Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-10-05

Sammanträde 2010-10-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Roland Johansson.

Information

2 Ungdomsrådet - redovisning. - Conny Simonsson, Kerstin Wiréhn

3 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Uppföljning

5 Rapport från föreningen Garveriet i Ryssby om arbetets fortskridande och ekonomi. - Sven-Olof Sjöholm

6 Rapport ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

7 Intern kontroll - kartläggning av gjorda inköp under 2009.- Carl-Fredrik Ledin

8 Externa bidrag till kommunala projekt. - Bo Dalesjö

Beslutsärenden

9 Handlingsplan för missbruk av alkohol, droger och tobak. - Mikael Fransson

10 Avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet. - Göran Lundberg

11 Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar. - Magnus Johansson

12 Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar m m inom kommunstyrelsens förvaltningar. - Magnus Johansson

13 Delårsbokslut och budgetuppföljning. - Bo Dalesjö, Magnus Johansson (Handlingar: Visionsarbete och delårsrapport.)

14 Budget kommunledningskontoret 2011. - Magnus Johansson, Jan Melkersson, Marie Wallin, Peter Wiman

15 Ansökan om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning. - Jan Melkersson

16 Förfrågan om projektbidrag från Ljungby centrumförening. - Jan Melkersson

17 Återanvändning före återvinning. Svar på motion. - Jan Melkersson

18 Bestämmande av hyresnivåer vid uthyrning av Tingssalen. - Peter Wiman

19 Utnyttjande av ekonomiskt överskott för hyra av lokaler för kontor och personalutrymmen i Tingshuset. - Peter Wiman

20 Tekniska kontorets budget 2011. - Katarina Hildebrand, AnnKristin Rådberg

21 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Förslag till projektplan. - Carl Håkansson

22 Förslag till höjning av VA-taxan. - Ronnie Björkström

23 Tomtpriser för handels- och industritomter. - Bert Milling

24 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7. - Per-Olov Almqvist

25 Förfrågan om försäljning av del av fastigheterna Eka 3:2 och Eka 3:3 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

26 Fler parkeringsplatser vid Lagavallen. - Svar på medborgarförslag. - Jan Bernhardsson, Bengt Gustafsson

27 Taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen. - Bengt Gustafsson, Ulla Gunnarsson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

28 Redovisning av delegationsbeslut.

§167 Fastställande av dagordning

Beslut

Ärendena om Utredning kring effekterna av arbetslösheten och Upprätthållande av politiska uppdrag under återstoden av mandatperioden behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendena om utredning kring effekterna av arbetslösheten och upprätthållande av politiska uppdrag under återstoden av mandatperioden kan tas upp under dagens sammanträde.

§168 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Ungdomsrådet – redovisning.

En lokal uppföljning av kommunens ungdomspolitik (LUPP) har genomförts genom en enkätundersökning bland ungdomar. Media programmet ska nu göra en utställning av resultatet och svaren ska ligga till grund för inflytandedagen år 2011.

Ungdomsrådet har följt upp arbetet inför och under valet; ungdomarna hjälpte till att lämna ut information för att få fler ungdomar att rösta och några ungdomar arbetade som valförrättare under valdagen.

Ungdomsrådets webbsida ska tas bort. Istället ska information spridas genom facebook. Ungdomarna söker stöd i sitt arbete med att snygga upp parkbänkarna i Ljungby.

2. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

3. Nytt om näringsliv.

§169 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får i uppdrag att om ett år följa upp kartläggningen av gjorda inköp avseende resebyråtjänster och arbetskläder, skyddskläder och skyddsskor.

Ärendet

1. Rapport från Föreningen Garveriet i Ryssby om arbetets fortskridande och ekonomi.

Ordförande och vice ordförande i Föreningen Garveriet i Ryssby berättar om garveriets historia och arbetet med att renovera fastigheten.

2. Rapport ekonomiskt bistånd.

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg (IFO) presenterar den senaste statistiken för ekonomiskt bistånd i kommunen.

3. Intern kontroll – kartläggning av gjorda inköp under 2009.

Inköpsansvarig redovisar intern kontroll av gjorda inköp inom tre områden som inte har granskats tidigare; resebyråtjänster, arbetskläder, skyddskläder och skyddsskor, samt städprodukter.

