Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-03-16

Sammanträde 2010-03-16

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Nils-Erik Wetter.

Information

2 Biogas som fordonsgas i Ljungby. - Daniel Hagberg (med närvaro av AnnKristin Rådberg, Ronnie Björkström, Alf Carlsson)

3 Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering i Ljungby kommun. - Marie Wallin, Mikael Fransson

4 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

5 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Beslutsärenden

7 Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2009. - Irene Hedfors, Magnus Johansson, Marie Wallin, Peter Wiman

8 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2009. - AnnKristin Rådberg

9 Budgetförutsättningar drift 2011. - Magnus Johansson

10 Ram för investeringar 2011. - Magnus Johansson

11 Tilläggsbudgetering investeringar 2010. - Magnus Johansson

12 Resultatbalansering driftbudget 2009 - 2010. - Magnus Johansson

13 Borgensansökan - Bolmstad Hamnförening. - Magnus Johansson

14 Genomförandeavtal avseende del av Bolmstad 2:44 i Angelstads församling. - Per-Olov Almqvist

15 Förvärv av fastigheten Hångers 3:4 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

16 Samarbetsavtal avseende projektering av projektet Åsikten. - AnnKristin Rådberg

17 Informationstavlor utmed E4:an. - HansGunnar Bremer

18 Anbudsförfrågan för detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag för utförande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron. - Marie Louise Svensson Wickström, Kenneth Pettersson

19 Detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad. Beslut om godkännande. - Henrik Johansson

20 Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till beslut om riksintresse för området vid Bolmentunneln. - Alf Carlsson, Henrik Johansson

21 Uppdatering av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor. - Carl Håkansson

22 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun. - Mikael Johansson, Patrik Moberg

23 Nya avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd. - Staffan Bjurlid

24 Medborgarförslag: Anlägg en permanent scen på Lilla Torg. Svar på medborgarförslag. - Irene Hedfors

25 Medborgarförslag: Spara en bit av järnvägsrälsen och några skyltar och använd som utsmyckning. Svar på medborgarförslag. - Irene Hedfors

26 Föreningsbidrag för barn 0-6 år. Svar på motion. - Irene Hedfors

27 Revisionsrapport: Granskning av styrning och uppföljning av gemensamma nämnden. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§33 Information

1. Biogas som fordonsgas i Ljungby.

Miljöstrategen redovisar projektbeskrivningen Biogas som fordonsgas i Ljungby, daterad 2010-02-22. I projektbeskrivningen framgår att det finns goda förutsättningar för att producera biogas som fordonsbränsle i Ljungby, under förutsättning att gasproduktionen ökas efter hand, enligt fördjupade konsultutredningar.

På kort sikt räcker dagens produktion för att starta upp en gastankstation. När efterfrågan på gas ökar kan produktionen ökas genom tillförsel av externt substrat i form av restprodukter från biodieseltillverkning. I inledningsskedet beräknas gasen räcka till cirka 90 bilar.

Diskussionen leder fram till att kommunstyrelsen ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram ett underlag för utredning av reningsverket.

2. Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering i Ljungby kommun.

Rehabiliteringskonsulten informerar om arbetet med hälsoprofilbedömning av kommunens anställda i samarbete med HVC, samt uppföljning av bedömningarna. Antalet anställda som fick aktivitetsbidrag under 2009 uppgick till 578, varav 151 av dem fick bidraget för första gången. Sjukfrånvaron i Ljungby kommun har minskat betydligt under de senaste åren och låg under 2009 på 4,9 % av ordinarie arbetstid, jämfört med 5,7 % under 2008. Handlingsplaner för rehabilitering tas fram vid behov och kommuniceras med respektive chef.

3. Ekonomiskt bistånd i Ljungby kommun.

Verksamhetschefen lämnar en redovisning om hur situationen för ekonomiskt bistånd i Ljungby kommun ser ut sedan januari 2010 och jämför siffror från 2009.

4. Ungdomsrådet – redovisning.

Kommunstyrelsens representanter i ungdomsrådet redovisar vad som diskuterades under det senaste sammanträdet i rådet: Ungdomarna arbetar vidare med att arrangera en filmfestival och förslaget att ställa ut uppiffade parkbänkar i centrum. En inflytande dag arrangeras inom kort och till hösten kommer en ny ungdomsenkät, en så kallad LUPP, att genomföras.

