Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-08-16

Sammanträde 2011-08-16

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Christer Henriksson.

Beslutsärenden

2 Försäljning av kommersiella fastigheter. - Björn Eliasson

3 Tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden. Antagande av plan. - Ulla Gunnarsson

4 Ökad upplåning. - Bo Dalesjö

5 Betänkandet Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen. Svar på remiss. - Magnus Johansson

6 Revisionsrapport: Granskning av utfört arbete i förhållande till fakturerat arbete. - Jan Bernhardsson

7 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Svar på två motioner. - Ann-Louise Englund

8 Utred möjligheten för folkomröstning. Svar på medborgarförslag. - Eva-Marie Norén Holgersson

9 Kånna och Torpa skolor får bli kvar som kommunal skolverksamhet till skolstarten hösten 2012. Svar på motion.

10 Ge skolan i Torpa en andra chans. Svar på motion.

11 Behåll Torpa skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola. Svar på motion.

12 Behåll Kånna skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola. Svar på motion.

13 Bevara fritids i Kånna. Svar på motion.

14 Bevara fritids i Torpa. Svar på motion.

15 Avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av skolor. Svar på medborgarförslag.

16 Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola. Svar på medborgarförslag.

17 Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till. Svar på medborgarförslag.

18 Låt det få finnas en skola i Torpa. Svar på medborgarförslag.

20 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna. - Eva-Marie Norén Holgersson

21 Revidering av reglementen för kommunstyrelsens utskott. - Eva-Marie Norén Holgersson

22 Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar. - Eva-Marie Norén Holgersson

23 Anställ en miljöstrateg. Svar på motion. - Roland Eiman

24 Inrätta ett studentbostadsbolag. Svar på motion. - Roland Eiman

Uppföljning

25 Internkontroll av leverantörsfakturor. - Katarina Hildebrand

Information

26 Införande av extranät. - Eva-Marie Norén Holgersson

27 Sagomuseet och Sagobygden. - Per Gustavsson

28 Det lönepolitiska arbetet. - Anna Hesselstedt

29 Uppföljning av LUPP. - Malin Söderberg

30 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

32 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§173 Försäljning av kommersiella fastigheter

Ks2011/0402  107

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastigheterna inte ska säljas för att kunna genomföra de centrala delarna av centrumplanen. Därefter ska Ljungbybostäder återkomma till kommunfullmäktige med ny förfrågan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2008 att låta Ljungbybostäder AB sälja kommersiella fastigheter för att kunna finansiera byggnation av nya lägenheter. Ljungbybostäder AB anlitade en mäklare för att sälja två fastigheter, Minerva 6 och Sländan 7, men inga anbud har lämnats.

Ljungbybostäder skriver den 28 juli 2011 att huvudanledningen till detta är att de två fastigheter som lagts ut till försäljning inte utgör en tillräckligt stor portfölj. Därför föreslår Ljungbybostäder att ytterligare fastigheter läggs ut till försäljning.

Eftersom frågan är av principiell betydelse och av större vikt önskar Ljungbybostäder inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om även fastigheterna Stjärnan 5/Meteoren 2, Månen 1 (parkeringsplats) och Myran 1,7 kan säljas.

Kommunfullmäktige ombeds även ta ställning till om en eventuell försäljning ska ske:

1. som en portfölj till en köpare,

2. uppdelat på olika portföljer till olika köpare, eller

3. som enstaka objekt.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 9 augusti 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med bifall av Kerstin Wiréhn (V) och Christer Henriksson (KD), yrkar att fastigheterna inte ska säljas för att kunna genomföra de centrala delarna av centrumplanen. Därefter ska Ljungbybostäder återkomma till kommunfullmäktige med ny förfrågan.

Roland Johansson (ALT) yrkar att fastigheterna ska säljas nu.

Anne Karlsson (S) yrkar att Ljungbybostäder AB får i uppdrag att lägga ut fastigheterna på marknaden och återkomma till kommunfullmäktige för besked.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Roland Johanssons (ALT) och Anne Karlssons (S) yrkanden och finner att kommunstyrelsen svarar nej.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Carina Bengtssons (C) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen svarar ja.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastigheterna inte ska säljas för att kunna genomföra de centrala delarna av centrumplanen. Därefter ska Ljungbybostäder återkomma till kommunfullmäktige med ny förfrågan.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§174 Tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utveckling av landsbygden

Ks2009/0445  212

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” daterat 27 juni 2011 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige godkänner den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken.