Kommunstyrelsen noterar att kommunledningskontoret bör arbeta mer med att informera om avtal genom intranätet och antalet avropare i verksamheterna bör minskas.

4. Externa bidrag till kommunala projekt.

I samband med kommunstyrelsens yttrande till revisionsrapporten granskning av kommunens administration kring EU-bidrag och nationella bidrag, beslutade kommunstyrelsen den 15 september 2009 att genomföra en jämförelse med andra kommuner.

Controllern redovisar under dagens sammanträde resultatet av jämförelsen som kommunledningskontoret har gjort avseende extern finansiering och framför allt då EU stöd.

§170 Utredning kring effekterna av arbetslösheten

Ks2010/0161  140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att klargöra de frågor som diskuterats under dagens sammanträde.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande skriver den 22 mars 2010 att lågkonjunkturen har slagit hårt mot företagen i Ljungby kommun, vilket har fått till följd att arbetslösheten har ökat från 2 % under de senaste åren till nuvarande nivå på 8 %.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på vad Ljungby kommun skulle kunna göra för att minska effekterna av arbetslösheten. Det samlade förslaget ska beskriva möjliga åtgärder med kostnadsredovisning och konsekvensbeskrivningar.

Kommunledningskontoret presenterar under dagens sammanträde förslag till åtgärder för att sysselsätta arbetslösa personer inom kommunens verksamheter och föreningar.

Beredning

Arbetsutskottet gav den 21 september 2010 kommunledningskontoret i uppdrag att revidera förslagen till åtgärder med utgångspunkt från arbetsutskottets synpunkter och att överlämna förslagen till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunledningskontorets förslag om utbildning till personlig assistent och sjuksköterska överlämnas till personalutskottet för vidare utredning.

Arbetsutskottet beslutar att även utbildning för undersköterskor ska ingå i utredningsuppdraget som ges till personalutskottet.

Yrkanden

Maria Hultman (S), med bifall av Pia Johansson (S), yrkar återremiss av ärendet för att klargöra de frågor som diskuterats under dagens sammanträde.

§171 Handlingsplan vid missbruk av alkohol, droger och tobak

KS2010/0229  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den föreslagna handlingsplanen vid missbruk av alkohol och droger samt bruk av tobak.

Ärendet

Hälsoprogrammet innefattar handlingsplaner avseende friskvård, rehabilitering, missbruk av alkohol, droger och tobak samt företagshälsovård.

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har arbetat fram förslag på handlingsplan för missbruk av alkohol, droger och tobak.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2010 att återremittera ärendet till personalutskottet för att utveckla planen.

Personalutskottet föreslår den 22 september 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta den föreslagna handlingsplanen för missbruk av alkohol och droger samt bruk av tobak.

§172 Avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet

Ks2010/0447  190

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet. Avtalet ska bygga på självkostnadsprincipen och följas upp efter 6 månader och därefter årligen i samband med att överförmyndaren lämnar verksamhetsberättelse.

Ärendet

Kommunledningskontoret har fått en förfrågan från Älmhults kommun om Ljungby kommun kan åta sig uppdraget att administrera och handlägga ärenden enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet åt Älmhults kommun.

Förfrågan har beretts genom dialog mellan kommunledningskontoren i Ljungby och Älmhult. Kommunjuristen och överförmyndaren i Ljungby har därefter tagit fram avtalsförslag som är kommunicerat med Älmhult, enligt kommunledningskontorets skrivelse den 13 september 2010.

För att klara arbetsuppgiften behöver Ljungby kommun förstärka med ytterligare en jurist.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 kommunstyrelsen teckna avtal med Älmhults kommun om administrations- och handläggningstjänster enligt lagstiftning om överförmyndarverksamhet. Avtalet ska bygga på självkostnadsprincipen och följas upp efter 6 månader och därefter årligen i samband med att överförmyndaren lämnar verksamhetsberättelse.