§34 Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2009

Ks2010/0066  012

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för år 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 16 februari 2010 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för år 2009.

§35 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2009

Ks2010/0059  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2009.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 15 februari 2010 att kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2009.

§36 Budgetförutsättningar drift 2011

Ks2010/0110  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningarna i dagsläget kan räkna med oförändrad budgetram 2011, med hänsyn tagen till demografiska förändringar och inflation.

Ärendet

Kommunledningskontoret lämnar den 2 mars 2010 en lägesrapport inför budgetarbetet 2011. Kommunledningskontoret noterar att budgeten för 2010 är stark, med ett budgeterat resultat på 27 mkr. Däremot är budgetläget för 2011 i dagsläget betydligt sämre.

Flera andra faktorer kommer att påverka ekonomin och budgetförutsättningarna. En skatteprognos som presenterades av SKL den 15 februari 2010 visade en förbättring med 8,2 mkr för Ljungby kommun. Den kommunala fastighetsavgiften kommer även att inbringa cirka 1,6 mkr under 2010, efter en regeländring som gör att även arrendetomter omfattas av avgiften. Dessutom finns en extra utdelning från Ljungby Holding med 12 mkr budgeterat för 2010.

Det råder dock stor osäkerhet kring intäkternas utveckling, dels skatteprognoserna, dels eventuella fortsatta extra statsbidrag. Kommunledningskontoret skriver därför att i dagsläget bör förvaltningarna räkna med oförändrad budgetram 2011, med hänsyn tagen till demografiska förändringar och inflation.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningarna i dagsläget kan räkna med oförändrad budgetram 2011, med hänsyn tagen till demografiska förändringar och inflation.

§37 Ram för investeringar 2011

2010/0092  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den tidigare fastställda investeringsramen för år 2011-2014 behålls men förlängs till att omfatta även år 2015.

En noggrann prövning av samtliga tidigare godkända investeringsprojekt bör genomföras av samtliga nämnder.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 22 februari 2010 att investeringsnivån har varit mycket hög i Ljungby kommun de senaste åren, med uppemot 100 mkr årligen. Ljungby kommun har som finansiellt mål att investeringar ska självfinansieras över 4 år. För förvaltningar och nämnder innebär den höga investeringsnivån att avskrivningar och internränta tar en allt större andel av budgeten.

För att kunna sänka investeringsnivån till en långsiktigt hållbar nivå måste förvaltningarna antingen stryka vissa investeringsprojekt eller förskjuta projekt över tiden. Kommunledningskontoret föreslår att det femte året av investeringsplanen stryks och att de kvarvarande fyra åren fördelas på fem år. Dessutom bör en noggrann prövning av samtliga tidigare godkända investeringsprojekt genomföras.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 kommunstyrelsen besluta att den tidigare fastställda investeringsramen för år 2011-2014 behålls men förlängs till att omfatta även år 2015.

En noggrann prövning av samtliga tidigare godkända investeringsprojekt bör genomföras av samtliga nämnder.

§38 Tilläggsbudgetering investeringar 2010

2010/0090  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 163 588 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag daterat

2010-02-23 och att finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade

271 779 tkr. Utfallet blev 118 002 tkr, alltså en avvikelse på 153 777 tkr. Den största avvikelsen är på tekniska kontoret som har ett överskott på 138 220 tkr för investeringar som inte har blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2010 har inkommit på sammanlagt 163 588 tkr. Tekniska kontoret har ett utfall på 2311 tkr för återställning av nuvarande deponin där det inte fanns någon budget. Kultur- och fritidsnämnden har ett utfall på 7500 tkr för överbyggnad uterink där det inte fanns någon investeringsbudget. Båda beloppen bör ses som redovisningstekniska transaktioner, som inte ska föras över till 2010. I övrigt har nämnder och förvaltningar begärt överföringar som är totalt sett lika med budgetavvikelsen.

