Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-08-18

Sammanträde 2009-08-18

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Kerstin Wiréhn.

Information

2 Information om läkararbete. - Kjell Petersson, Landstinget

3 Information om utredning över stationsläge i Ljungby för Europabanan. - Olle Ring

Uppföljning

4 Intern kontroll - Granskning av barnomsorgens väntetider för plats i förskola. - Birgitta Svensson

5 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009 - 2012. - Anette Olsson

Beslutsärenden

6 Revidering av kriterier för medfinansiering till projektstöd. - Anette Olsson

7 Förfrågan från Föreningen för landsbygdshandelns främjande om medfinansiering till projektstöd. - Anette Olsson

8 Samlokalisering/Samorganisering av ekonomer, personalsekreterare och IT-tekniker. - Peter Wiman

9 Sju förslag till ny centrumplan. Svar på medborgarförslag. - Henrik Johansson

10 Centrumplanen. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

11 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

12 Vattendirektiv. Svar på samråd. - Alf Carlsson

13 Höjning av VA-taxan. - Ronnie Björkström

14 Begäran om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån. - Ronnie Björkström

15 Förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB. - Bert Milling

16 Ljungby kommuns skolskjutsregler. Svar på motion. - Magnus Johansson

17 Ansökan om kommunal borgen, Ljungbybostäder AB. - Magnus Johansson

18 Ansökan om borgen från Föreningen Garveriet i Ryssby. - Magnus Johansson

19 Granskning av kommunens arbete med intern kontroll. Svar på revisionsrapport. - Magnus Johansson

20 Socialnämndens resultatbalanserade medel från 2008. - Magnus Johansson

21 Resurs för ombyggnation av Kungshögsskolan. - Magnus Johansson

22 Företagsamma Bolmenbygden - projektansökan. - Eva Simonsson

23 Länstransportplan för Kronobegs län 2010-2021. Svar på remiss från Regionförbundet södra Småland. - Göran Lundberg

24 Länstransportplan för Jönköpings län 2010-2021. Svar på remiss från Regionförbundet Jönköpings län. - Göran Lundberg

25 Valdistriktsindelningen inför kommande Allmänna val 2010. - Göran Lundberg

26 Etablering på Ljungby Handelsplats. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

27 Redovisning av delegationsbeslut.

§145 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet om detaljplan för del av Bolmstad 2:44 lyfts ur dagordningen för dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden tillfrågar kommunstyrelsen om ärende nr. 11 på dagordningen, Detaljplan för del av Bolmstad 2:44, kan lyftas ur för att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i september.

Ordföranden tillfrågar kommunstyrelsen om en information om pandemiarbetet kan tillföras dagordningen.

§146 Information

1. Läkaren Kjell Petersson, Landstinget berättar om läkararbetet.

2. Konsult Olle Ring informerar om utredning över stationsläge i Ljungby för Europabanan.

3. Kommunchefen informerar om pandemiarbetet.

§147 Uppföljning

1. Handläggaren för kvalitetssäkring/äldreomsorg redovisar intern kontroll – Granskning av barnomsorgens väntetider för plats i förskola.

2. Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren redogör för Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009 – 2012.

§148 Revidering av kriterier för medfinansiering till projektstöd

2009/0256  156

Beslut

Kommunstyrelsen antar reviderade kriterier och modell på nytt, men med den ändringen att datum för ansökningsomgångar tas bort och i stället hanteras förfrågningarna löpande och tillsvidare.

Ärendet

Med anledning av att en förfrågan om medfinansiering till projektstöd har inkommit till kommunledningskontoret den 9 april 2009 bör de av kommunstyrelsen antagna kriterierna och modell för medfinansiering till projektstöd för år 2008 ses över. Kommunlednings­kontoret har granskat de tidigare gällande kriterierna och modell för genomförande.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2008 att uppdra åt kommun­lednings­kontoret att föreslå kriterier och modell för medfinansiering till projektstödsansökningar för 2008. Följande fyra kriterier och modell för genomförande antogs av kommunstyrelsen:

§ Projektets syfte ska ligga i linje med kommunens övergripande mål om att vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

§ Projektet ska bidra till något nyskapande, men även vara långsiktigt.

§ Projektets resultat ska komma fler än projektägaren till godo varför projekt­ägaren ska presentera resultatet i något av kommunens olika forum som exempelvis sammanträde för kommunstyrelsen eller kommunträff för lokala utvecklingsgrupper.

§ Projektägaren ska visa att Ljungby kommun är med och finansierar.

Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 15 maj 2009 för modellen som kommunen använder sig av, som syftar till att stimulera initiativ­tagande aktörer på landsbygden så att fler utvecklings­projekt startar. Modellen innebär att Ljungby kommun välkomnar förfrågningar om medfinansiering till projekt­stöds­ansökning­ar vid tre an­söknings­omgångar.

Kommunens ambition är att beslutsprocess och handläggningstid ska vara så kort som möjligt. Sökta belopp på över 10000 kronor ska beslutas av kommun­styrelsen. Belopp under 10000 kronor ges delegation till näringslivs- och landsbygdsutvecklaren inom ramen för egen tilldelad budget.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ovan angivna kriterier och modell på nytt, men med den ändringen att datum för ansökningsomgångar tas bort och i stället hanteras förfrågningarna löpande och tillsvidare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 juni 2009 att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade kriterier och modell på nytt, men med den ändringen att datum för ansökningsomgångar tas bort och i stället hanteras förfrågningarna löpande och tillsvidare.

§149 Förfrågan från Föreningen för landsbygdshandelns främjande om medfinansiering till projektstöd

Ks2009/0257  156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet ”Landsbygdshandeln i bygden”. Det innebär 6250kronor per deltagande dagligvarubutik per år under två år. Om samtliga butiksägare vill delta i projektet innebär det totalt max 75000 kronor i medfinansiering från Ljungby kommun.

Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för EU-projekt 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har den 9 april 2009 mottagit en förfrågan om med­finansiering till projektstöd från föreningen för landsbygdshandelns främjande, FLF. Föreningen ansöker om medfinansiering till projekt ”Landsbygdshandeln i bygden”. Projektansökan är inlämnad till länsstyrelsen i Kronobergs län med löfte om att komplettering av medfinansieringsintyg kan ske i efterhand.

Projektets målgrupp är butiksägare på landsbygden i Kronobergs län. Det finns sex daglig­varubutiker i Ljungby kommun som kommer att erbjudas deltagande. Projektet ska genomföras av FLFs mentorer och insatserna i projektet syftar till att öka förutsättningarna för att dagligvarubutikerna långsiktigt kan tryggas.

Följande insatser ska genomföras med tyngdpunkt på den första:

o Förbättra butiksägarens och personalens förutsättningar genom mentor­skap och kompetensutveckling med mera.

o Vidareutveckla samarbetet mellan butik, ideella föreningar, näringsliv och kommun.

o Följa serviceutvecklingen i länet och i samarbete med berörda aktörer för servicefrågor.

Kommunledningskontoret framhåller i skrivelse den 15 maj 2009 att man har goda erfarenheter från tidigare arbete med FLF och deras kompetens- och utvecklingsprogram kallat ”Affär på landet”. Projektet stämmer väl med huvudintentionerna i det nya förslaget till landsbygds­program för Ljungby kommun. En slutsats från tidigare arbete med butiksägarna i kommunen är dock att det behövs fortsatta långsiktiga insatser för att trygga den lokala servicen som en butik utgör. Det finns ett behov av långsiktiga och fortlöpande insatser.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att medfinansiera projektet ”Landsbygdshandeln i bygden”. Det innebär 6250kronor per deltagande dagligvarubutik per år under två år. Om samtliga butiksägare vill delta i projektet innebär det totalt max 75000 kronor i medfinansiering från Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 2 juni 2009 att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet ”Landsbygdshandeln i bygden”. Det innebär 6250kronor per deltagande dagligvarubutik per år under två år. Om samtliga butiksägare vill delta i projektet innebär det totalt max 75000 kronor i medfinansiering från Ljungby kommun.

§150 Samlokalisering/Samorganisering av ekonomer, personalsekreterare och IT-tekniker

Ks2009/0142  001

Beslut

Redovisade organisationsförändringar genomförs.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008 att uppdra åt kommun­lednings­kontoret att utreda möjligheten att samorganisera ekonomer, personalsekreterare och IT-tekniker.

Utredningar inom de tre olika yrkeskategorierna presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 mars 2009 som då föreslog kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra förändringarna enligt utredarnas rekommendationer.

Beredning

Kommunledningskontoret presenterade ett beslutsunderlag med konsekvens­beskrivningar för den centrala samverkansgruppen den 17 juni 2009, där samtliga fackförbund fanns representerade. Samverkansgruppen hade inget att erinra gällande beslutsunderlaget.

I en tjänsteskrivelse daterad den 2 juli 2009 föreslår berörda förvaltningschefer med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2008-11-25, § 221 att kommunstyrelsen beslutar att redovisade organisationsförändringar genomförs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen beslutar att redovisade organisationsförändringar genomförs.

