Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-02-09

Sammanträde 2010-02-09

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Lars Solling.

Information

2 Verksamhetsberättelse 2009 Konsument Ljungby. - Margaretha Cedvik

3 Medling i Ljungby kommun under 2009. - Malin Söderberg, Susan de Freitas

4 Ungdomar på Ljungby-dagarna. - Carina Karlund

5 Lägesrapport angående ungdomstrainee och praktikplatser. - Christer Cederberg

6 Information om kväverening vid reningsverket. - Länsstyrelsen, Carl-Philip Jönsson och Anders Lingborg

7 Information om kommunens annonsering av upphandling. - CarlFredrik Ledin

8 Vindkraftsinformation. - Ann-Sofi Persson

9 Bolmentunneln. - Alf Carlsson, Henrik Johansson

10 Försörjningsstöd. - Per Svensson, Marie Elm-Ågren

11 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

13 Intern kontroll av arbetsmiljöarbetet på tekniska kontoret. - Bo Dalesjö

Beslutsärenden

14 Projektplan för genomförandet av centrumplanen. - Henrik Johansson

15 Yttrande till länsstyrelsen angående vatten och avlopp för fastigheten Ljungby 7:59 m.fl. i Ljungby kommun. - Ronnie Björkström

16 Revisionsrapport - Övergripande granskning av nämnder och styrelse (barnkonventionen). - Malin Söderberg, AnnKristin Rådberg

17 Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet.

18 Försäljning av fastigheten Angantyr 20, Fyren. - Bert Milling

19 Vigselförrättare/partnerskapsförrättare. Svar på motion. - Göran Lundberg

20 Anställning av chef för miljö- och byggkontoret.

21 Den politiska organisationen. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

22 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (82 kb)

§21 Information

1. Konsumentsekreteraren redovisar verksamhetsberättelse för Konsument Ljungby år 2009 och verksamhetsberättelse för Konsument Södra Småland år 2009.

2. Demokratisamordnaren och samordnaren för Brottsförebyggande rådet redovisar medlingsverksamheten i Ljungby kommun under 2009.

3. Chefsinformatören och alkoholhandläggaren redovisar vad som framkommit på möte med olika aktörer om hur man kan låta ungdomar delta i aktiviteterna inne på festområdet under Ljungby-dagarna. Kommunstyrelsen konstaterar än en gång att de är måna om att låta ungdomarna närvara inne på festområdet och bjuder in berörda aktörer för att diskutera den möjligheten.

4. Personalkonsulenten lämnar en lägesrapport angående ungdomstrainee och praktikplatser. Totalt 238 ungdomar har sökt de 100 platserna som har fördelats över samtliga förvaltningar. Ett flertal ungdomar har redan påbörjat sina anställningar.

5. Tjänstemän på Länsstyrelsen informerar om EU’s krav på kväverening vid reningsverk. Avloppsverket i Ljungby har sedan 2008 legat under gränsvärdet på 15 mg/l för utsläpp av kväve.

6. Inköpsansvarig informerar om kommunens marknadsföring av upphandlingar. Samtliga upphandlingar annonseras på Ljungby kommuns webbplats. Möjlighet finns också att annonsera på Veckonytt i Smålänningen.

7. Miljöinspektören och planhandläggaren informerar om aktuella vindkraftsfrågor och samråd.

8. Planchefen och miljöchefen informerar om kommunens arbete, tillsammans med andra kommuner, med Naturvårdsverkets intention att göra området kring Bolmentunneln till riksintresse.

9. Verksamhetschefen och sektionschefen informerar om allmänna regler och normer för försörjningsstöd, samt arbetet med och behovet av stöd i Ljungby kommun.

10. Ekonomichefen informerar om kapitalförstärkning av Kommuninvest.

§22 Uppföljning

Beslut

Redovisningen godkänns.

Ärendet

En intern kontroll av uppföljning och dokumentation av arbetsmiljöprocessen på tekniska kontoret har genomförts i enlighet med den interna kontrollplanen för 2009.

