Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-11-24

Sammanträde 2009-11-24

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Information

2 Information från Kronobergs luftvårdsförbund angående luftkvalitet. - Representanter Kronobergs Luftvårdsförbund, representanter från miljö- och byggnämnden/förvaltningen

3 Riksintresseområde för Bolmentunneln. - Alf Carlsson, Henrik Johansson

4 Planinformation. - Henrik Johansson

5 Vad är närproducerade livsmedel? - Daniel Hagberg

6 Rapport om hur långt vaccinationen har kommit. - Roma Lundh

7 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

9 Uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska programmet för Ljungby kommun. - Leif Thoresen

10 Intern kontroll - "Läsbarhet protokoll styrelser och nämnder". - Carina Karlund

11 Intern kontroll av stöd vid rekrytering. - Bo Dalesjö

12 Budgetuppföljning oktober 2009. - Bo Dalesjö (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

Beslutsärenden

13 Upphandling av finansiella tjänster. - Magnus Johansson

14 Ansökan om bidrag till utrymningstrappa i Ljungbergmuseet. - Magnus Johansson

15 Begäran om borgen för kommunala bolag. - Magnus Johansson

16 Begäran att få ta i anspråk 2008 års budgetöverskott. - Magnus Johansson

17 Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag. Svar på revisionsrapport. - Magnus Johansson

18 Försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby. - Bert Milling

19 Nyttjanderättsavtal med Bolmens Hamnförening. - Bert Milling

20 Nyttjanderättsavtal med Bolmens Fritidsförening. - Bert Milling

21 Sydvästlänken - ny likströmsledning. Yttrande till samråd av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) enligt 6 kap 4 § Miljöbalken. - Ulla Gunnarsson

22 Ändrad taxa för livsmedelstillsyn. - Alf Carlsson

23 Revisionsrapport "Granskning av kommunens fastighetsunderhåll" - Jan Bernhardsson

24 Kosthållning för Astradskolans elever. - Annica Thor Lindberg

25 Räddningstjänstens samverkan med Älmhult och Markaryds kommuner. Beslut om ramavtal. - Carl Håkansson

26 Byggnation av Söderleden. Godkännande av genomförandeavtal. - Kenneth Pettersson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

27 Granskning av beslutsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Svar på granskning. - Göran Lundberg

28 Arbetsplan väg 25, delen Annerstad - Ljungby. Yttrande till Vägverket. - Göran Lundberg

29 Arbetsplan väg 25, delen Hallands länsgräns - Glamshult. Yttrande till Vägverket. - Göran Lundberg

30 Riktlinjer kring ungdomstraineer och praktikplatser. - Christer Cederberg

31 Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun (LOV). - Mikael Johansson, Patrik Moberg

32 Plats för kommunfullmäktiges sammanträde år 2010. - Eva-Marie Norén Holgersson

33 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010. - Eva-Marie Norén Holgersson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

34 Redovisning av delegationsbeslut.

§224 Information

1. Representanter från Kronobergs luftvårdsförbund informerar om deras arbete med luftkvalitén.

2. Miljöchefen informerar om riksintresseområde för Bolmentunneln.

3. Planchefen informerar om aktuella planer på bland annat Replösa Byagård- och Rosendals-områdena.

4. Exploateringschefen informerar om förslag till byggnation i kvarteret Nålen.

5. Miljöstrategen informerar om ”Vad är närproducerade livsmedel?

6. MAS-sjuksköterskan rapporterar om hur långt vaccinationen har kommit i Ljungby kommun.

§225 Uppföljning

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra de förslag till utveckling av rekryteringsprocessen som presenteras i internkontrollen den 16 oktober 2009.

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget i internkontrollen om läsbarhet i protokoll och ger nämndsekreterargruppen i uppdrag att fortsätta arbeta för att protokollen blir mer enhetliga och enkla att läsa och förstå.

Ärendet

1. Utvecklingsledaren redovisar uppföljning av det alkohol- och drogpolitiska programmet för Ljungby kommun år 2009.

2. Chefsinformatören redovisar intern kontroll ”Läsbarhet protokoll styrelser och nämnder”.

3. Controllern redovisar intern kontroll av stöd vid rekrytering.

4. Controllern redovisar budgetuppföljning 2009 – efter 10 månader.

§226 Upphandling av finansiella tjänster

Ks2009/0529  055

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget enligt upphandlings­presentationen registrerad 2009-11-03 och ger kommunledningskontoret i uppdrag att upphandla finansiella tjänster.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 2005-05-01 haft ett avtal med SEB för finansiella tjänster. Avtalet löper ut 2010-04-30 och en ny upphandling måste göras.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget sammanfattas i upphandlingspresentation registrerad 2009-11-03.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget enligt upphandlings­presentationen registrerad 2009-11-03 och ger kommunledningskontoret i uppdrag att upphandla finansiella tjänster.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) och Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte i ärendet.

