Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-10-06

Sammanträde 2009-10-06

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Alf Johansson.

Information

2 Turistekonomiska effekter 2008, rapport om turistbyråverksamheten sommaren 2009 samt Form och funktion, utvärdering. - Eva Simonssson (Handlingar har sänts ut tidigare)

3 Presentation av varumärket Ljungby. - Per Ekman, Geobrands och Jan Melkersson

4 Information om kapitalförvaltningen. - Robur och Magnus Johansson

5 Ungdomsrådet - redovisning. - Kerstin Wiréhn, Conny Simonsson

6 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

8 Intern kontroll av representation. - Bo Dalesjö (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Beslutsärenden

9 Övergripande svar på revisionsrapport om intern kontroll. - Bo Dalesjö

10 Delegation av beslutanderätt för tillstyrkan/avstyrkan av vindkraftsanläggning. - Ann-Sofi Persson

11 Tillägg till översiktsplanen för vindkraft. - Ulla Gunnarsson

12 Tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden. - Ulla Gunnarsson

13 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012. - Jan Melkersson, Henrik Johansson och Anna Aracsy

14 Delmål för kommunstyrelsen 2010 i kommunens visionsarbete. - Peter Wiman

15 Riktlinjer för och delegering av skolskjuts- och färdtjänstärenden. - Göran Lundberg

16 Revidering av kommunstyrelsens reglemente. - Göran Lundberg

17 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson (Handlingar har sänts ut tidigare)

18 Byggnadsföreningen Folkets Hus i Ljungby. - Irene Hedfors

19 Sammanträdesdagar år 2010 för kommunfullmäktige.

20 Sammanträdesdagar år 2010 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

21 Tekniska kontorets budget 2010. - Katarina Hildebrand

22 Delårsbokslut/Budgetuppföljning 2009. - Magnus Johansson

23 Skattesats för år 2010. - Magnus Johansson

24 Kommunledningskontorets budget 2010. - Magnus Johansson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

25 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§180 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet upphandling ramavtal VS-arbeten läggs till dagordningen.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet upphandling ramavtal VS-arbeten kan läggas till dagordningen.

§181 Information

1. Turismchefen redovisar följande:
a. Turistekonomiska effekter 2008
b. Rapport om turistbyråverksamheten sommaren 2009
c. Utvärdering av projektet Form och funktion.

2. Per Ekman från Geobrands presenterar resultatet av arbetet med att ta fram varumärket Ljungby. Enkäter och seminarier på både lokal, regional och nationell nivå har gett en bild av hur Ljungby upplevs och uppfattas. Efter analyser och diskussioner har varumärkesgruppen kommit fram till lydelsen ”Där Småland möter världen” som nyligen registrerades i varumärkesregistret. Chefsinformatören presenterar också ett förslag till logotype för varumärket.

3. Representanter för Swedbank Robur informerar om kapitalförvaltningen, organisationen och satsningen inom miljö och etik.

4. Kerstin Wiréhn (V) informerar om de punkter som togs upp på ungdomsrådets möte i september.

5. Kommunchefen informerar om aktuella aktiviteter inom Entreprenörsregionen.

§182 Uppföljning

1. Controllern redovisar intern kontroll av representation.

§183 Övergripande svar på revisionsrapport om intern kontroll

2009/0314  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse som sin egen och lämnar den som svar på kommunrevisionens rapport.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra de förändringar som föreslås i rapporten.

Ärendet

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten ”Granskning av kommunens arbete med intern kontroll” till kommunstyrelsen och nämnderna för yttrande.

Kommunstyrelsen har den 1 september 2009 yttrat sig över den verksamhet som faller inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Därefter yttrar sig kommun­styrelsen som ansvarig för uppsikten över övriga nämnder.

Beredning

Samtliga nämnder har lämnat yttranden till kommunstyrelsen. Alla instämmer i de väsentliga synpunkterna och förslagen som lämnas i revisionsrapporten.

