Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-06-01

Sammanträde 2010-06-01

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Conny Simonsson.

Information

2 Företagsamma Bolmenbygden - destinationsutveckling. - Josefin Granrot

3 Förslag på vad Ljungby kommun skulle kunna göra för att minska effekterna av arbetslösheten. - Christer Cederberg

4 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

6 Visionsarbete. - Irene Hedfors

7 Budgetuppföljning april 2010. - Bo Dalesjö

8 Sammanställning av intern kontroll. - Bo Dalesjö

9 Rapport ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

Beslutsärenden

10 Handlingsplan för företagshälsovård. - Mikael Fransson, Carolin Stjernqvist

11 Handlingsplan för missbruk av alkohol, droger och tobak. - Mikael Fransson, Carolin Stjernqvist

12 Utdelningskrav från Ljungby Holding AB år 2011. - Carina Bengtsson

13 Budget 2011 och plan för 2012-2015. - Magnus Johansson

14 Resultatbalansering - kommunledningskontoret. - Magnus Johansson

15 Investeringsbidrag till verksamheten i Myrebobacken. - Magnus Johansson

16 Socialnämndens förslag till tilläggsanslag investering 2010. - Johan Rutgersmark

17 Kommunal medfinansiering till upprustning av väg 536 i Singeshult. - Irene Hedfors

18 Förvärv av Byholma flygfält. - Bert Milling

19 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken. - Bert Milling

20 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult. - Jan Bernhardsson

21 Taxa för återställning efter schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsutbyggnad. - AnnKristin Rådberg

22 Fri skolskjuts till annan skola. Svar på medborgarförslag. - Göran Lundberg

23 Exploatering av Karlsro och Rosendal industriområden. - Kenneth Pettersson

24 Resepolicy för Ljungby kommun. - Peter Wiman

25 Utdelning av medel ur Dahlinfonden 2010. - Peter Wiman

26 Taxa för Kronoskogsbadet i Ljungby, sommaren 2010. - Carina Bengtsson

27 Förordnande av kultur- och fritidschef. - Marie Wallin

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Ryssbygymnasiet. - ClasGöran Carlsson

29 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (106 kb)

§101 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendet Försäljning av del av fastigheten Byholma 3:1 tas upp för beslut under dagens sammanträde.

Ärendena Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult och Ryssbygymnasiet ändras från beslutsärenden till informationsärenden under dagens sammanträde. De kommer istället att tas upp för beslut under kommunstyrelsens extra sammanträde den 8 juni 2010.

Informationsärendet nr 3 Förslag på vad Ljungby kommun skulle kunna göra för att minska effekterna av arbetslösheten utgår från dagens sammanträde och tas istället upp på arbetsutskottets sammanträde den 8 juni 2010.

Beslutsärendena nr 21 Taxa för återställning efter schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsbyggnad, nr 22 Svar på medborgarförslag -Fri skolskjuts till annan skola, och nr 24 Resepolicy för Ljungby kommun utgår från dagens sammanträde för att istället behandlas på kommunstyrelsens extra sammanträde den 8 juni 2010.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet Försäljning av del av fastigheten Byholma 3:1 kan tas upp för beslut under dagens sammanträde.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendena Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult och Ryssbygymnasiet kan ändras från beslutsärenden till informationsärenden under dagens sammanträde.

§102 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling.

Projektledaren informerar om arbetet som pågår i projektet Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling. Syftet med projektet är att utveckla det geografiska området och göra det mer attraktivt att besöka, att driva företag i och att locka fler att flytta hit. Det geografiska området innefattar de fyra kommunerna Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo med den gemensamma nämnaren Bolmen.

De fyra kommunerna samarbetar för att marknadsföras som en helhet. Bland annat kommer man att ta fram en gemensam webbplats, broschyrer och varumärke.

Målet är att utveckla utbudet av mat, boende och aktiviteter. Omsättningen ska ökas och fler arbetstillfällen på landsbygden ska skapas.

2. Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult.

