Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-03-08

Sammanträde 2011-03-08

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Diskussionsärende

2 Åsikten, särskilt boende och trygghetsboende.

Beslutsärenden

3 Revisionsrapport: Granskning av kommunens chefsrekrytering och hantering av tjänste- och villkorsförändringar. - Roland Eiman

4 Revidering av arvodesreglementet. - Christer Cederberg

5 Revidering av reglementet för intern kontroll. - Bo Dalesjö

6 Samordnad beredskap för dammbrott i ån Lagan. - Stefan Lehr, Ulla Gunnarsson

7 Finansiering av utredning om fiberutbyggnad i kommunen. - Roland Eiman

8 Val av kontaktperson, kulturplan i Kronobergs län.

10 Förfrågningsunderlag rörinspektionsbuss. - Ronnie Björkström

11 Tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten i Ljungby kommun. Svar på medborgarförslag. - Ronnie Björkström

12 Gör Norrleden tryggare för cyklister och fotgängare. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

13 Finansiering av utbyggnad av Västergatan i Lagan. - Per Mårtensson, Ronnie Björkström, Alf Carlsson

14 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2010. - Katarina Hildebrand

15 Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2010. - Magnus Johansson

16 Tilläggsanslag investeringar 2010 - 2011. - Magnus Johansson

Uppföljning

17 Uppföljning av det drog- och alkoholpolitiska programmet. - Malin Söderberg

Information

18 Tobaksfri duo. - Malin Söderberg

19 Resultat från enkätundersökningen LUPP. - Malin Söderberg

20 Sjukfrånvaro och rehabilitering i Ljungby kommun. - Christer Cederberg

21 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

23 Redovisning av delegationsbeslut.

§58 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att följande ärenden ska behandlas under dagens sammanträde:

1. Grovplanering av Karlsro industriområde.

2. Brysselresor för politiker.

3. Information kring ärenden och nämndssammanträden.

Ärendet

Ledamöter i kommunstyrelsen föreslår att kommunstyrelsen behandlar följande extra ärenden under dagens sammanträde:

1. Grovplanering av Karlsro industriområde.

2. Brysselresor för politiker.

3. Information kring ärenden och nämndssammanträden.

§59 Diskussionsärende

Ks2009/0608  293

Ordföranden tackar tjänstemännen för informationen och meddelar att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 5 april.

Ärendet

Ljungby kommun påbörjade under 2007 ett arbete för att låta bygga ett nytt särskilt boende på Lagavallens grusplan. Projektet kom senare att kallas för projekt Åsikten. Tanken med projektet är att låta bygga dels lägenheter i ett särskilt boende för äldre, dels att bygga lägenheter i ett trygghetsboende, i samma fastighet.

En motion lämnades in av den socialdemokratiska gruppen i november 2007 om särskilt boende och senior- och hyreslägenheter med hänvisning till den senaste tidens diskussion om särskilda boenden och bristen på hyreslägenheter.

I motionen föreslås att fullmäktige beslutar

· att ett nytt särskilt boende byggs på Lagavallens grusplan,

· att Ljungbybostäder får i uppdrag att bygga seniorlägenheter med hyresrätt på våningarna ovanpå det särskilda boendet

· att Ljungbybostäder startar produktion av hyreslägenheter i kvarteret Sländan och

· att de får i uppdrag att sälja kommersiella lokaler för att kunna finansiera byggnation av nya lägenheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2008 att motionen anses bifallen eftersom ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga punkter i motionen.

Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB har tecknat ett samarbetsavtal avseende projektering av projekt Åsikten Ljungby kommun ska svara för den del som avser omsorgsboendet, medan Ljungbybostäder ska svara för trygghetsboendet.

En arkitekttävling arrangerades i november 2008 för att ta fram förslag på utformning av fastigheten och beslut fattades under våren 2009.

