Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2010-11-02

Sammanträde 2010-11-02

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Alf Johansson.

Beslutsärenden

2 Utredning kring möjligheten att föra över VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB. - Åke Danielsson, AnnKristin Rådberg, Ronnie Björkström

3 Begäran om utökad investeringsram år 2011, Sunnerbogymnasiet. - Magnus Johansson

4 Äskande från kultur- och fritidsnämnden, 300 tkr till budget 2011. - Magnus Johansson

5 Skattesats 2011. - Magnus Johansson

6 Ljungby kommun budget 2011, med plan 2012-2015. - Magnus Johansson

7 Ryssbygymnasiet. Uppdrag om eventuellt köp samt ansvar för verksamheten.

8 Utredning kring effekterna av arbetslösheten. Kommunala sysselsättningsåtgärder. - Christer Cederberg

9 Valfrihet inom äldreomsorgen. Svar på motion. - Eva-Marie Norén Holgersson

10 Efterlevnad av lagen om tillgänglighet. Svar på motion. - Bert Milling

11 Rivning av gamla Åbyskolan samt återställning efter rivning. Utvärderingskriterier för anbudsinfordran. - Hans-Jörgen Holmberg

12 Ombyggnad av kemikaliehantering i Sunnerbohallen och Kronoskogsbadet. Utvärderingskriterier för anbudsinfordran. - Jan Bernhardsson

13 Medlemskap i föreningen Husbyggnadsvaror. - Johan Mansfeld

14 Upphandling av mattransporter. - CarlFredrik Ledin

15 Medfinansieringsförfrågan till Smålands marknad. - Anette Olsson

16 Höjning av hemsändningsbidrag. - Anette Olsson

17 Utdelning av medel ur Dahlinfonden omgång 2 år 2010. - Peter Wiman

18 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2011. - Eva-Marie Norén Holgersson

19 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2011. - Eva-Marie Norén Holgersson

20 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2011. - Eva-Marie Norén Holgersson

21 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2011. - Eva-Marie Norén Holgersson

22 Gemensamma nämnden budget 2011-2013, verksamhetsplan 2012-2013. - Gun Lindell, Marie Elm-Ågren

Uppföljning

23 Uppföljning av gemensamma nämnden. Gun Lindell, Marie Elm-Ågren

24 Rapport ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

Information

25 Företagsamma Bolmenbygden - destinationsutveckling. - Josefin Granrot

26 Information om verksamheten på Fyren. - Lars Solling, Anders Nilsson

27 Från bespisning till restaurang. Inspiration kring mat i offentlig sektor. - Mikael Bäckman, Annica Thor kl 11.30

28 Kommunstyrelsens ordförande informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

30 Redovisning av delegationsbeslut.

§193 Utredning angående möjligheten att föra över VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB

Ks2009/0229  100

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att VA- och renhållningsverksamheten inte ska flyttas över till Ljungby Energi AB.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2008 att uppdra åt kommunlednings­kontoret att utreda möjligheten att föra över VA- ochrenhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB.

Kommunledningskontoret redovisar i utredning den 21 april 2009 möjligheten att föra över VA- och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB. En överföring kan var en bra lösning men medför på kort sikt inte några tydliga kostnadsfördelar. Båda verksamheterna fungerar utmärkt idag. På längre sikt däremot behöver man inte endast tänka på överföring av verksamhet från en verksamhet till en annan utan på möjligheten att skapa ett modernt samhälls­tillvänt miljöföretag i tiden. Ur flera aspekter, inte minst från brukarens, måste det vara rationellt att alla kommunala naturliga monopol hanteras från en enda organisation.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2009 att en mera omfattande utredning genomförs med inriktning mot att skapa ett kommunalt miljö- och energibolag.

Den 14 september 2010 överlämnade externa konsulter en konsekvensutredning för energi- och miljöbolag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 september att skicka konsekvensutredningen för ett energi- och miljöbolag på remiss till tekniska utskottet och styrelsen för Ljungby Energi AB.

