Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-05-11

Sammanträde 2010-05-11

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Harriet Kristensson.

Information

2 Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2009. - Susan de Freitas

3 Verksamhetsberättelse för Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 2009. - Jan Melkersson

4 Rapport från nätverket Dacke: Jämförande studie gällande gator, vägar, parker och lekplatser ur ett medborgarperspektiv. -Marie Louise Svensson Wickström (Handlingar delas ut vid sammanträdet.)

5 Information om den länsövergripande verksamheten Familjefridscentrat. - Ing-Marie Byström, Lena Bolmelind

6 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

8 Ungdomsrådets verksamhetsberättelse och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet 2009. - Malin Söderberg

9 LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. - Malin Söderberg

10 Rapport ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

11 Visionsarbete. - Irene Hedfors

12 Budgetuppföljning mars 2010. - Bo Dalesjö, Magnus Johansson

Beslutsärenden

13 Årsredovisning för Ljungby kommun 2009. - Magnus Johansson

14 Erbjudande om förlagslån från Kommuninvest. - Magnus Johansson

15 Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Beslut om samråd. - Ulla Gunnarsson

16 Använd den gamla tingssalen till icke kristna begravningar och vigslar. Svar på medborgarförslag. - Peter Wiman

17 Handikappanpassad badplats i Mjälen. Svar på motion. - Bengt Karlsson

18 Belysning av skyltar "Välkommen till Ljungby" på E4 södra och norra infarten. Svar på medborgarförslag. - Hans-Gunnar Bremer

19 Gratis tur med kollektivtrafiken en dag i veckan. Svar på medborgarförslag. - Göran Lundberg

20 Återvinningskärl på varje villatomt. Svar på medborgarförslag. - Ronnie Björkström

21 Motion avseende förslag att Ljungby kommun ska utropa sig till GMO-fri zon. Svar på motion. - Per-Olov Almqvist

22 Kostnader för vintern 2010 - husavdelningen. - Jan Bernhardsson

23 Kostnader för vintern 2010 - gatu- och parkavdelningen. - Marie Louise Svensson Wickström

24 Resultatbalansering för tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand

25 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby. - Bert Milling

26 Motion om vegetarisk kost. Svar på motion. - Annica Thor Lindberg

27 Samverkansprojekt för unga - "På spåret". - Irene Hedfors

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Redovisning av delegationsbeslut.

§82 Information

1. Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2009.

Samordnaren för Brottsförebyggande Rådet informerar om arbetet med bland annat ANTD-frågor, utbildningar och kampanjer inom folkhälsa, arbetet med unga brottsdrabbade, nattvandrare och fältarbete. Samordnaren informerar också samverkansavtalet med polisen som skrevs under år 2009.

2. Verksamhetsberättelse för näringslivs- och utvecklingsavdelningen 2009.

Näringslivschefen informerar om näringslivs- och utvecklingsavdelningens arbete under 2009. Arbetet har präglats av lågkonjunkturen. Samverkan inom gruppen och med utomstående aktörer har ökat. Avdelningen har bland annat jobbat mycket med etableringar och utbildningar och arrangerat arbetsmarknadsdagar.

Ljungby kommun steg under 2010 i Svenskt Näringslivs kommunranking till 45:e plats.

3. Rapport från nätverket Dacke.

Gatu- och parkchefen redovisar en jämförande studie gällande gator, vägar, parker och lekplatser som har genomförts i nätverket Dacke, ur ett medborgarperspektiv. Syftet med studien är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvalitén i kommunens verksamhet. Det ska bli möjligt att bedöma kvalitén på arbetet i Ljungby kommun i förhållande till insatta medel.

Områden som har studerats är: parkmark – ytor och kostnader, lekplatser – antal, kostnad, tillgänglighet, gator och vägar – ytor, kostnader, förnyelsetakt, kvalitetsgaranti, gatubelysning – kostnader och kvalité, organisation – egen regi, kommunalt bolag eller entreprenad.

4. Information om den länsövergripande verksamheten Familjefridscentrat.

Socialchefen och sektionschefen informerar om etableringen av ett familjefridscentrum i länet. Myndighetssamverkan är viktig för att uppmärksamma familjer där det förekommer våld i familjen, för att myndigheterna ska kunna ge stöd till familjerna. Verksamheten i familjefridscentrumet kan erbjuda hela familjen stöd genom enskilda samtal, gruppsamtal och speciella behandlingsmetoder.

