiering av upprustningen av bostadshuset på Tofta 3:15.

Finansieringen av upprustningen sker genom att ombudgetera medel från projekt 31013 Upprustning av skolkök till projekt 39000 Reinvesteringar.

Medel till projekt 31013 Upprustning av skolkök måste tillföras när behov uppstår.

Tekniska kontorets husavdelning kompenseras med 100000 kronor per år för ökade årliga driftskostnader. Under 2009 tas de beräknade driftskostnaderna på 50000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Driftskostnader för 2010 och framåt tas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

För att frigöra industrimark på Ljungby Eka 3:6 måste tekniska kontoret erbjuda befintlig hyresgäst i bostadshuset på Eka 3:6 ett nytt likvärdigt boende. Fastigheten på Tofta 3:15 som köptes av Ljungby kommun i början av 2009 är föreslaget som alternativ. Fastigheten behöver dock renoveras för att uppnå likvärdig standard. Tekniska kontoret har bedömt att renoveringen kostar 950000 kronor. Drift- och underhållskostnader beräknas öka med 100000 kronor per år.

Tekniska kontoret föreslår den 5 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 950000 kr inkl. moms för finansiering av upprustningen av bostadshuset på Tofta 3:15 och att kompensera husavdelningen med 100000 kr per år för ökade driftskostnader.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 maj 2009 att tekniska kontoret beviljas 950000 kr inkl. moms för finansiering av upprustningen av bostadshuset på Tofta 3:15.

Finansieringen av upprustningen sker genom att ombudgetera medel från projekt 31013 Upprustning av skolkök till projekt 39000 Reinvesteringar.

Medel till projekt 31013 Upprustning av skolkök måste tillföras när behov uppstår.

Tekniska kontorets husavdelning kompenseras med 100000 kronor per år för ökade årliga driftskostnader. Under 2009 tas de beräknade driftskostnaderna på 50000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Driftskostnader för 2010 och framåt tas till kommunstyrelsen för beslut.

§134 Finansiering av 25 % tjänst för samordning vid ombyggnation Kungshögsskolan

Ks2009/0243  023

Beslut

Kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsförvaltningens ansökan.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anhåller i skrivelse den 28 april 2009 att

25 % av en tjänst avsätts under två år till samordning mellan olika verksamheter, tekniska kontoret och entreprenören och att tjänsten finansieras av beslutade investeringar.

Tekniska kontoret påpekar i skrivelse den 30 april 2009 att denna kostnad tas normalt inte inom byggprojektbudgeten. Beslutad projektbudget innebär att alla avsatta medel i investeringsramen inte används.

Beredning

Tekniska utskottet överlämnar den 11 maj 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en tjänst på 25% inom byggprojektbudgeten enligt barn- och utbildningsförvaltningens anhållan.

Alliansen yrkar genom ordförande att kommunstyrelsen avslår barn- och utbildningsförvaltningens anhållan.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande att tillsätta tjänsten inom projektbudgeten mot alliansens yrkande att avslå barn- och utbildningsförvaltningens ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå barn- och utbildningsförvaltningens ansökan.

§135 Permutation av Ehrenfried Billengrens testamente

2007/0301  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna justering av kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2009, § 34, enligt följande:

Avkastningen av stiftelsens kapital ska användas dels till skötsel av kvarvarande markområde med byggnader, dels till skol- och förskoleverksamhet inom Vittarydskolans upptagningsområde. De ändamål som ska stödjas ska avse sådant som ligger utöver kommunens normala anslag för förskole- och skolverksamhet.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslöt den 24 april 2008 att Ljungby kommun ska söka Kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1 som enligt gällande plan ska användas för campingverksamhet och bostadsändamål.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 10 februari 2009 och beslutade då att till Kammarkollegiet översända tekniska kontorets och kommunledningskontorets skrivelser.

Efter kontakter med Kammarkollegiet föreslår tekniska kontoret att kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2009, § 34, justeras enligt följande:.

Avkastningen av stiftelsens kapital ska användas dels till skötsel av kvarvarande markområde med byggnader, dels till skol- och förskoleverksamhet inom Vittarydskolans upptagningsområde. De ändamål som ska stödjas ska avse sådant som ligger utöver kommunens normala anslag för förskole- och skolverksamhet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna justering av kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2009, § 34, enligt tekniska kontorets förslag.