Ljungbybostäder AB genomförde därefter en marknadsundersökning för att undersöka intresset bland kommuninvånarna att hyra lägenheter i Åsikten.

Projektering av Åsikten och preliminära beräkningar av investeringsnivå och hyresnivåer för hyresgästerna har genomförts. Representanter för Ljungbybostäder, tekniska kontoret och kommunledningskontoret har undersökt olika möjligheter för ägande och förvaltning av Åsikten samt konsekvenser för dessa lösningar. Kommunledningskontoret beskriver dem i en rapport daterad 2011-01-18. 1.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar den 25 januari 2011 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut och ger arbetsgruppen för projektet Åsikten i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av ärendet komplettera beslutsunderlaget med förslag till finansiering och alternativ.

Arbetsgruppen har därefter rapporterat till Ksau och den politiska ledningen för socialnämnden och Ljungbybostäder den 14 februari 2011.

§60 Revisionsrapport: Granskning av kommunens chefsrekrytering och hantering av tjänste- och villkorsförändringar

KS2010/0622  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget och lämnar det som svar på revisionsrapporten.

Ärendet

Kommunrevisionen har granskat kommunens chefsrekrytering och hantering av tjänste- och villkorsföreändringar. I en rapport daterad den 14 december 2010 skriver kommunrevisionen bland annat att kommunstyrelsen bör ta ett mer samlat ansvar för de personalpolitiska frågorna och att kommunstyrelsen bör fatta principbeslut för vilka förmåner som ska erbjudas nya förvaltningschefer. Beslut om löne- och anställningsvillkor i anslutning till nyanställningar av högre chefer bör fortsättningsvis fattas av kommunstyrelsen. Uppdragsbeskrivningar föreslås utarbetas för samtliga högre chefer. Likaså föreslår kommunrevisionen att en chefs- och ledarskapspolicy och ett chefs- och ledarskapsprogram utarbetas.

Kommunledningskontoret lämnar i skrivelse den 1 februari 2011 ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. I yttrandet står bland annat att kommunstyrelsen delar bedömningen att kommunstyrelsen ska ha ett helhetsansvar för personalpolitiken, men att det är lämpligare och mer praktiskt att föra diskussioner om enskilda personer i ett mindre utskott än hela kommunstyrelsen. Däremot kommer rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och personalutskottet att förtydligas i samband med översyn av reglemente och delegeringsfrågor. Uppdragsbeskrivningar kommer att tas fram för högre chefer. Likaså kommer kommunstyrelsen att arbeta med att utveckla en chefs- och ledarskapspolicy.

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår den 14 februari 2011 kommunstyrelsen att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget och lämna det som svar på revisionsrapporten.

Beslutet justeras omedelbart.

§61 Revidering av arvodesreglementet

KS2011/0053  003

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera Arvodesreglementet för Ljungby kommun enligt följande:

· Antalet ledamöter i kommunrevisionen som får årsarvode (§ 3) ändras från 2+1 till 5.

· I § 3 tas meningen om samråd kring andre vice ordförandes arbetsuppgifter bort och ersätts av följande: i andre vice ordförandes årsarvode ingår ersättning för bl a följande arbetsuppgifter:

o Beredning inför sammanträden.

o Leda sammanträden vid ordförandens och förste vice ordförandens frånvaro.

o Justera protokoll.

o Delta i interna presidiekonferenser.

o Inläsning av handlingar.

· I § 3 om årsarvode läggs till att presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska utskottet och personalutskottet erbjuds mobiltelefon och e-postadress av Ljungby kommun.

· I § 3 om årsarvode, i stycket som uppräknar de uppgifter som ingår i ordförandens årsarvode, tas sista punkten om externa uppdrag bort.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2010 att revidera arvodesreglementet för Ljungby kommun.

