Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-04-05

Sammanträde 2011-04-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Jessica Lyckvall.

Beslutsärenden

2 Upphandling av Åsikten. - Jan Bernhardsson

3 Förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB.

4 Inköp av byggnadsinvesteringar i Sunnerbohov (Troja).

5 Uppmärksamma Ljungby Volley A-damers framgång.

6 Årsredovisning för Ljungby kommun 2010. - Magnus Johansson

7 Resultatbalansering 2010-2011. - Magnus Johansson

8 Utveckling av investeringsprocessen. - Magnus Johansson, Bo Dalesjö

9 Ändringar i bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. - Bo Dalesjö

10 Instruktion till ombud vid 2010-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen. - Roland Eiman, Bengt Karlsson

11 Tekniska kontorets investeringsbudget 2012 och plan 2013-2016. - Katarina Hildebrand

12 Bidrag till arrangemang i samband med att Ljungby stad fyller 75 år. - Carina Karlund, Karin Hermansson

13 Sunnerbogymnasiet, tvist. - Jan Bernhardsson

14 Anbudsinfordran, rivning av Rosa huset och anläggning av skolidrottsplats vid Kungshögsskolan. - Jan Bernhardsson

15 Hyreskontrakt för LSS-boende Högalidsvägen. - Jan Bernhardsson

16 Prisjustering av externa lunchpriser. - Annica Thor Lindberg

17 Förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. - Carl Håkansson

18 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun. - Linda Melin

19 VA-plan för Ljungby kommun. - Henrik Johansson

20 Öka möjligheterna till vuxenutbildning. Svar på motion. - Ulf Engqvist

21 Kostnad för cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Svar på motion. - Per Mårtensson

22 Delegering av anställningsbeslut till tekniska chefen. - AnnKristin Rådberg

23 Utökning av brottsförebyggande rådet i Ljungby. - Susan de Freitas

24 Överlåtelse av fixartjänsten till räddningstjänsten. - Annika Petersson, Marcus Walldén

25 Vigselförrättare i Ljungby kommun. - Peter Wiman, Lisa Åberg

26 Ansökan om bidrag från CIL. - Roland Eiman

Information

27 E.on efter stormen Gudrun. - Conny Svensson, Eon

28 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

30 Redovisning av delegationsbeslut.

§79 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen behandlar inte Tryggve Svenssons (V) eller Carina Bengtssons (C) motioner om skolorna i Torpa och Kånna under dagens sammanträde.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att Tryggve Svenssons (V) motion daterad 2011-03-21 där Vänsterpartiet föreslår att Torpa skola får en andra chans ska behandlas under dagens sammanträde.

Carina Bengtsson (C) yrkar att Centerpartiets motion daterad 2011-03-22 att Kånna och Torpa skola får bli kvar som kommunal skolverksamhet till skolstarten hösten 2012 ska behandlas under dagens sammanträde.

Ordföranden meddelar att motionerna redan har skickats på remiss till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om Kerstin Wiréhns (V) och Carina Bengtssons (C) yrkanden ska bifallas eller avslås och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandena.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att avslå yrkandena och inte behandla motionerna under dagens sammanträde och nej-röst för att bifalla yrkandena och behandla motionerna under dagens sammanträde.

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att inte behandla motionerna om skolorna i Torpa och Kånna under dagens sammanträde.

§80 Upphandling av Åsikten

KS2011/0608  293

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anbudsinfordran utförs som tre alternativ.

Samtliga alternativ utan bilgarage och bårrum i källare.

Alternativ 1: Sju våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 40 lägenheter för trygghetsboende.

Alternativ 2. Sex våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 32 lägenheter för trygghetsboende.

Alternativ 3. Fem våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 24 lägenheter för trygghetsboende.

Kommunstyrelsen beslutar att utvärdering av anbuden utförs enligt följande kriterier:

1. Pris 85 poäng

2. Referenser 5 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng

Kommunstyrelsen beslutar att beställare av projektet Åsikten ska vara Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen hänskjuter finansieringen till budgetberedningen.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 16 mars 2011 tagit fram förslag på förfrågningsunderlag inför upphandling av totalentreprenad av vård-, omsorgs- och trygghetsboende Åsikten.

Utvärdering av anbuden avses att utföras enligt följande kriterier:

1. Pris 85 poäng

2. Referenser 5 poäng

3. Kvalitetssystem 5 poäng

4. Miljösystem 5 poäng

Tekniska kontoret behöver besked om vilken omfattning upphandlingen ska avse, dvs antal våningsplan och källarens utformning. Dessutom behöver beslut fattas om utvärderingskriterier för upphandlingen och vem som ska vara beställare av entreprenaden samt finansiering.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen besluta att anbudsinfordran utförs som tre alternativ.

Samtliga alternativ utan bilgarage och bårrum i källare.

Alternativ 1: Sju våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 40 lägenheter för trygghetsboende.

Alternativ 2. Sex våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 32 lägenheter för trygghetsboende.

Alternativ 3. Fem våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 24 lägenheter för trygghetsboende.