Ärendet

Plankontoret tog år 2009 fram ett förslag till projektplan för att upprätta ett tillägg till översiktsplanen för Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. Planen godkändes av kommunstyrelsen den 6 oktober 2009 och plankontoret fick då i uppdrag att upprätta tillägget till översiktsplanen.

Ärendet har varit på samråd under tiden 26 maj – 13 augusti 2010 med bland annat länsstyrelsen, andra myndigheter, kommuner, föreningar och privatpersoner. Under samrådstiden har ett antal yttranden lämnats in. De sammanfattas i samrådsredogörelsen daterad 2010-12-14.

Efter samrådet har planförslaget bearbetats och kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2011 att tillägget till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen ställs ut för granskning under tiden 1 mars – 2 maj 2011.

Plankontoret föreslår den 1 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” daterat 27 juni 2011 och att godkänna den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen godkänner tillägget till översiktsplanen ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” daterat 27 juni 2011 och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige godkänner den särskilda sammanställningen enligt miljöbalken.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S), Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) bifaller arbetsutskottets förslag att anta planen.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att planen återremitteras för att omarbetas med hänsyn till Skogsstyrelsens yttranden angående skydd av naturvärden och orörda områden.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller Kerstin Wiréhns (V) yrkande om återremiss eller om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om de beslutar enligt arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen svarar ja.

§175 Ökad upplåning

Ks2011/0400  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upplåning ska göras med 50 mkr.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 27 juli 2011 att likviditeten för kommunen har sjunkit. Den främsta anledningen är en återbetalning av förutbetalda skatteintäkter på 32 mkr som gjordes i januari, men även höga kostnader för exploateringsområden.

En upplåning gjordes under våren med 50 mkr, varav 25 mkr användes för amortering av ett lån.

För att finansiera årets investeringar och för att ha en godtagbar likviditet bedömer kommunledningskontoret att en nyupplåning behöver göras med 50 mkr.

Beredning

Arbetsutskottet föreslog den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att upplåning ska göras med 50 mkr.

§176 Betänkandet Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen

Ks2011/0314  047

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansluter sig till Sydsams remissvar avseende utjämningskommitténs betänkande SOU 2011:39.

Ärendet

Utjämningskommittén 08 har haft i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning samt föreslå förändringar.

Betänkandet har skickats för yttrande till samtliga kommuner i Sverige. Sydsam har tagit fram ett yttrande där man i huvudsak ställer sig bakom utjämningskommitténs förslag. Sydsam föreslår dock att modellen för kompensation av skillnader i lönekostnad inte ska förändras från nuvarande nivå.

Kommunledningskontoret har tagit del av betänkandet samt Sydsams yttrande och föreslår den 22 juni 2011 att Ljungby kommun ansluter sig till Sydsams remissvar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ansluter sig till Sydsams remissvar avseende utjämningskommitténs betänkande SOU 2011:39.

§177 Revisionsrapport: Granskning av utfört arbete i förhållande till fakturerat arbete

Ks2011/0329  007

Yttrande

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram nya etiska regler vid upphandling och inköp.

Ärendet

Kommunrevisionen överlämnade den 7 juni 2011 revisionsrapporten: Granskning av utfört arbete i förhållande till fakturerat arbete till kommunstyrelsen för yttrande.

Inriktningen i revisionen har varit att bedöma hur tekniska kontorets husavdelning och Ljungbybostäder säkerställer att en vara eller tjänst som har fakturerats verkligen har levererats eller utförts.

I revisionsrapporten konstateras att det inte har framkommit några avvikelser vid de stickprov som tagits. Revisionen föreslår dock att kommunledningen klargör vilket förhållningssätt som är rimligt utifrån perspektivet att ”skydda” organisationen mot risker för oegentligheter.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 6 juni 2011 att de etiska regler som finns i kommunens riktlinjer för inköp kan förtydligas ytterligare. De föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram nya etiska regler i samband med att riktlinjerna för inköp revideras.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret ta fram nya etiska regler vid upphandling och inköp.

§178 Svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling

Ks2011/0209  050

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion den 31 mars 2011 i vilken han föreslår att Ljungby kommun snarast ska skriva in krav på svenska kollektivavtal i upphandlingsreglementet.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 30 maj 2011 att liknande motioner har lämnats in till riksdagen. Riksdagen beslutade att avslå motionerna mot bakgrund av att EU-domstolen har prövat tillåtligheten av krav på kollektivavtal vid upphandlingar och funnit att sådana krav strider mot gemenskapsrätten.

