Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-01-12

Sammanträde 2010-01-12

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Karl-Gustaf Sundgren.

Information

2 Jämställdhetsintegrering. - Maria Johansson, Caroline Cederlund

3 Budgetinformation 2010. - Magnus Johansson (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

4 Förändrade redovisningsregler som påverkar VA-verksamheten. - Magnus Johansson, Ronnie Björkström

5 Kostnader för övergång från tre till fyra skift inom Räddningstjänsten. - Katarina Hildebrand, Carl Håkansson

6 Centrum för Informationslogistik i Ljungby. - Magnus Hellgren

7 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

8 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Beslutsärenden

10 Uppdatering av Handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor. - Carl Håkansson

11 Ändring i taxa för Bredemads avfallsanläggning. - Ronnie Björkström

12 Upphandling av tillbyggnad av personalutrymmen på Ljungby avloppsreningsverk. - Ronnie Björkström

13 Anbudsinfordran, ramavtal "Maskintjänster". - Jan Bernhardsson, Kenneth Pettersson

14 Rosa huset Kungshögsskolan. - AnnKristin Rådberg

15 Ändring av genomförandeavtalet för Ljungbyporten.

16 Förbättrade rutiner för fakturahanteringen. - Magnus Johansson

17 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar. - Magnus Johansson

18 Internkontroll - plan för 2010. - Bo Dalesjö

19 Avtal för 2010 med Centrum för Informationslogistik i Ljungby. - Irene Hedfors

20 Utveckling eller avveckling av Högskolecentrum/CIL. Svar på medborgarförslag. - Jan Melkersson

21 Asfaltera parkeringsplatsen vid Myrebo. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

22 Bättre redovisning av medborgarförslag. Svar på motion. - Eva-Marie Norén Holgersson

23 Forum Folkhälsa - ett nationellt forum för lokalt och regionalt folkhälsoarbete. Ansökan om medlemskap och val av kontaktperson. - Irene Hedfors

24 Fyllnadsval till Qvinnor på G. - Eva-Marie Norén Holgersson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

25 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (105 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet om Fastigheten Byholma 3:1 tas upp till behandling under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet om Fastigheten Byholma 3:1 kan tas upp för behandling under dagens sammanträde.

§2 Information

1. En av processledarna för jämställdhetsintegrering informerar om projektet Jämställdhetsintegrering och på vilka sätt kommunstyrelsen är engagerad genom utbildningar, granskningar, uppföljningar, med mera.

2. Ekonomichefen informerar om Budget 2010.

3. VA-chefen och ekonomichefen redogör för förändrade redovisningsregler som påverkar VA-verksamheten.

4. Räddningschefen och tekniska kontorets ekonom redovisar de ökade kostnaderna inom Räddningstjänsten för övergången från tre till fyra skift i enlighet med EU’s arbetstidsregler.

5. VD för CIL informerar om Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

6. Kerstin Wiréhn redovisar från Ungdomsrådet. Bland annat har ungdoms­rådet diskuterat hur ungdomar under 18 år utesluts från områden under Ljungby-dagarna på grund av alkoholförsäljning inom hela området. Kommunstyrelsen föreslår att arrangörerna av Ljungby-dagarna serverar alkohol på sådant sätt att ungdomarna får möjlighet att delta i gemenskapen inne på området.

§3 Uppdatering av Handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor

Ks2009/0590  016

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera handlingsprogrammet för revidering och uppdatering.

Ärendet

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun, med utgångspunkt från den lokala riskbilden, besluta om ett handlingsprogram under varje mandat­period.

Tekniska kontoret skriver den 10 november 2009 att en riskanalys har genomförts. Riskanalysen visar att riskbilden i Ljungby kommun sammantaget ligger på ungefär samma nivå som år 2005 då det förra handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige. Tekniska kontorets förslag till handlingsprogram baseras därför på det tidigare programmet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 7 december 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det föreslagna handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor för gällande mandatperiod.

§4 Ändring i taxa för Bredemads avfallsanläggning

Ks2009/0574  346

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för Bredemads avfallsanläggning förändras så att taxan för flisbart blandat och målat trä sänks till 40 kr/ton och att kunden får 200 kr/ton för rent trä.

Revideringen i taxan föreslås gälla från och med den 1februari 2010.