Tekniska utskottet förslår också kommunstyrelsen besluta att utvärdering av anbuden utförs enligt följande kriterier:

5. Pris 85 poäng

6. Referenser 5 poäng

7. Kvalitetssystem 5 poäng

8. Miljösystem 5 poäng

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att beställare av projektet Åsikten ska vara Ljungby kommun.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), Conny Simonsson (S), Kjell Jormfeldt (MP), Kerstin Wiréhn (V), Lars Solling (FP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Ajournering begärs och genomförs kl. 8.45-8.50.

Reservation

Christer Henriksson (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig förklaring.

§81 Ansökan om expropriationstillstånd för fastighet i Dörarp

Ks2007/0504  427

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

Ärendet

Marken vid före detta metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. Länsstyrelsen beviljade den 25 september 2008 bidrag till Ljungby kommun för att genomföra förberedelser inför marksaneringen. Bland annat måste byggnaderna på Dörarp 5:78 rivas.

Byggnaderna ägs av IHD Industrihotell AB. Förhandlingar om övertagande av aktierna i IHD Industrihotell AB har förts mellan Ljungby kommun och IHD Industrihotell AB sedan 2009. Flera förslag till avtal har tagits fram, men parterna har inte kommit överens.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 mars 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

§82 Inköp av byggnadsinvesteringar i Sunnerbohov

Ks2011/0188  821

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda IF Troja-Ljungby en miljon kronor för de byggnadsinvesteringar som IF Troja-Ljungby har gjort i Sunnerbohov och att vid inköp av dessa investeringar installera en hiss till Nätverket.

Finansiering sker via omfördelning i årets budget.

Ärendet

IF Troja-Ljungby har kontaktat kommunledningen för diskussioner om bland annat byggnadsinvesteringar i Sunnerbohov. Diskussioner har förts angående för- och nackdelar med att IF Troja Ljungby genomför investeringar i kommunens lokaler. Olika alternativ har diskuterats i syfte att skapa en tydlighet avseende framtida ansvarsfördelning och ägande av Sunnerbohov.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 15 mars 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Krister Lundin (M), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar att kommunen köper byggnadsinvesteringarna i Sunnerbohov för en miljon kronor och installerar en hiss till Nätverket.

Kjell Jormfeldt (MP), med bifall av Christer Henriksson (KD) och Carina Bengtsson (C), yrkar avslag till Krister Lundins (M) yrkande.

Ajournering begärs och genomförs kl. 9.35-10.00

Beslutsordning

Ordföranden ställer Krister Lundins (M) med flera yrkande att kommunen köper byggnadsinvesteringarna i Sunnerbohov för en miljon kronor och installerar en hiss till Nätverket mot Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande om avslag till Krister Lundins (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Krister Lundins (M) med flera yrkande.

§83 Ljungby Volleybollsklubb A-damers elitseriesatsning

Ks2011/0197  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stödja Ljungby Volleybollklubbs A-damer i deras elitseriesatsning genom att bidra med 350000 kronor.

175000 kronor betalas ut år 2011 och tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Max 175000 kronor betalas ut år 2012. Finansiering av de pengarna sker via budgetberedningen.

Ärendet

Ljungby Volleybollklubbs A-damer har varit mycket framgångsrika under de senaste åren. Efter att ha spelat i division två förra säsongen gick de upp i division ett under 2010. Nu har de även vunnit division ett och har möjlighet att kvala till elitserien, vilket kräver större ekonomiska resurser.

Beredning

Arbetsutskottet lämnade den 29 mars 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med bifall av Jessica Lyckvall (M), Lars Solling (FP), Kjell Jormfeldt (MP) och Christer Henriksson (KD), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att stödja Ljungby Volleybollklubbs A-damer i deras elitseriesatsning genom att bidra med 350000 kronor, att 175000 kronor betalas ut under 2011 och att de pengarna tas från resultatet, och att max 175000 kr betalas ut under 2012 och att finansiering av de pengarna sker via budgetberedningen.

Conny Simonsson (S), med bifall av Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT), yrkar att kommunstyrelsen beslutar att stödja Ljungby Volleybollklubbs A-damer i deras elitseriesatsning genom att bidra med 350000 kronor, att 175000 kronor betalas ut under 2011 och att de pengarna tas från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, och att max 175000 kr betalas ut under 2012 och att finansiering av de pengarna sker via budgetberedningen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bland annat finansiering via resultatet mot Conny Simonssons (S) med flera yrkande om bland annat finansiering via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Conny Simonssons (S) med flera yrkande.

§84 Årsredovisning för Ljungby kommun 2010

Ks2011/0196  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2010.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2010. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2010 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2010-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 mars 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2010.

§85 Resultatbalansering 2010-2011

Ks2011/0142  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om resultatbalansering från 2010 till 2011 enligt kommunledningens förslag daterat 2011-04-01.

Ärendet

Resultatbalansering innebär att förvaltningarnas avvikelser i budgeten förs över till kommande budgetår. Underskott fördelas över tre år. Överskott läggs på ett internt balanskonto. Nämnden beslutar sedan om hur överskottet ska användas.

