Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-06-22

Sammanträde 2011-06-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Christer Henriksson.

Beslutsärenden

2 Upphandling av Åsikten - särskilt boende för äldre. - Jan Bernhardsson

3 Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond. - Peter Wiman

4 Svar på motion om förebyggande arbete. - Malin Söderberg

5 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun. - Bengt Karlsson, Birgitta Bergsten

6 Egen postadress i Angelstad socken. - Göran Lundberg

7 Regler för skolskjuts och delegering av skolskjutsärenden. - Göran Lundberg

8 Projektplan för VA-planering i Ljungby kommun. - Sofie Samuelsson, Henrik Johansson

9 Nytt riktmärke för kommunalrådslöner. Svar på motion. - Christer Cederberg

10 Uppföljning av granskning av fastighetsunderhåll. Svar på revisionsrapport.- Jan Bernhardsson (Snabbjustering)

11 Förslag till samordnad fastighetsförvaltning. - Jan Bernhardsson

12 Upphandling av omhändertagande av farligt avfall, Bredemad. - Ottar Warelius

13 Köp av fastighet vid Eka. - Per-Olov Almqvist

14 Genomförandeavtal, Kvarnarna 2:2. - Per-Olov Almqvist

15 Genomförandeavtal, Jaguaren 1. - Per-Olov Almqvist

Uppföljning

16 Rapport om handlingsplanen i landsbygdsprogrammet. - Anette Olsson

Information

17 Hur IKEA vill jobba med Ljungby kommun. - Thomas Carlzon, VD IKEA

18 Presentation av centrumutredning. - Lill Andreasson, centrumledare

19 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

21 Redovisning av delegationsbeslut.

§152 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

informationsärendet Hemfosas utveckling av Rosendalsområdet,

beslutsärendet Försäljning av studentlägenheter i Brunnsparken och

diskussionsärendet Kommunfullmäktiges arbetsordning

ska behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om informationsärendet om Hemfosas utveckling av Rosendalsområdet och beslutsärendet Försäljning av studentlägenheter i Brunnsparken kan behandlas under dagens sammanträde.

Kerstin Wiréhn (V) ber att få ta upp frågor om kommunfullmäktiges arbetsordning som ett diskussionsärende.

§153 Upphandling av Åsikten

KS2011/0608  293

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Åsikten ska byggas i sju våningar med 40 lägenheter i särskilt boende och 40 så kallade trygghetslägenheter.

Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ljungby kommun påbörjade under år 2007 arbetet med att låta bygga ett nytt särskilt boende på Lagavallens grusplan. Projektet kom senare att kallas för projekt Åsikten. Tanken med projektet är att bygga dels lägenheter i ett särskilt boende för äldre, dels att bygga lägenheter i ett trygghetsboende, i samma fastighet.

En motion lämnades in av den socialdemokratiska gruppen i november 2007 om särskilt boende och senior- och hyreslägenheter med hänvisning till den senaste tidens diskussion om särskilda boenden och bristen på hyreslägenheter.

I motionen föreslås att fullmäktige beslutar

· att ett nytt särskilt boende byggs på Lagavallens grusplan,

· att Ljungbybostäder får i uppdrag att bygga seniorlägenheter med hyresrätt på våningarna ovanpå det särskilda boendet

· att Ljungbybostäder startar produktion av hyreslägenheter i kvarteret Sländan och

· att de får i uppdrag att sälja kommersiella lokaler för att kunna finansiera byggnation av nya lägenheter.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2008 att motionen anses bifallen eftersom ett arbete i enlighet med motionens innehåll har inletts på samtliga punkter i motionen.

Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB har tecknat ett samarbetsavtal avseende projektering av projekt Åsikten. Ljungby kommun ska svara för den del som avser omsorgsboendet, medan Ljungbybostäder ska svara för trygghetsboendet.

En arkitekttävling arrangerades i november 2008 för att ta fram förslag på utformning av fastigheten och beslut fattades under våren 2009.

Ljungbybostäder AB genomförde därefter en marknadsundersökning för att undersöka intresset bland kommuninvånarna att hyra lägenheter i Åsikten. Resultatet av undersökningen presenterades för kommunfullmäktige den 11 december 2010.

