Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-09-14

Sammanträde 2010-09-14

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Information

2 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

4 Rapport ekonomiskt bistånd.

Beslutsärenden

5 Utredning om samordnad fastighetsförvaltning i Ljungby kommun.

6 Ljungby Kommuns jämställdhetsplan 2010-2011.

7 Medborgarförslag: Permanenta landsbygdsrådet för Ljungby kommun.

8 Medborgarförslag: Utveckla Mjälens badplats.

9 Medborgarförslag: Fler bänkar att sitta på i Kronoskogen.

10 Medborgarförslag: Använd den gamla Tingssalen till icke-kristna begravningar och vigslar.

11 Resepolicy för Ljungby kommun.

12 Granskning av kommunens engagemang i Kv Hammaren. Yttrande till revisionsrapport.

13 Begäran om tilläggsanslag för kemikaliehantering på Kronoskogsbadet.

14 Tillsyn och tillståndsgivning i enlighet med Lag om brandfarliga och explosiva varor.

15 Anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagaån, Söderbron.

16 Anbudsförfrågan: Ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter.

17 Anbudsförfrågan: Tillagningskök på Astradskolan.

18 Anbudsinfordran: Schaktentreprenad kv. Nålen 4.

19 Genomförandeavtal avseende del av fastigheten Nålen 4 i Ljungby stad och kommun.

20 Styrgrupp för sanering i Dörarp.

21 Permutation av Stiftelsen Ehrenfried Billengrens testamente, Sundet 1:1.

Diskussionsärenden

22 Sammanträdesdagar 2011.

23 Vitalisering av den demokratiska processen.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

24 Redovisning av delegationsbeslut.

§146 Information

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

2. Nytt om näringsliv.

§147 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Rapport om ekonomiskt bistånd.

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg (IFO) presenterar den senaste statistiken för ekonomiskt bistånd i kommunen.

§148 Samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun

Ks2010/0160  280

Utredning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ordförandes förslag till vidare handläggning av ärendet, med tillägget att ordet eventuellt läggs till texten förslag på hur en samordnad fastighetsförvaltning eventuellt ska genomföras med tidplan för processen:

”Styrelsen för Ljungbybostäder AB och tekniska utskottet har lämnat remissyttrande på Fasticons utredning om samordnad fastighetsförvaltning. Yttrandena tar sin utgångspunkt i utredningens rekommendationer ”Samordning av fastighetsförvaltningen genom att kommunens direktägda fastigheter överförs till Ljungbybostäder AB” och ”Samordning via förvaltningsavtal där Ljungby kommun tecknar ett förvaltningsavtal med Ljungbybostäder AB”.

Remisserna innehåller fler frågeställningar som behöver utredas vidare och konkretiseras. Med anledning av detta föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret och Ljungbybostäder AB ta fram förslag på hur en samordnad fastighetsförvaltning eventuellt ska genomföras med tidplan för processen.

Förutsättningar för förslaget är att det ska vara långsiktigt, att ingen personal ska sägas upp med anledning av förändringen utan erbjudas kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter eller annan karriärplanering samt att det ska finnas beställarkompetens på tekniska kontoret. De rationaliseringar som görs genom samordnad fastighets-förvaltning ska användas till fastighetsunderhåll.

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i december 2010.”

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 8 november 2008 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda och komma med förslag till effektivare fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun.

Utredningen genomfördes av ett externt konsultföretag som fick i uppdrag att se över möjligheter att få en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning och utveckla den professionella fastighetsägarrollen. Den 2 mars 2010 som lämnade konsultföretaget en muntlig redovisning av utredningen för både politiker, personal och fackliga representanter.

Konsultföretaget rekommenderar i sin slutliga analys en samordning av fastighetsförvaltningen genom att kommunens direktägda fastigheter överförs till Ljungbybostäder AB. I andra hand rekommenderas att Ljungby kommun tecknar ett förvaltningsavtal med Ljungbybostäder AB avseende de kommunala verksamheterna.