Samtliga nämnder som har ett överskott i budgeten för 2010 har begärt att överskottet resultatbalanseras. Socialnämnden och tekniska utskottet som båda hade underskott i budgeten 2010 har begärt undantag från reglerna om resultatbalansering.

Socialnämnden beslutade den 16 februari 2011 att begära undantag från reglerna om resultatbalansering med motsvarande 2190000 kronor. Socialnämnden redovisade ett budgetunderskott år 2010. Det beror bland annat på att antalet platser på äldreboendet Bergagården var budgeterat till 10, medan det verkliga behovet har varit 20 platser under hela året.

Tekniska utskottet beslutade den 24 februari 2011 att begära avdrag i resultatbalanseringen med 14840 tkr samt överföring av budget med 5447 tkr från 2010 till 2011. Husavdelningens och gatu- och parkavdelningens extra kostnader under den snörika vintern 2010 ska regleras i budgeten enligt kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2010.

Dessutom görs sedan år 2009 en justering i förvaltningarnas budget beräknad utifrån hur många som bor i kommunen vid årets slut, en så kallad demografisk justering. Eftersom antalet personer som bodde i Ljungby kommun i slutet av 2010 var färre än man först hade räknat med måste budgeten för alla förvaltningar dras ned.

Kommunledningskontoret lämnar den 4 mars 2011 ett förslag till resultatbalansering 2010-2011.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 15 mars 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunledningskontoret och kommunstyrelsens presidium har därefter utarbetat en komplettering och justering av förslaget till resultatbalansering som presenteras för kommunstyrelsen under dagens sammanträde.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om resultatbalansering från 2010 till 2011 enligt kommunledningens förslag daterat 2011-04-01.

§86 Utveckling av investeringsprocessen

Ks2011/0121  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

· Ett långsiktigt lokalbehovsprogram skapas,

· Investeringsprocessen formaliseras i ett antal avgränsade beslutssteg som idéfas, förstudiefas, programfas, projekteringsfas, genomförandefas, samt projektavslut,

· Ett gemensamt investeringsseminarium inleder arbetet med investeringsbudget. Investeringsseminariet äger rum som en del av budgetdagen.

· Styrelser och nämnder får i uppdrag att ta fram förslag till prioriterade investeringar under tidshorisonten 15-20 år med fokus på planperioden 2012-2016. Det totala investeringsutrymmet ligger på ca 90 mkr årligen.

Kommunstyrelsen beslutar också att styrgrupper ska bildas när projekten har kommit så långt i processen att de är styrbara.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 25 februari 2011 att behovet av att skapa en bättre struktur och samordning i arbetet med investeringsbudgeten har ökat. Samtidigt har svårigheterna att långsiktigt finansiera investeringarna ökat.

Kommunledningskontoret har därför, tillsammans med kommunens ekonomigrupp, tagit fram ett förslag till en ny modell av investeringsprocess. Modellen innebär bland annat att budgetprocessen inleds med ett gemensamt investeringsseminarium och att ett långsiktigt lokalbehovsprogram upprättas.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

· Ett långsiktigt lokalbehovsprogram skapas,

· Investeringsprocessen formaliseras i ett antal avgränsade beslutssteg som idéfas, förstudiefas, programfas, projekteringsfas, genomförandefas, samt projektavslut,

· Ett gemensamt investeringsseminarium inleder arbetet med investeringsbudget. Investeringsseminariet äger rum som en del av budgetdagen.

· Styrelser och nämnder får i uppdrag att ta fram förslag till prioriterade investeringar under tidshorisonten 15-20 år med fokus på planperioden 2012-2016. Det totala investeringsutrymmet ligger på ca 90 mkr årligen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att:

· Ett långsiktigt lokalbehovsprogram skapas,

· Investeringsprocessen formaliseras i ett antal avgränsade beslutssteg som idéfas, förstudiefas, programfas, projekteringsfas, genomförandefas, samt projektavslut,

· Ett gemensamt investeringsseminarium inleder arbetet med investeringsbudget. Investeringsseminariet äger rum som en del av budgetdagen.

· Styrelser och nämnder får i uppdrag att ta fram förslag till prioriterade investeringar under tidshorisonten 15-20 år med fokus på planperioden 2012-2016. Det totala investeringsutrymmet ligger på ca 90 mkr årligen.

§87 Ändringar i bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Ks2011/0080  048

Beslut

Kommunstyrelsen utser Bo Dalesjö till Ljungby kommuns ägarombud på bolagsstämman för Kommunassurans Syd Försäkrings AB och ger honom i uppdrag att godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningen.

Ärendet

Ljungby kommun är sedan 2006 delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Kommunen äger aktier för cirka 1300 000 kronor.

En ny försäkringsrörelselag träder i kraft den 1 april 2011 och bolagsstyrelsen föreslår att bolagsordningen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ändras så att den överensstämmer med den nya lagen. Kommunledningskontoret har granskat förslaget till ändring och skriver den 11 februari 2011 att förändringarna till stor del är av formell natur och att de inte ändrar bolagets inriktning och verksamhet.

