Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-09-08

Sammanträde 2009-09-08

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Roland Johansson.

Information

2 Mötesplats södra Småland - diskussionsunderlag. - Regionförbundet södra Småland, Maria Nilsson

3 Hållbar utveckling - Handlingsplan med åtgärdsförslag och nyckeltal. - Daniel Hagberg

4 Information om Rakel och Krissamverkan Kronoberg. - Länsstyrelsen, Linda Kazmierczak och Lars-Peder Johansson

5 Turistekonomiska effekter 2008, rapport om turistbyråverksamheten sommaren 2009 samt Form och funktion, utvärdering. - Eva Simonsson

6 Revidering av aktivitetsplan för marknadsföring och information 2009 - 2010. - Carina Karlund, Eva Simonsson

7 Diskussionsunderlag inför bestämmande av delmål för kommunstyrelsen 2010. - Peter Wiman

8 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

10 Intern kontroll - kartläggning av gjorda inköp under 2008. - CarlFredrik Ledin

11 Intern kontroll av leverantörsfakturor. - Bo Dalesjö

Beslutsärenden

12 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson (Handlingar har sänts ut tidigare)

13 Regler för tomtkön. - Bert Milling

14 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad. - Per-Olov Almqvist

15 Motion avseende förslag att Ljungby kommun ska utropa sig till GMO-fri zon. Svar på motion. - Per-Olov Almqvist

16 Rutiner för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar. - Katarina Hildebrand

17 Tillsättande av tjänst som förvaltningschef. - Irene Hedfors (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Delegationsärenden och anmälningsärenden

18 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (10 kb)

§170 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärenden 5, 12 och 17 utgår.

Ärendet

Ordföranden meddelar att ärende 5 utgår på grund av sjukdom.

Ärende 12 och 17 bör utgå för ytterligare beredning och tas på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

§171 Information

1. Regionförbundet södra Småland besöker kommunstyrelsen för en dialog om Mötesplats södra Småland - ett nytt regionalt utvecklingsprogram (RUP) som regionförbundet ansvarar för att ta fram, men alla aktörer och medborgare i länet bör medverka i. Programmet ska ha en övergripande roll, som en vision och strategi, i regionens långsiktiga utveckling med ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Fyra strategiska utvecklingsområden har tagits fram: Livskraft, Kompetens och arbetskraftsförsörjning, Förnyelse och dynamik samt Infrastruktur och kommunikationer.

2. Miljöstrategen redovisar handlingsplan med åtgärdsförslag och nyckeltal för hållbar utveckling i Ljungby kommun.

3. Länsstyrelsen informerar om Rakel och Krissamverkan Kronoberg. Länsstyrelsen samordnar införandet av Rakel i länet. Alla kommunledningar och alla blåljusverksamheter har nu tillgång till Rakel och samverkar i utbildning, mm. Basen är att Rakel ska kunna användas i vardagen och inte bara vid stora händelser/katastrofer. Länet har fått statliga medel för att göra verksamhetsanalyser och en projektgrupp har tillsatts för att arbeta med införandet av Rakel.

4. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Ljungby kommun informerar om den nya influensan; symptom och komplikationer, hur samhället påverkas, kommunens pandemiplan och förberedande arbete, leverans av vaccin, mm. Chefsinformatören informerar om hur information om den nya influensan har gått ut i kommunen.

5. Chefsinformatören informerar om den reviderade aktivitetsplanen för marknadsföring och information 2009 – 2010. Kommunaktuellt i Ljungby Närradio och artiklarna om Förändring och utveckling i Smålänningen har utgått. Kommunaktuellt i radion ersätts med inläsning av Smålänningen och kommunala dokument. I den reviderade planen har följande tillägg gjorts: besökskarta över Bolmen-området finns sedan våren 2009 på turistbyrån, reklamfilmer med samhällsinformation vid kassorna på AGs Favör och Ica Maxi, annons på Ljungbytorget.se med länk till Ljungby kommuns hemsida, Ljungby kommun som varumärke och Sydsvenska rallyt som aktivitet.