§173 Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar

Ks2010/0420  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med upphävande av tidigare beslut § 10/2010 fatta följande beslut:

1. Ros-Marie Hillerstål-Karlsson, Annelie Danielsson, Karin Skogh och Eva-Marie Norén-Holgersson ges fullmakt att var för sig utkvittera de paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser som lämnas i samband med hämt­ning av kommunens post.

2. Kommunikations- och IT-chef Peter Wiman ges fullmakt att vidaredelegera rätt att utkvittera paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser till den post­distributör som kommunen har avtal med.

3. Kommunchef Roland Eiman, kommunikations- och IT-chef Peter Wiman och ekonomichef Magnus Johansson ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost.

4. Teknisk chef AnnKristin Rådberg, fastighetschef Jan Bernhardsson och exploateringschef Per-Olov Almqvist ges full­makt att var för sig utkvittera till tekniska kontoret ställd värdepost.

5. Ekonomichef Magnus Johansson, controller Carl Fredrik Ledin och redovisningsekonom Lisbeth Larsson, ges fullmakt att var för sig med kontrasignation av ekonomi­handläggare Åsa Linnarson, ekonomihandläggare Birgitta Johansson eller ekonomi­handläggare Lilian Andersson, utkvittera bankmedel och underteckna plusgiro­utbetalningar.

Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 27 augusti 2010 att kommunstyrelsen ändrar sin delegationsordning för utkvittering av värdehandlingar med anledning av personalförändringar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen beslutar att med upphävande av tidigare beslut § 10/2010 fatta följande beslut:

6. Ros-Marie Hillerstål-Karlsson, Annelie Danielsson, Karin Skogh och Eva-Marie Norén-Holgersson ges fullmakt att var för sig utkvittera de paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser som lämnas i samband med hämt­ning av kommunens post.

7. Kommunikations- och IT-chef Peter Wiman ges fullmakt att vidaredelegera rätt att utkvittera paketavier, postförskotts- och värdeförsändelser till den post­distributör som kommunen har avtal med.

8. Kommunchef Roland Eiman, kommunikations- och IT-chef Peter Wiman och ekonomichef Magnus Johansson ges fullmakt att var för sig utkvittera värdepost.

9. Teknisk chef AnnKristin Rådberg, fastighetschef Jan Bernhardsson och exploateringschef Per-Olov Almqvist ges full­makt att var för sig utkvittera till tekniska kontoret ställd värdepost.

10. Ekonomichef Magnus Johansson, controller Carl Fredrik Ledin och redovisningsekonom Lisbeth Larsson, ges fullmakt att var för sig med kontrasignation av ekonomi­handläggare Åsa Linnarson, ekonomihandläggare Birgitta Johansson eller ekonomi­handläggare Lilian Andersson, utkvittera bankmedel och underteckna plusgiro­utbetalningar.

§174 Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar

Ks2010/0419  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 18/2009), ändra i kommunstyrelsens reglemente för att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Chef kommunikation och IT

Roland Eiman Peter Wiman

Ekonomichef Inköpsansvarig

Magnus Johansson CarlFredrik Ledin

Personalchef Löneekonom

Marie Wallin Margaretha Andersson

Teknisk chef Fastighetschef

AnnKristin Rådberg Jan Bernhardsson

Exploateringschef Fastighetsingenjör

Per-Olof Almqvist Hans-Jörgen Holmberg

VA- och renhållningschef

Ronnie Björkström

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivel­ser, som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av an­ställd som styrel­sen bestämmer.

Kommunledningskontoret föreslår den 27 augusti 2010 att kommunstyrelsen, med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 18/2009), beslutar att ändra i kommunstyrelsens reglemente med anledning av personalförändringar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen beslutar att med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 18/2009), ändra i kommunstyrelsens reglemente för att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Chef kommunikation och IT

Roland Eiman Peter Wiman

Ekonomichef Inköpsansvarig

Magnus Johansson CarlFredrik Ledin

Personalchef Löneekonom

Marie Wallin Margaretha Andersson

Teknisk chef Fastighetschef

AnnKristin Rådberg Jan Bernhardsson

Exploateringschef Fastighetsingenjör

Per-Olof Almqvist Hans-Jörgen Holmberg

VA- och renhållningschef

Ronnie Björkström

§175 Delårsbokslut och budgetuppföljning

Ks2010/0473  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2010.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2010.