Beredning

Tekniska utskottet överlämnade den 18 oktober ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut och utan att yttra sig.

Arbetsutskottet överlämnade den 19 oktober ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Efter ajournering kl. 08.20 – 09.15 sammanfattar ordföranden att kommunstyrelsen har följande att ta ställning till:

- Beslut om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.

- Beslut om VA- och renhållningsverksamheten inte ska flyttas över till Ljungby Energi AB.

- Beslut om renhållningsverksamheten ska flyttas över till Ljungby Energi AB och att VA-delen flyttas över i ett senare skede.

- Beslut om renhållningsverksamheten ska flyttas över till Ljungby Energi AB samt att VA-delen flyttas över vid ett datum som fastställs på dagens sammanträde.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordförande frågar kommunstyrelsen om renhållningsverksamheten ska flyttas över till Ljungby Energi AB och VA-delen ska flyttas över i ett senare skede eller att flytten ska omfatta både VA- och renhållningsverksamheten vid ett och samma tillfälle. Ordföranden finner att flytten ska omfatta både VA- och renhållningsverksamheten vid ett och samma tillfälle.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att renhållningsverksamheten ska flyttas över till Ljungby Energi AB och att VA-delen ska flyttas över i ett senare skede, nej-röst för att både VA- och renhållningsverksamheten ska flyttas över vid ett och samma tillfälle.

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 3 nej-röster (3 avstod från att rösta). Se separat omröstningsbilaga.

Beslutsordning 3

Ordförande frågar slutligen kommunstyrelsen om renhållningsverksamheten ska flyttas över till Ljungby Energi AB och VA-delen ska flyttas över i ett senare skede eller om VA- och renhållningsverksamheten inte ska flyttas över till Ljungby Energi AB. Ordföranden finner att VA- och renhållningsverksamheten inte ska flyttas över till Ljungby Energi AB.

§194 Begäran om utökad investeringsram år 2011, Sunnerbogymnasiet

Ks2010/0474  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsram för år 2011 med 1,2 mkr för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

Ärendet

Sunnerbogymnasiet planerar att utöka yrkesförarutbildningen för vuxna med 16 platser. Skolan har sökt och blivit beviljade statsbidrag som täcker driftskostnaderna för utbildningen. Ytterligare ett fordon behövs dock för att kunna driva utbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade därför den 20 september 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsramen för år 2011 med 1,2 mkr för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

Kommunledningskontoret föreslår i ett yttrande daterat 2010-10-07 att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2011 utökas med 1,2 mkr enligt nämndens förslag.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsram för år 2011 med 1,2 mkr för inköp av lastbil till Sunnerbogymnasiet.

§195 Äskande från kultur- och fritidsnämnden 300 tkr till budget 2011

Ks2010/0508  041

Beslut

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att omfördela inom sin totala budget för att få en ekonomi i balans.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 september 2010 att äska 300 tkr i budgeten för år 2011 som beslutas av kommunfullmäktige i november 2010.

Kommunledningskontoret föreslår i ett yttrande daterat 2010-10-06 att kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att omfördela inom sin totala budget för att få en ekonomi i balans.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens äskande. Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att omfördela inom sin totala budget för att få en ekonomi i balans.

§196 Skattesats 2011

Ks2010/0428  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober månad lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 september 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa skattesatsen till 20:96 per skattekrona.

§197 Ljungby kommun budget 2011 med plan 2012-2015

Ks2010/0519  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2011 enligt kommunledningskontorets budgetförslag.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om budget 2011 i juni i år. Eftersom det är valår ska dock budgeten beslutas av nyvalda kommunfullmäktige under november månad.