§227 Ansökan om bidrag till utrymningstrappa i Ljungbergmuseet

Ks2009/0520  875

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungbergmuseet beviljas hälften av de ansökta pengarna, det vill säga 35000 kronor, som bidrag till utrymningstrappa.

Pengarna tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2009.

Ärendet

Ljungbergmuseet har den 29 oktober 2009 lämnat en ansökan till kommun­styrelsen om bidrag till en utrymningstrappa i museet. Ljungbergmuseet har genomfört och färdigställt en mindre tillbyggnad i museets gamla del med hiss. Sedan bygglov lämnats och anslag beviljats från Ljungby kommun och Boverket tillkom krav från Räddningstjänsten att en utrymningstrappa också måste finnas i denna del av byggnaden.

Merkostnaden för denna trappa är 70000 kronor. I ansökan skriver Ljungbergmuseet att de har försökt klara denna extra kostnad med egna medel, men att de tyvärr inte har klarat av det. Därför vänder de sig till Ljungby kommun med en begäran att kommunen tar på sig denna kostnad.

Kommunledningskontoret skriver den 29 oktober 2009 att den finansieringsmöjlighet som finns i årets budget är från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 10 november 2009 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på ansökan.

Alf Johansson (KB), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden föreslår att Ljungbergmuseet beviljas hälften av de ansökta medlen, det vill säga 35000 kronor. Krister Lundin (M), Anders Bondeson (M), Lars Solling (FP), Karl-Gustaf Sundgren (C), Ann-Charlotte Wiesel (S) och Nils-Erik Wetter (KD) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på varje yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att ge hälften av de ansökta medlen i bidrag.

Votering

Beslutsomgång 1:

I första omröstningen ställer ordföranden Roland Johanssons (ALT) yrkande om avslag på ansökan mot Alf Johanssons (KB) med flera bifall till ansökan. Omröstningen genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för bifall till ansökan och nej-röst för avslag på ansökan. Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 4 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Beslutsomgång 2:

I andra omröstningen ställer ordföranden Alf Johanssons (KB) med flera yrkande om bifall till ansökan mot ordförandens med flera yrkande att Ljungbergmuseet beviljas hälften av de ansökta medlen. Omröstningen genomförs med följande beslutsordning: Ja-röst för att Ljungbergmuseet beviljas hälften av de ansökta medlen och nej-röst för bifall till ansökan. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att Ljungbergmuseet beviljas hälften av de ansökta medlen, det vill säga 35000 kronor.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

§228 Begäran om borgen för kommunala bolag

Ks2009/0522  045

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja borgen till respektive bolag enligt begäran den 30 oktober 2009.

Ärendet

De kommunala bolagen begär i skrivelse registrerad den 30 oktober 2009 att kommunfullmäktige beslutar om ett generellt borgensbelopp upp till ett högsta lånebelopp, för varje bolag. Om kommunfullmäktige beslutar om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp kan borgensbeslutet omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas, så länge lånen underskrider det totala högsta beloppet.

Styrelsen för Ljungby Holding AB har gett de verkställande direktörerna i uppdrag att se över borgensbesluten och sammanställa förslag till ett totalt högsta lånebelopp, för nytt borgensbeslut i kommunfullmäktige.

De verkställande direktörerna för de kommunala bolagen lämnar den 30 oktober 2009 följande förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår den 30 oktober 2009 att kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen till respektive bolag enligt begäran.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja borgen till respektive bolag enligt begäran den 30 oktober 2009.

§229 Begäran att få ta i anspråk 2008 års budgetöverskott

Ks2009/0526  040

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens begäran att ta i anspråk 825000 kronor från 2008 års överskott beviljas.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 21 oktober 2009 att hos kommunstyrelsen begära att för 2009 års budget ta i anspråk 825000 kronor från 2008 års överskott.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar i budgetprognosen till och med augusti ett förväntat underskott i 2009 års bokslut. Det förväntade underskottet beror på kostnader i tre projekt som inte var möjliga att förutse: Byggnation av Trojahallen, ombyggnad av Ljungby kommunbibliotek och bassängtäckning i simhallen i Ljungby.

Beredning

Kommunledningskontoret föreslår den 3 november 2009 att kultur- och fritidsnämndens begäran att ta i anspråk 825000 kronor från balanserat resultat beviljas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kultur- och fritidsnämndens begäran att ta i anspråk 825000 kronor från 2008 års överskott beviljas.

Yrkanden

Nils-Erik Wetter (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Jäv

Anders Bondeson (M) deltar inte i ärendet.

§230 Granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag

Ks2009/0451  007

Svar på revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningens förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

Kommunrevisorerna har granskat kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag för att bedöma om kommunens arbete är tillräckligt ändamålsenligt, strukturerat och effektivt. Revisorerna har tittat på de projekt som har genomförts i varje nämnd och slumpmässigt valt ut ett antal projekt för granskning av mål och måluppfyllelse.