Projektering av Åsikten och preliminära beräkningar av investeringsnivå och hyresnivåer för hyresgästerna har genomförts. Representanter för Ljungbybostäder, tekniska kontoret och kommunledningskontoret har i en arbetsgrupp undersökt olika möjligheter för ägande och förvaltning av Åsikten samt konsekvenser för dessa lösningar. Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 25 januari 2011 arbetsgruppen i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med förslag till finansiering och alternativ.

Styrelsen för Ljungbybostäder AB beslutade den 17 februari 2011 att inte delta i genomförandet av projekt Åsikten.

Den 5 april 2011 beslutade kommunstyrelsen att utföra anbudsinfordran som tre alternativ, samtliga utan garage och bårrum i källaren. Dessutom beslutade kommunstyrelsen att beställare av projektet Åsikten ska vara Ljungby kommun.

Fastighetschefen presenterade under tekniska utskottets sammanträde den 13 juni 2011 förutsättningarna för Åsikten och vilken omfattning projektet ska ha avseende trygghetsboendet. Alternativen avser 40, 32 eller 24 lägenheter för trygghetsboende.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet lämnar den 13 juni 2011 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med bifall av Conny Simonsson (S), Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar att Åsikten byggs i sju våningar med 40 lägenheter i särskilt boende och 40 så kallade trygghetslägenheter.

§154 Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond 2011

Ks2011/0030  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdelning av medel ur Dahlins biblioteks- och kulturfond för 2011 sker enligt följande:

Lagans IBK

55000 kr

Lagans Samhällsförening

39000 kr

Lagans Väntjänst

20000 kr

Lagans Golfklubb

30000 kr

Vittaryds och Dörarps Hembygdsförening

8000 kr

Vittaryds IK

70000 kr

Lagans Tennisklubb

14000 kr

Lagans AIK

500000 kr

Lagangymnasterna

5000 kr

Guddarps IF

45000 kr

Bergabygdens Folkdansare

10000 kr

Berga Skytteförening

46000 kr

IOGT-NTOs juniorer

19000 kr

Berga Hembygdsförening

25000 kr

Berga Församling

56000 kr

Röda Korset

20000 kr

Sunnerbo Spelförening

15000 kr

Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett gemensamt underlag för beslut om utdelning av medel ur Dahlinfonden åt kommunstyrelsen år 2012.

Ärendet

Utdelning ur Dahlins Biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsens angående inkomna ansökningar.

För 2011 finns cirka 1140 000 kronor för utdelning av fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen tilldelas biblioteket i Lagan (cirka 162 850 kronor år 2011),

1/7 av medlen delas ut till kulturändamål (cirka 162 850 kronor år 2011),

5/7 av medlen delas ut till sociala ändamål (cirka 814 250 kronor år 2011).

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 13 april 2011 om ett yttrande som överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar den 18 maj 2011 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Socialnämnden beslutar den 18 maj 2011 om ett yttrande som överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) lämnar ett förslag till utdelning från alliansen och yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Carina Bengtsson (C) yrkar dessutom att socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett gemensamt underlag för beslut av kommunstyrelsen år 2012.

Anne Karlsson (S), med bifall av Conny Simonsson (S), yrkar bifall till kultur- och fritidsnämndens beslut om förslag till utdelning.

Kerstin Wiréhn (V) lämnar ett tilläggsyrkande till Carina Bengtssons (C) förslag till utdelning och föreslår att samtliga anslag ska minskas med 5 % och att den extra summa pengar som då frigörs ska tilldelas Slussen i Lagan.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) yrkande mot Anne Karlssons (S) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) yrkande och nej-röst för Anne Karlssons (S) med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med Carina Bengtssons (C) förslag till utdelning av medel och att ge socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett gemensamt underlag för beslut av kommunstyrelsen år 2012.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer därefter proposition på Kerstin Wiréhns (V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget att samtliga anslag ska minskas med 5 % och att den extra summa pengar som då frigörs ska tilldelas Slussen i Lagan.

Jäv

Roland Johansson (ALT) deltar inte i ärendet.

§155 Svar på motion om förebyggande arbete

Ks2010/0377  761

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Nämnderna ska samordna sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter två år.

