Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-11-08

Sammanträde 2011-11-08

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Pia Johansson.

Beslutsärenden

2 Hållplats Hammaren. (Ytterligare handlingar delas ut.)

3 Förslag om frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg.

4 Tilläggsanslag till E4an projektet.

6 Skapa en intern marknadsplats på kommunens intranät för byte av t ex möbler och inventarier. Svar på medborgarförslag. - Carina Karlund

7 Samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år. Svar på motion. - Malin Söderberg

8 Gör Ljungby till en Fair Trade City. Svar på medborgarförslag. - Anette Olsson

9 Träningspark för äldre personer. Svar på medborgarförslag. - Eva-Marie Norén-Holgersson

10 Anlägg en bowlinghall i den gamla Favörsbyggnaden. Svar på motion. - Eva-Marie Norén Holgersson

11 Cykelväg mellan Ljungby och Lagan längs banvallen, helst ända till Värnamo. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

12 Cykelväg mellan Vittaryd och Lagan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

13 Cykelväg mellan Ljungby och Värnamo. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

14 Anlägg en eventuell cykelväg mellan Ljungby och Lagan utmed RiksEttan istället för banvallen. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

15 Anlägg en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan. Svar på motion. - Per Mårtensson

16 Bygg en cykelväg på banvallen mellan Vittaryd och Lagan. - Per Mårtensson

17 Kommunen övertar snöskottning av trottoarer. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

18 Inför datumparkering på gator för att underlätta sopning och snöröjning. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

19 Anlägg gångväg utmed norra sidan av Ulvabäcken. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

20 Bygg ut cykelvägen, Åbrinken - Lagan centrum. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

21 Anlägg ett övergångsställe över Värnamovägen, mellan kraftverket och Åbrinken. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

22 Smala av Märta Ljungbergsvägen vid lasarettet och skapa en avlastningsficka för hotellgäster och gods. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

23 Flytta övergångsstället vid lasarettet. Svar på motion. - Per Mårtensson

24 Flytta övergångsstället i kurvan på Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

25 Hastighetsplan för Ljungby, Ryssby, Lagan, Lidhult. - Per Mårtensson

26 Installera en handikappramp eller hiss till Godsmagasinet i Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Jan Bernhardsson

27 Upphandling av mindre entreprenader. - Ottar Warelius

28 Upphandling av underhållsarbeten på kommunhuset, Olofsgatan 9, och Grandhuset. - Ottar Warelius

29 Ansökan om vindkraftsetablering i Skäckarp. - Thomas Hultqvist, Anna Andersson

30 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand. Beslut om samråd. - Anna Aracsy (Ytterligare handlingar på extranätet.)

31 Ansvar och befogenheter för kommunchefen samt arbetsfördelning mellan kommunchefen och den politiska ledningen. - Roland Eiman

32 Revidering av förbundsordningen för Regionförbundet Södra Småland. - Carina Bengtsson

33 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. - Eva-Marie Norén Holgersson

34 Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen år 2012. - Eva-Marie Norén Holgersson

Information

35 Kultur- och fritidsnämndens verksamhet. - Bengt Gustavsson, kultur- och fritidsnämndens presidium

36 Leader Linné. - Anette Olsson, Annika Nilsson, Sven Sunesson

37 Ljungby business arena. - Jessica Lyckvall, Jan Melkersson

38 Näringslivsinformation. - Jan Melkersson

39 Kommunstyrelsen informerar.

40 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

42 Redovisning av delegationsbeslut.

§244 Hållplats Hammaren

Ks2011/0291  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening inte beviljas bidrag för tillgänglighetsinvesteringar.

Kommunstyrelsen beslutar också att Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening inte beviljas utökad kommunal borgen för anpassning av lokaler.

Kommunledningskontoret får i uppdrag att hålla fortlöpande diskussion om hyresgästernas lokalbehov.

