Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-05-31

Sammanträde 2011-05-31

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ewa Karlsson.

Beslutsärenden

2 Förslag till budget 2012 (Kf).

3 Revidering av reglementen (Kf).

4 Placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel (Kf). - Magnus Johansson

5 Kommuninvest - tydligt medlemsansvar (Kf). - Magnus Johansson

6 Fördelning av resultatbalanserade medel, kommunledningskontoret 2011-2012 (Ks). - Magnus Johansson

7 Tilläggsanslag för friidrottsanläggningsprojekt (Kf). - Bengt Gustafsson

8 Förfrågan om finansiell hjälp från Idé & ResursCentrum (Ks). - Jan Melkersson

9 Yttrande från kommunledningskontoret angående handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun (Ks). - Peter Wiman

10 Samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om försäljning av vissa läkemedel (Kf). - Ewa Sigfridsson, Anna Andersson, Alf Carlsson

11 Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa (Kf). - Bengt Karlsson

12 VA Östra Bolmen (Ks.). - Per Mårtensson

13 Inbjudan att delta i "Kommunens Kvalitet i Korthet" (Ks) - Roland Eiman

14 Förslag till förbättringar för uteboende i Ljungby kommun. Svar på medborgarförslag (Ks). - Roland Eiman

15 Policy för sponsring (Kf). - Carina Karlund

Uppföljning

16 Budgetuppföljning april. - Bo Dalesjö

Information

17 Den kommunala maten - information om ett jämförelseprojekt inom nätverket Dacke. - Annica Thor Lindberg, Katarina Hildebrand

18 Organisation och ledning av miljö- och byggförvaltningen. - Roland Eiman

19 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

21 Redovisning av delegationsbeslut.

§129 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendena:

1. Upphandling av motorfordonsförsäkring

2. Upphandling av kommunförsäkring

3. Folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsfrågor

4. Gratis bad för barn och ungdomar på Kronoskogsbadet i sommar

ska behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar om ärendena Upphandling av motorfordonsförsäkring, Upphandling av kommunförsäkring och Folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsfrågor kan behandlas under dagens sammanträde.

Conny Simonsson (S) frågar om ärendet Gratis bad för barn och ungdomar på Kronoskogsbadet sommaren 2011 kan behandlas under dagens sammanträde.

§130 Förslag till budget 2012

Ks2011/0295  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om budget för 2012 enligt alliansens förslag, med följande förändringar/tillägg:

Punkt 2 ändras från att 500 tkr till att 900 tkr ska avsättas till ungdomar, därav en musiklärartjänst.

Punkt 13 läggs till: Minska antalet barn i grupperna i förskolan under denna mandatperiod.

Ärendet

Budgetberedningen överlämnar förslag till budget för 2012.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om budget 2012 enligt alliansens förslag.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) lämnar följande yrkanden:

1. Stryk arvodeshöjning för politiker (- 975 tkr)

2. Minska finansiella kostnader till budgetnivån 2011 (- 5 mkr)

3. Ta bort vårdnadsbidraget (- 0,8 mkr)

4. Öka socialnämndens ram (+ 2,5 mkr)

5. Öka barn- och utbildningsnämndens ram (+ 2,5 mkr)

6. Öka miljö- och byggnämndens ram för att anställa en miljöstrateg (+ 0,5 mkr)

7. Öka kultur- och fritidsnämndens ram för en satsning på ungdomar (+ 0,5 mkr)

Sammanträdet ajourneras kl. 8.45 - 9.15.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till alliansens förslag och att:

1. Punkt 2 ändras från att 500 tkr till att 900 tkr ska avsättas till ungdomar, därav en musiklärartjänst.

2. Punkt 13 läggs till: Minska antalet barn i grupperna i förskolan under denna mandatperiod.

Conny Simonsson (S) yrkar avslag på alliansens förslag till budget.

Beslutsordning

1. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att stryka arvodeshöjning för politiker och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för avslag och nej-röst för bifall till Kerstin Wiréhns yrkande. Omröstningen genomförs och utfaller med 8 ja-röster och 2 nej-röster. 5 ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningslista på sidan 3.

2. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att minska finansiella kostnader till budgetnivån 2011 och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

3. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att ta bort vårdnadsbidraget och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

4. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att öka socialnämndens ram med 2,5 mkr och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

5. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 2,5 mkr och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

6. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att öka miljö- och byggnämndens ram med 0,5 mkr för att anställa en miljöstrateg och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

7. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Kerstin Wiréhns (V) yrkande att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 0,5 mkr för en satsning på ungdomar och finner att kommunstyrelsen avslår Kerstin Wiréhns yrkande.

8. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Carina Bengtssons (C) yrkande att punkt 2 ändras från 500 tkr till 900 tkr som ska avsättas till ungdomar, därav en musiklärartjänst, och finner att kommunstyrelsen bifaller Carina Bengtssons yrkande.

9. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår Carina Bengtssons (C) yrkande att antalet barn i grupperna i förskolan ska minskas under denna mandatperiod och finner att kommunstyrelsen bifaller Carina Bengtssons yrkande.

10. Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande om avslag på alliansens förslag till budget mot Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till alliansens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Reservation

Conny Simonsson (S), Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S), Stefan Fredriksson (S) och Marie Åberg Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.

§131 Folkomröstning

Ks2011/0186  611

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att begäran om en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor ska överlämnas till fullmäktige för beslut i juni månad.

Ärendet

En initiativanmälan lämnades till Ljungby kommun den 23 mars 2011 att starta en namninsamling för en folkomröstning i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Den 2 maj 2011 lämnades cirka 3800 namnunderskrifter in till kommunen. Namnunderskrifterna är skrivna på listor med rubriken ”Namninsamling för en folkomröstning i Ljungby kommun i protest mot fullmäktiges beslut 2011-03-01 att lägga ner våra landsbygsskolor”.

Enligt kommunallagen ska en rådgivande folkomröstning hållas i en kommun om minst tio procent av de röstberättigade invånarna i kommunen begär det, såvida inte minst två tredjedelar av fullmäktiges närvarande ledamöter säger nej till en folkomröstning.

Kommunledningskontoret har verifierat att minst 2306 namnunderskrifter är korrekta, vilket är mer än tio procent av de röstberättigade i Ljungby kommun.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att begäran om en folkomröstning med anledning av nedläggning av landsbygdsskolor ska överlämnas till fullmäktige för beslut i juni månad.

Lars Solling (FP), Conny Simonsson (S), Roland Johansson (ALT), Carina Bengtsson (C) och Jessica Lyckvall (M) bifaller yrkandet.

§132 Revidering av reglementen

KS2011/0135  003

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att revidera reglementet för kommunstyrelsen. Områden som ska ses över är innehåll (verksamhetens ansvar och sammansättning), en förenkling av språket samt en anpassning till kommunens grafiska profil.

Ärendet

Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder bör revideras i början av varje mandatperiod.

§133 Gratis inträde till Kronoskogsbadet sommaren 2011

Ks2011/0324  822

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att alla ska få bada gratis på Kronoskogsbadet (utebadet och äventyrsbadet) under sommarsäsongen 2011.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret marknadsföra gratisbadet på Kronoskogsbadet i Ljungby och Ringbadet i Lagan, i syfte att locka fler besökare till Ljungby kommun.

Kultur- och fritidsnämnden får också i uppdrag att efter sommaren utreda intäktsbortfallet, samt att lämna förslag på hur man kan göra i framtiden, bland annat om det är möjligt att dela utebadet och äventyrsbadet.

Finansiering sker via resultatbalansering.

Ärendet

Conny Simonsson (S) väcker frågan om att alla borde få gratis inträde till Kronoskogsbadet sommaren 2011. Gratis tillträde till utomhusbassänger är positivt i ett folkhälsoperspektiv och kan locka många nya besökare att stanna till i Ljungby.

Yrkanden

Conny Simonsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT), Anne Karlsson (S) och Marie Åberg Johansson (S), yrkar att alla ska få bada gratis på Kronoskogsbadet i Ljungby sommaren 2011 och att finansiering sker via det prognostiserade överskottet på fritidsgårdsverksamheten (250 tkr) och kommunledningskontorets resultatbalansering (225 tkr).

Carina Bengtsson (C) yrkar att inträdet till Kronoskogsbadet ska vara gratis för barn upp till och med 5 år och att alla skolelever i Ljungby kommun ska få ett kort som berättigar till gratis inträde till Kronoskogsbadet sommaren 2011. Finansiering sker via resultatbalansering.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att alla upp till 20 år ska få gratis inträde.

Sammanträdet ajourneras kl. 9.50-10.00.

Efter ajourneringen enas kommunstyrelsen om att alla ska få gratis inträde till Kronoskogsbadet sommaren 2011 och att finansieringen sker via resultatbalansering.

