Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-09-13

Sammanträde 2011-09-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Kjell Jormfeldt.

Beslutsärenden

2 Markanvisning inom kv Solrosen inom Ljungby stad och kommun. - Per-Olov Almqvist

3 Gör Ljungby till en miljöstad, - Förbjud plastpåsar och dela ut tygkassar. Svar på medborgarförslag. - Carina Karlund

4 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten (LOV). - Anna Hesselstedt, Mikael Johansson

5 Yttrande gällande jämställdhetsstrategi för Kronobergs län.

6 Genomförande av folkomröstning. - Eva-Marie Norén-Holgersson

7 Förslag till förändringar i målstyrningen. - Magnus Johansson

Diskussion

8 Ledningssystem i Ljungby kommun. - Roland Eiman (Handlingar delas ut under sammanträdet.)

Uppföljning

9 Återrapportering Hållplats Hammaren. - Roland Eiman, Magnus Johansson

Information

10 Regionförbundet Södra Småland.

11 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. - Eva-Gun Berglund, barn och utbildningsnämndens presidium

12 Kommunstyrelsen informerar.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

14 Redovisning av delegationsbeslut.

§201 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behandla beslutsärendet Skyltar längs E4:an under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om beslutsärendet Skyltar längs E4:an kan behandlas under dagens sammanträde.

§202 Markanvisning inom kv Solrosen i Ljungby stad och kommun

KS2011/0387  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet med Aktiv Retail Sverige Aps avseende del av fastigheten Ljungby 7:106.

Avtalet gäller från kommunstyrelsens godkännande den 13 september 2011 till och med den 31 mars 2012.

Ärendet

Aktiv Retail Sweden Aps, ett danskt bolag, vill etablera sig i Ljungby och har för avsikt att uppföra en butikslokal för uthyrning. Området vid korsningen mellan Märta Ljungbergs väg och Norrleden har diskuterats som lämpligt. Det aktuella området, en del av Ljungby 7:106, är utlagt för handelsändamål. Aktiv Retail Sweden Aps har anmält intresse för tomten och ett preliminärt markanvisningsavtal har upprättats. Syftet med markanvisningsavtalet är att ge bolaget möjlighet att detaljstudera projektet med kostnadsanalyser och att kunna göra marknadsundersökningar. Om bolaget bedömer att det finns förutsättningar att etablera en butik på området kommer ett köpekontrakt att upprättas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 29 augusti 2011 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet med Aktiv Retail Sverige Aps avseende del av fastigheten Ljungby 7:106.

Avtalet gäller från kommunstyrelsens godkännande den 13 september 2011 och ett halvår framåt.

§203 Gör Ljungby till en miljö-by. Förbjud plastkassar och dela ut tygkassar.

Ks2011/0306  004

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen avslår förslaget att förbjuda plastpåsar.

Ärendet

Ljungby kommun fick den 17 maj 2011 ett medborgarförslag där medborgaren framför att kommunen skulle göra mer för miljön. Medborgaren föreslår att Ljungby kommun ska förbjuda plastpåsar och istället dela ut tygkassar med Ljungbys emblem.

Kommunledningskontoret skriver den 19 juli 2011 att flera länder har infört förbud mot användning av icke nedbrytbara plastpåsar, däribland Italien. Med anledning av Italiens förbud har EU inlett en utredning om plastpåsens framtid, både i frågan om miljöpåverkan och om detta förbud strider mot lagstiftningen om den inre marknaden.

Kommunledningskontoret skriver att ett förbud mot plastpåsar inte i första hand är en kommunal angelägenhet utan en nationell. Ljungby kommun kan därför inte fatta beslut om förbud mot plastpåsar. Det kommunen kan göra är att i den kommunala verksamheten arbeta för att icke nedbrytbara plastpåsar inte används i onödan utan ersätts av miljövänliga alternativ.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 augusti 2011 att kommunstyrelsen avslår förslaget att förbjuda plastpåsar.

