Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-01-11

Sammanträde 2011-01-11

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Carina Bengtsson.

Beslutsärenden

2 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand. - Henrik Johansson, Anna Aracsy och Jan Melkersson

3 Ansökan om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning. - Jan Melkersson

4 Förslag om att Ljungby kommun köper banvallen och möjliggör turismsatsning med utgångspunkt i spårområdet. Svar på skrivelse. - Jan Melkersson

5 Spara inte bara ute bland verksamheterna. Svar på motion. - Roland Eiman

6 Samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år. Svar på motion. - Roland Eiman

7 Återbesätt fixartjänsten. Svar på motion. - Roland Eiman

8 Våga satsa på investeringar under lågkonjunkturen. Svar på motion. -

9 Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun. - Carolin Stjernqvist

10 Revidering av Handlingsplan för friskvård. - Jennie Ronefors

11 Revidering av policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering. - Maria Johansson

12 Valärenden enligt förteckning.

Uppföljning

13 Rapport ekonomiskt bistånd. - Marie Elm-Ågren

Information

14 Information om policy för webbplatsen och riktlinjer för användning av sociala medier i Ljungby kommun. - Carina Karlund, Katrin Persson

15 Långtidsprognos pensioner. - Magnus Johansson

16 Budgetläge 2011-2012. - Magnus Johansson (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

17 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

19 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Val av allmän/teknisk skyddskommitté och val av ombud med uppgift att granska begravningsverksamhet utgår från dagens sammanträde för att behandlas vid ett senare tillfälle.

§2 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand

Ks2010/0540  210

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Ärendet

Plankontoret föreslår i en skrivelse den 29 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas. Det föreslagna programområdet från Öjarp i söder till Tannåker/Bollstad i norr har utvecklats mycket de senaste decennierna och kommunen förutsätter att intresset för att bygga bostäder inom området även i framtiden kommer att vara stort.

En förutsättning för utveckling av området är att vatten och avlopp får att ordna på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Det föreslagna utvecklingsprogrammet kommer därför att ligga till grund för en vatten- och avloppsutredning. Ytterligare frågor som föreslås behandlas i utvecklingsplanen är bebyggelsemiljöer, besöksnäringen, service, kommunikationer, friluftsliv samt natur- och kulturvärden.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 24 november 2010 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Kostnaden för utvecklingsprogrammet beräknas till 500000 kronor. Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande att finansiering bör ske genom miljö- och byggnämndens resultatbalanserade medel. Miljö- och byggnämnden beslutar den 15 december att ta i anspråk 500 tkr av nämndens resultatbalanserade medel för att finansiera kostnaderna för utvecklingsprogrammet.

Arbetsutskottet beslutar den 14 december 2010 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

§3 Ansökan om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning

Ks2010/0601  614

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar CIL medel enligt ansökan och att de tas från de medel som kommunstyrelsen har anslagit för eftergymnasiala studier.

Ärendet

Centrum med Informationslogistik (CIL) har skickat en ansökan om medel för utveckling av eftergymnasiala utbildningar och forskning till kommunstyrelsen i Ljungby kommun.

CIL vill utveckla sitt samarbete med företag och föreslår att det sker i projektform. Målet med projektet skulle vara att skapa bättre struktur och modeller för en breddning av partnerföretagssamarbete. CIL avser att söka medfinansiering ur EUs strukturfonder för att genomföra detta projekt och ansöker därför om medel från kommunstyrelsen för att bekosta arbetet med att skriva ansökan. CIL skriver i sin ansökan att de avser att köpa in tjänsten och att den beräknas kosta 80000 kr.

Kommunledningskontoret har tagit del av ansökan och skriver i ett yttrande den 3 december 2010 att det föreslagna projektet skulle stärka CILs och Högskolecentrums profilering av utbildningar i samverkan med näringslivet. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beviljar medel enligt ansökan och att medlen tas från de medel som kommunstyrelsen har anslagit för eftergymnasiala studier.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 14 december 2010 att kommunstyrelsen beviljar CIL medel enligt ansökan och att de tas från de medel som kommunstyrelsen har anslagit för eftergymnasiala studier.