§134 Placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel

Ks2011/0297  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel att gälla från och med 2011-10-01.

Policyn ersätter reglementet för placering av Ljungby kommuns förvaltning av pensionsmedel antagen av kommunfullmäktige 2006-02-23.

Ärendet

Ljungby kommun har sedan 1997 placerat pengar för att täcka framtida pensionskostnader. Ljungby kommun har sedan 2005 ett samarbete med Alvesta och Lessebo kommuner gällande kapitalförvaltning, exempelvis framtagande av policy, upphandling och möten med förvaltare.

Avtalet med den nuvarande förvaltaren löper ut under hösten 2011. Därför bör en ny placeringspolicy tas fram inför kommande upphandling. Kommunledningskontoret överlämnar den 11 maj 2011 förslag till ny placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel.

Den största förändringen i förslaget är att det nu finns en betydligt starkare koppling till åtagandet – de framtida pensionsutbetalningarna. De etiska reglerna föreslås även behandla frågor som mänskliga rättigheter och miljöfrågor, från att tidigare ha handlat om alkohol, tobak och vapen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta kommunledningskontorets förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns pensionsmedel att gälla från och med 2011-10-01. Policyn ersätter reglementet för placering av Ljungby kommuns förvaltning av pensionsmedel antagen av kommunfullmäktige 2006-02-23.

§135 Kommuninvest – Tydligt medlemsansvar

Ks2011/0114  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomiska föreningar och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB,

Att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat 1993-05-07,

Att ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

Ärendet

Ljungby kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomiska förening år 2009.

Vid årsstämman 2011 beslutade medlemmarna i föreningen att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomiska föreningar och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB,

Att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat 1993-05-07,

Att ingå avtal med Kommuninvest i Sverige AB gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

§136 Fördelning av resultatbalanserade medel – kommunledningskontoret 2011-2012

Ks2011/0298  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel på kommunledningskontoret enligt följande:

Fördelning resultatbalanserade medel kommunledningskontoret 2011

2011

2012

Samlingslokaler Folkets Hus

252

Förstärkning nyföretagarcentrum

499

Projektbidrag centrumutvecklarens tjänst

84

Hyra arbetsrum arkiv

60

Högskolecentrum

124

Eftergymnasial utbildning

90

Särskilt utfyllnadsbidrag föreningar

250

Resursanställning

376

Komb praktik o arbete ungdomar

2 904

1 776

Instegsjobb

694

500

Ungdomsrådet

14

Företagsamma Bolmenbygden

398

Summa

5 745

2 276

2011

2012

2013

SUMMA

Totalt att fördela

5 745

2 305

2 305

10 355

Ärendet

Kommunledningskontoret lämnar den 6 maj 2011 förslag till fördelning av resultatbalanserade medel för kommunledningskontoret.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att fördela resultatbalanserade medel på kommunledningskontoret enligt följande:

Fördelning resultatbalanserade medel kommunledningskontoret 2011

2011

2012

Samlingslokaler Folkets Hus

252

Förstärkning nyföretagarcentrum

499

Projektbidrag centrumutvecklarens tjänst

84

Hyra arbetsrum arkiv

60

Högskolecentrum

124

Eftergymnasial utbildning

90

Särskilt utfyllnadsbidrag föreningar

250

Resursanställning

376

Komb praktik o arbete ungdomar

2 904

1 776

Instegsjobb

694

500

Ungdomsrådet

14

Företagsamma Bolmenbygden

398

Summa

5 745

2 276

2011

2012

2013

SUMMA

Totalt att fördela

5 745

2 305

2 305

10 355

§137 Tilläggsanslag för friidrottsanläggning

KS2011/0309  827

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budget för friidrottsanläggning utökas med 3,5 mkr och att finansiering sker genom minskat anslag för kommunledningskontorets budget för exploateringsutgifter.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att anlägga en friidrottsanläggning i kvarteret Fritiden. De investeringsmedel som anslagits för en anläggning i Kronoskogen räcker inte till. Kultur- och fritidsnämnden måste därför begära tilläggsanslag om projektet ska genomföras.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 18 maj 2011 att begära tilläggsanslag på 3500 tkr till anläggande av friidrottsanläggning och att ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att slutföra upphandlingen och utfärda ett tilldelningsbeslut.