Ärendet

Nuvarande taxa för Bredemads avfallsverk antogs av kommunfullmäktige 2008-10-23, § 132 och 2009-03-24, § 31. På grund av ökad efterfrågan av flis, har tekniska kontoret förhandlat med entreprenör om kostnaden för flisningen. Taxan för flisbart blandat och målat trä kan därmed sänkas från 200 kr/ton till 40 kr/ton. Taxan för rent trä går från 0 kr/ton till att avlämnaren får 200 kr/ton.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 november 2009 att kommun­fullmäktige beslutar att ändra taxan för flisbart blandat och målat trä till 40 kr/ton och taxan för rent trä ändras till att kunden får 200 kr/ton från och med 1februari 2010.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 7 december 2009 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- ändra taxan för flisbart blandat och målat trä till 40 kr/ton,

- taxan för rent trä tas bort och att kunden istället får 200 kr/ton.

Revideringen i taxan föreslås gälla från och med den 1februari 2010.

§5 Upphandling av tillbyggnad av personalutrymmen på Ljungby avloppsreningsverk

Ks2009/0579  351

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågnings­underlaget för upphandling av tillbyggnad av personalutrymme på Ljungby avloppsreningsverk. Utvärderingen av anbud ska ske utifrån följande kriterier:

1. Anbudspris 90 %

2. Kvalitetssäkring 5 %

3. Miljö 5 %

Ärendet

Lokalerna på Ljungby reningsverk behöver byggas till på grund av verksamhets­förändringar. Tillbyggnaden har en total byggnadsyta på 134 kvadratmeter och består av personalrum, omklädningsrum, grovtvätt och kontorsrum.

Projektet finansieras med pengar från investeringsbudgetens konto 51008 Ljungby avloppsverk.

Ett förslag till förfrågningsunderlag är upprättat för upphandling och är en förenklad upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU SFS 2007:1091). Förfrågningsunderlaget består av totalentreprenad för bygg, el och VVS.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 7 december 2009 att kommunstyrelsen godkänner förfrågnings­underlaget för upphandling av tillbyggnad av personalutrymme på Ljungby avloppsreningsverk och att utvärderingen av anbud ska ske utifrån följande kriterier:

4. Anbudspris 90 %

5. Kvalitetssäkring 5 %

6. Miljö 5 %.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§6 Anbudsinfordran, ramavtal ”Maskintjänster”

Ks2009/0577  050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering av ramavtal ”Maskintjänster” ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 50%.

2. Kvalitet 40%.

3. Miljö 10%.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att begära in anbud för ramavtal ”Maskintjänster”.

Ramavtalet avser inhyrning av maskintjänster för markanläggnings-, VA-lednings- och gatuarbeten. Maskintjänsterna avser både akuta händelser, planerat underhåll, ombyggnationer och markberedningarbeten.

Upphandlingen omfattar inhyrning av fordon/maskiner med personal.

Fordon/maskiner är av typ hjullastare, dumpers, grävmaskiner mm.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 7 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering av ramavtal ”Maskintjänster” ska ske utifrån följande kriterier:

4. Pris 50%.

5. Kvalitet 40%.

6. Miljö 10%.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§7 Rosa huset Kungshögsskolan

Ks2009/0115  250

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att i framtida anbudsunderlag ta in tekniska kontorets förslag till bestämmelser som reglerar försäljningen av Rosa Huset, med tillägget att huset även får användas för kontorsändamål.

Ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sagt upp internhyresavtalet för Rosa Huset (A-byggnaden) på Kungshögsskolan från och med den 15 september 2011.

Politiska överläggningar har resulterat i förslag att annonsera om försäljning av Rosa huset med tomt och att begära planändring för att tomten ska bli avsedd för bostadsändamål.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 23 november 2009 att i framtida anbudsunderlag bör bestämmelser intas som reglerar:

dels att försäljningen förutsätter att detaljplanen kan ändras till bostadsändamål,

dels att försäljningen förutsätter att huset skall renoveras och användas enbart för bostadsändamål, och

dels att Rosa huset ska ha renoverats och vara upplåtet för bostadsändamål innan den obebyggda tomtmarken för nyproduktion av bostäder i kvarteret kan säljas till köparen i en andra etapp.

Beredning

Tekniska utskottet överlämnar ärendet den 7 december 2009 till kommun­styrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Conny Simonsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att Rosa Huset ska rivas för att bygga bostäder på marken.