Kommunledningskontoret skriver den 1 februari 2011 att behov har uppstått av att revidera det antagna reglementet på ytterligare två ställen. Dels har antalet revisorer ökat från fem till sju. Dels föreslås att de arbetsuppgifter som ingår i förste vice ordförandens årsarvode även ska ingå i andra vice ordförandes årsarvode.

Under personalutskottets sammanträde presenteras förslag till revidering av arvodesreglementet på ytterligare ett par punkter; dels föreslås presidierna i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige erbjudas mobiltelefon och e-postadress av Ljungby kommun. Dels föreslås att den sista punkten i listan över uppgifter som ingår i årsarvodet tas bort, det vill säga att externa uppdrag föreslås ge rätt till ersättning även för ordföranden.

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår den 14 februari 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att revidera Arvodesreglementet för Ljungby kommun enligt följande:

· Antalet ledamöter i kommunrevisionen som får årsarvode (§ 3) ändras från 2+1 till 5.

· I § 3 tas meningen om samråd kring andre vice ordförandes arbetsuppgifter bort och ersätts av följande: i andre vice ordförandes årsarvode ingår ersättning för bl a följande arbetsuppgifter:

o Beredning inför sammanträden.

o Leda sammanträden vid ordförandens och förste vice ordförandens frånvaro.

o Justera protokoll.

o Delta i interna presidiekonferenser.

o Inläsning av handlingar.

· I § 3 om årsarvode läggs till att presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden erbjuds mobiltelefon och e-postadress av Ljungby kommun.

· I § 3 om årsarvode, i stycket som uppräknar de uppgifter som ingår i ordförandens årsarvode, tas sista punkten om externa uppdrag bort.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att den sista punkten om externa uppdrag som ingår i ordförandes årsarvode ska vara kvar.

Mötet ajourneras 15 minuter.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande mot personalutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för personalutskottets förslag och nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) yrkande. Omröstningen genomförs och utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att lämna personalutskottets förslag till fullmäktige för beslut.

§62 Revidering av reglementet för intern kontroll

Ks2011/0071  007

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för intern kontroll enligt kommunledningskontorets förslag 2011-01-21.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 2004 ett reglemente för intern kontroll. År 2009 granskade kommunrevisorerna kommunens arbete med intern kontroll. I sitt yttrande till kommunrevisionen svarade kommunstyrelsen att reglementet och anvisningarna för den interna kontrollen skulle arbetas om.

En arbetsgrupp har sedan tagit fram ett förslag till revidering av reglementet. Skillnaden mot tidigare reglemente är framför allt att vikten av att fastställa planer för intern kontroll baserat på riskbedömningar betonas. Dessutom föreslås att varje nämnd ska göra sina egna planer för intern kontroll.

Kommunstyrelsen ska genom kommunledningskontoret bistå nämnderna med metodutveckling och till viss del personalresurser i arbetet med att utveckla den interna kontrollen. Ett förslag till tillämpningsanvisningar har därför tagits fram av kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 21 januari 2011 att

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för intern kontroll.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 februari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för intern kontroll enligt kommunledningskontorets förslag 2011-01-21.

§63 Samordnad beredskap för dammbrott i ån Lagan

Ks2011/0074  016

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ställer sig positiv till att Älvgrupp Lagan ansöker hos Svenska Kraftnät om att genomföra ett beredskapsprojekt för ån Lagan.

Ärendet

Ljungby kommun deltar i ett nätverk som består av kommuner, länsstyrelser och dammägare som alla är direkt berörda av ån Lagan. Älvgruppen arbetar bland annat med översvämningsrisker och dammbrott.

Svenska Kraftnät genomför projekt tillsammans med andra älvgrupper i tio större vattendrag som har dammar, för att bland annat få bättre kunskap om vilka konsekvenser ett dammbrott kan medföra i respektive vattendrag och klargöra ansvarsfördelningen.