Kommunledningskontoret föreslår den 11 februari 2011 att kommunstyrelsen utser Bo Dalesjö till Ljungby kommuns ägarombud på bolagsstämman och ger honom i uppdrag att godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 mars 2011 att kommunstyrelsen utser Bo Dalesjö till Ljungby kommuns ägarombud på bolagsstämman och ger honom i uppdrag att godkänna föreslagna förändringar i bolagsordningen.

§88 Instruktion till ombud vid 2011-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Ks2011/0175  107

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2011 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2011 års ordinarie stämma till 2012 års ordinarie stämma.

- godkänna avtalet med KPMG AB om revisionstjänster för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. KPMG AB med Anders Berglund eller hans ersättare som ansvarig huvudrevisor väljs som auktoriserad revisor för samtliga bolag inom Holding-koncernen under verksamhetsåren 2011 till och med 2014.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.

-

Ärendet

Inför årets bolagsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

I kommunledningskontorets skrivelse den 14 mars 2011 föreslås att kommunfullmäktige beslutar att

- utfärda fullmakt till det av kommunfullmäktige valda stämmoombudet Alf Johansson, Textilvägen 7, 340 14 Lagan att företräda samtliga aktier vid 2011 års stämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB, till ersättare Stefan Bramstedt, som nominerats av Ljungbyindustriernas samarbetsgrupp (LSG), båda från 2011 års ordinarie stämma till 2012 års ordinarie stämma.

- godkänna avtalet med KPMG AB om revisionstjänster för samtliga bolag inom Ljungby Holding-koncernen för verksamhetsåren 2011 till och med 2014. KPMG AB med Anders Berglund eller hans ersättare som ansvarig huvudrevisor väljs som auktoriserad revisor för samtliga bolag inom Holding-koncernen under verksamhetsåren 2011 till och med 2014.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa ägarens utdelningskrav för 2011 till 12 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2010 § 63.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 29 mars 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§89 Tekniska kontorets investeringsbudget 2012 och plan 2013-2016

KS2011/0171  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat budgetförslag för år 2012 och plan för åren 2013-2016 för tekniska kontoret.

Ärendet

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till investeringsbudget 2012 och plan 2013 till 2016.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att godkänna upprättat budgetförslag 2012 och plan 2013 till 2016 för tekniska kontoret.

§90 Bidrag till arrangemang i samband med att Ljungby fyller 75 år

Ks2011/0119  018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge 60000 kr till arrangemang i samband med firandet av Ljungby stad 75 år. Pengarna ska användas till jubileumskonsert under Ljungbydagarna samt utomhusbio på Stora torg.

Pengarna tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.

Ärendet

Ljungby stad fyller i år 75 år. Jubileet kommer bland annat att uppmärksammas genom tidningsartiklar, föreläsningar och stadsvandringar. Dessutom arrangeras speciella evenemang under Ljungbydagarna. Målet med de olika arrangemangen är att belysa händelser under åren som gått sedan Ljungby blev stad.

De flesta arrangemangen kan bekostas inom ordinarie budget, men för att kunna genomföra en jubileumskonsert under Ljungbydagarna och en utomhusbio på Stora torg krävs 60,000 kronor.

Kommunledningskontoret föreslår den 2 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ge 60000 kr till arrangemang i samband med firandet av Ljungby stad 75 år. Pengarna ska användas till jubileumskonsert under Ljungbydagarna samt utomhusbio på Stora torg. Pengarna föreslås tas ur kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ge 60000 kr till arrangemang i samband med firandet av Ljungby stad 75 år. Pengarna ska användas till jubileumskonsert under Ljungbydagarna samt utomhusbio på Stora torg. Pengarna föreslås tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.

§91 Sunnerbogymnasiet, tvist

KS2011/0028  108

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun inte går vidare i processen mot BSV Arkitekter och Ingenjörer AB med hänvisning till kommunjuristens yttrande.

Ärendet

Tekniska kontoret redogör den 19 januari 2011 för en tvist med BSV Arkitekter och Ingenjörer AB. I samband med projektering av Sunnerbogymnasiets om- och tillbyggnad år 2000 anlitades BSV Arkitekter & Ingenjörer AB i Värnamo som projekteringsledare. Efter genomgång av inkomna anbud framgick att anbud för byggnadsentreprenaden blivit 56,5 % (35 Mkr) dyrare än konsultens kostnadsberäkning. Fördyringen godkändes inte av kommunstyrelsen och därför blev en omprojektering nödvändig.

Tekniska kontoret skriver vidare att man under lång tid genom försäkrings-mäklare och sedan advokat försökt förmå motpartens försäkringsbolag att reglera skadan som i dagsläget beräknas till 3,7 Mkr. Motparten har genom sitt försäkringsbolag bestridit kommunens samtliga yrkanden. Kommunens advokat gör nu bedömningen att kommunen nu står i vägvalet mellan domstolsprocess eller att lägga ned ärendet.

Beredning

Tekniska utskottet beslutar den 24 januari 2011 att remittera ärendet till kommunledningskontoret för att få kommunjuristens bedömning av läget. Ärendet ska därefter återigen behandlas av tekniska utskottet.

Tekniska utskottet beslutade den 24 februari 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att skicka kopior av de handlingar som begärs till BSV Arkitekter & Ingenjörer AB.