Kommuner är enligt socialtjänstlagen skyldiga att vid behov ge stöd och hjälp till den som utsatts för brott samt till dennes anhöriga. Lagstiftningen har skärpts från att kommuner bör ge stöd, till att kommuner nu ska ge stöd.

Verksamheten i familjefridscentrumet ska utvecklas från redan etablerade grupper som finns för barn och byggas ut för kvinnor, män och förövare. I verksamheten ska finnas 5,5 tjänster, varav landstinget står för 1,5 tjänster. Kostnaden är beräknad till 2,8 mkr, varav Ljungby kommun ska stå för 15 % (450000kr). Verksamheten ska vara mobil och utgå från Växjö. Ljungby kommun ska hålla en lokal tillgänglig inom befintlig verksamhet.

5. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

6. Nytt om näringsliv.

§83 Uppföljning

1. Verksamhetsberättelse för ungdomsrådet och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet 2009.

Demokratisamordnaren informerar om ungdomsrådets arbete under 2009. ungefär 15 ungdomar från både högstadiet och gymnasiet har varit aktiva i arbetet med att bland annat arrangera disko, skicka en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden om behovet av cafévärdar, arrangera inflytandedagen och informera om sitt arbete på högstadieskolorna. Ungdomsrådet har också haft utbyte med ungdomsrådet i Markaryds kommun.

Demokratisamordnaren rapporterar om det ungdomspolitiska handlingsprogrammet som antogs av fullmäktige i januari 2008. Varje år följs åtgärdsplanen upp. Varje nämnd får då redovisa hur man arbetar med sina ansvarsområden. Uppehållsrum/cafeteria saknas fortfarande på en skola. Behovet av ytterligare en idrottshall framförs också. Handlingsprogrammet ska omarbetas varje mandatperiod.

2. LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Demokratisamordnaren informerar om den enkät som ska genomföras under hösten 2010 bland ungdomar i Ljungby kommun. Frågorna handlar om fritid, skola, arbete, inflytande, trygghet, hälsa och framtid. Rapporten beräknas vara klar våren 2011.

Frågan om vilka ungdomsgrupper som ska väljas ut att delta i undersökningen och hur kommunen ska använda resultatet från LUPP:en diskuteras.

3. Rapport ekonomiskt bistånd.

Verksamhetschefen rapporterar om utbetalning av ekonomiskt bistånd under 2010, jämfört med år 2009. Orsaken till nybesök för ekonomiskt bistånd under perioden februari-april 2010 är framför allt arbetslöshet. Ekonomiskt bistånd till ungdomar under 24 år har sjunkit jämfört med januari 2010. Antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd i över sex månader har ökat i kommunen med 61 %, i jämförelse med januari 2009.

4. Budgetuppföljning mars 2010

Controllern redovisar prognos för resultatbudget 2010 efter första kvartalet.

§84 Årsredovisning för Ljungby kommun 2009

Ks2010/0149  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2009.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2009. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2009 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2009-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för Ljungby kommun 2009.

§85 Erbjudande om förlagslån från Kommuninvest

2010/0005  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 4600000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars2010.

Ärendet

Ljungby kommun är sedan 2009 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, en långivare i kommunsektorn i Sverige. Syftet med den ekonomiska föreningen är att öka konkurrensen på marknaden för lånefinansiering och att minska kommunernas finansieringskostnader.

Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid årsstämman den 25 mars 2010 att förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån från medlemmarna i föreningen.

Beredning

Kommunledningskontoret informerade om Kommuninvests planer på kapitalförstärkning för kommunstyrelsen den 9 februari 2010.

I skrivelse daterad 2010-04-09 föreslår kommunledningskontoret bland annat att kommunfullmäktige beslutar att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 4600000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening låna ut högst 4600000 kr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars2010.

§86 Tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

2009/0445  212

Beslut om samråd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillägget till översikts­planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen skickas på samråd till berörda.

Ärendet

Plankontoret har under 2009 arbetat fram förslag till projektplan för att upprätta ett tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Planen godkändes av kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 och plankontoret fick då i uppdrag att upprätta tillägget till översiktsplanen.

Plankontoret redovisar i skrivelse daterad 2010-04-12 att ett förslag till tillägg har tagits fram och att förslaget har godkänts av presidierna i kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden, som båda ingår i styrgruppen för projektet.

Plankontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen skickas på samråd till berörda.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 kommunstyrelsen besluta att tillägget till översikts­planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen skickas på samråd till berörda.

