Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-04-13

Sammanträde 2010-04-13

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare ClasGöran Carlsson.

Information

2 Rapport om ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

3 Utvärdering/Slutrapport om att mildra negativa effekter av framtida generationsväxling. - Åsa Lönn

4 Personalekonomisk redovisning 2009. - Åsa Lönn

5 Beviljade leaderprojekt som berör aktörer inom Ljungby kommun. -Anette Olsson

6 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

7 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Beslutsärenden

9 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby. Godkännande av detaljplan. - Ulla Gunnarsson

10 Detaljplan för Rosendal i Ljungby stad. Godkännande av detaljplan. - Henrik Johansson

11 Anbudsinfordran för grovplanering av industriområdena Rosendal och Karlsro. - Kenneth Pettersson

12 Finansiering av GC-väg mellan sydvästra industriområdet och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd. - Kenneth Pettersson

13 Utredning om att anställa fler inköpare. - Magnus Johansson

14 Donationsfonder - årsredovisningar. - Magnus Johansson

15 Komplettering ekonomistyrningsregler - budgetprocess. - Magnus Johansson

16 Investeringsbudget 2011 och investeringsplan 2012-2015 för tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand (med närvaro av Kenneth Pettersson, Marie Louise Svensson Wickström, Jan Bernhardsson och Ronnie Björkström)

17 Upphandling av projektering. - Åsikten. - Jan Bernhardsson

18 Ändring av verksamhetsområde för Ljungby centralorts kommunala VA-anläggningar. - Ronnie Björkström

19 Utredning om tillagningskök. - AnnKristin Rådberg, Annica Thor Lindberg, Irene Hedfors

20 Upphandling av ramavtal - golv. - Johan Mansfeld

21 Plan vid extraordinär händelse. Revidering av plan. - Stefan Lehr

22 Folkets hus. - Bert Milling

23 Revisionsrapport: Granskning av avtalstrohet inom tekniska kontoret. Svar på revisionsrapport. - Bert Milling

24 Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av hyresfordringar. Svar på revisionsrapport. - Bert Milling

25 Förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland 2011-2014. - Ann-Charlotte Wiesel

26 Körkort i den kommunala gymnasieskolan. Svar på motion. - Irene Hedfors

27 Instruktion till ombud vid 2010 års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen. - Irene Hedfors

28 Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92). Svar på remiss. - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

29 Redovisning av delegationsbeslut.

§57 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen tar upp ärendet om offentlig toalett i centrum för beslut under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet om offentlig toalett i centrum kan tas upp för beslut.

§58 Information

1. Rapport om ekonomiskt bistånd i Ljungby kommun.

2. Slutrapport från gruppen som arbetat med åtgärder som syftar till att underlätta och mildra negativa effekter av förestående generationsväxling.

3. PA-specialisten redogör för personalekonomisk redovisning 2009.

4. Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren redovisar beviljade Leader-projekt 2008-2009 som berör aktörer inom Ljungby kommun:
Bygdegårdsföreningen Tallklinten i Odensjö ”Byggkurs för ungdomar” och ”datorutbildning”, Vrå 09 ekonomisk förening ”Mötesplats Vrågården”, VråIF ”vandringsled och kanotrastplats” och Stiftelsen Linggården i Södra Ljunga ”inventering av Per Henrik Ling”.

De gränsöverskridande leaderprojekten med aktörer inom Ljungby kommun är: Sensus studieförbund ”Pilgrimsvandring”, Berättarnätverket Kronoberg ”Sagoberättande med ny teknik”, Hylte kommun med tre kommuner runt sjön Bolmen ”Företagsamma Bolmenbygden – projektutveckling”, Leader Linné och två andra områdens egna turisminventeringar, Coompanion Kronoberg ”Kooperativ äldreomsorg”, Långhults lax ”Turism i Mickelsbygden” och Miljöresurs Linné ”Gröna krögare”.

5. Redovisning från Ungdomsrådet.

§59 Detaljplan för Fritiden 2 med flera vid Sunnerbohov i Ljungby

2010/0148  214

Godkännande av detaljplan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Fritiden 2 med flera och översänder den till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Fritiden 2 med flera i Ljungby stad. Planområdet innefattar idrottsområdet runt Sunnerbohallen och Sunnerbohov, samt en del av järnvägsområdet och marken fram till Hjortsberget.