§204 Förfrågningsunderlag, val av utförare i hemtjänsten (LOV)

Ks2011/0223  732

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby kommun för att öka kvalitén och självbestämmandet.

Beredning

Socialförvaltningen har därefter tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag som socialnämnden godkände med vissa ändringar den 16 mars 2011. Ärendet överlämnades av socialnämnden till kommunfullmäktige för beslut.

Den 10 maj 2011 beslutade kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslogs också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Kommunstyrelsen beslutade även att en utvärdering av val av utförare i hemtjänsten (LOVen) ska göras ett år efter införandet.

Den 24 maj 2011 beslutade kommunfullmäktige att återremittera förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten för att:

1 utarbeta en gemensam policy för alla förvaltningar avseende tjänstledighet för att pröva annat arbete,

2 utarbeta en policy för vad som är att anse som konkurrerande verksamhet,

3 utreda om LOV i inledningsskedet enbart ska gälla servicetjänster.

Kommunledningskontoret och socialförvaltningen har därefter utrett de tre frågorna och sammanfattar svaren i en tjänsteskrivelse daterad 2011-08-10.

Arbetsutskottet föreslår den 30 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förfrågningsunderlaget för val av utförare i hemtjänsten enligt socialnämndens förslag.

Kommunfullmäktige föreslås också fastställa socialnämndens förslag till revidering av kvalitetsgarantierna för hemtjänsten enligt följande:

- Servicetjänster ska påbörjas inom 14 dagar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

- Omsorgstjänster ska påbörjas inom 72 timmar efter det att omsorgstagaren har meddelat sitt val av utförare.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Anne Karlsson yrkar att ärendet återremitteras till personalutskottet för att utreda om kommunens policy för bisysslor stämmer överens med förfrågningsunderlaget.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras till personalutskottet eller om det ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Kjell Jormfeldts (MP) bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§205 Yttrande gällande jämställdhetsstrategi för Kronobergs län

Ks2011/0421  109

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande och skickar det till Länsstyrelsen som svar på deras remiss om jämställdhetsstrategi för Kronobergs län.

Ärendet

Jämställdhetsrådet i Kronobergs län har tagit fram ett förslag till jämställdhetsstrategi för länet. Länsstyrelsen skriver i förslaget att det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.

För att det nationella målet ska få genomslag i regionen har Jämställdhetsrådet i Kronobergs län tagit initiativ till framtagandet av en jämställdhetsstrategi för länet. Detta för att synliggöra utvecklingsbehovet kring jämställdhet i vårt län och föreslå insatser för att föra utvecklingen framåt. Utgångspunkten för strategin är jämställdhet som motor för tillväxt. De tre prioriterade områdena är:

· Krisens efterdyningar och dess påverkan på kvinnodominerade yrken.

· Utbildningsresultat.

· Sysselsättningsgrad.

Kommunerna i länet ombeds att via sina representanter i rådet lämna yttranden gällande strategin.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 30 augusti 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Kommunledningskontoret presenterar under dagens sammanträde ett förslag till yttrande som kommunledningskontoret har arbetat fram tillsammans med kommunens två representanter i länets jämställdhetsråd.

§206 Genomförande av folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor

KS2011/0432  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att:

  1. Dag för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska vara söndagen den 25 mars 2012.

2. Frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

3. Samma vallokaler och röstmottagningsställen som användes under valet till riksdag, landsting och kommun år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Följande öppettider ska gälla den 25 mars 2012:

Vallokaler: kl. 10-13 och 15-19

Röstmottagningsställen: kl. 10-13 och 15-18.

4. Det ska finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln ska det tydligt stå att man endast får kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller fler alternativ är förkryssade.

5. Förtidsröstning ska ske den 19 – 22 mars 2012 på huvudbiblioteket i Ljungby och i ICA-butikerna i Lagan, Lidhult och Ryssby.