§87 Använd den gamla Tingssalen till icke kristna begravningar och vigslar

2009/0486  100

Svar på medborgarförslag

Beslut

Ärendet återremitteras för att klargöra med Svenska kyrkan om betalningsansvaret för lokalen när den används för begravning och klargörande om de tre lokalerna som idag tillhandahålls av Svenska kyrkan för borgerliga begravningar är avkristnade.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att den stora salen i tingshuset kan användas som neutral högtidssal för icke kristna begravningar och vigslar.

Kommunledningskontoret skriver den 17 mars 2010 att lokalen ska inredas så att borgerliga vigslar och begravningar kan hållas där. Fastigheten ägs av Länsförsäkringar som bedriver affärsverksamhet i fastigheten. På grund av att den enda vägen in till tingssalen där en kista kan transporteras in och ut är genom huvudentrén, finns vissa begränsningar i tillgängligheten för begravningar, som då enbart kan hållas under kvällstid eller under helger. Vigslar däremot kan genomföras även under dagtid på vardagar.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att låta Tingssalen användas som lokal för vigslar och begravningar i enlighet med kommunlednings­kontorets skrivelse den 17 mars 2010.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S), med bifall av Nils-Erik Wetter (KD), yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra med Svenska kyrkan om betalningsansvaret för lokalen när den används för begravning och klargörande om de tre lokalerna som idag tillhandahålls av Svenska kyrkan för borgerliga begravningar är avkristnade.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning eller om det ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

§88 Handikappanpassad badplats i Mjälen

2008/0530  822

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i den nya handikapplanen, under artikel 9 om tillgänglighet, skriva in att Mjälens badplats ska handikappanpassas.

Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att motionen därigenom anses bifallen.

Finansiering föreslås ske genom att medel anslås i investeringsbudgeten för 2011.

Ärendet

Gun Lindell har för Socialdemokraterna föreslagit i en motion att en handikappanpassad badplats ska anläggas i Mjälen som är Ljungby kommuns största badplats.

Kommunledningskontoret skriver den 9 april 2010 att en ny handikapplan håller på att arbetas fram utav en arbetsgrupp som består av en representant från varje förvaltning och kommunala bolag samt handikappföreningar. Den nya planen planeras läggas fram för antagande av kommunfullmäktige under 2010. Då föreslås tillgängligheten till Mjälens badplats att ingå, under artikel 9 om tillgänglighet.

Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen anses bifallen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i den nya handikapplanen, under artikel 9 om tillgänglighet, skriva in att Mjälens badplats ska handikappanpassas.

Kommunfullmäktige föreslås vidare besluta att motionen därigenom anses bifallen.

Finansiering föreslås ske genom att medel anslås i investeringsbudgeten för 2011.

§89 Belysning av skyltar "Välkommen till Ljungby" på E4 södra och norra infarten

2009/0043  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillmötesgå medborgar­förslaget och koppla in belysning i de två Välkommen till Ljungby-skyltarna.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att skyltarna ”Välkommen till Ljungby” vid E4:an ska belysas efter mörkrets inbrott för att vara mer välkomnande.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2010 att betala två informationstavlor som ska placeras vid E4:an. Enligt kommunledningskontorets utredning kan ström kopplas till ”Välkommen till Ljungby”-skyltarna när ström ändå dras till de två informationsskyltarna. Kommunledningskontoret föreslår därför den 26mars 2010 att kommunstyrelsen beslutar att tillmötesgå önskemålet om belysning i de två skyltarna.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att tillmötesgå medborgar­förslaget och koppla in belysning i de två Välkommen till Ljungby-skyltarna.

§90 Gratis tur med kollektivtrafiken en dag i veckan

2009/0581  105

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra medborgarförslaget, mot bakgrund av de begränsade fördelarna och problemet med biljetthanteringen som kommunledningskontoret redovisar.

Kommunstyrelsen ger kommunlednings­kontoret i uppdrag att titta på andra förslag på hur kommunen kan bidra till att resandet med kollektivtrafiken ökar med 50 %.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att personer som bor i Ljungby kommun ska kunna åka kostnadsfritt med kollektivtrafik inom kommunen en dag i veckan. Förslaget motiveras bland annat med att antalet personskador och viltolyckor skulle minskas, kommunen skulle marknadsföras bättre och att det är bättre för miljön.

