Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-08-10

Sammanträde 2010-08-10

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Information

2 Förskolan Fogdeskolan presenterar "Tema yrke".

3 Sårbarhet i samband med väderhändelse i Ljungby kommun.

4 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

5 Rapport om ekonomiskt bistånd.

Beslutsärenden

6 Ljungby Kommuns jämställdhetsplan 2010-2011.

7 Delegationsordning för överförmyndaren i Ljungby kommun.

8 Skolskjuts till annan än anvisad skola.

10 Anbudsförfrågan: Ombyggnad av "stora villan", Holmsborg i Lagan.

11 Definition av närproducerad mat.

12 Förfrågan om medfinansiering till lokal fiberförening, Rataryds Framtid.

13 Medborgarförslag: Förbättrad trafiksituation vid Maxis varuintag.

14 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden. Svar på motion.

15 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult.

16 Låt Astradskolans kök bli permanent tillagningskök. Svar på motion

17 Utred förutsättningarna för lokal biogasproduktion. Svar på motion.

18 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och nämnder för Kommunens Bästa.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

19 Redovisning av delegationsbeslut.

§129 Fastställande av dagordning

Ordföranden meddelar att ärendet Ljungby Kommuns jämställdhetsplan 2010-2011 utgår från dagordningen.

§130 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Rektor och personal på förskolan Fogdeskolan presenterar sitt arbete med Tema yrke.

Ljungby kommuns visionsarbete ligger till grund för temaarbetet. Under ett läsår har 4- och 5-åringar på Fogdeskolans förskola besökt olika arbetsplatser för att lära sig om olika yrken. Med hjälp av föräldrarna har mindre grupper av barn bland annat besökt ett bageri, hårfrisör, sjuksköterska, mataffär och en bilaffär.

Efter studiebesöken har barnen och personalen gjort uppföljningar genom redovisningar för varandra, rollekar, praktiska övningar inom de olika yrkesområdena, samt genom böcker och sånger.

Temaarbetet är en del av företag och skola i samverkan, som syftar till att eleverna tidigt ska få komma ut på studiebesök. Det ger barnen en inblick i samhället och stillar deras nyfikenhet.

2. Sofia Käll, Göteborgs universitet, och Katarina Söderberg, Länsstyrelsen Kronobergs län, informerar om Sårbarhet i samband med väderhändelse i Ljungby kommun.

Länsstyrelsen fick under 2009 i uppdrag av regeringen att arbeta med klimatanpassning (Klimatanpassningsuppdraget). I uppdraget ingår att arbeta med frågor som hur man anpassar samhället till klimatförändringar, att öka beredskapen för väderhändelser och hur vi ska hantera en ökad klimattemperatur.

Länsstyrelsen i Kronobergs län började förra året kartlägga hur klimatet förändras i länet. Som en del av det uppdraget har en student vid Göteborgs universitet genomfört en lokal klimateffektprofil för Ljungby kommun.

Genom att studera lokaltidningen och intervjua tjänstemän inom kommunen har studenten kartlagt olika väderhändelser, hur de har påverkat samhället och hur konsekvenserna har hanterats av kommunen.

Kartläggningen visar att kommunen har klarat av väderhändelser mycket bra, men bör titta vidare på vissa områden:

Att klara av mer vatten i systemen,

Att förtydliga ansvarsfördelningen vid väderhändelser och informera allmänheten,

Att behålla kunskap inom kommunen och ta vara på de positiva erfarenheterna från tidigare väderhändelser i det långsiktiga arbetet,

Att planera för väderhändelser och inkludera dem i risk- och sårbarhetsutredningen.

§131 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Rapport om ekonomiskt bistånd.

Sektionschefen inom vuxensektionen på individ- och familjeomsorg (IFO) presenterar den senaste statistiken för ekonomiskt bistånd i kommunen.

§132 Delegationsordning för Överförmyndaren i Ljungby kommun

2010/0300  190

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta delegationsordningen för överförmyndaren i Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till delegationsordning för överförmyndaren i Ljungby kommun. En handläggare har nyligen anställts och i förslaget till delegationsordning uppdrar överförmyndaren åt denna handläggare att avgöra vissa grupper av ärenden, i enlighet med Föräldrabalken 19 kap. 14 §.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 8 juni 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta delegationsordningen för överförmyndaren i Ljungby kommun.