Kommunjuristen skriver den 21 mars 2011, efter genomgång av material i ärendet, att kommunen under de år som processen pågått inte kunnat styrka på vilka sätt BSV Arkitekter och Ingenjörer AB varit försumliga och hur detta orsakat kommunen ekonomisk skada. Därför anser kommunledningskontoret att kommunen inte bör gå vidare i ärendet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att besluta att Ljungby kommun inte går vidare i processen med BSV Arkitekter och Ingenjörer AB med hänvisning till kommunjuristens yttrande.


Tekniska utskottet ger den 21 mars 2011 i uppdrag till tekniska kontoret att ta fram rutiner att arbeta efter när det gäller eventuella framtida tvister.

§92 Abudsinfordran, rivning av Rosa huset och anläggning av skolidrottsplats vid Kungshögsskolan

KS2009/0115  250

Beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att utföra anbudsinfordran för en totalentreprenad för mark- och rivningsarbeten på Kungshögsskolan.

Utvärdering av anbud utförs enligt följande viktning:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Ärendet

Tekniska utskottet uppdrog den 24 januari 2011 åt tekniska kontoret att begära rivningslov för Rosa Huset hos miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden beviljade rivningslov för byggnaden den 16 februari 2011.

Tekniska kontoret skriver den 4 mars 2011 att förvaltningen har fått i uppdrag att riva Rosa Huset och anlägga en skolidrottsplats där byggnaden ligger idag.

Anbudsinfordran avses att utföras för en totalentreprenad för mark-/ rivningsarbeten.

Utvärdering av anbud avses att utföras enligt följande viktning:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra anbudsinfordran för en totalentreprenad för mark-/rivningsarbeten.

Förslag till viktning av utvärderingskriterier är:

1. Pris 90 %

2. Kvalitetssystem 5 %

3. Miljösystem 5 %

Yrkanden

Lars Solling (FP), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar att kommunstyrelsen ska avvakta med att fatta beslut om anbudsinfordran för rivning av Rosa Huset på Kungshögsskolan på grund av att det finns både en motion och ett medborgarförslag som för närvarande bereds av kommunstyrelsen och att både motionen och medborgarförslaget föreslår att byggnaderna ska användas till annan verksamhet istället för att rivas.

Carina Bengtsson (C), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Conny Simonsson (S), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Lars Sollings (FP) med flera yrkande att avvakta med beslut i ärendet mot Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carina Bengtssons (C) med flera yrkande.

§93 Hyreskontrakt nytt LSS-boende Högalidsvägen, Ljungby

KS2011/0176  734

Beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att teckna hyresavtal för gemensamhets- och personalytor inom nytt gruppboende vid Högalidsvägen 1 i Ljungby.

Ärendet

Tekniska kontoret informerar i skrivelse daterad den 16 mars 2011 om att socialförvaltningen har behov av inhyrning av fem lägenheter för gruppboende (LSS) och fyra lägenheter för personlig assistans (LASS).

Hyresvärden Lars Jönsson Byggnads AB ska hyra ut lägenheterna till privatpersoner och gemensamhets- och personalytor till Ljungby kommun.

Kontraktstid för kommunens del är tio år från och med den 1 januari 2012.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att teckna hyresavtal för gemensamhets- och personalytor inom nytt gruppboende vid Högalidsvägen 1 i Ljungby.

§94 Prisjustering av externa lunchpriser

KS2011/0127  390

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att måltidspriset från och med den 1 maj 2011 höjs till:

Restauranger på särskilda boenden

Lunch utan dessert 55 kr

Lunch med dessert 63 kr

Skolmåltider

Personallunch 50 kr

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår den 4 mars 2011 en höjning av lunchpriset för externa lunchgäster på grund av ökade priser på livsmedel och ökade lönekostnader .

Restauranger:

särskilda boenden Pris idag Pris efter justering

Lunch utan dessert 50 kr 55 kr

Lunch med dessert 58 kr 63 kr

Personallunch skolmåltider 47 kr 50 kr

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen besluta att justera måltidspriset från och med den 1 maj 2011 enligt tekniska kontorets förslag.

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att ta fram förslag på hur tekniska kontoret i framtiden kan räkna upp måltidspriser kontinuerligt.

§95 Förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

KS2010/0449  170

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2010 att dra ned deltidsstyrkans storlek från sex till fem personer. Detta beslut kräver att kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor revideras.

Tekniska kontoret redovisar den 14 mars 2011 att handlingsprogrammet varit ute på samråd och de yttranden som inkom över handlingsprogrammet.

Länsstyrelsen i Kronobergs län skriver att Ljungby kommuns beredskap redan innan minskningen framstår som svag i förhållande till andra jämförbara kommuner. Den generella utvecklingen av olyckor pekar på att bemanningen kan behöva förstärkas istället för att förminskas.

Landstinget Kronoberg skriver i sitt yttrande att personalreducering inom räddningstjänsten minskar möjligheten att bistå Ambulanssjukvården i väntan på ambulans.