6. Kommunikation- och IT-chefen redovisar diskussionsunderlag inför bestämmande av delmål för kommunstyrelsen 2010.

§172 Uppföljning

Beslut

1. En liknande uppföljning av gjorda inköp ska redovisas för kommunstyrelsen om ett år.

Ärendet

1. Inköpsansvarig redovisar intern kontroll – kartläggning av gjorda inköp under 2008 inriktat på kontorsmaterial, livsmedel, böcker och facklitteratur. Överlag är avtalstroheten bra, men kan ökas genom mer information. Ett avtalssystem ska införas för inköp.

2. Controllern redovisar intern kontroll – granskning av attestering av leverantörsfakturor. Kontrollen har inte visat några felaktigheter. Det finns ändå möjligheter till förbättring. Controllern återkommer med förslag till nytt regelverk.

§173 Nyckeltal för kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta eget eller, i samverkan med andra nämnder, bolag och icke-kommunala aktörer, delat ansvar för att bidra till måluppfyllelse av följande nyckeltal för hållbar utveckling i Ljungby kommun:

Kommunens ekonomi: Nettokostnaders andel av intäkterna.

Inflationsskydd av eget kapital.

Ekonomisk och social trygghet: Hushåll med ekonomiskt bistånd.

Barnfattigdomsindex.

Arbetslöshet.

Minskat bruk av tobak och alkohol: Ungdom i år 8 som ej använder tobak.

Ungdom i år 9 som aldrig druckit sig berusade.

Begränsad klimatpåverkan: Fossila koldioxidutsläpp.

Minskning av elförbrukning med 10%

jämfört med 1995.

Förnybar el i kommunens verksamhet.

Giftfri miljö: Inköp av ekologiska och/eller rättvisemärkta livsmedel.

Inköp av närproducerade livsmedel.

God bebyggd miljö: Beslut om biologisk behandlng av köks- och restaurangavfall.

Ärendet

Kommunstyrelsen antog den 12 februari 2008 en plan för hållbar utveckling (HUT) i Ljungby kommun. Målen består av 35 nyckeltal fördelade på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Arbetsgruppen för HUT fick i uppdrag att fördela nyckeltalen mellan nämnder och bolag, vilket innebär att varje nämnd och bolag ska identifiera vilka nyckeltal som på ett betydande sätt påverkas av den egna verksamheten. Därefter ska handlingsplaner tas fram för att uppnå målen för dessa nyckeltal.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 22 april 2008 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ansvara för de nyckeltal som arbetsgruppen för HUT har föreslagit 2008-04-18.

§174 Regler för tomtkön

Ks2009/0127  272

Beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Ärendet

Ljungby kommun har idag inga regler för tomtkön som administreras av tekniska kontoret.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag till regler för tomtkön i Ljungby kommun och föreslår i skrivelse den 17 juni 2009 att de föreslagna reglerna för tomtkön fastställs att gälla från den 1 september 2009.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 augusti 2009 att de föreslagna reglerna för tomtkön i Ljungby kommun godkänns och börjar gälla den 1 oktober 2009.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 24 augusti 2009 att reglerna ska utökas med en punkt 10 enligt följande:

Sökande eller medsökande som köper tomt och bryter mot vad som är föreskrivet i köpekontraktet kan inte få återinträde i tomtkön.

Yrkanden

Harriet Kristensson (S) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare beredning av ärendet.

§175 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad

Ks2009/0397  253

Beslut

Upprättat avtal med Fastighets AB Ljungby Berghem i vilket kommunen överlåter ett område om cirka 3865 kvm av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 347900 kronor godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 10 augusti 2009 att kommunstyrelsen godkänner upprättat avtal med Fastighets AB Ljungby Berghem, med adress c/o Skanska Fastigheter Göteborg AB, 405 18 Göteborg.

