Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-11-03

Sammanträde 2009-11-03

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Information

2 Rapport från Nätverket Dacke om ungdomars arbete, studier och försörjning samt arbetsmarknadsåtgärder. - Jimmy Rudelius, Per Svensson

3 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

5 Intern kontroll av exploateringsprocessen. - Bengt Gustafsson

6 Kommunens borgensåtagande för föreningar. - Magnus Johansson

Beslutsärenden

7 Revidering av borgenspolicyn för Ljungby kommun. - Magnus Johansson

8 Vigselförrättare/partnerskap. Svar på motion. - Göran Lundberg

9 Industrimuseum i Ljungby. Svar på motion. - Göran Lundberg

10 Begäran om ändring av investeringsprojekt. - Magnus Johansson

11 Medborgarförslag: Förslag till symbol för Ljungby. - Jan Melkersson

12 Medborgarförslag: Byt namn på del av Helsingborgsvägen till Allén eller Ljungbyallén. - Per-Olov Almqvist

13 Intresseanmälan för förvärv av fastigheten Byholma 3:1 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

14 Medborgarförslag: Erbjud sophämtning varje vecka under sommarmånaderna. - Ronnie Björkström

15 Medfinansiering till rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån. - Carina Bengtsson

16 Ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft vid Eriksdal i Ljungby och Markaryds kommuner. - Ann-Sofi Persson, Henrik Johansson

17 Regler för tomtkön. - Bert Milling

18 Skötselplan för ekskog norr om Bolmsö kyrkby. - Bert Milling

19 Statlig utredning om höghastighetsbana. Yttrande. - Bert Milling, Carina Karlund

20 Läge för friidrott. Svar på motion. - Carina Bengtsson

21 Hembygdsparken i Ljungby. Svar på motion. - Eva-Marie Norén Holgersson

22 Revidering av reglementet för utdelning av minnesgåvor. - Eva-Marie Norén Holgersson

23 Samverkan mellan myndigheter på lokal nivå. - Carina Bengtsson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

24 Redovisning av delegationsbeslut.

§203 Information

1. Administrativa chefen på Sunnerbogymnasiet och sektionschefen för individ- och familjeomsorg redovisar rapport från Nätverket Dacke om ungdomars arbete, studier och försörjning samt arbetsmarknadsåtgärder.

I studien jämförs olika kommuner med liknande företagsstruktur, bland dem Ljungby kommun, med riket i helhet. Rapporten visar att i Ljungby är andelen kvinnor som är utan arbete och studier efter gymnasiet större än andelen män. I riket skiljer sig inte andelen nämnvärt mellan de två grupperna. Antalet ungdomar med ekonomiskt bistånd är lägre i Ljungby än i andra kommuner, fastän antalet har ökat under 2009. Kommunens uppföljningsansvar diskuteras och utvecklas. Jämförelser i vuxenutbildning visar att andelen som fullföljt utbildningen i Ljungby kommun är hög. Ett bra näringsliv är viktigt för att ungdomarna ska få en bra start och där har Ljungby kommun legat på topp. Sammanfattningsvis kan man konstatera att läget för Ljungby kommun är positivt i jämförelse med andra kommuner.

§204 Uppföljning

1. Kultur- och fritidschefen redovisar intern kontroll av exploateringsprocessen från plan till bebyggda tomter.

2. Ekonomichefen redovisar kommunens borgensåtagande för föreningar.

§205 Revidering av borgenspolicyn för Ljungby kommun

Ks2009/0344  045

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera borgenspolicyn enligt kommunledningskontorets förslag den 23 september 2009.

Ärendet

I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2010 finns en skrivning om att borgensavgiften ska höjas från 0,15 procent till 0,25 procent.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag den 23 september 2009 till reviderad borgenspolicy avseende höjning av borgensavgiften till 0,25procent. I övrigt ändras ingenting i den nuvarande policyn.

Syftet med borgenspolicyn är att fastslå vilka kommunen bör kunna lämna borgen till, vilken riskbedömning som ska göras och var beslut om borgen ska tas.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera borgenspolicyn enligt kommunledningskontorets förslag den 23 september 2009.