Fullmäktiges föreslås besluta att motionen därigenom är bifallen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) skriver i en motion daterad den 6 augusti 2010 att både forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete lönar sig både samhällsekonomiskt och för den enskilde. Wiréhn yrkar i motionen att pengar avsätts i budgeten för förebyggande arbete vilka förfogas gemensamt av socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, att förvaltningarna gör en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp och att arbetet utvärderas efter två år.

Kommunledningskontoret har utrett frågan och lämnar i skrivelse daterad 2011-04-11 förslag till svar på motionen. Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalls med tillägget att även kultur- och fritidsnämnden inbegrips i arbetet.

Förslaget skickades på remiss socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som alla var positiva till förslaget.

Kommunledningskontoret föreslår därför i skrivelse den 8 juni 2011 att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Nämnderna ska samordna sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter två år.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 14 juni 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Nämnderna ska samordna sina resurser, såväl personellt som ekonomiskt, och göra en gemensam plan för hur arbetet ska läggas upp.

Resultatet av det gemensamma förebyggande arbetet ska följas upp och redovisas efter två år.

Fullmäktiges föreslås besluta att motionen därigenom är bifallen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Conny Simonsson (S), Anne Karlsson (S), Roland Johansson (ALT), Carina Bengtsson (C) och Lars Solling (FP), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§156 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Ks2010/0599  730

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun med ändringen att i punkt 9.2 stryks arbetsutskottet så att hela rådet informeras.

Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige besluta att namnet på Kommunala handikapprådet ändras till Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att marknadsföra den befintliga synpunktshanteringen.

Kommunstyrelsen beslutar också att handlingsplanen ska utvärderas efter ett år.

Ärendet

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning (revidering av den tidigare handikapplanen). Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika förvaltningar, kommunala bolag och representanter för de olika handikappföreningarna.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 15 mars 2011 att skicka handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun på remiss till samtliga förvaltningar, kommunala bolag, handikappföreningar, pensionärsföreningar, politiska partier och det kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunledningskontoret har därefter sammanställt de inkomna yttrandena i en samrådsredogörelse daterad 2011-05-27. Vissa yttranden har resulterat i revidering av handlingsplanen.

Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse den 8 juni 2011 att kommunfullmäktige antar handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun.

Arbetsutskottet föreslår den 14 juni 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplanen för tillgänglighet i Ljungby kommun.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att namnet på Kommunala handikapprådet ändras till Kommunala tillgänglighetsrådet och att kommunledningskontoret får i uppdrag att marknadsföra den befintliga synpunktshanteringen.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att en punkt 5.2 läggs till i planen med följande text: Vid bedömning av ekonomiskt bistånd ska hänsyn tas till extra omkostnader på grund av funktionshinder. Wiréhn (V) yrkar också att i punkt 9.2 stryks arbetsutskottet så att hela rådet informeras.

Carina Bengtsson (C), med bifall av Nils-Erik Wetter (KD) och Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att överlämna handlingsplanen för tillgänglighet till fullmäktige för antagande och att planen utvärderas efter ett år.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer proposition på Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag att överlämna handlingsplanen för tillgänglighet till fullmäktige för antagande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carina Bengtssons (C) yrkande.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (S) yrkande att namnet på Kommunala handikapprådet ändras till Kommunala tillgänglighetsrådet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anne Karlssons (S) yrkande.

Beslutsordning 3

Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (S) yrkande att kommunledningskontoret får i uppdrag att marknadsföra den befintliga synpunktshanteringen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anne Karlssons (S) yrkande.

Beslutsordning 4

Ordföranden ställer proposition på Kerstin Wiréhns (V) yrkande att en punkt 5.2 läggs till i planen med följande text: Vid bedömning av ekonomiskt bistånd ska hänsyn tas till extra omkostnader på grund av funktionshinder och finner att kommunstyrelsen inte beslutar i enlighet med Kerstin Wiréhns (V) yrkande.

Beslutsordning 5

Ordföranden ställer proposition på Kerstin Wiréhns (V) yrkande att i punkt 9.2 ska arbetsutskottet strykas så att hela rådet informeras och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kerstin Wiréhns (V) yrkande.

Beslutsordning 6

Ordföranden ställer proposition på Carina Bengtssons (C) med flera yrkande att planen utvärderas efter ett år och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carina Bengtssons (C) yrkande.