Utgångspunkten för den interna kontrollen har varit arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt olika kommunala styrdokument som beskriver arbetsmiljöarbetet. Av det arbetsgivarpolitiska programmet framgår att arbetsgivaren, det vill säga, politikerna, har ansvaret för arbetsmiljön. Ansvaret har skriftligt fördelats i olika led från kommunfullmäktige till avdelningschefer på de olika förvaltningarna.

I internkontrollen framgår bland annat att såväl arbetsmiljön som arbetsmiljöarbetet har blivit bättre med åren och att FAS 05 inneburit ytterligare en förbättring genom att fler blir delaktiga i arbetet. Det framgår också att viss dokumentation och uppföljning saknas. I rapporten lämnas förslag till förbättringar.

§23 Projektplan för genomförandet av centrumplanen

Ks2010/0012  212

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till projektplan för genomförande av centrumplanen, med förändringen att styrgruppen ska prioritera de åtgärder som projektledaren/projektgruppen ska arbeta med (sidan 9 i förslaget till projektplan). Styrgruppen träffas kontinuerligt en gång i månaden inledningsvis.

Ärendet

Centrumplanen, en fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum, antogs av kommunfullmäktige den 1 september 2009.

De övergripande målen för arbetet med centrumplanen är att Ljungby centrum ska ha ett attraktivt centrum, ett levande centrum och en bra trafikmiljö.

Tekniska kontoret och plankontoret överlämnar den 8 januari 2010 en projektplan till kommunstyrelsen med förslag till organisation för genomförandet av centrumplanen. Kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig nämnd, med en styrgrupp som består av representanter från olika nämnder/utskott. Dessutom föreslås en arbetsgrupp och tre referensgrupper där olika aktörer i Ljungby ska ges möjlighet att vara delaktiga.

Projektorganisationen ska upprätta åtgärdsprogram som redovisar förslag på prioriteringar, tidsplan och investeringsbehov när centrumplanens övergripande mål ska brytas ner i konkreta genomförbara åtgärder.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 januari 2010 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till projektplan för genomförande av centrumplanen.

§24 Yttrande till länsstyrelsen angående vatten och avlopp för fastigheten Ljungby 7:59 m.fl. i Ljungby kommun

Ks2009/0536  350

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att svara Länsstyrelsen att Ljungby kommun har som intention att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp i Ljungby stad till att omfatta fastigheterna Ljungby 7:30, Ljungby 7:57 och Ljungby 7:59.

Ärendet

Fastighetsägarna till fastigheten Ljungby 7:59 har begärt att länsstyrelsen prövar frågan om Ljungby kommuns skyldighet enligt ”vattentjänstlagen” att ordna vatten- och avlopp genom en allmän VA-anläggning för deras fastighet. Ytterligare två fastigheter, Ljungby 7:30 och Ljungby 7:57, ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. De tre fastigheterna saknar idag godkända avloppsledningar.

Länsstyrelsen har begärt in yttrande från kommunstyrelsen på hur man ser på att utöka verksamhetsområdet för vatten och avlopp för de tre berörda fastigheterna. Länsstyrelsen besökte, tillsammans med berörda politiker och tjänstemän, de aktuella fastigheterna den 19 januari 2010 och träffade berörda fastighetsägare.

Anledningen till att fastigheterna inte ligger inom kommunalt verksamhets­område idag är att det råder svåra tekniska och topografiska förhållanden för att ansluta dessa fastigheter. Pumpsystem krävs för att klara anslutningen till kommunens avloppssystem.

Tekniska kontoret anser att verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska utökas till att omfatta de berörda fastighetsägarna. Ljungby kommun bygger ut vatten- och avloppsledningar till berörda fastighetsägare. För att kunna ansluta sig får fastighets­ägarna för Ljungby 7:57 och Ljungby 7:59 ha egna pumpstationer på sina fastigheter vilket de bekostar själva.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 25 januari 2010 att kommunstyrelsen beslutar att verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Ljungby stad ska utökas till att omfatta fastigheterna Ljungby 7:30, Ljungby 7:57 och Ljungby 7:59.

§25 Revisionsrapport - Övergripande granskning av nämnder och styrelse

2009/0593  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningens förslag till yttrande och skickar det som svar på revisionsrapporten.