Kommunledningskontoret skriver den 14 september 2009 att arbetet med den interna kontrollen i Ljungby kommun har förändrats och utvecklats under åren vilket innebär att reglementen och tillämpningsanvisningar behöver omarbetas. Idetta arbete ingår även att ta fram de ytterligare beskrivningar som kan behövas.

För att utveckla och förbättra den interna kontrollen är det enligt kommun­ledningskontoret väsentligt med mer information och utbildning om vad begreppen intern kontroll samt risk och väsentlighetsanalys innebär. Dessa utbildningsinsatser bör ske kontinuerligt både bland politiker och tjänstemän.

Kommunledningskontoret delar de slutsatser som redovisas i rapporten och föreslår att kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra de förändringar som föreslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse som sin egen och lämnar den som svar på kommunrevisionens rapport och ger kommunlednings­kontoret i uppdrag att genomföra de förändringar som föreslås i rapporten.

§184 Delegation av beslutanderätt för tillstyrkan/avstyrkan av vindkraftsanläggning

Ks2009/0440  371

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta beslutanderätten åt kommunstyrelsen att enligt 16 kap 4 § miljöbalken tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsanläggning i enlighet med kommunledningskontorets förslag om ärendegång.

Till följd härav föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

Ärendet

Den 1 augusti 2009 ändrades reglerna för prövning av vindkraftsanläggningar. Ändringarna innebär bland annat att vindkraftsanläggningar som kräver tillstånd enligt miljöbalken (anläggningar större än 25 MW på land och 1 MW i vatten) inte behöver söka bygglov enligt plan- och bygglagen. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Enligt miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det. I författningskommentarerna framgår att paragrafen är formulerad så att kommunen själv har möjlighet att avgöra om ett tillstyrkande ska göras av kommunfullmäktige eller av någon annan som företräder kommunen.

Beredning

Kommunledningskontoret, tillsammans med plankontoret och miljö- och byggkontoret, föreslår i skrivelse den 15 september 2009 att kommunfullmäktige överlåter beslutanderätten åt kommunstyrelsen att enligt 16 kap 4 § miljöbalken tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsanläggning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överlåta beslutanderätten åt kommunstyrelsen att enligt 16 kap 4 § miljöbalken tillstyrka eller avstyrka en vindkraftsanläggning i enlighet med kommun­ledningskontorets förslag om ärendegång.

Till följd härav föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att ändra reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av ClasGöran Carlsson (S), yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om avslag på arbetsutskottets förslag mot Roland Johanssons (ALT) bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§185 Tillägg till översiktsplanen för vindkraft

Ks2008/0346  371

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tillägget till översiktsplanen för vindkraft daterat den 9 september 2009 och överlämnar detta till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 7 oktober 2008 plankontoret i uppdrag att ta fram en vindkraftsplan.

Syftet med planen är dels att ta fram ett tematiskt tillägg för vindkraft till kommunens översiktsplan och dels att informera om kommunens planeringsförutsättningar för vindkraftsetableringar i Ljungby kommun.

Beredning

Vindkraftsplanen har under tiden 2 februari – 27 mars 2009 varit utskickad för samråd till statliga och kommunala förvaltningar, länsstyrelser, kommuner, föreningar, politiska partier och sockenråd. Därefter har vindkraftsplanen varit utställd för granskning under tiden 9 juni - 17 augusti 2009.

Plankontoret föreslår den 10 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta vindkraftsplanen daterad den 9 september 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen godkänner tillägget till översiktsplanen för vindkraft daterat den 9 september 2009 och överlämnar detta till kommunfullmäktige för antagande.

§186 Tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden

Ks2009/0445  212

Beslut

Kommunstyrelsen ger plankontoret i uppdrag att upprätta ett tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden.

Kommunstyrelsen godkänner projektplanen.

Ärendet

Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning för strandskyddet som innebär ett ökat inflytande för kommunerna. Lagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2009. Enligt den nya lagstiftningen får kommunerna dels pröva frågor som berör dispenser från och upphävande av strandskyddet, dels får kommunen redovisa de områden i översiktsplanen där lättnader från strandskyddet får ske.