Med anledning av de iakttagelser som gjorts i granskningen lämnar kommun­revisionen några rekommendationer som bland annat innefattar att varje nämnd och förvaltningsledning bör vidta åtgärder för att öka antalet ansökningar om externa medel.

Förvaltningsledningen i nämnderna har gemensamt skrivit ett yttrande som svar på revisionsrapporten, daterad 22 oktober 2009. I yttrandet skriver förvaltnings­cheferna att de i jämförelser med kontakter i sina respektive nätverk har fått anledning att bedöma att Ljungby kommun har varit framgångsrik med att få extern finansiering av olika projekt. Under åren 2007-2008 har Ljungby kommun fått sammanlagt 56 miljoner kronor i externa bidrag. Ledningen framhåller att allt naturligtvis kan bli ännu bättre och berättar att Ljungby kommun under våren 2010 avser att ta kontakt med andra kommuner för att informera sig om olika regionala samverkans- och informationsmöjligheter.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen antar kommunledningens förslag till beslut och översänder det som svar till kommunrevision.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kommunstyrelsen antar kommunledningens förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten.

Socialnämnden beslutar den 18 november 2009 att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningschefernas gemensamma yttrande den 22 oktober 2009.

§231 Försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby

Ks2009/0202  254

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna preliminärt avtal med Cimea AB rörande försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby för 100 000 kr.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna preliminärt avtal med Cimea AB rörande försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby för 100 000 kr.

Fastigheten har arealen 3211 kvm och var tidigare bebyggd med ett kategoriboende.

Fastigheten har sålts tidigare till samma köpare för 175 000 kr efter anbuds­förfarande men köpet gick tillbaka då det vid grävning upptäcktes att det var nergrävt diverse byggmateriel i marken. Enligt tekniska kontorets skrivelse daterad 2009-10-29 har köparen nu godkänt att förvärva fastigheten i undersökt och befintligt skick för 100000 kronor. Enligt gällande tomttaxa blir priset 134300 kronor.

Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut på grund av avvikelse från gällande tomttaxa.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna preliminärt avtal med Cimea AB rörande försäljning av fastigheten Slagan 4 i Ljungby för 100 000 kr.

§232 Nyttjanderättsavtal med Bolmens Hamnförening

Ks2008/0235  255

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner preliminärt upprättat nyttjanderättsavtal med Bolmens Hamnförening angående upplåtelse av delar av fastigheterna Angelstads-Rya 1:10 och 1:17, jämte därpå befintliga byggnader, i Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 29 oktober 2009 att kommunstyrelsen godkänner preliminärt nyttjanderättsavtal med Bolmens Hamnförening angående upplåtelse av delar av fastigheterna Angelstads-Rya 1:10 och 1:17, jämte därpå befintliga byggnader, i Ljungby kommun.

Avtalet har skrivits om med anledning av att området utökats genom planändring. Upplåtelsen gäller från och med den 1 januari 2010.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen godkänner preliminärt upprättat nyttjanderättsavtal med Bolmens Hamnförening angående upplåtelse av delar av fastigheterna Angelstads-Rya 1:10 och 1:17, jämte därpå befintliga byggnader, i Ljungby kommun.

§233 Nyttjanderättsavtal med Bolmens Fritidsförening

Ks2009/0533  255

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner preliminärt upprättat nyttjanderättsavtal med Bolmens Fritidsförening angående delar av fastigheterna Angelstads-Kärragården 1:58 och 1:59 samt Angelstads Rya 1:10 jämte samlingslokalen Lokstallet.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 2 november 2009 att kommunstyrelsen godkänner preliminärt nyttjanderättsavtal med Bolmens Fritidsförening angående delar av fastigheterna Angelstads-Kärragården 1:58 och 1:59 samt Angelstads Rya 1:10 jämte samlingslokalen Lokstallet.

Avtalet har skrivits om med anledning av att området minskat eftersom planändring skett. Avtalstiden är från och med den 1 januari 2010.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen godkänner preliminärt upprättat nyttjanderättsavtal med Bolmens Fritidsförening angående delar av fastigheterna Angelstads-Kärragården 1:58 och 1:59 samt Angelstads Rya 1:10 jämte samlingslokalen Lokstallet.

§234 Sydvästlänken - ny likströmsledning

Ks2009/0510  370

Yttrande till samråd av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) enligt 6 kap 4 § Miljöbalken

Beslut

Kommunstyrelsen antar plankontorets förslag till yttrande och skickar det som svar på Svenska Kraftnäts samråd.

Ärendet

Sydvästlänken består av tre delar med en knutpunkt norr om Nässjö.Från Nässjö och söderut till Skåne blir det en likströmsförbindelse. Även västerut mot Norge blir det enlikströmsförbindelse. Från Nässjö och norrut till Hallsberg kommer en ny luftledning för växelström att byggas, till största delen i redan befintliga ledningsgator öster om Vättern. Genom Ljungby kommun markförläggs likströmskabeln längs med E4:an, på den västra sidan, utanför vägområdet.