§176 Budget Kommunledningskontoret 2011

Ks2010/  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets budgetförslag för år 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar förslag till kommunledningskontorets budget 2011.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till kommunledningskontorets budget 2011.

§177 Ansökan om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning

Ks2010/0425  046

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar medel till de fem utvecklingsprojekten enligt CILs ansökan (totalt 910 tkr).

Medlen tas från den miljon som anslogs i 2010 års budget för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning och att de betalas ut efterhand som projekten startas.

Ärendet

Centrum för Informationslogistik (CIL) har av kommunstyrelsen ansökt om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning. I ansökan daterad 2010-09-06 berättas att CIL under hösten 2010 initierar flera projekt som syftar till att skapa nya utbildningar, öka internationellt samarbete och fortsätta det forskningsarbete som påbörjades under 2009. För att kunna genomföra projekten behöver CIL ekonomiskt stöd.

Projekten inkluderar bland annat:

· En utökning av tjänst som hanterar partnerföretagsprogrammet från 0,8 tjänster till 1,3 tjänster.

· Uppbyggandet av en alumni-databas som underlättar hanteringen av kontakter med tidigare studenter för marknadsföring, gästföreläsningar och partnerföretagsuppgifter mm.

· Utveckling av nya yrkeshögskoleutbildningar – en förlängning av Industriell försäljning och en ny inom försäljning av tjänster och service.

· Utveckling av samarbetet med fackhögskolan i Bern, Schweiz.

· Forskningsprojekt tillsammans med näringslivet.

Kommunledningskontoret skriver i tjänsteskrivelse daterad 2010-09-06 att projekten som CIL initierar är viktiga för den fortsatta utvecklingen av verksamheten och föreslår att kommunen bör anslå de medel som CIL ansöker om.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen beviljar medel till de fem utvecklingsprojekten enligt CILs ansökan (totalt 910 tkr).

Arbetsutskottet föreslår också att medlen tas från den miljon som anslogs i 2010 års budget för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning och att de betalas ut efterhand som projekten startas.

§178 Förfrågan om projektbidrag från Ljungby Centrumförening

Ks2010/0414  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

· Bevilja kostnadsfri avstängning av gator och andra ytor vid Ljungby Centrumförenings större evenemang.

· Anslår pengar till förstärkning av centrumutvecklarens tjänst med tre dagar i månaden under tiden 2010-11-01 till 2011-05-31 (totalt 117,600 kr exkl. moms)

· Ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna och eventuellt författa en ansökan till det föreslagna projektet.

Åtgärderna finansieras genom kommunledningskontorets överskott 2009.

Ärendet

Ljungby Centrumförening berättar i skrivelse daterad 2010-08-30 att de under våren 2010 har fattat beslutet att ta krafttag för att utveckla såväl den egna föreningen som det långsiktiga arbetet med stadskärnan.

Centrumföreningen söker kommunens hjälp i följande frågor i utvecklingsarbetet:

· Fri avstängning under större evenemang.

· Strategisk centrumutveckling.

· Kompetensutveckling.

Kommunledningskontoret har handlagt ärendet och skriver den 6 september 2010 att utvecklingen av centrum bör drivas av kommun, handlare och fastighetsägare tillsammans och föreslår att kommunen bejakar alla de tre förslagen som inkommit från Ljungby Centrumförening.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att:

· Bevilja kostnadsfri avstängning av gator och andra ytor vid Ljungby Centrumförenings större evenemang.

· Anslår pengar till förstärkning av centrumutvecklarens tjänst med tre dagar i månaden under tiden 2010-11-01 till 2011-05-31.

· Ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna och eventuellt författa en ansökan till det föreslagna projektet.

Kommunledningskontoret föreslår att åtgärderna finansieras genom kommunledningskontorets överskott 2009.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 kommunstyrelsen besluta att:

· Bevilja kostnadsfri avstängning av gator och andra ytor vid Ljungby Centrumförenings större evenemang.