Syftet med tillägget till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden är att ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Plankontoret har upprättat ett förslag till projektplan som styr arbetet med att ta fram kommunens tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden. I projektplanen framgår att kommunstyrelsen är ansvarig nämnd, medan kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens presidier föreslås ingå i styrgruppen för planarbetet.

Under planarbetet ska allmänheten och olika intresseorganisationer ges möjlighet att komma med idéer och synpunkter på tillägget till översiktsplanen.

Arbetet påbörjas under hösten 2009 och antagande av kommunfullmäktige kan förväntas ske under hösten 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen ger plankontoret i uppdrag att upprätta ett tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden samt att kommunstyrelsen godkänner projektplanen.

§187 Landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012

2008/0509  156

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Landsbygdsprogram 2009-2012 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar förslag till reviderat landsbygdsprogram för Ljungby kommun 2009-2012. Revideringen har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete med plankontoret och landsbygdsrådet i Ljungby kommun. Lokala utvecklingsgrupper, företagare och landsbygdsaktörer har deltagit i processen, liksom kommunens förvaltningar och nämnder.

Landsbygdsprogrammet innebär att Ljungby kommun tänker genomföra en kraftsamling kring landsbygdsutveckling, såväl inom kommunens organisation som i samverkan med externa landsbygdsaktörer. I programmet finns en gemensam vision, gemensamma mål och en gemensam handlingsplan.

Kommunledningskontoret gör årligen en uppföljning av vad som gjorts inom ramen för programmet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till Landsbygdsprogram 2009-2012 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

§188 Delmål för kommunstyrelsen 2010 i kommunens visionsarbete

Ks2009/0467  101

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna delmålen för kommunstyrelsen enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2009-09-29 med följande förändring: ”Att göra en Ljungby” tas bort.

I övrigt ställer sig kommunstyrelsen bakom de föreslagna indikatorerna med vissa förslag till ändringar.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-28 § 43 om ändringar av befintlig struktur för kommunens visionsarbete. Den förändrade strukturen syftar till att bland annat förenkla visionsarbetet genom att skapa en bättre styrning mellan övergripande mål, nämndspecifika delmål och lokala aktivitetsplaner. Samtidigt ska strukturen bidra till att kopplingen mellan visionsarbetet och budget förstärks.

Kommunstyrelsens tre utskott tar fram förslag till delmål för kommunstyrelsen

2010, som sedan fastställs av kommunstyrelsen. För att följa upp delmålen ska kommunstyrelsen även fastställa indikatorer för att mäta delmålen, samt aktivitetsplaner kopplade till de övergripande målen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 september 2009 att kommunstyrelsen ändrar/lägger till följande delmål:

Förändring:

Underlätta för det lokala näringslivet.

I Ljungby använder vi alla resurserna på rätt sätt.

Det ska finnas MINST 25 byggklara villatomter till försäljning i Ljungby stad och MINST 25 tomter i övriga delar av kommunen.

Tillägg:

Vattenförsörjningen ska tryggas långsiktigt.

Ljungby kommun skall erbjuda sina matgäster bra mat i en god miljö.

Ljungby kommun ska främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Ljungby kommun skall förvalta och bygga ut den kommunala infrastrukturen.

I övrigt instämmer tekniska utskottet med kommunledningskontorets förslag till delmål för kommunstyrelsen 2010.

Personalutskottet föreslår den 23 september 2009 följande delmål inom kommunfullmäktiges övergripande mål ”Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare”:

 1. Ljungby kommun ska vara en jämställd arbetsgivare.

 2. Studenter, elever och praktikanter är välkomna till Ljungby kommun.

 3. Gott medarbetarskap och ledarskap ger trivsel och är självklarheter i Ljungby kommun.

 4. I Ljungby kommun kan man med stolthet berätta en god historia om arbetsplatsen.

 5. Ljungby kommun erbjuder fler än 140 yrken i en attraktiv och flexibel arbetsmiljö.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret har därefter sammanställt de olika förslagen till delmål med förslag till indikatorer för varje mål i tjänsteskrivelse daterad 2009-09-29. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om vilka delmål de ska arbeta efter, som en del av kommunens visionsarbete.