§133 Skolskjuts till annan än anvisad skola

KS2010/0339  623

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte erbjuda gratis skolskjuts till elever som valt annan skola än den som kommunen har anvisat.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 8 juni 2010 kommunledningskontoret uppdraget att utreda möjligheten att låta skolelever som valt att gå i annan än anvisad skola inom Ljungby kommun, få åka med ordinarie kollektivtrafik till och från skolan, samt vad detta skulle kosta.

Kommunledningskontoret skriver den 3 augusti 2010 att möjligheten att åka fritt till och från skolan med ordinarie kollektivtrafik inte skulle omfatta elever inom de friskolor inom grundskolan som etableras i Ljungby. Elev i friskola är inte berättigad till fri kommunal skolskjuts.

Enligt kommunledningskontorets utredning skulle de elever som valt annan kommunal skola än anvisad kunna åka med ordinarie kollektivtrafik eller ordinarie skolskjuts till en linjetrafikhållplats i det område där de bor, i den mån skolskjutsen passerar en sådan hållplats.

Kommunledningskontoret bedömer att ett genomförande av förslaget skulle medföra ökade skolskjutskostnader för kommunen. Initialt bedöms kostnaderna vara måttliga, men på sikt kan de bli betydande, skriver kommunledningskontoret i sin utredning. I utredningen framförs också att förslaget är en nackdel ur rättvisesynpunkt eftersom endast de elever som bor i närheten av vissa hållplatser i linjetrafiken kan bli aktuella.

Yrkanden

Ordföranden yrkar för alliansen att kommunstyrelsen ska besluta att ge gratis skolskjuts till de elever som valt annan skola, även friskola, än den som kommunen har anvisat, om de kan åka med ordinarie kollektivtrafik eller ordinarie skolskjuts till en linjetrafikhållplats i det område där de bor. Dessa förändringar i reglerna för skolskjuts ska genomföras på prov och följas upp efter två år.

Roland Johansson (ALT), med bifall av Alf Johansson (KB), Harriet Kristensson för Socialdemokraterna och Kerstin Wiréhn (V), yrkar avslag på alliansens yrkande.

Anders Bondeson (M) yrkar bifall till alliansens förslag.

Lars Solling (FP), med bifall av Nils-Erik Wetter (KD) och övriga partier i alliansen, yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram ett förslag till regelverk kring alliansens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Lars Sollings (FP) med flera yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden alliansens yrkande om att ge gratis skolskjuts till de elever som valt annan skola mot Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om avslag på alliansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att genomföra alliansens förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens förslag om fri skolskjuts och nej – röst för Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om avslag på alliansens förslag.

Omröstningen genomförs och utfaller med 7 ja-röster och 8 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att inte erbjuda gratis skolskjuts till elever som valt annan skola än den som kommunen har anvisat.

Anteckning

ClasGöran Carlsson (S) framför ett önskemål från Socialdemokraterna att tjänstemännen ska ha en generös tillämpning av skolskjuts då särskilda skäl föreligger.

§134 Upphandling av elenergi

Ks2010/0328  052

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av elenergi i enlighet med det presenterade upphandlingsunderlaget.

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet ska behandlas igen av kommunstyrelsen när upphandlingen är klar, för att fatta beslut om köp av miljömärkt el.

Ärendet

Nuvarande avtal med Kraftaktörerna avseende leverans av elenergi löper ut 2011-12-31 och ny upphandling måste göras. Upphandling görs tillsammans med Markaryd kommun och Älmhults kommun. Elenergi ska levereras till Ljungby kommuns samtliga anläggningar och dotterbolag, totalt 46,8 GWH.

Upphandlingen är inte delbar.Avtal tecknas endast med en leverantör.

Anbud med lägsta pris sominnebär att man tar enbart tar hänsyn till anbudsprisetoch värderas till 100 %.

Eftersom anbudsgivarna endast ska lämna pris rörande arvodet, tar anbudsgivarna inte på sig någon marknadsprisrisk under anbudstiden. För produkterna Bra Miljöval och Miljödeklarerad El önskar kommunen dock pris för produkten.

Upphandlingsvärdet är 16500 000 SEK om året för Ljungby kommun.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 22 juni 2010 att kommunstyrelsen beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av elenergi i enlighet med det presenterade upphandlingsunderlaget.

§135 Anbudsförfrågan: Ombyggnad av "stora villan", Holmsborg i Lagan

KS2010/0317  287

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för totalentreprenad för ombyggnad av Holmsborg i Lagan.