· Anslår pengar till förstärkning av centrumutvecklarens tjänst med tre dagar i månaden under tiden 2010-11-01 till 2011-05-31.

· Ger kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna och eventuellt författa en ansökan till det föreslagna projektet.

Åtgärderna föreslås finansieras genom kommunledningskontorets överskott 2009.

§179 Återanvändning före återvinning

Ks2009/0254  456

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun ska uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet. Därmed anses motionen vara bifallen.

Ärendet

Kjell Jormfeldt (MP) föreslår i en motion den 4 februari 2010 att kommunen undersöker förutsättningarna för att starta en verksamhet för tillvaratagande och återanvändning av kasserade med fungerande föremål på återvinningsstationen Bredemad och att etablering av sådan verksamhet uppmuntras.

Kommunledningskontoret har utrett möjligheterna till och konsekvenserna av att starta en verksamhet för återanvändning enligt Jormfeldts förslag.

I tjänsteskrivelse daterad 2010-02-04 skriver kommunledningskontoret att det finns flera frivilligorganisationer i Ljungby som samlar in återanvändningsbara produkter och säljer dem i butik. Det finns därför en risk för att en liknande verksamhet i kommunal regi skulle konkurrera med de butikerna.

Kommunledningskontoret föreslår att Ljungby kommun inte ska starta föreslagen verksamhet i egen regi, men att kommunen bör uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ljungby kommun bör dock uppmuntra ideella och privata initiativ inom verksamhetsområdet.

Kommunledningskontoret föreslår i en reviderad skrivelse registrerad den 4 oktober 2010 att en sådan uppmuntran rent praktiskt kan ske genom Nyföretagarcentrum och kontakter med redan etablerade företag inom branschen.

§180 Bestämmande av hyresnivåer för uthyrning av Tingssalen

Ks2010/0402  806

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande hyra ska gälla vid uthyrning av tingssalen:

Hyra, heldag

Föreningar…………………….... 800 kr

Företag………………………. . 1600 kr

Internt för Ljungby kommun…. 1000 kr

Vid kvälls- eller halvdagshyra utgår 50% av priset.

Ärendet

Ljungby kommun hyr i Tingshuset arkiv, arkivkontor samt Tingssalen av Länsförsäkringar. Tingssalen är utrustad för att kunna hyras ut till föreningar och företag för till exempel föredrag, mässor och konferenser. Salen kan också hyras ut till begravningsbyråer.

I en tjänsteskrivelse daterad 2010-09-08 föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen beslutar om taxa för uthyrning av Tingssalen, i enlighet med de hyresnivåer som kultur- och fritidsförvaltningen tillämpar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen beslutar att följande hyra ska gälla vid uthyrning av tingssalen:

Hyra, heldag

Föreningar…………………….... 800 kr

Företag………………………. . 1600 kr

Internt för Ljungby kommun…. 1000 kr

Vid kvälls- eller halvdagshyra utgår 50% av priset.

§181 Beslut om utnyttjande av ekonomiskt överskott för hyra av lokaler för kontor och personalutrymmen i Tingshuset

Ks2010/0403  042

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att låta kommunledningskontoret ta i anspråk överskottet för kommunledningskontoret för åren 2008-2009, för att hyra ytterligare arbetsrum i Tingshuset.

Ärendet

Kommunledningskontoret anhåller i tjänsteskrivelse den 8 september 2010 att kommunstyrelsen beslutar att låta kommunledningskontoret ta i anspråk överskottet för kommunledningskontoret för åren 2008-2009, för att hyra ytterligare arbetsrum i Tingshuset.

Behovet av ytterligare arbetsrum i Tingshuset har uppstått sedan kommunledningskontoret fått i uppdrag att arkivera Hertzbergs fotosamling som består av cirka 250000 bilder med lokal anknytning. Arbetet beräknas vid heltidsarbete ta cirka 2-3 år att genomföra eftersom varje bild måste flyttas till arkivbeständigt material innan den arkiveras. Arbetet kan utföras inom ramen för arbetsmarknadsprojekt som en lämplig uppgift för den som behöver arbetsträning.