Älvgrupp Lagan ser behov av att genomföra samma projekt tillsammans med Svenska Kraftnät. Kommunledningskontoret föreslår därför att Ljungby kommun ställer sig positiv till att älvgruppen ansöker hos Svenska Kraftnät om att genomföra ett projekt för ån Lagan.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 februari 2011 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ställer sig positiv till att Älvgrupp Lagan ansöker hos Svenska Kraftnät om att genomföra ett beredskapsprojekt för ån Lagan.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§64 Finansiering av utredning om fiberutbyggnad i kommunen

KS2011/0015  014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun finansierar resterande 66,6 % (368000 kr) av kostnaden för utredningen om fiberutbyggnad på landsbygden i Ljungby kommun.

Kostnaden finansieras genom anslaget Medfinansiering fiber.

Kommunstyrelsen beslutar också att Ljungby kommun skickar en skrivelse till landsbygdsministern för att påtala behovet av att staten anslår ytterligare medel för utbyggnad av fibernät på landsbygden.

Ärendet

Ljungby Energi AB planerar att genomföra en inventering av fiberutbyggnaden på landsbygden i Ljungby kommun under år 2011-2012. Nödvändiga fibersträckor ska identifieras och kostnaden för anläggande ska beräknas. Det framtida nätet ska omfatta samtliga boende på landsbygden i Ljungby kommun.

Ljungby Energi AB har ansökt om projektmedel för regionala tillväxtåtgärder från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Finansieringsbudgeten för projektet förutsätter att även Ljungby kommun bidrar med 102000 kronor. Ljungby Energi har därför skickat en ansökan om medfinansiering av projektet med 102000 kr.

Kommunledningskontoret har handlagt ansökan och skriver i ett yttrande den 5 januari 2011 att Ljungby kommun har ett behov av att arbeta långsiktigt och strategiskt med IT-infrastrukturen. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Inventering av fiberinfrastruktur i Ljungby kommun med max 102000 kronor. Finansiering av projektet föreslås ske genom anslaget Medfinansiering fiber.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 8 februari 2011 att medfinansiera projektet Inventering av fiberinfrastruktur i Ljungby kommun med max 102000 kronor.

Styrelsen för Ljungby Energi AB har därefter beslutat att de inte vill finansiera projektet med mer än en tredje del.

Kommunledningskontoret presenterar därför under dagens sammanträde ett förslag där Ljungby kommun står för resterande 66,6 % (368000 kr) av kostnaden för kartläggningen. Pengarna kan tas från anslaget Medfinansiering fiber.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med bifall av Conny Simonsson (S) och Anne Karlsson (S), yrkar bifall till det förslag som kommunledningskontoret presenterar under sammanträdet.

Anne Karlsson (S) yrkar att Ljungby kommun skickar en skrivelse till landsbygdsministern för att påtala behovet av att staten anslår ytterligare medel för utbyggnad av fibernät på landsbygden.

§65 Val av kontaktperson, kulturplan i Kronobergs län

KS2011/0045  860

Beslut

Kommunstyrelsen utser följande personer som representanter i den regionala samrådsgruppen för att ta fram en kulturplan för Kronobergs län för mandatperioden 2011-2014:

Förtroendevald

Linda Tranquist (KB)

Rönnäsvägen 15B

341 33 Ljungby

Tjänstemän

Ordinarie: Karin Hermansson, kultursekreterare

Biträdande: Anne-Lise Fäldt, bibliotekschef

Ärendet

Riksdagen beslutade i december 2009 att införa en ny modell för fördelning av vissa statliga medel till regional kulturverksamhet. Målet med den nya modellen är att den ska föra kulturen närmare medborgarna samt ge förutsättningar för ökat regionalt inflytande och ansvar.

Kronobergs län ämnar ingå i planen från och med år 2012 och det kräver att en treårig regional kulturplan tas fram under 2011. Planen ska tas fram i samarbete med länets kommuner, professionella kulturliv och civilsamhälle.