Ärendet

Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening kontaktade Ljungby kommun år 2006 med intresse att köpa vissa fastigheter i kvarteret Hammaren (före detta Hammarskolan). Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2006 att sälja fastigheterna till Hållplats Hammaren ekonomisk förening för 1000 kr. Avsikten var att tillförsäkra köparen lokaler för sin verksamhet i Ljungby och att skapa både förenings- och aktivitetslokaler i Ljungby. År 2007 fick föreningen ett utvecklingsbidrag på 2 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2009 att bevilja borgen för 2 mkr till Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening under förutsättning att amortering i första hand sker för den del av lånet som omfattas av kommunal borgen.

Företrädare för Hållplats Hammaren lämnade under kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj 2011 in en ansökan om 1,8 mkr i bidrag för genomförande av tillgänglighetsinvesteringar i A- och C-huset. Föreningen ansökte samtidigt om möjlighet till ytterligare kommunal borgen för anläggningsinvesteringar i syfte att öka uthyrningsnivån i lokalerna.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 16 augusti 2011 att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med förvaltningscheferna undersöka om det finns kommunala verksamheter som eventuellt är lämpliga att förlägga till Hållplats Hammaren.

Hållplats Hammaren ska för denna arbetsgrupp presentera de lokaler som är lediga och egna idéer om vad som skulle passa i verksamheten. Kommunstyrelsen ska få en redogörelse i september.

Den 13 september 2011 informerades kommunstyrelsen om att kommunalråden och kommunchefen haft en träff med representanter från Hållplats Hammaren. Därefter har berörda presidier och förvaltningar fått en visning av lokalerna. Kommunen har då konstaterat att det inte är möjligt att flytta någon kommunal verksamhet till lokalerna i Hammaren utan omfattande renoveringar.

Kommunledningskontoret lämnar under sammanträdet ett yttrande i vilket de skriver att föreningens egna kapital och utvecklingsbidraget i stort sett är uttömda och att det krävs investering i hiss för att kunna hyra ut fler lokaler.

Om föreningen inte beviljas bidrag och utökad kommunal borgen kommer föreningen troligtvis att bli tvungen att försöka sälja sina lokaler. För kommunen kan konsekvensen bli att det finns risk att den kommunala borgen på ca 900000 kronor kommer att infrias.

Kommunledningskontoret föreslår i sitt yttrande att kommunstyrelsen beslutar att Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening inte beviljas bidrag för tillgänglighetsinvesteringar. Kommunstyrelsen föreslås också besluta att Hållplats Hammaren i Ljungby ekonomisk förening inte beviljas utökad kommunal borgen för anpassning av lokaler.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras.

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag och att kommunledningskontoret får i uppdrag att hålla fortlöpande diskussion om hyresgästernas lokalbehov.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, utan några ytterligare uppdrag.

Beslutsordning

1. Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja för att ärendet ska avgöras idag och nej för att ärendet ska återremitteras.

Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Se omröstningsbilaga. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

2. Ordföranden ställer därefter sitt eget förslag att besluta enligt kommunledningskontorets förslag och att kommunledningskontoret får i uppdrag att hålla fortlöpande diskussion om hyresgästernas lokalbehov mot Roland Johanssons (ALT) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag utan några uppdrag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: Ja för ordförandes förslag och nej för Roland Johanssons (ALT) yrkande.

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 1-nej-röst. 6 ledamöter avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandes förslag.

Reservation

Conny Simonsson (S), Yvonne Wiberg (S), Pia Johansson (S), Stefan Fredriksson (S), Marie Åberg Johansson (S), Kerstin Wirehn (V), Roland Johansson (ALT) reserverar sig.

.

§245 Förslag om frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg

Ks2011/0530  860

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillskriva Posten med förslag att utge ett frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg, år 2013.

Ärendet

Ljungby kommuns representant i Sven och AnnMargret Ljungbergs stiftelse, Arne Johansson (C), föreslår att Ljungby kommun ska föreslå Posten att utge ett frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg, år 2013. Det år då Sven Ljungberg skulle ha fyllt 100 år.

Sven Ljungberg är känd i stora kretsar, inte bara som konstnär utan även som författare och samhällsdebattör. Han verkade också som direktör och senare rektor för Kungliga konsthögskolan i Stockholm år 1972-1981.