Tekniska kontoret skriver att Räddningstjänsten kommer som följd av minskning i numerären att behöva lägga mer resurser på förebyggande åtgärder såsom utbildning, tillsynsverksamhet och information till allmänheten för att kompensera de negativa konsekvenserna av minskningen av beredskapsstyrkan.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

§96 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun

KS2010/0494  270

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Ärendet

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är en lag som förtydligar kommunernas ansvar för bostadsförsörjning och att kommunerna ska skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

Minst en gång per mandatperiod ska kommunen se över de riktlinjer som finns för bostadsförsörjningen i kommunen. Dessa krav uppfylls genom ett bostadsförsörjningsprogram som drar upp riktlinjer för vilka bostäder som kommer att behöva planeras för eller byggas.

Tekniska kontoret har tagit fram förslag på bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun daterat den 1 mars 2011.

Beredning

Tekniska utskottet beslutade den 18 oktober 2010 att bostadsförsörjnings-programmet ska skickas på samråd till partigrupperna, kommunala förvaltningar och kommunala bolag.

Inkomna yttranden har sammanställts och bostadsförsörjningsprogrammet har kompletterats med dessa.

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till bostadsförsörjningsprogram.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§97 VA-plan för Ljungby kommun

Ks2011/0192  340

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta en VA-plan för Ljungby kommun i enlighet med den beviljade ansökan om LOVA-medel.

Kommunstyrelsen utser en styrgrupp för projektet bestående av presidierna i kommunstyrelsen, tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar att projektgruppen ska börja arbeta med Tannåker-området.

Ärendet

Ljungby kommun har som målsättning att påbörja ett arbete med övergripande och långsiktig VA-planering för hela kommunen, både inom och utanför VA-verksamhetsområden. VA-planeringen blir ett verktyg att lyfta fram problem och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

Det ger även möjlighet att planera för en lång siktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vatten tjänsterna. I Ljungby kommun handlar det till exempel om hur VA-försörjningen ska lösas i områden med bebyggelsetryck, främst längs med sjön Bolmens östra strand. Behovet av åtgärder i befintliga VA-anläggningar, hur VA ska lösas i bebyggelseområden som saknar bra VA-lösningar och hur rening av dagvatten kan utvecklas är också frågor som ska redas ut i VA-planen.

Ljungby kommun har ansökt om bidrag från Länsstyrelsen för LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och har fått 750000 kronor för att genomföra projektet VA-plan för Ljungby kommun.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta en VA-plan för Ljungby kommun i enlighet med den beviljade ansökan om LOVA-medel.

Kommunstyrelsen föreslås också utse en styrgrupp för projektet bestående av presidierna i kommunstyrelsen, tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att projektgruppen ska börja arbeta med Tannåker-området.

§98 Öka möjligheterna till vuxenutbildning

Ks2010/0284  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att barn- och utbildningsnämnden och rektor på Sunnerbogymnasiet redan arbetar för att kunna erbjuda så många yrkesutbildningar för vuxna som möjligt. I detta arbete ingår ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, arbetsgivare och näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen ger kommunstyrelsen en årlig återkoppling om hur utbildningsinsatserna ser ut, i förhållande till behovet i näringslivet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen har en mer generös inställning för stöd till elever som önskar studera på Komvux i annan kommun, förutsatt att programmet inte finns i Ljungby kommun.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därmed är bifallen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om vuxenutbildning. Wiréhn skriver i motionen att Ljungby kommun är hårt drabbad av arbetslöshet och att flera av de drabbade har lång arbetslivserfarenhet men bristande eller låg utbildningsnivå. För att stötta de arbetslösa behöver kommunen satsa på vuxenutbildningar. Ljungby har idag ett begränsat antal yrkesutbildningar. Wiréhn yrkar därför att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på hur Ljungby kommun ska kunna öka möjligheterna för Ljungbyborna att vidareutbilda sig och omskola sig via vuxenutbildningen (Komvux).

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått ärendet för yttrande och beslutade den 13 december 2010 att anta den samordnande rektorns svar på motionen som sitt eget.

I samordnande rektorns tjänsteutlåtande beskrivs vilka utbildningar som finns i Ljungby kommun idag och vad man ska tänka på innan man startar en ny utbildning. Rektorn skriver att dagens utbud speglar efterfrågan hos elever och arbetsgivare men att en del förändringar kan behöva göras, till exempel fler kurser inom grundvux och en utbildning till elevassistent på yrkesvux.

Arbetsutskottet beslutar den 25 januari 2011 att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för klargörande av inställningen till förslaget i motionen.

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen den 21 februari 2011.

Arbetsutskottet föreslår den 15 mars 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då barn- och utbildningsnämnden och rektor på Sunnerbogymnasiet redan arbetar för att kunna erbjuda så många yrkesutbildningar för vuxna som möjligt. I detta arbete ingår ett nära samarbete med arbetsförmedlingen, arbetsgivare och näringslivet.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen får en årlig återkoppling om hur utbildningsinsatserna ser ut, i förhållande till behovet i näringslivet.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Anne Karlsson (S), Lars Solling (FP) och Carina Bengtsson (C), yrkar att kommunen har en mer generös inställning för stöd till elever som önskar studera på Komvux i annan kommun, förutsatt att programmet inte finns i Ljungby kommun.