§151 Sju förslag till ny centrumplan

Ks2008/0364  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande som sitt eget och lämnar det som svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsen anser dock att en idétävling för kvarteret Aspebacken kan bli aktuell i framtiden.

Ärendet

En medborgare lämnade i augusti 2008 in synpunkter på den nya centrumplanen för Ljungby. Sju konkreta förslag till förändringar lämnades; bland annat återplantering av lindar, åtgärdande av en skräpig tomt, iordningställande av en badplats och inrättande av ett skönhetsråd som remissinstans.

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2008 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Plankontoret har därefter handlagt ärendet och bland annat skaffat sig synpunkter från kultur- och fritidsförvaltningen.

Den 19 maj 2009 beslutade miljö- och byggnämnden om ett yttrande i ärendet och överlämnade det till kommunstyrelsen. I yttrandet bemöter nämnden varje förslag för sig.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 27 juli 2009 att i de undersökningar och seminarier som genomförts i samband med arbetet att ta fram ett underlag för varumärket Ljungby har det framkommit en hel del tankar kring ett attraktivt centrum. En del av de förslag till ett attraktivt centrum som framförs av medborgaren tangerar dessa tankar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande som sitt eget och lämnar det som svar på medborgarförslaget.

Yrkande

Alf Johansson (KB) yrkar att följande läggs till beslutssvaret:

Dock bör hänsyn tas till förslagsställarens synpunkter i genomförandet av centrumplanen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut med tillägget att kommunstyrelsen anser att en idétävling för kvarteret Aspebacken kan bli aktuell i framtiden. Ordföranden finner att kommun­styrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg.

Reservation

Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§152 Centrumplanen

Ks2007/0091  212

Beslut om godkännande

Beslut

Centrumplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har, i samverkan med tekniska kontoret, upprättat förslag till centrumplan. Centrumplanen visar hur kommunen vill att Ljungby centrum ska utvecklas i framtiden och är vägledande vid bland annat detaljplanering, bygglovgivning och vid utformning av torg och gator.

Beredning

Arbetet med centrumplanen har skett enligt en projektplan (Ks 2007-03-13, §80). Förslaget är framtaget i samråd med kommunens förvaltningar. En politisk referensgrupp har också deltagit i arbetet.

Centrumplanen har varit ute på samråd under tiden 6 mars – 2 maj 2008 och utställning under tiden 3 mars - 4 maj 2009. De inkomna yttrandena under utställningen har sammanställts i ett utlåtande. De har inte medfört några väsentliga förändringar av planförslaget.

Plankontoret föreslår i en tjänsteskrivelse att kommunstyrelsen godkänner centrumplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 4 augusti 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Ordföranden, med bifall av Roland Johansson (ALT), föreslår att centrumplanen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Alf Johansson (KB) yrkar avslag till centrumplanen och att man tar fram en ny centrumplan med möjlighet till framtida spårbunden trafik.

Kerstin Wiréhn (V) vidhåller Vänsterpartiets yrkanden i samrådet (s. 11-13 i Utlåtande till Centrumplanen).

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer Alf Johanssons (KB) yrkande att avslå centrumplanen mot ordförandens, med flera, förslag att godkänna centrumplanen och finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna centrumplanen och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för ordförandens, med flera, förslag att godkänna centrumplanen och nej-röst för Alf Johanssons (KB) yrkande att kommunstyrelsen avslår centrumplanen och att man tar fram en ny centrumplan med möjlighet till framtida spårbunden trafik.

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 1 nej-röst. 3 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga! Därmed beslutar kommunstyrelsen att godkänna centrumplanen och att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsordning 2

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de godtar Kerstin Wiréhns (V) tilläggsyrkande i vilket hon vidhåller Vänsterpartiets synpunkter som lämnats i samrådet och finner att Kerstin Wiréhns (V) yrkande inte ska läggas till beslutet.

§153 Vattendirektiv

Ks2009/0153  340

Svar på samråd

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande och översänder det som svar på samråden för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

Ärendet

Alla medlemsländer i EU antog år 2000 ett ramdirektiv för vatten vilket innebar en ny helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete för att bevara och förbättra Europas sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten. Alla berörda, både myndig­heter, organisationer, företag och privatpersoner, ska involveras i arbetet.

Vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt har under 2008 tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Förslagen lämnas på samråd under tiden 1 mars – 1 september 2009. De slutliga dokumenten kommer att gälla för perioden 2010-2015.