Inledande samråd kring förstudie för Sydvästlänken har skett dels under 2006, dels under 2009, då med kompletterande förstudie. Ljungby kommun har vid dessa båda tillfällen lämnat yttranden.

Beredning

Plankontoret lämnar i skrivelse daterad 2009-11-02 följande förslag till beslut:

Ljungby kommun ser med tillfredsställelse på att Sydvästlänken genom kommunen markförläggs längs med den västra sidan av E4:an. Med sådant val av teknik och stråk reduceras ingreppet på landskapsbilden samt natur- och kulturmiljöer. Det minskar även det markområde som tas i anspråk.

E4:an är av riksintresse för kommunikationer och en av Sveriges viktigaste transportleder mot Europa. Större delen av E4:an genom Ljungby kommun är idag 2+1 väg. Det är av största vikt att E4:an byggs om till motorväg, varför tillräckligt markområde mellan E4:an och markkabeln måste reserveras. Svenska Kraftnät har i samråd med Vägverket initierat en detaljerad utrymmesstudie på sträckan för att inte komma i konflikt med en framtida breddning av E4:an.

Kommunen vill framhålla vikten av att hushålla med mark för markkabeln inom de områden som finns redovisade i översiktsplanen som utredningsområden för industri och bostäder i Ljungby stad. Därför är det mycket angeläget att Svenska Kraftnät i samråd med Vägverket genomför den ovan nämnda utrymmesstudien för att undvika oanvändbara mellanrum.

Regeringens utredare har lämnat över betänkandet Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74) som i huvudsak följer den i översiktsplanen redovisade sträckningen genom kommunen. Hänsyn till en framtida höghastighetsbana ska tas vid utbyggnaden av Sydvästlänken.

Kommunen vill påtala att på fastigheten Hamneda 4:2 på E4:ans västra sida finns en pågående bergtäkt.

I övrigt ska hänsyn tas till de stora natur- och kulturvärden som finns längs med Lagadalen.

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 november 2009 presenterar plankontoret ytterligare en punkt som ska läggas till yttrandet: Hänsyn måste tas till anslutning av väg från industriområdet Karlsro till väg 25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommun­styrelsen antar plan­kontorets förslag till yttrande och skickar det som svar på Svenska Kraftnäts samråd.

§235 Ändrad taxa för livsmedelstillsyn

Ks2009/0534  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta miljö- och byggnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet daterad den 8 oktober 2009.

Ärendet

Regeringen har gjort ändringar i 9§ förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Bestämmelsen gäller påförande av den årliga kontrollavgiften. Den nya formuleringen av 9§, som träder ikraft den 1 januari 2010 är:

· Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

· Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).

För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den 1 januari 2010

att när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen enligt 13 § avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig kontrollavgift.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 28 oktober 2009 att kommun­fullmäktige antar miljö- och byggnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet daterad den 8 oktober 2009.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta miljö- och byggnämndens förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet daterad den 8 oktober 2009.

§236 Revisionsrapport "Granskning av kommunens fastighetsunderhåll"

Ks2009/0512  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar tekniska kontorets synpunkter och förslag daterade den 2 november 2009 och översänder dem som svar på revisionsrapporten.

Tekniska kontorets synpunkter om underhållsplan och underhållsbehov överlämnas till budgetberedningen 2010.

Tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda:

· Hantering av energibesparingar.

· Det behovsanpassade underhållets förändring av internhyran.

· Konsekvenser av att kunna bokföra underhållskostnader rätt i samband med investeringsprojekt.

Tekniska kontoret får också i uppdrag att tillsammans med kommunlednings­kontoret utreda organisation för städning.

Ärendet

KPMG har på kommunrevisionens uppdrag utfört granskning av kommunens fastighetsunderhåll.

Revisionsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Tekniska kontoret avger i skrivelse den 2 november 2009 synpunkter och förslag med anledning av revisionsrapporten.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen antar tekniska kontorets synpunkter och förslag daterade den 2 november 2009 och översänder dem som svar på revisionsrapporten.

§237 Kosthållning för Astradskolans elever

Ks2009/0387  390

Beslut

Ärendet återremitteras till tekniska utskottet för vidare utredning.

Ärendet

Astradskolans kök är ett mottagningskök för 650 elever. Här tillagas idag specialkoster och sallad samt kokas potatis, ris, pasta och grönsaker. Huvudrätten kommer från Kungshögsskolan. Under ombyggnation av Kungshögsskolans kök måste huvudrätten komma från annat håll. Omfattningen är ca 650 portioner skollunch under 9 månader från juni 2011.

Tekniska kontoret har bland annat informerat tekniska utskottet om ärendet den 12 oktober 2009.