Beredning

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att skicka utredningen till Ljungbybostäder AB och tekniska kontoret för synpunkter på de två rekommenderade förslagen till en effektivare fastighetsförvaltning i kommunen.

Remissvar har lämnats in i augusti från styrelsen och VDn för Ljungbybostäder AB, tekniska kontoret samt tekniska utskottet.

Ordföranden lämnar under arbetsutskottets sammanträde den 31 augusti 2010 ett skriftligt förslag till vidare handläggning av ärendet:

”Styrelsen för Ljungbybostäder AB och tekniska utskottet har lämnat remissyttrande på Fasticons utredning om samordnad fastighetsförvaltning. Yttrandena tar sin utgångspunkt i utredningens rekommendationer ”Samordning av fastighetsförvaltningen genom att kommunens direktägda fastigheter överförs till Ljungbybostäder AB” och ”Samordning via förvaltningsavtal där Ljungby kommun tecknar ett förvaltningsavtal med Ljungbybostäder AB”.

Remisserna innehåller fler frågeställningar som behöver utredas vidare och konkretiseras. Med anledning av detta föreslår jag att kommunstyrelsen beslutar följande:

Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret och Ljungbybostäder AB ta fram förslag på hur en samordnad fastighetsförvaltning ska genomföras med tidplan för processen.

Förutsättningar för förslaget är att det ska vara långsiktigt, att ingen personal ska sägas upp med anledning av förändringen utan erbjudas kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter eller annan karriärplanering samt att det ska finnas beställarkompetens på tekniska kontoret. De rationaliseringar som görs genom samordnad fastighets-förvaltning ska användas till fastighetsunderhåll.

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i december 2010.”

Arbetsutskottet beslutade den 31 augusti 2010 att föreslå kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret och Ljungbybostäder AB ta fram förslag på hur en samordnad fastighetsförvaltning ska genomföras med tidplan för processen.

Förutsättningar för förslaget är att det ska vara långsiktigt, att ingen personal ska sägas upp med anledning av förändringen utan erbjudas kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter eller annan karriärplanering samt att det ska finnas beställarkompetens på tekniska kontoret. De rationaliseringar som görs genom samordnad fastighetsförvaltning ska användas till fastighetsunderhåll.

Ärendet återrapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i december 2010.

Yrkanden

Harriet Kristenson (S) yrkar att ordet eventuellt ska läggas till framför ska genomföras i ordförandes förslag till beslut.

Sammanträdet ajourneras kl. 8.35-8.40

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§149 Ljungby kommuns jämställdhetsplan 2010-2011

Ks2010/0346  109

Beslut

Kommunstyrelsen antar Ljungby kommuns jämställdhetsplan för 2010-2011.

Ljungbybostäder AB och Ljungby Energi AB ombeds lämna in aktivitetsplaner för 2010 senast 2010-12-31.

Ärendet

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare vart tredje år upprättar en plan för sitt jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen för Ljungby kommun innehåller dels en beskrivning av de åtgärder som diskrimineringslagen kräver, dels aktivitetsplaner för jämställdhetsarbetet i varje förvaltning under åren 2010-2011. Aktiviteterna riktar sig dels mot medarbetarna i Ljungby kommun men även mot jämställdhetsarbete ute i verksamheten gentemot medborgarna. En redovisning av hur de planerade aktiviteterna har genomförts ska tas in i efterföljande plan.

Jämställdhetsplanen utgår ifrån diskrimineringslagen, den europeiska deklarationen för jämställdhet, Ljungby kommuns verksamhetsidé, Ljungby kommuns arbetsgivarpolitiska program samt Ljungby kommuns jämställdhetsprogram för 2007-2010.

Beredning
Personalutskottet beslutar den 22 juni 2010 att efter redaktionella och strukturella förändringar av planen föreslå att kommunstyrelsen antar Ljungby kommuns jämställdhetsplan för 2010-2011.

§150 Permanenta landsbygdsrådet för Ljungby kommun

Ks2010/0107  156

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en intressegrupp för landsbygdsfrågor i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Intressegruppen ska utvärderas efter ett år.