Utvärderingskriterier enligt följande:

1. Pris 90 poäng

2. Kvalitetssystem 5 poäng

3. Miljösystem 5 poäng

Ärendet

Tekniska kontoret har fått i uppdrag av Socialförvaltningen att bygga om ”stora villan” i Holmsborg, Lagan. Ombyggnaden innebär fyra nya lägenheter och personalutrymmen. Finansieringen sker genom Socialförvaltningens projekt 80036, LSS-Boende.

Utvärdering av anbuden avser följande kriterier:

1. Pris 90 poäng

2. Kvalitetssystem 5 poäng

3. Miljösystem 5 poäng

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 14 juni 2010 kommunstyrelsen besluta att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för totalentreprenad för ombyggnad av Holmsborg i Lagan.

Utvärderingskriterier enligt följande:

1. Pris 90 poäng

2. Kvalitetssystem 5 poäng

3. Miljösystem 5 poäng

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§136 Närproducerad mat i Ljungby kommun

2010/0177  390

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att använda en geografisk definition av närproducerad mat. Det geografiska området ska innefatta Småland, Halland, Skåne och Blekinge.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog den 29 mars 2007 en policy och mål för hållbar utveckling i Ljungby kommun. Två av målen handlade om närproducerad och ekologisk mat.

· Minst 10 % av inköpta livsmedel i kronor ska vara ekologiska och /eller Rättvisemärkta.

· Minst 50 % av inköpta livsmedel i kronor ska vara närproducerade.

För att skapa förutsättningar för att uppnå de uppställda målen har två parallella projekt genomförts, dels Närproducerad och ekologisk mat i Ljungby kommun – ett lokalt projekt inom kommunen, dels Dynamik i Småländska kluster – samverkan för lokala producenter av mat och andra intressenter – ett EU-finansierat projekt som drivs på regional nivå.

För att kunna mäta de uppställda målen måste begreppet närproducerat definieras. Definitionen kan antingen göras med geografiska avgränsningar eller med kilometeravstånd. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 17 maj 2010 att kommunstyrelsen beslutar att anta följande definition på närproducerat för Ljungby kommun: Råvaror som producerats inom 15 mils radie från Ljungby stad.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 8 juni 2010 att kommunstyrelsen beslutar att använda en geografisk definition av närproducerad mat. Det geografiska området föreslås innefatta Småland, Halland, Skåne och Blekinge.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att begreppet närproducerad mat istället ska innefatta en 15 mils radie från Ljungby kommun, enligt kommunledningskontorets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om 15 mils radie mot arbetsutskottets förslag om en geografisk definition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

§137 Förfrågan om medfinansiering till lokal fiberförening, Rataryds Framtid

Ks2010/0372  156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera 25% av kostnaden för projektet ”Bredband i byn” till föreningen Rataryds Framtid.

Ärendet

Föreningen Rataryds Framtid jobbar för att ge invånarna i Rataryd by en förbättrad tillgång till det digitala kommunikationsnätet. Föreningen planerar att lägga ner kabeltomtrör i samband med att ett elbolag gräver ner kablar.

För att föreningar och företag på landsbygden ska kunna få projektstöd från länsstyrelsen krävs en offentlig medfinansiering på 25%. Föreningen Rataryds Framtid har därför lämnat in en ansökan om medfinansiering med högst 66046 kr till Ljungby kommun.

Kommunledningskontoret föreslår den 3 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet ”Bredband i byn” med högst 66046 kronor.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

§138 Förbättrad trafiksituation vid Maxis varuintag

KS2010/0126  512

Svar på medborgarförslag.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att temporärt stoppa smitvägen vid Pilvägen och åtgärda bristerna i korsningen mellan cykelvägen och Videgatan.

Ärendet

En medborgare påpekar i ett medborgarförslag brister i trafiksituationen vid Maxis varuintag. Enligt förslagsställaren har lastbilschaufförer inte uppsikt över andra trafikanter när de backar.

För att förhindra olyckor i samband med att cyklister och gående genar över Maxis parkering från Pilvägen kan ett skyddsräcke sättas upp mot GC-vägen. En trafikinventering som utförts av gatu- och parkavdelningen i Hjortsbergsområdet visar dessutom på brister där cykelvägen korsar Videgatan.

I arbetet med centrumplanen kommer in- respektive utfarterna till Maxis parkering att ses över liksom gång- och cykelöverfarter på banvallen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 14 juni 2010 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att temporärt stoppa smitvägen vid Pilvägen och åtgärda bristerna i korsningen mellan cykelvägen och Videgatan.