Beredning

Ljungby kommun tillhör två vattendistrikt: Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. Förslagen i de två vattendistrikten skiljer sig inte mycket enligt miljö- och byggnämnden som därför har valt att lämna ett yttrande som tar upp övergripande frågeställningar. Miljö- och byggnämnden beslutade den 17 juni 2009 att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen antar miljö- och byggnämndens yttrande och översänder det som svar på samråden för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt.

§154 Höjning av VA-taxa

Ks2009/0300  346

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna höjningen av VA-taxan och föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxan att gälla från och med 2010-01-01.

Ärendet

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 28 maj 2009 förslag till höjning av VA-taxan.

VA-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter. För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 47 kronor/år och den rörliga avgiften med 52 öre /m3. För en normalvilla kommer höjningen att resultera i en kostnadsökning med 136 kr/år eller 11 kr/månad, vilket motsvarar en höjning med 3 %.

För anläggningsavgiften föreslås en höjning för en normalvilla som ansluter sig till vatten, spill och dagvatten med 1 805 kr.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet godkänner förslag till höjning av VA-taxan för Ljungby kommun och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Tekniska utskottet föreslår den 1 juni 2009 att kommunstyrelsen godkänner den föreslagna höjningen av VA-taxan och föreslår kommunfullmäktige att anta VA-taxan att gälla från och med 2010-01-01.

§155 Begäran om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån

Ks2008/0403  340

Beslut

Ansökan från styrelsen för Helgeåns underhåll om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån avslås.

Ärendet

Styrelsen för Helgeåns underhåll har inkommit med en begäran till Ljungby och Älmhults kommuner om medfinansiering av rensnings- och underhållsåtgärder för sträckorna Stensjön-Agunnarydssjön, Agunnarydssjön-Möckeln, Kråka kanal samt Skeppshultasjön-Oshult. Åtgärderna som redovisas har framarbetats tillsammans med Länsstyrelsen som också har accepterat åtgärderna. Den totala kostnaden är beräknad till 727500 kronor.

Kostnaden föreslås fördelas enligt följande:

Markägare och övriga med nytta av underhållet 242 500 kr

Ljungby kommun 242 500 kr

Älmhults kommun 242 500 kr

Summa 727 500 kr

Styrelsen motiverar åtgärderna med att underhåll på de aktuella sträckorna inte utförts sedan 1800-talet. Resultatet har blivit översvämningar på grund av att vattendragen har växt igen samt att nedfallna träd från stormen Gudrun hindrar vattenföringen. Styrelsen menar att översvämningarna hotar viktiga samhälls-funktioner, fritidsboende, turism och skogs-/jordbruk.

Beredning

Tekniska kontoret framhåller i skrivelse den 4 augusti 2009 att om Ljungby kommun är med och finansierar de åtgärder som föreslås med 242500 kronor bör en förutsättning vara att Styrelsen för Helgeåns underhåll får in pengar från övriga intressenter samt följer de lagar och krav som gäller vid genomförandet. Om Ljungby kommun deltar bör finansiering ske genom att kommunstyrelsen avsätter pengar till uppdraget.

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 17 augusti 2009 att möjlig finansiering är genom kommunstyrelsens oförutsedda utgifter med 200000 kr, från verksamheten bidrag till utomstående inrättningar med 24000 kr och från kommunstyrelsen resterande 18500 kr.

Tekniska utskottet föreslår den 17 augusti 2009 att kommunstyrelsen beslutar att tilldela styrelsen för Helgeåns underhåll 242500 kr för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån under förutsättning att samtliga intressenter deltar och finansierar projektet och att arbetet genomförs i enlighet med lagar och krav. Finansiering sker enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar avslag på begäran om medel till upprensning av Helgeån.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande om avslag på ansökan mot tekniska utskottets förslag om bifall till ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om medel till upprensning av Helgeån.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för tekniska utskottets förslag om bifall till ansökan och nej-röst till ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande om avslag på ansökan.

Omröstningen genomförs och utfaller med 4 ja-röster mot 11 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunstyrelsen beslutar därmed avslå ansökan om medel till upprensning av Helgeån.

§156 Förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB

Ks2007/0504  427

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner inte det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och Ljungby Halkbana AB (säljare) och skickar det inte till kommunfullmäktige.

Ärendet

Marken vid f.d. metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. Ljungby kommun har av Länsstyrelsen beviljats bidrag för förberedelse för dessa åtgärder med 90 % av de verifierade kostnaderna.

Kommunen konstaterar i ansökan till Länsstyrelsen bland annat att byggnaden på Dörarp 5:78 måste rivas för att möjliggöra saneringsarbetena. Byggnaderna ägs av IHD Industrihotell AB.