För att delta i processen behöver länets kommuner utse kontaktpersoner med ansvar för kulturfrågor. En förtroendevald som kan delta i arbetet i den regionala samrådsgruppen och en tjänsteman som kan delta i den kommunala arbetsgruppen.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 16 februari 2011 att följande personer utses som representanter i den regionala samrådsgruppen för att ta fram en kulturplan för Kronobergs län för mandatperioden2011-2014:

Linda Tranquist (KB)

Rönnäsvägen 15B

341 33 Ljungby

Representant från kultur- och fritidsförvaltningen utses kultursekreterare Karin Hermansson och bibliotekschef Anne-Lise Fäldt.

§66 Val av begravningsombud

KS2010/0609  112

Beslut

Kommunstyrelsen utser följande person till ombud med uppgift att granska begravningsverksamhet för tiden 2011-2014:

Ingemar Karlsson (S)

Vårgatan 5

341 70 Ljungby

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län uppdrog den 2 december 2010 åt kommunstyrelsen att föreslå ett eller flera ombud med uppgift att granska begravningsverksamhet. Ombudet bör ha kunskap om och förståelse för olika religioner och deras begravningsseder samt god kompetens i ekonomiska och administrativa frågor.

§67 Förfrågningsunderlag för upphandling av rörinspektionsbuss

KS2011/0086  353

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av en begagnad rörinspektionsbuss.

Anbuden värderas enligt följande viktprocent:

Pris 50%

Funktion och utrustning 40%

Service och garanti 10%

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat ett förfrågningsunderlag för upphandling av en begagnad rörinspektionsbuss daterat den 11 februari 2011. Rörinspektionsbussen ska användas till det planerade underhållsarbetet och filma avloppsledningsnätet i kommunen.

Anbuden föreslås värderas enligt följande viktprocent:

Pris 50%

Funktion och utrustning 40%

Service och garanti 10%

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 februari 2011 kommunstyrelsen att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av en begagnad rörinspektionsbuss.

Anbuden värderas enligt följande viktprocent:

Pris 50%

Funktion och utrustning 40%

Service och garanti 10%

§68 Tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten i Ljungby kommun

KS2010/0274  350

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och svarar att en anläggning där husbilsägare kan tömma gråvatten och fylla på färskvatten är en typ av verksamhet som lämpligen drivs i privat regi.

I samband med etablering av olika typer av verksamheter på området Rosendal kommer kommunen att ha med förslaget i beaktande. I dagsläget hänvisas husbilsägare till campingplatserna i kommunen.

Ärendet

En medborgare föreslår den 17 maj 2010 att Ljungby kommun bygger en anläggning för tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten för husbilsägare vid Ljungbyporten. Medborgaren skriver att denna tjänst skulle vara en stor tillgång för husbilsägare och en möjlig inkomstkälla för kommunen eftersom detta skulle locka folk till kommunen.

Tekniska kontoret skriver den 25 oktober 2010 att det i Ljungby kommuner finns campingplatser som tillhandahåller den service förslagsställaren efterfrågar. Genom att bedriva liknande verksamhet i kommunal regi skulle Ljungby kommun konkurrera med privata näringsidkares tjänster.

Tekniska utskottet skickade den 8 november 2010 ärendet på remiss till kommunledningskontoret för yttrande.

Kommunledningskontoret skriver den 3 februari 2011 att campingplatserna i Ljungby kommun erbjuder tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten enbart för sina incheckade gäster. Kommunledningskontoret skriver att en lättillgänglig ställplats där campingturister kan tömma gråvatten och fylla på färskvatten skulle vara ett bra komplement till befintliga campingplatser.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 februari 2011 kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att en anläggning där husbilsägare kan tömma gråvatten och fylla på färskvatten är en typ av verksamhet som lämpligtvis drivs i privat regi. I samband med etablering av olika typer av verksamheter på området Rosendal kommer kommunen att ha med förslaget i beaktande.