§157 Egen postadress i Angelstad socken

Ks2010/0498  014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte skicka någon ansökan till Posten AB om byte av postnummerort för Angelstad.

Ärendet

Angelstad sockenråd har i en skrivelse till kommunen bett att Ljungby kommun ska ansöka hos posten om att få byta nuvarande postnummer 341 94 Ljungby till postnummer 341 94 Angelstad.

Det är Posten AB som förvaltar postnummersystemet. En privatperson, vägförening eller byalag som vill ändra postadress måste vända sig till kommunen som skickar ansökan till Posten AB. Posten gör därefter en konsekvensutredning av vad en eventuell förändring innebär för alla som berörs.

Kommunledningskontoret har tagit emot ansökan från Angelstad sockenråd och skriver i ett yttrande den 7 februari 2011 att förändringar i systemet nästan enbart görs för att anpassa systemet till förändrade förhållanden i området så att kvalitén på postutdelningen bevaras.

Vid kommunledningskontorets kontakter med några av de företag som finns i området har reaktionerna på förslaget varit blandade av flera anledningar. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte ansöka om ändring av postnummer på grund av att det inte finns någon enighet bland dem som bor eller driver företag inom det berörda området.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 15 februari 2011 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att låta samtliga intressenter inom postnummerområdet lämna sina synpunkter på förslaget.

Ett antal privatpersoner och företag inom det berörda postnummerområdet har lämnat yttranden. De synpunkter som har lämnats är till största delen negativa till ett eventuellt byte av postnummerort. Kommunledningskontoret föreslår därför i skrivelse den 23 maj 2011 att kommunstyrelsen inte skickar en ansökan till Posten AB om byte av postnummerort.

Arbetsutskottet överlämnar den 14 juni 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

§158 Regler för skolskjuts och delegering av skolskjutsärenden

Ks2011/0330  623

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. delegera till kommunledningskontoret att fatta beslut i ärenden som gäller skolskjuts till friskola och val av annan skola än anvisad.

2. kommunledningskontoret ska ha en restriktiv bedömning av ärenden som gäller skolskjuts till friskola och val av annan skola än anvisad vilket innebär att det endast ordnas skolskjuts i sådana fall där det är uppenbart att ekonomiska och/eller administrativa svårigheter inte föreligger.

3. barn i åk 1-2 med minst 3 km till skolan ska ha max 1 km avstånd från bostaden till busshållplatsen (tidigare 2 km).

4. reglerna beträffande vinterskolskjuts ändras så att vinterskolskjuts kan beviljas för alla elever i grundskolan som bor vid smala vägar där snövallar minskar vägbredden på ett trafikfarligt sätt (tidigare endast för 6 år och åk 1-3).

5. texten regelbundet och lika mycket hos varje förälder, tas bort i regeln gällande växelvis boende: Elever som bor regelbundet växelvis hos sina föräldrar, lika mycket hos varje förälder, har rätt till skolskjuts till båda bostadsadresserna i enlighet med gällande regler.

6. skolskjuts inte ordnas till och från fritids gäller enbart fritids som ligger i anslutning till skolan. Skolskjuts kan ske till och från fritids som inte ligger i anslutning till skolan.

  1. skolskjuts anordnas på samma villkor som tidigare för elever i Annelund och Replösa som går i klass F-3 i Hjortbergsskolan och måste korsa Märta Ljungbergsvägen eller ån Lagan för att komma till skolan, samt för de elever i klass f-3 i Åbyskolan som måste korsa ån Lagan eller Skålån för att komma till skolan.

Utvärdering av reglerna för skolskjuts ska göras i april 2012 och redovisas för kommunstyrelsen.

Ärendet

Från den 1 juli 2011 gäller en ny skollag med delvis nya bestämmelser om skolskjuts. Med anledning av lagändringen har kommunledningskontoret gjort en översyn om lagändringen föranleder en ändring av Ljungby kommuns grundläggande principer för skolskjutsverksamheten och en ändring av nuvarande delegeringsbestämmelser.

Ändringarna i skollagen avseende skolskjuts gäller endast grundskolan. Reglerna för gymnasiet är oförändrade. De allmänna kriterierna för skolskjuts i grundskolan är desamma som tidigare. Rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Beviljande sker med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

En viktig nyhet är att kommunen kan vara skyldig att erbjuda skolskjuts åt elever i friskolor. Villkoren är desamma som för elever som valt annan kommunal skola än den kommunen anvisat: ”I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.”