För att kunna genomföra arkiveringen av fotosamlingen behöver ytterligare utrymmen tas i anspråk. I anslutning till befintliga arkivlokaler i Tingshuset finns för närvarande tre kontor på en yta av 90 kvadratmeter lediga. Länsförsäkringar kan erbjuda Ljungby kommun uthyrning av dessa tre lokaler för cirka 60000 kr om året. Kommunledningskontoret föreslår att ett 3-årigt avtal tecknas med Länsförsäkringar och att finansiering sker genom att en del av överskottet för kommunledningskontoret för 2008-2009 tas i anspråk.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen beslutar att låta kommunledningskontoret ta i anspråk överskottet för kommunledningskontoret för åren 2008-2009, för att hyra ytterligare arbetsrum i Tingshuset.

§182 Tekniska kontorets budget 2011

Ks2010/0455  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets budgetförslag för år 2011.

Ärendet

Inför budget 2011 har tekniska kontoret fått en minskning av budgetramen. Budgetför­änd­ringarna består av ramminskning för miljöundersökning i Dörarp och i Bolmen, åter­föring av tidigare kompensation för kapitalkostnader, ekonomtjänst till kommunled­ningskontoret, finansiering av inköpstjänst och demografifaktor.

Budgetförändringarna innehåller även en ramökning för inflationskompensation, kompensation för höjd intern­ränta och internhyra, tillskott till enskilda vägar, till iordningställande av ytor utmed E4:an, till kostavdelningen samt för ett tillagningskök i Astradskolan.

Tekniska kontoret skriver den 16 september 2010 att budgetnivån för tekniska kontoret är låg och bör justeras tillbaka till tidigare års nivå när ekonomin tillåter. Tekniska kontoret behöver resurser för att förvalta kommunalt kapital i form av gator, vatten- och avloppsledningar samt lokaler. Tekniska kontoret önskar också höja standarden på kommunens parker och räddningstjänsten behöver ökade resurser.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 september 2010 kommunstyrelsen godkänna tekniska kontorets budgetförslag för år 2011.

§183 Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor

Ks2010/0449  170

Förslag till projektplan

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektplanen för framtagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ärendet

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är en lag som syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Kommunerna skall, med utgångspunkt från den lokala riskbilden, besluta om ett handlingsprogram varje mandatperiod.

Handlingsprogrammets syfte är att med utgångspunkt från medborgarnas behov och den lokala riskbilden redovisa vilka prioriteringar som görs för den närmaste mandatperioden. I handlingsprogrammet beskrivs vilka säkerhetsmål som sätts upp och vilka prestationsmål som verksamheten åtar sig att utföra.

Tekniska kontoret har i skrivelse den 19 augusti 2010 gjort en projektplan. Projektplanen beskriver framtagandet av ett handlingsprogram för kommande mandatperiod.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 september 2010 kommunstyrelsen godkänna projektplanen för framtagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor.

§184 Förslag till höjning av VA-taxan

Ks2010/0256  346

Beslut

Kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till höjning av VA-taxa för Ljungby kommun.

Ärendet

Rådet för kommunal redovisning har lämnat en ny rekommendation för redovisning av intäkter, innebärande att fortsättningsvis ska anslutningsavgiften periodiseras på investeringsprojekten. På grund av förändrade redovisnings­regler och ökade verksamhetskostnader föreslår tekniska kontoret att driftbudgeten kompenseras genom en kraftigare höjning av VA-taxan.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 7 september 2010 att brukningsavgiftens fasta del höjs med 339 kronor per år och den rörliga delen av avgiften med 2,49kronor per m3. Brukningsavgiften för en normalvilla blir 6786 kronor per år och anläggningsavgiften för nyanslutning till vatten och avlopp 89095 kronor per år.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 september 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till höjning av VA-taxa för Ljungby kommun.

§185 Tomtpriser för handelstomter och industritomter

Ks2010/0450  356

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för återrapportering direkt till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 1 juni 2010 åt tekniska utskottet att titta på taxekonstruktionen för industri- och handelstomter.