Cargotec Sweden AB har behov av kontorslokaler i Lidhult och har framfört önskemål till Ljungby kommun att hyra gamla kommunhuset i Lidhult. För att klara hela behovet av arbetsplatser så är förutsättningen att Cargotec hyr hela fastigheten som idag inhyser bland annat bibliotek, samlingslokal och pastorsexpedition.

Tekniska kontoret har förhandlat med Cargotec och föreslår i skrivelse den 30 april 2010 att tekniska utskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att teckna ett hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec samt ett överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Tekniska utskottet beslutade den 17 maj 2010 att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram ett förslag till hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec, samt ett förslag till överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Tekniska utskottet beslutade också att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa förslag till och kostnader för ersättningslokaler för bibliotek och samlingslokal. Tekniska utskottet förutsätter att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade.

En arbetsgrupp bestående av Lidhults-bor, politiker och tjänstemän är tillsatt för att ta fram förslag på alternativa platser till samlingslokalen och biblioteket. Pastorsexpeditionen planerar att flytta till egna lokaler. Hembygdsföreningen och Fotoklubben kan behålla sina nuvarande lokaler i källaren.

Under dagens sammanträde redovisar tekniska kontoret kostnader för och finansiering av ombyggnation av kommunhuset i Lidhult och överlåtelse av motionshall och kontorslokaler i Ljungby, samt förslag till ersättningslokal för samlingslokal.

3. Ryssbygymnasiet.

Landstinget Kronoberg har för avsikt att sälja RyssbyGymnasiet AB, en gymnasieskola med inriktning på bland annat skogsvård, jakt och viltvård, samt hotell och restaurang.

Ljungby kommun har i skrivelse till Landstinget Kronoberg den 8 april 2010 aviserat kommunens intresse av att köpa gymnasieskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2010 kommunstyrelsen att fortsätta processen med anbudsgivning. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet under dagens sammanträde.§103 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Visionsarbete.

Kommunledningskontoret informerar om kommunens arbete med ”Ljungby på väg – Förändrat politiskt arbete rustar Ljungby för framtiden”.

Hösten 2003 påbörjades arbetet med kommunens visionsarbete. I januari 2005 överlämnades tjänstemännens idéer och förslag till politikerna. Under 2005-2006 hölls tre hållplatser där chefer och medarbetare berättar för varandra vad som har gjorts och diskuterar vad som kan utvecklas ännu mer inom visionsarbetet.

Den nya kommunfullmäktige beslutade i december 2006 att ha samma vision, med tillägget att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

I oktober 2009 beslutade kommunstyrelsen att fastställa de föreslagna delmålen i kommunens visionsarbete.

Samtliga chefer arbetade med kommunens visionsarbete på Chef i Ljungby den 27 maj 2010.

2. Rapport ekonomiskt bistånd.

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg (IFO) presenterar den senaste statistiken för ekonomiskt bistånd i kommunen.

3. Controllern och ekonomichefen redovisar budgetuppföljning januari-april 2010. Ekonomiansvarige på socialförvaltningen redovisar de större avvikelserna i socialnämndens prognos.

4. Sammanställning av intern kontroll.

Controllern presenterar en sammanställning av de internkontroller som gjordes under 2009 och förslag till fortsatt utveckling av arbetet med internkontroller.§104 Handlingsplan för företagshälsovård

Ks2010/0228  026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar handlingsplanen för företagshälsovård.

Ärendet

Hälsoprogrammet innefattar handlingsplaner avseende friskvård, rehabilitering, missbruk av alkohol, droger och tobak samt företagshälsovård.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har arbetat fram förslag på handlingsplan för företagshälsovård.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 21 april 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen för företagshälsovård.

§105 Handlingsplan för missbruk av alkohol, droger och tobak

Ks2010/0229  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till personalutskottet för att utveckla planen.

Ärendet

Hälsoprogrammet innefattar handlingsplaner avseende friskvård, rehabilitering, missbruk av alkohol, droger och tobak samt företagshälsovård.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har arbetat fram förslag på handlingsplan för missbruk av alkohol, droger och tobak.

Beredning

Personalutskottet har den 21 april 2010 överlämnat handlingsplanen till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Lars Solling (FP), med bifall av Kerstin Wiréhn (V) och Conny Simonsson (S), yrkar att ärendet återremitteras för att utveckla planen.