Barnkonventionsanalysen ska tillämpas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Ärendet

Kommunrevisionen har i november 2009 lämnat revisionsrapporten Övergripande granskning av nämnder och styrelse, med fokus på barnkonventionens genomförande. Revisorerna har gett KPMG i uppdrag att granska om nämnderna följer barnkonventionen i sina verksamheter.

Innehållet i barnkonventionens artiklar har på olika sätt införlivats i flera lagar som styr kommunal verksamhet, till exempel i socialtjänstlagen och skollagen.

Riksdagen antog 1998 en nationell strategi för att förverkliga konventionen. I den slås fast att kommuner och landsting bör bygga upp system för att bevaka att barns och ungdomars intressen finns med i beslutsprocessen. I det kommunala beslutsfattandet bör det göras särskilda prövningar av vad som är barnets bästa, så kallade barnkonsekvensanalyser.

I revisionsrapporten framkommer att kommunens nämnder och styrelsen i stort införlivar ett barnperspektiv och implementerar barnkonventionen i sin verksamhet. Däremot anser revisorerna att kommunen behöver bygga upp en gemensam modell (en så kallad barnkonsekvensanalys) för att bevaka barn och ungdomars intressen i beslutsprocesser.

Sedan hösten 2007 finns det en barnkonventionsgrupp i Ljungby kommun, med tjänstemän som representerar samtliga förvaltningar. Denna grupp har tillsammans tagit fram förslag till en gemensam barnkonsekvensanalys och förslag till uppföljning av implementeringen.

Förvaltningscheferna lämnar den 18 december 2009 ett gemensamt förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten och föreslår dessutom att barnkonventionsanalysen börjar tillämpas i respektive nämnd/styrelse.

Beredning

Arbetsutskottet och tekniska utskottet har båda berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningens förslag till yttrande och att barnkonventionsanalysen ska tillämpas inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Jäv

Lars Solling (FP) deltar inte i ärendet.

§26 Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet

Ks2009/0525  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag till yttrande och skickar det som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

Kommunrevisionen har i oktober 2009 lämnat revisionsrapporten Uppföljning av tidigare granskning av äventyrsbadet, till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. KPMG, som fått i uppdrag av revisorerna att genomföra granskningen, skriver i rapporten att syftet med granskningen var att göra en bedömning av hur kommunen, i första hand kultur- och fritidsnämnden, hanterat de iakttagelser som redovisades i den tidigare revisionsrapporten. I granskningen ingick också att göra en ny bedömning vad gäller nämndens styrning och kontroll över ekonomi och verksamhet vid äventyrsbadet.

KPMG skriver i sin slutsats av rapporten att denna granskning ger i princip samma bild som den tidigare granskningen gjorde och konstaterar bland annat att ekonomin i äventyrsbadet inte har förstärkts.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar den 9 december 2009 att äventyrsbadet inte är självförsörjande, men att nämnden genom satsningen har berikat Ljungby kommun med en attraktion som är en stor tillgång både för kommunens invånare och besökare.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 19 januari 2010 ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen.

§27 Försäljning av fastigheten Angantyr 20, Fyren

Ks2009/0366  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner preliminärt upprättat avtal i vilket Ljungby kommun säljer fastigheten Angantyr 20 för 1202 000 kronor till Lena och Michael Henriksson, Älmhult.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal med Lena och Michael Henriksson, Älmhult om försäljning av fastigheten Angantyr 20, före detta Hemmet Fyren,

Enligt avtalet överlåter Ljungby kommun fastigheten för 1202 000 kr.

Fastigheten säljs efter anbudsförfarande, där det högsta anbudet antas.

Kommunen åtar sig att utarbeta och bekosta ett förslag till ändring av detaljplanen för att fastigheten ska utgöra tomt för bostadsändamål.

Tillträdesdag är den 1 mars 2010.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 25 januari 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet om försäljning av fastigheten.

§28 Vigselförrättare/partnerskapsförrättare

2009/0012  112

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har den 30 december 2008 lämnat in en motion i vilken hon yrkar att Ljungby kommuns vigselförrättare samtidigt ska vara partnerskapsförrättare. Wiréhn skriver i sin motion att om man inte vill förrätta partnerskap ska man avsäga sig uppdraget även som vigselförrättare.

Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 17 november 2009, § 109, som då beslutade att återremittera motionen till kommunstyrelsen för förfrågan till varje vigselförrättare om de åtar sig att viga både personer av olika kön och samma kön.

Kommunledningskontoret har med anledning av återremissen kontaktat kommunens samtliga vigselförrättare som alla har meddelat att han/hon åtar sig att viga både personer av olika kön och av samma kön.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 januari 1010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

§29 Anställning av chef för miljö- och byggkontoret

Ks2010/0050  023

Beslut

Kommunstyrelsen förordnar Bengt Gustafsson som chef för miljö- och byggkontoret från och med den 15 februari 2010.

Ärendet

Nuvarande chef för miljö- och byggkontoret är sedan den 1 juni 2009 verkställande direktör för Ljungby Utveckling AB. Det innebär att han lämnar tjänsten som chef för miljö- och byggkontoret.

Tjänsten utannonserades som förvaltningschef/stadsarkitekt och rekryteringsarbetet pågick under försommaren. Rekryteringsarbetet vilade under sommarmånaderna då möjlig kandidat till arbetet hade återtagit sin ansökan.

Efter semestrarna återupptogs rekryteringsarbetet och den 4 september 2009 var rekryteringsgruppen överens om att föreslå Bengt Gustafsson till ny chef för miljö- och byggkontoret. Miljö- och byggkontorets lokala samverkansgrupp föreslog den 7 september 2009 detsamma.

På politiskt initiativ har tjänsten därefter utannonserats igen och då som förvaltningschef. Rekryteringsarbetet utmynnade i att Bengt Gustafsson bedömdes som lämpligast för tjänsten.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 3 februari 2010 att kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Gustafsson som chef för miljö- och byggkontoret från och med den 15 februari 2010.

Reservation

Krister Lundin (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig motivering.

§30 Den politiska organisationen

2008/0529  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den parlamentariska gruppen har utfört sitt uppdrag och att inga besparingar uppnås genom förändringar i den politiska organisationen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2009 att ge den parlamentariska gruppen i uppdrag att se över den politiska organisationen i syfte att uppnå besparingar.

Den parlamentariska gruppen har sammanträtt vid två tillfällen under 2009 och diskuterat kostnader, arbetssätt och möjliga förändringar inom den nuvarande politiska organisationen och funnit att den nuvarande organisationen bör gälla även i fortsättningen.

Kommunledningskontoret sammanfattar i en rapport den 29 december 2009 den parlamentariska gruppens arbete och diskussioner.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 januari 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den parlamentariska gruppen har utfört sitt uppdrag och att inga besparingar uppnås genom förändringar i den politiska organisationen.

§31 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 29 januari 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under december 2009 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Arbetsutskottets protokoll 2010-01-19 (§§ 1-2).

3. Tekniska utskottets protokoll 2010-01-25 (§§ 1-9).

4. Personalutskottets protokoll 2010-01-20 (§§ 1-3).

§32 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Protokoll från Styrelsen för Ljungbybostäder AB 2009-12-09 och 2010-01-14.

2. Protokoll från VoB Kronoberg, direktionens sammanträde 2009-12-17.

3. Länsstyrelsens beslut 2010-01-20 att betala ut stöd med 858 000 kronor enligt förordningen om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. Stödet avser Ljungberga särskilda boende.

4. Ljungby kommun har fått förlängd projekttid till 31 maj 2010 beträffande Tillgänglig samordnad lokal offentlig service Utvecklingsorter Ljungby och Tingsryd.

5. Skrivelse från Pensionärsföreningarna i Ljungby – Positivt med mobil läkare och tillagningskök på Ljungsätra.

6. Skrivelser angående omplaceringar vid verksamheten på Strömgatans förskola.

7. Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ett program för en god äldreomsorg.

8. Protokoll från Entreprenörsregionens Utvecklingsstämma 2009-12-04.

9. Information från Carlson om placering av pensionsmedel.

10. Länsstyrelsens beslut 2010-01-15 att betala ut stöd med högst 1 087500 till projektet Företagsamma Bolmenbygden - destinationsutveckling.