Tekniska kontoret presenterar i skrivelse den 26 oktober 2009 tre olika lösningar på hur Astradskolans elever ska få sin huvudrätt under ombyggnadstiden och föreslår att kommunstyrelsen beslutar hur kosthållningen ska ske:

Förslag 1

Astradskolans kök blir permanent tillagningskök

Astradskolans kök byggs om till ett permanent tillagningskök.

Förslag 2

Astradskolan blir provisoriskt tillagningskök

Astradskolans kök byggs om till ett proviskt tillagningskök under ombyggnads­tiden av Kungshögsskolans kök.

Förslag 3

Huvudrätten till Astradskolans kök handlas upp av extern leverantör

Huvudrätten till ca 650 portioner skollunch på Astradskolan handlas upp av extern leverantör under ombyggnadstiden av Kungshögsskolans kök. Astradskolan fungerar som mottagningskök.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag nr 3 – att upphandla tillagning av huvudrätt till Astradskolans elever av extern leverantör, under ombyggnadstiden av Kungshögsskolans kök.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Roland Johansson (ALT), Karl-Gustaf Sundgren (C) och Anders Bondeson (M), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag (alternativ 3).

Conny Simonsson (S) yrkar, med instämmande av Anne Karlsson (S) och Alf Johansson (KB), avslag på tekniska utskottets förslag och bifall till alternativ 2.

Mötet ajourneras kl. 14.45-15.00.

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till tekniska utskottet för vidare utredning och finner att kommunstyrelsen beslutar att göra så.

§238 Räddningstjänstens samverkan med Älmhults och Markaryds kommuner

Ks2009/0499  015

Beslut om ramavtal

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ramavtalet för Räddningstjänstens samverkan med Älmhult och Markaryds kommuner.

Avtalet börjar gälla den 1 januari 2010.

Ärendet

Räddningstjänsterna i Älmhult, Markaryd och Ljungby har i samråd tagit fram förslag till ramavtal mellan räddningstjänsterna i de berörda kommunerna.

Syftet med ramavtalet är att skapa bättre nytta för kommuninvånarna i Älmhult, Markaryd och Ljungby inom området skydd mot olyckor. Parterna förbinder sig att samverka avseende resursutnyttjande och personalkompetens för olycks­förebyggande och skadeavhjälpande verksamheter samt andra av räddnings­chefs­­gruppen beslutade uppdrag.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 26 oktober 2009 att kommunstyrelsen godkänner ramavtalet.

Avtalet föreslås gälla från den 1 januari 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 9 november 2009 att kommun­styrelsen godkänner ramavtalet för Räddningstjänstens samverkan med Älmhult och Markaryds kommuner. Avtalet börjar gälla den 1 januari 2010.

§239 Byggnation av Söderleden

Ks2009/0552  311

Godkännande av genomförandeavtal

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna genomförande­avtalet mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställande av ringled (Söderleden) och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2).

Avtalet gäller under förutsättning att Regionförbundet Södra Småland godtar finansieringen av Vägverkets del av projektet genom förskottering av länstransportmedel och återbetalningen enligt särskilt förskotteringsavtal.

Ärendet

Vägverket och kommunen planerar i ett gemensamt projekt att förbättra vägförbindelsen genom Ljungby från vägarna 610 och 124 till E4:an. Detta genom att binda samman trafiksystemet i Ljungby med en hel ringled och förbättra trafiksäkerheten i korsningarna med väg 124, väg 582 samt 25.05 och Ringvägen. Samtidigt ger detta exploateringsmöjligheter på ömse sidor av väg 25.05.

Projektet bedrivs i två deletapper där etapp 1 enligt nedan är under genomförande:

Etapp 1: Ljungby kommun bygger under 2009 en cirkulationsplats vid korsningen väg 25.05 och Ringvägen med en planskild GC-förbindelse under väg 25.05 för anslutning till framtida exploateringsområden. Vägverket ger ett bidrag till detta projekt. Ett genomförandeavtal finns tidigare tecknat för detta projekt.

Etapp 2: Kommunens befintliga ringled kompletteras med en ny förbindelse mellan nuvarande väg 124 och 25.05 med bro över Lagan. Denna nya Söderled ansluter till väg 25.05/582 och 124 i nya cirkulations­platser. Etappen berör områden med både statligt och kommunalt väghållningsansvar.

En upprättad detaljplan finns för området och principritningar har tagits fram som beskriver vägbyggnadsåtgärden. I väster ansluter vägen till väg 25.05 och väg 582 som båda är statliga vägar. Övriga delen av Söderleden ligger inom det område om utgör kommunalt väghållningsområde.

Tekniska kontoret presenterar vid tekniska utskottets sammanträde den 9november 2009 ett förslag till genomförandeavtal mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställandet av ringled och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2)

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna genomförande­avtalet mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställande av ringled (Söderleden) och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2).