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för en friidrotts­anläggning. Eftersom anläggningen kräver en stor yta kommer den delvis att placeras över den nedlagda järnvägen. Det medför också att en del av gång- och cykelvägen till Sunnerbogymnasiet måste flyttas och föreslås då placeras strax nedanför Hjortsberget.

Beredning

Miljö- och byggnämnden har den 24 februari 2010 beslutat att godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 att kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Fritiden 2 med flera och översänder den till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT), med instämmande av Ann-Charlotte Wiesel (M), Anders Bondeson (M) och ClasGöran Carlsson (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Alf Johansson (KB), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V) och Nils-Erik Wetter (KD), yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om bifall, mot Alf Johanssons (KB) med flera yrkande om avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag att godkänna detaljplanen och nej-röst för avslag på arbetsutskottets förslag.

Omröstningen genomförs och utfaller med 11 ja-röster och 3 nej-röster (en avstår). Kommunstyrelsen har därmed beslutat att godkänna detaljplanen för Fritiden 2 och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Reservation

Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

§60 Detaljplan för Rosendal i Ljungby stad

2010/0150  214

Godkännande av detaljplan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för Rosendal i Ljungby stad och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Plankontoret har upprättat förslag till detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart i Ljungby stad. Detaljplanen syftar till att planlägga för ett nytt område för en bred användning av verksamheter med handel, kontor, besöksnäring, bilservice, lager och industri. Området ligger strategiskt längs med E4 och väg25 vid Ljungby södra infart.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 30 mars 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Miljö- och byggnämnden har den 7 april 2010 beslutat att godkänna detaljplanen och översända den till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med instämmande av Roland Johansson (ALT), yrkar att handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel.

Alf Johansson (KB) yrkar, med instämmande av Nils Erik Wetter (KD), Ann-Charlotte Wiesel (M) och Lars Nordqvist (M), att fri handel ska gälla för området.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel och finner att kommunstyrelsen beslutar att yrkandet ska avslås.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att fri handel ska gälla för området i enlighet med miljö- och byggnämndens beslut och nej-röst för att handelsområdet ska begränsas till enbart volymhandel.

Omröstningen genomförs och utfaller med 12 ja-röster och 2 nej-röster (en person deltog inte på grund av jäv). Kommunstyrelsen har därmed beslutat att godkänna detaljplanen för Fritiden 2 i enlighet med miljö- och byggnämndens beslut och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

Jäv

ClasGöran Carlsson deltar inte i ärendet.

§61 Uppförande av offentlig toalett i Ljungby

Ks2010/0095  450

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ny offentlig toalett ska placeras i hörnet Kungsgatan / Rune B Johanssons gata mot Sven Ljungbergs plats.

Styrgruppen för centrumplanens genomförande får i uppdrag att besluta om utformningen.

Ärendet

Behovet av en offentlig toalett i Ljungby centrum har diskuterats under många år. Flera intressenter har påtalat vikten av att det snarast uppförs en offentlig toalett, gärna till sommaren 2010.

Vid möte med styrgruppen för centrumplanens genomförande den 12 april 2010 diskuterades var en toalett lämpligast placeras. Förslaget är i hörnet Kungsgatan / Rune B Johanssons gata mot Sven Ljungbergs plats.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 12 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar:

- att ny offentlig toalett ska placeras enligt ovan samt

- att uppdra åt styrgruppen för centrumplanens genomförande att besluta om utformningen.

§62 Anbudsinfordran för grovplanering av industriområdena Rosendal och Karlsro

Ks2010/0143  250

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla grovplanering av industriområdena Karlsro och Rosendal, i enlighet med tekniska kontorets förslag den 14 mars 2010.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att upphandla entreprenör för att utföra grovplaneringen av industriområdena Rosendal och Karlsro.

Tekniska kontoret lämnar i skrivelse den 14 mars 2010 förslag till utvärderingskriterier för upphandlingen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla grovplanering av industriområdena Karlsro och Rosendal, i enlighet med tekniska kontorets förslag den 14 mars 2010.