Kommunledningskontoret föreslår att investeringsmedel på 163 588 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2010-02-23. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 163 588 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2010-02-23. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

§39 Resultatbalansering driftbudget 2009 - 2010

2010/0089  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med 13 324 tkr, enligt arbetsutskottets förslag.

Finansiering sker via eget kapital.

Kommunledningskontoret, tekniska kontoret, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden får ta i anspråk högst 50 procent av de resultatbalanserade medlen under 2010.

Ärendet

Från och med bokslutet 2007 gäller en ny hantering av resultatbalanseringen: underskott fördelas över tre år och överskott läggs på ett internt balanskonto. Respektive nämnd beslutar om att ta i anspråk balanserade överskott på balanskontot.

Vid föregående års resultatbalansering tog kommunstyrelsen beslut om att man inte fick använda balanserade överskott utan kommunstyrelsens godkännande.

Kommunledningskontoret föreslår att resultatbalansering görs med 11412 tkr enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2010-02-23.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 2 mars 2010 att föreslå kommunstyrelsen besluta, i enlighet med socialnämndens begäran 2010-01-20 § 7, att socialnämndens underskott på 5 987 tkr ska skrivas av och inte föras över till kommande år. Arbetsutskottet föreslår då att resultatbalansering görs med 13 324 tkr.

Finansiering sker via eget kapital.

Kommunledningskontoret, tekniska kontoret, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden får ta i anspråk högst 50 procent av de resultatbalanserade medlen under 2010.

Yrkande

ClasGöran Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§40 Borgensansökan - Bolmstad Hamnförening

Ks2010/0036  045

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Bolmstad Hamnförenings borgensansökan.

Ärendet

Bolmstad Hamnförening har i skrivelse registrerad den 29 januari 2010 ansökt om borgen för ett banklån på 300000 kronor. Banklånet ska täcka del av kostnaderna för att bygga ut hamnen och utöka antalet båtplatser från nuvarande 152 till 176 platser. Föreningen har för närvarande 45 intresserade i sin kö till båtplats i Bolmstad hamn. Medlemmarna kommer själva att bidra till utbyggnaden genom viss egen insats samt via höjning av den årliga medlemsavgiften.

Kommunledningskontoret skriver den 23 februari 2010 att föreningen har god ekonomi och kan klara investeringen dels genom egen likviditet, dels genom en förhöjd medlemsavgift.

Enligt Ljungby kommuns borgenspolicy ska borgen i första hand beviljas till kommunala bolag, med en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare och ändamål. Med hänvisning till borgenspolicyn föreslår kommunledningskontoret att borgensansökan avslås.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå Bolmstad Hamnförenings borgensansökan.

§41 Genomförandeavtal avseende del av Bolmstad 2:44 i Angelstads församling

Ks2010/0030  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Tomas Jönsson, Ljungby, avseende Bolmstad 2:44.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt genomförandeavtal med Tomas Jönsson, Ljungby avseende Bolmstad 2:44. Avtalet avser att säkerställa genomförandet av detaljplan för del av Bolmstad 2:44 i Angelstads församling som vann laga kraft den 20november 2009. Fastighetsägaren ska på egen bekostnad iordningställa planområdet, naturområden och vägar som anläggs till tomterna i den takt exploatering sker.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 19 januari 2010 att kommunstyrelsen godkänner preliminärt genomförandeavtal med Tomas Jönsson, Ljungby.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 15 februari 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Tomas Jönsson, Ljungby avseende Bolmstad 2:44.

§42 Förvärv av fastigheten Hångers 3:4 i Ljungby kommun

Ks2010/0061  252

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Ejvin Jonsson, Strömsnäsbruk, Iris Andersson, Åsenhöga, Lilly Christoffersson, Växjö, Ingvar Jonsson, Ljungby och Birgit Antonsson, Vederslöv, avseende förvärv av fastigheten Hångers 3:4.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat preliminärt avtal med Ejvin Jonsson, Strömsnäsbruk, Iris Andersson, Åsenhöga, Lilly Christoffersson, Växjö, Ingvar Jonsson, Ljungby och Birgit Antonsson, Vederslöv, avseende förvärv av fastigheten Hångers 3:4.