Avtalet gäller under förutsättning att Regionförbundet södra Småland godtar finansieringen av Vägverkets del av projektet genom förskottering av länstransportmedel och återbetalningen enligt särskilt förskotteringsavtal.

Gatuchefen presenterar under sammanträdet en tidplan för projektet där byggnation av ringleden beräknas starta i oktober 2010.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§240 Granskning av beslutsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Ks2009/0511  007

Svar på granskning

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och skickar det som svar till kommunrevisionen.

Kommunledningskontoret får i uppdrag dels att ta fram ett nytt förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, dels att omgående göra en översyn om det finns skäl att ytterligare ändra rutiner med mera avseende den gällande beslutsordningen för tecknandet av hyresavtal.

Ärendet

Kommunrevisorerna lämnade den 21 oktober 2009 till kommunstyrelsen en granskning av beslutsordning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ärendet gäller avtalet mellan Ljungby kommun och Länsförsäkringar för hyra av lokaler i gamla tingshuset för arkivlokaler.

I granskningen framför revisorerna att de personer som från kommunens sida formellt har undertecknat avtalet har överskridit sina befogenheter då de utan att ha inhämtat kommunstyrelsens formella beslut har undertecknat ett hyresavtal på nästan 4 miljoner kronor.

Beredning

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 november 2009 presenterar kommunledningen ett förslag till yttrande. Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) ställer sig inte bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande och yrkar därför avslag.

Krister Lundin (M), med bifall av Lars Solling (FP) och Alf Johansson (KB), yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande. Kerstin Wiréhn (V) yrkar också bifall till förslaget med tillägget att det sista stycket i yttrandet, om att ge kommunledningskontoret uppdrag, förtydligas.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag till yttrande mot Krister Lundins (M) med bifall till förslaget samt Kerstin Wiréhns (V) bifall till förslaget med tillägget att förtydliga den sista meningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V) yttrande.

Jäv

Carina Bengtsson (C) och ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§241 Arbetsplan väg 25, delen Annerstad – Ljungby

Ks2008/0298  512

Yttrande till Vägverket

Beslut

Kommun­­styrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Vägverket.

Ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar nu med en arbetsplan för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Annerstad - Ljungby. Vägverket framhåller vägens betydelse för långväga resor och transporter som förbinder trafik från Halmstad och E6:an till E4:an och vidare mot Kalmar. Vägen är också klassad som nationell stamväg.

Aktuell sträcka är en deletapp (etapp 1) av sträckan mellan Halmstad och Ljungby. Tre etapper av fyra planeras i nuläget att byggas om till 2 + 1 väg med mittseparering. Vägens bredd är 13 meter idag och planerade åtgärder bedöms huvudsakligen rymmas inom befintligt vägområde och säkerhetszoner kommer att ses över och kompletteras med sidoräcke eller slänträcke. Målet med projektet är att uppnå en säker framkomlighet på sträckan genom mittseparering och därmed finns möjlighet att höja hastigheten från 90 till 100 kilometer/timmen. Aktuell vägsträcka kommer att förses med viltstängsel och att byggas ut med nödfickor för uppställning av havererade fordon på 1-fältssträckorna.

Korsningarna mellan väg 25 och de allmänna vägarna 529, 551 och 552 föreslås utföras med vänstersvängfält. En separat gång- och cykelväg föreslås på bron över Bolmån och ca 350 m väster ut.

Vägverket planerar att utbyggnaden kommer att utföras 2010 under förutsättning att finansiering finns.

Tekniska kontoret:

I tekniska kontorets yttrande daterat den 30 oktober 2009 framförs bland annat:

Då Ljungby kommun under lång tid påtalat vikten av att öka trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan ses med stor tillförsikt fram emot ett snabbt genomförande av samtliga etapper på sträckan. Tekniska kontoret anser att förslaget på aktuell sträcka löser de trafiksäkerhetsproblem som kommunen påtalat.

Tekniska kontoret vill dock påtala att det är viktigt att hela sträckan förses med viltstängsel då det kan konstateras att bl.a. vildsvinsolyckorna ökat väsentligt. Det inger en falsk trygghet om man ser viltstängsel längs vägen men att det inte är kontinuerligt på hela sträckan.

Körfältet på bron över Bolmån bör klassas som räddningsväg.

Tekniska kontoret ser också fram emot att Vägverket tar initiativ till fördjupade diskussioner med kommunen angående bl.a. insatsvägar för räddningspersonal samt underhåll av dessa. I övrigt hänvisar tekniska kontoret till yttrandet i samband med samråds­handläggningen.

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommun­­styrelsen antar tekniska kontorets yttrande och översänder det som svar på Vägverkets remiss.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden beslutade den 29 oktober 2009 att vidhålla sina tidigare yttranden. Nämnden anser bland annat att korsningen 25/536/533 bör ha separata fält för både vänstersväng och högersväng, som en säkerhetshöjande effekt. Som skäl anger de också att det är viktigt att trafiken håller en jämn hastighet utan häftiga inbromsningar och accelerationer eftersom utsläppet av skadliga ämnen och partiklar i luften då blir mindre.