Avtalet är upprättat inom ramen för ”detaljplan för ett område vid Ljungby södra infart” inom sydvästra industriområdet i Ljungby.

Genom avtalet överlåter kommunen cirka 3865 kvm av fastigheten Berghem 1:7 för en överenskommen köpeskilling om 347900 kronor. Köpeskillingen ska betalas på tillträdesdagen den 1 november 2009 under förutsättning av att uppställda villkor är uppfyllda. Bolaget skall bekosta fastighetsbildningen samt erlägga va-avgift för tillkommande tomtyta. Det förvärvade området skall genom fastighetsreglering sammanföras med den fastighet, Berghem 1:27, som bolaget sedan tidigare äger. Marken överlåtes i befintligt skick på samma sätt som då detaljplanen antogs d.v.s. att någon grovplanering har inte skett. Det överlåtna området är beläget mellan väg E 4 och fastigheten Berghem 1:25 där Svepac bedrivit sin verksamhet.

Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande samt att bolaget blir ägare till Berghem 1:25.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår den 17 augusti 2009 att upprättat avtal med Fastighets AB Ljungby Berghem i vilket kommunen överlåter ett område om cirka 3865 kvm av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 347900 kronor godkänns.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

§176 Motion avseende förslag att Ljungby kommun ska utropa sig till GMO-fri zon.

Ks2008/0076  101

Svar på motion

Beslut

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (mp) har för Miljöpartiet de Gröna i Ljungby lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun ska utropa sig till en GMO-fri zon och anger i flera punkter vad det kan innebära praktiskt.

Tekniska kontoret lämnar ett yttrande till motionen den 8 juli 2009, baserat på rollen som markägare och upplåtare av mark på arrende till odling av olika grödor. Kommunen har inget långsiktigt intresse av att äga mark för jordbruksändamål men har ett ansvar för att den förvärvade jordbruksmarken förvaltas på bästa sätt tills den blir föremål för exploatering.

Tekniska kontoret tar inte ställning i frågan om odling av GMO-grödor. Ett beslut om att utropa kommunen som en GMO-fri zon måste innebära att kommunen själv ställer krav på odling av GMO-fria grödor i sina arrende-upplåtelser. Mot bakgrund av att efterfrågan på jordbruksmark att arrendera idag är begränsad kan det få till följd att kommunen får problem med att förvalta jordbruksmarken i avvaktan på exploatering om brukarna ställer sig tveksamma till att ta in krav på odling av GMO-fria grödor i sina upplåtelser.

LRF Ljungby har fått möjlighet att yttra sig över motionen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 augusti 2009 att Ljungby kommun ställer sig positiv till förslaget i motionen, men gör bedömningen att GMO-frågan måste lösas i helhetssyn på nationell och europeisk nivå. Motionen anses därmed besvarad.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Alf Johansson (KB), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar på återremiss för ytterligare beredning av ärendet avseende lagstiftningen, kostfrågor och krav på arrendatorer.

Beslutsomgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras för ytterligare beredning.

§177 Rutiner för utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar

Ks2009/0250  318

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Tekniska kontoret från och med 2010 deltar vid hälften av Vägverkets årliga ombesikt­ningar för att få in­formation om vägföreningarnas och vägsamfälligheternas verksamhet och ekonomi,

Tekniska kontoret begär in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret kommer att delta vid ombesiktningen,

Tekniska kontoret lämnar från och med hösten 2010 en sammanfattande information till kommunfullmäktige innan de årliga vägbidragen betalas ut.

Kommunfullmäktiges beslut 2008 den 22/11-07 § 161 att tekniska kontoret ska begära in årsredovisningar från vägföreningar och vägsamfälligheter innan vägbidrag betalas ut från och med 2008, upphävs.

Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering av de nya rutinerna ska göras om ett år.

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skicka en skrivelse till Regionförbundet södra Småland med önskan om samsyn på vägbidrag i hela länet.