Sten Moberg (FP), med bifall av Anders Bondeson (M), Alf Johansson (KB) och Nils-Erik Wetter (KD), yrkar bifall till tekniska kontorets förslag att i framtida anbudsunderlag ta in bestämmelser som reglerar försäljningen. Moberg (FP) med flera yrkar bifall till de föreslagna bestämmelserna med tillägget att huset även får användas för kontorsändamål.

Beslutsordning 1

Ordförande ställer Conny Simonssons (S) med flera yrkande att Rosa Huset ska rivas mot Sten Mobergs (FP) med flera yrkande att tekniska kontoret i framtida anbudsunderlag ska ta in bestämmelser som reglerar försäljningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sten Mobergs (FP) med flera yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till Sten Mobergs (FP) med flera yrkande och nej-röst för Conny Simonssons (S) med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 5 nej-röster (en ledamot deltar inte på grund av jäv). Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att i framtida anbudsunderlag ta in tekniska kontorets förslag till bestämmelser som reglerar försäljningen.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på Sten Mobergs (FP) med flera tilläggsyrkande att i bestämmelserna för försäljningen lägga till att huset även får användas för kontorsändamål och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mobergs (FP) med flera yrkande.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§8 Ändring av genomförandeavtalet för Ljungbyporten

Ks2009/0588  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Skanskas förfrågan att ändra genomförandeavtalet så att § 12 utgår.

En arbetsgrupp med representanter från Centrumföreningen, Skanska, fastighetsägare, Köpmannaföreningen och ledande politiker ska bildas med syfte att utveckla handeln i Ljungby kommun.

Ärendet

Marknadsansvarig för affärslokaler hos Skanska Fastigheter Göteborg AB önskar revidera genomförandeavtalet som tecknats mellan Ljungby kommun och Skanska Fastigheter Göteborg AB avseende handelsplatsen Ljungbyporten.

Enligt § 12 i genomförandeavtalet får inte Skanska hyra ut till intresserade affärsidkare i andra branscher än volymhandel. Detta upplevs som alltför begränsande av Skanska på dagens försiktiga marknad. Genomförandeavtalet skrevs i en uppåtgående marknad då det var relativt lätt att hitta hyresgäster till Ljungbyporten.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 8 december 2009 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar avslag på Skanskas förfrågan om ändring i genomförandeavtalet.

Alf Johansson (KB) yrkar bifall till Skanskas förfrågan om ändring i genomförandeavtalet.

Mötet ajourneras kl. 12.00-13.10.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till Skanskas förfrågan med tillägget att en arbetsgrupp bildas med representanter från Centrumföreningen, Skanska, fastighetsägare, Köpmannaföreningen och ledande politiker med syfte att utveckla handeln i Ljungby kommun.

Anne Karlsson (S) yrkar avslag på Skanskas förfrågan till förmån för önskemål om att kommunstyrelsen omförhandlar avtalet med Skanska. I § 12 bör man istället komma överens om en inriktningsprofil på butikerna mot ”handel (sällanköpsvaror) med i huvudsak skrymmande varor som komplement till centrumhandeln alternativt handel med livsmedel”.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande att avslå Skanskas förfrågan om ändring i avtalet mot Alf Johanssons (KB) med flera yrkande att tillstyrka Skanskas förfrågan och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alf Johanssons (KB) med flera yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för att tillstyrka Skanskas förfrågan och nej-röst för avslag på förfrågan. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 6 nej-röster (en ledamot deltar inte på grund av jäv). Kommunstyrelsen har därmed beslutat att tillstyrka Skanskas förfrågan att ändra genomförandeavtalet så att § 12 utgår.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande att bilda en arbetsgrupp

med representanter från Centrumföreningen, Skanska, fastighetsägare, Köpmannaföreningen och ledande politiker med syfte att utveckla handeln i Ljungby kommun och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet att tillstyrka Skanskas förfrågan.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§9 Förbättrade rutiner för fakturahanteringen

Ks2009/0434  050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det föreslagna regelverket för fakturahantering och att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra förslagen till förbättringar.

Ärendet

Kommunstyrelsen tog den 12 augusti 2008 del av internkontrollen Granskning av attestering av leverantörsfakturor och gav då ekonomigruppen i uppdrag att lämna förslag till förbättring av rutiner kring attestering av fakturor och att återrapportera till kommunstyrelsen.