Genom avtalet förvärvar kommunen fastigheten Hångers 3:4 för 500 000 kronor. Den förvärvade egendomen är belägen i Hångers, söder om området Ekebacken. Marken förvärvas för dess läge i anslutning till Ljungby stad med avsikt att egendomen kan komma att behövas vid en framtida utbyggnad av staden. I översiktsplanen är marken utlagd som område för stadens expansion med bostäder. Fastigheten är obebyggd och omfattar 4,88 hektar.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 8 februari 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 15 februari 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Ejvin Jonsson, Strömsnäsbruk, Iris Andersson, Åsenhöga, Lilly Christoffersson, Växjö, Ingvar Jonsson, Ljungby och Birgit Antonsson, Vederslöv, avseende förvärv av fastigheten Hångers 3:4.

§43 Samarbetsavtal avseende projektering av projektet Åsikten

Ks2010/0093  293

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det upprättade samarbetsavtalet mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB avseende projektering av projektet Åsikten, med tillägget i § 3 att Båda parter åtar sig att arbeta för de mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningarna för verksamheten i projekterings- och byggprocessen.

§ 7 kompletteras med Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av notarius publicus.

Ärendet

Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB har för avsikt att samproducera omsorgslägenheter och trygghetslägenheter i ett projekt som går under namnet Åsikten. Avsikten är att fastighetsbildning ska ske tredimensionellt, så att vardera part äger och ansvarar för sin respektive del av byggnaderna.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret har upprättat ett förslag till samarbetsavtal mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB för projekteringen av Åsikten. Förslaget är upprättat utifrån politiska överläggningar mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB. I förslaget står Ljungby kommun som beställare av projektet vilket innebär att kommunen betalar alla kostnader för Åsikten fram till byggstart.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 att kommunstyrelsen godkänner det upprättade samarbetsavtalet mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB avseende projektering av projektet Åsikten, med tillägget i § 3 att Båda parter åtar sig att arbeta för de mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningarna för verksamheten i projekterings- och byggprocessen.

§ 7 kompletteras med Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av notarius publicus.

§44 Informationstavlor utmed E4:an

Ks2009/0345  018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret tar i anspråk 1,4 mkr av årets investeringsbudget för inköp av två informationstavlor. Medel för framtida kapitalkostnader, drift och underhåll avsätts i budget 2011 för kommunlednings­kontoret.

Inköp av informationstavlorna görs i samarbete med tekniska kontoret.

Ärendet

Ett flertal skrivelser och medborgarförslag har skickats till Ljungby kommun med önskemål om informationstavlor längs E4:an. Kommunledningskontoret har i samarbete med tekniska kontoret tagit fram förslag till budget för inköp och drift av två informationstavlor, vilka redovisas i skrivelse daterad 2009-02-06.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2009 § 70, i budget för år 2010, att Ljungby Utveckling AB ska stå för inköp och drift av två informationstavlor. Den 29 september 2009 beslutade styrelsen för Ljungby Utveckling att två informationstavlor ska köpas in i mån av ekonomiskt utrymme. Den 15 december 2009 upphävdes detta beslut av styrelsen för Ljungby Utveckling då det hade konstaterats att det inte fanns något utrymme i budgeten för denna investering. Styrelsen beslutade då också att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 17 februari 2010 att kommunledningskontoret tar i anspråk 1,4 mkr av årets investeringsbudget för inköp av två informationstavlor.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 kommunstyrelsen besluta att kommunledningskontoret tar i anspråk 1,4 mkr av årets investeringsbudget för inköp av två informationstavlor. Medel för framtida kapitalkostnader, drift och underhåll avsätts i budget 2011 för kommunledningskontoret.

Inköp av informationstavlorna görs i samarbete med tekniska kontoret.

§45 Anbudsförfrågan för detaljprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag för utförande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron

Ks2010/0055  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag och att efter utvärderingen påbörja projekteringen.

Ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen har förfrågningsunderlag upprättats för detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för utförande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron. Tekniska kontoret avser att göra en konsultupphandling av ovanstående.

Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag och att därefter påbörja projekteringen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 15 februari 2010 kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen enligt redovisat förfrågningsunderlag och att efter utvärderingen påbörja projekteringen.