§206 Vigselförrättare/partnerskap

Ks2009/0012  112

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har den 30 december 2008 lämnat in en motion i vilken hon yrkar att Ljungby kommuns vigselförrättare också ska vara partnerskaps­förrättare. Enligt motionären ska man avsäga sig uppdraget som vigselförrättare om man inte vill förrätta partnerskap.

Beredning

Kommunledningskontoret konstaterar i skrivelse den 24 september 2009 att samtliga Ljungbys vigselförrättare har sedan lagändringen 2006 och fram till den 30 april 2009 haft behörighet att viga och att förrätta partnerskap. Ingen vigselförrättare har meddelat att han/hon avsäger sig uppdraget på grund av de nya reglerna, vilket innebär att samtliga åtar sig att viga både personer av olika kön och samma kön.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att motionen återremitteras för att säkerställa att alla vigselförrättare i kommunen kan tänka sig att viga par av samma kön.

Anders Bondeson (M), med bifall av Karl-Gustaf Sundgren (C) och Lars Solling (FP), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§207 Industrimuseum i Ljungby

Ks2008/0360  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Ärendet

Ole Kongstad (V) föreslår i motion den 11 augusti 2008 att Ljungby kommun tar ett principbeslut om att på sikt inrätta ett industrimuseum i Ljungby och att därför systematiskt börja samla och dokumentera viktiga beslut, metoder och

produkter.

Beredning

Motionen har översänts till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i sitt yttrande den 19 november 2008 att den utredning om inrättande av ett industrimuseum som tidigare genomförts resulterade i ett förslag till inrättande av ett företagsarkiv när kommunarkivets framtida lokalisering är fastställd. Ljungbyföretagens intresse att medverka i tillkomsten av ett industrimuseum var svalt.

Kultur- och fritidsnämnden vidhåller också sitt tidigare ställningstagande att inte ta initiativ till att driva industrimuseum.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med anledning av att det i en undersökning som genomförts av kultur- och fritidsförvaltningen framkommit att intresset för att starta och driva ett sådant museum är svalt.

Yrkande

Anders Bondeson (M), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§208 Begäran om ändring av investeringsprojekt

Ks2009/0303  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återstående medel i projekt 25001 utredning industrimuseum får föras över till 25006 inventarier kulturverksamhet, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens begäran.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 maj 2009 att hos kommunstyrelsen begära att återstående medel i projekt 25001 utredning industrimuseum förs över till 25006 inventarier kulturverksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i ett yttrande den 19 november 2008 att den utredning om inrättande av ett industrimuseum som tidigare genomförts visade att Ljungbyföretagens intresse att medverka i tillkomsten av ett industrimuseum var svalt.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår i yttrande den 22 september 2009 att en eventuell utredning om industrimuseum bör redovisas som en driftkostnad. Om beslut tas om en ny utredning angående industrimuseum bör medel för detta tas fram inom driftbudgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommun­styrelsen beslutar att kultur- och fritidsnämndens begäran att återstående medel i projekt 25001 utredning industrimuseum får föras över till 25006 inventarier kulturverksamhet.

Yrkande

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§209 Medborgarförslag: Förslag till symbol för Ljungby

Ks2009/0306  018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ledningsgruppen för varumärket Ljungby i uppdrag att beakta detta medborgarförslag bland andra förslag, i arbetet med att ta fram en idé till marknadsföring utmed E4:an och väg 25.

Ärendet

En medborgare föreslår i skrivelse den 3 juni 2009 att Ljungby kommun använder den rutiga katten för marknadsföring av Ljungby utmed E4:an. Katten kan enligt förslaget vara 10 meter hög och placeras vid korsningen mellan E4:an och väg 25 vid Motell Ljungby.