§4 Förslag om köp av spårområde med bibehållet spårmaterial

Ks2010/0224  532

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara skrivelsen från Kommunens Bästa att Ljungby kommun ska begära att få köpa spårområdet utan bibehållet spårmaterial.

Ärendet

Kommunens Bästa har i skrivelse den 27 april 2010 föreslagit att Ljungby kommun kontaktar Trafikverket (f.d. Banverket) med begäran om att få köpa hela banvallsområdet med bibehållet spårmaterial vid den tidigare Djurskyddskliniken. Det aktuella området avser sträckan från Sunnerbogymnasiet och norrut.

Tekniska kontoret skriver den 5 maj 2010, med hänvisning till Trafikverket, att räls, slipers och andra järnvägstillbehör ska tas bort. Banverkets beslut togs efter att överklagandet undanröjts av regeringen 2009.

Trafikverket skriver den 1 juni 2010 att överklagandet finns på Länsrätten i Dalarnas län och att man nu väntar på att ärendet skall behandlas. Trafikverket informerar också om att upphandlingen av slipers inte kan avbrytas och att slipers som plockas upp från järnvägen klassas som miljöfarligt avfall om de inte återanvänds i järnvägen.

Kommunledningskontorets näringslivsavdelning skriver den 2 december 2010 att det, mot bakgrund av tidigare tagna politiska beslut, kan bli svårt att förverkliga en föreslagen turismsatsning.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 14 juni 2010 kommunstyrelsen att begära att få köpa spårområdet utan bibehållet spårmaterial.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till skrivelsen.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag att köpa området utan bibehållet spårmaterial.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande att köpa spårområdet med bibehållet spårmaterial mot Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag att köpa området utan spårmaterial och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande.

§5 Spara inte bara ute bland verksamheterna

Ks2009/0016  100

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Alf Johansson (KB) skriver i en motion den 15 januari 2009 att kommunen inte bara ska göra personalneddragningar ute bland verksamheterna i kommunen, med anledning av den ekonomiska krisen. Johansson föreslår att en utomstående konsult ska tillsättas för att se över vilka tjänster som kan tas bort eller slås samman i kommunhuset.

I ett yttrande daterat 2010-11-17 skriver kommunledningskontoret att det är väsentligt att all verksamhet i kommunen bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under budgetår med goda såväl som budgetår med sämre ekonomiska förutsättningar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 14 december 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

§6 Samlingslokal för ungdomar i åldern 15-20 år

Ks2009/0582  810

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen till kommunledningskontoret för en bredare undersökning av ett eventuellt behov av samlingslokal för ungdomar i åldern 15-20 år. Bland annat ska socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, ungdomsrådet och brottsförebyggande rådet involveras i undersökningen.

Ärendet

Jonna Nielsen (ALT) föreslår i en motion daterad 2009-11-25 att Ljungby kommun låter ungdomar i åldern 15-20 år disponera lokaler för aktiviteter som LAN, disco, musikträning, med mera. Nielsen skriver att ungdomarna är för gamla för fritidsgården och för unga för nöjesställena och att mycket fylleri och bråk kan undvikas om ungdomarna har någonstans att umgås.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss och skriver i ett yttrande den 19 maj 2010 att verksamheten på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar i åldern 15-17 år. I Hållplats Hammaren finns redan lokaler för ungdomar i åldern 18-20 år med cafeteria, musikstudio, biljardhall och lokaler för LAN. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till tanken bakom motionen men för också upp ett antal frågeställningar gällande det praktiska genomförandet.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 17 november 2010 att det inte finns behov av och inte är rimligt att med kommunala medel skapa ytterligare lokaler för ungdomar i åldern 15-20 år. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och avslå motionen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 14 december 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och avslå motionen.

Yrkanden

Lars Solling (FP), med bifall av Roland Johansson (ALT), Kerstin Wiréhn (V), Carina Bengtsson (C), Conny Simonsson (S) och Kjell Jormfeldt (MP), yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för en bredare undersökning av ett eventuellt behov av samlingslokal för ungdomar i åldern 15-20 år. Bland annat ska socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, ungdomsrådet och brottsförebyggande rådet involveras i undersökningen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Lars Sollings (FP) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars Sollings (FP) med flera förslag.

§7 Återbesätt fixartjänsten

Ks2010/0114  730

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion den 7 mars 2010 att kommunens fixartjänst återbesätts snarast. Han skriver i motionen att tjänsten är ovärderlig och att den bidrar till att ett antal fallolyckor förhindras.

Socialnämnden svarar i ett yttrande över motionen den 19 maj 2010 att de ser positivt på fixartjänsten och att de har gett socialförvaltningen i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan administrera/utföra fixartjänster i kommunen.

Socialnämnden beslutar i oktober 2010 att återinföra tjänsten som fixare under 2011. Detta som ett led i socialförvaltningens arbete med att förebygga fall- och halkolyckor i hemmet. Tanken med tjänsten är att erbjuda hjälp med den typ av service som hemtjänst, hantverkare och andra kategorier av yrkesmän inte utför.

Kommunstyrelsen beslutar den 23 november 2010 att ge tekniska utskottet i uppdrag att tillsammans med socialnämndens arbetsutskott se över möjligheten att låta räddningstjänsten ta över fixar-verksamheten från socialförvaltningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 14 december 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§8 Våga satsa på investeringar under lågkonjunkturen

Ks2008/0498  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion den 26 oktober 2008 att Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB tar fram de konkreta byggprojekt som finns klara för att lämnas ut på entreprenad under den lågkonjunktur som råder. Genom att göra det kan Ljungby kommun få offerter med bra priser och hjälper dessutom till att dämpa konjunktursvackan, skriver Tryggve Svensson.

Ljungbybostäder AB skriver i ett yttrande den 7 juli 2010 att bolaget kontinuerligt undersöker möjligheterna med olika typer av nyproduktion. Under perioden 2007-2010 har Ljungbybostäder genom ombyggnad eller nyproduktion tillfört 76 lägenheter. Dessutom pågår projektering av projektet Åsikten med flera.

Tekniska kontoret redovisar i skrivelse daterad 2010-11-23 ytterligare byggprojekt som har genomförts de senaste åren eller som ska genomföras inom en snar framtid.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 14 december 2010 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

§9 Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun

KS2010/0636  020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun enligt presenterat förslag.

Ärendet

Personalutskottet uppdrog den 21 april 2010 åt personalavdelningen att utarbeta ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy.

Personalavdelningen presenterade den 23 november ett förslag på ny arbetsmiljöpolicy, utarbetat av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar.

Arbetsmiljöpolicyn beskriver det ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljö, arbetsklimat, personalens inflytande, delaktighet och hälsa.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 1 december 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Arbetsmiljöpolicy för Ljungby kommun.

§10 Handlingsplan för friskvård

KS2010/0635  026

Revidering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera Handlingsplan för friskvård enligt presenterat förslag.

Ärendet

Personalavdelningen presenterade den 23 november ett förslag på handlingsplan för friskvård, utarbetat av en arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar.

Handlingsplanen för friskvård beskriver hur friskvårdsarbetet inom kommunen ska bedrivas och vilka friskvårdsfrämjande åtgärder arbetsgivaren erbjuder sin personal.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 1 december 2010 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Handlingsplan för friskvård.

§11 Revidering av policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering

Ks2010/0623  020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering enligt presenterat förslag, med tillägget att politiker inkluderas enligt följande:

Policyn mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering gäller i första hand arbetssökande, anställda, praktikanter samt inhyrd eller inlånad arbetskraft. I tillämpliga delar skall den dock även gälla förtroendevalda och frivilligarbetare.

Ärendet

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av personalutskottet att revidera policyn och handlingsplanen mot kränkande särbehandling. Policyn ska anpassas efter den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009.

På grund av diskrimineringslagen så blir nu policyn och handlingsplanen mot kränkande särbehandling bredare då den inkluderar dels kränkande särbehandling, dels delar från arbetsmiljölagen, samt trakasserier och diskriminering.

Kommunledningskontoret presenterade i november 2010 ett förslag till revidering av policyn och handlingsplanen för personalutskottet. Personalutskottet föreslog att policyn förs upp till kommunfullmäktige för antagande och att handlingsplanen lämnas ut på remiss till bland andra till kommunens förvaltningar och bolag.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 14 december 2010 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§12 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedning

Beslut

Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2011-2014 utses:

Ledamöter:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Ersättare:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Carina Bengtsson (c)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Lars-Ove Johansson (C)

Torlarp Ödegård 2

340 14 Lagan

Ewa Karlsson (C)

Sjöbacken, Nockarp

341 77 Agunnaryd

Maryana Frisk-Holst (C)

Kyrkvägen 12

340 14 Lagan

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Pia Johansson (S)

Kungsgatan 22

341 30 Ljungby

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Marie Åberg Johansson (S)

Norra Järnvägsgatan 9 B

341 37 Ljungby

Ordförande: Ann-Charlotte Wiesel (M)

Vice ordförande: Carina Bengtsson (C)

Ärendet:

Enligt reglemente för kommunstyrelsen skall det inom styrelsen finnas ett arbetsutskott. Enligt reglementet skall kommunstyrelsens arbetsutskott tillika utgöra budgetberedning.

Arbetsutskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kom­munstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter, en ordförande och en vice ordförande.

§13 Val av tekniskt utskott

Beslut

Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott för tiden 2011-2014 utses:

Ledamöter:

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Ersättare:

Ewa Karlsson (C)

Sjöbacken, Nockarp

341 77 Agunnaryd

Thomas Jeppsson (M)

Genvägen 8

341 33 Ljungby

Jessica Lyckvall (M)

Sunnerbostigen 38

341 35 Ljungby

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Patrik Perslow (M)

Blomstervägen 17

341 31 Ljungby

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Karl-Erik Karlsson (S)

Astradgatan 4

341 39 Ljungby

Marie Åberg Johansson (S)

Norra Järnvägsgatan 9 B

341 37 Ljungby

Yvonne Wiberg (S)

Slättevrå

340 10 Lidhult

Ordförande: Carina Bengtsson (C)

Vice ordförande: Conny Simonsson (S)

Ärendet:

Enligt reglemente för kommunstyrelsen skall det inom styrelsen finnas ett tekniskt utskott. Tekniska utskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kom­munstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter, en ordförande och en vice ordförande.

§14 Val av kommunstyrelsens personalutskott

Beslut

Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott för tiden 2011-2014 utses:

Ledamöter:

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Ersättare:

Lars-Ove Johansson (C)

Torlarp Ödegård 2

340 14 Lagan

Maryana Frisk-Holst (C)

Kyrkvägen 12

340 14 Lagan

Ewa Karlsson (C)

Sjöbacken, Nockarp

341 77 Agunnaryd

Stefan Bramstedt (M)

Ränte, Karlshem

340 12 Annerstad

Jessica Lyckvall (M)

Sunnerbostigen 38

341 35 Ljungby

Stefan Fredriksson (S)

Gästgivaregatan 28

341 33 Ljungby

Gun Lindell (S)

Kvänslöv 21, Kullagård

341 94 Ljungby

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Karl-Erik Karlsson (S)

Astradgatan 4

341 39 Ljungby

Ordförande: Carina Bengtsson (C)

Vice ordförande: Stefan Fredriksson (S)

Ärendet:

Enligt reglemente för kommunstyrelsen skall det inom styrelsen finnas ett personalutskott. Personalutskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Kom­munstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets ledamöter, en ordförande och en vice ordförande.

§15 Val av central arbetsmiljökommitté

Beslut

Till ordförande i centrala arbetsmiljökommittén för tiden 2011-2014 utses:

Ordförande:

Roland Eiman, kommunchef

Ljungby kommun

§16 Val av ombud för Ljungby Holding AB:s stämmor

Beslut

Till ombud och ersättare för Ljungby Holding AB:s stämmor för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma t.o.m. ordinarie 2015 utses:

Ombud:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Ersättare:

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

§17 Val av ombud vid Ljungby Utveckling AB:s stämmor

Beslut

Till ombud och ersättare för Ljungby Utveckling AB:s stämmor för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015 utses:

Ombud:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Ersättare:

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

§18 Val av ombud vid Ljungbybostäder AB:s stämmor

Beslut

Till ombud och ersättare för Ljungbybostäder AB:s stämmor för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015 utses:

Ombud:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Ersättare:

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

§19 Val av ombud vid Ljungby Energi AB:s stämmor

Beslut

Till ombud och ersättare för Ljungby Energi AB:s stämmor för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015 utses:

Ombud:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Ersättare:

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

§20 Ombud vid Ljungby Energinät AB:s stämmor

Beslut

Till ombud och ersättare för Ljungby Energinät AB:s stämmor för tiden från 2011 års ordinarie bolagsstämma t.o.m. ordinarie bolagsstämma 2015 utses:

Ombud:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Ersättare:

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

§21 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för stiftelsen Ljungby Gamla Torg

Beslut

Till ledamot och ersättare i styrelsen för stiftelsen Ljungby Gamla Torg för tiden 2011-2014 utses:

Ledamot:

Lars-Ove Johansson (C)

Torlarp Ödegård 2

340 14 Lagan

Ersättare:

Kerstin Wiréhn (V)

Mossgatan 2

341 39 Ljungby

§22 Val av ledamöter och ersättare i Brottsförebyggande rådet

Beslut

Till ledamöter och ersättare i Brottsförebyggande rådet för tiden 2011-2014 utses:

Ledamöter:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Personliga ersättare:

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Lars Solling (FP)

Angelstad, Åminne

341 94 Ljungby

Conny Simonsson (S)

Olstorpsgatan 8E

341 36 Ljungby

Kommunstyrelsens ordförande är tillika rådets ordförande.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§23 Val av ledamöter till styrgruppen för Företagsamma Bolmenbygden

Beslut

Till ledamöter i styrgruppen för Företagsamma Bolmenbygden utses:

Ledamöter:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

§24 Val av representanter till Entreprenörsregionens utvecklingsråd

Beslut

Till representanter till Entreprenörsregionens utvecklingsråd utses:

Ledamöter:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

§25 Val av ombud för Furen-Flårens sjöregleringsföretags stämmor

Beslut

Till ombud och ersättare i Furen-Flårens sjöregleringsföretags stämmor för tiden 2011-2014 utses:

Ombud:

Lars-Ove Johansson (C)

Torlarp Ödegård 2

340 14 Lagan

Ersättare:

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

§26 Val av ledamot i Föreningen Ljungby Koloniträdgårdar

Beslut

Till ledamot i Föreningen Ljungby Koloniträdgårdar för tiden 2011-2014 utses:

Sylve Wiik, stadsträdgårdsmästare

Ljungby kommun

§27 Val av ledamot och ersättare i Föreningen Europakorridoren

Beslut

Till ledamot och ersättare i Föreningen Europakorridoren för tiden 2011-2014 utses:

Ledamot:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Ersättare:

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

§28 Val av ledamöter och ersättare till kommittén för samordnad kontroll av Helgeån

Beslut

Till ledamöter och personliga ersättare i kommittén för samordnad kontroll av Helgeån för tiden 2011-2014 utses:

Ledamöter:

Willy Uvebrandt (C)

Ryd

341 77 Agunnaryd

Personliga ersättare:

Stefan Fredriksson (S)

Gästgivaregatan 28

341 33 Ljungby

Krister Lundin (M)

Villagatan 9C

341 30 Ljungby

Marie Åberg Johansson (S)

Norra Järnvägsgatan 9 B

341 37 Ljungby

§29 Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet

Beslut

Till ledamot och personlig ersättare i Kommunala Handikapprådet för tiden 2011-2014 utses:

Ledamot:

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Personlig ersättare:

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Ordförande: Anne Karlsson (S)

Ärendet

Ordförande i kommunala handikapprådet är förtroendevald i kommunstyrelsens presidium.

§30 Val av ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet

Beslut

Till ledamot och ersättare i Kommunala pensionärsrådet för tiden 2011-2014 utses:

Ledamot:

Ann-Charlotte Wiesel (M)

Södra Torggatan 12 B

341 30 Ljungby

Ersättare:

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Ordförande: Ann-Charlotte Wiesel (M)

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande är ordförande i pensionärs­rådet.

§31 Val av representant och ersättare till styrelsen för Qvinnor på G i Kronobergs län

Beslut

Till representant och ersättare i Styrelsen för Qvinnor på G i Kronobergs län för tiden 2010-2014 utses:

Representant:

Kerstin Wiréhn (V)

Mossgatan 2

341 39 Ljungby

Ersättare:

Jessica Lyckvall (M)

Sunnerbostigen 38

341 35 Ljungby

§32 Val av ordförande och ledamot i Samverkansgruppen för trafiksäkerhet

Beslut

Till ordförande och ledamot i Samverkansgruppen för trafiksäkerhet för tiden 2011-2014 utses:

Carina Bengtsson (C)

Myrarås, Rönnebo

341 77 Agunnaryd

Anne Karlsson (S)

Strandsro, Åby

340 14 Lagan

Ordförande: Carina Bengtsson (C)

§33 Val av kontaktpolitiker i Ungdomsrådet

Beslut

Till kontaktpolitiker i Ungdomsrådet för tiden 2011-2014 utses:

Kerstin Wiréhn (V)

Mossgatan 2

341 39 Ljungby

Lars Solling (FP)

Angelstad, Åminne

341 94 Ljungby

§34 Val av ansvariga att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen

Beslut

Till ansvariga att bevaka barnens rätt enligt barnkonventionen för tiden 2011-2014 utses:

Tekniska kontoret:

Marie Åberg Johansson (S)

Norra Järnvägsgatan 9 B

341 37 Ljungby

Kommunledningskontoret:

Kerstin Wiréhn (V)

Mossgatan 2

341 39 Ljungby

§35 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Rapport om ekonomiskt bistånd.

Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg (IFO) presenterar den senaste statistiken för ekonomiskt bistånd i kommunen.

§36 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Chefsinformatören och informationslogistikern informerar om policy för Ljungby kommuns webbplats www.ljungby.se och riktlinjer för användning av sociala medier i Ljungby kommun.

2. Ekonomichefen informerar om långtidsprognosen för pensioner.

3. Ekonomichefen informerar om budgetläget år 2011-2012.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Nytt om näringsliv.

§37 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Personalutskottets protokoll 2010-12-01, §§ 61-68.

2. Tekniska utskottets protokoll 2010-12-06. §§ 98-108.

3. Arbetsutskottets protokoll 2010-12-14, §§ 57-60.

4. Delegationsbeslut rörande markärenden m.m. som fattats av tekniska kontoret under november 2010.

5. Delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under november 2010.

§38 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Granskning av kommunens chefsrekrytering och hantering av tjänste- och villkorsförändringar.

2. Migrationsverkets informations- och prognosbrev om asylsökande, mottagning av nyanlända och etablering på arbetsmarknaden 2010-2011.

3. Information om Pactas verksamhet och avbrutna fusionsplaner mellan Pacta och KFS.

4. Protokoll Centrala samverkansgruppen, 2010-10-04.

5. Protokoll Ljungbybostäder AB, 2010-12-08, §§ 133-136.

6. Protokoll Ljungby Energinät AB, 2010-11-29, §§ 10-11.

7. Protokoll Ljungby Energi AB, 2010-11-29, §§ 22-25.

8. Protokoll Ljungby Holding AB, 2010-12-16.

9. Protokoll Ljungby Utveckling AB, 2010-12-16.

10. Skrivelse från VD och styrelseordförande för SJ AB om förändrade förutsättningar för järnvägen.

11. Skrivelse från Torpa SPF om förslag på nedläggning av landsbygds-skolor.