§99 Kostnad för cykelväg mellan Ljungby och Lagan

KS2009/0080  312

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska kontoret har beräknat att kostnaden för att anlägga en cykelväg mellan Ljungby och Lagan är ca 4 mkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen därigenom kan anses bifallen.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) och Anne Karlsson (S) har för den socialdemokratiska partigruppen lämnat in en motion i vilken de yrkar att kommunledningen får i uppdrag att utreda kostnaden för att anlägga en gång och cykelväg på gamla banvallen mellan Ljungby och Lagan.

Tekniska kontoret har tagit fram en kostnadsbedömning, daterad den 22 februari 2011, för att anlägga cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Förutsättningarna för beräkningarna är att banvallens konstruktion är i sådant skick att den kan användas som grund för cykelvägen. Tekniska kontoret uppskattar att kostnaden för cykelväg mellan Lagan och Ljungby blir ungefär 4 miljoner kronor.

Kommunledningskontoret skriver den 8 december 2010 att en cykelväg mellan Ljungby och Lagan skulle vara bra på många sätt. Cykelvägen skulle binda ihop Lagan med banvallsleden och möjliggöra rekreation samt öka utbudet inom besöksnäringen. Den skulle möjliggöra cykelpendling i högre utsträckning än nu och det skulle vara i linje med Ljungby kommuns policy för hållbar utveckling och landsbygdsprogrammet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att svara motionärerna att det kostar ca 4 miljoner kronor att anlägga en cykelväg mellan Ljungby och Lagan och att motionen därigenom kan anses bifallen.

§100 Delegering av anställningsbeslut till tekniska chefen

KS2011/0128  002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera ansvaret för beslut om tillsvidareanställningar till tekniska chefen från och med den 1 juni 2011.

Ärendet

Tillsvidareanställningar på tekniska kontoret beslutas av tekniska utskottet. Anställningsbeslut har tidigare fattats av tekniska chefen men beslutanderätten återtogs år 2008 av kommunstyrelsen på grund av tekniska kontorets ekonomiska situation. Ledningen på tekniska kontoret anser att det är lämpligt att åter delegera beslutanderätten för anställningar på tekniska kontoret till tekniska chefen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 mars 2011 kommunstyrelsen att besluta att delegera ansvaret för beslut om tillsvidareanställningar till tekniska chefen från och med den 1 juni 2011.

§101 Utökning av Brottsförebyggande rådet i Ljungby

Ks2011/0087  074

Svar på förfrågan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- att avslå förslaget att utöka Brottsförebyggande rådet med en ledamot från Brottsofferjouren,

- att Brottsförebyggande rådet ska utökas med kultur- och fritidschefen, och

- att samtliga partigruppledare ska få ta del av minnesanteckningar från rådets sammanträden.

Ärendet

Det lokala partiet Alternativet föreslår i en skrivelse den 7 februari 2011 att Brottsförebyggande rådet utökas med en ledamot från Brottsofferjouren under perioden 2011-2014.

Kommunledningskontoret har utrett förslaget och skriver i ett yttrande den 21 februari 2011 att det finns ett flertal intresseorganisationer som kan vara aktuella som aktörer i Brottsförebyggande rådet. Kommunledningskontoret har valt att samarbeta med dessa organisationer genom en samverkansgrupp där brottsofferjour, landsting, polis, kvinnojour och socialtjänst ingår. Rådet har också möjlighet att bjuda in andra aktörer när behovet finns. Brottsofferjouren och andra organisationer är välkomna att komma till rådet för att presentera sin verksamhet och väcka frågor.

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget att utöka Brottsförebyggande rådet med en ledamot från Brottsofferjouren avslås. Kommunledningskontoret föreslår samtidigt att Brottsförebyggande rådet utökas med kultur- och fritidschefen eftersom kultur- och fritidsnämnden arbetar med frågor som i hög grad berör trygghet och folkhälsa. Kultur- och fritidschefen ska då representera sin verksamhet på samma sätt som cheferna för socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 15 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget att utöka Brottsförebyggande rådet med en ledamot från Brottsofferjouren.

Arbetsutskottet föreslår också att Brottsförebyggande rådet utökas med kultur- och fritidschefen.

§102 Överlåtelse av fixartjänsten till räddningstjänsten

Ks2011/0167

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att socialförvaltningen anlitar räddningstjänsten för att utföra fixartjänster under 2011, i enlighet med socialförvaltningens och räddningstjänstens förslag 2011-03-02.

Tekniska kontoret får i uppdrag att utvärdera fixartjänsten i januari 2012 och redovisa resultatet till kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2010 att ge tekniska utskottet i uppdrag att tillsammans med socialnämnden se över möjligheten att låta räddningstjänsten ta över fixarverksamheten från socialförvaltningen.

Fixartjänsten innebär att äldre och handikappade kommuninvånare får hjälp med att utföra vissa arbetsuppgifter i hemmet för att förhindra olyckor. De arbetsuppgifter som ingår i fixartjänsten specificeras i socialförvaltningens och räddningstjänstens förslag daterat 2011-03-02. Om räddningstjänsten tar över fixartjänsten har de dessutom möjligheten att se över brandskydd och andra säkerhetsfrågor i hemmet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 mars 2011 att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att socialförvaltningen anlitar räddningstjänsten för att utföra fixartjänster under 2011, i enlighet med socialförvaltningens och räddningstjänstens förslag 2011-03-02.