Förslag till beslut

Alla ärenden som gäller skolskjuts till friskola och val av annan skola än anvisad tas nu upp i arbetsutskottet för beslut. Kommunledningskontoret skriver den 6 juni 2011 att ett alternativ kan vara att besluta att förvaltningen ska ha en restriktiv bedömning av ärendena vilket innebär att det endast ordnas skolskjuts i sådana fall där det är uppenbart att ekonomiska och/eller administrativa svårigheter inte föreligger.

Kommunledningskontoret föreslår också följande ändringar i reglerna för skolskjuts:

1. Barn i åk 1-2 med minst 3 km till skolan ska ha max 1 km avstånd från bostaden till busshållplatsen (tidigare 2 km).

2. Reglerna beträffande vinterskolskjuts ändras så att vinterskolskjuts kan beviljas för alla elever i grundskolan som bor vid smala vägar där snövallar minskar vägbredden på ett trafikfarligt sätt (tidigare endast för 6 år och åk 1-3).

3. Ordet regelbundet tas bort i regeln gällande växelvis boende: Elever som bor regelbundet växelvis hos sina föräldrar, lika mycket hos varje förälder, har rätt till skolskjuts till båda bostadsadresserna.

4. Tillägg i reglerna: Principen att skolskjuts inte ordnas till och från fritids gäller enbart fritids som ligger i anslutning till skolan. Skolskjuts kan ske till och från fritids som inte ligger i anslutning till skolan.

5. Kommunledningskontoret föreslår också att kommunstyrelsen tar ställning till nuvarande beslut om skolskjuts som ligger utanför riktlinjerna: Skolskjuts anordnas på samma villkor som tidigare för elever i Annelund och Replösa som går i klass F-3 i Hjortbergsskolan och måste korsa Märta Ljungbergsvägen eller ån Lagan för att komma till skolan samt för de elever i klass f-3 i Åbyskolan som måste korsa ån Lagan eller Skålån för att komma till skolan.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 14 juni 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och att kommunledningskontoret ska vara restriktiva i bedömningen av ärenden som gäller skolskjuts till friskola och val av annan skola än anvisad.

Carina Bengtsson (C) yrkar också att utvärdering av reglerna för skolskjuts ska göras i april 2012 och redovisas för kommunstyrelsen.

Conny Simonsson (S) yrkar att kommunledningskontoret ska ha en restriktiv bedömning av ärenden som gäller skolskjuts till friskola och val av annan skola än anvisad.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att orden lika mycket hos varje förälder i punkt tre ska tas bort.

§159 Projektplan för VA-planering i Ljungby kommun

Ks2011/0192  340

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till VA-planering i Ljungby kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsen gav den 5 april 2011 kommunledningskontoret, tekniska kontoret och miljö- och byggkontoret i uppdrag att upprätta en VA-plan för Ljungby kommun i enlighet med den beviljade ansökan om LOVA-medel.

VA-planen blir ett verktyg för att lyfta fram problem och utmaningar för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Planen ger även möjlighet att planera för en långsiktigt hållbar VA-försörjning i områden som inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Tekniska kontoret och miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till VA-planering i Ljungby kommun och föreslår att kommunstyrelsen godkänner det

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 14 juni 2011 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till VA-planering i Ljungby kommun.

§160 Nytt riktmärke för kommunalrådslöner

KS2011/0092  024

Svar på motion.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att kommunalrådslönen anses rimlig vid jämförelse med kringliggande kommuner och ställd i relation till uppdragets arbetsinnehåll, omfattning, krav, ansvar med mera. Nuvarande arvodesreglemente för kommunalråd har gällt sedan 2003 med uppräkning enligt angivna regler.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion inlämnad den 15 februari 2011 att en kommunalrådslön sätts till 40 000 kronor per månad. Detta efter att Moderaternas kommunalråd hösten 2010 efterlyste ett riktmärke att följa för en rimlig ersättning till kommunalråd. Tryggve Svensson menar att en kommunalrådslön bör jämföras med den lön en universitetslärare får.

Beredning

Personalutskottet uppdrar den 11 april 2011 åt personalavdelningen att ta fram beslutsunderlag till personalutskottets sammanträde i maj 2011.