§106 Utdelningskrav Ljungby Holding AB år 2011

2010/0263  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer utdelningskravet på Ljungby Holding AB för år 2011 till 12 mkr.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27, § 39, att utdelningskravet på Ljungby Holding AB för åren 2011 och 2012 ska fastställas i ägardirektivet.

Detta håller på att revideras och är ute på remiss.

På grund av pågående budgetarbete behöver utdelningskravet för år 2011 fastställas redan nu.

Alliansen föreslår i skrivelse den 10 maj 2010 att kommunfullmäktige fastställer utdelningskravet på Ljungby Holding AB för år 2011 till 12 miljoner kronor.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa utdelningskravet på Ljungby Holding AB för år 2011 till 12 mkr.

§107 Budget 2011 och plan för 2012-2015

2010/0264  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige fastställa budget 2011 och plan 2012-2015 enligt budgetberedningens förslag med följande tillägg:

· Resultatmålet ska sättas till 2½ procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

· Ljungbergsmuseet tilldelas 0,3 mkr.

· Bidrag till enskilda vägar 0,7 mkr,

· Skolskjuts 0,3 mkr,

· Kost 1 mkr,

· Medfinansiering fiber 0,5 mkr,

· Traineeplatser 3 mkr,

· Investeringsbidrag till föreningar 0,1 mkr,

· Investeringsbidrag till bygdegårdar 0,1 mkr,

· Fritidsgården öppen varje helg 0,5 mkr,

· Driftsbidrag till lokalhållande föreningar 0,3 mkr,

· Utökade medel till högstadieskolorna så att fler elever får möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan, 2 mkr.

Ärendet

Budgetberedningen överlämnar förslag till budget för 2011 och plan för

2012-2015.

Beredning

Alliansen lägger under arbetsutskottets sammanträde den 18 maj 2010 fram förslag till budget 2011, utöver budgetberedningens förslag:

· enskilda vägar 0,7 mkr,

· skolskjuts 0,3 mkr,

· kost 1 mkr,

· medfinansiering fiber 0,5 mkr,

· traineeplatser 3 mkr,

· investeringsbidrag till föreningar 0,1 mkr,

· investeringsbidrag till bygdegårdar 0,1 mkr,

· fritidsgården öppen varje helg 0,5 mkr,

· driftsbidrag till lokalhållande föreningar 0,3 mkr,

· utökade medel till högstadieskolorna så att fler elever får möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan, 2 mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 18 maj 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Alf Johansson (KB) yrkar

1. att resultatmålet sätts till 2½ procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, och

2. att samtliga förvaltningar får sparkrav på ½ procent av budget.

Finansiering beräknas då ske genom besparing - 5 mkr, en sammanslagning av tekniska kontorets husavdelning och Ljungbybostäder AB – 5 mkr, ökade skatteintäkter – 10 mkr, resultatmål på 2½ procent – 15 mkr.

Roland Johansson (ALT) yrkar att fotbollsföreningar som driver egna anläggningar på landsbygden med klubbstuga och fotbollsplan får 20000 kr per förening varje år, vilket skulle kosta kommunen cirka 200000 kr om året.

Anne Karlsson (S) yrkar att

1. resultatmålet ska vara 2½ procent,

2. Ljungbergsmuseet tilldelas 0,3 mkr,

3. samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan får 10 gratislektioner i sin körkortsutbildning 1,8 mkr

4. vårdnadsbidraget ska slopas 0,8 mkr.

Budgeten finansieras genom ett resultat 2011 på 7 mkr, 18 mkr i bidrag om socialdemokraterna vinner valet i höst, 8 mkr i befintlig buffert, totalt 33 mkr. Om resultatmålet ligger på 30 mkr återstår då 3 mkr och utav dem kan 1,3 mkr användas för att finansiera yrkandena nr. 2-4.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till socialdemokraternas yrkanden.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till alliansens förslag som lades fram under arbetsutskottets sammanträde.

Mötet ajourneras kl. 11.50- 13.15.