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal mellan Ljungby kommun och Ljungby Halkbana AB (säljare) i vilket säljaren överlåter samtliga aktier i IHD Industrihotell AB till Ljungby kommun för en köpeskilling på 3 mkr. Kommunen får enligt beslut av Länsstyrelsen 90% i statsbidrag för att genomföra förvärvet. Avtalet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande.

Beredning

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 16 juli 2009 att köpet av aktierna kan antingen göras av Ljungby kommun eller av Ljungby Holding AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 4 augusti 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar avslag på det preliminärt upprättade avtalet.

§157 Ljungby kommuns skolskjutsregler

Ks2007/0162  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anses motionen besvarad.

Ärendet

Stefan Willforss (C) lämnade i april 2007 in en motion om ändrade regler för skolskjuts i Ljungby kommun, för att öka tryggheten för barnen.

I motionen föreslås följande ändringar i skolskjutsreglerna:

- Inga barn upp till och med årskurs tre ska behöva gå på en allmän väg utan trottoar till och från skolan.

- Inga barn upp till och med årskurs sex ska behöva gå på en mörk väg utan gatlysen till eller från skolan.

- Inga grundskole- eller gymnasieelever ska behöva gå längre än två kilometer till eller från skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 september 2007 föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen under förbehåll att nämnden kompenseras ekonomiskt. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2007 att återremittera motionen för ytterligare beredning.

Motionen har därefter handlagts på barn- och utbildningsförvaltningen som bland annat har gjort kostnadsberäkningar på förslagen till ändringar i skolskjutsreglerna, enligt motionärens specificering. Vid förvaltningens beräkning av kostnader har Ljungby tätort undantagits eftersom det till stor del finns gatubelysning och trottoarer inom tätorten. Utökade skolskjutsar för gymnasieelever är inte heller beräknade.

Beräkningarna visar att under läsåret 2008/2009 skulle ytterligare 62 elever få skolskjuts enligt det första och det andra förslaget. Det skulle då innebära en ökad kostnad på 263000 kronor om året.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 maj 2009 att ställa sig positiv till förslag ett och två i motionen. Medel för de ökade kostnaderna måste tillföras skolskjutsorganisationen från budgetberedningen.

Kommunledningskontoret föreslår i ett yttrande den 24 juni 2009 att motionen behandlas av budgetberedningen under våren 2010.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anses motionen besvarad.

Yrkanden

Maryana Frisk-Holst (C) yrkar, med bifall av Åshild Axell (KD) bifall till punkt 1 och 2 i motionen och att kommunfullmäktige tillskjuter de medel som behövs i 2011 års budget.

Ann-Charlotte Wiesel (M), med bifall av Lars Solling (FP), Roland Johansson (ALT) och Alf Johansson (KB), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Maryana Frisk-Holsts (C) med flera yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anse motionen vara besvarad.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Maryana Frisk-Holsts (C) med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att lämna ärendet till budgetberedningen våren 2010 och därmed anse motionen vara besvarad.

§158 Ansökan om kommunal borgen, Ljungbybostäder AB

Ks2009/0319  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ljungbybostäder AB borgen med 14,7 mkr.

Ärendet

Ljungbybostäder AB ansöker i skrivelse den 12 juni 2009 om kommunal borgen avseende omsättning av lån på 14,7 mkr.

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 15 juli 2009 att Ljungbybostäder AB beviljas borgen med 14,7 mkr.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ljungbybostäder AB borgen med 14,7 mkr.

§159 Ansökan om borgen från Föreningen Garveriet i Ryssby

Ks2009/0336  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Föreningen Garveriet i Ryssby borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor, att gälla till december 2010.

Föreningen Garveriet i Ryssby ska återrapportera till kommunstyrelsen i mars och september 2010 om arbetets fortskridande och ekonomi.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat byggnadsvårdsbidrag till Föreningen Garveriet i Ryssby för upprustning av garveriet inom fastigheten Tuna 8:2. Bidraget betalas inte ut förrän i efterskott vilket gör att föreningen behöver ett byggnadskreditiv. Föreningen Garveriet i Ryssby har fått löfte om byggnads­kreditiv av en bank och ansöker i skrivelse den 24 juni 2009 om kommunal borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor.

Kommunledningskontoret skriver i yttrande den 17 juli 2009 att risken att gå i borgen för byggnadskreditivet är mycket liten eftersom Länsstyrelsen kommer att betala ut bidraget under 2010. Om kommunal borgen beviljas bör den begränsas till att gälla till december 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Föreningen Garveriet i Ryssby borgen för ett byggnadskreditiv om 1119938 kronor, att gälla till december 2010.