§136 Tillägg till översiktsplanen för vindkraft

2008/0346  379

Beslut om utställning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillägget till översiktsplan ställs ut för granskning enligt 4 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Genomförandet av vindkraftsplanen kommer att innebära betydande miljöpåverkan.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2009 att tillägget till översiktsplan för vindkraft skickas ut på samråd. Tillägget har under tiden

2 februari 2009 – 27 mars 2009 varit utsänt på samråd till myndigheter, kommunala förvaltningar, bolag, föreningar, privatpersoner med flera. Under samrådstiden har ett stort antal yttranden inkommit som sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 4 maj 2009.

Plankontoret har nu arbetat fram ett nytt förslag som tillägg till översiktsplanen som godkänts av presidierna i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden, vilka ingår i styrgruppen för planarbetet.

Plankontoret föreslår att tillägget till översiktsplanen ställs ut till granskning enligt 4 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL).

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2009 att kommunstyrelsen föreslår att tillägget till översiktsplan ställs ut för granskningenligt 4 kap. 6 § plan- och bygglagen (PBL).

§137 Undersök behovet av nattdagis

2008/0545  631

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka behovet av nattdagis enligt nämndens förslag.

Ärendet

Roland Johansson har för Alternativet lämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att få en undersökning på hur många familjer som är i behov av nattdagis. Eftersom arbetslösa måste ta det jobb som erbjuds kan det innebära att ensamstående kan ha behov av dagis under kvälls- och nattid.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar i yttrande den 20 april 2009 att motionens syfte att inventera behovet av barnomsorg vid andra tider, är bra. De anser dock att det skulle bli dyrt att genomföra en enkätundersökning och att svarsfrekvensen troligtvis skulle bli låg. Nämnden föreslår istället att en undersökning kan genomföras genom annons på kommunens sida Veckonytt i Smålänningen. Om det skulle visa sig att det finns ett stort behov av ytterligare öppethållande kommer barn- och utbildningsnämnden ställa sig positiv att utreda frågan vidare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att undersöka behovet av nattdagis enligt nämndens förslag.

§138 Spara in på pengarna som går till kommunstyrelsens Brysselresor

2009/0209  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn har för Vänsterpartiet lämnat in en motion till kommunfullmäktige vari yrkas att kommunstyrelsen inte ska skicka sina ledamöter till Bryssel för utbildning i EU-frågor, när kommunen genomför besparingar i de olika verksamheterna. Kerstin Wiréhn föreslår att man istället kan bjuda in en ledamot från Europaparlamentet för att informera om arbetet i parlamentet och om aktuella politiska frågor.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2009 togs frågan upp och det visade sig då att det inte finns några ledamöter som vill resa till Bryssel i år. Eftersom kommunstyrelsen tidigare har beslutat att samtliga ledamöter i kommunstyrelsen ska erbjudas en resa till Bryssel för utbildning i EU-frågor kommer frågan att tas upp igen inför 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att härmed anse motionen besvarad.

§139 Kronoskogen - ett motions- och rekreationsområde för alla

2008/0499  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Kronoskogen även i fortsättningen ska skötas såsom det görs idag eftersom vattentäkten och skötselplanen begränsar möjligheterna att skapa fler rekreationsmöjligheter i området.

Ärendet

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige utsetts att besvara ett medborgarförslag i vilket föreslås att Kronskogen utvidgas till ett motions- och rekreationsområde för alla. Medborgaren föreslår bland annat att man inom området anlägger ett längre motionsspår på minst 6 km, mountainbikespår, skogslekplats, gräsplan för brännboll och grillplatser.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har den 25 mars 2009 yttrat sig i ärendet och skriver bland annat att mycket av det som förslagsställaren föreslår redan finns i området kvarteret Fritiden idag, till exempel skridskobana, bouleplaner och motionsspår på vilka det är tillåtet att cykla.

I Kronoskogen ligger en av Ljungby kommuns vattentäkter. Dessutom finns en skötselplan för skogen som begränsar de verksamheter som kan bedrivas där. Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför kommunstyrelsen besluta att Kronoskogen även i framtiden kvarstår som det rekreationsområde det är idag.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att Kronoskogen även i fortsättningen ska skötas såsom det görs idag eftersom vattentäkten och skötselplanen begränsar möjligheterna att skapa fler rekreationsmöjligheter i området.