Ordföranden informerar att alliansen har fått indikationer på att kommunen kommer att få ytterligare 15 mkr från regeringen i höst och att alliansen föreslår att resultatmålet sätts till 2½ procent.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på varje yrkande:

1. Resultatmålet ska vara 2½ procent, yrkat av Kommunens Bästa, Socialdemokraterna med bifall av Vänstern och alliansen.

Ordföranden finner att resultatmålet ska sättas till 2½ procent.

2. Vårdnadsbidraget ska slopas, yrkat av Socialdemokraterna med bifall av Vänstern.

Ordföranden finner att vårdnadsbidraget inte ska tas bort.

3. Samtliga elever i den kommunala gymnasieskolan får 10 gratislektioner i sin körkortsutbildning, yrkat av Socialdemokraterna med bifall av Vänstern.

Ordföranden finner att elever i den kommunala gymnasieskolan inte ska få 10 gratislektioner i sin körkortsutbildning.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att inte erbjuda gratis körkortsundervisning och nej-röst enligt socialdemokraternas med flera yrkande att erbjuda gratis körkortsundervisning. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därigenom beslutat att inte föreslå kommunfullmäktige besluta att erbjuda gratis körkortsundervisning.

4. Ljungbergsmuseet tilldelas 300000 kr, yrkat av Socialdemokraterna med bifall av Vänstern.

Ordföranden finner att Ljungbergsmuseet tilldelas 300000 kr.

5. Fotbollsföreningar som driver egna anläggningar på landsbygden med klubbstuga och fotbollsplan får 20000 kr per förening varje år, yrkat av Alternativet.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen inte ska föreslå att fotbollsföreningarna får 20000 kr. Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att inte ge några extra pengar till fotbollsföreningarna och nej-röst för att ge fotbollsföreningarna 20000 kr per år. Omröstningen utfaller med 14 ja-röster och 1 nej-röst.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att inte föreslå kommunfullmäktige att tilldela fotbollsföreningar 20000 kr per år.

6. Besparingskrav på en halv procent av budget i samtliga förvaltningar, yrkat av Kommunens Bästa.

Ordföranden finner att ingen besparing ska göras.

7. Alliansens förslag:

· enskilda vägar 0,7 mkr,

· skolskjuts 0,3 mkr,

· kost 1 mkr,

· medfinansiering fiber 0,5 mkr,

· traineeplatser 3 mkr,

· investeringsbidrag till föreningar 0,1 mkr,

· investeringsbidrag till bygdegårdar 0,1 mkr,

· fritidsgården öppen varje helg 0,5 mkr,

· driftsbidrag till lokalhållande föreningar 0,3 mkr,

· utökade medel till högstadieskolorna så att fler elever får möjlighet att bli behöriga till gymnasieskolan, 2 mkr.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om samtliga förslag som lagts fram av alliansen.

§108 Resultatbalansering kommunledningskontoret 2010

2010/0258  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om resultatbalansering för kommunledningskontoret enligt kommunledningskontorets skrivelse daterad 2010-05-10.

Ärendet

Kommunledningskontoret överlämnar med skrivelse den 10 maj 2010 förslag till resultatbalansering för kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret har 3 072 tkr i tillgängliga medel för resultatbalansering för 2010. Av detta har 1700 tkr beviljats för bidrag till Folkets Hus och underhåll av Grand.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att resterande medel fördelas enligt följande:

· Utredningar 700 tkr

· Högskolecentrum Ljungby 261 tkr,

· Konsumentverksamhet 45 tkr,

· IT-verksamhet 366 tkr.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen beslutar om resultatbalansering för kommunledningskontoret enligt kommun­lednings­kontorets skrivelse daterad 2010-05-10.

§109 Investeringsbidrag till verksamheten i Myrebobacken

2010/0233  805

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna 255000 kr i bidrag till Friluftsfrämjandet i Ljungby för inköp av medbringare.