Föreningen Garveriet i Ryssby ska återrapportera till kommunstyrelsen i mars och september 2010 om arbetets fortskridande och ekonomi.

§160 Granskning av kommunens arbete med intern kontroll

Ks2009/0314  007

Svar på revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande över kommunstyrelsens verksamhetsområde som sitt eget.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra de ändringar som föreslås.

Ärendet

Kommunrevisionen har den 11 juni 2009 överlämnat revisionsrapporten ”Granskning av kommunens arbete med intern kontroll” till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande.

Syftet med granskningen är att bedöma hur kommunstyrelsen och nämnderna fullföljer sitt uppdrag med intern kontroll av verksamheten och om den är tillräcklig. Syftet är också att följa upp den årliga övergripande granskningen som revisorerna genomförde 2004 där man fokuserade på intern kontroll.

Kommunstyrelsen ansvarar dels för att den interna kontrollen fungerar inom det egna verksamhetsområdet, dels ska styrelsen ha uppsikt över andra kommunala nämnder.

Beredning

Kommunledningskontoret har den 16 juli 2009 lämnat ett yttrande avseende intern kontroll av den interna verksamheten inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. I yttrandet framgår att kommunledningskontoret instämmer i allt väsentligt i slutsatserna i revisionsrapporten och lämnar förslag till förändringar som kan leda till ytterligare utveckling av arbetet med intern kontroll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen antar kommunledningskontorets yttrande över kommunstyrelsens verksamhetsområde som sitt eget.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra de ändringar som föreslås.

§161 Socialnämndens resultatbalanserade medel från 2008

Ks2009/0348  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden får använda resultatbalanserade medel från 2008.

Ärendet

Socialnämnden har den 17 juni 2009 beslutat att tillskriva kommunstyrelsen angående nämndens överskott för 2008. I en skrivelse daterad den 16 juni 2009 skriver socialnämndens ordförande och vice ordförande att det finns tydliga indikationer på att budgetramarna kommer att överskridas under 2009. Om ingenting görs kommer nämnden att generera ett negativt resultat på 10000 tkr.

Socialnämnden har i juni 2009 beslutat om åtgärder motsvarande ca 5000 tkr. Delar av förslaget har långsiktig verkan och kommer inte att få fullt ekonomiskt genomslag under innevarande år. Socialnämnden tillskriver därför kommunstyrelsen för att få tillstånd att använda de resultatbalanserade medlen från 2008, då socialnämnden genererade ett överskott på 3757 tkr.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i ett yttrande den 15 juli 2009 att kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden får använda resultatbalanserade medel från 2008.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen beslutar att socialnämnden får använda resultatbalanserade medel från 2008.

§162 Resurs för ombyggnation av Kungshögsskolan

Ks2009/0341  023

Beslut

Den tillsatta tjänsten som resurs under ombyggnationen finansieras genom projektbudgeten för ombyggnationen av Kungshögsskolan.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har den 15 juni 2009 beslutat att tillsätta 0,25 tjänst som utökad resurs för ombyggnation av Kungshögsskolan. Tjänsten tillsätts som projekt under tiden 2009-08-01 till 2011-07-30 och finansieras genom att 350000 kr tas från överskott från 2007. Barn- och utbildningsnämnden anhåller också om medel till denna tjänst från kommunstyrelsen.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 17 juli 2009 att tjänsten finansieras genom barn- och utbildningsnämndens överskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen beslutar att den tillsatta tjänsten finansieras genom barn- och utbildningsnämndens överskott.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar att den tillsatta tjänsten finansieras genom projektbudgeten för ombyggnationen av Kungshögsskolan.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att den tillsatta tjänsten finansieras genom barn- och utbildningsnämndens överskott.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att den tillsatta tjänsten finansieras genom barn- och utbildningsnämndens överskott.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunstyrelsen beslutar därmed att den tillsatta tjänsten som resurs under ombyggnationen finansieras genom projektbudgeten för ombyggnationen av Kungshögsskolan.

§163 Företagsamma Bolmenbygden - projektansökan

Ks2008/0613  156

Beslut

Ljungby kommun ska delta aktivt i projektet Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling samt är projektägare till detsamma.

Ljungby kommun avsätter 392500 kr till projektet under två år, under förutsättning att samtliga kommuner runt sjön Bolmen går med i projektet.

Medel tas från kommunens förvaltningsövergripande budget för medfinansiering av EU-projekt.