Beredningen av ärendet under sammanträdet sker bakom stängda dörrar

(19 kap. 3§ 2 st. offentlighets- och sekretesslagen).

§46 Detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad

2010/0088  214

Beslut om godkännande

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Replösa Björket i Ljungby stad och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Replösa Björket i Ljungby stad. Planområdet är en naturlig utvidgning av bostadsbebyggelse inom Replösaområdet. Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde med plats för 94 villatomter. Det finns en stor efterfrågan på villatomter och tomtkön är förhållandevis lång.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 24 februari 2010 beslutat att godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 att kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Replösa Björket i Ljungby stad och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

§47 Yttrande över förslag till beslut om området med Bolmentunneln som riksintresse för dricksvattenförsörjning samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

2008/0270  340

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och byggkontorets förslag till yttrande för Ljungby kommun och skicka det som svar på Naturvårdsverkets remiss.

Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Bolmen-tunneln har varit i bruk sedan mitten av 1980-talet och leder råvatten från sjön Bolmen till Skåne, där den försörjer cirka 400000 personer med dricksvatten.

Länsstyrelserna i Kronobergs län och Skåne län har ansökt till Boverket och Naturvårdsverket om att tunneln borde pekas ut som ett område av riksintresse enligt miljöbalken. Avsikten är att på så sätt säkerställa att området skyddas mot verksamheter och aktiviteter som kan försvåra bortledandet av vatten eller försämra kvalitén på dricksvattnet.

Naturvårdsverket föreslår att 15 meter på båda sidor om tunneln ska utpekas som riksintresse för vattenförsörjning. Den som vill bedriva verksamhet på denna mark och närliggande områden måste bevisa att dricksvattenförsörjningen inte skadas av verksamheten.

Innan Naturvårdsverket beslutar i ärendet har Ljungby kommun, liksom andra kommuner, lämnats möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ljungby kommun arbetar på ett yttrande i samråd med bland andra Markaryds kommun.

Markaryds kommun har lämnat in en anmälan till Miljödomstolen för att få prövat om Sydvatten AB har tillstånd att bortleda grundvatten eller enbart råvatten från sjön Bolmen. Miljödomstolen meddelade den 26 februari 2010 sin dom i vilken Miljödomstolen slår fast att bortledande av grundvatten är att betrakta som vattenverksamhet. Miljödomstolen konstaterar att deldomarna för Bolmen-tunneln från 1972 och 1986 inte tillåter bortledning av grundvatten längs tunneln. Miljödomstolen anser att Länsstyrelsen bör pröva frågan om bortledning av grundvatten.

Miljö- och byggkontoret har lämnat ett förslag till yttrande, vilket skrevs innan Miljödomstolen meddelade dom i Markaryds kommuns anmälan.

Beredning

Arbetsutskottet behandlade den 2 mars 2010 ärendet och beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Miljö- och byggkontoret har därefter reviderat förslaget till yttrande och överlämnar det under dagens sammanträde.

§48 Uppdatering av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor

Ks2009/0590  016

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

Ärendet

Lagen om skydd mot olyckor är en lag som syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunen ska varje mandatperiod besluta om ett handlings­programm, med utgångspunkt från den lokala riskbilden. I programmet ska målet för kommunens verksamhet samt olycksrisker som kan föranleda räddningsinsatser anges.

Handlingsprogrammets syfte är att med utgångspunkt från medborgarnas behov och den lokala riskbilden redovisa de prioriteringar som görs för den närmaste mandatperioden.

Tekniska kontoret skriver den 10 november 2009 att en riskanalys har genomförts och överlämnar förslaget till handlingsprogram till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2010 att återremittera handlings­programmet för revidering och uppdatering.

Tekniska utskottet föreslår den 15 februari 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

§49 Förslag att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten i Ljungby kommun

2009/0549  732

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem ska införas på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2009 att föreslå att valfrihetssystem införs på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 11 december 2009 som beslutade att återremittera förslaget för ytterligare utredning om konsekvenserna för kommunens verksamhet.