Finansiering sker genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Ärendet

Friluftsfrämjandet i Ljungby har hos kultur- och fritidsnämnden ansökt om investeringsbidrag för att säkra verksamheten i Myrebobacken. Ansökan avser utbyte av samtliga medbringare, 50 stycken, till en kostnad av 255000 kronor, utbyggnad av stuga 200 00 kronor, samt inköp av snökanon 100000 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden framför i protokoll från sammanträdet den 14 april 2010 att de anser att ett utbyte av medbringare i Myrebobacken är akut och måste åtgärdas innan 2010 års säsong börjar, så de annars skulle utgöra en olycksfallsrisk.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att begära 255000 kronor i tilläggsanslag i 2010 års budget för att kunna ge Friluftsfrämjandet i Ljungby ett bidrag till utbyte av medbringare inför säsongen 2010.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande daterat 2010-04-30 att det finns möjlighet att finansiera bidraget genom kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, där den totala summan är 300 00 kronor.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen beslutar att lämna 255000 kr i bidrag till Friluftsfrämjandet i Ljungby för inköp av medbringare.

Finansiering föreslås ske genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

§110 Tilläggsanslag för investering 2010 till socialnämnden

2010/042  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela socialnämnden 6000 tkr i tilläggsanslag för investeringar 2010.

Finansiering föreslås ske genom minskning av kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Socialnämnden beslutade den 20 januari 2010 att begära tilläggsanslag gällande investeringar om 6000 tkr för 2010. Investeringarna avser ombyggnationer inom omsorgen.

Kommunledningskontoret tillstyrker i skrivelse den 11 maj 2010 begäran om tilläggsanslag och föreslår att investeringarna finansieras genom minskning av k ommunens rörelsekapital.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela socialnämnden 6000 tkr i tilläggsanslag för investeringar 2010.

Finansiering föreslås ske genom minskning av kommunens rörelsekapital.

§111 Kommunal medfinansiering till upprustning av väg 536 i Singeshult

2009/0433  311

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förskottera finansiering med 4,5 mkr till upprustning av väg 536 i Singeshult.

Finansiering av utlåningen föreslås ske genom minskning av rörelsekapitalet.

Ärendet

Cargotec AB har sedan våren 2009 fört samtal med Ljungby kommun, Regionförbundet södra Småland och Vägverket angående breddning av väg 536 vid Singeshult, för bättre förutsättningar att behålla och utöka verksamheten, mindre miljöpåverkan och säkrare väg för de anställda och lokalbefolkningen.

När Regionförbundet södra Småland under 2009 fastställde genomförandeplan för länets länstransportplan 2010-2021 fanns väg 536 inte med i planen.

Kommunledningskontoret skriver den 14 april 2010 att Vägverket, numera Trafikverket, har meddelat att det finns ca 30 mkr i budget för upprustning av väg 536, och att de kräver medfinansiering från kommunen med 4,5 mkr.

Cargotec AB har i en viljeförklaring den 28 augusti 2009 förtecknat vad de är beredda att bidra med. Någon medfinansiering utöver vad som redovisats i den skrivelsen är inte aktuell från Cargotec.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 20 april 2010 kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande i uppdrag att skicka en skrivelse till regionstyrelsen för att begära medel till utbyggnad av väg 536 och överlämnade därefter ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

I skrivelsen till regionförbundet skriver Ljungby kommun att kommunen är villig att pröva möjligheten att förskottera 4,5 mkr för att underlätta hanteringen av ärendet.

När Regionförbundet södra Smålands fullmäktige den 28 maj 2010 beslutade att fastställa länstransportplanen för 2010-2021 beslutades även att bereda plats i planen för väg 536 Lidhult-Singeshult genom att Ljungby kommun förskotterar begärt belopp.

§112 Förvärv av Byholma flygfält

Ks2009/0442  311

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och Fortifikationsverket i vilket kommunen förvärvar del av fastigheten Byholma 3:1 och Grimshult 3:1 för en summa av 8,6 mkr.

Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Ljungby kommun har fått möjlighet att köpa fastigheterna Byholma 3:1 och Grimshult 3:1 av Fortifikationsverket för 8600000 kronor. Fastigheterna har arealen 200,8464 hektar och har tidigare använts som Byholma militärflygplats. På området finns landningsbana, skog och byggnader.