Arne Johansson (C) konstaterar att Sven Ljungbergs mångsidiga och konstnärliga gärning gör honom till en kulturpersonlighet av nationell betydelse.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillskriva Posten med förslag att utge ett frimärkshäfte med motiv av Sven Ljungberg, år 2013.

§246 Tilläggsanslag till E4:an projektet

KS2011/0565  014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att använda resterande 65000 kr av kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2011 till projektet E4:an upproret.

Ärendet

Ordföranden presenterar under arbetsutskottets sammanträde den 18 oktober 2011 ett förslag att avsätta 100000 kronor från kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2011, till projektet E4:an upproret som leds av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Pengarna ska användas till olika informationsinsatser.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 18 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen besluta att avsätta 100000 kronor från kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2011, till projektet E4:an upproret.

Kommunledningskontoret skriver den 2 november 2011 att av årets budget kvarstår endast 65 tkr för oförutsedda utgifter.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår den 2 november 2011 att finansiering av projektet E4:an uppropet sker med 65 tkr från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, 2011 års budget, och med 35 tkr från 2012 års budget.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag. Medel bör tas ur ordinarie budget.

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Krister Lundin (M) yrkar att 65000 kr tas ur kommunstyrelsens oförutsedda utgifter år 2011.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställer därefter Krister Lundins (M) yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Krister Lundins (M) yrkande.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att använda resterande 65000 kr av kommunstyrelsens oförutsedda utgifter 2011 till projektet E4:an upproret.

§247 Ny regionindelning

Ks2011/0050  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Ärendet

Regeringspartierna presenterade i januari 2009 en överenskommelse om bildandet av regionkommuner. Den innebär bland annat att det även i fortsättningen ska finnas en direktvald regional politisk nivå med beskattningsrätt och att en regionreform kommer att genomföras.

Ansvarskommittén presenterade i februari 2007 betänkandet ”Hållbar samhällsutveckling med utvecklingskraft” där de föreslår att en rad viktiga samhällsuppgifter löses bäst på regional nivå. En förutsättning för det är att det skapas större och mer robusta regioner än dagens normallän med ca 250000 invånare. Förslaget är därför att dagens landsting ersätts med 6-9 regionkommuner som ges ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård samt regional utveckling.

Regionstyrelsernas och landstingens presidier i Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne län har vid överläggning den 13 september undertecknat en överenskommelse om att utarbeta en gemensam avsiktsförklaring för en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019.

Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg har beslutat att tillfråga respektive kommunfullmäktige i Kronobergs län avseende denna gemensamma avsiktsförklaring.

Kommunerna ska ta ställning till om man vill tillhöra en framtida regionbildning i södra Sverige. Om kommunen väljer att inte tillhöra den föreslagna regionbildningen måste kommunen senast år 2016 ha hittat en annan region/landsting att ansluta sig till.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 11 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Kommunfullmäktige beslutar den 25 oktober 2011 att återremittera ärendet för ytterligare partiöverläggningar om Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige eller i annan region.

Yrkanden

Ewa Karlsson (C) och Kjell Jormfeldt (MP), med bifall av Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar att Ljungby kommun ska ingå i en region med Småland som bas.

Anne Karlsson (S), med bifall av Jessica Lyckvall (M), Lars Solling (FP), Christer Henriksson (KD), yrkar bifall till förslaget att Ljungby kommun ska ingå i Skåneregionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Ewa Karlssons (C) och Kjell Jormfeldts (MP) med flera yrkande att Ljungby kommun ska ingå i en region med Småland som bas

mot Anne Karlssons (S) med flera yrkande att Ljungby kommun ska ingå i Skåneregionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ska ingå i en region med Småland som bas.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att Ljungby kommun ska ingå i en region med Småland som bas och nej-röst för att Ljungby kommun ska ingå i Skåneregionen.

Omröstningen resulterar i 5 ja-röster och 10 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun avser ingå i den föreslagna regionindelningen i södra Sverige.

Reservation

Carina Bengtsson (C), Ewa Karlsson (C), Kjell Jormfeldt (MP), Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT) reserverar sig.