Tekniska utskottet gav dessutom tekniska kontoret i uppdrag att kontakta Maxi för att informera dem om synpunkterna från förslagsställaren, vilket har gjorts under sommaren 2010.

§139 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden

2009/0598  730

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag till regler för gemensamt boende utifrån hur Värnamo kommun arbetar med denna fråga och regler i kommuner som redan har infört parbogaranti.

Ärendet

Ole Kongstad har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han föreslår att Ljungby kommun bör skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden, genom att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt till det och att man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åsikten.

Socialförvaltningen skriver i yttrande den 25 mars 2010 att om båda personerna i ett parförhållande ska ha rätt till särskilt boende, trots att den ena personen inte har behov av bistånd i denna form, krävs en lagändring och att finansieringsprincipen ska tillämpas. Konsekvenserna skulle annars bli att antalet lägenheter på särskilt boende måste utökas betydligt och utan finansiering, på grund av förvaltningsrättsliga principer och regler om besittningsskydd.

Beredning

Socialnämnden beslutade den 21 april 2010 att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med socialförvaltningens skrivelse.

Arbetsutskottet föreslår den 8 juni 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Lars Solling (FP), yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram ett förslag till regler för gemensamt boende utifrån hur Värnamo kommun arbetar med denna fråga och regler i kommuner som redan har infört parbogaranti.

§140 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

· att teckna ett femårigt avtal med Cargotec Sweden AB om uthyrning av före detta kommunhuset i Lidhult, med rätt till förlängning i tvåårs-perioder.

· att tekniska kontoret får i uppdrag att teckna ett femårigt hyresavtal avseende inhyrning av matsal och kök i Cargotecs fastighet i Lidhult, med rätt till förlängning så länge som Cargotec hyr det gamla kommunhuset i Lidhult.

· att avsätta 4100 tkr till investering för ombyggnad av före detta kommunhuset i Lidhult, vilket återbetalas genom hyresintäkter från Cargotec under 5 år.

· att teckna avtal med Cargotec Sweden AB om förvärv av del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby (sporthallen).

· att avsätta 1500 tkr för förvärv av del av Vagnen 1 i Ljungby (sporthallen) för att kompensera tekniska kontoret för hyresbortfallet på före detta kommunhuset i Lidhult.

· att avsätta 1500 tkr till investering för ombyggnad av sporthall inom del av Vagnen 1 i Ljungby.

· att kompensera tekniska kontorets lokalbank motsvarande 90 tkr/år från år 2011 för internhyra av del av Vagnen 1 i Ljungby avseende kontorslokaler. (Nuvarande internhyra för lokalbanken på före detta kommunhuset är frånräknade).

· att kompensera kultur- och fritidsförvaltningen motsvarande 214 tkr/år från år 2011 för internhyra av sporthallen på fastigheten Vagnen 1 i Ljungby. (Hyresintäkter för kultur- fritidsförvaltningen är frånräknad).

· att ersätta samlingslokalen i före detta kommunhuset med idrottshallen i Lidhult.

· att avsätta 770 tkr för investering av läktare, städrum, hörslinga, scen och ny entré med kapprum i idrottshallen i Lidhult.

· att teckna hyresavtal på 10 år med Olas i Lidhult AB avseende lokal för bibliotek och café.

· att avsätta 1 300 tkr för ombyggnad av hyrd lokal för bibliotek och café (engångsdriftkostnad). Från 2010-10-01 till längst 2011-12-31 kommer bokbussen till Lidhult varannan vecka.

· att kompensera barn- och utbildningsförvaltningen motsvarande 48 tkr/år för internhyra av upprustningen av idrottshallen i Lidhult.

· att bevilja 80 tkr som bidrag till sockenrådet i Lidhult för omläggning av tak.

Sammantaget innebär förslagen en investering på 7870 tkr. Finansiering av investeringarna föreslås ske genom kommunens rörelsekapital.

Förslagen innebär sammantaget en ökad årlig nettokostnad med 352 tkr, vilket ska kompenseras förvaltningarna, samt en engångskostnad på 1 380 tkr för ombyggnad av hyrd lokal och bidrag till godsmagasinets tak. Finansiering föreslås genom minskning av eget kapital, i budget 2011.

Ärendet

Cargotec Sweden AB har behov av kontorslokaler i Lidhult och har framfört att gamla kommunhuset skulle vara lämpligt för detta. För att klara hela behovet av arbetsplatser så är förutsättningen att Cargotec hyr hela fastigheten.