Beredning

Kommunledningskontoret redogör i skrivelse den 24 augusti 2009 för det arbete som pågår rörande varumärket Ljungby och föreslår att kommunstyrelsen ger ledningsgruppen för varumärket Ljungby i uppdrag att jobba fram ett förslag för marknadsföring utmed E4:an och väg 25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommun­styrelsen beslutar att ge ledningsgruppen för varumärket Ljungby i uppdrag att beakta detta medborgarförslag bland andra, i arbetet med att ta fram ett förslag för marknadsföring utmed E4:an och väg 25.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§210 Medborgarförslag: Byt namn på del av Helsingborgsvägen till Allén eller Ljungbyallén

Ks2008/0531  246

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att namnet på vägsträckan samt gång- och cykelvägen från korsningen Helsingborgsvägen-Långgatan fram till Hammarrondellen, nuvarande Helsingborgsvägen, ändras till Allén alternativt Ljungbyallén. Längs sträckan har en allé planterats och ger känslan av en portal in till Ljungby stad. Eftersom Helsingsborgsvägen inte längre leder till Helsingborg utan till Halmstad borde namnet på vägen ändras. Ett namn som Ljungbyallén eller Allén skapar, enligt medborgaren, känslan av att du har kommit till en liten, mysig stad med anor flera hundra år tillbaka.

Beredning

Tekniska kontoret skriver den 12 augusti 2009 att om förslaget genomförs innebär det att gatan byter namn tre gånger. Ett flertal namnbyten gör det svårt för trafikanterna att följa. Namnändringen skulle också innebära att några fastigheter får byta adress.

Tekniska kontoret informerar också att gång- och cykelvägar är inte namngivna inom Ljungby kommun.

Tekniska kontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Miljö- och byggnämnden har fått förslaget på remiss och beslutar den 23 september 2009 att avslå förslaget till ändrat gatunamn på Helsingborgsvägen.

Tekniska utskottet anser att förslaget att använda allé i ett namn med anknytning till området är trevligt. Omständigheterna kring ett namnbyte är dock komplicerade och innebär att utskottet måste föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget. Tekniska utskottet tar ändå med sig förslaget i andra sammanhang.

Tekniska utskottet föreslår den 12 oktober 2009 att kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

§211 Intresseanmälan för förvärv av fastigheten Byholma 3:1 i Ljungby kommun

Ks2009/0442  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte påkalla någon företrädesrätt enligt försäljningsförordningen för fastigheten Byholma 3:1 i Ljungby kommun.

Ärendet

Fortifikationsverket har i skrivelse den 23 september 2009 gjort en förfrågan om Ljungby kommun vill påkalla sin företrädesrätt enligt försäljningsförordningen till prövning av myndigheten för fastigheten Byholma 3:1 i Ljungby kommun.

Fastigheten som utgörs bland annat av före detta Byholma flygplats omfattar 192,3849 hektar. Utöver själva landningsbanan finns vissa sidoområden som utgörs av skogsmark. Det finns också kvar några av de byggnader som uppfördes för flygverksamheten. Fastigheten gränsar till Byholma i dess nordvästra del där den genomkorsas av den före detta banvallen för järnvägen mellan Ljungby och Lidhult. Banvallen ingår i den skyltade cykelleden vilken benämns Banvallsleden.

Tekniska kontoret anser i skrivelse den 6 oktober 2009 att det inte finns några särskilda skäl för att påtala kommunens företrädesrätt.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 oktober 2009 att kommunstyrelsen beslutar att inte påkalla någon företrädesrätt enligt försäljningsförordningen för fastigheten Byholma 3:1 i Ljungby kommun.

§212 Medborgarförslag: Erbjud sophämtning varje vecka under sommarmånaderna

Ks2009/0373  452

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande lagstiftning. Alla abonnenter har möjligheten att utnyttja den tjänst som finns idag med extra tömning.

Ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit med två förslag kring sophämtning. I medborgarförslaget föreslås att de som vill ska kunna erbjudas sophämtning varje vecka under sommartid. Vidare föreslås att abonnenter ska kunna tömma och transportera sitt kärlavfall själva och lämna detta på avsedd plats, t ex på Bredemads återvinningsstation.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 2 oktober 2009 sina synpunkter.

Renhållningsupphandlingen för Ljungby kommun har genomförts i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Tömning och borttransport av hushålls­avfall i avfallsbehållare utförs av Sita Sverige AB. I Ljungby kommun sker hämtning av hushållsavfall en gång varannan vecka från en och tvåbostadshus för permanentboende. Önskas ytterligare tömning kan detta beställas av tekniska kontoret. Enligt Ljungby kommuns renhållningsordning får inga medborgare själva transportera innehållet i sopkärl till Bredemad, utan det ska göras av det företag som upphandlats av kommunen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 oktober 2009 att kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande lagstiftning. Alla abonnenter har möjligheten att utnyttja den tjänst som finns idag med extra tömning.