Kommunledningskontoret har utrett förslaget och redovisar i skrivelse den 12april 2010 att förslaget ligger i linje med både Ljungby kommuns miljö­strategis intentioner och regionförbundets/länstrafikens målsättning att öka resandet med kollektivtrafik.

Genomförandet av förslaget skulle dock medföra praktiska svårigheter, skriver kommunledningskontoret. Framför allt när det gäller resor med busslinjer som går utanför kommunen. Dessutom skulle förslaget innebära en merkostnad. Även om merkostnaden är liten anser kommunledningskontoret att ett införande av en kostnadsfri dag för kollektivtrafiken en gång i veckan inte medför genomgripande fördelar i form av ökat resande och större positiva effekter på miljön.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra förslaget

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra medborgarförslaget, mot bakgrund av de begränsade fördelarna och problemet med biljetthanteringen som kommunledningskontoret redovisar.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger kommunlednings­kontoret i uppdrag att titta på andra förslag på hur kommunen kan bidra till att resandet med kollektivtrafiken ökar med 50 %.

Yrkanden

Lars Solling (FP), med bifall av Roland Johansson (ALT) och ClasGöran Carlsson (S), yrkar att ärendet återremitteras för att ytterligare utreda möjligheten att genomföra förslaget.

Nils-Erik Wetter (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, liksom Alf Johansson (KB), Kjell Jormfeldt (MP), Karl-Gustaf Sundgren (C), Anders Bondeson (M) och Ann-Charlotte Wiesel (M).

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning eller om det ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och utförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

§91 Återvinningskärl på varje villatomt

2008/0006  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Medborgarförslaget att varje abonnent får ett sopkärl för återvinningsmaterial avslås, men tekniska kontoret får i uppdrag att beakta önskemålet i det kommande arbetet med avfallsplanen.

Ärendet

En medborgare uttrycker önskemål om att förpackningsåtervinningen i Ljungby kommun ska bli bättre. Förslaget är att varje abonnent får sopkärl vid varje villatomt som klarar alla materialslag som återvinns idag.

Tekniska kontoret skriver den 2 oktober 2009 att regeringen har beslutat att förpackningar ska samlas in och återvinnas och att ansvaret för detta har lagts på de som producerar förpackningarna dvs. industrin och handeln (producentansvar).

Diskussion om fastighetsnära insamlingssystem pågår i Sverige och system för detta finns. Några kommuner har infört system där man hämtar ett antal förpackningsfraktioner direkt hos abonnenten, vilket har lett till kraftigt höjda kostnader för abonnenten.

Eftersom verksamheten inte är ett kommunalt ansvar föreslår tekniska kontoret att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om återvinningskärl på varje villatomt. Skulle regeringen ändra systemet i framtiden och lägga ansvaret för insamling av förpackningar på kommunen kan fastighetsnära hämtning komma att införas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 oktober 2009 att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med återvinningskärl på varje villatomt.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar att medborgarförslaget avslås, men att tekniska kontoret får i uppdrag att beakta önskemålen som framförs i medborgarförslaget i det kommande arbetet med avfallsplanen.

§92 Motion avseende förslag att Ljungby kommun ska utropa sig till GMO-fri zon

Ks2008/0076  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ställer sig positiv till förslaget i motionen, men att de gör bedömningen att GMO-frågan måste lösas i helhetssyn på nationell och europeisk nivå.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) har för Miljöpartiet de gröna i Ljungby lämnat in en motion i vilken han yrkar att Ljungby kommun ska utropa sig till en GMO-fri zon och anger i flera punkter vad det kan innebära praktiskt.

Kommunstyrelsen har behandlat motionen den 8 september 2009 och då beslutat att återremittera ärendet till tekniska utskottet för ytterligare beredning.

Tekniska kontoret lämnar ett yttrande till motionen den 6 april 2010, baserat på rollen som markägare och upplåtare av mark på arrende till odling av olika grödor.