Den 10 mars 2011 biföll riksdagen en motion om förbättrade villkor för offentlig upphandling ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den beviljade motionen är utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling.

Kommunledningskontoret skriver också att ställa vissa krav i enlighet med kollektivavtal är möjligt så länge kraven är förenliga med vad som uttalats av EU-domstolen. De krav som ställs måste dessutom vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att upphandlingsreglementet revideras med tillägget att Ljungby kommun ställer krav avseende arbetsmiljö motsvarande kollektivavtal. Conny Simonsson (S) yrkar bifall till Kerstins Wiréhns (V) förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att revidera upphandlingsreglementet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Kerstin Wiréhns med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

§179 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Ks2011/0255  050

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Conny Simonsson (S) och Stefan Fredriksson (S) yrkar i en motion daterad den 19 april 2011 att krav på kollektivavtal ställs vid offentlig upphandling och att upphandlingsreglementet revideras med krav på detsamma.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 30 maj 2011 att liknande motioner har lämnats in till riksdagen. Riksdagen beslutade att avslå motionerna mot bakgrund av att EU-domstolen har prövat tillåtligheten av krav på kollektivavtal vid upphandlingar och funnit att sådana krav strider mot gemenskapsrätten.

Den 10 mars 2011 biföll riksdagen en motion om förbättrade villkor för offentlig upphandling ur ett arbetsmiljöperspektiv. Den beviljade motionen är utformad så att krav relaterade till arbetsmiljö ska kunna ställas ”i enlighet med svenska kollektivavtal” vid upphandling.

Kommunledningskontoret skriver också att ställa vissa krav i enligthet med kollektivavtal är möjligt så länge kraven är förenliga med vad som uttalats av EU-domstolen. De krav som ställs måste dessutom vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att upphandlingsreglementet revideras med tillägget att Ljungby kommun ställer krav avseende arbetsmiljö motsvarande kollektivavtal. Conny Simonsson (S) yrkar bifall till Kerstins Wiréhns (V) förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande att revidera upphandlingsreglementet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Kerstin Wiréhns med flera yrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

§180 Utred möjlighet för folkomröstning

Ks2011/0180  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets skrivelse daterad 2011-06-27.

Ärendet

I mars 2011 lämnades ett medborgarförslag där kommunen uppmanas att utreda möjligheten för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor.

Kommunledningskontoret redogör i en skrivelse den 27 juni 2011 att sedan medborgarförslaget lämnades har ett initiativ till en folkomröstning lämnats in till Ljungby kommun. Cirka 3800 namnunderskrifter överlämnades den 2 maj 2011 på listor med rubriken ”Namninsamling för en kommunal folkomröstning i Ljungby kommun i protest mot fullmäktiges beslut 2011-03-01 att lägga ner våra landsbygdsskolor”.

Enligt kommunallagen ska en rådgivande folkomröstning hållas i en kommun om minst tio procent av de röstberättigade invånarna i kommunen begär det, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i kommunfullmäktige röstar emot det.

Frågan om huruvida en folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska hållas behandlades i kommunfullmäktige den 14 juni 2011. Kommunfullmäktige beslutade då att en folkomröstning ska hållas.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets skrivelse daterad 2011-06-27.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets skrivelse daterad 2011-06-27.

§181 Kånna och Torpa skolor får bli kvar som kommunal skolverksamhet till skolstarten hösten 2012

Ks2011/0185  611

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendet

I en motion inkommen den 22 mars 2011 föreslår Carina Bengtsson (C) för Centerpartiet att Kånna och Torpa skolor får bli kvar som kommunala skolverksamheter till skolstarten hösten 2012. Centerpartiet motiverar sitt förslag med att det är för sent för Kånna och Torpa att ansöka om tillstånd för att starta friskolor till hösten 2011.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den långa process som startades i september år 2004 då barn- och utbildningsnämnden gav i uppdrag till en konsult att utreda skolorganisationen för grundskolan. Sedan kommunfullmäktige den 1 mars 2011 beslutade att skolorna i Södra Ljunga, Kånna och Torpa skulle läggas ner har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att verkställa beslutet inför skolstarten höstterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skola i Torpa att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§182 Ge skolan i Torpa en andra chans