§140 Bygg en klätterpark

2008/0501  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte anlägga en klätterpark med hänvisning till att de drivs i privat regi.

Ärendet

Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige utsetts att besvara ett medborgarförslag i vilket föreslås att kommunen anlägger en klätterpark för alla åldrar. Förslagsställaren motiverar förslaget med att en klätterpark kan bli ännu en turistattraktion i kommunen, som kan användas av både barn och vuxna.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har den 25 mars 2009 yttrat sig i ärendet och föreslår kommunstyrelsen besluta att inga offentliga medel satsas på en klätterpark i Ljungby eftersom de är kommersiella och drivs i privat regi.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen föreslås besluta att inte anlägga en klätterpark med hänvisning till att de drivs i privat regi.

§141 Ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikainsatser 2010

2009/0136  761

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser för 2010 enligt ”Ansökan om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikainsatser 2010.

Ärendet

Länsstyrelsen inbjuder Ljungby kommun att ansöka om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikainsatser 2010. Förebyggande alkohol- och narkotikaåtgärder ska vara förankrade genom beslut i kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser för 2010 enligt ”Ansökan om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikainsatser 2010.

§142 Tillgänglig samordnad lokal offentlig service - utvecklingskommunerna Ljungby och Tingsryd

Ks2009/0247  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker hos Länsstyrelsen om regionala utvecklingsmedel med 436000 kronor att använda tillsammans med Tingsryds kommun enligt den planering som framställs i ansökan.

Ärendet

Ljungby och Tingsryds kommuner är utvalda som utvecklingskommuner av den statliga utredningen Utredning av lokal service i samverkan. Det innebär att kommunerna bjuds in till arbetsseminarier i Stockholm där just samordnad lokal service diskuteras och goda exempel presenteras.

Utredningen har presenterat ett delbetänkande, Styr samverkan – för bättre service till medborgarna, SOU 2008:9. Socialnämnden och kommunstyrelsen i Ljungby har lämnat yttrande och förespråkar möjligheten att samverka i sakfrågor och inte bara i lokalfrågor med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har av regeringen fått i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag för tillgänglig och samordnad service. Ljungby och Tingsryds kommuner skulle kunna bidra till detta kunskapsunderlag genom att beskriva hur en tillgänglig samordnad lokal service ska se ut. För att göra denna beskrivning fordras en projektorganisation och projektledarresurser enligt skrivelsen Ansökan om regionala utvecklingsmedel.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 4 maj 2009 att Ljungby kommun ansöker hos Länsstyrelsen om regionala utvecklingsmedel med 436000 kronor att använda tillsammans med Tingsryds kommun enligt den planering som finns i ansökan.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 12 maj 2009 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansöker hos Länsstyrelsen om regionala utvecklingsmedel med 436000 kronor att använda tillsammans med Tingsryds kommun enligt den planering som finns i ansökan.

§143 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 29 april 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under februari – april 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 1992-01-09, § 9.

 2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 11 maj 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under april 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegations­ordning.

 3. Arbetsutskottets protokoll 2009-05-12 (§§ 26-30).

 4. Tekniska utskottets protokoll 2009-05-11 (§§ 28-36).

 5. Personalutskottets protokoll 2009-04-23 och 2009-05-13 (§§ 31-41).

§144 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Protokoll från VOB Kronoberg den 24 mars 2009.

 2. Protokoll från Regionförbundet Södra Småland den 25 mars 2009.

 3. Protokoll från Regionförbundet Södra Småland den 22 april 2009.

 4. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2009-05-12.

 5. Protokoll från Ljungby Holding AB 2009-05-12.

 6. Enligt länsstyrelsens beslut den 21 april 2009 har Gustav R Johansson fått tillstånd till ny grustäkt på fastigheten Tutaryd 9:1.

 7. Reservation från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet avseende budget­beredningens förslag till budgetram för barn- och utbildningsförvaltningen 2010.

 8. Skrivelse från Landsbygdsrådet i Ljungby kommun om tjänsten som landsbygdsutvecklare.