En ny intern kontroll av leverantörsfakturor med ordinarie fakturaflöde presenterades för kommunstyrelsen den 8 september 2009. Kontrollen visade inte några felaktigheter, men att det ändå finns möjligheter till förbättring. Kommunstyrelsen gav då kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till nytt regelverk.

Beredning

I skrivelse daterad 2009-11-27 lämnar kommunledningskontoret förslag till förbättrade rutiner för fakturahanteringen. I förslaget läggs stor vikt vid utbildning i fakturaportalen, ökad kontroll och regelbundna stickprov i utbetalningsfilen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 8 december 2009 att kommun­styrelsen godkänner det föreslagna regelverket för fakturahantering och ger kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra förslagen till förbättringar.

§10 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar

Ks2009/0578  002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med upphävande av tidigare beslut § 65/2008 fatta följande beslut:

1. Ros-Marie Hillerstål-Karlsson, Annelie Danielsson, Karin Skogh och Eva-Marie Norén Holgersson ges fullmakt att var för sig utkvittera de paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser som lämnas i samband med hämtning av kommunens post.

2. Kommunikations- och IT-chef Peter Wiman ges fullmakt att vidaredelegera rätt att utkvittera paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser till den postdistributör som kommunen har avtal med.

3. Kommunchef Irene Hedfors, kommunikations- och IT-chef Peter Wiman och ekonomichef Magnus Johansson ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost.

4. Teknisk chef AnnKristin Rådberg, avdelningschef Bert Milling och exploateringschef Per-Olov Almqvist ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost ställd till tekniska kontoret.

5. Ekonomichef Magnus Johansson, inköpsansvarig CarlFredrik Ledin och redovisningsekonom Lisbeth Larsson ges fullmakt att var för sig med kontrasignation av ekonomihandläggare Åsa Linnarsson, ekonomihandläggare Birgitta Johansson eller ekonomihandläggare Lilian Andersson, utkvittera bankmedel och underteckna plusgiroutbetalningar.

Ärendet

Med anledning av personalförändringar föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar att ändra i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 8 december 2009 att kommun­styrelsen med upphävande av tidigare beslut § 65/2008 fattar följande beslut:

1. Ros-Marie Hillerstål-Karlsson, Annelie Danielsson, Karin Skogh och Eva-Marie Norén Holgersson ges fullmakt att var för sig utkvittera de paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser som lämnas i samband med hämtning av kommunens post.

2. Kommunikations- och IT-chef Peter Wiman ges fullmakt att vidaredelegera rätt att utkvittera paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser till den postdistributör som kommunen har avtal med.

3. Kommunchef Irene Hedfors, kommunikations- och IT-chef Peter Wiman och ekonomichef Magnus Johansson ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost.

4. Teknisk chef AnnKristin Rådberg, avdelningschef Bert Milling och exploateringschef Per-Olov Almqvist ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost ställd till tekniska kontoret.

5. Ekonomichef Magnus Johansson, inköpsansvarig CarlFredrik Ledin och redovisningsekonom Lisbeth Larsson ges fullmakt att var för sig med kontrasignation av ekonomihandläggare Åsa Linnarsson, ekonomihandläggare Birgitta Johansson eller ekonomihandläggare Lilian Andersson, utkvittera bankmedel och underteckna plusgiroutbetalningar.

§11 Internkontroll - plan för 2010

Ks2009/0583  042

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa den föreslagna planen för internkontroll 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar i skrivelse daterad 2009-11-23 förslag till internkontroller år 2010. Kontrollplanen bygger på den risk- och väsentlighetsanalys som låg till grund för kontrollplanen 2009, vilken togs fram av en särskild arbetsgrupp. Analysen har även diskuterats i förvaltningarnas ledningsgrupper.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 8 december 2009 att kommunstyrelsen fastställer den föreslagna planen för internkontroll 2010.

§12 Avtal för år 2010 med Centrum för Informationslogistik i Ljungby

Ks2009/0589  614

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det föreslagna avtalet med Centrum för Informationslogistik AB för 2010.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009 att godkänna upprättat ramavtal mellan Ljungby kommun och Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB (CIL) att gälla år 2009 och 2010. Kommunstyrelsen beslutade också att uppmana styrelsen för CIL att se över såväl kostnader som intäkter under 2009 för att från 2010 och framåt inte behöva bidrag från kommunen utöver vad som finns budgeterat i kommunen (8 391 000 kronor med uppräkning för inflation).