Ks2011/0177  611

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) har lämnat in en motion daterad den 19 mars 2011 angående bevarandet av Torpa skola. I motionen skriver han att det finns en chans att rätta till misstaget som gjordes när kommunfullmäktige beslutade att lägga ner Torpa skola. Tryggve Svensson (V) yrkar att bevarandet av Torpa skola får en snabb behandling i kommunstyrelsen den 5 april för att sedan beslutas i fullmäktige den 26 april.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den beslutsprocess som ägde rum då fullmäktige fattade beslutet att lägga ner Torpa skola den 1 mars 2011. Förvaltningen skriver också att de i april månad hade kommit långt i processen med att verkställa fullmäktiges beslut.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§183 Behåll Torpa skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola

Ks2011/0227  291

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Kommunens Bästa har genom Alf Johansson (KB) och Rosalina Gauffin (KB) lämnat in en motion om att behålla Torpa skola i kommunal regi tills nästa år, då den kan drivas vidare som friskola. Enligt motionen är arbetet med att starta friskola i Torpa redan i full gång och det är viktigt att verksamheten under tiden inte utsätts för onödiga störningar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den långa process som startades i september år 2004 då barn- och utbildningsnämnden gav i uppdrag till en konsult att utreda skolorganisationen för grundskolan.

Sedan kommunfullmäktige den 1 mars 2011 beslutade att skolorna i Södra Ljunga, Kånna och Torpa skulle läggas ner har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att verkställa beslutet inför skolstarten höstterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skola i Torpa att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§184 Behåll Kånna skola i kommunal regi tills nästa år då den kan drivas vidare som friskola

Ks2011/0228  291

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Kommunens Bästa har genom Alf Johansson (KB) och Rosalina Gauffin (KB) lämnat in en motion om att behålla Kånna skola i kommunal regi tills nästa år, då den kan drivas vidare som friskola. Enligt motionen är arbetet med att starta friskola i Kånna redan i full gång och det är viktigt att verksamheten under tiden inte utsätts för onödiga störningar.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i sitt yttrande för den långa process som startades i september år 2004 då barn- och utbildningsnämnden gav i uppdrag till en konsult att utreda skolorganisationen för grundskolan.

Sedan kommunfullmäktige den 1 mars 2011 beslutade att skolorna i Södra Ljunga, Kånna och Torpa skulle läggas ner har barn- och utbildningsförvaltningen fått uppdraget att verkställa beslutet inför skolstarten höstterminen 2011.

Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skola i Kånna att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§185 Bevara fritids i Kånna

Ks2011/0247  291

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet ska anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan, för elever inom respektive upptagningsområde.

Ärendet

Jan Lorentzson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion daterad 2011-04-19 där han föreslår att fritidshemmet i Kånna får vara kvar. Han skriver i motionen att det skulle underlätta för föräldrar som jobbar på olika håll i kommunen eftersom föräldrarna då har barnen ”hemma” efter skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att processen för att skapa fritidshem i Kånna har pågått sedan början av april då arbetsutskottet gav förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa pedagogisk omsorg i Kånna eller att ordna transport. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 8 juni 2011 att fritidsverksamhet ska öppnas i Kånna.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet ska anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan, för elever inom respektive upptagningsområde.

§186 Bevara fritids i Torpa

Ks2011/0248  291

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan för elever inom respektive upptagningsområde.

Ärendet

Jan Lorentzson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion daterad 2011-04-19 där han föreslår att fritidshemmet i Torpa får vara kvar. Han skriver i motionen att det skulle underlätta för föräldrar som jobbar på olika håll i kommunen eftersom föräldrarna då har barnen ”hemma” efter skolan.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-08.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att processen för att skapa fritidshem i Torpa har pågått sedan början av april då arbetsutskottet gav förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att skapa pedagogisk omsorg i Torpa eller att ordna transport. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår den 8 juni 2011 att fritidsverksamhet ska öppnas i Torpa.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till att barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2011 § 121 beslutade att fritidshemsverksamhet anordnas i Kånna och Torpa i anslutning till förskolan för elever inom respektive upptagningsområde.