Kommunledningskontoret redovisar den 3 maj 2011 kommunalrådens arvoden och jämför dessa arvoden med angränsande kommuner och funnit att Växjö kommun ligger något högre medan Alvesta, Älmhult och Markaryds kommunalråd ligger under Ljungby kommuns arvoden.

Personalutskottet beslutar den 9 maj 2011 att motionen återremitteras till kommunledningskontoret, som ska ta fram förslag till beslut inför personalutskottets sammanträde i juni.

Kommunledningskontoret skriver den 30 maj 2011 att kommunalrådens lön bedöms ligga i nivå med uppdragets arbetsinnehåll, omfattning, krav, ansvar med mera. Kommunledningskontoret skriver vidare att Ljungby kommuns kommunalrådslöner förefaller rimliga vid jämförelse med angränsande kommuner och att en sänkning av kommunalrådens löner därför inte anses aktuellt. Nuvarande arvodesreglemente för kommunalråd har gällt sedan 2003 med uppräkning enligt angivna regler.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 8 juni 2011 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås med hänvisning till att kommunalrådslönen anses rimlig vid jämförelse med kringliggande kommuner och ställd i relation till uppdragets arbetsinnehåll, omfattning, krav, ansvar med mera. Nuvarande arvodesreglemente för kommunalråd har gällt sedan 2003 med uppräkning enligt angivna regler.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Conny Simonsson (S) yrkar att en parlamentarisk grupp bildas för att ta fram ett förslag till revidering av arvodesreglementet i samband med att frågan om pensionsersättningar till kommunalråd utreds.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut att avslå motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till motionen mot Conny Simonssons (S) yrkande att tillsätta en parlamentarisk grupp och finner att kommunstyrelsen beslutar att ställa Conny Simonssons (S) yrkande som motförslag.

Ordföranden ställer därefter Conny Simonssons (S) yrkande att tillsätta en parlamentarisk grupp mot Carina Bengtssons (C) yrkande att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) yrkande att avslå motionen och nej-röst för Conny Simonssons (S) yrkande att tillsätta en parlamentarisk grupp. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Jäv

Anne Karlsson (S) deltar inte i ärendet.

§161 Revisionsrapport: Uppföljning av tidigare granskning avseende fastighetsunderhåll

KS2011/0249  007

Beslut

Kommunstyrelsen antar tekniska kontorets synpunkter daterade den 13 juni 2011 och översänder dem som svar på revisionsrapporten.

Tekniska utskottet föreslår dessutom att kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska kontoret att arbeta vidare enligt det beslut som fattades av kommunstyrelsen den 24 november 2009:

”Tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda:

· Hantering av energibesparingar.

· Det behovsanpassade underhållets förändring av internhyran.

· Konsekvenser av att kunna bokföra underhållskostnader rätt i samband med investeringsprojekt.

Tekniska kontoret får också i uppdrag att tillsammans med kommunlednings­kontoret utreda organisation för städning.”

Beslutsparagrafen justeras omedelbart.

Ärendet

KPMG har på kommunrevisionens uppdrag gjort en uppföljning av tidigare granskning avseende fastighetsunderhåll. Revisionsrapporten överlämnades den 20 april 2011 till kommunstyrelsen för yttrande. Rapporten redovisar granskning av bland annat organisation, ledning, underhållsplaner och redovisning av underhåll kontra investering.

Tekniska kontoret avger i skrivelse den 13 juni 2011 sypunkter med anledning av revisionsrapporten.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 13 juni 2011 kommunstyrelsen att anta tekniska kontorets synpunkter daterade den 13 juni 2011 och översända dem som svar på revisionsrapporten.

Tekniska utskottet föreslår dessutom att kommunstyrelsen ger i uppdrag till tekniska kontoret att arbeta vidare enligt det beslut som fattades av kommunstyrelsen den 24 november 2009:

”Tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret utreda:

· Hantering av energibesparingar.

· Det behovsanpassade underhållets förändring av internhyran.

· Konsekvenser av att kunna bokföra underhållskostnader rätt i samband med investeringsprojekt.

Tekniska kontoret får också i uppdrag att tillsammans med kommunlednings­kontoret utreda organisation för städning.”