Kommunledningskontoret har uppdaterat budgeten utifrån beslut fattade av kommunfullmäktige samt nya skatteprognoser och en ny pensionsprognos.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2011 enligt kommunledningskontorets budgetförslag.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar att vårdnadsbidraget ska tas bort från budgeten. Karl-Gustaf Sundgren (C) med instämmande av Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordförande frågar kommunstyrelsen om vårdnadsbidraget ska vara kvar i budgetförslaget eller tas bort från budgetförslaget och finner att vårdnadsbidraget ska vara kvar i budgetförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att vårdnadsbidraget ska vara kvar i budgetförslaget, nej-röst för att vårdnadsbidraget ska tas bort från budgetförslaget.

Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 6 nej-röster (en avstod från att rösta). Se separat omröstningsbilaga.

§198 Ryssbygymnasiet

Ks2010/0285  612

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Ljungby Holding AB i uppdrag att genomföra köpet av Ryssbygymnasiet AB om Kronobergs Läns Landsting erbjuder kommunen den möjligheten.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ansvara för verksamheten inom Ryssbygymnasiet AB vid ett eventuellt köp.

Ärendet

Kommunstyrelsens presidium har på uppdrag av kommunstyrelsen Ks2010-06-08 § 127 lämnat anbud på Ryssbygymnasiet AB.

Styrelsen för Ljungby Holding AB beslutar den 23 september 2010 § 15 att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att ge Ljungby Holding AB i uppdrag att genomföra köpet av Ryssbygymnasiet AB om Kronobergs Läns Landsting erbjuder kommunen den möjligheten.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge Ljungby Holding AB i uppdrag att genomföra köpet av Ryssbygymnasiet AB om Kronobergs Läns Landsting erbjuder kommunen den möjligheten.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ansvara för verksamheten inom Ryssbygymnasiet AB vid ett eventuellt köp.

§199 Utredning kring effekterna av arbetslösheten

Ks2010/0161  140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra följande sysselsättningsåtgärder, enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2010-10-11:

· Resursanställningar

· Kombination praktik och arbete för ungdomar under 25 år

· Instegsjobb till personer som invandrat

· Särskilt utfyllnadsbidrag till föreningar som anställer personer med bidrag från Arbetsförmedlingen

· Förstärkning av Nyföretagarcentrum och inkubatorverksamhet

· Röjning av kommunala tomter och mark.

Åtgärderna beräknas kosta 13,3 mkr.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande skriver den 22 mars 2010 att lågkonjunkturen har slagit hårt mot företagen i Ljungby kommun, vilket har fått till följd att arbets-lösheten har ökat från 2 % under de senaste åren till nuvarande nivå på 8 %.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på vad Ljungby kommun skulle kunna göra för att minska effekterna av arbetslösheten. Det samlade förslaget ska beskriva möjliga åtgärder med kostnadsredovisning och konsekvensbeskrivningar.

Kommunledningskontoret presenterade för arbetsutskottet den 21 september 2010 en rad förslag till åtgärder för att sysselsätta arbetslösa personer inom kommunens verksamheter och föreningar. Kommunledningskontoret fick därefter i uppdrag att vidareutveckla förslagen och återkomma till kommunstyrelsen för beslut i frågan.

Kommunledningskontoret presenterar under dagens sammanträde reviderade förslag till sysselsättningsåtgärder.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 kommunstyrelsen besluta att genomföra följande sysselsättningsåtgärder, enligt kommunledningskontorets förslag daterat 2010-10-11:

· Resursanställningar

· Kombination praktik och arbete för ungdomar under 25 år

· Instegsjobb till personer som invandrat

· Särskilt utfyllnadsbidrag till föreningar som anställer personer med bidrag från Arbetsförmedlingen

· Förstärkning av Nyföretagarcentrum och inkubatorverksamhet

· Röjning av kommunala tomter och mark.

Åtgärderna beräknas kosta 13,3 mkr.

§200 Valfrihet inom äldreomsorgen

Ks2010/0151  732

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta socialnämndens yttrande som sitt eget och avslå motionen.