§248 Skapa en intern marknadsplats på kommunens intranät för byte av t ex möbler och inventarier

Ks2011/0383  456

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla möjligheten för kommunens enheter att annonsera ut inventarier via intranätet och fatta beslut om eventuella regler för annonsering.

Ärendet

En medborgare föreslår den 11 juli 2011 att Ljungby kommun skapar en intern marknadsplats på intranätet där enheter som har möbler eller inventarier som inte används kan annonsera ut dem. Syftet är att öka återanvändningen.

Kommunledningskontoret har handlagt förslaget och skriver den 4 oktober 2011 att förslaget är bra. Det går att utveckla den annonsering som i viss mån sker idag på intranätet. Det bör även finnas beslut på vem som har rätt att skänka bort eller annonsera ut inventarier.

Kommunledningskontoret föreslår att de får i uppdrag att utveckla möjligheten för kommunens enheter att annonsera ut inventarier via intranätet och fatta beslut om eventuella regler för annonsering.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla möjligheten för kommunens enheter att annonsera ut inventarier via intranätet och fatta beslut om eventuella regler för annonsering.

§249 Samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år

Ks2009/0582  810

Svar på motion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen om en samlingslokal för unga avslås.

Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

Ärendet

Jonna Nielsen (ALT) föreslår i en motion daterad 2009-11-25 att Ljungby kommun låter ungdomar i åldern 15-20 år disponera lokaler för aktiviteter som LAN, disco, musikträning, med mera. Nielsen skriver att ungdomarna är för gamla för fritidsgården och för unga för nöjesställena och att mycket fylleri och bråk kan undvikas om ungdomarna har någonstans att umgås.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss och skriver i ett yttrande den 19 maj 2010 att verksamheten på fritidsgårdarna vänder sig till ungdomar i åldern 15-17 år. I Hållplats Hammaren finns redan lokaler för ungdomar i åldern 18-20 år med cafeteria, musikstudio, biljardhall och lokaler för LAN. Kultur- och fritidsnämnden är positiva till tanken bakom motionen men för också upp ett antal frågeställningar gällande det praktiska genomförandet.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 17 november 2010 att det inte finns behov av och inte är rimligt att med kommunala medel skapa ytterligare lokaler för ungdomar i åldern 15-20 år. Kommunstyrelsen föreslås därför föreslå kommunfullmäktige besluta att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt eget och avslå motionen.

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari 2011 att återremittera motionen till kommunledningskontoret för en bredare undersökning av ett eventuellt behov av samlingslokal för ungdomar i åldern 15-20 år. Bland annat ska socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, ungdomsrådet och brottsförebyggande rådet involveras i undersökningen.

Kommunledningskontoret har därefter bildat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att undersöka behovet av en samlingslokal. I en skrivelse daterad 2011-09-09 skriver kommunledningskontoret att arbetsgruppen har bedömt att Ljungby kommun är för litet för att öppna en renodlad samlingslokal för unga. Gruppen konstaterar också att det redan finns många aktiviteter för unga att ägna sig åt i Ljungby kommun, men att flera av aktiviteterna är dåligt kända av ungdomarna.

Arbetsgruppen föreslår därför att motionen om en samlingslokal för unga avslås, men att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen om en samlingslokal för unga avslås.

Arbetsutskottet föreslår också att fullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och att därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

§250 Gör Ljungby till en Fairtrade City

Ks2011/0301  101

Ks2011/0308  101

Ks2011/0341  101

Ks2011/0407  101

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att sätta igång arbetet för Fairtrade City-diplomering. Därefter kan kommunstyrelsen anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.

Ärendet

Ett flertal medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med målet att göra Ljungby till en Fairtrade city.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som tidigare kallades Rättvisemärkt. Märkningen är en garanti för att en produkt uppfyller internationella krav på förbättrade ekonomiska villkor för odlare och anställda, premier till investeringar i lokalsamhället. Barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas, liksom ekologisk produktion och miljöhänsyn.

Fairtrade City innebär att en stad lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt informationsarbete och att synliggöra utbudet av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Fairtrade city är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och har idag getts till 46 kommuner i Sverige.