§69 Gör Norrleden tryggare för cyklister och fotgängare

Ks2010/0343  311

Svar på medborgarförslag.

Beslut

Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget om uppförande av cykelväg längs Norrleden, mellan Sickingevägen och Märtha Ljungbergs väg. Eftersom det finns alternativa gång- och cykelvägar i närheten avslår kommunstyrelsen förslaget.

Kommunstyrelsen avslår också förslaget om sänkt hastighet på Norrleden med hänvisning till att det är viktigt att genomfartsvägarna har en högre hastighetsbegränsning än övriga gator.

Ärendet

Gör Norrleden tryggare för cyklister och fotgängare föreslår en person i ett medborgarförslag som kom in i juni 2010. Vägen används flitigt av oskyddade trafikanter medan tunga fordon kör förbi i höga hastigheter. Bygg en trygg cykelväg eller sänk hastigheten längs sträckan föreslår medborgaren.

Tekniska kontoret skriver i en tjänsteskrivelse den 7 februari 2011 att Norrleden är en genomfartsväg som har hastighetsbegränsningen 70 km/h och att det är viktigt att genomfartsvägarna tillåter högre hastighet än övriga gator. Den aktuella sträckan är ca 2 km lång och det skulle kosta ca 3 miljoner kronor att bygga gång- cykelväg längsmed sträckan. Tekniska kontoret skriver att alternativa gång- och cykelvägar finns, men att en säker gång- och cykelpassage över Replösabron saknas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 februari 2011 kommunstyrelsen att avslå förslaget om uppförande av cykelväg längs Norrleden, mellan Sickingevägen och Märtha Ljungbergs väg, med hänvisning till att alternativa gång- och cykelvägar finns.

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå förslaget om sänkt hastighet på Norrleden med hänvisning till att det är viktigt att genomfartsvägarna har en högre hastighetsbegränsning än övriga gator.

§70 Finansiering av utbyggnad av Västergatan i Lagan

KS2011/0088  310

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet och att tekniska kontoret får i uppdrag att skicka en skrivelse till Trafikverket för att belysa vikten av att E4:an i Ljungby kommun byggs ut till en två-filig motorväg.

För närvarande dirigeras trafiken från E4:an cirka 50 gånger om året genom Lagans samhälle, på en gata kantad av bostäder och affärer som bland annat korsas av barn på väg till skolan och idrottsaktiviteter.

Omdirigeringen går vidare ner till Ljungby stad genom Ljungby kommuns vattentäkt cirka 50 gånger per år. Det är oerhört viktigt att Trafikverket medverkar till att öka säkerheten och miljön i det berörda området.

Om Trafikverket inte avser bygga ut E4:an till motorväg i Ljungby kommun påpekar Ljungby kommun vikten av att Trafikverket står för del av kostnaden för att bygga ut Västergatan i Lagan så att E4:ans trafik kan omdirigeras den vägen.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2007, som svar på en motion, att bygga ut Västergatan i Lagan så att den ansluter till väg 568, gamla riksettan, söder om Lagan.

Tekniska kontoret skriver den 7 februari 2011 att sträckningen för vägen ligger inom vattenskyddsområde för reservvattentäkten i Lagan. Därför behövs särskild utformning av vägbygget för att säkerställa att eventuella föroreningar inte tränger ner till grundvattnet.

Tidigare kostnadskalkyler inklusive rondell har varit ca 10,5 miljoner. Merkostnader för utformning av grundvattenskydd är ca 9,4 miljoner. Den totala kostnaden beräknas till ca 20 miljoner. Till detta kommer kostnader för planläggning och arkeologisk utredning.

Tekniska kontoret bedömer den 7 februari 2011 att omfattningen av projektet och kostnaden blivit så förändrad att det bör tas upp till nytt beslut om projektet ska genomföras.

Beredning

Tekniska utskottet skickar den 24 februari 2011 ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande till om projektet ska genomföras eller inte, med tanke på den förändrade kostnaden och omfattningen för projektet.

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att inför kommunstyrelsens nästa sammanträde komplettera ärendet med ett utlåtande från VA-chefen.

Tekniska kontoret skriver i ett yttrande den 28 februari 2011 att Ljungby kommun genom att bygga ut Västergatan inbjuder trafikverket till att leda om trafiken från väg E4 via Västergatan istället för att själva bygga ytterligare en fil på motorvägen. Tekniska kontoret skriver vidare att ur vattenförsörjnings-synpunkt är sträckningen av Västergatan inte lämplig. Det är väldigt viktigt att grundvattnet skyddas från påverkan även för framtida generationer.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Krister Lundin (M), föreslår att ärendet återremitteras och att tekniska kontoret får i uppdrag att skicka en skrivelse till Trafikverket för att belysa vikten av att E4:an i Ljungby kommun byggs ut till en två-filig motorväg.

Om Trafikverket inte avser bygga ut E4:an till motorväg i Ljungby kommun påpekar Ljungby kommun vikten av att Trafikverket står för del av kostnaden för att bygga ut Västergatan i Lagan så att E4:ans trafik kan omdirigeras den vägen.

§71 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse 2010

KS2011/0100  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska kontorets förslag till verksamhetsberättelse 2010 för tekniska kontoret.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2010.

Resultatet för tekniska kontoret exklusive VA och renhållning uppgår till

– 14480 tkr.

Resultatet per avdelning är fördelat enligt följande:

Kansliavdelning + 3846 tkr

Husavdelning - 3467 tkr

Exploateringsavdelning -16511 tkr

Gatu- och parkavdelning + 902 tkr

Räddningstjänst -805 tkr

Kostavdelning + 1340 tkr

Lokalbank -144 tkr

Resultatet för VA och renhållning uppgår till +3213 tkr.

VA-verksamheten redovisar ett nollresultat. Det beror på att det verkliga underskottet med 3108 tkr har justerats mot tidigare överskott. Det kvarstående överskottet från tidigare års resultat blir därefter 229 tkr.

Renhållningen redovisar ett överskott på 3213 tkr. Förra året bokades en engångskostnad med 12709 tkr för ökad avsättning för återställning av den gamla deponin och av deponin för farligt avfall. Renhållningen redovisade det året ett underskott med 9488 tkr. Årets överskott kommer att minska det innestående underskottet och kvarstående underskott blir därefter 6275 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 februari 2011 kommunstyrelsen att godkänna tekniska kontorets förslag till verksamhetsberättelse 2010 för tekniska kontoret.

§72 Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2010

Ks2011/0095  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för år 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 februari 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för år 2010.

§73 Tilläggsanslag investeringar från 2010 till 2011

Ks2011/0094  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 232117 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag 2011-02-10 och att finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 398 mkr. Utfallet blev 139 mkr, det är en avvikelse på 258 mkr. Begäran om tilläggsanslag till 2011 har inkommit på sammanlagt 232 mkr.

Kommunledningskontoret föreslår att investeringsmedel på 232117 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag 2011-02-10.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 februari 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att investeringsmedel på 232117 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag 2011-02-10 och att finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

§74 Grovplanering av Karlsro industriområde

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att grovplaneringen av områdena Rosendal och Karlsro ska slutföras som planerat och att kommunstyrelses ordförande får i uppdrag att teckna det avtal som har förhandlats fram.

Tekniska utskottet ska regelbundet rapportera till kommunstyrelsen om hur arbetet med att utveckla området fortskrider.

Ärendet

Områdena Rosendal och Karlsro vid Ljungbys västra del grovplaneras för exploatering. Tekniska kontoret har gjort en massberäkning efter det att vegetationsmassor har tagits bort på en begränsad yta på både Rosendal och Karlsro. De kunde då konstatera att marken innehåller en större mängd av jord som inte kan användas som fyllnadsmaterial på tomtmark som ska bebyggas.