Ärendet

Gun Lindell (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion den 19 mars 2010 i vilken hon yrkar att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att

1. införa en kvalitetsgaranti med ett tak för antal personal hos en omsorgstagare,

2. utveckla kontaktmannaskapet med tydliga regler om vad kontaktmannaskapet innehåller, ge varje vårdtagare rätt till två timmar ”egen tid” per vecka tillsammans med kontaktpersonen där vårdtagaren själv får välja aktivitet, och

3. införa en timbank där vårdtagaren själv kan spara tid en vecka för att kunna få extra hjälp vid behov.

Beredning

Socialförvaltningen bemöter i skrivelse den 11 juni 2010 de olika förslagen, jämför Ljungby kommuns verksamhet med andra kommuner, beskriver hur verksamheten fungerar idag och anger vilka konsekvenser ett genomförande av förslagen skulle medföra resursmässigt.

Socialnämnden beslutar den 25 augusti 2010 att översända förvaltningens skrivelse som eget yttrande.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 27 september 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens yttrande som sitt eget och besluta att motionen är besvarad.

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens yttrande som sitt eget och besluta att motionen är besvarad.

§201 Efterlevnad av lagen om tillgänglighet

KS2010/0195  730

Svar på motion

Beslut

Med hänvisning till de åtgärder tekniska kontoret vidtagit för att förbättra tillgängligheten i Sunnerbohallen och på övriga platser i kommunen, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.

Ärendet

Gun Lindell och ClasGöran Carlsson har för Socialdemokraterna lämnat in en motion angående efterlevnad av lagen om tillgänglighet. Motionärerna yrkar den 13 april 2010 att de enkelt avhjälpta hinder som finns i protokollet från tillgänglighetskonsulten angående badet i Sunnerbohallen omedelbart rättas till. Dessutom vill motionärerna att man i framtiden i Ljungby kommun och dess olika bolag i ett tidigt skede använder sig av vad tillgänglighetskonsulter och lagen säger.

Tekniska kontoret besvarar den 6 oktober 2010 motionen. Tekniska kontoret skriver att arbetet med att åtgärda de enkelt avhjälpa hindren i Sunnerbohallen pågår och innan 2010 års utgång ska alla dessa hinder vara åtgärdade.

Tekniska kontoret redovisar att husavdelningen alltid använder sig av tillgänglighetskonsult vid ny- och ombyggnationer. Gatu- och parkavdelningen har med konsulthjälp tagit fram ett stort antal åtgärder för enkelt avhjälpta hinder. Arbete pågår med att prioritera och kostnadsberäkna dessa. Gatu- och parkavdelningen använder alltid tillgänglighetskonsult vid om- och tillbyggnad av gatumiljöer. Även Ljungbybostäder anlitar redan idag tillgänglighets-konsulter vid om- och nybyggnad.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 oktober 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen är bifallen, med hänvisning till de åtgärder tekniska kontoret vidtagit för att förbättra tillgängligheten i Sunnerbohallen och på övriga platser i kommunen.

§202 Rivning av gamla Åbyskolan samt återställning efter rivning

KS2010/0507  236

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att utföra anbudsinfordran för en mark/rivnings-entreprenad.

Förslag till viktning av utvärderingskriterier är:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Ärendet

Tekniska kontoret har i uppdrag av kommunstyrelsen och dess tekniska utskott att riva gamla Åbyskolan.

Anbudsinfordran avses att utföras för en mark/rivnings-entreprenad.

Utvärdering av anbud avses att utföras enligt följande viktning:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 oktober 2010 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att utföra anbudsinfordran för en mark/rivnings-entreprenad.

Förslag till viktning av utvärderingskriterier är:

4. Pris 90 %

5. Kvalitetssystem 5 %

6. Miljösystem 5 %

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att se över möjligheten att ta vara på den klocka som idag finns inmurad i fasaden på gamla Åbyskolan och återanvända denna på lämpligt sätt.

§203 Ombyggnad av kemikaliehantering i Sunnerbohallen och Kronoskogsbadet

KS2010/0506  287

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att begära in anbud för ombyggnad av kemikaliehanteringen i Sunnerbohallen och Kronoskogsbadet. Finansiering sker genom befintlig investeringsbudget.