Yrkanden

Alf Johansson (KB), med instämmande av Nils-Erik Wetter (KD), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§63 Finansiering av GC-väg mellan sydvästra industriområdet och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd

Ks2009/0323  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att anlägga en cykelväg mellan sydvästra industriområdet och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd.

Projektet finansieras genom att flytta (låna) 1 120000 kronor från projekt ”Cirkulationsplats vid Sohlbergs” nr. 41038.

Från och med 2011 års driftsbudget kompenseras tekniska kontoret för ökade

driftskostnader med 20000 kr/år exkl. kapitaltjänstkostnader.

Ärendet

Tekniska utskottet har vid sammanträde den 12 oktober 2009 godkänt tekniska kontorets ansökan om bidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Ansökan omfattade projektet ”GC-väg mellan SV Industriområdet och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd” med en beräknad total kostnad av 2 240 000 kronor.

Vägverket har beviljat statsbidrag för projektet med 1 120 000 kronor. Detta belopp motsvarar 50 % av den totala anläggningskostnaden.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 kommunstyrelsen besluta:

att ge tekniska kontoret i uppdrag att anlägga en cykelväg mellan sydvästra industriområdet och enskilda vägen mellan Kvänslöv och Dragaryd,

att flytta (låna) 1 120000 kronor från projekt ”Cirkulationsplats vid Sohlbergs” nr. 41038 till utbyggnad av ovanstående projekt samt

att från och med 2011 års driftsbudget kompensera tekniska kontoret för ökade

driftskostnader med 20000 kr/år exkl. kapitaltjänstkostnader.

§64 Utredning om att anställa fler inköpare

2009/0346  050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att anställa två inköpare/upphandlare.

Finansiering föreslås ske genom omfördelning inom kommunens totala budget. Respektive förvaltning debiteras i relation till utgifter exklusive personal­kostnader. De kommunala bolagen förväntas anlita inköparna och betala för faktisk kostnad enligt särskilt avtal.

Ärendet

Kommunledningskontoret fick i samband med beslut om budget 2010 ett uppdrag att utreda om kommunens kostnader kan minskas genom att införa en inköpsavdelning. Syftet var att undersöka om kommunens kostnader minskar genom att anställa 1-2 inköpare/upphandlare som arbetar för fler och bättre upphandlingar, ökad avtalstrohet, bättre uppföljning av avtalen och ett minskat behov av konsulter.

Utredningen har genomförts av en extern konsult och visar att det finns klara fördelar med att anställa ytterligare två inköpare/upphandlare.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 22 mars 2010 att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att anställa två inköpare/upphandlare.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 kommunstyrelsen besluta att kommunledningskontoret får i uppdrag att anställa två inköpare/upphandlare.

Finansiering föreslås ske genom omfördelning inom kommunens totala budget. Respektive förvaltning debiteras i relation till utgifter exklusive personal­kostnader. De kommunala bolagen förväntas anlita inköparna och betala för faktisk kostnad enligt särskilt avtal.

Under sammanträdet delas kompletterande handlingar ut till närvarande ledamöter, på uppdrag av arbetsutskottet den 30 mars 2010. Kompletteringen av information inkluderar dels hur samarbetet med Inköpssamverkan Kronoberg påverkas av att Ljungby kommun anställer ytterligare två inköpare, dels hur mycket upphandlingskonsulter som används idag.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande om avslag mot Ann-Charlotte Wiesels (M) yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§65 Donationsfonder - årsredovisningar

2010/0153  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2009 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2009.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2009 och bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§66 Komplettering ekonomistyrningsregler - budgetprocess

2010/0146  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera ekonomistyrningsreglerna under rubriken budget med följande text:

Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni kommer ärendet endast upp som ett informationsärende under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt detaljbudget, delmål och verksamhetsberättelse.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut från juni.

Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 11 mars 2010 att kommunens ekonomistyrningsregler kompletteras.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera ekonomistyrningsreglerna under rubriken budget med följande text:

Driftbudget, investeringsbudget och övergripande mål för Ljungby kommun beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Efter att budgeten är beslutad i kommunfullmäktige i juni kommer ärendet endast upp som ett informationsärende under hösten efter att nämnderna och styrelsen har fastställt detaljbudget, delmål och verksamhetsberättelse.