Tekniska kontoret skriver den 11 maj 2010 att avsikten med köpet är att byta bort eller sälja marken till aktiva ägare som kan bidra till att öka sysselsättningen i kommunen. Tekniska kontoret föreslår att kostnaden för köpet täcks av kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2009 att inte påkalla någon företrädesrätt enligt försäljningsordningen för fastigheten Byholma 3:1.

Den 12 januari 2010 beslutade dock kommunstyrelsen att återta det negativa beskedet om företrädesrätt för fastigheten och att meddela Fortifikationsverket att Ljungby kommun önskar påkalla sin företrädesrätt enligt försäljnings-ordningen för denna fastighet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 17 maj 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§113 Försäljning av Byholma flygfält

Ks2010/0301  305

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och VIDA Energi AB i vilken kommunen säljer del av fastigheten Byholma 3:1 för en summa av 4,7 mkr.

Avtalet gäller endast under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förvärva del av fastigheten Byholma 3:1.

Kommunstyrelsen beslutar också att ge tekniska kontoret i uppdrag att via anbud sälja dels fastigheten Grimshult 3:1 och dels merparten av resterande 24 hektar av fastigheten Byholma 3:1.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal mellan Ljungby kommun och VIDA Energi AB, 340 27 Hestra. Enligt avtalet förvärvar VIDA Energi AB ca 160,3 hektar av fastigheten Byholma 3:1 för att kunna expandera sin verksamhet i kommunen.

I förvärvet ingår före detta landningsbanan med kringområde. De villkor som gäller för kommunens förvärv av fastigheten Byholma 3:1 är transporterade på bolaget i försäljningsavtalet.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse daterad 2010-05-31 att kommunstyrelsen även beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att via anbud sälja dels fastigheten Grimshult 3:1 och dels merparten av resterande 24 hektar av fastigheten Byholma 3:1.

§114 Förvärv av studentlägenheterna i Brunnsparken

Ks2010/0204  252

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det reviderade avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, i Brunnsparken.

Finansiering föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ger tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för det aktuella området, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken. Om inte permanent bygglov beviljas ska tekniska kontoret få i uppdrag att projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Kommunstyrelsen beslutar att följande text läggs till punkt 3 i avtalet:

Köpeskillingen skall erläggas kontant 2010-07-01 mot att Ljungby kommun befrias från sitt borgensåtagande i Smålandsbanken.

Ärendet

Politiska överläggningar har förts om studentlägenheterna i Brunnsparken i Ljungby, som är placerade i parken med tillfälligt bygglov. Kommunen avser att köpa samtliga lägenheter för att flytta dem och sälja dem vidare.

Tekniska kontoret föreslår därför i skrivelse daterad den 14 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 april 2010 att kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB i vilket kommunen förvärvar bolagets alla byggnader på fastigheten Ljungby 7:129, belägna i Brunnsparken. Tekniska utskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska kontoret i uppdrag att sälja de förvärvade byggnaderna för avflyttning.

Även kommunstyrelsen beslutar den 11 maj 2010 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Ljungby kommun och Brunnsbolaget i Småland AB. Däremot beslutar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för det aktuella området, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken. Om inte permanent bygglov beviljas, föreslås kommunfullmäktige ge tekniska kontoret i uppdrag att projektera för flyttning till ny, permanent lokalisering.

Den 25 maj 2010 beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ny kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB.

Tekniska kontoret har därefter varit i kontakt med Brunnsbolaget i Småland AB och omförhandlat avtalet. I det reviderade avtalet är köpeskillingen sänkt med 100000 kr till 5400000 kr och tillträdesdagen är framflyttad en månad från 2010-06-01 till 2010-07-01. Även arrendekontraktet för marken är uppflyttad en månad i det reviderade avtalet.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut, att köpa studentbostäderna för att sedan sälja dem för avflyttning.

Conny Simonsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Karl-Gustaf Sundgren (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att köpa studentbostäderna och att därefter ge tekniska kontoret i uppdrag att begära planändring för det aktuella området, i syfte att permanent bygglov ska beviljas för studentlägenheterna i Brunnsparken. Om inte permanent bygglov beviljas, ska tekniska kontoret få i uppdrag att projektera för flyttning av studentbostäderna till ny, permanent lokalisering.