Tekniska kontoret tar inte ställning i frågan om odling av GMO-grödor. Ett beslut om att utropa kommunen som GMO-fri zon måste rimligtvis innebära att kommunen själv ställer krav på odling av GMO-fria grödor i sina arrende­upplåtelser. Mot bakgrund av att efterfrågan på jordbruksmark att arrendera är begränsad kan det få till följd att kommunen får problem med att förvalta jordbruksmark i avvaktan på exploatering om brukarna ställer sig tveksamma till att ta in krav på odling av GMO-fria grödor i sina upplåtelser.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ställer sig positiv till förslaget i motionen, men att de gör bedömningen att GMO-frågan måste lösas i helhetssyn på nationell och europeisk nivå. Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Kjell Jormfeldt (MP), med bifall av Ole Kongstad, yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts med flera yrkande om bifall till motionen mot Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ställer sig positiv till förslaget i motionen, men att de gör bedömningen att GMO-frågan måste lösas i helhetssyn på nationell och europeisk nivå.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

§93 Kostnader för vintern 2010 - husavdelningen

Ks2010/0220  040

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av tekniska kontorets kostnadsredovisning.

Slutlig budgetreglering sker i samband med resultatbalansering våren 2011.

Ärendet

Den stora snömängden under vintern 2010 har orsakat extra kostnader för husavdelningen. Belastningen av den snö som låg på taken innebar att rasrisken var stor på många av kommunens byggnader, framför allt byggnader med stor spännvidd, som exempelvis idrottshallar.

Stora personella resurser sattes in i arbetet med att skotta tak, dels genom egen personal på tekniska kontoret, dels genom externa entreprenörer. Kostnaden för den extra snöskottningen och åtgärder av skador som uppstod genom läckage under snösmältningen beräknas till cirka 500 tkr.

Tekniska kontoret skriver den 15 april 2010 att husavdelningen har svårt att kunna göra omfördelning inom budget och föreslår att husavdelningen kompenseras med 500 tkr för den extra kostnaden som uppstått eller att de får förslag på hur de ska omprioritera inom befintlig budget.

Beredning

Tekniska utskottet förordar den 19 april 2010 kommunstyrelsen besluta att kompensera tekniska kontoret för de extra utgifterna.

Tekniska utskottet ger vidare tekniska kontoret i uppdrag att i en skrivelse till kommunstyrelsen redovisa konsekvenserna som skulle uppstå genom en omdisponering av den befintliga budgeten, för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med den snörika vintern.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 30 april 2010 konsekvenserna som uppstår genom en omdisponering av den befintliga budgeten, för att täcka de ökade kostnader som uppkommit. Kostnaderna beräknas till ca 500 tkr.

Tekniska kontoret föreslår att husavdelningen blir kompenserad med 500 tkr.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att besvara ärendet att kommunstyrelsen har tagit del av tekniska kontorets kostnadsredovisning och att slutlig budgetreglering sker i samband med resultatbalansering våren 2011.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) yrkande att slutlig budgetreglering sker i samband med resultatbalansering våren 2011, mot tekniska utskottets beslut att förorda kommunstyrelsen besluta att kompensera tekniska kontoret för de extra utgifterna och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons (S) yrkande.

§94 Kostnader för vintern 2010 - gatu- och parkavdelningen

Ks2010/0221  040

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av tekniska kontorets kostnadsredovisning.

Slutlig budgetreglering sker i samband med resultatbalansering våren 2011.

Ärendet

Den stora snömängden under vintern 2010 har orsakat extra kostnader för gatu- och parkavdelningen. Avdelningen har plogat vid cirka 20 tillfällen under perioden januari-mars. Dessutom har avdelningen varit tvungna att forsla bort stora mängder av snö från gator som annars riskerade att inte bli framkomliga.

Kostnaden för snöröjningen under den första delen av 2010 uppgår preliminärt till cirka 4,5 mkr, att jämföras med kostnaden på 1-1,5 mkr för samma tidsperiod under åren 2007-2009.

Dessutom har skador uppstått under snöröjningen på grund av att hinder inte har synts under den stora mängden snö och att det har varit trångt i vissa utrymmen som skulle plogas.

Tekniska kontoret skriver den 16 april 2010 att gatu- och parkavdelningen vill bli kompenserade för den extra kostnaden som uppstått eller att de får förslag på hur de ska omprioritera inom befintlig budget. Den extra kostnad som uppstått ligger på cirka 3,5 mkr, inklusive en preliminär beräkning på 0,5 mkr för uppkomna skador.

Beredning

Tekniska utskottet förordar den 19 april 2010 kommunstyrelsen besluta att kompensera tekniska kontoret för de extra utgifterna.