§162 Samordnad fastighetsförvaltning

KS2010/0160  280

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungbybostäder och tekniska kontorets husavdelning flyttar in i gemensamma lokaler i syfte att uppnå en bättre samordning av fastighetsförvaltningen i Ljungby kommun.

Tekniska kontorets husavdelning och Ljungbybostäder prövar eventuell återbesättning av tjänster.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 25 november 2011 om ett flertal utredningar och förslag till åtgärder för att minska kommunens kostnader inom olika verksamheter på grund av det ekonomiska läget. En av utredningarna som skulle genomföras var att utreda och lämna förslag på en effektivare fastighetsförvaltning.

Utredningen presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 mars 2010 som då beslutade att skicka utredningen på remiss till Ljungbybostäder AB och tekniska utskottet.

Sedan remissyttranden inkommit beslutade kommunstyrelsen den 14 september 2010 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret och Ljungbybostäder AB ta fram förslag på hur en samordnad fastighetsförvaltning eventuellt ska genomföras med tidplan för processen.

En arbetsgrupp bestående av fastighetschef, teknisk chef, kommunchef och VD för Ljungbybostäder AB bildades för att ta fram beslutsunderlag inför en eventuell samordnad fastighetsförvaltning.

Arbetsgruppen presenterade den 7 juni 2011 synpunkter på olika alternativ avseende samordnad fastighetsförvaltning. De olika alternativen är:

· Kommunens direktägda fastigheter överförs till Ljungbybostäder AB.

· Förvaltningsavtal upprättas mellan Ljungby kommun och Ljungbybostäder AB.

· Tekniska kontorets husavdelning och Ljungbybostäder sitter i gemensamma lokaler.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 13 juni 2011 kommunstyrelsen att besluta att Ljungbybostäder och tekniska kontorets husavdelning flyttar in i gemensamma lokaler i syfte att uppnå en bättre samordning av fastighetsförvaltningen i Ljungby kommun.

§163 Upphandling av omhändertagande av farligt avfall och säkerhetsrådgivare för Bredemads återvinningscentral

KS2011/0327  454

Beslut

Kommunstyrelsen att godkänner förfrågningsunderlaget för upphandling av omhändertagande av hushållens farliga avfall via kommunens bemannade återvinningscentral samt upphandling av säkerhetsrådgivare.

Ärendet

Tekniska kontoret avser att upphandla omhändertagande av farligt avfall från hushåll via kommunens bemannade återvinningscentral och säkerhetsrådgivare för Bredemads återvinningscentral.

Anbudsgivare ska uppfylla ett antal krav angivna i förfrågningsunderlaget. Av de anbud som uppfyller kraven kommer det anbud med lägst pris att antas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 13 juni 2011 kommunstyrelsen att godkänna förfrågningsunderlaget för upphandling av omhändertagande av hushållens farliga avfall via kommunens bemannade återvinningscentral samt upphandling av säkerhetsrådgivare.

§164 Försäljning av studentlägenheter i Brunnsparken

KS2011/0361  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till tekniska kontoret att genomföra försäljning av alla studentlägenheterna i Brunnsparken i samråd med anlitad mäklare.

Ärendet

Tekniska kontoret har anlitat en mäklare för att sälja studentlägenheterna i Brunnsparken. För att få möjlighet att tillgodose köparnas krav på tillträde med mera behöver beslut fattas snabbt vid dessa försäljningar.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 1 juni 2011 att kommunstyrelsen beslutar att delegera till tekniska kontoret att genomföra försäljning av studentlägenheterna i Brunnsparken i samråd med anlitad mäklare.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska kontorets förslag till beslut.

§165 Förvärv av fastigheten Eka 3:1

KS2011/0337  252

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Elsa Ohlsson, Gunnel Sahlström och Lilian Stallgård avseende fastigheten Eka 3:1. Genom avtalet överlåter Elsa Ohlsson, Gunnel Sahlström och Lilian Stallgård fastigheten till Ljungby kommun för en köpeskilling om 4750000 kronor.