Arbetsutskottet föreslår också att tekniska kontoret får i uppdrag att utvärdera fixartjänsten i januari 2012 och redovisa resultatet till kommunstyrelsen och socialnämnden.

§103 Vigselförrättare i Ljungby kommun

Ks2011/0122  112

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att borgerliga vigslar som utförs utanför ordinarie kontorstid avgiftsbeläggs med 500 kr per vigsel.

Vigselförrättaren får en fast ersättning från Ljungby kommun med 380 kr per vigsel, exklusive skatt. Utöver den fasta ersättningen får vigselförrättaren en bilersättning med 2,90 kr per kilometer, maximalt 70 km enkel resa.

Avgifterna börjar gälla från den 1 juni 2011.

Ärendet

Antalet borgerliga vigslar som förrättas av Ljungby kommun har ökat betydligt under senare år, samtidigt som antalet aktiva vigselförrättare har minskat. Kommunledningskontoret föreslår därför att antalet vigselförrättare utökas.

Arbetsutskottet beslutar den 15 mars 2011 att återremittera ärendet för att låta maxialliansen och oppositionen ta fram förslag på fler vigselförrättare. Arbetsutskottet beslutar också att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram beslutsunderlag avseende kostnad för vigsel och ersättning till vigselförrättarna.

Kommunledningskontoret lämnar den 33 mars 2011 förslag till avgifter för vigsel och ersättning till vigselförrättarna.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 mars 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att borgerliga vigslar som utförs utanför ordinarie kontorstid avgiftsbeläggs med 500 kr per vigsel.

Vigselförrättaren får en fast ersättning från Ljungby kommun med 380 kr per vigsel, exklusive skatt. Utöver den fasta ersättningen får vigselförrättaren en bilersättning med 2,90 kr per kilometer, maximalt 70 km enkel resa.

Avgifterna börjar gälla från den 1 juni 2011.

§104 Ansökan om bidrag från CIL 2011

Ks2011/0137  614

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med 1000000 kronor till CIL under 2011 att användas utifrån beskrivningen i ansökan. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för eftergymnasial utbildning.

Ärendet

Centrum för Informationslogistik (CIL) ansöker den 8 mars 2011 om 1000000 kronor för att genomföra utvecklingsprojekt i syfte att stärka skolans kvalitet och dragningskraft. Utvecklingssatsningen kommer att koncentreras på företagssamarbete, forskning och internationalisering.

Under hösten 2010 har CIL initierat internationellt samarbete med europeiska skolor, en fackhögskola i Schweiz och ett tekniskt universitet i Tjeckien. Syftet är att på sikt öka utbyte av studenter, lärare och forskare.

Under 2010 påbörjades uppbyggandet av forskning inom informationslogistik i direkt samarbete med Linnéuniversitetet samt högskolorna i Jönköping och Halmstad. CIL söker nu mer pengar för att fortsätta detta projekt, i samarbete med näringslivet.

CIL skriver också i sin ansökan att de behöver medel för att utveckla en ny modell för samverkan med partnerföretag, planering av industrimaster och effektivisering av administrativa system.

Kommunledningskontoret skriver den 15 mars 2011 att ändamålet för ansökan ligger helt i linje med det syfte som angetts för kommunstyrelsens konto för eftergymnasial utbildning. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med 1000000 kronor till CIL under 2011 att användas utifrån beskrivningen i ansökan.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med 1000000 kronor till CIL under 2011 att användas utifrån beskrivningen i ansökan. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för eftergymnasial utbildning.

§105 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. E.on efter stormen Gudrun.

2. Kommunstyrelsen informerar.

Kjell Jormfeldt delar ut en sammanställning från gruppdiskussion om regionindelning i kommunfullmäktige den 29 mars. Sammanställningen ger en överblick över hot och möjligheter, för- och nackdelar.

3. Nytt om näringsliv.
§106 Delegationsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Personalutskottets protokoll, 2011-03-14, §§ 15-21.

2. Arbetsutskotts protokoll, 2011-03-15, §§ 8-13.

3. Tekniska utskottets protokoll, 2011-03-21, §§ 16-18.

4. Delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut m m som fattats av kommunledningskontoret under februari 2011.

§107 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen meddelar att man kommer att göra ett tillsynsbesök av överförmyndarverksamheten gällande Ljungby och Älmhults kommuner, måndagen den 28 mars 2011.

2. Protokoll Centrala Samverkansgruppen, 2011-02-07.

3. Protokoll Ljungby Energi AB, 2011-02-28, §§ 1-6.

4. Protokoll Ljungby Energinät AB, 2011-02-28, §§ 1-4.

5. Protokoll Ljungbybostäder AB, 2011-02-17, §§ 15-27.

6. Protokoll Ljungby Holding AB, 2011-03-29, §§

7. Protokoll Ljungby Utveckling AB, 2011-03-29, §§