§187 Avvakta med att verkställa beslut om nedläggning av skolor

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Ärendet

Inga-Lena Nordgren har lämnat in medborgarförslaget Avvakta med att verkställa beslutet om nedläggningen av Kånna och Torpa skolor tills höstterminen 2012, daterat 2011-03-14.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§188 Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Ärendet

Louise Erlandsson har lämnat in medborgarförslaget Skjut upp nedläggningen av Kånna och Torpa skola, daterat 2011-03-17 med motiveringen att föräldrarna arbetar hårt för att kunna starta friskola på skolorna.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Ljungby kommun inte har fått någon ansökan om att driva friskola i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§189 Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Helena Lindgren har skrivit medborgarförslaget Låt skolorna i Torpa och Kånna få vara kvar i kommunens regi under åtminstone ett läsår till, inkommet den 21 mars 2011. Motiveringen är dels att låta föräldrarna få en chans att fundera över/arbeta för friskola, dels att få avsluta på ett värdigt sätt. Helena Lindgren skriver också att föräldrarna bör få god tid att fatta beslut om vilken skola deras barn ska gå på istället. I dags läget finns ingen information om bussar eller fritidsverksamhet och barnen placeras på fyra olika skolor som varken föräldrar eller barn vet så mycket om.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§190 Låt det få finnas en skola i Torpa

Ks2011/0158  611

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Inge Lundgren har skrivit medborgarförslaget Låt det finnas en skola i Torpa, daterad 2011-03-20. Lundgren föreslår i första hand att beslut ska fattas att skolan ska vara kvar i kommunal regi på grund av Torpas geografiska läge, annars kommer resorna för barnen att bli oacceptabelt långa. I andra hand vill Lundgren att kommunen ska vänta med att verkställa nedläggningsbeslutet till hösten 2012 så att föräldrarna hinner starta en friskola.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande. Den 20 juni 2011 beslutar nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat 2011-06-07.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunens skolorganisation för grundskolan är en fråga som har varit aktuell under lång tid och varit föremål för olika utredningar. På grund av detta har det varit möjligt för dem som har varit intresserade av att ansöka om att bedriva fristående skolor att göra det. Barn- och utbildningsnämnden har hittills inte fått någon ansökan om fristående skolor i Kånna eller Torpa att yttra sig över.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§191 Hållplats Hammaren

Ks2011/0291  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna undersöka om det finns kommunala verksamheter som eventuellt är lämpliga att förlägga till Hållplats Hammaren.

Hållplats Hammaren ska för denna arbetsgrupp presentera de lokaler som är lediga och egna idéer om vad som skulle passa i verksamheten. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse i september.

Ärendet

Ärendet

Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening kontaktade Ljungby kommun år 2006 med intresse att köpa vissa fastigheter i kvarteret Hammaren (före detta Hammarskolan). Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2006 att sälja fastigheterna till Hållplats Hammaren ekonomisk förening för 1000 kr. Avsikten var att tillförsäkra köparen lokaler för sin verksamhet i Ljungby och att skapa både förenings- och aktivetetslokaler i Ljungby.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2009 att bevilja borgen för 2 mkr till Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

Företrädare för Hållplats Hammaren lämnade under kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2011 in en ansökan om bidrag för tillgänglighets-investeringar och ansökan om ytterligare kommunal borgen för anläggningsinvesteringar i syfte att öka uthyrningsnivån i lokalerna.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen undersöka om det finns kommunala verksamheter som eventuellt är lämpliga att förlägga till Hållplats Hammaren.

Hållplats Hammaren ska för denna arbetsgrupp presentera de lokaler som är lediga och egna idéer om vad som skulle passa i verksamheten. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse i september.

Pia Johansson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Jessica Lyckvall (M) yrkar bifall till Carina Bengtssons (C) förslag.

§192 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna

Ks2011/0135  003

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslagen till revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden att gälla från den 1 oktober 2011.

Ärendet

I början av varje mandatperiod bör kommunstyrelsen och nämnderna se över reglementet som styr deras ansvarsområden och organisation.

Samtliga nämnder har under våren 2011 sett över sina reglementen avseende nämndens ansvarsområden och organisation och lämnat förslag till revidering för antagande av kommunfullmäktige.

Därefter har alla förvaltningar arbetat gemensamt för att samtliga reglementen ska ha samma struktur och språk. Områden som har setts över är en förenkling av språket samt en anpassning till kommunens grafiska profil.

I detta arbete har också ett fåtal paragrafer omarbetats efter diskussioner och funderingar i de olika nämnderna, i syfte att uppnå ett gemensamt regelverk kring nämndernas och kommunstyrelsens arbetssätt.

Kommunledningskontoret överlämnar den 1 augusti 2011 reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden för antagande av kommunfullmäktige.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslagen till revidering av reglementen för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnämnden och socialnämnden att gälla från den 1 oktober 2011.