Kommunledningskontoret skriver den 19 maj 2011 att eftersom investeringsbudgeten redan är på en hög nivå är det en fördel att göra en ombudgetering från befintlig budget för att inte öka investeringsbudgeten ännu mer. Kommunledningskontoret har en investeringsbudget för exploateringsutgifter på 5 mkr. Enligt uppgift från tekniska kontoret kommer man inte att ha behov av budgeten i år.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår den 19 maj 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att budget för friidrottsanläggning utökas med 3,5 mkr. Finansiering sker genom minskat anslag för kommunledningskontorets budget för exploateringsutgifter.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar avslag på begäran om tilläggsanslag och att man justerar lokaliseringen av anläggningen så att kommunikationsstråket bevaras.

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om avslag på begäran och justering av lokaliseringen mot Conny Simonssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Conny Simonssons (S) yrkande om bifall.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§138 Förfrågan om finansiell hjälp från Idé och ResursCentrum

Ks2011/0261  614

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar inte finansiell hjälp till Idé & ResursCentrum.

Ärendet

Idé & ResursCentrum (IRC) bedriver utbildning i avancerad CNC-teknik och har för denna verksamhet byggt upp ett avancerat labb och anställt en lärare och en verkstadschef/lärare. Våren 2011 beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan att inte bevilja statsbidrag för fortsatt intag till denna utbildning.

Idé & ResursCentrum inkom den 27 april 2011 med en förfrågan till kommunstyrelsen om finansiell hjälp till lönekostnader för den anställda personalen beräknad till 570000 kr för perioden 2011-07-01 till 2011-12-31.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 29 april 2011 att Idé & ResursCentrum är ett företagsägt bolag som bedriver yrkeshögskoleutbildning på högskolecentrum liksom tre andra aktörer. Ljungby kommun betalar 450000 kr årligen till IRC och har varit med och finansierat utrustningen i det avancerade labbet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen inte beviljar finansiell hjälp till Idé & ResursCentrum.

§139 Yttrande från kommunledningskontoret angående handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Ks2011/0252  730

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande.

Ärendet

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning (revidering av den tidigare handikapplanen). Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika förvaltningar, kommunala bolag och representanter för de olika handikappföreningarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 mars 2011 att skicka förslaget

till handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun på remiss till samtliga förvaltningar, kommunala bolag, handikappföreningar, pensionärsföreningar, politiska partier och det kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunledningskontoret har granskat förslaget och lämnar i skrivelse daterad 2011-04-29 förslag till yttrande från kommunledningskontoret.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till yttrande.

§140 Samordnad taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om försäljning av vissa läkemedel

Ks2010/0231  700

Ks2010/0246  406

Ks2011/0235  702

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att uppdra åt socialnämnden att ansvara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

Att fastställa taxa för tillsyn/kontroll vad gäller näringsidkare som säljer tobaksvaror, folköl eller receptfria läkemedel enligt förslag daterat 2011-05-11, vilket innebär bland annat följande:

Avgift som avser

Anmälningsavgift (engångskostnad)

Tillsynsavgift

Kontrollavgift

Tobak

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Folköl

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Receptfria läkemedel

Ingen avgift

1.600 kr *

700 kr

*De 1.600 kronorna i tillsynsavgift avseende receptfria läkemedel är en årlig avgift som fastställs av och betalas till Läkemedelsverket.

Om en näringsidkare har försäljning av två av varutyperna ovan betalas en avgift motsvarande 1,5 tillsyns-/kontrollavgift, dvs 1050 kr.

Om en näringsidkare har försäljning av samtliga tre varutyper ovan betalas avgift motsvarande 2 tillsyns-/kontrollavgifter, dvs 1400 kr.

Ärendet

Sedan lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) trädde i kraft den 1 november 2009 har kommunerna ansvar för den lokala kontrollen av lagens efterlevnad. Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret enligt lagen.

Socialnämnden beslutade den 21 april 2010 att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att ansvara för denna kontroll samt fastställa en taxa för tillsynen.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 21 april 2010 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen.