Fastighetsförvärvet finansieras genom kommunstyrelsens konto för markförvärv.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 7 juni 2011 upprättat ett preliminärt avtal avseende förvärv av fastigheten Eka 3:1. Enligt avtalet överlåter med Elsa Ohlsson, Gunnel Sahlström och Lilian Stallgård fastigheten Eka 3:1 till Ljungby kommun för en köpeskilling om 4750000 kronor. Förvärvet innebär att det blir möjligt att utvidga industriområdet norrut.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 13 juni 2011 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Elsa Ohlsson, Gunnel Sahlström och Lilian Stallgård avseende fastigheten Eka 3:1. Genom avtalet överlåter Elsa Ohlsson, Gunnel Sahlström och Lilian Stallgård fastigheten till Ljungby kommun för en köpeskilling om 4750000 kronor.

Fastighetsförvärvet finansieras genom kommunstyrelsens konto för markförvärv.

§166 Genomförandeavtal, Kvarnarna 2:2

KS2011/0336  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Plymouthbröderna nr 4 avseende ett område av fastigheterna Kvarnarna 2:2 och Kvarnarna 2:14. Genom avtalet överlåter Ljungby kommun området till församlingen för 680800 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 1 juni 2011 upprättat ett preliminärt avtal med Plymouthbröderna nr 4 i Ljungby avseende ett område om 13040 m2 av fastigheterna Kvarnarna 2:2 och Kvarnarna 2:14. Området överlåtes för aan köpeskilling om 680800 kronor. Församlingen Plymouthbröderna planerar att uppföra en samlingslokal för sin verksamhet på området.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 13 juni 2011 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Plymouthbröderna nr 4 avseende ett område av fastigheterna Kvarnarna 2:2 och Kvarnarna 2:14. Genom avtalet överlåter Ljungby kommun området till församlingen för 680800 kronor.

§167 Genomförandeavtal, Jaguaren 1

KS2011/0334  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Roubert och Boman Byggnad och Fastighet AB genom vilket fastigheten Jaguaren 1 överlåts för en köpeskilling om 159000 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 1 juni 2011 upprättat ett preliminärt avtal med Roubert och Boman Byggnad och Fastighet AB avseende fastigheten Jaguaren 1. Genom avtalet överlåts fastigheten för en köpeskilling om 159000 kronor för att nio LSS-bostäder ska uppföras där. Enligt avtalet ska byggnation påbörjas senast sex månader efter tillträdesdagen, den 15 augusti 2011.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 13 juni 2011 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Roubert och Boman Byggnad och Fastighet AB genom vilket fastigheten Jaguaren 1 överlåts för en köpeskilling om 159000 kronor.

§168 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren redovisar aktuella projekt och status på åtgärder i handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

§169 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Hur IKEA vill jobba med Ljungby kommun.

Thomas Carlzon, VD för Ikea, talar om företaget, kommunikation och infrastruktur i den närliggande regionen, framtida planer och utveckling.

2. Presentation av centrumutredning.

Centrumutvecklaren informerar om centrumutredningen Vägen till ett attraktivt Ljungby centrum.

3. Representanter för Hemfosa Fastigheter och Byggfast presenterar planer för utveckling av området Rosendal.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Nytt om näringsliv.

§170 Diskussion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden och sekreteraren i uppdrag att diskutera införandet av repliklappar och revidering av arbetsordningen med kommunfullmäktiges presidium.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) framför synpunkter på hur kommunfullmäktiges arbetsordning följs. Bland annat bör reglerna om repliker ses över och följas bättre.

§171 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under april 2011 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställningsbeslut, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under maj 2011 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

3. Anmälan av delegationsbeslut angående trafikärenden och brukande av allmän platsmark fattade under januari-maj 2011 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

4. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden m m som fattats av Tekniska kontoret under mars och april 2011 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

§172 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Granskning av utfört arbete i förhållande till fakturerat arbete.

2. Protokoll från Entreprenörsregionens föreningsstämma, 2011-05-20.

3. Skrivelse från Kommunal och Lärarförbundet den 13 juni 2011 om den nya skollagen och reviderade läroplanen för förskolan som båda tas i bruk den 1 juli 2011.

4. Protokoll från Ljungby Energi AB, 2011-05-16.

5. Protokoll från Ljungby Energi ABs årsstämma, 2011-05-19.

6. Protokoll från Ljungby Energinät AB, 2011-05-16.

7. Protokoll från Ljungby Energinät ABs årsstämma, 2011-05-19.