Ärendet

När Ljungby kommun reviderade sitt landsbygdsprogram 2009, bildades ett tillfälligt landsbygdsråd med uppdrag att fungera som en referensgrupp i detta arbete. Rådet bestod av representanter från ett antal sockenråd, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar i kommunen.

Landsbygdsrådet upphörde när det reviderade landsbygdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige hösten 2009.

I mars 2010 inkom ett medborgarförslag där en medborgare föreslår att landsbygdsrådet permanentas och att rådet ska vara en referensgrupp till kommunens politiker i olika frågor som rör landsbygden.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 2 maj 2010 att ett nytt landsbygdsråd bör bildas med syfte att stärka dialogen mellan kommun och invånare på landsbygden. Ett landsbygdsråd kan öka samarbetet mellan kommun, föreningsliv och näringsliv, vilket skulle främja landsbygdsutvecklingen i kommunen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur ett landsbygdsråd kan fungera gällande ansvar och arbetsuppgifter.

Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse den 16 augusti 2010 att kommunledningskontoret får i uppdrag att bilda och leda en intressegrupp för landsbygdsfrågor. Det främsta syftet med denna intressegrupp är att intentionerna i landsbygdsprogrammet förverkligas och att intressegruppen ska vara med och bidra till att handlingsplanen i landsbygdsprogrammet realiseras.

Kommunledningskontoret lämnar också förslag till arbetsformer för denna intressegrupp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 31 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att tillsätta en intressegrupp för landsbygdsfrågor i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att intressegruppen ska utvärderas efter ett år.

§151 Utveckla Mjälens badplats

Ks2010/0125  814

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslagen och meddela att handikappanpassning av Mjälens badplats kommer att ske under år 2011. Parkförvaltningen har fått i uppdrag att röja träd och sly mellan parkeringsplatsen och badplatsen. Ytterligare medel för upprustning av badplatsen med till exempel lekutrustning eller omklädningsrum finns inte för närvarande. När det gäller en eventuell etablering av kioskverksamhet vid badplatsen finns det möjligheter för en utomstående entreprenör att starta sådan verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar också att en uppföljning av ärendet ska ske i Ksau i december 2010.

Ärendet

I en skrivelse den 10 mars 2010 lämnar en medborgare förslag på hur Mjälens badplats kan förbättras för badgäster och båtfolk.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2010 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Därefter har kultur- och fritidsnämnden fått förslaget för yttrande.

Fritidskonsulenten redovisar den 16 juni 2010 ett antal åtgärder och information som svar på medborgarförslaget för kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ta yttrandet som sitt eget.

Kommunledningskontoret föreslår den 5 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslagen och meddela att handikappanpassning av Mjälens badplats kommer att ske under år 2011. Parkförvaltningen har fått i uppdrag att röja träd och sly mellan parkeringsplatsen och badplatsen. Ytterligare medel för upprustning av badplatsen med till exempel lekutrustning eller omklädningsrum finns inte för närvarande. När det gäller en eventuell etablering av kioskverksamhet vid badplatsen finns det möjligheter för en utomstående entreprenör att starta sådan verksamhet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att tacka medborgaren för förslagen och meddela att handikappanpassning av Mjälens badplats kommer att ske under år 2011. Parkförvaltningen har fått i uppdrag att röja träd och sly mellan parkeringsplatsen och badplatsen. Ytterligare medel för upprustning av badplatsen med till exempel lekutrustning eller omklädningsrum finns inte för närvarande. När det gäller en eventuell etablering av kioskverksamhet vid badplatsen finns det möjligheter för en utomstående entreprenör att starta sådan verksamhet.

Arbetsutskottet föreslår också kommunstyrelsen besluta att en uppföljning av ärendet ska ske i Ksau i december 2010.

§152 Fler bänkar att sitta på i Kronoskogen

Ks2010/0111  336

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och beslutar att fler bänkar kommer att placeras ut i Kronoskogen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutar att en uppföljning av ärendet ska ske i Ksau i december 2010.