§213 Medfinansiering till rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån

Ks2009/0403  340

Omprövning av beslut

Beslut

Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde den 18 augusti 2009 att avslå ansökan från styrelsen för Helgeåns underhåll om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån.

Sedan kommunstyrelsen fattade detta beslut har skrivelser inkommmit med begäran om omprövning av kommunstyrelsens beslut att avslå ansökan från följande:

1. Agunnaryd LRF-avdelning, LRF Ljungby kommungrupp och SÖDRA, Ljungby SBO (2009-08-24).

2. Agunnaryds och Stensjöns fiskevårdsområde (2009-08-30).

3. Agunnaryds Idrottsförening (2009-08-31).

(Meddelades kommunstyrelsen 2009-09-08)

4. Berörda företagare utmed Helgeån (2009-08-31)

5. Yttrande från miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (2009-09-02).

(Meddelades kommunstyrelsen 2009-10-06)

6. Agunnaryds Sockenråd (2009-10-01).

7. Styrelsen för Helgeåns underhåll (2009-10-02)

Ytterligare information i ärendet har också framkommit sedan kommun­styrelsen fattade sitt beslut i augusti. Tekniska kontoret sammanfattar all information i en skrivelse daterad den 28 oktober 2009. Ordföranden har därför beslutat att ta ärendet till kommunstyrelsen för omprövning.

Yrkanden

Karl-Gustaf Sundgren (C), med bifall av Ann-Charlotte Wiesel (M), yrkar bifall till ansökan om medfinansiering.

Alf Johansson (KB), med bifall av Lars Solling (FP), Conny Simonsson (S) och Roland Johansson (ALT), yrkar avslag på ansökan om medfinansiering.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Karl-Gustaf Sundgrens (C) med flera yrkande om bifall till ansökan mot Alf Johanssons (KB) med flera yrkande om avslag på ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om medfinansiering.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till ansökan och nej-röst för avslag på ansökan. Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 9 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå ansökan om medfinansiering för rensnings- och underhållsåtgärder i Helgeån.

§214 Ansökan enligt miljöbalken för uppförande och drivande av gruppstation för vindkraft vid Eriksdal i Ljungby och Markaryds kommuner

Ks2009/0482  101

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker Stena Renewable Energy ABs ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (9 kap) att få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft inom ett område vid Eriksdal.

Ärendet

Stena Renewable Energy AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken

(9 kap) att inom ett område vid Eriksdal få uppföra och driva en gruppstation för vindkraft i Ljungby och Markaryds kommuner.

Gruppstationen kommer att bestå av högst 18 vindkraftsaggregat. Utav dem kommer två verk att placeras i Ljungby kommun. Maximal totalhöjd på verken är 185 meter. Vindkraftverk och nyanlagda vägar kommer att uppta knappt en procent av områdets totala yta.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 23 september 2009 och beslutat att bifalla tillståndsansökan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 oktober 2009 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V) tillstyrker ansökan.

Jäv

Karl-Gustav Sundgren (C) deltar inte på grund av jäv.

§215 Regler för tomtkön

Ks2009/0127  272

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande regler för tomtkön att gälla från och med den 1 januari 2010:

Följande bestämmelser gäller för sökande till småhustomt i Ljungby kommun:

 1. Ansökan till tomtkön ska ske skriftligt på särskild blankett. Sökande och medsökande ska ha fyllt 18 år.

 2. Sökande placeras i kön i den ordning ansökan registreras.

 3. Enbart en ansökan till tomtkön får lämnas in per ensamstående, äkta makar, särboende eller sammanboende par. Om sökande/medsökande inte längre är sär- eller sammanboende ska de omgående (inom en månad) meddela vem av dem som ska kvarstå i kön.

 4. Sökande ska omgående meddela förändringar i de uppgifter som lämnats i ansökan.

 5. Tomtkön är offentlig.

 6. Varje sökande får högst tre erbjudanden om en tomt på olika områden. Tackar sökande nej till alla tre förlorar sökande sin plats i kön.

 7. Vid köp av kommunal tomt förlorar sökande sin plats i kön.

 8. Återinträde i tomtkön får ske först fem år efter tomtköpet (köpebrevets datum).