Verkställande direktören för CIL har översänt förslag till reviderat avtal i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2009-03-10 § 52 punkt 3.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till avtal med CIL för år 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 8 december 2009 att kommunstyrelsen godkänner det föreslagna avtalet med Centrum för Informationslogistik AB för 2010.

§13 Utveckling eller avveckling av Högskolecentrum/CIL?

Ks2009/0268  614

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets kompletterade förslag till yttrande och lämnar det som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Under våren 2009 lämnades ett medborgarförslag in till kommunfullmäktige med rubriken Utveckling eller avveckling av Högskolecentrum/CIL? I förslaget framgår att förslagsställarna är oroade över utvecklingen av Centrum för Informationslogistik. Samtidigt som det i kommunens näringslivsprogram står att målsättningen är att starta ett nytt utbildningsprogram vartannat år, läggs krav på nedskärning av budgeten för CIL på 20%.

Kommunledningskontoret berättar i skrivelse daterad 2009-11-09 att en ny organisation för utbildningarna på Högskolecentrum har genomförts under 2009 och ger konkreta exempel på vad denna organisationsförändring har lett till. Utvecklingen kommer enligt kommunledningskontoret att fortsätta under 2010 med bland annat en förankrad forskningssatsning och ytterligare studentkullar inom befintliga utbildningar.

När det gäller den ekonomiska situationen skriver kommunledningskontoret att CIL tilldelades samma budget som tidigare och att de fick samma uppdrag som kommunens förvaltningar; att se över sina kostnader. Översynen har lett till en balanserad ekonomi med ett beräknat överskott för 2009 och en balanserad budget för 2010.

Kommunledningskontoret anser att de redovisade resultaten indikerar ett tydligt avstamp för en intensiv utveckling och föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är besvarat.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 8 december 2009 att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets reviderade förslag till yttrande och lämnar det som svar på medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera sitt yttrande inför kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 december 2009 kompletterat sitt yttrande.

§14 Medborgarförslag: Asfaltera parkeringsplatsen vid Myrebo

Ks2009/0287  315

Beslut

Kommunstyrelsen tackar förslagsställaren och meddelar att de föreslagna åtgärderna på parkeringsplatsen vid Myrebo nu är genomförda.

Ärendet

En medborgare uttrycker önskemål om åtgärdande av pendlarparkeringen vid Myrebo. I medborgarförslaget föreslås att parkeringsplatsen asfalteras samt behov av belysning.

Tekniska kontoret meddelar i skrivelse den 27 november 2009 att pendlar­parkeringen har byggts ut och belagts med asfalt. Parkeringen har även försetts med belysning.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att tacka förslagsställaren och betrakta förslaget som slutfört och avslutat.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 7 december 2009 att kommunstyrelsen tackar förslagsställaren och meddelar att de föreslagna åtgärderna på parkeringsplatsen vid Myrebo nu är genomförda.

§15 Bättre redovisning av medborgarförslag

Ks2009/0253  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har i maj 2009 lämnat in en motion i vilken han föreslår en bättre redovisning av medborgarförslag. Medborgarförslag infördes i Ljungby kommun den 1 januari 2008. Syftet var att öka demokratin och minska avståndet mellan medborgare och politiker, skriver Jormfeldt, men fullmäktige får inte veta hur förslaget har tagits emot eller behandlats i nämnderna eller styrelsen som fått i uppdrag att fatta beslut i ärendet. Jormfeldt lämnar därför förslag till bättre redovisning av medborgarförslag och yrkar även att man låter utvärdera erfarenheterna av medborgarförslag.

Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse daterad 2009-11-30 att kommunfullmäktiges arbetsordning innehåller de regler som Jormfeldt föreslår i sin motion avseende rutinmässig avrapportering i kommunfullmäktige samt möjlighet att bjuda in förslagsställarna till de sammanträden där beslut ska fattas. Utvärdering av medborgarförslag har gjorts vid två tillfällen under 2009 och redovisas i kommunledningskontorets skrivelse 2009-11-30.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 8 december 2009 att kommun­styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

§16 Forum Folkhälsa - ett nationellt forum för lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Ks2009/0567  106

Ansökan om medlemskap och val av kontaktperson

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ansöka om medlemskap i Forum Folkhälsa och att Kerstin Wiréhn (V) blir ordinarie kontaktperson och Ann-Charlotte Wiesel (M) ersättare i Forum Folkhälsa under 2010.