Ärendet

En medborgare skriver i ett medborgarförslag i mars 2010 att det behövs fler bänkar att sitta på i Kronoskogen. Många äldre personer promenerar där och vill gärna sätta sig och njuta av solen och omgivningen.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2010 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kultur- och fritidsnämnden har därefter fått förslaget för yttrande.

Kultur- och fritidsnämnden meddelar den 16 juni att parkförvaltningen har för avsikt att gallra i Kronoskogen och när det är gjort ska kultur- och fritidsförvaltningen placera ut ett antal bänkar på öppna platser dit solen når större delen av dagen.

Kommunledningskontoret föreslår den 5 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslaget och meddela att fler bänkar kommer att placeras ut i Kronoskogen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att tacka medborgaren för förslaget och meddela att fler bänkar kommer att placeras ut i Kronoskogen av kultur- och fritidsförvaltningen.

Arbetsutskottet föreslår också kommunstyrelsen besluta att en uppföljning av ärendet ska ske i Ksau i december 2010.

§153 Använd den gamla tingssalen till icke kristna begravningar och vigslar

Ks2009/0486  100

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den gamla tingssalen kan användas till icke kristna begravningar och vigslar.

Ärendet

En medborgare har föreslagit att den stora salen i tingshuset kan användas som neutral högtidssal för icke kristna begravningar och vigslar.

Kommunledningskontoret skriver den 17 mars 2010 att lokalen ska inredas så att borgerliga vigslar och begravningar kan hållas där. Fastigheten ägs av Länsförsäkringar som bedriver affärsverksamhet i fastigheten. På grund av att den enda vägen in till tingssalen där en kista kan transporteras in och ut är genom huvudentrén, finns vissa begränsningar i tillgängligheten för begravningar, som då enbart kan hållas under kvällstid eller under helger. Vigslar däremot kan genomföras även under dagtid på vardagar.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2010 att återremittera ärendet för att klargöra med Svenska kyrkan om betalningsansvaret för lokalen när den används för begravning och klargörande om de tre lokalerna som idag tillhandahålls av Svenska kyrkan för borgerliga begravningar är avkristnade.

Kommunledningskontoret informerar i tjänsteskrivelse den 12 augusti 2010 att Svenska Kyrkan har iordningsställt egna lokaler för icke kristna begravningar och att det därför inte är aktuellt att hyra Tingssalen för samma ändamål. Kommunledningskontoret har också besökt de lokaler som tillhandahålls av Svenska Kyrkan och konstaterar att lokalerna är fria från religiösa symboler.

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 att kommunstyrelsen beslutar att den gamla tingssalen kan användas till icke kristna begravningar och vigslar.

§154 Resepolicy för Ljungby kommun

Ks2010/0187  100

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resepolicyn för Ljungby kommun att gälla från den 1 januari 2011.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att ompröva samtliga bilavtal i kommunen och se över om bilavtalen ska se ut som de gör.

Ärendet

Kommunfullmäktige har den 28 april 2009 gett kommunledningskontoret i uppdrag att införa en gemensam bilpool för samtliga förvaltningar, enligt de förslag som tagits fram i bilpoolsutredningen. I uppdraget ingick att ta fram en resepolicy för resor i tjänsten, som ska omfatta både politiker och tjänstemän.

På arbetsutskottets sammanträde den 20 april 2010 redovisade kommunledningskontoret ett förslag till resepolicy. Förslaget har därefter utretts ytterligare av representanter från samtliga förvaltningar.

Beredning

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2010 att återremittera den föreslagna resepolicyn för Ljungby kommun till kommunstyrelsen för utredning om kommunen ska ersätta bilägares självrisk vid skadefall där bilägaren ej orsakat skadan.

Kommunledningskontoret lämnar i tjänsteskrivelse daterad 2010-08-13 svar på frågan om ersättning vis självrisk. Syftet med och beräkningsgrunden för de ersättningar som utgår till de anställda i kommunen är sådan att bilägaren ska kompenseras för de kostnader som resorna innebär, i dessa får även självrisk anses ingå. Det innebär att Ljungby kommun redan idag via milersättningen kompenserar bilägaren för eventuell självrisk. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resepolicyn i oförändrat skick.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta resepolicyn för Ljungby kommun.