Tekniska kontoret räknar med att kostnaden för att grovplanera områdena ökar med cirka 12-15 mkr om marken är densamma på övriga delar av områdena. Tekniska kontoret lämnar därför två alternativ för ställningstagande:

A. Avstå från att grovplanera delar av Karlsro.

B. Fullfölja planen med att grovplanera allt.

Tekniska utskottet beslutade den 24 februari 2011 att ge projektledaren i uppgift att förhandla fram nytt á-pris på extra fyllnadsmassor och att redovisa förhandlingsresultatet för kommunstyrelsen.

Under dagens sammanträde redovisar projektledaren att tekniska kontoret har förhandlat fram ett pris och lämnar ett förslag till avtal om kommunstyrelsen beslutar att fortsätta grovplaneringen som planerat.

Yrkanden

Nils-Erik Wetter (KD), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att området ska färdigställas som planerat.

§75 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

Demokratisamordnaren informerar om uppföljningen av det drog- och alkoholpolitiska programmet 2010.

§76 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Demokratisamordnaren informerar om resultatet av enkätundersökningen LUPP som genomförts bland ungdomar i kommunen i åldern 13-25 år. Undersökningen har bland annat berört områden som fritid, skola, inflytande och trygghet, hälsa och arbete samt framtiden.

Kommunstyrelsen beslutar att följa upp resultatet av undersökningen.

2. Den tillförordnade personalchefen informerar om sjukfrånvaro och rehabilitering i Ljungby kommun. Statistiken visar att sjukfrånvaron i kommunen har minskat för varje år.

3. Önskemål fördes fram av ledamot att kommunstyrelsen får åka på studieresa till Bryssel för att utöka kunskapen om EU. Kommunstyrelsen beslutade att låta förslaget ligga till nästa år.

4. Information kring ärenden och nämndssammanträden.

Ledamot i kommunstyrelsen framförde önskemål om att nämndsledamöter och samtliga partier får information om aktuella ärenden i ett tidigare skede, gärna i anslutning till partigruppmötena.

Förslag till hur detta skulle kunna genomföras lades fram i anslutning till en förvaltningsutbildning sommaren 2010. Kommunstyrelsens presidium kommer att arbeta vidare med denna fråga och beredningsprocessen i allmänhet.

5. Exploateringschefen informerar om ärendet kring Lars Jönssons Byggtjänst AB begäran om ersättning för kostnader vid byggnation på fastigheten Leoparden 1.

§77 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Personalutskottets protokoll 2011-02-14, §§ 6-14.

2. Arbetsutskottets protokoll 2011-02-15, §§ 3-7.

3. Tekniska utskottets protokoll 2011-02-24, §§ 8-15.

4. Delegationsbeslut rörande markärenden m.m. som fattats av tekniska kontoret under januari 2011.

§78 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB.

2. Protokoll Ljungbybostäder AB, 2011-01-20, §§ 1-14.

3. Protokoll Ljungby Holding AB, 2011-02-15, §§ 1-3.

4. Protokoll Ljungby Utveckling AB, 2011-02-15, §§ 1-2.

5. Sveriges Kommuner och Landsting informerar den 2 februari 2011 om att man tagit fram en ny handledning som ska inspirera till en konstruktiv dialog mellan kommun och bostadsbolag gällande ägardirektiv. Den nya handledningen har tagits fram med anledning av en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

6. Regionförbundet Södra Småland presenterar vårpropositionen den 15 april i Växjö.

7. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar beslut daterat den 21 januari om överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område.

8. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar beslut daterat den 21 januari om överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat stimulansbidrag på äldreområdet.

9. Kammarkollegiet meddelar den 23 februari 2011 beslut om medgivande av permutation av Stiftelsen Ehrenfried Billengrens testamente.