§193 Revidering av reglementen för kommunstyrelsens utskott

Ks2011/0264  003

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslagen till revidering av reglementen för kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och tekniska utskott, med ändringen att i personalutskottets reglemente ska punkten ”Ange hur de kommunanställdas reglementen och andra anställningsvillkor ska tolkas och tillämpas” läggas till i § 1.

Ärendet

I början av varje mandatperiod bör kommunstyrelsen och nämnderna se över reglementet som styr deras ansvarsområden och organisation. I samband med att kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente har även reglementena för kommunstyrelsens tre utskott setts över.

Tekniska utskottet och personalutskottet har båda lämnat förslag till revidering av sina reglementen. Därefter har kommunledningskontoret ändrat layouten och överlämnar den 2 augusti 2011 förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och tekniska utskott för antagande av kommunstyrelsen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar att anta förslagen till revidering av reglementen för kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och tekniska utskott.

§194 Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar med mera

Ks2011/0369  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 174/2010), att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Chef kommunikation och IT

Roland Eiman Peter Wiman

Ekonomichef Inköpsansvarig

Magnus Johansson CarlFredrik Ledin

Personalchef Löneekonom

Anna Hesselstedt Margaretha Andersson

Teknisk chef Fastighetschef

Jan Bernhardsson

Exploateringschef Fastighetsingenjör

Per-Olof Almqvist Hans-Jörgen Holmberg

VA- och renhållningschef

David Davidsson

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivel­ser, som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av an­ställd som styrel­sen bestämmer.

Kommunledningskontoret föreslår den 1 augusti 2011 att kommunstyrelsen, med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 174/2010), beslutar att ändra i kommunstyrelsens reglemente med anledning av personalförändringar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen beslutar, med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 174/2010), att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Chef kommunikation och IT

Roland Eiman Peter Wiman

Ekonomichef Inköpsansvarig

Magnus Johansson CarlFredrik Ledin

Personalchef Löneekonom

Anna Hesselstedt Margaretha Andersson

Teknisk chef Fastighetschef

Jan Bernhardsson

Exploateringschef Fastighetsingenjör

Per-Olof Almqvist Hans-Jörgen Holmberg

VA- och renhållningschef

David Davidsson

§195 Anställ en miljöstrateg

Ks2011/0170  022

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontoret redogörelse daterad 2011-06-27.

Ärendet

Anne Karlsson (S) och Janewert Johansson (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion om miljöarbetet i kommunen. I motionen beskrivs att det tidigare funnits en tjänst som miljöstrateg, men att den tjänsten av olika anledningar tagits bort. Socialdemokraterna yrkar att en miljöstrateg åter ska anställas.

Kommunledningskontoret skriver i en redogörelse den 27 juni 2011 att kommunfullmäktige redan har beslutat att återinföra tjänsten som miljöstrateg. Detta skedde i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2012 (2011-06-14 § 75). Enligt beslutet kommer miljö- och byggnämnden att omfördela sin budget och ta på sig ansvaret för miljöfrågorna/miljöstrateg.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets redogörelse.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontoret redogörelse daterad 2011-06-27.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på förslaget att tillsätta en miljöstrateg.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande om avslag mot Carina Bengtssons (C) yrkande att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carina Bengtssons (C) yrkande.

§196 Inrätta ett studentbostadsbolag

Ks2011/0288  280

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion daterad 2011-05-08 att kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett studentbostadsbolag.

Frågan aktualiserades av styrelsen för Ljungbybostäder år 2009 och kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2011 att avvisa förslaget. Eftersom fullmäktiges sammanträde den 1 mars 2011 dominerades av frågan om nedläggning av landsbygdsskolor och denna fråga avslogs utan att någon debatt fördes finns det enligt motionären anledning att åter ta upp frågan.