Kommunledningskontoret skriver den 7 oktober 2011 att det finns styrdokument som stödjer ett engagemang för Fairtrade City – Ljungby kommuns Plan för hållbar utveckling (HUT), som syftar till ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. HUT’en lutar sig dessutom på det åttonde kapitlet i FN:s deklaration om milleniemålen, som bland annat syftar till en rättvisare handel.

Inför en diplomering kan genomföras måste en styrgrupp med representanter från olika sektorer i samhället och kommunen bildas. Svensk handel i Ljungby har bland annat ställt sig positiva till att vara med och göra Ljungby till en Fairtrade city.

Grundtanken är att Fairtrade City ska kunna drivas utan någon större finansiering utöver den arbetstid som styrgruppen lägger ner. För att marknadsföra aktiviteter och sprida information om etisk konsumtion krävs dock en del pengar, som arbetsgruppen föreslås ansöka om via kommunen, fonder och sponsrade företag.

Kommunledningskontoret föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att sätta igång arbetet för Fairtrade City-diplomering. Därefter kan kommunstyrelsen anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att sätta igång arbetet för Fairtrade City-diplomering. Därefter kan kommunstyrelsen anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.

§251 Träningspark för äldre personer

Ks2009/0616  730

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna medborgarförslaget till ledningsgruppen för projekt Åsikten för att om möjligt anlägga en träningspark för äldre personer inom projektet.

Ärendet

En medborgare uppmanar i ett medborgarförslag den 17 december 2009 kommunen att satsa på pensionärernas hälsa och föreslår att en träningspark med redskap som är utformade efter äldre människors behov ska anordnas i exempelvis Brunnsparken.

Socialnämnden ser positivt på förslaget och beslutade den 16 juni 2010 att föreslå att kommunstyrelsen anlägger en sådan park.

Kultur- och fritidsnämnden har också fått förslaget för yttrande. Även de är positiva till förslaget och föreslår den 28 september 2011 att träningsparken placeras och finansieras inom projekt Åsikten.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen beslutar att lämna medborgarförslaget till ledningsgruppen för projekt Åsikten för att om möjligt anlägga en träningspark för äldre personer inom projektet.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till förslaget.

§252 Anlägg en bowlinghall i den gamla Favörsbyggnaden

Ks2011/0172  828

Svar på motion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av Favörsbyggnaden, jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall. Motionen kan därmed anses vara besvarad.

Ärendet

Conny Simonsson (S) och Janewert Johansson (S) har för Socialdemokraterna lämnat in en motion i vilken de föreslår att kommunen köper fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2 (Favörshusen) för att anlägga en bowlinghall där.

Tekniska kontoret skriver i ett yttrande den 30 juni 2011 att kommunen har förvärvat de två fastigheterna. Syftet med förvärvet av de båda fastigheterna har varit att kunna komplettera kvarteret Fritiden med mark för dess expansion.

Kultur- och fritidsnämnden har därefter blivit ombedda att lämna ett yttrande till motionen. De beslutar den 28 september 2011 att de ser positivt till förbättrade förutsättningar för bowlingen. Behovet av en ändamålsenlig bowlinghall är stor. Nämnden föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av Favörsbyggnaden, jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda kostnaderna för en upprustning/ombyggnation av Favörsbyggnaden, jämfört med kostnader för tillbyggnad av nuvarande bowlinghall. Motionen kan därmed anses vara besvarad.

§253 Cykelväg mellan Ljungby och Lagan längs banvallen, helst hela vägen till Värnamo

KS2011/0106  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Återrapportering sker till tekniska utskottet vid aprilsammanträdet.

Ärendet

I ett medborgarförslag från den 28 februari 2011 föreslås att en cykelväg mellan Lagan och Ljungby bör anläggas på gamla banvallen. Förslagsställaren menar att vägen är så gott som klar nu när slipers och räls är bortplockat och att gamla E4an är olämplig för cyklister och fotgängare.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

§254 Cykelväg mellan Vittaryd och Lagan

KS2011/0123  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Återrapportering sker till tekniska utskottet vid aprilsammanträdet.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom den 3 mars 2011 föreslås att den nedlagda järnvägsvallen mellan Vittaryd och Lagan görs om till cykelväg. Förslaget motiveras med att vägen mellan Vittaryd och Lagan är livligt trafikerad av bussar och lastbilar som ska samsas med cyklister.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

§255 Cykelväg mellan Ljungby och Värnamo

KS2011/0148  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Återrapportering sker till tekniska utskottet vid aprilsammanträdet.