§189 Riktlinjer för och delegering av skolskjuts- och färdtjänstärenden

Ks2009/0447  105

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att de regler och beslut som hittills gällt för skolskjutsärenden inom barn- och utbildningsnämnden och för färdtjänstärenden inom socialnämnden ska gälla också med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, tills vidare.

Till följd härav beslutar kommunstyrelsen att ändra sin delegationsordning.

Ärendet

Kommunstyrelsen har från den 1 juli 2009 övertagit ansvaret för skolskjuts­verksamheten från barn- och utbildningsnämnden och ansvaret för särskild kollektivtrafik (färdtjänstverksamheten) från socialnämnden.

Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har haft fastställda riktlinjer för respektive verksamhet och beslut som har fattats in om ramen för dessa regler har behandlats som ren verkställighet. Besluten har fattats utav handläggare.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 14 september 2009 att kommunstyrelsen beslutar att tills vidare behålla de regler som gällde för verksamheterna inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen beslutar att de regler som hittills gällt för skolskjutsärenden inom barn- och utbildningsnämnden och för färdtjänstärenden inom social­nämnden ska gälla också med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, tills vidare. Till följd härav beslutar kommunstyrelsen att ändra sin delegations­ordning.

§190 Ändring av kommunstyrelsens reglemente

Ks2009/0479  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun genom att lägga följande lydelse till §2 punkt 5: och effektiva samhällsbetalda transporter.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2008, § 95 att kommunstyrelsen, genom kommunledningskontoret, ska ha det övergripande ansvaret för de samhällsbetalda resorna i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen ska, genom kommunledningskontoret, ansvara för kollektivtrafiken, inklusive kommunens ansvar för inrättande av busshållplatser samt hanteringen av särskild kollektivtrafik och skolskjutsarna. Arbetet ska bedrivas i samråd med Länstrafiken och i kontakt med berörda förvaltningar och andra berörda kommuner.

Den nya organisationen verkställdes den 1 juli 2009.

Som en följd av detta beslut måste reglementet för kommunstyrelsen i Ljungby kommun revideras. I § 2 ”I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat” föreslås att följande läggs till punkt 5: och effektiva samhällsbetalda transporter.

§191 Detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun

Ks2007/0336  214

Antagande av detaljplan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, med förändringen att två tomter undantas från fastställandet av detaljplanen med hänvisning att bygglov beviljades år 2002 för stall.

Detaljplanen lämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har överlämnat förslag till detaljplan för del av Bolmstad 2:44 vid Bolmstad hamn i Angelstads församling, Ljungby kommun.

Planområdet ligger cirka 150 meter öster om Bolmstad hamn och omfattar 2,4hektar. Planområdet gränsar i öster och väster till villabebyggelse. Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus. Planförslaget innebär att tio nya tomter kan bildas.

Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt 5 kap. 20 § PBL.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 maj – 5 juni 2007. De yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts i ett utlåtande daterat den 22 augusti 2007.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 september 2007 fört upp ärendet till kommunstyrelsen för beslut, utan eget ställningstagande.

Länsstyrelsen har den 3 oktober 2007 beslutat om upphävande av strandskydd.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

§192 Byggnadsföreningen Folkets Hus i Ljungby

Ks2009/0375  701

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att betala ut 60000 kronor för kvartal fyra i år, till Byggnadsföreningen Folkets Hus för Biografen Grand. Pengarna tas ur anslaget till Övriga samlingslokaler.