Miljö- och byggnämnden anser också att behovet av nödfickor är större än vad Vägverket redovisat. Med kommunens erfarenhet från E4:an förbi Ljungby6 som 2+1 väg kommer antalet blockeringar av vägen att öka markant då 2+1 införs på väg 25.

Nämnden förutsätter att hela sträckan av väg 25 förses med viltstängsel. Kommunen har i översiktsplanen påpekat vikten av att viltstängsel uppförs längs hela sträckan av väg 25.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har tagit emot miljö- och byggnämndens

och tekniska utskottets yttranden och skrivit ett förslag till gemensamt yttrande från Ljungby kommun.

I frågan om korsningen 25/536/533 instämmer kommunledningskontoret i miljö- och byggnämndens påpekande att inbromsningar leder till mer utsläpp av avgaser, men mot bakgrund av vad som under hand framförts från tekniska kontoret om ökad olycksrisk föreslås att kommunstyrelsen inte beaktar miljö- och byggkontorets förslag till ändring av korsningens utformning.

§242 Arbetsplan väg 25, delen Hallands länsgräns – Glamshult

Ks2009/0298  512

Yttrande till Vägverket

Beslut

Kommun­­styrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Vägverket.

Ärendet

Vägverket Region Sydöst har genomfört en förstudie och arbetar nu med en arbetsplan för mittseparering av väg 25. Arbetsplanen omfattar delen Annerstad - Ljungby. Vägverket framhåller vägens betydelse för långväga resor och transporter som förbinder trafik från Halmstad och E6:an till E4:an och vidare mot Kalmar. Vägen är också klassad som nationell stamväg.

Aktuell sträcka är en deletapp (etapp 1) av sträckan mellan Halmstad och Ljungby. Tre etapper av fyra planeras i nuläget att byggas om till 2 + 1 väg med mittseparering. Vägens bredd är 13 meter idag och planerade åtgärder bedöms huvudsakligen rymmas inom befintligt vägområde och säkerhetszoner kommer att ses över och kompletteras med sidoräcke eller slänträcke. Målet med projektet är att uppnå en säker framkomlighet på sträckan genom mittseparering och därmed finns möjlighet att höja hastigheten från 90 till 100 kilometer/timmen. Aktuell vägsträcka kommer att förses med viltstängsel och att byggas ut med nödfickor för uppställning av havererade fordon på 1-fältssträckorna.

Korsningarna mellan väg 25 och de allmänna vägarna 529, 551 och 552 föreslås utföras med vänstersvängfält. En separat gång- och cykelväg föreslås på bron över Bolmån och ca 350 m väster ut.

Vägverket planerar att utbyggnaden kommer att utföras 2010 under förutsättning att finansiering finns.

Tekniska kontoret:

I tekniska kontorets yttrande daterat den 30 oktober 2009 framförs bland annat:

Då Ljungby kommun under lång tid påtalat vikten av att öka trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan ses med stor tillförsikt fram emot ett snabbt genomförande av samtliga etapper på sträckan. Tekniska kontoret anser att förslaget på aktuell sträcka löser de trafiksäkerhetsproblem som kommunen påtalat.

Tekniska kontoret vill dock påtala att det är viktigt att hela sträckan förses med viltstängsel då det kan konstateras att bl.a. vildsvinsolyckorna ökat väsentligt. Det inger en falsk trygghet om man ser viltstängsel längs vägen men att det inte är kontinuerligt på hela sträckan.

Körfältet på bron över Bolmån bör klassas som räddningsväg.

Tekniska kontoret ser också fram emot att Vägverket tar initiativ till fördjupade diskussioner med kommunen angående bl.a. insatsvägar för räddningspersonal samt underhåll av dessa. I övrigt hänvisar tekniska kontoret till yttrandet i samband med samråds­handläggningen.

Tekniska utskottet föreslår den 9 november 2009 att kommun­­styrelsen antar tekniska kontorets yttrande och översänder det som svar på Vägverkets remiss.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden beslutade den 29 oktober 2009 att vidhålla sina tidigare yttranden. Nämnden anser bland annat att korsningen 25/536/533 bör ha separata fält för både vänstersväng och högersväng, som en säkerhetshöjande effekt. Som skäl anger de också att det är viktigt att trafiken håller en jämn hastighet utan häftiga inbromsningar och accelerationer eftersom utsläppet av skadliga ämnen och partiklar i luften då blir mindre.

Miljö- och byggnämnden anser också att behovet av nödfickor är större än vad Vägverket redovisat. Med kommunens erfarenhet från E4:an förbi Ljungby6 som 2+1 väg kommer antalet blockeringar av vägen att öka markant då 2+1 införs på väg 25.