Förslag till utvärderingskriterier är:
Bygg Process

1. Pris 90 poäng 80 poäng

2. Referenser 0 poäng 10 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng 5 poäng


Ärendet

Tekniska kontoret informerar i skrivelse daterad den 30 september 2010 om sin avsikt att begära in anbud för ombyggnad av kemikaliehanteringen i Sunnerbohallen och Kronoskogsbadet.

Projektet kommer att handlas upp som två skilda totalentreprenader, en byggentreprenad och en processentreprenad. Kostnaden beräknas bli 2500 tkr.

Finansiering sker genom befintlig investeringsbudget.

Utvärdering av anbuden avser följande kriterier:
Bygg Process

1. Pris 90 poäng 80 poäng

2. Referenser 0 poäng 10 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng 5 poäng

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 oktober 2010 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att begära in anbud för ombyggnad av kemikaliehanteringen i Sunnerbohallen och Kronoskogsbadet. Finansiering sker genom befintlig investeringsbudget.

Förslag till utvärderingskriterier är:
Bygg Process

1. Pris 90 poäng 80 poäng

2. Referenser 0 poäng 10 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng 5 poäng

§204 Begäran om att få ansöka om medlemskap i föreningen Husbyggnadsvaror, HBV.

KS2010/0526  301

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningskontoret att söka medlemskap i Föreningen Husbyggnadsvaror för Ljungby kommuns räkning.

Medlemsavgiften finansieras genom kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Föreningen Husbyggnadsvaror, HBV, informerar den 23 augusti 2010 i ett informationsbrev om sin verksamhet. Föreningens verksamhet består av upphandling av varor, förupphandling av varor, entreprenadupphandlingar och produktkvalitetsarbete. Föreningens ramavtal är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling.

Tekniska kontoret skriver den 15 oktober 2010 att Ljungby kommun behöver ramavtal avseende avrop av husbyggnadsvaror. Medlemmar i föreningen kan utnyttja ramavtalen men har även rätt att upphandla och teckna egna avtal gällande byggnadsmaterial.

Medlemskap fordrar tecknande av fyra andelar á 10000 kr. Medlemsavgiften föreslås tas ur kommunens rörelsekapital.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 oktober 2010 kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att söka medlemskap i Föreningen Husbyggnadsvaror för Ljungby kommuns räkning.

Medlemsavgiften föreslås tas ur kommunens rörelsekapital.

§205 Upphandling av mattransporter

Ks2010/0514  050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra upphandling av mattransporter enligt presenterat upphandlingsunderlag.

Ärendet

Nuvarande avtal om mattransporter löper ut och Ljungby kommun avser göra en ny upphandling.

Upphandlingen gäller i första hand färdiglagade måltider, både kylda och varma, som ska levereras enligt uppgjort schema från kommunens tillagningskök till serveringsställen i kommunen.

Upphandlingen är inte delbar. Avtal tecknas endast med en leverantör.

Upphandlingsvärdet är 1750000 SEK om året.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra upphandling av mattransporter enligt presenterat upphandlingsunderlag.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att miljöbil ska vara ett skallkrav i underlaget.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§206 Medfinansieringsförfrågan till Smålands Marknad

Ks2010/0517  140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projekt ”Smålands Marknad i Kulturparken Småland 2010” med maximalt 50000 kr.

Medel tas från konto för medfinansiering av olika slags EU-projekt.

Ärendet

Kulturparken Småland har hos Ljungby kommun ansökt om medfinansiering på 50000 kr för att genomföra projektet ”Smålands Marknad i Kulturparken Småland 2010”.

Syftet med projektet är att öka intresset för närproducerad och ekologisk mat samt skapa fler mötesplatser och försäljningstillfällen för Smålands matproducenter. Samarbetspartners är LRF, Regional matkultur, Smålands museum, länsstyrelsen och Växjö kommun.