Arbetsutskottet beslutade den 18 maj 2010 att återremittera ärendena för att samordna taxan och tillsynen av försäljningen av tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Socialnämnden (Sn 2011-03-16 § 39) och miljö- och byggnämnden (MoB 2011-03-23 § 31) har därefter tagit fram förslag till en samordnad taxa som presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2011. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera ärendet ytterligare en gång för att klargöra frågan om anmälningsavgifter. Den 11 maj 2011 överlämnade miljö- och byggförvaltningen och socialförvaltningen ett förtydligande av den föreslagna taxan.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att uppdra åt socialnämnden att ansvara för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

Att fastställa taxa för tillsyn/kontroll vad gäller näringsidkare som säljer tobaksvaror, folköl eller receptfria läkemedel enligt förslag daterat 2011-05-11, vilket innebär bland annat följande:

Avgift som avser

Anmälningsavgift (engångskostnad)

Tillsynsavgift

Kontrollavgift

Tobak

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Folköl

700 kr

700 kr

Ingen avgift

Receptfria läkemedel

Ingen avgift

1.600 kr *

700 kr

*De 1.600 kronorna i tillsynsavgift avseende receptfria läkemedel är en årlig avgift som fastställs av och betalas till Läkemedelsverket.

Om en näringsidkare har försäljning av två av varutyperna ovan betalas en avgift motsvarande 1,5 tillsyns-/kontrollavgift, dvs 1050 kr.

Om en näringsidkare har försäljning av samtliga tre varutyper ovan betalas avgift motsvarande 2 tillsyns-/kontrollavgifter, dvs 1400 kr.

§141 Taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa

Ks2011/0307  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för ny plan- och bygglag daterad den 25 maj 2011 och att justeringsfaktor N fastställs till 0,8 och justeringsfaktor N fastställs till 0,2 i planärenden.

Ärendet

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen möjligheter att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Nämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked samt för tekniska samråd, slutsamråd, tillsynsbesök på arbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar.

Med anledning av den nya plan- och bygglagen (SFS 2011:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011 får byggnadsnämnden flera nya arbetsuppgifter att hantera.

Miljö- och byggnämnden föreslår därför att taxan enligt plan- och bygglagen revideras. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnader för den aktuella myndighetsutövningen. Kommunen får inte ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.

Beredning

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 maj 2011 och beslutade att föreslå miljö- och byggnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för ny plan- och bygglag daterad den 25 maj 2011.

Arbetsutskottet överlämnar den 18 maj 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§142 VA Östra Bolmen

KS2011/0293  303

Fråga om finansiering

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för framtagning av kartmaterialet ska bekostas av kommunstyrelsens budget för exploatering av industriområden.

Ärendet

För området Östra Bolmen ska en utredning göras för att undersöka möjligheterna till samordning av VA-anläggningar i området. Tekniska kontoret skriver den 10 maj 2011 att utredningen ska visa om det är möjligt att göra överföringsledningar mellan området östra Bolmen och Ljungby stad. Dessutom ska antalet enskilda och gemensamhetsanläggningar ses över och en uppskattning av framtida utveckling av bebyggelsen i området ska göras.

Tekniska kontoret bedömer att kartmaterial måste tas fram för att kunna utföra projekteringen. Kostnad för framtagning av kartmaterial och flygscanning beräknas till cirka 350000 kronor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för framtagning av kartmaterialet ska bekostas av kommunstyrelsens budget för exploatering av industriområden.

§143 Inbjudan att delta i Kommunens Kvalitet i Korthet

Ks2011/0257  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott att ingå i styrgruppen.

Kommunstyrelsen beslutar också att Ljungby kommun inte längre ska delta i SCB:s medborgarundersökning.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startade år 2006 ett projekt som idag går under namnet Kommunens Kvalitet i Korthet. I detta projekt har ett antal kommuner deltagit och tagit fram jämförbara resultatmått för olika verksamheter. Mätningarna och jämförelserna används för att ge ökad fokus på kommunens resultatstyrning och en utgångspunkt för diskussioner om hur man kan förbättra verksamheten.

SKL erbjuder nu samtliga kommuner att delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet. Kommuner som deltar bör utse en kontaktperson som har mandat att driva arbetet i kommunen, samt en styrgrupp med både förtroendevalda och ledande tjänstemän.

Kommunledningskontoret föreslår den 27 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Kommunledningskontoret föreslår också att kommunstyrelsen utser att antal förtroendevalda att ingå i styrgruppen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet.

Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens arbetsutskott att ingå i styrgruppen.

§144 Förslag till förbättringar för uteboende i Ljungby kommun

Ks2010/0006  100

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat då socialförvaltningen har tagit emot förslagen till förbättringar och medborgarna har fått information om hur kommunen arbetar med bland annat hemlösa personer.