Ärendet

Ett par kommuninvånare föreslår den 10 mars 2011 att en asfalterad cykelväg mellan Ljungby och Värnamo vore önskvärt när järnvägsrälsen är borttagen. Förslagsställarna menar att detta skulle förebyggs riskerna med cyklister i trafiken, gynna turismen och fungera hälsobefrämjande.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

§256 Anlägg eventuell cykelväg mellan Ljungby och Lagan utmed RiksEttan istället för banvallen

KS2011/0250  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Överläggning ska ske med markägarna under utredningens gång.

Återrapportering sker till tekniska utskottet vid aprilsammanträdet.

Ärendet

Ett antal kommuninvånare föreslår i ett medborgarförslag daterat den 15 april 2011 att en cykelväg mellan Ljungby och Lagan kan anläggas utmed RiksEttan istället för på den gamla banvallen. Man menar att markägarna har ett stort intresse av att banvallen återställs till åkermark för att möjliggöra effektivisering av jordbruket. De markägare som lämnat in medborgarförslaget är villiga att upplåta mark för cykelväg i anslutning till RiksEttan i utbyte mot att banvallsområdet återgår till berörda markägare.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Kjell Jormfeldt (MP) och Pia Johansson (S), yrkar avslag på förslaget.

Roland Johansson (ALT) yrkar att det ska stå i beslutet att överläggning ska ske med markägarna under utredningens gång.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om avslag mot tekniska utskottets förslag att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort

med tillägget att överläggning ska ske med markägarna under utredningens gång. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag med Roland Johanssons (ALT) tilläggsyrkande.

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja för tekniska utskottets förslag med Roland Johanssons (ALT) tilläggsyrkande och nej för Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om avslag.

Omröstningen resulterar i 8 ja-röster och 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort och att överläggning ska ske med markägarna under utredningens gång.

Reservation

Stefan Fredriksson (S) reserverar sig.

§257 Anlägg en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan

KS2011/0221  312

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 8 november 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Ärendet

Anne Karlsson och Marie Åberg Johansson yrkar i en motion daterad den 5 april 2011 att en gång- och cykelväg mellan Ljungby och Lagan anläggs. I en tidigare motion från den 9 februari 2009 yrkades att kostnaden för en cykelväg mellan orterna skulle utredas. I det svar som lämnades från tekniska kontoret och dess utskott den 21 mars 2011 uppgår kostnaden till 4 miljoner kronor.

Motionärerna skriver att med hänsyn till att önskemål finns om att förbinda de båda orterna och ur miljösynpunkt, trafikmiljö och folkhälsoperspektiv bedöms banvallen som ett mycket lämpligt område att anlägga en gång- och cykelväg.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till motionen

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 8 november 2011 att ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande mot sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

§258 Bygg en cykelväg på banvallen mellan Vittaryd och Lagan

KS2011/0512  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska kontoret att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Återrapportering sker till tekniska utskottet vid aprilsammanträdet.

Ärendet

En medborgare föreslår den 4 oktober 2011 att en cykelbana byggs på banvallen mellan Vittaryd och Lagan. Eftersom mycket tung trafik kör på den aktuella vägen vore det lämpligt om cyklister kunde få slippa övrig trafik.

§259 Kommunen övertar snöskottning av trottoarer

KS2011/0113  314

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom den 1 mars 2011 föreslår en medborgare att Ljungby kommun börjar skotta trottoarer fria från snö. Eftersom trottoarer inte ägs av husägarna så borde snöskottning och halkbekämpning av trottoarer vara kommunens ansvar enligt förslaget. Detta skulle generera högre och jämnare kvalitet på snöskottningen .