Lars Solling (FP) yrkar att kommunen köper studentbostäderna och flyttar dem till en ny, permanent plats.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på varje yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Conny Simonssons (S) yrkande.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§115 Finansiering av exploatering av Karlsro och Rosendals industriområde

Ks2010/0142  250

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att det finns en gällande taxa som är fastställd utav fullmäktige.

Tekniska utskottet får i uppdrag att titta på taxekonstruktionen för industri- och handelstomter.

Ärendet

Tekniska kontoret har i skrivelse den 10 mars 2010 upprättat en översiktlig exploateringskalkyl för Karlsro och Rosendals industriområden.

Kalkylen innehåller flera osäkerhetsfaktorer, men visar ändå att exploateringen av dessa områden kommer att resultera i ett stort underskott. Detta underskott måste finansieras antingen genom höjda taxor eller genom skattefinansiering, skriver tekniska kontoret den 10 mars 2010.

Under sammanträdet den 22 mars 2010 diskuterar tekniska utskottet den översiktliga exploateringskalkylen och konstaterar att kalkylen resulterar i ett stort underskott. Tekniska utskottet konstaterar dessutom att Ljungby kommun idag saknar taxa för handelsområden och hänvisar istället till tidigare gjorda försäljningar i kvarteret Motellet.

Beredning

Tekniska utskottet överlämnar den 22 mars 2010 exploateringskalkylen för Karlsro och Rosendals industriområden till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§116 Utdelning av medel ur Dahlinfonden 2010

2010/0022  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Röda Korset får ersättning för barnen som kommer från Berga. I övrigt beslutar kommunstyrelsen enligt kommunledningskontorets förslag.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins Biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsens angående inkomna ansökningar.

För 2010 finns cirka 2000000 kronor för utdelning av fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen tilldelas biblioteket i Lagan (cirka 290000 kronor år 2010),

1/7 av medlen delas ut till kulturändamål (cirka 290000 kronor år 2010),

5/7 av medlen delas ut till sociala ändamål (cirka 1450000 kronor år 2010).

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden har lämnat yttranden i ärendet.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medel ur Dahlins Biblioteks- och kulturfond fördelas enligt följande:

Förening

Aktivitet

Ansökt

Förslag

Föreslaget av

Berga Församling

Arrangemang av musikvecka

50000 kr

50 000 kr

KoF

Bergabygdens Folkdansare

Kostnader för lokalhyra, resor, musik och material.

20000 kr

20000 kr

KoF, Soc

Berga Hembygdsförening

Firande av valborg, midsommar, Lagandagen, julskyltning m m.

135000 kr

135000 kr

KoF

Guddarps IF

Avbytarbås, skärmtak och speakerhytt.

137500 kr

137500 kr

KoF, Soc

Lagans Golfklubb

Kostnader för marknadsföring, träningsredskap, träningsläger m m.

185000 kr

185000 kr

KoF

Lagan Innebandyklubb

Resor, redskap och kurser.

100000 kr

100000 kr

KoF, Soc

Lagan Tennisklubb

Tennisskola, besök Swedish Open

8000 kr

8000 kr

KoF, Soc

Nätverkskommittén i Lagan

Förbättring av verksamheten vid fritidsgården i Lagan.

60000 kr

60000 kr

KoF, Soc

Vittaryd-Dörarp Hembygdsförening

Upprustning av kvarnen i Toftaholm, staket m m.

76000 kr

76000 kr

KoF

IOGT-NTO

Inköp av husgeråd, mörkläggningsgardiner, bidrag till el.

40000 kr

40000 kr

KoF, Soc

Lagans Samhällsförening

Utbyggnad av naturstig, renovering av järnvägskiosk, Lagandagen m m.