§155 Granskning av kommunens engagemang i Kv Hammaren

Ks2010/0332  007

Yttrande till revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget och lämnar det som svar till kommunrevisionen.

Ärendet

Kommunrevisionen lämnade den 17 juni 2010 revisionsrapporten Granskning av kommunens engagemang i Kv Hammaren till kommunstyrelsen för yttrande.

Revisionen har bland annat granskat försäljningen av del av Kv Hammaren till Garvaren Fastighets AB, försäljningen av del av Kv Hammaren till Hammaren ekonomisk förening, kommunens borgensåtagande och krav på motprestation, kommunens bidrag till verksamheten och kraven på motprestation samt vilka avtal och avsiktsförklaringar som finns mellan kommunen och den ekonomiska föreningen.

Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse den 30 juni 2010 förslag till yttrande.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 att kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget och lämnar det som svar till kommunrevisionen.

§156 Begäran om tilläggsanslag för kemikaliehantering på Kronoskogsbadet

Ks2010/0298  822

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 2000 tkr för investering i kemikaliehantering på Kronoskogsbadet och att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 19 maj 2010 att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 2 mkr i årets investeringsbudget till kemikaliehantering på Kronoskogsbadet. Den nuvarande kemikaliehanteringen utgör en allvarlig risk i arbetsmiljön och måste åtgärdas snarast.

Beredning

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 14 juni 2010 att det finns budgeterat 489tkr för kemikaliehanteringsanläggning. För att kunna genomföra åtgärderna krävs ytterligare budget med 2000 tkr. Det finns ingen möjlighet att ombudgetera inom kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag på 2000 tkr för investering i kemikaliehantering på Kronoskogsbadet och att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag på 2000 tkr för investering i kemikaliehantering på Kronoskogsbadet och att finansiering sker genom kommunens rörelsekapital.

§157 Tillsyn och tillståndgivning i enlighet med Lag om brandfarliga och explosiva varor

Ks2010/0385  100

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor i Ljungby kommun.

Ärendet

Den 1 september 2010 träder en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Kommunerna övertar då polisens uppgifter när det gäller tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor och kommunerna får då ta ut avgifter för detta arbete.

Kommunerna får själva bestämma vilken nämnd som ska ansvara för denna tillsyn och tillståndsgivning. Miljö- och byggnämnden i Ljungby har fört en dialog med Räddningstjänsten och kommit fram till att det vore lämpligt och effektivt om miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn och tillståndsgivning av explosiva varor i Ljungby kommun, eftersom de redan idag ansvarar för brandfarliga varor.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 1 september 2010 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt miljö- och byggnämnden att ansvara för tillsyn och tillståndsgivning i enlighet med Lag om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:2011.

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska ansvara för tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor i Ljungby kommun.

§158 Anbudsförfrågan för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagan, Söderbron

2010/0413  311

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut i ärendet.

Ärendet

På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska kontoret upprättat förfrågningsunderlag för byggande av Söderleden inklusive bro över Lagaån, Söderbron.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt tekniska kontoret att genomföra upphandlingen enligt upprättat förfrågningsunderlag och att uppdra åt tekniska kontoret att efter utvärdering påbörja upphandlingen.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§159 Ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter

2010/0395  223

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för totalentreprenad för ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter enligt följande utvärderingskriterier:

1. Pris 80 poäng

2. Referenser 10 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng

Ärendet

Tekniska kontoret, husavdelningen har för avsikt att begära in anbud för ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter.

Entreprenadform är totalentreprenad.

Projektet är kostnadsberäknat till 5 000 tkr.

Finansieringen sker inom befintlig investeringsbudget.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för totalentreprenad för ombyggnad av hissar i kommunens fastigheter.