Undantag till ovanstående process är år då allmänt val till kommunfullmäktige ägt rum. Kommunfullmäktige ska då i november månad ta upp ärendet om mål och budget och åter fastställa budgeten alternativt revidera tidigare budgetbeslut från juni.

§67 Investeringsbudget 2011, investeringsplan 2012 - 2015

Ks2010/0063  041

Beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret och kommunledningskontoret i uppdrag

att arbeta fram ett nytt förslag till investeringsbudget och presentera det under budgetdagen den 29 april 2010.

Ärendet

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till investeringsbudget 2011 och plan 2012-2015, samt förslag till förändringar i investeringsbudget 2010.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsbudget för tekniska kontoret 2011 och investeringsplan för 2012-2015, samt förändringar i investeringsbudgeten för 2010.

§68 Upphandling av projektering - Åsikten

Ks2010/0138  293

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla projektering av nytt vård- och omsorgsboende samt trygghets­boende kallat Åsikten, i enlighet med tekniska utskottets förslag 2010-03-22.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att begära in anbud för upphandling av konsulter för projektering av nytt vård- och omsorgsboende samt trygghets­boende inom kvarteret Bandybanan i Ljungby. Projektets namn är Åsikten.

Finansiering sker med budgeterade medel i investeringsbudgeten, projektnummer 32020.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anbudsutvärdering ska ske enligt tekniska kontorets förslag den 8 mars 2010. Utvärdering görs enligt olika kriterier för projekterings- och byggledare, samt övriga konsulter.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 att kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att upphandla projektering av nytt vård- och omsorgsboende samt trygghets­boende kallat Åsikten, i enlighet med tekniska kontorets förslag 2010-03-08.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) och Harriet Kristensson (S) deltar inte i ärendet.

§69 Ändring av verksamhetsområde för Ljungby centralorts kommunala VA-anläggningar

Ks2010/0139  303

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Ljungby centralort utökas för att omfatta även fastigheterna Ljungby 7:30, 7:57 och 7:59.

Ärendet

Allmänna vatten- och avloppstjänster som bedrivs inom ett fastställt geografiskt område kallas verksamhetsområde. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska det finnas verksamhetsområden för alla kommunala VA-anläggningar i Ljungby kommun. Kommunfullmäktige beslutar om gränserna för dessa områden.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten i Ljungby centralort utökas för att omfatta även fastigheterna Ljungby 7:30, 7:57 och 7:59.

§70 Utredning om tillagningskök

2009/0387  390

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

Finansiering av nödvändiga investeringar på Astradskolan sker genom omfördelning i befintlig investeringsbudget, löpande kapitalkostnader finansieras genom anslaget för kompensation för kapitalkostnader och ökning av löpande driftkostnader hänskjuts till budgetberedningen för 2011.

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret fortsatt uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret och socialförvaltningen göra en översyn av köken på kommunens särskilda boenden. Översynen skall göras med utgångspunkt från matsituationen för de äldre i kommunen och i samråd med brukarna.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 mars 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret presentera en utredning om tillagningskök, som inkluderar alla relaterade ärenden, konsekvenser och ekonomiska analyser.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret har därefter tagit fram en Utredning om tillagningskök daterad 2010-03-26, som beskriver hur kommunens kök ser ut idag och hur många portioner som serveras i respektive kök. Utredningen redovisar också kostnader och konsekvenser vid förändringar av köken på Astradskolan och Ljungsätra.

I skrivelse daterad 2010-03-26 föreslår kommunledningskontoret och tekniska kontoret att kommunstyrelsen beslutar att Astradskolans kök byggs om till permanent tillagningskök och att tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen göra en översyn av köken på särskilda boenden. Översynen ska göras med utgångspunkt från matsituationen för de äldre i kommunen och i samråd med brukarna. Innehåll och omfattning av utredningen beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret föreslår också att finansiering av nödvändiga investeringar på Astradskolan sker genom omfördelning i befintlig investeringsbudget, att löpande kapitalkostnader finansieras genom anslaget för k ompensation för kapitalkostnader och att ökning av löpande driftkostnader hänskjuts till budgetberedningen för 2011.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 30 mars 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Ann-Charlotte Wiesel (M), med instämmande av Kerstin Wiréhn (V), AlfJohansson (KB) och Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till kommunledningskontorets och tekniska kontorets förslag till beslut.

Conny Simonsson (S) yrkar att Astradskolan utrustas med ett provisoriskt tillagningskök.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Ann-Charlotte Wiesels (M) med flera yrkande om bifall mot Conny Simonssons (S) yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets och tekniska kontorets förslag.

§71 Upphandling av ramavtal - golv

Ks2010/0167  050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för golvarbeten i enlighet med tekniska utskottets förslag 2010-03-22.

Ärendet

Tekniska kontoret har för avsikt att i samverkan med Ljungbybostäder AB begära in anbud för ramavtal för golvarbeten. Upphandlingen avser golvarbeten vid planerat underhåll och vid mindre ombyggnationer.

Ramavtal kommer att tecknas med minst tre rangordnade leverantörer. Anbud kan lämnas på hela eller delar av ramavtalet, inom tre olika uppdelade golvbeläggningar:

1. Trä, plast- och linoleummattor.

2. Klinker- och kakelsättning.

3. Massagolv.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal för golvarbeten i enlighet med tekniska kontorets förslag 2010-03-22.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§72 Plan vid extraordinär händelse

2010/0152  016

Revidering av plan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner den reviderade planen för extraordinär händelse och överlämnar den till kommunfullmäktige för fastställande.

Ärendet

Ljungby kommuns handlingsplan vid extraordinär händelse antogs av kommunfullmäktige den 28 februari 2008. Under hösten 2009 har den reviderats för att bli mer tydlig och anpassad till kommunens ordinarie organisation.

Enligt kommunledningskontorets skrivelse daterad 2010-03-22 har en bärande princip i revideringsarbetet varit att det ansvarsförhållande och den organisation som gäller i vardagen så långt som möjligt även ska gälla i händelse av en kris.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 att kommunstyrelsen godkänner den reviderade planen för extraordinär händelse och överlämnar den till kommunfull­mäktige för fastställande.

§73 Folkets Hus

2009/0375  701

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun förvärvar alla andelar i Byggnadsföreningen Folkets Hus för 2500 tkr. Av detta belopp är 1500 tkr ersättning för fastigheten medan 1 000 tkr avser föreningsbidrag.

För att upprusta fastigheten underhållsmässigt, avseende främst fasad och tak, föreslås att ytterligare 1 000 tkr anslås till tekniska kontoret, som en engångskostnad.

Kostnaderna föreslås finansieras genom anslaget för bidrag till samlingslokaler med 300 tkr och genom kommunledningskontorets resultatbalansering med

1 700 tkr, avseende föreningsbidraget och underhållet. Fastighetsförvärvet,

1 500 tkr, föreslås täckas av projektnummer 30110, markförvärv.

Efter förvärvet föreslås kommunen begära likvidation av föreningen, varvid fastigheten ska utskiftas till kommunen och förvaltas av tekniska kontoret.

För att genomföra alla åtgärder i detta ärende föreslås att kommunstyrelsens ordförande, med vederbörlig kontrasignation, befullmäktigas att underteckna alla nödvändiga handlingar.

Ärendet

Sedan början av 1990-talet har kommunen betalat ett bidrag till Byggnadsföreningen Folkets Hus på cirka 2,0 mkr per år för samlings­lokalsverksamhet med mera.

Utbetalningarna upphörde 2009-09-30 i samband med att föreningens dotterbolag gick i konkurs. Efter konkursen återstår i princip endast fastigheten Torgtomterna 5, Grand, i föreningens ägo. Av bidraget har 240 tkr årligen använts för Grand.

Kommunen är idag största hyresgästen i fastigheten, avseende Pensionärernas hus. Härutöver är två bostadslägenheter uthyrda.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret skriver den 24 mars 2010 att Byggnadsföreningen Folkets Hus har intresse av att avveckla sin verksamhet. Ett naturligt steg kan då vara att kommunen blir ägare till fastigheten. Härigenom tryggar kommunen sin hyresrätt och byggnaden kan bevaras.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun förvärvar alla andelar i Byggnadsföreningen Folkets Hus för 2500 tkr. Av detta belopp är 1500 tkr ersättning för fastigheten medan 1 000 tkr avser föreningsbidrag.

För att upprusta fastigheten underhållsmässigt, avseende främst fasad och tak, föreslås att ytterligare 1 000 tkr anslås till tekniska kontoret, som en engångskostnad.

Kostnaderna föreslås finansieras genom anslaget för bidrag till samlingslokaler med 300 tkr och genom kommunledningskontorets resultatbalansering med

1 700 tkr, avseende föreningsbidraget och underhållet. Fastighetsförvärvet,

1 500 tkr, föreslås täckas av projektnummer 30110, markförvärv.

Efter förvärvet föreslås kommunen begära likvidation av föreningen, varvid fastigheten ska utskiftas till kommunen och förvaltas av tekniska kontoret.

För att genomföra alla åtgärder i detta ärende föreslås att kommunstyrelsens ordförande, med vederbörlig kontrasignation, befullmäktigas att underteckna alla nödvändiga handlingar.

Jäv

Krister Lundin (M) och Conny Simonsson (S) deltar inte i ärendet.

§74 Revisionsrapport: Granskning av avtalstrohet inom tekniska kontoret

Ks2010/0076  007

Svar på revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunrevisorerna om att ytterligare två inköpare kommer att anställas. Tekniska kontorets yttrande översänds till inköparna för eventuella åtgärder.

Ärendet

Kommunrevisionen har granskat avtalstroheten inom tekniska kontoret. I sin rapport daterad 2010-02-09 skriver kommunrevisionen bland annat att tekniska kontoret bör upprätta fler ramavtal samt en lista över gällande ramavtal som hålls ajour. Information om ramavtal bör också lämnas till inte bara tekniska kontoret utan även andra förvaltningar, till exempel genom intranätet.

Tekniska kontoret lämnar i skrivelse den 10 mars 2010 synpunkter som svar på revisionsrapporten.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 att kommunstyrelsen antar tekniska kontorets skrivelse och översänder det som svar på kommunrevisionens rapport.

Under sammanträdet presenterar ordföranden ett nytt förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunrevisorerna om att ytterligare två inköpare kommer att anställas. Tekniska kontorets yttrande översänds till inköparna för eventuella åtgärder.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar att informera kommunrevisorerna om att ytterligare två inköpare kommer att anställas och att tekniska kontorets yttrande översänds till inköparna för eventuella åtgärder.

§75 Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av hyresfordringar

Ks2010/0075  007

Svar på revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen antar tekniska kontorets skrivelse och översänder det som svar på kommunrevisionens rapport.

Ärendet

Kommunrevisionen har granskat tekniska kontorets hantering av hyresfordringar och konstaterar i revisionsrapporten daterad 2009-12-09 att kommunens hantering av hyresfordringar fungerar bra. Revisorerna understryker dock, i skrivelse den 9 februari 2010, vikten av att sårbarheten i nuvarande funktion minskas genom att det införs en backup för hantering av hyresfordringar.

Tekniska kontoret informerar i skrivelse den 18 februari 2010 att hyresadministratören nyligen har placerats på husavdelningen bland annat för att få större möjlighet att bygga upp en backupfunktion för hantering av hyresfrågor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 mars 2010 att kommunstyrelsen antar tekniska kontorets skrivelse och översänder det som svar på kommunrevisionens rapport.

§76 Förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland 2011-2014

2010/0120  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på förslaget.

Ärendet

Kommunalförbundet Regionförbundet södra Småland bildades i janauri 2007 för att driva och samordna det regionala utvecklingsarbetet.

Under våren 2009 beslutade förbundsfullmäktiges presidium att tillsammans med styrelsens presidium bilda en politisk kommitté för att se över regionförbundets politiska organisation och förbundsordningen inför nästkommande mandatperiod 2011-2014. Den politiska kommittén har tagit fram ett diskussionsunderlag som godkändes av arbetsutskottet i december 2009.

Ljungby kommun har som en av huvudmännen i Regionförbundet södra Småland erbjudits att lämna synpunkter på diskussionsunderlaget, senast den 15april 2010.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 mars 2010 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§77 Körkort i den kommunala gymnasieskolan

2009/0446  612

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget och lämna det som svar på motionen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att den kommunala gymnasieskolan erbjuder gratis körkortsutbildning, främst då inom den teoretiska delen.