 9. Sökande/medsökande som köper tomt och inte uppfyller eller bryter mot vad som är föreskrivet i köpekontraktet kan inte få återinträde i kön.

Tomtkön och tomtförsäljning administreras av tekniska kontoret.

Kommunstyrelsen delegerar till tekniska utskottet att fatta beslut om eventuella avsteg från reglerna. Kommunstyrelsens delegationsordning ändras i enlighet med detta beslut.

Ärendet

Ljungby kommun har idag inga regler för tomtkön som administreras av tekniska kontoret. Tekniska kontoret har därför tagit fram förslag till regler.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2009, § 174 att återremittera de föreslagna reglerna för tomtkön för ytterligare beredning.

Tekniska kontoret har därefter omarbetat förslaget och redovisar i skrivelse den 5 oktober 2009 följande förslag till regler:

Följande bestämmelser gäller för sökande till småhustomt i Ljungby kommun:

 1. Ansökan till tomtkön ska ske skriftligt på särskild blankett. Sökande och medsökande ska ha fyllt 18 år.

 2. Sökande placeras i kön i den ordning ansökan registreras.

 3. Enbart en ansökan till tomtkön får lämnas in per ensamstående, äkta makar, särboende eller sammanboende par. Om sökande/medsökande inte längre är sär- eller sammanboende ska de omgående (inom en månad) meddela vem av dem som ska kvarstå i kön.

 4. Sökande ska omgående meddela förändringar i de uppgifter som lämnats i ansökan.

 5. Tomtkön är offentlig.

 6. Varje sökande får högst tre erbjudanden om en tomt på olika områden. Tackar sökande nej till alla tre förlorar sökande sin plats i kön.

 7. Vid köp av kommunal tomt förlorar sökande sin plats i kön.

 8. Återinträde i tomtkön får ske först fem år efter tomtköpet (köpebrevets datum).

 9. Sökande/medsökande som köper tomt och inte uppfyller eller bryter mot vad som är föreskrivet i köpekontraktet kan inte få återinträde i kön.

Tomtkön och tomtförsäljning administreras av tekniska kontoret.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 oktober 2009 att kommunstyrelsen fastställer regler för tomtkön enligt tekniska kontorets förslag den 5 oktober 2009 att gälla från och med den 1 januari 2010.

Kommunstyrelsen föreslås också delegera till tekniska utskottet att fatta beslut om eventuella avsteg från reglerna.

§216 Skötselplan för ekskog norr om Bolmsö kyrkby

Ks2008/0354  219

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den föreslagna skötselplanen för ekskogen norr om Bolmsö kyrkby.

Planen ska följas upp om fem år. Genomförandet av skötselplanen ska då redovisas för både tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden.

Ärendet

Ljungby kommun har sålt fastigheten Bolmsö 2:25 enligt köpekontrakt daterat 2007-11-21/2008-01-15 till Brickstone Förvaltnings AB. Kontraktet godkändes av kommunstyrelsen 2008-01-15, § 10.

I köpekontraktet föreskrivs i punkt 13 att ”kommunen skall inom ramen för ädellövskogslagens möjligheter, sköta skogen på naturområdet väster om exploateringsområdet med hänsyn till att utsikt mot sjön önskas”.


Grannar till den aktuella tomten har skickat en skrivelse till kommunen den 4augusti 2008 i vilken de framför önskemål ”att kommunen avbryter planerad avverkning av ek i naturområdet i anslutning till fastigheten Bolmsö 2:25 eftersom denna strider mot planen, dels att kommunen iordningsställer ett naturbad i området i enlighet med planen”.

Brickstone Förvaltnings AB meddelar i skrivelse inkommen 2009-08-11 att de inte betalar faktura på VA-anslutning (1750 000:-) förrän avtalet, från kommunens sida, om trädfällning är uppfyllt.

Beredning

Tekniska kontoret har tillsammans med länsekologen upprättat ett förslag till skötselplan för ekskogen norr om Bolmsö och överlämnar den till kommun­styrelsen för godkännande.

Miljökontoret och plankontoret har tagit del av förslaget till skötselplan och konstaterar att förslaget följer detaljplanens bestämmelser. Miljökontoret föreslår att planen följs upp om fem eller tio år och att det sker en redovisning.