Kommunledningen får i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Byggnadsföreningen Folkets Hus för deras lokal Biografen Grand.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 1992 ett avtal med Byggnadsföreningen Folkets Hus gällande samlingslokalverksamhet. I avtalet står att föreningen äger rätt att helt eller delvis bedriva lokaluthyrning genom sitt bolag Ljungby Konferens- och Nöjescenter AB. När detta bolag gick i konkurs i juli 2009 ändrades förutsättningarna för avtalet drastiskt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför den 4 augusti 2009 att ge kommunledningen i uppdrag att föra diskussioner med styrelsen i Byggnadsföreningen Folkets Hus med anledning av den uppkomna situationen.

Kommunledningskontoret rapporterar i PM den 7 september 2009 att diskussioner har förts och att företrädarna för Folkets Hus och kommun­ledningen är överens om att förutsättningarna som låg till grund för avtalet en gång i tiden, inte längre är aktuella. Ett nytt avtal bör därför träffas vad avser Biografen Grand, kvarteret Torgtomterna, som ingick i det tidigare avtalet.

Enligt kommunledningskontoret kvarstår behovet av kvartalsavsättningen på 60000 kronor till Biografen Grand, som idag bland annat används av pensionärsföreningar i kommunen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen beslutar att betala ut 60000 kronor för kvartal fyra i år, till Byggnadsföreningen Folkets Hus för Biografen Grand. Pengarna tas ur anslaget till Övriga samlingslokaler.

Kommunledningen får i uppdrag att förhandla fram ett nytt avtal med Byggnadsföreningen Folkets Hus för deras lokal Biografen Grand.

§193 Sammanträdesdagar år 2010 för kommunfullmäktige

Ks2009/0449  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 enligt kommunledningskontorets förslag med tillägget att ett extra sammanträde läggs den 9 november med anledning av det allmänna valet hösten 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar år 2010 för kommunfullmäktige i enlighet med den arbetsordning som fastställts.

Kommunfullmäktige sammanträder i regel sista tisdagen i varje månad, juli månad undantagen.

Under år 2010 föreslås att sammanträdesdagar för kommunfullmäktige hålls följande dagar:

26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti

28 september, 26 oktober, 16 november och fredagen den 10 december.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 enligt kommunledningskontorets förslag.

§194 Sammanträdesdagar år 2010 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks2009/0450  101

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden år 2010 enligt arbetsutskottets förslag.

Inför beslut om sammanträdesdatum år 2011 får kommunledningskontoret i uppdrag att titta på möjligheterna att lägga kommunstyrelsens sammanträden på onsdagar.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar år 2010

för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott i enlighet med den arbetsordning som fastställts.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen tisdagar enligt följande ordning:

12 januari, 9 februari, 16 mars, 13 april, 11 maj, 1 juni, 10 augusti,

14 september, 12 oktober, 2 november och 23 november.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott tisdagar enligt följande ordning:

19 januari, 16 februari, 2 mars, 30 mars, 20 april, 18 maj, 8 juni,

17 augusti, 21 september, 19 oktober, 9 november och 14 december.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts sammanträden år 2010 enligt kommunledningskontorets förslag, med ändringen att kommunstyrelsens sammanträde i oktober flyttas från den 12till den 5.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Lars Solling (FP), yrkar att kommunstyrelsen ska sammanträda på onsdagar istället för tisdagar.

Nils-Erik Wetter (KD) yrkar, med bifall av Anders Bondeson (M), bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att kommunstyrelsen ska sammanträda på onsdagar, mot Nils-Erik Wetters (KD) med flera yrkande att kommunstyrelsen ska sammanträda på tisdagar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Erik Wetters (KD) med flera yrkande.

§195 Tekniska kontorets budget 2010

Ks2009/0465  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat budgetförslag 2010 för tekniska kontoret.

Ärendet

Under 2009 har tekniska kontoret genomfört olika besparingsåtgärder för att anpassa verksamheten till den lägre budgetnivån som antogs inför budgeten 2009.

Inför budget 2010 har tekniska kontoret fått en ökning av budgetramen. Budgetförändringarna består av en ramökning för inflationskompensation, löneökningar, tillskott till kostavdelningen på grund av ökade livsmedelspriser och till räddningstjänsten för driftskostnader av Rakel, samt för miljöunder­sökning av sågverk i Bolmen.