Tekniska kontoret skriver den 6 september 2010 att kommunens gällande pris för industritomter idag är lägst 20 kr/ m2 för marken med tillägg på 40 kr/m2 där grovplanering har utförts. Ljungby kommun har tidigare tagit 2.5 gånger industrimarkspriset för handelstomter, det vill säga 50 kr/m2, med tillägg på 40 kr/m2 där grovplanering har utförts. För att närma sig kostnadstäckning för de nya områdena Karlsro och Rosendal borde dessa priser höjas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 september 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

att industrimarkspriset justeras i Ljungby stad till lägst 35 kr/m2 ,

att tomtpriset för handelstomter fastställs till lägst 95 kr/m2,

att tillägget för grovplanering, där det utförts, skall vara 45 kr/m2,

och att ett tillägg för skyltläge mot väg E4 och väg 25 om 10 kr/m2 införs.

De justerade tomtpriserna föreslås gälla från och med 2011-01-01.

Yrkanden

Ordföranden yrkar, med bifall av Anders Bondeson (M), att priset för handelstomter fastställs till 90 kr/ m2 och att priset för grovplanering ska vara 40 kr/m2 .

Sammanträdet ajourneras kl. 14.20-14.40.

Ordföranden föreslår därefter att ärendet återremitteras till tekniska kontoret för återrapportering direkt till kommunstyrelsen.

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras till tekniska kontoret och finner att ärendet ska återremitteras.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att ärendet ska återremitteras och nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 7 nej-röster (en avstod från att rösta). Se separat omröstningsbilaga. Då är det ordförandes röst som avgör och kommunstyrelsen beslutar därmed att ärendet återremitteras till tekniska kontoret.

§186 Försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7

Ks2010/0445  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet mellan Max Hamburgerrestauranger och Ljungby kommun i vilket kommunen överlåter cirka 8830 m2 av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 1147 900 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett preliminärt avtal mellan Max Hamburgerrestauranger och Ljungby kommun. Avtalet är upprättat inom ramen för ”detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart”.

Genom avtalet överlåter kommunen cirka 8830 m2 av fastigheten Berghem 1:7 för en köpeskilling om 1147 900 kronor. Kommunen ska bekosta fastighetsbildningen. Bolaget förbinder sig att inom nio månader uppföra grunden till en restaurangbyggnad. Marken ska grovplaneras av kommunen varför ersättning även för denna har inräknats i den överenskomna köpeskillingen. Kommunen skall också bygga fram gatan samt vatten och avlopp till tomten. Dessa åtgärder ingår dock som ett led i exploateringen av hela området. Avtalet är villkorat av Ljungby kommunstyrelses godkännande men också av att bygglov erhålles för en hamburgerrestaurang enligt bolagets koncept liksom bygglov för stolpskylt längsmed väg E 4.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 september 2010 kommunstyrelsen godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan Max Hamburgerrestauranger och Ljungby kommun.

§187 Förfrågan om försäljning av del av fastigheterna Eka 3:2 och Eka 3:3 i Ljungby kommun

2009/0568  252

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Ljungby Trafikövningsbana ABs ansökan om förvärv på grund av att området förvärvats av kommunen för att möjliggöra utbyggnad av Eka industriområde. Ljungby Trafikövningsbana AB hänvisas till alternativa lokaliseringsmöjligheter.

Ärendet

Ljungby Trafikövningsbana AB begär den 19 oktober 2009 att förvärva ett område om ca 30 ha av fastigheterna Eka 3:2 och Eka 3:3. Syftet med förvärvet är att använda området som halkbana för tunga fordon.

Tekniska kontoret skriver den 7 juli 2010 att det aktuella området förvärvats av kommunen för att möjliggöra utbyggnad av Eka industriområde. I översiktsplanen är områdena utlagda som utredningsområden för industriändamål. Dessutom har i översiktsplanen avsatts en sträckning för byggnation av den framtida Europabanan för höghastighetståg.

Tekniska kontoret anser att bolaget bör hänvisas till andra platser i kommunen för utbyggnad av sin verksamhet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2010 kommunstyrelsen att besluta att avslå Ljungby Trafikövningsbana ABs ansökan om förvärv på grund av att området förvärvats av kommunen för att möjliggöra utbyggnad av Eka industriområde. Ljungby Trafikövningsbana AB hänvisas till alternativa lokaliseringsmöjligheter.