Ärendet

Två medborgare skickade i december 2009 ett medborgarförslag med idéer till hur Ljungby kommun kan förbättra situationen för uteboende (hemlösa). Medborgarförslaget innehåller en plan för uteboende med förslag till boende, finansiering genom insamling och illustrationer.

När förslaget lämnades in personligen utav de två unga medborgarna tog socialchefen emot dem och berättade hur socialförvaltningen hjälper hemlösa personer och hur de arbetar med missbruksfrågor.

Dessutom kontaktade kommunledningskontoret lärarna till de två medborgarna, som går på varsin skola i Ljungby, för att erbjuda besök i klassen för att berätta om hur man kan påverka saker i kommunen, hur medborgarförslag handläggs och vilken hjälp man kan få genom kommunen om man har problem med missbruk.

Kommunledningskontoret föreslår den 27 april 2011 att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat då socialförvaltningen har tagit emot förslagen till förbättringar och medborgarna har fått information om hur kommunen arbetar med bland annat hemlösa personer.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 maj 2011 att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat då socialförvaltningen har tagit emot förslagen till förbättringar och medborgarna har fått information om hur kommunen arbetar med bland annat hemlösa personer.

§145 Policy för sponsring

Ks2011/0181  018

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för sponsring med tillägget att redovisning av tecknade avtal görs till respektive nämnd en gång per år.

Ärendet

Ljungby kommun har idag inte någon policy för sponsring. Det finns inte heller några andra dokument som reglerar vad kommunen ska sponsra, vem som fattar beslut om sponsring eller hur kommunens verksamheter får ta emot sponsring.

Avsaknaden av styrdokument gör det svårt att hantera önskemål om sponsring från enskilda och föreningar och att få en långsiktighet i de satsningar kommunen gör.

Det råder också en oklarhet i om och hur kommunens verksamheter får ta emot sponsorstöd av utomstående.

Med en policy blir det inte bara tydligt vad som är sponsring utan också vad som ska prioriteras, vem som handlägger ärendena och vem som fattar beslut.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 29 mars 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policy för sponsring med tillägget att redovisning av tecknade avtal görs till respektive nämnd en gång per år.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP), Conny Simonsson (S) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§146 Upphandling av motorfordonsförsäkringar

Ks2011/0325  048

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska upphandla motorfordonsförsäkring i enlighet med det presenterade upphandlingsunderlaget.

Ärendet

Nuvarande avtal med Salusansvar om motorfordonsförsäkring löper ut 2011-12-31 och ny upphandling måste göras.

Kommunledningskontoret lämnar förslag till en upphandlingspresentation.

Vid val av anbud kommer kommunen att anta det anbud som med hänsyn till samtliga omständigheter är det ekonomiskt mest fördelaktiga. De omständigheter som kommer att tillmätas betydelse är pris 70 % och kvalitet 30%.

Anbudet är inte delbart inom sitt produktområde. Avtal kommer att tecknas med en leverantör.

Avtalet är på två år, med möjlighet till sammanlagt ett års förlängning. Upphandlingsvärdet är 550 000 kr om året för Ljungby kommun.

§147 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Controllern redovisar budgetuppföljning för januari-april 2011.

§148 Upphandling av kommunförsäkring

KS2011/0326  048

Beslut

Kommunstyrelsen beslutaratt placera kommunförsäkringen hos Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Ärendet

Ljungby kommuns avtal avseende kommunförsäkringar löper ut vid årsskiftet 2011. Nytt avtal ska tecknas för kommunförsäkringar.

§149 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Den kommunala maten. Information om ett jämförelseprojekt inom Nätverket Dacke.

2. Organisation och ledning av miljö- och byggförvaltningen.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Nytt om näringsliv.

§150 Delegationsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av beslut fattade på delegation.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Personalutskottets protokoll, 2011-05-09, §§ 26-31.

2. Arbetsutskottets protokoll, 2011-05-18, §§ 22-24.

3. Tekniska utskottets protokoll, 2011-05-20, §§ 29-34.

§151 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Protokoll centrala samverkansgruppen 28 mars 2011.

2. Protokoll Ljungbybostäder 4 april 2011.

3. Ekonomirapporten från SKL.

4. Reviderad kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2011-2015.

5. Bostaden i Samverkan bjuder in till en bostadspolitisk konferens för att lyfta fram hyresrättens möjligheter och problem den 18 augusti 2011 i Motala Folkets Hus.

6. Vinnarsagan i Sagomuséets tävling; ”Ny hjälte”, författad av Alicia Göransson, klass 5, Lidhultsskolan.