En av aktiviteterna som planeras inom projektet är en smålandsmarknad på Gamla Torg i Ljungby kommun under 2011.

Kommunledningskontoret har tagit del av ansökan och föreslår i skrivelse den 12 oktober 2010 att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet ”Smålands Marknad i Kulturparken Småland 2010” med max 50000 kr. Medel föreslås tas ur konto för medfinansiering av olika slags EU-projekt.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 kommunstyrelsen besluta att medfinansiera projektet ”Smålands Marknad i Kulturparken Småland 2010” med max 50000 kr.

Medel föreslås tas ur konto för medfinansiering av olika slags EU-projekt.

§207 Höjning av hemsändningsbidrag

Ks2010/0516  140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att höja hemsändningsbidraget från 100 kr till 110 kr den 1 januari 2011. Hemsändningsbidraget ska därefter justeras en gång om året (januari) utefter länsstyrelsens rekommenderade bidragsnivå, minus 20 kr. Handlare ska ta en obligatorisk avgift av kund på 20 kr per varuhem­sändning för att i framtiden kunna söka hemsändningsbidrag.

Finansieringen av merkostnaden på 59 tkr sker från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för år 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret har vid kontakter med kommunens samtliga dagligvaruhandlare på landbygden i Ljungby kommun tagit emot önskemål om att hemsändningsbidragen ska höjas för att möta de kostnader som denna service för med sig.

Ersättningen från Ljungby kommun till dagligvaruhandlarna är för närvarande 100 kr per varuhemsändning. Enligt länsstyrelsen i Kronobergs län ligger hemkörningskostnaden år 2010 på 130 kr.

Kommunledningskontoret föreslår den 13 oktober 2010 att kommunstyrelsen beslutar att höja hemsändningsbidraget till 130 kr med start den 1 januari 2011. Finansieringen av merkostnaden på 59 tkr föreslås ske från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter under 2011.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen beslutar att höja hemsändningsbidraget från 100 kr till 110 kr den 1 januari 2011. Hemsändningsbidraget ska därefter justeras en gång om året (januari) utefter länsstyrelsens rekommenderade bidragsnivå, minus 20 kr. Handlare ska ta en obligatorisk avgift av kund på 20 kr per varuhem­sändning för att i framtiden kunna söka hemsändningsbidrag.

Finansieringen av merkostnaden på 59 tkr föreslås ske från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter under 2011.

§208 Utdelning av medel ur Dahlin-fonden omgång 2 år 2010

Ks2010/0313  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att dela ut medel ur Dahlin-fonden enligt arbetsutskottets förslag. Dessutom beslutar kommunstyrelsen att socialförvaltningen får medel att köpa en side-by-side cykel till Åbrinken/ Bergagården för 40000 kr.

Ärendet

Utdelning av medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker vanligtvis en gång om året. För år 2010 finns cirka 2 mkr att fördela, vilket är högre än normalt. Samtidigt understiger det sammanlagda beloppet för ansökningar inkomna senast 2010-03-02 det som finns att utdela.

Kommunstyrelsen beslutade därför 2010-06-01 § 116 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att annonsera om möjligheten att ansöka om medel ytterligare en gång under 2010.

Denna andra ansökningsomgång har sju ansökningar kommit in. Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har fått tillfälle att lämna yttrande. Därefter har kommunledningskontoret lämnat förslag till beslut den 11 oktober 2010.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 kommunstyrelsen besluta att dela ut medel ur Dahlin-fonden enligt kommunstyrelsens förslag. Dessutom föreslår arbetsutskottet att socialförvaltningen får medel att köpa en side-by-side cykel till Åbrinken/ Bergagården för 40000 kr.

Yrkanden

Anders Bondeson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Reservationer

Nils-Erik Wetter (KD) med instämmande av Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

Roland Johansson (ALT) deltar inte i beslutet.