§188 Medborgarförslag: Fler parkeringsplatser vid Lagavallen

Ks2008/0017  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och meddela förslagsställaren att plankontoret har fått i uppdrag att se över området kring Lagavallen, bland annat trafiksituationen och parkeringsplatser.

Ärendet

En medborgare föreslår i ett medborgarförslag att det behövs fler parkeringsplatser vid Lagavallen.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 januari 2008 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 17 september 2010 att kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget att bygga ut fler parkeringsplatser för verksamhetsutövarna på Lagavallen.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 30 augusti 2010 att lämna följande yttrande över medborgarförslaget: Kultur- och fritidsnämnden anser att det för närvarande inte finns någon brist på parkeringsplatser. Inom en snar framtid kommer det dock att behövas fler parkeringsplatser. Grusplanen försvinner när Åsikten byggs och samtidigt byggs BoKlok.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 september 2010 kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget att bygga ut fler parkeringsplatser för verksamhetsutövarna på Lagavallen.

§189 Taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen

Ks2010/0442  371

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen med följande objektsfaktor och åtgärdsfaktor:

Objektsfaktor = totalhöjden över mark på objektet i meter.

Totalhöjd/verk/ meter

Objektsfaktor

0 = 20

10

> 20 = 50

20

> 50 =120

40

> 120 = 150

50

> 150 = 200

60

> 200

70

Åtgärdsfaktor = typ av åtgärd

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

Ärendet

Ljungby kommun har fått in de första ansökningarna om bygglov för vindkraft.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 1 september 2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen med följande objektsfaktor och åtgärdsfaktor:

Objektsfaktor = totalhöjden över mark på objektet i meter.

Totalhöjd/verk/ meter

Objektsfaktor

0 = 20

10

> 20 = 50

20

> 50 =120

40

> 120 = 150

50

> 150 = 200

60

> 200

70

Åtgärdsfaktor = typ av åtgärd

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för handläggning av vindkraftsanläggningar enligt plan- och bygglagen med följande objektsfaktor och åtgärdsfaktor:

Objektsfaktor = totalhöjden över mark på objektet i meter.

Totalhöjd/verk/ meter

Objektsfaktor

0 = 20

10

> 20 = 50

20

> 50 =120

40

> 120 = 150

50

> 150 = 200

60

> 200

70

Åtgärdsfaktor = typ av åtgärd

Åtgärdsfaktor

Nybyggnad

utom detaljplan

Nybyggnad

inom detaljplan

Bygglov + bygganmälan

12

8

Bygganmälan

5

5

§190 Upprätthållande av politiska uppdrag under återstoden av mandatperioden

Ks2010/0509  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att medge att Sten Moberg (FP) får behålla sina uppdrag under återstoden av mandatperioden.

Ärendet

Sten Moberg (FP) har i skrivelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige den 5 oktober 2010 meddelat att han kommer att flytta från Ljungby kommun i månadsskiftet oktober/november 2010.

Moberg innehar för närvarande uppdragen som ordförande i tekniska utskottet, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i brottsförebyggande rådet.

§191 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden m m som fattats av tekniska kontoret under juli och augusti 2010.

2. Personalutskottets protokoll 2010-09-22, §§ 35-46

3. Tekniska utskottets protokoll 2010-09-20, §§ 78-85

4. Arbetsutskottets protokoll 2010-09-21, §§ 42-45

§192 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Socialnämndens yttrande över revisionsrapport: Granskning av rättssäkerhet och likabehandling inom ekonomiskt bistånd och hemtjänst.”

2. Val av nämndemän till Växjö Tingsrätt.

3. Insamlande av uppgifter om befintlig och planerad IT-infrastruktur i Kronobergs län.

4. PTS medfinansierar bredbandsprojekt.

5. Information från Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.

6. Skrivelse angående utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten från Industrigruppen återvunnen energi.

7. Kungsbacka kommuns miljörapport.

Kungsbacka kommun har under våren 2010 tagit fram en miljörapport. I rapporten följs antagna miljömål upp. Rapporten innehåller också en beskrivning av miljötillståndet i Kungsbacka kommun.