6. Det definitiva valresultatet ska vara klart onsdagen den 28 mars 2012.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2011, med anledning av ett folkinitiativ, att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

Enligt lagen om kommunala folkomröstningar ska fullmäktige besluta om:

1. datum för omröstningen

2. frågan och svarsalternativen

3. vallokaler och vallokalernas öppettider

4. röstsedlarnas antal och utseende

5. hur röstning ska ske, exempelvis om förtidsröstning ska ske

6. när resultatet ska vara klart

Innan fullmäktige fattar beslut om datum för folkomröstning ska samråd ske med Valmyndigheten. Den 29 augusti 2011 bekräftade Valmyndigheten att samråd enligt 2 § lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar har ägt rum om den kommunala folkomröstningen som ska ske i Ljungby kommun den 25 mars 2012.

Beredning

Valnämnden har sammanträtt den 24 augusti och den 5 september 2011 och då beslutat att föreslå fullmäktige besluta att:

1. Dag för folkomröstning i frågan om nedläggning av landsbygdsskolor ska vara söndagen den 25 mars 2012.

2. Frågan som ska ställas i folkomröstningen ska vara:

”Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?”

Svarsalternativen föreslås vara: A. Ja B. Nej C. Avstår.

3. Samma vallokaler och röstmottagningsställen som användes under valet till riksdag, landsting och kommun år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Följande öppettider ska gälla den 25 mars 2012:

Vallokaler: kl. 10-13 och 15-19

Röstmottagningsställen: kl. 10-13 och 15-18.

4. Det ska finnas en röstsedel på vilken frågan och de tre svarsalternativen finns tryckta. Den röstberättigade får kryssa i ett av alternativen. På röstsedeln ska det tydligt stå att man endast får kryssa i ett av alternativen och att rösten blir ogiltig om två eller fler alternativ är förkryssade.

5. Förtidsröstning ska ske den 19 – 22 mars 2012 på huvudbiblioteket i Ljungby och i ICA-butikerna i Lagan, Lidhult och Ryssby.

6. Det definitiva valresultatet ska vara klart onsdagen den 28 mars 2012.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till valnämnden för att utreda om det finns möjlighet till en annan frågeställning. Kjell Jormfeldt (MP), Lars Solling (FP) och Kerstin Wiréhn (V) bifaller yrkandet.

Krister Lundin (M), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Pia Johansson (S), yrkar bifall till valnämndens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras till valnämnden eller om det ska avgöras idag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande ordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen genomförs och resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster. Se separat bilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Därefter ställer ordföranden proposition på Krister Lundins (M) med flera yrkande om bifall till valnämndens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt valnämndens förslag.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Ewa Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet.

§207 Skyltar längs E4:an

Ks2011/0153  310

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att placera två digitala informationstavlor längs E4:an och att de två ”Välkommen till Ljungby”-skyltarna ska flyttas till 25:an.

Ärendet

Ett medborgarförslag lämnades in år 2008 med förslaget att placera två digitala informationsskyltar längs E4:an för att marknadsföra kommunens sevärdheter och evenemang. Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2009 att ta upp ärendet i budgetarbetet inför 2010 års budget.

Kommunfullmäktige beslutade i sin budget 2009-06-16 att två stycken informationstavlor utmed E4:an ska införskaffas. Kommunstyrelsen beslutade därefter den 16 mars 2010 att kommunledningskontoret ska ta i anspråk 1,4 mkr av årets investeringsbudget för inköp av två informationstavlor. Medel för framtida kapitalkostnader, drift och underhåll avsätts i budget 2011 för kommunledningskontoret.

Kommunledningskontoret har därefter ansökt om tillstånd att sätta upp de två digitala skyltarna. Den 28 april 2011 beslutade Länsstyrelsen att lämna tillstånd till uppsättning av två digitala skyltar utmed E4:an i anslutning till Ljungby tätort.