151000 kr

151000 kr

KoF

Lagangymnasterna

Ledarutbildning

5000 kr

5000 kr

KoF, Soc

Vittaryds Idrottsklubb

Nybyggnation av förråd

40000 kr

40000 kr

KoF, Soc

Åbyskolan

Möbler till cafeterian på Åbyskolan

100000 kr

0 kr

KoF

Röda Korset, Ljungbykretsen

Koloniverksamhet för barn från Ljungby kommun

150000 kr

0 kr

KoF

Förslag

Summa Sociala Ändamål

717 500 kr

Summa Kulturändamål

290000 kr

Biblioteket Lagan

290000 kr

Att fördela

2000000 kr

Totalt

1297500 kr

Återstår att utdela

702500 kr

Ofördelade medel hanteras genom att kommunledningskontoret under 2010 på nytt annonserar om möjligheten att ansöka om bidrag ur fonden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 18 maj 2010 att kommunstyrelsen beslutar att Röda Korset får ersättning för barnen som kommer från Berga. I övrigt föreslås kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

§117 Taxa för Kronoskogsbadet i Ljungby, sommaren 2010

Ks2010/0286  822

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inträde till Kronoskogsbadet i Ljungby ska vara gratis under sommaren 2010.

Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att finansiera bortfallet av intäkter genom eget kapital under 2010. Kultur- och fritidsnämndens budget kompenseras därigenom med 470000 kr.

Ärendet

Ungdomar i kommunen har framfört önskemål om gratis inträde till Kronoskogsbadet i Ljungby.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2010 diskuterade ledamöterna om inträde till Kronoskogsbadet ska vara gratis sommaren 2010 på grund av lågkonjunkturen.

Kommunledningskontoret skriver den 24 maj 2010 att intäkterna för badavgifter på Kronoskogsbadet var 470000 kr under 2009.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet den 18 maj 2010 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§118 Förordnande av kultur- och fritidschef

Ks2010/0311  023

Beslut

Kommunstyrelsen förordnar Pernilla Lydén som chef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 1 augusti 2010.

Ärendet

Den tidigare chefen för kultur- och fritidsförvaltningen tillträdde i februari 2010 tjänsten som chef för miljö- och byggförvaltningen. Tjänsten som kultur- och fritidschef utannonserades i mars 2010. Totalt 34 personer sökte tjänsten.

Rekryteringsgrupper bestående av både politiker, tjänstemän och representanter för fackförbund och arbetsplatsen tittade igenom alla ansökningar och enades om ett urval på sex personer som kallades till intervju.

Efter djupintervjuer och tester utförda av utomstående rekryteringsfirma enades rekryteringsgrupperna om en kandidat. Information om rekryteringsgruppernas förslag till ny kultur- och fritidschef har getts i både den lokala och den centrala samverkansgruppen.

§119 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

1. Tekniska kontoret har i sammanställning den 10 maj 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under april 2010 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Arbetsutskottets protokoll 2010-05-18 (§§ 23-30).

3. Tekniska utskottets protokoll 2010-05-17 (§§ 40-47).

§120 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (Cesam) 2010-02-01.

2. Protokoll från Centrala samverkansgruppen (Cesam) 2010-03-29.

3. Hemställan från Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler, till kommunerna att initiera en dialog med de föreningsdrivna samlingslokalerna och det lokala kulturlivet.

4. Landstinget Kronobergs yttrande över förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland.

5. Synpunkt från stugägare i Ljungby kommun på hantering av planer på vindkraftsutbyggnad runt sjön Bolmen.

6. Kanoting längs Lagaleden. Förslag från Markaryds kommun om att förbättra samarbetet mellan berörda kommuner, näringsidkare och kraftbolag.

7. Information från Miljödepartementet om Naturens År 2010, en nationell satsning för att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald.

8. Revisionsrapport: Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende.

9. Ljungby kommuns yttrande daterat den 17 maj 2010 över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Kronobergs län.

10. Protokoll från Ljungby Utveckling AB 2010-05-18.

11. Protokoll från Ljungby Holding AB 2010-05-18.

12. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har den 18 maj 2010 återkallat tillståndet enligt miljöskyddslagen för Ljungby Maskin AB, lämnat 1990-11-14 gällande verksamhet inom verkstadsindustri på fastigheten Berghem 9:13 i Ljungby kommun.