Tekniska kontoret har förhandlat med Cargotec och föreslår i skrivelse den 30 april 2010 att tekniska utskottet ger tekniska kontoret i uppdrag att teckna ett hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec samt ett överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 17 maj 2010 att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen ta fram ett förslag till hyresavtal för uthyrning av kontor i gamla kommunhuset i Lidhult till Cargotec, samt ett förslag till överlåtelseavtal för del av fastigheten Vagnen 1 i Ljungby för motionshall och kontor.

Tekniska utskottet beslutade också att ge tekniska kontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa förslag till och kostnader för ersättningslokaler för bibliotek och samlingslokal. Tekniska utskottet förutsätter att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade.

En arbetsgrupp bestående av Lidhults-bor, politiker och tjänstemän är tillsatt för att ta fram förslag på alternativa platser till samlingslokalen och biblioteket. Pastorsexpeditionen planerar att flytta till egna lokaler. Hembygdsföreningen och Fotoklubben kan behålla sina nuvarande lokaler i källaren.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2010 redovisade tekniska kontoret kostnader för och finansiering av ombyggnation av kommunhuset i Lidhult och överlåtelse av motionshall och kontorslokaler i Ljungby, samt förslag till ersättningslokal för samlingslokal.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni 2010 återremitterades ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med en rapport från arbetsgruppen om vad Lidhults-borna vill ha gjort samt information om kostnaden för kök i den tänkta samlingslokalen, anpassning av tillgängligheten i källarlokalen samt flytt av biblioteket.

§141 Låt Astradskolans kök bli permanent tillagningskök

2010/0067  390

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen, då kommunstyrelsen redan har fattat beslut om att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

Ärendet

Alf Johansson (KB) har i februari 2010 för Kommunens Bästa lämnat in en motion där partiet yrkar att Astradskolans kök snarast möjligt görs om till permanent tillagningskök.

Frågan om hur skolmåltiderna ska tillagas till Astradskolans elever uppstod i samband med att Kungshögsskolans kök ska byggas om. Köket på Kungshögsskolan tillagar idag huvudrätten till 670 elever på Astradskolan.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret fick den 2 mars 2010 i uppdrag av arbetsutskottet att göra en utredning om tillagningskök i kommunen. Utredningen presenterades för arbetsutskottet den 30 mars och den 13 april beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska kontoret i uppdrag att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 8 juni 2010 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen, då kommunstyrelsen redan har fattat beslut om att bygga om Astradskolans kök till permanent tillagningskök.

§142 Utred förutsättningarna för lokal biogasproduktion

2010/0216  403

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige svara att grundliga utredningar om möjligheten att producera biogas i Ljungby kommun har genomförts.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) lämnade i april 2010 in en motion för Miljöpartiet där partiet föreslår att Ljungby kommun initierar en förstudie av lokal biogasproduktion. I motionen skriver Jormfeldt att gasöverskottet från kommunens avfallshantering samt lantbrukens gödselanläggningar borde användas som drivmedel för fordon. Tillgången på tankställen för de gasdrivna bilar som finns på marknaden är begränsad och saknas helt i Ljungby kommun. Miljöpartiet föreslår därför att kommunen låter utreda förutsättningarna för lokal biogasproduktion genom samverkan mellan kommunen, intresserade lantbruksföretag och högskolan i Ljungby.

Ljungby kommuns miljöstrateg har under ett par års tid arbetat med att utreda möjligheten att producera biogas i kommunen. En systemstudie om gasrening och tankningsstation vid Ljungby reningsverk presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 mars 2008. Därefter har även en utredning av möjligheter till ökad gasproduktion på Ljungby reningsverk presenterats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har regelbundet informerats om biogasprojektet och beslutade den 30 mars 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram en nulägesbeskrivning av reningsverket.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 8 juni 2010 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige svara att grundliga utredningar om möjligheten att producera biogas i Ljungby kommun har genomförts.

Motionen föreslås därmed vara besvarad.

§143 Tjänstgöringsordning för ersättare i styrelser och nämnder för Kommunens Bästa

2010/0273  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den reviderade tjänstgöringsordningen för Kommunens Bästa till följande:

1. Miljöpartiet

2. Kristdemokraterna.

Ärendet

Partiet Kommunens Bästa överlämnar förslag till ändrad tjänstgöringsordning när ersättare från det egna partiet saknas i styrelser och nämnder.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 8 juni 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den reviderade tjänstgöringsordningen för Kommunens Bästa.

§144 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag som fattats av kommunledningskontoret under april 2010.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag som fattats av kommunledningskontoret under maj 2010.

3. Tekniska kontoret har i en sammanställning den 8 juni 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under maj 2010.

4. Tekniska kontoret har i en sammanställning den 12 juli 2010 anmält de beslut som fattats av tekniska kontoret rörande markärenden m.m. under juni 2010.

5. Personalutskottets protokoll 2010-05-25, §§ 22-27.

6. Personalutskottets protokoll 2010-06-22, §§ 28-34.

7. Tekniska utskottets protokoll 2010-06-14, §§ 48-60.

8. Arbetsutskottets protokoll 2010-06-08, §§ 31-33.

9. Arbetsutskottets protokoll 2010-06-22, §§ 34-38.

10. Gemensamma nämnden.

Protokollsutdrag 2010-04-26 § 16, budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013. § 18, dokumenthanteringsplan, internkontrollplan och attestförteckning för gemensamma nämnden.

Månadsrapport och prognos avseende budget för gemensamma nämnden för april 2010.

§145 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Granskning av rättssäkerhet och likabehandling inom ekonomiskt bistånd och hemtjänst.

2. Revisionsrapport: Granskning av kommunens engagemang i Kv Hammaren.

3. Protokoll från Ljungby Energinät AB 2010-05-17.

4. Protokoll från Ljungby Energi AB 2010-05-17.

5. Protokoll från Ljungby Utveckling AB bolagsstämma 2010-05-20.

6. Protokoll från Ljungby Holding bolagsstämma 2010-05-20.

7. Protokoll från Ljungbybostäder AB 2010-06-15.

8. Protokoll från Regionförbundet Södra Småland 2010-05-28.

9. Protokoll från Entreprenörsregionen 2010-05-21.

10. Beslut om ansökan om stöd från europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet bifaller Ljungby kommuns ansökan om stöd med 395933 kr, varav 197966 kr avser stöd från Europeiska socialfonden och 197967 kr avser direkt nationell offentlig medfinansiering. Projektet syftar till att motverka ohälsa och långtidssjukskrivning i Ljungby kommun.

11. Länsstyrelsens beslut om ansökan om utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Länsstyrelsen beslutar att tilldela Ljungby kommun max 348500 kr för utveckling av de förebyggande insatserna under år 2011.

12. Landstinget Kronobergs utvärdering av omsättandet av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Kronobergs län 2010.

13. Regionteatern Blekinge Kronoberg, Verksamhetsberättelse 2009.

14. Överenskommelse mellan arbetsförmedlingen i Ljungby och Ljungby kommun om sommarjobb 2010 gällande insatser för att skapa sommarjobb för ungdomar.

15. Förordnande av vikarierande kommunchef sommaren 2010. Under tiden 2010-06-03 till 2010-06-04 och 2010-06-28 till 2010-07-04 tjänstgör Magnus Johansson som kommunchef. Perioden 2010-07-05 till 2010-08-08 tjänstgör Göran Lundberg som kommunchef.

16. Sammanträdesplan för år 2011 från Sveriges Kommuner och Landsting innehållande sammanträdesdagar för beredningar och styrelse.

17. Beslut gällande förbundsavgift till Sveriges Kommuner och Landsting år 2011. Ljungby kommuns avgift år 2011 fastställdes till 646000 kr. År 2010 var avgiften 652000 kr.

18. Boverket meddelar beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler. Ansökan som gällde Vrå 1:27 avslogs.

19. Information om FN:s internationella år för biologisk mångfald och uppmaning att kontakta länsstyrelsen för att söka bidrag inom den förnyade satsningen Lokala Naturvårdsprojekt (LONA).

20. Smålands museum säger upp samarbetsavtalet, som ingicks 1983, kring kulturmiljövårdsfrågor mellan Smålands museum och Ljungby kommun.

21. Energikontor Sydost har genomfört en kartläggning om kommunernas arbete och ambitioner med sitt arbete med hållbart resande. Arbete pågår i samtliga kommuner och några kommuner har goda ambitioner för att minska trafikens miljöpåverkan och bidra till en bättre trafiksäkerhet.

Energikontor Sydost skriver att exempel på påverkansåtgärder för att skapa ett miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt bättre trafiksystem kan vara t ex tävlingar, cykelkampanjer, uppmaning till cykelhjälmsanvändning eller trafiksäkerhetsutbildning i skolorna. Det kan även vara styrande dokument som klimatstrategier och trafiksäkerhetsprogram.

22. Skrivelse till kommunstyrelsen från en elöverkänslig person.