Barn- och utbildningsnämnden har ombetts att lämna ett yttrande över motionen. Rektor på den kommunala gymnasieskolan har skrivit ett förslag till yttrande där han beskriver hur gymnasieskolan idag betalar teoriutbildning och böcker för alla elever. Elever på omvårdnads- och fordonsprogrammet inriktning personbil får dessutom 10 körlektioner plus halkbaneövning. Fordonsprogrammets elever inom inriktning transport får utbildning för behörighet B, C och i vissa fall E.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 februari 2010 att avge rektorns yttrande som sitt eget.

Arbetsutskottet föreslår den 30 mars 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget och lämna det som svar på motionen. Motionen anses därmed vara besvarad.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag att föreslå kommunfullmäktige att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget och lämna det som svar på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§78 Instruktion till ombud vid 2010 års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen

2010/0157  040

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding AB-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Kommunledningskontoret överlämnar i skrivelse den 23 mars 2010 förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 34014 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2010 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter och dotterdotterbolag.

- välja Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG) till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, båda från 2010 års ordinarie stämma till 2011 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövningen av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn ska utgå enligt avtal godkänt av kommunfullmäktige

- fastställa ägarens utdelningskrav för åren 2010-2012 enligt särskild skrivelse av kommunstyrelsens ordförande daterad 2010-03-22.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 30 mars 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Jäv

Ann-Charlotte Wiesel (M) deltar inte i ärendet.

§79 Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service (SOU 2009:92)

Ks2010/0021  100

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända upprättat remissvar SOU 2009:92 Se medborgarna – för bättre offentlig service, 2010-04-01, som eget yttrande till Finansdepartementet.

Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ljungby kommun har fått en inbjudan av Finansdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna - för bättre offentlig service.

Kommunen har tidigare lämnat ett yttrande till delbetänkandet Utveckling av lokal service i samverkan: Styr samverkan - för bättre service för medborgarna (SOU 2008:97) efter beslut av kommunstyrelsen den 10 mars 2009 § 69.

Ljungby kommun och Tingsryds kommun har av utredningen Lokal service i samverkan, utsetts till utvecklingskommuner i ett projekt som syftar till att utveckla en modell för samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

De båda kommunerna har också, i gemensam skrivelse daterad 2009-10-09, föreslagit regeringen att en ny statlig myndighet inrättas genom att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slås samman till en nationell myndighet. Kommunalråden i de två kommunerna har under vintern 2010 presenterat detta förslag för statssekreterare på Finansdepartementet och även begärt tillfälle att träffa berörda ministrar i samma syfte.

Förslag till yttrande till betänkandet Utveckling av lokal service i samverkan har tagits fram gemensamt med Tingsryds kommun och tillsammans med socialförvaltningen i Ljungby.

§80 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 19 mars 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under februari 2010 med stöd av kommunens delegationsordning.

2. Kommunledningskontoret har i sammanställningar anmält de delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under februari och mars 2010.

3. Arbetsutskottets protokoll 2010-03-30 (§§ 11 – 16).

4. Tekniska utskottets protokoll 2010-03-22 (§§ 26 – 31).

5. Personalutskottets protokoll 2010-03-24 §§ (8 – 14).

§81 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Årsredovisning 2009 från FoU Välfärd i södra Småland.

2. Årsredovisning för brottsförebyggande rådet 2009.

3. Länsstyrelsens information, 2010-03-16, om projektstöd för bredband på landsbygden.

4. Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2010 och 2011.

5. Skrivelse med invändningar mot uppförande av vindkraftverk i Staverhult.

6. Protestlista mot vindkraftpark i Torpa/Skärvö.

7. Skrivelse från Sverigefinska riksförbundet gällande förverkligande av minoritetspolitiska rättigheter för sverigefinnar.

8. Protokoll från Ljungby Energi AB 2010-03-01.

9. Protokoll från Ljungby Energinät AB 2010-03-01.

10. Protokoll från VoB Kronoberg 2010-02-17.

11. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2010-03-23.

12. Protokoll från Ljungby Holding AB 2010-03-23.

13. Årsredovisning 2009 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

14. Yttrande till Miljödepartementet över remiss ”Områden av riksintresse och miljökonsekvens­utredningar (SOU 2009:45)”.