Förslag till utvärderingskriterier är:

1. Pris 80 poäng

2. Referenser 10 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§160 Ombyggnad av Astradskolans kök till tillagningskök

2010/0396  287

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för delad entreprenad, med rätt att sammanföras till generalentreprenad, gällande ombyggnad av Astradskolans kök till tillagningskök enligt följande utvärderingskriterier:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Ärendet

Tekniska kontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bygga om Astradskolans kök till ett tillagningskök.

Anbudsinfordran avses att utföras för delad entreprenad med rätt att sammanföras till generalentreprenad.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för delad entreprenad, med rätt att sammanföras till generalentreprenad, gällande ombyggnad av Astradskolans kök till tillagningskök.

Förslag till viktning av utvärderingskriterier är:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§161 Anbudsinfordran schaktentreprenad kv Nålen 4

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utvärdering av anbud för schaktentreprenad ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 80%

2. Referenser 10%

3. Kvalité 5%

4. Miljö 5%

Ärendet

Tekniska kontoret ska utföra mark- och vattensanering av del av fastigheten Nålen 4. Uppskattad mängd massor är 5000 m3.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska kontoret att utvärdering av anbud för schaktentreprenad ska ske utifrån följande kriterier:

1. Pris 80%

2. Referenser 10%

3. Kvalité 5%

4. Miljö 5%

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§162 Genomförandeavtal avseende del av fastigheten Nålen 4 i Ljungby stad och kommun

2009/0293  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med BoKlok Housing AB.

Ärendet

Anne Karlsson (S) lämnade för socialdemokraterna in en motion angående Ljungby kommuns bostadspolitik i oktober 2000. I motionen föreslås att Ljungby kommun tar initiativ att bygga exempelvis BoKlok lägenheter.

Tekniska kontoret fick den 13 december 2001 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på lämplig mark som kan användas för byggnation av billiga bostäder. I uppdraget ingick även att därefter uppta diskussion med möjliga byggföretag för att få till stånd byggnation av lägenheter.

Tekniska kontoret har den 19 augusti 2010 upprättat ett preliminärt genomförandeavtal med BoKlok Housing AB, c/o Skanska AB, Solna. Avtalet är upprättat för genomförande av byggnationen av bostäder inom fastigheten Nålen 4 vid korsningen av Axel Ångbagares gata och Högarörsgatan.

Avtalet har upprättats som ett fullföljande av det markanvisningsavtal som kommunen träffade med Skanska Sverige AB 2010-04-21/23. Genom avtalet överlåter kommunen cirka 7483 kvm av fastigheten Nålen 4 till bolaget för en köpeskilling av 1994800 kronor.

Bolaget ska bekosta fastighetsbildning samt erlägga avgifter för vatten och avlopp enligt gällande taxor. Bolaget skall på området uppföra 22 lägenheter enligt bolagets förslag om flerbostadshus inom det sk Boklok-konceptet där detta avtal är det första av tre då fastigheten avses bebyggas i tre etapper. Med avtalet förbinder sig bolaget att följa de med detaljplanen förenade bestämmelserna.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen godkänna det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med BoKlok Housing AB.

Jäv

ClasGöran Carlsson (S) deltar inte i ärendet.

§163 Styrgrupp för sanering i Dörarp

2010/0504  427

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse en styrgrupp för sanering i Dörarp med följande deltagare; kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet, miljö- och byggnämndens ordförande och vice ordförande.

Ärendet

Marken vid f.d. metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. Ljungby kommun har av Länsstyrelsen den 25 september 2008 beviljats bidrag för förberedelse för dessa åtgärder med 90 % av de verifierade kostnaderna.

Kommunen konstaterar i ansökan till Länsstyrelsen bland annat att byggnaden på Dörarp 5:78 måste rivas för att möjliggöra saneringsarbetena. Byggnaderna ägs av IHD Industrihotell AB. Kommunledningskontoret skriver den 16 juli 2009 att Ljungby kommun eller Ljungby Holding AB skulle kunna köpa aktierna i IHD Industrihotell AB. Den 18 augusti 2009 beslutade dock kommunstyrelsen att inte godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan Ljungby kommun och säljaren.