Nämnden förutsätter att hela sträckan av väg 25 förses med viltstängsel. Kommunen har i översiktsplanen påpekat vikten av att viltstängsel uppförs längs hela sträckan av väg 25.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har tagit emot miljö- och byggnämndens

och tekniska utskottets yttranden och skrivit ett förslag till gemensamt yttrande från Ljungby kommun.

I frågan om korsningen 25/536/533 instämmer kommunledningskontoret i miljö- och byggnämndens påpekande att inbromsningar leder till mer utsläpp av avgaser, men mot bakgrund av vad som under hand framförts från tekniska kontoret om ökad olycksrisk föreslås att kommunstyrelsen inte beaktar miljö- och byggkontorets förslag till ändring av korsningens utformning.

§243 Riktlinjer kring ungdomstraineer och praktikplatser

Ks2009/0504  023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om genomförande av ungdomstrainee-anställningar och praktikplatser till arbetslösa i enlighet med personalutskottets förslag.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2009 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med personalutskottet utreda möjligheten att erbjuda upp till 100 ungdomstrainee-platser åt arbetslösa.

En ny arbetsmarknadspolitisk aktivitetsinsats – Lyft – införs från den 1 januari 2010. Genom Lyft ska arbetslösa i alla åldrar erbjudas praktikplatser inom statlig och kommunal verksamhet samt vissa ideella organisationer. Åtgärden syftar till att upprätthålla kontakten med arbetslivet samtidigt som den blir en investering i vår miljö, omsorg och skola.

Arbetsförmedlingen har med anledning av aktivitetsinsatsen – Lyft – anmält behov av kommunala praktikplatser.

Personalavdelningen har utarbetat förslag till genomförande.

Finansiering sker via eget kapital i budget 2010.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 18 november 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om genomförande av ungdomstrainee-anställningar och praktikplatser till arbetslösa i enlighet med utarbetade förslag med följande kompletteringar;

1. Kompetensutveckling kompletteras med jobbsöksaktiviteter.

2. Skrivelse kring möjligheten att frånträda ungdomstrainee-anställningen för ordinarie arbete.

§244 Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

Ks2009/0549  732

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Ärendet

Lag om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV-projektet startades i mitten av maj 2009. Syftet med projektet är att utreda möjligheterna till en ökad valfrihet för brukaren.

Projektledningen har i samråd med Kommunal tagit fram två förslag hur ett valfrihetssystem i Ljungby kommuns hemtjänst kan se ut.

Beredning

Socialnämnden föreslår den 21 oktober 2009 att kommunstyrelsen beslutar att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 24 november 2009 att kommun­styrelsen beslutar att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Ordföranden informerar under sammanträdet att kommunledningskontoret i skrivelse daterad 2009-11-17 konstaterar att kommunstyrelsen saknar mandat att fatta beslut i frågan och att ärendet därför förs till kommunfullmäktige för slutligt avgörande.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande om avslag mot Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Wiesels (M) förslag.

§245 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2010

Ks2009/0523  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska hållas i Strålforssalen på Garvaren.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har under 2009 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska hållas i Strålforssalen på Garvaren.

§246 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010

Ks2009/0524  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2010 ska införas i tidningen Smålänningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Under år 2009 och dessförinnan har kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden varit införd i tidningen Smålänningen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 10 november 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kungörelse av kommun-fullmäktiges sammanträden år 2010 ska införas i tidningen Smålänningen.

§247 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 1 november 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under oktober 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av KLK oktober 2009.

3. Arbetsutskottets protokoll 2009-11-10 (§ 53).

4. Tekniska utskottets protokoll 2009-11-09 (§§ 77 – 81).

§248 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Revisionsrapport: ”Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet”.

2. Länsstyrelsens beslut den 27 oktober 2009 om förlängning av prövotid till senast den 1 november 2011 för verksamhet vid Bredemads avfalls­anläggning. En skriftlig redovisning enligt vad som anges i Miljöprövnings­delegationens beslut den 22 juni 2005 ska då lämnas in till Länsstyrelsen.

3. Länsstyrelsens i Kronobergs län ansökan till Naturvårdsverket angående Plan för Kronobergs län år 2010-2014.

4. Öppet brev från Vågbrytaren – riksföreningen mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning till Sveriges kommuner.

5. Protokoll från VoB Kronoberg, direktionens sammanträde den 22 oktober 2009 samt Budget 2010 Plan 2010-2012.

6. Länsstyrelsens i Kronobergs beslut 2009-11-05 om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning utmed Lv 610 vid Målaskog, Ljungby kommun.

7. Ljungby kommun överklagar länsstyrelsens beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning utmed Lv 610 vid Målaskog.

8. Skrivelse angående för litet klassrum på Astradskolan.

9. Svarsskrivelse angående klassrum på Astradskolan.