Socialförvaltningen lämnade den 22 december 2009 ett yttrande i ärendet. Yttrandet godkändes av socialnämnden den 20 januari 2010, med reservation av de socialdemokratiska och vänsterpartistiska ledamöterna, och översändes till kommunstyrelsen.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 16 februari 2010 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem ska införas på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med bifall av Karl-Gustaf Sundgren (C) och Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av ClasGöran Carlsson (S) och Alf Johansson (KB), yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om avslag mot Ann-Charlotte Wiesels (M) med flera yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem ska införas och nej-röst för avslag på arbetsutskottets förslag. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att, i enlighet med arbetsutskottets förslag, föreslå kommunfullmäktige besluta att införa valfrihetssystem på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun.

§50 Nya avgifter för ansökan och tillsyn av alkoholtillstånd

2010/044  0702

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de nya ansöknings- och tillsynsavgifterna för alkoholtillstånd samt folkölstillsyn, i enlighet med socialnämndens förslag, med förändringen att hembygdsföreningar och liknande endast behöver betala 500 kronor för ansökan om tillfälliga alkoholtillstånd till allmänheten.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ta bort begränsningar av antal tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap.

Ärendet

Socialförvaltningen har gjort en översyn av ansöknings- och tillsynsavgifterna för alkoholservering, enligt självkostnadsprincipen. Då lönekostnaderna har ökat föreslår förvaltningen att avgifterna höjs enligt föreslagen tabell. Likaså föreslås avgiften för folkölstillsyn höjas.

Socialnämnden beslutade den 20 januari 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya ansöknings- och tillsynsavgifter för alkoholtillstånd samt folkölstillsyn.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 16 februari 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Jäv

Lars Solling (FP) deltar inte i ärendet.

§51 Medborgarförslag - Anlägg en permanent scen på Lilla Torg

2009/0318  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för genomförandet av centrumplanen, som ett förslag till utformning och användning av Lilla Torg.

Ärendet

En medborgare framför i ett medborgarförslag önskemål om att en permanent scen upprättas på Lilla Torg i Ljungby för att underlätta för de musiker och underhållare som framträder där. Medborgaren påpekar att om de medverkande slipper tillbringa flera timmar både innan och efter framträdandet med att arrangera en tillfällig scen, så framträder de säkert oftare, till glädje för alla besökare i centrum.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2009 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande den 21 oktober 2009 att de är positiva till att en permanent scen byggs på Lilla Torg men att den bör tas med i centrumplanens diskussioner.

Kommunledningskontoret föreslår den 27 januari 2010 att kommunstyrelsen beslutar att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för genomförandet av centrumplanen, som ett förslag till utformning och användning av Lilla Torg.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 16 februari 2010 kommunstyrelsen besluta att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för genomförandet av centrumplanen, som ett förslag till utformning och användning av Lilla Torg.

§52 Medborgarförslag - Spara en bit av järnvägsrälsen som utsmyckning

2009/0521  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för genomförandet av centrumplanen, som ett förslag till utsmyckning på stationsområdet.

Ärendet

En medborgare framför i ett medborgarförslag hur viktigt det är att dokumentera och komma ihåg stadens historia. Därför föreslår medborgaren att Ljungby kommun bör spara en bit av järnvägsrälsen och några skyltar att använda som utsmyckning i området, för att påminna om dess historia.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2009 att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunledningskontoret föreslår den 27 januari 2010 att kommunstyrelsen beslutar att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för genomförandet av centrumplanen, som ett förslag till utsmyckning på stationsområdet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 16 februari 2010 kommunstyrelsen besluta att överlämna medborgarförslaget till arbetsgruppen för genomförandet av centrumplanen, som ett förslag till utsmyckning på stationsområdet.

§53 Föreningsbidrag för barn 0-6 år

2008/0522  805

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och anvisa medel och resurser för genomförande.

Ärendet

Matija Rafaj och ClasGöran Carlsson har för Socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de yrkar att Ljungby kommun ska lämna bidrag till föreningar med verksamhet för barn mellan 0-6 år.

Kommunstyrelsen har lämnat motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i skrivelse den 5 mars 2009 vilka normer som gäller idag, och vad en förändring i dessa normer skulle innebära ekonomiskt och arbetsmässigt för både förvaltningen och de föreningar som idag får lokalt aktivitetsstöd.

I kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 april 2009 konstaterar nämnden att en förändring i normerna för bidragsutdelning kan enligt Ljungby kommuns författningssamling endast kultur- och fritidsnämnden besluta om. Nämnden beslutar då också att ta upp förslaget som ett ärende med avsikt att besluta vid nämndens sammanträde i maj 2009.

Den 19 maj 2009 beslutar kultur- och fritidsnämnden att även i fortsättningen tillämpa Riksidrottsförbundets regler för lokalt aktivitetsstöd, enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 november 2007.

Kommunledningskontoret konstaterar att kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 5 mars 2009 som ligger till grund för kultur- och fritidsnämndens beslut i april och maj 2009 på ett utförligt sätt redovisar konsekvenserna av en ändring av normerna för utbetalning av lokalt aktivitetsbidrag (lok-stöd). För att finansiera utbetalning av aktivitetsstöd till föreningar med verksamhet för barn 0-6 år måste ytterligare medel tillföras eller så måste lok-stödet sänkas för alla.

Mot bakgrund av kultur- och fritidsförvaltningens redovisning och kultur- och fritidsnämndens beslut i maj 2009 att behålla de nuvarande normerna för utbetalning av föreningsbidrag föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 16 februari 2010 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens alternativ nr 3, i kultur- och fritidsnämndens beslut KoF 2009-04-22 § 42, att tillstyrka förslaget och anvisa medel och resurser för genomförande.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) yrkande om bifall till alternativ nr3 att tillstyrka motionen och anvisa medel och resurser för genomförande, mot Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: Ja-röst för avslag på motionen och nej-röst för bifall till alternativ nr 3 om tillstyrkande av motionen. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen och anvisa medel och resurser för genomförande.

§54 Revisionsrapport: Granskning av styrning och uppföljning av gemensamma nämnden

2010/0018  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och lämnar det till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

Kommunrevisionen har låtit granska Ljungbys, Markaryds och Älmhults gemensamma nämnd för familjerättsliga frågor. Revisionsrapporten ”Granskning av styrning och uppföljning av gemensamma nämnden” har överlämnats till kommunstyrelsen och den gemensamma nämnden för yttrande.

I rapporten lämnas synpunkter angående arbetsledning, styrning och uppföljning, hantering av allmänna handlingar och protokoll. I revisorernas kommentarer riktade mot kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna framgår att kommunstyrelsen bör ha en ännu större uppsikt över den gemensamma nämnden och att den i vissa avseenden bör behandlas som övriga nämnder i kommunen.

Beredning

Kommunledningen i de tre kommunerna har tillsammans arbetat fram ett förslag till yttrande, med kommentarer och åtgärder.

Arbetsutskottet föreslår den 2 mars 2010 att kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och lämnar det till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten.

§55 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 26 februari 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under januari 2010 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 1 mars 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under januari – februari 2010 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

3. Kommunledningskontoret har i sammanställning anmält de delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under november 2009.

4. Arbetsutskottets protokoll 2010-02-16 och 2010-03-02 (§§ 2 – 10).

5. Tekniska utskottets protokoll 2010-02-08 och 2010-02-15 (§§ 10 – 25).

6. Personalutskottets protokoll 2010-02-17 (§§ 5 – 7).

§56 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar långsiktigt och metodiskt med äldres säkerhet för att minska skador till följd av olyckor. Myndigheten ger i skrivelse daterad februari 2010 stöd till kommunerna genom bland annat metoder och verktyg.

2. Tekniska utskottet har den 15 februari 2010 beslutat att införandet av alternativrätter i skola och äldreomsorg ska ske enligt kostavdelningens föreslagna genomförande­beskrivning.

3. Skrivelse från fastighetsägare i Skärvö angående planerad vindkraftpark i Fathult.

4. Revisionsrapport: Granskning av avtalstrogenhet inom tekniska kontoret.

5. Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av hyresfordringar.

6. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB.

7. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB.

8. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Energi AB.

9. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2010-02-16.

10. Protokoll från Ljungby Holding AB 2010-02-16.

11. Skrivelse från ordföranden i Agunnaryd LRF angående de minskade anslagen till vägföreningarna.