Kommunstyrelsen har efter förslag av medborgare beslutat att belysa de två ”Välkommen till Ljungby”-skyltarna som redan finns placerade utmed E4:an. Kommunledningskontoret har ansökt om tillstånd att behålla de två ”Välkommen till Ljungby”-skyltarna där de nu är placerade, men har fått avslag från Länsstyrelsen.

Kommunledningskontoret ber därför kommunstyrelsen fatta beslut om placering av skyltarna och lämnar under sammanträdet flera förslag.

§208 Förändring av målstyrningen

Ks2011/0425  101

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande delmål ska gälla för kommunstyrelsen och samtliga nämnder från och med 2012-01-01:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

1. Kommunens medborgare är nöjda med vår service samt kultur- och fritidsutbud.

2. I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.

3. I Ljungby kommun har vi en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

4. I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra resurser på rätt sätt.

5. Ljungby kommun arbetar för en god och hälsosam miljö.

6. I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.

7. Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

1. Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv.

2. Antalet nystartade företag ska öka i Ljungby kommun.

3. Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

  1. Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.
  2. Alla ledare och chefer leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål samt utvecklar och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens.
  3. Ljungby kommun är professionell och strategisk i sin rekrytering och driver en personalpolitik som leder till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för Ljungby kommun:

· Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Varje nämnd har därefter beslutat om egna delmål som sedan följts upp inom verksamheten i form av olika aktiviteter.

Kommunledningskontoret skriver den 25 augusti 2011 att det sammanlagda antalet delmål har varit för högt och att flera av nämndernas delmål har varit väldigt likartade. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att antalet delmål minskas till 13 och att de ska vara gemensamma för alla nämnder.

Nämnderna ska sedan besluta om indikatorer för de delmål som är relevanta för respektive nämnd. En indikator visar hur man mäter delmålet. Förvaltningarna får sedan i uppdrag att ta fram aktivitetsplaner som visar vilka aktiviteter som ska göras för att nå delmålen.

Kommunledningskontoret lämnar den 25 augusti 2011 förslag till 13 nya delmål och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande delmål ska gälla för samtliga nämnder från och med 2012-01-01:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

8. Kommunens medborgare är nöjda med vår service.

9. I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.

10. I Ljungby kommun har vi en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

11. I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra resurser på rätt sätt.

12. Ljungby kommun arbetar för en hälsosam miljö.

13. I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.

14. Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

4. Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv.

5. Antalet nystartade företag ska öka i Ljungby kommun.

6. Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

  1. Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.
  2. Alla ledare och chefer leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål samt utvecklar och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens.
  3. Ljungby kommun är professionell och strategisk i sin rekrytering och driver en personalpolitik som leder till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för Ljungby kommun:

· Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i.

· Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor.

· Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Varje nämnd har därefter beslutat om egna delmål som sedan följts upp inom verksamheten i form av olika aktiviteter.

Kommunledningskontoret skriver den 25 augusti 2011 att det sammanlagda antalet delmål har varit för högt och att flera av nämndernas delmål har varit väldigt likartade. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att antalet delmål minskas till 13 och att de ska vara gemensamma för alla nämnder.

Nämnderna ska sedan besluta om indikatorer för de delmål som är relevanta för respektive nämnd. En indikator visar hur man mäter delmålet. Förvaltningarna får sedan i uppdrag att ta fram aktivitetsplaner som visar vilka aktiviteter som ska göras för att nå delmålen.

Kommunledningskontoret lämnar den 25 augusti 2011 förslag till 13 nya delmål och överlämnar dem till kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 augusti 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande delmål ska gälla för samtliga nämnder från och med 2012-01-01:

Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i

8. Kommunens medborgare är nöjda med vår service.

9. I Ljungby kommun ser vi till alla människors lika värde och arbetar för att öka medborgarnas delaktighet.

10. I Ljungby kommun har vi en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

11. I Ljungby kommun har vi en god ekonomisk hushållning och använder våra resurser på rätt sätt.

12. Ljungby kommun arbetar för en hälsosam miljö.

13. I Ljungby kommun ger vi våra barn, ungdomar och studerande bästa möjliga förutsättningar i livet.

14. Det är tryggt att bo och leva i Ljungby kommun.

Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor

4. Ljungby kommun arbetar för en fördjupad samverkan mellan kommun, skola (från grundskola till universitet) och näringsliv.