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2011 att i Ljungby kommun finns en lokal ordningsföreskrift för åläggande om gångbanerenhållning. I föreskriften står det att det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan att utföra renhållning- och snöröjningsåtgärder på gångbaneutrymme utanför fastigheten. Snö och is som är till besvär för gångtrafiken ska snarast avlägsnas från gångbaneutrymmet. Vid halka på gångbaneutrymmet ska gångbaneutrymmet skyndsamt sandas. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Beredning

Tekniska utskottet beslutar den 24 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun inte avser att ta över snöröjning av gångbanor från fastighetsägarna och att därigenom avslå medborgarförslaget.

I Ljungby kommun finns en lokal ordningsföreskrift för åläggande om gång-banerenhållning. I föreskriften står det att det åligger innehavaren av fastighet inom område med detaljplan att utföra renhållnings- och snöröjningsåtgärder på gångbaneutrymme utanför fastigheten. Snö och is som är till besvär för gångtrafiken ska snarast avlägsnas från gångbaneutrymmet. Vid halka på gångbaneutrymmet ska gångbaneutrymmet skyndsamt sandas. Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Utöver detta skulle det innebära betydligt ökade kostnader för kommunen att överta snöröjning på trottoarer.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda kostnaden.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen gör det.

§260 Inför datumparkering på gator för att underlätta sopning och snöröjning

KS2011/0190  302

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun inte avser att införa datumparkering på gator som inte går att sopa eller snöröja på grund av parkerade bilar och att därigenom avslå medborgarförslaget.

Ärendet

Den 28 mars 2011 föreslår en medborgare att Ljungby kommun bör införa datumparkering som inte går att sopa eller snöröja på grund av parkerade bilar. Motiveringen till detta är att man då skulle slippa stänga av gator för parkering, man kommer åt ytor som ska sopas eller snöröjas och parkerings-förutsättningarna blir bättre om det inte ligger snö mellan bilar och intill trottoarer.

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2011 att man förra vintern, 2010-2011, på vissa gator använde sig av ett tillfälligt parkeringsförbud som sträckte sig över hela vintern. För den kommande vintern, 2011-2012, är Ljungby kommuns avsikt att endast vid behov använda sig av tillfälliga parkeringsförbud som sträcker sig över några dagar.

Beredning

Tekniska utskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungby kommun inte avser att införa datumparkering på gator som inte går att sopa eller snöröja på grund av parkerade bilar och att därigenom avslå medborgarförslaget.

§261 Anlägg gångväg utmed norra sidan av Ulvabäcken

KS2011/0390  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillmötesgå medborgarförslaget genom att parkavdelningen ska se över stigen vid Ulvabäcken för att se om den kan utvecklas. Parkavdelningen ska dessutom se över sin skötsel av grönytorna längs med Ulvabäcken och städa upp trädgårdsavfall som finns längs med Ulvabäcken.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår att en framkomlig gångväg anläggs utmed norra sidan av Ulvabäcken. Den stig som idag finns är emellanåt inte framkomlig på grund av sank mark, nedfallna träd och buskar och liknande. I medborgarförslaget som inkom den 15 juli 2011 önskar medborgaren att stigen rustas upp och blir bred nog för att kunna rymma till exempel rollatorer och barnvagnar, att broarna över bäcken görs i ordning och att en allmän uppstädning av området görs. Detta skulle göra ett vackert område tillgängligt för kommuninvånarna menar förslagsställaren.

Beredning

Tekniska utskottet beslutar den 24 oktober 2011 att föreslå kommunstyrelsen besluta tillmötesgå medborgarförslaget genom att parkavdelningen ska se över stigen vid Ulvabäcken för att se om den kan utvecklas. Parkavdelningen ska dessutom se över sin skötsel av grönytorna längs med Ulvabäcken och städa upp trädgårdsavfall som finns längs med Ulvabäcken.

§262 Bygg ut cykelvägen mellan Åbrinken och Lagans centrum

KS2011/0373  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att kommunen kommer att ta upp förslaget i en diskussion med Trafikverket, men kan inte agera ensam i frågan eftersom Värnamovägen och Storgatan i Lagan är Trafikverkets vägar.