Budgetförändringarna innehåller även en ramminskning för bland annat sänkt internränta, justering av sociala avgifter och demografifaktor 2010. De demografiska förändringarna innebär en ramminskning med 569000 kronor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 september 2009 att kommunstyrelsen godkänner upprättat budgetförslag 2010 för tekniska kontoret.

§196 Delårsbokslut/Budgetuppföljning 2009

Ks2009/0476  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare att ge ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen och socialnämnden i uppdrag att tillsammans med respektive förvaltningschef och ekonom titta på socialnämndens budget och orsakerna till utfallet.

§197 Skattesats för år 2010

2009/0448  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober månad lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

§198 Kommunledningskontorets budget 2010

Ks2009/0475  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till kommunledningskontorets budget 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar förslag till kommunledningskontorets budget 2010.

Inför 2010 har kommunledningskontorets budget minskats med 1049 tkr, beroende på förändringar i befolkningsstrukturen, inflation och en generell budgetminskning med 1 procent. Därefter har budgeten utökats med 1,5 miljoner kronor för att bland annat kompensera ökade kostnader för kollektivtrafik och feriearbete för gymnasieungdomar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 22 september 2009 att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till kommunledningskontorets budget 2010.

§199 Ungdomstrainee-platser till arbetslösa

Beslut

Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med personalutskottet utreda möjligheten att erbjuda upp till 100 ungdomstrainee-platser åt arbetslösa.

Ärendet

Ordföranden föreslår under dagens sammanträde att Ljungby kommun satsar på arbetslösa ungdomar genom trainee-platser inom kommunens verksamheter.

§200 Upphandling ramavtal VS-arbeten

Ks2009/0438  512

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering av ramavtal VS-arbeten ska ske enligt följande kriterier:

 1. Pris, sammanvägd timdebitering och material 60 %

 2. Tekniskt stöd och service 15 %

 3. Organisation 8 %

 4. Referenser 7 %

 5. Kvalité 5 %

 6. Miljö 5 %

Ärendet

Tekniska kontorets husavdelning har för avsikt att begära in anbud för ramavtal VS-arbeten. Ramavtalet avser VS-arbeten inom främst fastighetsförvaltning som installationer, service, reparationer och VS-material som behövs i samband med nämnda arbeten.

Upphandlingen sker i samverkan med Ljungbybostäder AB.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 september 2009 att kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering av ramavtal VS-arbeten ska ske enligt följande kriterier:

 1. Pris, sammanvägd timdebitering och material 60 %

 2. Tekniskt stöd och service 15 %

 3. Organisation 8 %

 4. Referenser 7 %

 5. Kvalité 5 %

 6. Miljö 5 %

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte på grund av jäv.

§201 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Arbetsutskottets protokoll 2009-09-22 (§§ 43-45).

 2. Tekniska utskottets protokoll 2009-09-21 (§§ 62-71).

 3. Personalutskottets protokoll 2009-09-23 (§§ 50-54).

 4. Personalutskottets beslut 2009-09-29 § 55.

§202 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Länsstyrelsens beslut 2009-09-17efter omprövning av beslut 2009-08-25 om tillstånd till Strålfors Svenska AB att använda en kamera för bevakning av företagets grindöppning mot Björkstigen i Ljungby.

 2. Länsstyrelsens beslut 2009-09-08 om bildande av naturreservatet Sundranäs i Ljungby kommun.

 3. Miljö- och byggnämndens beslut 2009-09-02, §163 angående rensning och muddring av Helgeån och Agunnarydsån.

 4. Skrivelse från Berörda företagare utmed Helgeån med begäran om att kommunstyrelsen omprövar sitt beslut och tar sitt samhällsansvar så att Helgeåns underhåll kan genomföras.

 5. Förordnande av vikarierande kommunchef under tiden 30 september – 2oktober och 26 oktober till 13 november 2009.

 6. Hållbar utveckling – uppdaterade nyckeltal.