5. Antalet nystartade företag ska öka i Ljungby kommun.

6. Ljungby kommun är ett attraktivt alternativ för näringsliv, inflyttare och besökare.

Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

  1. Ljungby kommuns medarbetare har möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom delaktighet, kompetensutveckling och inflytande.
  2. Alla ledare och chefer leder och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål samt utvecklar och tar tillvara varje medarbetares unika kompetens.
  3. Ljungby kommun är professionell och strategisk i sin rekrytering och driver en personalpolitik som leder till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas.

§209 Ledningssystem i Ljungby kommun

KS2011/0423  101

Diskussion

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till den föreslagna modellen av ledningssystemet i Ljungby kommun som presenterats och föreslår att den ska presenteras för nämnderna.

Ärendet

I budgeten för 2012 beslutade kommunfullmäktige att Ljungby kommun ska arbeta med Lean. Som en förberedande del i det arbetet har kommunens ledningsgrupp gjort en sammanställning av ledningssystemet i Ljungby kommun för att förtydliga de olika rollerna och kanalerna som ingår i systemet.

Ett ledningssystem är en plan för att styra, leda och driva verksamheten åt det håll man vill. Kommunchefen skriver den 23 augusti 2011 att det är viktigt att klargöra dels vad som ingår i ledningssystemet men även hur ansvarsfördelningen och rollfördelningen ska se ut. Det gäller såväl i spänningsfältet mellan politik och förvaltning som mellan olika nivåer i organisationen.

Införande av Lean kan på ett mycket bra sätt understödja ledningen och styrningen av kommunens verksamheter, skriver kommunchefen. Tankarna om hur Lean kan användas i ett ledningsperspektiv inkluderar:

1. Ange riktning och skapa mening.

2. Förstå värdeflödena.

3. Agera utifrån mätningar.

4. Ta hem vinsten.

5. Skapa engagemang.

§210 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Återrapportering Hållplats Hammaren.

Kommunalråden och kommunchefen har haft ännu ett möte med representanter från Hållplats Hammaren. Vid detta tillfälle presenterade Hållplats Hammaren förslag till verksamheter som kan förläggas till deras lokaler. Visning av lokalerna ska ske, för berörda presidier och förvaltningar.

§211 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Regionförbundet Södra Småland.

2. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Nytt om näringsliv.

§212 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Tekniska utskottets protokoll 2011-08-29, §§ 37-43.

2. Arbetsutskottets protokoll, 2011-08-30, §§ 34-39.

3. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelning, anställning, flaggning, attestuppdrag m m som fattats av kommunledningskontoret under juni och juli 2011.

4. Anmälan av delegationsbeslut om sponsring av Ljungby IFs en- två- och femkronorsmatch. Beslutet är fattat av kommunledningskontoret den 22 augusti 2011.

§213 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Protokoll från Ljungby Holding AB, 2011-08-24, § 9.

2. Protokoll från Ljungby Utveckling AB, 2011-08-24, § 10.

3. Rädda barnens distrikt Kronoberg anser att det är angeläget att ett så kallat barnahus etableras i Kronobergs län. Rädda barnen skriver den 29 augusti 2011 att man arbetar med att uppmärksamma situationen för barn som lever i familjer med våld. Rädda Barnen kräver att alla barn som utsatts för våld och övergrepp ska få komma till ett barnahus där barnet får ett samlat stöd och utredning i en barnanpassad miljö.

4. Förvaltningsrätten i Växjö meddelar den 21 juli 2011 att man beslutat att avvisa Ljungby kommuns överklagande av laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skälet till avvisandet är att överklagandet inte inkom till förvaltningsrätten i tid.