Ärendet

För att stödja projektidéer, kreativitet, mångfald, hållbar utveckling, företagsamhet och samarbete mellan kommuner och län och företagare i kommunerna runt Bolmen har Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo på tjänstemannanivå formulerat ett projekt: Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling.

Projektets mål är att utveckla Bolmenbygdens attraktivitet och etablera Bolmenbygden som destination samt att skapa en plattform för samarbete runt kompetensutveckling, marknadsföring och turism.

Ljungby kommun står som projektägare. Projektmedel, 50 %, söks hos länsstyrelserna inom ramen för Landsbygdsprogrammet och 50 % från kommunerna. Projektomsättningen är beräknad till 2355000 kr på totalt två år. Den ekonomiska insatsen för Ljungby kommuns del är 392500 kr över en tvåårsperiod.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 30 juni 2009 att kommunstyrelsen beslutar:

Ljungby kommun ska delta aktivt i projektet Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling samt är projektägare till detsamma.

Ljungby kommun avsätter 392500 kr till projektet under två år, under förutsättning att samtliga kommuner runt sjön Bolmen går med i projektet.

Medel föreslås tas från kommunens förvaltningsövergripande budget för medfinansiering av EU-projekt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska delta aktivt i projektet Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling samt är projektägare till detsamma.

Ljungby kommun avsätter 392500 kr till projektet under två år, under förutsättning att samtliga kommuner runt sjön Bolmen går med i projektet.

Medel tas från kommunens förvaltningsövergripande budget för medfinansiering av EU-projekt.

§164 Länstransportplan för Kronobergs län 2010-2021

Ks2008/0603  014

Svar på remiss från Regionförbundet södra Småland

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Regionförbundet södra Småland som svar på remissen.

Ärendet

Ljungby kommun har av Regionförbundet södra Småland mottagit ett förslag till

transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2010 – 2021. Till Länstransportplanen har upprättats en miljö­konsekvensbeskrivning (MKB) av planen, vilken också utgör underlag för remissen.

Beredning

Kommunstyrelsen antog, med ett par tillägg, den 10 februari 2009 kommun-lednings­kontorets förslag till yttrande i vilket man framför de projekt som Ljungby kommun anser ska ingå i arbetet med länstransportplanen för Kronoberg.

Yttrandet presenterades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts överläggning med representanter från regionförbundets Infrastrukturberedning som informerade arbetsutskottet om Länstransportplanen 2010-2021 den 17 februari 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Regionförbundet södra Småland som svar på remissen.

§165 Länstransportplan för Jönköpings län

Ks2009/0328  014

Svar på remiss från Regionförbundet Jönköpings län

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Regionförbundet Jönköpings län som svar på remissen.

Ärendet

Ljungby kommun har av Regionförbundet Jönköpings län mottagit ett förslag till regional transportplan för perioden 2010 – 2021.

Beredning

Kommunledningskontoret har den 27 juli 2009 lämnat ett förslag till yttrande, i vilket man bland annat lämnar synpunkter på E4:an, kollektivtrafik och samarbete i planeringen mellan regionerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Regionförbundet Jönköpings län som svar på remissen.

§166 Valdistriktsindelningen inför kommande Allmänna val 2010

Ks2009/0272  110

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ändra nuvarande valdistriktsindelning.

Ärendet

Inför de allmänna valen år 2010 har Länsstyrelsen skickat en påminnelse till kommunerna i länet att kommunen ser över valdistriktsindelningen. Indelningen ska överensstämma med reglerna i 4 kap 17 § vallagen där det framgår att ett valdistrikt skall omfatta 1000-2000 personer som har rösträtt.

Om kommunen avser att ändra gällande valdistriktsindelning ska förslag lämnas till Länsstyrelsen.

Inför valet till Europa Parlamentet 2009 beslutade Ljungby kommunfullmäktige den 25 september 2008 att godkänna kommunstyrelsens förslag till ny indelning av valdistrikt i Ljungby kommun och översända förslaget till Länsstyrelsen för fastställande av distriktsindelningen.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår den 29 juli 2009 att kommunfullmäktige beslutar att inte lämna förslag till ändring av nuvarande valdistriktsindelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 4 augusti 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ändra nuvarande valdistriktsindelning.

§167 Etablering på Ljungby Handelsplats

Ks2009/0398  141

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner inte en etablering av ett apotek på Ljungby Handelsplats.

Ärendet

Marknadsansvarig för affärslokaler hos Skanska Fastigheter Göteborg AB efterfrågar Ljungby kommuns inställning till en eventuell etablering av ett apotek på Ljungby Handelsplats, kvarteret Motellet.