Tekniska utskottet ger vidare tekniska kontoret i uppdrag att i en skrivelse till kommunstyrelsen redovisa konsekvenserna som skulle uppstå genom en omdisponering av den befintliga budgeten, för att täcka de ökade kostnader som uppkommit i samband med den snörika vintern.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse den 29 april 2010 konsekvenserna som uppstår genom en omdisponering av den befintliga budgeten, för att täcka de ökade kostnader som uppkommit. Kostnaderna beräknas till ca 3200 tkr.

Tekniska kontoret föreslår att gatu- och parkavdelningen blir kompenserad med 3200 tkr.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att besvara ärendet att kommunstyrelsen har tagit del av tekniska kontorets kostnadsredovisning och att slutlig budgetreglering sker i samband med resultatbalansering våren 2011.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) yrkande att slutlig budgetreglering sker i samband med resultatbalansering våren 2011, mot tekniska utskottets beslut att förorda kommunstyrelsen besluta att kompensera tekniska kontoret för de extra utgifterna och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ClasGöran Carlssons (S) yrkande.

§95 Resultatbalansering för tekniska kontoret

Ks2010/0191  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av tekniska kontorets resultatbalanserade medel från 2009.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-16 om resultatbalansering av drift­budgeten mellan åren 2009 och 2010. 2009 redovisade tekniska kontoret exklusive VA och renhållning ett överskott på 6 348 tkr. Resultatet fördelades mellan lokalbanken -226tkr, husavdelningen 965tkr och övrigt tekniskt kontor 5 609 tkr. Lokalbanken och husavdelningen har eget resultatansvar. Lokalbanken kommer att fördela sitt underskott på tre år. Tillsammans med tidigare års underskott blir belopp att balansera -306 tkr per år för åren 2010-2012. Husavdelningen fördelar sitt överskott på två år. Tillsammans med tidigare års underskott blir belopp att balansera -394 tkr per år för åren 2010 och 2011.

Från resultatet på 5609 tkr för övrigt tekniskt kontor undantas 890 tkr. Undantaget belopp består av demografisk justering på 120 tkr, justering av driftskostnads­kompensation för Centrumplan och Västergatan med -250 tkr och justering av kapitalkostnads­kompensation för gator och vägar för projekt som inte har genomförts med -760 tkr. Det innebär att resultatet 2009 för gatu- och parkavdelningen egentligen var 1010 tkr lägre än redovisat. Kvar att balansera för övrigt tekniskt kontor blir 4719 tkr.

Övrigt tekniskt kontor har ett kvarvarande underskott på 828tkr från 2008 som minskar resultatet för 2009. Återstående överskott på 3 891tkr fördelas med 1946 tkr för år 2010 och med 1945 tkr för 2011.

I fördelningen till 2010 ingår 707 tkr, som avser miljöundersökning i Dörarp och av sågverk i Bolmen. Under 2009 användes 143 tkr av tilldelade 850 tkr. De 707tkr, som inte har använts överförs till 2010.

För resterande 1 239 tkr föreslår tekniska kontoret följande fördelning:

· Gatu- och parkavdelningen 100 tkr till ökade elkostnader

· Gatu- och parkavdelningen 250 tkr till projekt område runt E4:an

· Räddningstjänsten 380 tkr till avdelningens underskott för 2009

· Kostavdelningen 509 tkr till kostnader för införande av alternativrätt.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner fördelningen av tekniska kontorets resultatbalanserade medel från 2009.

§96 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby

Ks2010/0204  252

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för aktuellt område, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken och

att om inte permanent bygglov beviljas, projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Ärendet

Politiska överläggningar har förts om studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby, som är placerade i parken med tillfälligt bygglov. Kommunen avser att köpa samtliga lägenheter för att flytta dem och sälja dem vidare.

Tekniska kontoret föreslår därför i skrivelse daterad den 14 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Yrkanden

ClasGöran Carlsson (S) yrkar, med bifall av Roland Johansson (ALT),

Att kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget,

samt

Att tekniska kontoret får i uppdrag att begära planändring för aktuellt område i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken och

Att om inte permanent bygglov beviljas, projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Ajournering

Mötet ajourneras 15.20-15.30.

Beslutsordning

Ordföranden ställer ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande mot tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ClasGöran Carlssons (S) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning; ja-röst för tekniska utskottets förslag och nej-röst för ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande.

Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 9 nej-röster (två avstår). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ClasGöran Carlssons (S) med flera yrkande.