Tekniska kontoret anser i skrivelse den 6 oktober 2009 att skötselplanen är i enlighet med både köpekontraktets och detaljplanens bestämmelser.

Tekniska utskottet föreslår den 12 oktober 2009 att kommunstyrelsen godkänner skötselplanen för ekskogen norr om Bolmsö kyrkby.

Kommunstyrelsen föreslås också besluta att planen ska följas upp om fem år. Genomförandet av skötselplanen ska då redovisas för både tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden.

Yrkanden

Karl-Gustaf Sundgren (C), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Anders Bondeson (M), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§217 Statlig utredning om höghastighetsbana

Ks2009/0502  014

Yttrande till betänkande

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och skickar det till regeringen som svar på betänkandet Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74).

Ärendet

Regeringens utredare har lämnat över betänkandet Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Betänkandet har skickats ut för yttranden till myndigheter, kommuner, med flera.

Ljungby kommun är aktiv medlem i nätverket Europakorridoren som verkar för att anlägga en höghastighetsbana från Stockholm till Malmö längs E4:an. Ljungby kommun är därför angelägen om att lämna ett yttrande till regeringen i denna fråga.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 oktober 2009 gett kommun­lednings­kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande som överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

§218 Läge för friidrott

Ks2009/0301  821

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om placering av friidrottsanläggning.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har för Miljöpartiet de Gröna lämnat in en motion i vilken föreslås att den planerade friidrottsanläggningen inte lokaliseras till området vid Sunnerbohov om detta innebär inskränkningar på befintlig GC-väg, befintlig järnvägsvall och befintligt strövområde. I motionen påpekas att nackdelarna med att lokalisera friidrottsanläggningen på just den här platsen är så stora att de vida överväger fördelarna.

Beredning

Motionen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och de har den 23 september 2009 beslutat att stå fast vid sitt tidigare beslut (2009-05-19) i vilket kultur- och fritidschefen får i uppdrag att förbereda ett förfrågnings­underlag för upphandling av en friidrottsanläggning med placering på kvarteret Fritiden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om placering av friidrottsanläggning.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Alf Johansson (KB) och Nils-Erik Wetter (KD), yrkar bifall till motionen.

Roland Johansson (ALT), med bifall av Anders Bondeson (M), Karl-Gustaf Sundgren (C) och Lars Solling (FP), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om bifall till motionen mot Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag och nej-röst för bifall till motionen. Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om placering av friidrottsanläggning.

§219 Hembygdsparken i Ljungby

Ks2009/0210  870

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att informera om möjligheten att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang, samt att hjälpa dem som vill arrangera evenemang med råd och kontakter.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur Hembygdsparken kan utnyttjas bättre.

Beredning

Motionen har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 27 maj 2009 att förvaltningens resurser inte tillåter ytterligare evenemang i Hembygdsparken utöver de traditionella firandena av Valborg och nationaldagen samt ”Sommar i parken”. För närvarande finns ett hyresavtal där arrendatorerna hyr servicepaviljong, scen och dansbana. Det finns också möjlighet för föreningar och övriga arrangörer att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 17 juni 2009 beslutat att inte säga upp nuvarande avtal och att Hembygdsparken ska bedrivas på samma sätt som idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att informera om möjligheten att hyra scenen och dansbanan för olika arrangemang, samt att hjälpa dem som vill arrangera evenemang med råd och kontakter.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§220 Revidering av reglementet för utdelning av minnesgåvor

Ks2009/0490  003

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för utdelning av minnesgåvor enligt kommunledningskontorets förslag den 8oktober 2009 med förändringen att förtroendevalda ska ha varit aktiva i 20 år för att tilldelas minnesgåva.

Ärendet

Delegationen för utdelning av minnesgåvor har vid sitt sammanträde den 7oktober 2009 beslutat att reglementet för utdelning av minnesgåvor bör revideras.

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 1981. En mindre revidering av reglementet beslutades senare samma år. I övrigt har inget ändrats i reglerna sedan dess.