Enligt gällande genomförandeavtal punkt 12 är parterna överens om ”en inriktningsprofil på butikerna inom handelsområdet mot en livsmedelshall och vanlig volymhandel. För etablering av handel med annan inriktningsprofil ska bolaget inhämta kommunens skriftliga godkännande innan ansökan om bygglov inges.”

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 4 augusti 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT), med bifall av Harriet Kristensson (S), Kerstin Wiréhn (V), Lars Solling (FP), Lars Nordqvist (M) och Åshild Axell (KD), yrkar att kommunstyrelsen inte ska godkänna en etablering av apotek på Ljungby Handelsplats.

Alf Johansson (KB), med bifall av Maryana Frisk-Holst (C), Ann-Charlotte Wiesel (M), Krister Lundin (M) och Carina Bengtsson (C), yrkar att kommunstyrelsen godkänner en etablering av apotek på Ljungby Handelsplats.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande mot Alf Johanssons (KB) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om etablering av apotek på Ljungby Handelsplats.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för ett godkännande av en etablering av apotek på Ljungby Handelsplats och nej-röst för att inte godkänna en etablering av apotek. Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 10 nej-röster. Se omröstningsbilaga! Kommunstyrelsen beslutar därmed att inte godkänna en etablering av ett apotek på Ljungby Handelsplats.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

§168 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 3 juli 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under maj – juni 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 1992-01-09,§ 9.

 2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 26 juni 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under maj 2009.

 3. Tekniska kontoret har i sammanställning den 30 juli 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under juni – juli 2009.

 4. Kommunledningskontoret har i sammanställning den 6 juli 2009 redovisat återbesättning av tjänster under perioden 1 januari – 6 juli 2009.

 5. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under maj 2009.

 6. Arbetsutskottets protokoll 2009-06-02 (§§ 33-36).

 7. Tekniska utskottets protokoll 2009-06-01 (§§ 37-48).

 8. Personalutskottets protokoll 2009-06-03 (§§ 42-47).

§169 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-05-11.

 2. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2009-05-11.

 3. Bolagsstämma för Ljungby Holding AB 2009-05-20.

 4. Bolagsstämma för Ljungby Utveckling AB 2009-05-20.

 5. Bolagsstämma för Ljungby Energi AB 2009-05-21.

 6. Bolagsstämma för Ljungby Energinät AB 2009-05-21.

 7. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-05-28.

 8. Protokoll från Styrelsen för Ljungbybostäder AB 2006-06-04.

 9. Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut 2009-03-20 angående det fortsatta arbetet med ”Rakel”.

 10. Underrättelse om Åklagarmyndighetens beslut i Växjö den 20 maj 2009 angående trolöshet mot huvudman.

 11. Skrivelse från Vägverket beträffande medborgarförslag om cykelväg mellan Ränte-Torpa-Mjäla fram till Torpa ponnyranch längs väg 527 i Ljungby kommun.

 12. Länsstyrelsens beslut 2009-06-09 angående rensning och muddring av Helgeån och Agunnarydsån, Ljungby och Älmhults kommuner.

 13. Näringsdepartementets sammanfattning av dialogmöte med regionala varselsamordnare som hölls den 19 maj 2009.

 14. Sveriges Kommuner och Landstings beslut 2009-06-08 angående stöd till utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrerade verksamheter. Beviljat belopp 1300000 kronor.

 15. Protokoll från VoB Kronoberg 2009-05-25.

 16. Parkeringsövervakning, enkel utvärdering med beslut i tekniska utskottet 2009-06-01.

 17. Verksamhetsberättelse 2008 från näringslivs- och utvecklingsavdelningen.

 18. Årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsföreningen Folkets Hus u p a, Ljungby räkenskapsåret 2008.

 19. Redovisning av intäkter och kostnader för samlingslokaler i Ljungby Nöjescenter AB samt Byggnadsföreningen Folkets Hus 2008.

 20. Årsredovisning från VoB Syd AB 2008.

 21. Ljungby kommuns yttrande den 17 juni 2009 till Svenska kraftnät över kompletterande förstudie Sydvästlänken.

 22. Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2009 angående inledande samråd och beslut om betydande miljöpåverkan avseende Sydvästlänken, ny likströms-förbindelse mellan Nässjö – Hörby genom Jönköpings, Kronobergs och Skåne län.

 23. Sveriges Kommuner och Landstings beslut angående engångsutdelning till medlemmarna.

 24. Inbjudan till möte med regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor den 14 oktober 2009 på residenset.

 25. Information från Carlson om placering av pensionsmedel.

 26. Stimulansbidrag 2009.