Kommunledningskontoret uppger i en skrivelse den 27 juni 2011 flera anledningar till varför ett särskilt studentbostadsbolag inte bör bildas och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 9 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Conny Simonsson (S), Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Särskilt uttalande:

Christer Henriksson (KD) avger ett särskilt uttalande:

Jag finner det inte meningsfullt att åter ta upp frågan om studentbostadsbolag i kommunfullmäktige. Därför har jag inte yrkat bifall till motionen. Jag beklagar dock att man i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande även denna gång undvikit kärnfrågan – skall Ljungbybostäders hyresgäster ensamma betala kostnaden för den av kommunfullmäktige beslutade studentbostadsgarantin? För att garantin skall uppfyllas har Ljungbybostäder nödgats bygga två studentbostadsområden, Tråden och Kolvringen, med sammanlagt 86 lägenheter. För dessa gäller en subventionerad tiomånadershyra. Den totala årliga subventionen uppgår till ca 1000000 kronor dvs ca 1000 kronor per bostadshyresgäst hos Ljungbybostäder. Vi kristdemokrater tycker inte det är rimligt att kostnaden för den av kommunfullmäktige beslutade garantin skall ensamt bäras av Ljungbybostäders hyresgäster medan lantbrukare, egnahemsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster hos privatvärdar beviljas fribrev.

§197 Uppföljning

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Ärendet

Ekonomen på tekniska kontoret redogör för den internkontroll av leverantörsfakturor som har gjorts på tekniska kontoret. I tjänsteskrivelsen lämnas förslag till förbättringar som redan har genomförts på tekniska kontoret.

§198 Information

Ärendet

1. Kommunsekreteraren introducerar det nya extranätet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. Extranätet är ett digitalt arkiv och informationskälla enbart för förtroendevalda där kallelser, protokoll, meddelanden, handlingar och kontaktuppgifter finns publicerade.

2. Per Gustavsson informerar om verksamheten på Sagomuséet och sagobygden.

3. Personalchefen redogör för det planerade lönepolitiska arbetet.

4. Uppföljning av LUPP.

Folkhälsosamordnaren presenterar resultatet av enkäten Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som genomfördes hösten 2010. Över 1400 ungdomar har svarat på frågor inom områdena: fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa och framtid.

Arbetsutskottet beslutade den 9 augusti 2011 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska analysera LUPP resultatet och lämna förslag till hur kommunen kan arbeta vidare inom de olika områdena. Arbetsgruppen ska bestå av max sju personer: 2 tjänstemän, 2 politiker från kommunstyrelsen och 3 representanter från ungdomsrådet.

5. Kommunstyrelsen informerar.

6. Nytt om näringsliv.

§199 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Personalutskottets protokoll 2011-06-08, §§

2. Tekniska utskottets protokoll 2011-06-13, §§

3. Arbetsutskottets protokoll 2011-06-14, §§

§200 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Ledningen för Ljungsätra intraprenad skriver den 17 juni till kommunstyrelsen att man vill att Ljungsätra kök ändrar verksamheten från mottagningskök till tillagningskök.

2. Landstinget Kronoberg har sammanställt rapporten ”Mobil läkare i Ljungby kommun”. Rapporten baseras på projektets egen patientstatistik över hembesök, konsultationer och läkemedelsgenomgångar samt kvalitativa intervjuer med projektpersonal och vårdgrannar.

3. SOS Alarm skriver den 16 juni 2011 till kommunen för att förklara medias intresse för SOS Alarm under försommaren.

4. Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde den 28 mars 2011 ett tillsynsbesök på överförmyndarverksamheten i Ljungby och Älmhult. Länsstyrelsen skickade den 27 juni 2011 ett beslutsprotokoll där man konstaterar att man ser positivt på de rutiner som överförmyndaren kommer att upprätta och finner inte anledning att vidta några åtgärder.

5. Sveriges Kommuner och Landsting skriver den 4 juni 2011 att det är hög tid för kommunal sektor att gemensamt kraftsamla kring e-samhället. SKL rekommenderar därför kommunen att anta den strategi för e-samhället som SKL utarbetat. Strategin pekar ut övergripande mål och visar vilket arbete som behöver göras gemensamt oavsett verksamhetsområde.

6. Staten och Sveriges kommuner och Landsting har gjort en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa daterad den 17 juni 2011.

7. Kommunledningskontorets sammanställning över utbetalning av stimulansbidrag år 2011.

8. Ljungbybostäders protokoll 2011-06-09, §§ 53-61.

9. Sammanträdesplan 2012 för Sveriges Kommuner och Landsting.

10. Regionteatern Blekinge Kronobergs verksamhetsberättelse 2010.

11. Verksamhetsredovisning 2010 Bolmens fiskevårdsområdesförening.

12. Hallsbergs kommun utmanar landets övriga kommuner att skänka en krona per kommuninvånare för att stödja Läkare Utan Gränsers arbete för de svältande människorna på Afrikas horn.