§97 Motion om vegetarisk kost

KS2008/0484  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar tekniska kontorets förslag till yttrande och därmed beslutar att motionen är besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken hon föreslår att Ljungby kommun minst en dag per vecka serverar endast vegetarisk mat i skolor och förskolor. Denna insats skulle leda till färre negativa miljöeffekter och introducera mer vegetarisk mat i Ljungby kommun.

Tekniska kontoret skriver i ett yttrande den 6 april 2010 att kostavdelningen kommer att erbjuda en vegetarisk alternativrätt till alla skolelever varje dag från och med april månad 2010. För barn mellan 1 och 5 år kan vegetarisk kost beställas av föräldrarna.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar tekniska kontorets förslag till yttrande och därmed beslutar att motionen är besvarad.

Yrkande

Ole Kongstad (V) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§98 Samverkansprojekt för unga - "På spåret"

2010/0181  701

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att samverkansprojektet ”På spåret” ska genomföras i enlighet med socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag.

Finansiering sker inom den budget som avsatts för traineeplatser.

Ärendet

Representanter från socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med arbetsförmedlingen tagit fram en plan för hur arbetet med ungdomar i behov av stöd kan bli bättre i Ljungby kommun. Deras förslag till samverkansprojekt riktar sig till ungdomar som befinner sig längst från arbetsmarknaden.

Projektet ska bland annat erbjuda aktiviteter som studiebesök och arbetsväg­ledning, samt sysselsättning där ungdomen kan få utvecklas och träna på att klara de grundläggande kraven i arbetslivet.

Presidierna för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har diskuterat projektet och enats om att behovet finns. Ansvaret för projektet föreslås ligga hos socialnämnden och genomföras under tiden 2010-05-01 till 2011-04-30. Finansiering föreslås ske inom den budget som avsatts för traineeplatser.

Beredning

Socialnämnden beslutade den 24 mars 2010 att översända förvaltningens skrivelse daterad 2010-02-15 till kommunstyrelsen, med förslag om att medel anvisas för att genomföra samverkansprojektet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 april 2010 att föreslå nämnden att delta i samverkansprojektet och att ansöka hos kommunstyrelsen om avsättning av medel (1030000 kr) till projektet.

Arbetsutskottet föreslår den 20 april 2010 att kommunstyrelsen beslutar att samverkansprojektet ”På spåret” ska genomföras i enlighet med socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens förslag.

Finansiering föreslås ske inom den budget som avsatts för traineeplatser.

Jäv

Lars Solling (FP) deltar inte i ärendet.

§99 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 20 april 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under mars 2010 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Tekniska kontoret har i sammanställning den 28 april 2010 anmält de delegationsbeslut rörande trafikärenden och brukandet av allmän platsmark under mars – april 2010 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

3. Arbetsutskottets protokoll 2010-04-20 (§§ 17-22).

4. Tekniska utskottets protokoll 2010-04-19 (§§ 32- 39).

5. Personalutskottets protokoll 2010-04-21 (§§ 15-21).

§100 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Länsstyrelsens beslut om bidrag ur sjön Bolmens sjöregleringsfond till Mjälens hamnförening.

2. Holbaek kommun meddelar i skrivelse daterad 19 april 2010 att Töllöse har blivit del av en större kommun och upphör därför att vara Ljungby kommuns vänort.

3. Verksamhetsberättelse för 2009 samt ansökan om bidrag från vänortsföreningen Ljungby – Silute.

4. Skrivelser om vindkraftverk från Claes-Erik Simonsbacka till statsrådsberedningen, med kopia till Ljungby kommun för kännedom.

5. Berättarnätet Kronoberg – verksamhetsberättelse 2009.

6. Förslag från Kommunens Bästa om att Ljungby kommun köper banvallen och möjliggör turismsatsning med utgångspunkt i spårområdet.

7. Återkallelse av tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Polytec Composites AB.

8. Återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Ljungby lasarett.

9. Inbjudan till strategiskt samtal om revidering av länets kulturmiljöstrategi.

10. Inbjudan från Livsstil Kronoberg till anti-langningskampanjen ”Tänk om”.

11. Protokoll från VoB Kronoberg 2010-03-22.

12. Anställningsbeslut. Nils-Göran Jonasson anställs som vikarierande barn- och utbildningschef under tiden 2010-05-03 – 2010-05-05 samt 2010-05-10 – 2010-05-14.

13. Svar från Regionförbundet Södra Småland med anledning av Ljungby kommuns skrivelse angående Länstransportplan 2010 – 2021 och väg 536 i Singeshult.