Ärendet

Forum Folkhälsa är ett nationellt forum för kommuner, landsting, regioner och ideella organisationer på nationell nivå som arbetar aktivt med folkhälsofrågor. Forumet ska bidra till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom folkhälsoområdet.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ljungby kommun ansöker om medlemskap i Forum Folkhälsa och utser en politiker som kontaktperson till forumet.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 8 december 2009 att be personalutskottet ta fram förslag på en politiker som ska vara kontaktperson till forumet. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Personalutskottet föreslår den 15 december 2009 att kommunstyrelsen beslutar att Kerstin Wiréhn (V) blir ordinarie kontaktperson och Ann-Charlotte Wiesel (M) ersättare i Forum Folkhälsa under 2010.

§17 Fyllnadsval till Qvinnor på G

Ks2009/0564  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kerstin Wiréhn (V) till ordinarie ledamot och Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i Qvinnor på G fram till 2010-12-31.

Ärendet

Åshild Axell (KD) har den 23 november 2009 avsagt sig uppdraget som ledamot i Qvinnor på G, med omedelbar verkan.

Kerstin Wiréhn (V) har sedan 2007-01-01 varit ersättare i Qvinnor på G.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Kerstin Wiréhn (V) till ordinarie ledamot och Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i Qvinnor på G fram till 2010-12-31.

§18 Fastigheten Byholma 3:1

Ks2009/0442  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återta det negativa beskedet om företrädesrätt för fastigheten Byholma 3:1 som beslutades den 3 november 2009 (Ks2009-11-03 § 211), och att istället meddela Fortifikationsverket att Ljungby kommun önskar påkalla sin företrädesrätt enligt försäljningsordningen för denna fastighet.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2009 att inte påkalla någon företrädesrätt enligt försäljningsordningen för fastigheten Byholma 3:1 i Ljungby kommun.

När ärendet bereddes och beslutades hade kommunen inget behov av marken. Därefter har det framkommit att kommunen har näringsidkare som är intresserade av området.

Ordföranden framför under sammanträdet att framtida eventuella markaffärer och etableringar av verksamhet på området troligen skulle underlättas om kommunen var markägare. Ordföranden tillfrågar därför kommunstyrelsen om de vill återta det negativa beskedet om företrädesrätt för fastigheten Byholma 3:1 och meddela Fortifikationsverket att Ljungby kommun istället önskar påkalla sin företrädesrätt enligt försäljningsordningen för denna fastighet.

§19 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 31 december 2009 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under november 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Förordnande av socialchef för tiden 2010-01-11—2013-01-10.

3. Arbetsutskottets protokoll 2009-12-08 (§§ 54-58).

4. Tekniska utskottets protokoll 2009-12-07 (§§ 82-95).

5. Personalutskottets protokoll 2009-11-18 och 2009-12-15 (62-71).

§20 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energi AB 2009-11-02 och 2009-11-30.

2. Protokoll från Styrelsen för Ljungby Energinät AB 2009-11-02 och 2009-11-30.

3. Protokoll från Ljungby Holding AB 2009-12-15.

4. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2009-12-15.

5. Skrivelse den 30 november 2009 från Lagans Samhällsförening angående behov av fler marklägenheter i Lagans samhälle.

6. E-post från Folkbildningsförbundet, Studieförbundens intresseorganisation med rekommendation angående fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna. Förbundet vill nu åter aktualisera rekommendationen innebärande att SISU inte längre bör komma i fråga för de bidrag på regional och lokal nivå som fördelas till studieförbund vilkas folkbildningsverksam­het är statsanslagsberättigade enligt folkbildningsförordningen.

7. Minnesanteckningar från Länsstyrelsen i Kronobergs län från genomfört tillsynsbesök den 26 oktober 2009 angående Ljungby kommuns verksamhet som styrs av lag om skydd mot olyckor.

8. Skrivelse från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd angående De svenska musik- och kulturskolorna – en unik tillgång att slå vakt om.

9. Länsstyrelsens beslut 2009-12-22 att tilldela Ljungby kommun max 59700 kronor för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck under 2010.

10. Skrivelse 2009-12-23 från Styrgruppen Ljungsätra angående köket på Ljungsätra.