Språket och innehållet i reglementet behöver moderniseras och anpassas efterdagens kommunala organisation. Dessutom föreslår delegationen för utdelning av minnesgåvor att reglementet ändras så att förtroendevalda tilldelasminnesgåva det år då de har varit aktiva som ledamot i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen/nämnd i 18 år. Enligt det nuvarande reglementet får förtroendevalda minnesgåva vid avgång från uppdrag efter 18 år.

Förslaget till ändring av beloppet som delas ut till de anställda och förtroende­valda är jämställt med det belopp som fastställdes 1981 med förändringen av konsumentprisindex varje år. Beloppet som föreslås fastställas i det reviderade reglementet är 3000 kronor.

Kommunledningskontoret föreslår den 8 oktober 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för utdelning av minnesgåvor i enlighet med kommunledningskontorets förslag daterat 2009-10-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 13 oktober 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§221 Samverkan mellan myndigheter på lokal nivå

Ks2008/0450  100

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun tillsammans med Tingsryds kommun föreslår regeringen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slås samman till en ny nationell myndighet.

Ljungby kommun och Tingsryds kommun söker också regeringens tillstånd att få pröva en sådan myndighet som ett led i införandet i hela riket. I denna verksamhet ska också kommunernas uppgifter när det gäller försörjningsstöd med mera innefattas.

Ärendet

Ljungby och Tingsryds kommuner har i mer än 2 år samarbetat för att finna formerna för ett långsiktigt och hållbart arbete för att motverka utanförskap. Utgångspunkten är individens rätt till egen försörjning och ett optimalt nyttjande av samhällets resurser, statliga såväl som kommunala. Båda kommunerna har genom åren deltagit i ”försörjningsprojekt” mellan kommun och/eller Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Resultatet visar att projekten och erfarenheten av dem inte integreras i den löpande verksamheten.

Dessa erfarenheter tillsammans med övertygelsen om att det fordras en chef, gemensamma mål och gemensam budget för att lyckas med arbetet, gör att ingen av kommunerna medverkar i FINSAM, samordning mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun. Däremot har Ljungby och Tingsryds kommuner av regeringens utredning om lokal offentlig service utpekats som utvecklingsorter. Regeringen har dessutom gett Länsstyrelsen i Kronoberg ett särskilt uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag över den offentliga servicens utformning i länet. Inom ramen för det arbetet har Ljungby och Tingsryds kommuner aktivt arbetat för att beskriva framtidens myndighet för medborgarna.

Ljungby kommun och Tingsryds kommun föreslår att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan slås samman till en ny nationell myndighet för att på så vis skapa bättre förutsättningar för dem som står utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning.

Den nya myndigheten föreslås hantera alla frågor kring personer i åldern 16-65 år som saknar arbete och/eller egen försörjning samt alla insatser och åtgärder som erbjuds målgruppen i syfte att nå egen försörjning. I verksamheten innefattas såväl Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans samt kommunens uppgifter när det gäller försörjningsstöd och insatser för målgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 13 oktober 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun tillsammans med Tingsryds kommun föreslår regeringen att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slås samman till en ny nationell myndighet.

Ljungby kommun och Tingsryds kommun söker också regeringens tillstånd att få pröva en sådan myndighet som ett led i införandet i hela riket. I denna verksamhet ska också kommunernas uppgifter när det gäller försörjningsstöd med mera innefattas.

§222 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

 1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 30 september 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under juli – september 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 1 oktober 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under september 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

 3. Arbetsutskottets protokoll 2009-10-13 (§§ 46-52).

 4. Tekniska utskottets protokoll 2009-10-12 (§§ 71-76).

 5. Personalutskottets protokoll 2009-10-14 (§§ 56-60).

§223 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

 1. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-09-18.

 2. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2009-09-18

 3. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2009-09-29.

 4. Protokoll från Ljungby Holding AB 2009-09-29.

 5. Protokoll från VoB Kronoberg den 21 september 2009 samt delårsbokslut augusti 2009.

 6. Marknadsdagar 2010: Fredagen den 26 mars, fredagen den 2 juli och fredagen den 24 september.

 7. Länsstyrelsens beslut13 oktober 2009 om fastställelse av vattenskydds­område med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen i Ljungby kommun.

 8. Granskning av beslutsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

 9. Revisionsrapport: ”Granskning av kommunens fastighetsunderhåll”.