§209 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden år 2011

Ks2010/0434  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Smålänningen och Lokaltidningen år 2011.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Under år 2010 och dessförinnan har kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden varit införd i tidningen Smålänningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras i Smålänningen och Lokaltidningen år 2011.

§210 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden år 2011

Ks2010/0433  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas i Strålforssalen på Garvaren under år 2011.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige har under 2010 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas i Strålforssalen på Garvaren under år 2011.

§211 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2011

Ks2010/0436  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september,

25 oktober, 22 november samt 16 december (fredag).

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2011.

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande tisdagar:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september,

25 oktober, 22 november samt 16 december (fredag).

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september,

25 oktober, 22 november samt 16 december (fredag).

§212 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2011

Ks2010/0435  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 31 maj, 21 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november och 29 november.

Kommunstyrelsen beslutar också att arbetsutskottet ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

25 januari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 19 april, 3 maj, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2011.

Kommunstyrelsen föreslås sammanträda följande tisdagar:

11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 31 maj, 16 augusti, 13 september,

11 oktober, 8 november och 29 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sammanträda följande tisdagar:

25 januari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 19 april, 3 maj, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

11 januari, 8 februari, 8 mars, 5 april, 10 maj, 31 maj, 21 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 8 november och 29 november.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet ska sammanträda följande tisdagar år 2011:

25 januari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 19 april, 3 maj, 17 maj, 14 juni, 30 augusti, 27 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

§213 Gemensamma nämnden budget 2011-2013, verksamhetsplan 2012-2013

Ks2010/0314  757

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Gemensamma nämndens förslag till budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013.

Ärendet

Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har sedan 2006 bedrivit gemensam verksamhet för familjerättsliga frågor. Kostnaderna för verksamheten delas mellan de tre kommunerna med invånarantalet som fördelningsgrund.

Gemensamma nämnden har lämnat förslag till budget för 2011-2013 och verksamhetsplan för 2012-2013. Enligt förslaget utökas budget från och med 2011 med 123 tkr för Ljungbys del och totalt 234 tkr. Ökningen beror på en höjning av kostnaderna för administration och arbetsledning.

Socialnämnden i Ljungby anför i sitt yttrande att behovet av utökad administration, som lyfts fram i en revisionsrapport, bör vara tidsbegränsad och årligen omprövas.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 12 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Gemensamma nämndens förslag till budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 19 oktober 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Gemensamma nämndens förslag till budget 2011 samt verksamhetsplan 2012-2013.

§214 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av gemensamma nämnden och rapport om ekonomiskt bistånd.

Ärendet

1. Uppföljning av gemensamma nämnden.

2. Rapport ekonomiskt bistånd.

§215 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling.

2. Information om verksamheten på Fyren.

3. Från bespisning till restaurang. Inspiration kring mat i offentlig sektor.

4. Kommunstyrelsens ordförande informerar.

5. Nytt om näringsliv.

§216 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Tekniska utskottets protokoll 2010-10-18, §§ 87-92.

2. Arbetsutskottets protokoll 2010-10-19, §§ 46-51.

3. Personalutskottets protokoll 2010-10-20, §§ 47-54.

§217 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Internkontroll reservrutiner IT-system.

2. Tjänsteskrivelse om sårbarhetskartor för räddningstjänsten i Ljungby kommun.

3. Protokoll från centrala samverkansgruppen 2010-09-06.

4. Marknadsdagar år 2011.

Tekniska kontoret meddelar den 24 september att marknadsdagar för år 2011 fastställts till följande datum: Fredagen den 25 mars, fredagen den 1 juli, fredagen den 30 september.

5. Sveriges kommuner och landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inbjuder till konferens på temat hur kommunerna arbetar skadeförebyggande för äldres säkerhet, 11 november 2010 i Växjö.

6. Energikontor Sydost bjuder in till energiting den 3 november 2010.

7. Medfinansieringsförfrågan från föreningen Rataryds framtid har dragits tillbaka.

8. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund inkom den 19 oktober 2010 med ett antal synpunkter på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget.