Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-02-08

Sammanträde 2011-02-08

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Beslutsärenden

2 Utredning - hållbara skolor (plats: cafeterian i kommunhuset)

3 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftanläggningar. - Ann-Sofie Persson

4 Bygglovsbefrielse för solfångare inom Ljungby kommun. Svar på motion. - Bengt Gustafsson

5 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden. Svar på motion.- Annika Pettersson

6 Lika pris för anslutning till fibernät oavsett var i kommunen vi bor. Svar på motion. - Anette Olsson

7 Medfinansieringsförfrågan från Ljungby Energi AB angående bredband. - Anette Olsson

8 Tillägg till översiktplanen, landsbygdsutveckling i strandnära läge. Beslut om utställning. - Ulla Gunnarsson

9 Förslag till bildande av studentbostadsbolag. Svar på skrivelse. - Roland Eiman

10 Tjänstgöringsordning för ersättare. - Eva-Marie Norén Holgersson

11 Utannonsera alla lediga tillsvidaretjänster på intranätet. Svar på medborgarförslag. - Christer Cederberg

12 Ny taxa för Bredemads industritipp. - Ronnie Björkström

13 Delegering av avsteg från industritaxa för Bredemads deponi. - Ronnie Björkström

14 Förfrågningsunderlag för ombyggnad och tillbyggnad av Ljungby avloppsreningsverk. - Ronnie Björkström

15 Förfrågan om markförvärv, Visslaryd 2:11. - Per-Olov Almqvist

16 Försäljning av industrifastighet i Byholma. - Per-Olov Almqvist

Uppföljning

17 Intern kontroll av rättelser i löne- och PA-systemet. - Bo Dalesjö

Information

18 Verksamhetsberättelse; Konsument Ljungby. - Margareta Cedvik

19 Verksamhetsberättelse; Konsument Södra Småland. - Katarina Koch

20 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

22 Redovisning av delegationsbeslut.

§39 Utredning Hållbara skolor

KS2010(0579  600

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

· att skolan i Torpa ska behållas,

· att skolorna i Södra Ljunga och Kånna läggs ner,

· att en fördjupad utredning för skolorna i Vittaryd, Torpa och Hamneda görs med utgångspunkt i ”Hållbara skolor” och redovisas för kommunstyrelsen i januari 2012 och

· att kommunen ska arbeta aktivt för att skolan i Södra Ljunga kan fortsätta sin verksamhet som friskola.

Ärendet

Under våren 2009 påbörjade en parlamentarisk grupp med representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige att utreda grundskoleorganisationen i Ljungby kommun. Utredningen kallades Hållbara skolor. I utredningen presenteras fem förslag till ny skolorganisation i Ljungby kommun.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 15 november 2010 att föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga ned skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa. I beslutsunderlaget ingick förutom utredningen Hållbara skolor även barn- och utbildningsförvaltningens beräkning av elevtalsutveckling i Ljungby kommun för läsåren 2010/2011-2016/2017, barnkonsekvensanalys samt en konsekvensbedömning av arbetsmiljön.

Kommunledningskontoret har därefter utrett konsekvenserna av en skolnedläggning ur perspektivet landsbygdsutveckling. En sammanställning av dokument och inkomna skrivelser överlämnas av kommunledningskontoret inför kommunfullmäktiges beslut om Ljungby kommuns grundskoleorganisation.

Arbetsutskottet överlämnar den 25 januari 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunledningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera beslutsunderlaget med en sammanställning av de ekonomiska konsekvenserna av nedläggning respektive bevarande av landsbygdsskolor.

Yrkanden

1. Carina Bengtsson (C), med bifall av Lars Solling (FP) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar att

· inga skolor ska läggas ner och

· att det bildas en arbetsgrupp med uppdraget Våga satsa på att hela kommunen ska leva och ta fram vilka åtgärder som behövs för att alla befintliga skolor ska bli stabila och hållbara över tid.

2. Conny Simonsson (S) yrkar att

· ärendet återremitteras för vidare utredning av skolskjuts, hur fritids ska lösas, vilken skola eleverna ska erbjudas och investeringskostnader för lokalerna, inklusive avtalet med Södra Ljunga vad gäller uppvärmning.

3. Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att

· skolorna i Södra Ljunga och Kånna läggs ner

· att kommunen arbetar aktivt för att skolan i Södra Ljunga kan fortsätta sin verksamhet som friskola.

4. Krister Lundin (M), med bifall av Christer Henriksson (KD), yrkar att

· ärendet avgörs idag,

· skolorna i Södra Ljunga och Kånna läggs ner hösten 2011, att en uppföljning av elevernas situation görs i oktober 2011 och oktober 2012, samt att upptagningsområden för återstående skolor justeras och särskild hänsyn tas till skolskjutstiden.

· en fördjupad utredning för skolorna i Vittaryd, Torpa och Hamneda görs med utgångspunkt i ”Hållbara skolor” i vilken upptagningsområden analyseras med inriktning att reducera elevernas restid, alternativa fritidslösningar presenteras, effekter för angränsande skolor redovisas och ekonomiska konsekvenser på kort och på lång sikt redovisas. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i januari 2012.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande att ärendet återremitteras för vidare utredning mot Krister Lundins (M) yrkande att ärendet ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ajournering begärs och genomförs under fem minuter.

Ordföranden ställer därefter proposition på varje enskild skola som barn- och utbildningsnämnden har föreslagit bör läggas ner.

A. Ordförande frågar kommunstyrelsen om skolan i Torpa ska läggas ner eller behållas och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att skolan i Torpa ska behållas.

B. Ordförande frågar kommunstyrelsen om skolan i Södra Ljunga ska läggas ner eller behållas och finner att kommunstyrelsen beslutar att skolan i Södra Ljunga ska läggas ner.

Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning: ja-röst för att skolan i Södra Ljunga ska läggas ner, nej-röst för att skolan ska bevaras. Omröstningen genomförs och resulterar i 6 ja-röster och 4 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skolan i Södra Ljunga ska läggas ner.

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

C. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om skolan i Kånna ska läggas ner eller behållas och finner att kommunstyrelsen beslutar att skolan i Kånna ska läggas ner.

Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning: ja-röst för att skolan i Kånna ska läggas ner, nej-röst för att skolan ska bevaras. Omröstningen genomförs och resulterar i 6 ja-röster och 4 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skolan i Kånna ska läggas ner.

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

D. Ordföranden ställer proposition på Carina Bengtssons (C) med flera yrkande att bilda en särskild arbetsgrupp med uppdraget Våga satsa på att hela kommunen ska leva och ta fram vilka åtgärder som behövs för att alla befintliga skolor ska bli stabila och hållbara över tid. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om förslaget ska bifallas eller avslås och finner att förslaget ska avslås.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att avslå förslaget och nej-röst för att bifalla förslaget. Omröstningen genomförs och utfaller med 6 ja-röster och 4 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att inte föreslå kommunfullmäktige besluta att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram vilka åtgärder som behövs för att alla befintliga skolor ska bli stabila och hållbara över tid.

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

E. Ordföranden ställer proposition på Krister Lundins (M) med flera yrkande att en fördjupad utredning för skolorna i Vittaryd, Torpa och Hamneda görs med utgångspunkt i ”Hållbara skolor” i vilken upptagningsområden analyseras med inriktning att reducera elevernas restid, alternativa fritidslösningar presenteras, effekter för angränsande skolor redovisas och ekonomiska konsekvenser på kort och på lång sikt redovisas. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i januari 2012. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att en fördjupad utredning av skolorna i Vittaryd, Torpa och Hamneda ska göras.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att genomföra utredningen och nej-röst för att avslå förslaget. Omröstningen genomförs och utfaller med 6 ja-röster och 4 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra en fördjupad utredning för skolorna i Vittaryd, Torpa och Hamneda görs med utgångspunkt i ”Hållbara skolor” att redovisas för kommunstyrelsen i januari 2012.

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

F. Ordföranden ställer proposition på Kjell Jormfeldts (MP) yrkande att kommunen ska arbeta aktivt för att skolan i Södra Ljunga kan fortsätta sin verksamhet som friskola och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla förslaget.

§40 Revidering av taxa för prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar

Ks2011/0008  371

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ändringen i bilaga 2 i Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ärendet

Taxan som gäller för miljö- och byggnämndens prövning och tillsyn av vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20. Senare under året, den 1 augusti 2009, förändrades miljölagstiftningen, vilket bland annat innebar att gränserna för prövning av vindkraft övergick från att vara baserade på verksamhetens effekt till att baseras på antal vindkraftverk och totalhöjd.

Kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken behöver därför revideras. Revideringen behöver göras i bilaga nr 2 i den nu gällande taxan.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 15 december 2010 att föreslå att kommunfullmäktige antar ändringen i bilaga 2 i Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

§41 Bygglovsbefrielse för solfångare inom Ljungby kommun

Ks2010/0456  370

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendet

Alf Johansson (KB) har för Kommunens Bästa lämnat in en motion där partiet föreslår att installationer av solfångare bygglovbefrias inom Ljungby kommun, som ett led i arbetet för en bättre miljö.

Beredning

Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 15 december 2010 och skriver i sitt beslut att de bedömer att det inte är möjligt att bygglovsbefria installationer av solfångare med nuvarande lagstiftning. Riksdagen beslutade år 2009 att avslå en motion med samma begäran, vilket klargör nämndens bedömning. Vid en förfrågan om installation av solfångare bedömer miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet om åtgärden är av sådan storlek och omfattning att det avsevärt kommer att påverka byggnadens yttre och därmed är bygglovspliktig.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Stefan Fredriksson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande att anse att motionen är besvarad mot Stefan Fredrikssons (S) yrkande att motionen ska avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

§42 Skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden

Ks2009/0598  730

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre, även om bara en av parterna är berättigad till särskilt boende.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen av någon anledning inte längre behöver plats i boendet, så ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad. De ärendena beslutas då av socialnämndens arbetsutskott.

Ärendet

Ole Kongstad har för Vänsterpartiet lämnat in en motion i vilken han föreslår att Ljungby kommun bör skapa möjligheter till gemensamt boende för par på särskilda boenden, genom att äldre par, om de vill, får tillgång till ett gemensamt särskilt boende om så bara den ena parten har rätt till det och att man planerar en större andel tvårumslägenheter i det särskilda boendet på Åsikten.

Socialförvaltningen skriver i yttrande den 25 mars 2010 att om båda personerna i ett parförhållande ska ha rätt till särskilt boende, trots att den ena personen inte har behov av bistånd i denna form, krävs en lagändring och att finansieringsprincipen ska tillämpas. Konsekvenserna skulle annars bli att antalet lägenheter på särskilt boende måste utökas betydligt och utan finansiering, på grund av förvaltningsrättsliga principer och regler om besittningsskydd.

Beredning

Socialnämnden beslutade den 21 april 2010 att avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med socialförvaltningens skrivelse.

Arbetsutskottet beslutade den 8 juni 2010 att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2010 § 139 att återremittera ärendet för att ta fram ett förslag till regler för gemensamt boende utifrån hur Värnamo kommun arbetar med denna fråga och regler i kommuner som redan har infört parbogaranti.

Socialförvaltningen har därefter kontaktat Värnamo kommun och Lessebo kommun och tagit del av en enkätundersökning som har gjorts om möjligheten för äldre par att fortsätta leva tillsammans i äldreboende.

Socialnämnden beslutade den 8 december 2010 § 131 att föreslå kommunstyrelsen besluta att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen avlider, så ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad. De ärendena beslutas då av socialnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att om lämplig lägenhet för två personer finns tillgänglig ska makar kunna erbjudas gemensamt boende i särskilt boende för äldre.

För att undvika att det i särskilt boende bor personer som inte har ett biståndsbehov, ska ett förbehåll finnas som innebär att om den make/maka som beviljats insatsen avlider, så ska socialnämnden pröva den kvarboendes rätt till särskilt boende enligt gällande lagstiftning eller vara behjälplig till en annan bostad. De ärendena beslutas då av socialnämndens arbetsutskott.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Lars Solling (FP), Nils-Erik Wetter (KD) och Conny Simonsson (S), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och att beslutet förtydligas med tillägget ”även om bara en av parterna är berättigad till särskilt boende”.

§43 Lika pris för anslutning till fibernät oavsett var vi bor i kommunen

Ks2010/0457  014

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom frågan är under utredning och inte går att besvara i dagsläget. Kommunledningskontoret ska rapportera resultatet av utredningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Rosalina Gauffin (KB) har för Kommunens Bästa lämnat in en motion där hon föreslår att Ljungby kommun som ägare till det kommunala bolaget Ljungby Energi AB verkar för en enhetlig anslutningskostnad för uppkoppling till det fibernät som för närvarande är under utbyggnad i kommunen. Gauffin skriver i motionen att cirka hälften av kommunens invånare är bosatta utanför Ljungby tätort och att de saknar mycket av den service som boende i Ljungby tätort har.

Kommunledningskontoret har handlagt motionen och skriver i ett tjänsteyttrande den 5 januari 2011 att det pågår ett arbete för att genomföra en inventering av fiberinfrastrukturen i Ljungby kommun. Det finns ett behov av att identifiera nödvändiga fibersträckningar och kalkylera kostnad för anläggande.

Eftersom inventeringen inte är genomförd ännu, finns det i dagsläget inte någon helhetsbild av vad en utbyggnad i hela kommunen kommer att kosta, enligt kommunledningskontoret. De skriver därför att motionen inte kan besvaras i dagsläget.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen eftersom frågan är under utredning och inte går att besvara i dagsläget.

§44 Medfinansieringsförfrågan från Ljungby Energi angående bredband

Ks2011/0015  014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Inventering av fiberinfrastruktur i Ljungby kommun med max 102000 kronor.

Finansiering av projektet sker genom anslaget Medfinansiering fiber.

Ärendet

Ljungby Energi AB planerar att genomföra en inventering av fiberutbyggnaden på landsbygden i Ljungby kommun under år 2011-2012. Nödvändiga fibersträckor ska identifieras och kostnaden för anläggande ska beräknas. Det framtida nätet ska omfatta samtliga boende på landsbygden i Ljungby kommun.

Ljungby Energi AB har ansökt om projektmedel för regionala tillväxtåtgärder från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Finansieringsbudgeten för projektet förutsätter att även Ljungby kommun bidrar med 102000 kronor. Ljungby Energi har därför skickat en ansökan om medfinansiering av projektet med 102000 kr.

Kommunledningskontoret har handlagt ansökan och skriver i ett yttrande den 5 januari 2011 att Ljungby kommun har ett behov av att arbeta långsiktigt och strategiskt med IT-infrastrukturen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Inventering av fiberinfrastruktur i Ljungby kommun med max 102000 kronor. Finansiering av projektet föreslås ske genom anslaget Medfinansiering fiber.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Inventering av fiberinfrastruktur i Ljungby kommun med max 102000 kronor.

Finansiering av projektet föreslås ske genom anslaget Medfinansiering fiber.

§45 Tillägg till översiktsplanen - landsbygdsutveckling i strandnära läge

Ks2009/0445  212

Beslut om utställning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ställs ut för granskning enligt 4 kap 7 § PBL.

Tillägget till översiktsplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Planen kommer därför att miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas.

Ärendet

Plankontoret har under 2009 arbetat fram förslag till projektplan för att upprätta ett tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Planen godkändes av kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 och plankontoret fick då i uppdrag att upprätta tillägget till översiktsplanen.

Ärendet har varit på samråd under tiden 26 maj – 13 augusti 2010 med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, kommuner, föreningar och privatpersoner. Under samrådstiden har ett antal yttranden lämnats in. De sammanfattas i samrådsredogörelsen daterad 2010-12-14.

Planförslaget har bearbetats efter samrådet och plankontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att planförslaget ställs ut för granskning enligt 4 kap 7 § PBL.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen beslutar att tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ställs ut för granskning enligt 4 kap 7 § PBL.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§46 Förslag till bildande av studentbostadsbolag

Ks2009/0273  280

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Ärendet

Styrelsen för Ljungbybostäder AB har skickat ett förslag till kommunfullmäktige om att bilda ett studentbostadsbolag. Den bostadsgaranti som Ljungby kommun ger studenter har påverkat Ljungbybostäders ekonomi negativt då antalet studenter tidvis inte har uppgått till planerat antal. De studentbostäder som Ljungbybostäder har byggt på uppdrag av kommunen har då haft tomma lägenheter.

Styrelsen för Ljungbybostäder AB föreslår att ett särskilt studentbostadsbolag bildas för att kunna upprätthålla bostadsgarantin samt att komma ifrån den negativa ekonomiska påverkan som denna garanti ger bolaget.

Kommunledningskontoret har tagit del av förslaget och skriver i ett yttrande den 3 januari 2011 att de inte ser något behov av att bilda ytterligare bolag för att uppnå syftet att kunna särredovisa studentbostäderna. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa Ljungbybostäders förslag om bildande av ett särskilt studentbostadsbolag.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare redovisning av bakgrunden till ärendet.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras enligt Christer Henrikssons (KD) yrkande, och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§47 Tjänstgöringsordning för ersättare

Ks2011/0018  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande tjänstgöringsordning för ersättare:

Centerpartiet: M, FP, MP, KD.

Folkpartiet: M, C, MP, KD.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, MP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: S, KB.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer den ordning i vilken ersättare från andra partier kallas in att tjänstgöra när ersättare från det egna partiet inte är tillgängliga.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 januari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande tjänstgöringsordning för ersättare:

Centerpartiet: M, FP, MP, KD.

Folkpartiet: M, C, MP, KD.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, MP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: S, KB.

§48 Utannonsera alla lediga tjänster på intranätet

KS2010/0365  020

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget att kommunens ambition är att i största möjliga mån utannonsera lediga tjänster, men att detta av flera olika anledningar inte alltid är möjligt.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom den 14 juli 2010 föreslås att alla lediga tillsvidaretjänster ska utannonseras på intranätet. Förslagsställaren menar att detta skulle kunna bidra till att skapa rotation på många arbetsplatser och förhindra missnöje och avundsjuka.

Kommunledningskontorets personalavdelning skriver den 7 december 2010 att kommunens ambition är att i största möjliga mån utannonsera lediga tjänster, men att detta av flera olika anledningar inte alltid är möjligt. Exempel på när tjänster inte utannonseras kan vara omplaceringsärenden, en konverterad medarbetare kan bli erbjuden tjänsten eller att andra personer på arbetsplatsen ökar tjänstgöringsgrad och därmed finns inte längre behov av att tillsätta tjänsten.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 19 januari 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget härmed anses besvarat.

§49 Ny taxa för Bredemads industritipp

KS2011/0024  346

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för Bredemads industrideponi enligt följande:

1. Avfall för sortering på platta kostar 1150 kr/ton oavsett mängd avfall som lämnas för sortering.

2. Aska för deponering kostar 97 kr/ton plus avfallsskatt 435 kr/ton.

3. Arbete med fordon och förare kostar 630 kr/h.

4. Sortering i sorteringsverk åt extern kund kostar 1200 kr/h.

5. Mindre avsteg från industritaxan för Bredemads avfallsanläggning får vid enstaka tillfällen beslutas av kommunstyrelsen.

Den tidigare taxan beslutad 2009-02-10 med ändring 2010-02-01 upphör att gälla och föreslagen taxa för Bredemads avfallsanläggning börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår den 29 december 2010 att taxan för Bredemads industrideponi ändras på följande punkter:

1. Avfall för sortering på platta föreslås kosta 1150 kr/ton oavsett mängd avfall som lämnas för sortering.

2. Aska för deponering är en ny tjänst som föreslås kost 97 kr/ton plus avfallsskatt 435 kr/ton.

3. Arbete med fordon och förare höjs från 595 kr/h till 630 kr/h.

4. Sortering i sorteringsverk åt extern kund, 1200 kr/h.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 januari 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny taxa för Bredemads industrideponi enligt följande:

1. Avfall för sortering på platta kostar 1150 kr/ton oavsett mängd avfall som lämnas för sortering.

6. Aska för deponering kostar 97 kr/ton plus avfallsskatt 435 kr/ton.

7. Arbete med fordon och förare kostar 630 kr/h.

8. Sortering i sorteringsverk åt extern kund kostar 1200 kr/h.

Den tidigare taxan beslutad 2009-02-10 med ändring 2010-02-01 upphör att gälla och föreslagen taxa för Bredemads avfallsanläggning börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft.

§50 Delegering av avsteg från industritaxa för Bredemads deponi

KS2011/0022  002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tekniska chefen att besluta om mindre avsteg vid enstaka tillfällen från industritaxan för Bredemads avfallsanläggning och att detta skrivs in i delegeringsordningen.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 29 december 2010 att mindre avsteg från taxan för det avfall som tas emot på Bredemads industrideponi behöver kunna göras genom direkt förhandling med kunden. Tekniska kontoret påpekar att industriavfall ligger utanför den kommunala renhållningsskyldigheten.

Tekniska kontoret menar i sin skrivelse att en fast taxa inte uppmuntrar inlämning av större mängder avfall och att kunden tar sitt avfall till den billigaste avfallsanläggningen. Genom att delegera beslutanderätten om avsteg från industritaxan till tekniska chefen kan avfallsanläggningen bli mer konkurrenskraftig.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 januari 2011 kommunstyrelsen att besluta att delegera till tekniska chefen att besluta om mindre avsteg vid enstaka tillfällen från industritaxan för Bredemads avfallsanläggning och att detta skrivs in i delegationsordningen.

§51 Förfrågningsunderlag för ombyggnad och tillbyggnad av Ljungby avloppsreningsverk

KS2011/0023  351

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av ombyggnad och tillbyggnad av Ljungby avloppsreningsverk.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 4 januari 2010 upprättat ett förfrågningsunderlag för ombyggnad av Ljungby avloppsverk.

Ombyggnaden omfattar avloppsverkets inloppsdel och tillbyggnaden av en hydrolysanläggning för att förstärka kvävereningen.

Entreprenaden kommer att drivas som en delad entreprenad. Förfrågan är en förenklad upphandling och består av följande:

• Administrativa föreskrifter

• Teknisk beskrivning Bygg och VVS

• Teknisk beskrivning Maskin

• Teknisk beskrivning El och Automation.

Utvärderingskriterier av inkomna anbud föreslås enligt nedan:

1. Anbudspris 80%

2. Referenser 10 %

3. Kvalites och miljöcertifiering 10 %

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 januari 2011 kommunstyrelsen att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av ombyggnad och tillbyggnad av Ljungby avloppsreningsverk.

Utvärderingskriterier av inkomna anbud föreslås enligt nedan:

1. Anbudspris 80%

2. Referenser 10 %

3. Kvalitet och miljöcertifiering 10 %

§52 Förfrågan om markförvärv, Visslaryd 2:11

KS2010/0580  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Peter Anderssons förfrågan om förvärv av en del av fastigheten Visslaryd 2:14 och istället anvisa en del av fastigheten Visslaryd 2:13 för en gemensam avloppsanläggning. Anledningen är att en gemensam lösning av avloppssituationen är att föredra samt att mark som kan komma att användas för bostadsbebyggelse inte skall tas i anspråk för en avloppsanläggning.

Ärendet

En fastighetsägare i Visslaryd inkom i november 2010 med ett önskemål om att förvärva mark i anslutning till sin fastighet. Syftet med markförvärvet är att intressenten behöver anlägga en avloppsanläggning för fastigheten.

Tekniska kontoret skriver den 10 januari 2011 att den aktuella fastigheten ingår i en grupp om fyra villor som alla, enligt miljö- och byggkontoret, har behov av att förbättra sina avloppsanläggningar. Den mark som intressenten vill köpa har av kommunen förvärvats i syfte att användas för framtida bostadsbebyggelse.

För de fyra husen har en gemensam avloppsanläggning föreslagits i kommunens projektgrupp. Mark har också anvisats sydväst om fastigheten Visslaryd 2:12 men avvisats eftersom man vill ha avloppsanläggningen intill Visslarydsvägen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 januari 2011 att kommunstyrelsen beslutar att avslå Peter Anderssons förfrågan om förvärv av en del av fastigheten Visslaryd 2:14 och istället anvisa en del av fastigheten Visslaryd 2:13 för en gemensam avloppsanläggning. Anledningen är att en gemensam lösning av avloppssituationen är att föredra samt att mark som kan komma att användas för bostadsbebyggelse inte skall tas i anspråk för en avloppsanläggning.

§53 Försäljning av industrifastighet i Byholma

KS2010/0613  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Meribell AB, Ryd, Lidhult. Genom avtalet överlåts ca 4,2 ha av fastigheterna Byholma 1:2 och Grimshult 2:2 för en köpeskilling om 2750000 kronor till bolaget.

Ärendet

Tekniska kontoret har annonserat om anbud på ca 4,2 ha av fastigheterna Byholma 1:2 och Grimshult 2:2. Marken är bebyggd med en industribyggnad och en kontorsbyggnad. Endast ett anbud inkom.

Tekniska kontoret har tecknat ett avtal med Meribell AB, Ryd, Lidhult, där Meribell AB förvärvar 4,2 ha av fastigheterna Byholma 1:2 och Grimshult 2:2 för 2750000 kronor. Marken är bebyggd med en industribyggnad om ca 1125 m2 och en kontorsbyggnad på ca 250 m2.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 januari 2011 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Meribell AB, Ryd, Lidhult. Genom avtalet överlåts ca 4,2 ha av fastigheterna Byholma 1:2 och Grimshult 2:2 för en köpeskilling om 2750000 kronor till bolaget.

§54 Uppföljning

Ks2011/0032  042

Beslut

Kommunledningskontoret får i uppdrag att titta på de problem som är belysta i rapporten och återrapportera till kommunstyrelsen under hösten 2011.

Ärendet

En intern kontroll av rättelser i löns/PA-systemet har genomförts. Det nya systemet infördes år 2007 och har ett samband med ekonomisystemet. Lönesystemet ser till att en person får rätt lön, medan ekonomisystemet ser till att resursförbrukningen bokförs rätt och följs upp. Förutsättningen för att en god uppföljning ska kunna ske är att all inrapportering är riktig och att det finns väl fungerande rättelseprocesser. Under intern kontrollen framkom att delar av systemet har varit felaktigt och att det ibland tar lång tid innan rättelser sker.

§55 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Diskussion om ny regionindelning.

2. Verksamhetsberättelse; Konsument Ljungby.

3. Verksamhetsberättelse; Konsument Södra Småland.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Nytt om näringsliv.

§56 Redovisning av beslut fattade enligt antagen delegationsordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Personalutskottets protokoll 2011-01-19, §§ 1-5.

2. Tekniska utskottets protokoll 2011-01-24, §§ 1-7.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-01-25, §§ 1-2.

4. Delegationsbeslut rörande markärenden m.m. som fattats av tekniska kontoret under december 2010.

5. Delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under januari 2011.

§57 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Energi AB.

2. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB.

3. Information från Sveriges kommuner och landsting om diskussioner om ny regionindelning daterat den 24 januari 2011.

4. Sveriges kommuner och landsting om beslut som fattats den 17 december 2010 angående ålderspension till förtroendevalda med deltidsuppdrag efter samordning med allmän pension.

5. Sveriges kommuner och landsting bjuder in till Demokratidagen 2011, den 14 april på Folkets Hus i Stockholm.

6. Sveriges kommuner och landsting bjuder in till nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen.

7. Sveriges kommuner och landsting informerar den 17 december 2010 om förslag till beslut gällande markavtal för ledningar i allmän platsmark.

8. Protokoll från VoB (Vård och behandling) Kronoberg, 2010-12-20.