Inför fortsatt arbete med saneringen i Dörarp skriver tekniska kontoret den 9 augusti 2010 att en styrgrupp för arbetet bör utses. Gruppen föreslås bestå av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande och miljö- och byggnämndens ordförande.

I styrgruppen bör även miljövårdsdirektören på Länsstyrelsen ingå samt den person som blir projektledare för arbetet och den konsult som håller i samordningen av projektet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen att utse en styrgrupp för sanering i Dörarp med följande deltagare; kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och miljö- och byggnämndens ordförande.

§164 Permutation av Stiftelsen Ehrenfried Billengrens testamente, Sundet 1:1

Ks2007/0301  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom skrivelsen om ändrad ansökan om permutation rörande Sundet 1:1.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2008 att Ljungby kommun ska söka Kammarkollegiets tillstånd att sälja delar av fastigheten Sundet 1:1, det vill säga, ansöka om permutation av Ehrenfried Billengrens testamente som föreskriver hur fastigheten Sundet 1:1 ska användas. Kammarkollegiet beslutade den 8 juni 2009 att medge Ljungby kommuns ansökan.

Ljungby kommun har därefter uttryckt önskemål om att ändra den beviljade permutationen av Stiftelsen Ehrenfried Billengrens testamente så att stiftelsens kvarvarande markområden kan överlåtas till Vittaryd- Dörarps Hembygdsförening.

För att Kammarkollegiet ska kunna fatta beslut i ärendet måste kommunstyrelsen besluta om en sådan ansökan innan den 30 september 2010.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 31 augusti 2010 kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom skrivelsen om ändrad ansökan om permutation rörande Sundet 1:1.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§165 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag som fattats av kommunledningskontoret under juni 2010.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag som fattats av kommunledningskontoret under augusti 2010.

3. Arbetsutskottets protokoll 2010-08-31, §§ 39-41.

4. Tekniska utskottets protokoll 2010-08-23, §§ 61-63.

5. Tekniska utskottets protokoll 2010-08-30, §§ 64-67.

§166 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Socialnämndens yttrande till revisionsrapport: Granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende.

2. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2010-05-31.

3. Protokoll från Energikontor Sydost AB:s bolagsstämma 2010.

4. Månadsrapport från Gemensamma nämnden juli 2010.

5. Redovisning av Ljungby kommuns egenkontroll för området skydd mot olyckor.

Tekniska kontoret redovisar de åtgärder som vidtagits för att uppfylla uppsatta lokala säkerhetsmål. Åtgärderna är bland annat brandutbildning för barn i förskoleklass, ökat samarbete med miljö- och byggförvaltningen, erfarenhetsutbyte med grannkommuner, förbättrad övningsverksamhet för deltidspersonalen och utökat samarbete med SOS Alarm.

6. Ansökan om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning från Centrum för Informationslogistik.

7. Underrättelse från Länsstyrelsen om tillsyn av överförmyndarens verksamhet. Tillsynsbesöket kommer att äga rum den 11 oktober 2010.

8. Förordnande av vikarierande förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. Under tiden 2010-09-01 till och med längst 2010-10-31 tjänstgör Bengt S. Gustafsson som förvaltningschef.

9. Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting.

Ljungby kommun har beviljats 1,4 miljoner kronor i statligt stöd för energieffektivisering under åren 2010-2014.

10. Sammanställning över ansökningar om stimulansbidrag 2010.

11. Driftbidrag till enskilda vägar.

Regionförbundet södra Småland meddelar att man, efter att ha tillfrågat kommuner och vägsamfälligheter, beslutat att inte engagera sig vidare i frågan om att harmonisera reglerna för driftbidrag till enskilda vägar.

12. Låt staden grönska, en skrift om klimatanpassning genom grönstruktur från Boverket.

Träd, grönområden och dammar kan både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden. En förutsättning är att de placeras strategiskt och integreras med stadens bebyggelse.

13. Länsstyrelsen meddelar den 1 september 2010 beslut om återkallelse av tillstånd till miljöfarlig verksamhet – Atlas Copco Construction Tools AB (före detta Dynapac), på företagets egen begäran.