Ärendet

I kommunfullmäktiges beslut till budget 2008, Kf § 161, som fattades den 22 november 2007 står det att tekniska kontoret ska begära in årsredovisningar från vägföreningar och vägsamfälligheter innan vägbidrag betalas ut från och med 2008.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008, § 221, om olika förslag till åt­gärder på grund av det ekonomiska läget. Ett av förslagen var att utreda om vägförening­arna får rätt anslag. En sammanfattning av vad som framkommit i ut­redningen har lämnats som information till kommun­styrelsens arbetsutskott den 31 mars 2009 samt i skrivelse daterad 2009-05-04. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 maj, § 28, att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram underlag för rutiner när det gäller utbetalning av årliga driftbidrag till vägföreningar.

De årliga driftbidragen till vägföreningarna betalas ut vid ett tillfälle per år och beloppen baseras på uppgifter från Vägverket. Den största delen av det årliga driftbidraget bekos­tas av staten. I de flesta fall står staten för 60 procent och kommunen för 15 procent av bidraget. Den övervägande delen av föreningarna, 55 procent, får ett bidrag som under­stiger 5000 kr. För närvarande betalas driftbidrag till 203 vägar i kommunen.

Beslutet om att varje vägförening måste lämna årsredovisning innan bidrag betalas ut innebär att utbetalningarna kommer att spridas över hela året och att den administrativa tiden och kostnaden för utbetalningarna kommer att öka väsentligt.

Vägverket gör årligen en ombesiktning av 20 procent av de enskilda vägarna i kommu­nen. Inför besiktningen ska de aktuella vägföreningarna till Vägverket lämna in en vägdeklaration som ska redovisa de förändringar som skett sedan föregående be­siktning, väghållarens eventuella önskemål om förbättringsarbeten och andra omstän­digheter som kan påverka statsbi­draget. Protokoll från årsmöte ska bifogas till deklara­tionen. Vägverket har på förfrågan inget emot att kommunen tar del av dessa uppgifter.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 17 augusti 2009 att tekniska kontoret från och med 2010 deltar vid hälften av Vägverkets årliga ombesikt­ningar för att få in­formation om vägföreningarnas och vägsamfälligheternas verksamhet och ekonomi.

Tekniska kontoret begär in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret kommer att delta vid ombesiktningen.

Tekniska kontoret lämnar från och med hösten 2010 en sammanfattande information till kommunfullmäktige innan de årliga vägbidragen betalas ut.

Ordföranden föreslår under sammanträdet att kommunstyrelsen beslutar att utvärdera de nya rutinerna om ett år och att ordföranden får i uppdrag att skicka en skrivelse till regionförbundet med en önskan om samsyn i hela länet.

§178 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 1 september 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under augusti 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under juli 2009.

 3. Arbetsutskottet protokoll 2009-08-04 (§§ 37-42).

 4. Tekniska utskottets protokoll 2009-08-17 (§§ 49-61).

 5. Personalutskottets protokoll 2009-08-20 (§§ 48-49).

§179 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till Strålfors Svenska AB att använda enkamera för bevakning av företagets grindöppning mot Björkstigen i Ljungby.

 2. Svar på revisionsrapport: Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning och uppföljning av fritidsgårdsverksamheten.

 3. Skrivelse från Agunnaryds och Stensjöns fiskevårdsområde med vädjan om att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut angående ansökan från styrelsen för Helgeåns underhåll om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån.

 4. Skrivelse från Agunnaryds idrottsförening med vädjan om att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut angående ansökan från styrelsen för Helgeåns underhåll och stödjer det framarbetade förslaget för upprensning av den aktuella sträckan av Helgeå.

 5. Skrivelse från Agunnaryd LRF-avdelning, LRF Ljungby kommungrupp och SÖDRA, Ljungby SBO med begäran att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut att inte bidra ekonomiskt till underhållet av Helgeå.

 6. Verksamhetsberättelse 2008 för Regionteatern Blekinge Kronoberg.

 7. Informations- och prognosbrev från Migrationsverket om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010.