Ärendet

En cykelväg i Lagan tar slut vid Åbrinken, istället borde cykelvägen byggas ut fram till centrala Lagan föreslår en medborgare den 30 juni 2011. Förslagsställaren menar att man inte ska behöva ta en omväg för att kunna hålla sig på cykelvägar in till samhället. Vid omledning av E4ans trafik blir vägen strakt trafikerad och ingen cyklist ska behöva dela väg med bilisterna.

Tekniska utskottet skriver den 11 oktober 2011 att trafikverket är ansvarig väghållare för Värnamovägen och Storgatan i Lagan och att Ljungby kommun kommer att ta upp förslaget i en diskussion med trafikverket.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget med att kommunen kommer att ta upp förslaget i en diskussion med Trafikverket, men kan inte agera ensam i frågan eftersom Värnamovägen och Storgatan i Lagan är Trafikverkets vägar.

§263 Anlägg ett övergångsställe över Värnamovägen, mellan kraftverket och Åbrinken

KS2011/0374  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget med att kommunen kommer att ta upp förslaget i en diskussion med Trafikverket, men kan inte agera ensam i frågan eftersom Värnamovägen och Storgatan i Lagan är Trafikverkets vägar.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom den 30 juni 2011 föreslår en person att ett övergångsställe med refug anläggs i Lagan mellan kraftverket och Åbrinken, över Värnamovägen. Då slipper gående ta en omväg för att komma till t ex vårdcentralen.

Tekniska utskottet skriver den 11 oktober 2011 att trafikverket är ansvarig väghållare för Värnamovägen i Lagan och att Ljungby kommun kommer att ta upp förslaget i en diskussion med trafikverket.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget med att kommunen kommer att ta upp förslaget i en diskussion med Trafikverket, men kan inte agera ensam i frågan eftersom Värnamovägen och Storgatan i Lagan är Trafikverkets vägar.

§264 Smalna av Märta Ljungbergsvägen vid lasarettet och skapa en avlastningsficka för hotellgäster och gods

KS2011/0191  302

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslaget genom att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen.

Ärendet

I ett medborgarförslag daterat den 28 mars 2011 föreslås att Märta Ljungbergsvägen smalnas av vid lasarettet och Hotell Linnéa för att skapa en avlastningsficka för hotellgäster och gods. Förslagsställaren menar att åtgärden skulle innebära sänkta hastigheter på vägen och mindre buller i området. Övergångsstället mitt emot hotell Linnéa skulle också bli säkrare. Dessutom skulle fler trafikanter använda ringleden så som den är avsedd att användas.

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2011 att det finns behov av att se över hela Ljungbergsvägen, det vill säga sträckan mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen. En översyn skulle ha som syfte att öka trafiksäkerheten, skapa en säkrare skolväg, sänka bilisternas hastighet och stoppa genomfarten av lastbilar.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget genom att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen.

§265 Flytta övergångsstället vid lasarettet

KS2011/0143  310

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen. Därmed kan motionen anses besvarad.

Ärendet

Jan Lorentzson har den 8 mars 2011 inkommit med en motion för Sverigedemokraterna. I motionen föreslås att övergångsstället vid lasarettet, där kyrkogatan ansluter till Märta Ljungbergsvägen, i Ljungby flyttas. Orsaken till att en flytt vore lämplig är enligt motionären att bilister som kommer norrifrån har svårt att upptäcka gående från lasarettet på väg till övergångsstället.

För att förhindra att onödiga olyckor inträffar i denna korsning föreslår Sverigedemokraterna att övergångsstället flyttas 30 meter norrut, så att det hamnar mitt emot Södra Torggatan istället. Om detta inte är genomförbart föreslår motionären att övergångsstället avvecklas och gående hänvisas till övergångsstället mitt emot kyrkan.

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2011 att det finns behov av att se över hela Ljungbergsvägen, det vill säga sträckan mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen. En översyn skulle ha som syfte att öka trafiksäkerheten, skapa en säkrare skolväg, sänka bilisternas hastighet och stoppa genomfarten av lastbilar.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska kontoret att ta fram förslag på utformning av Märta Ljungbergsvägen mellan Hammarrondellen och Sunnerborondellen, därmed anses motionen besvarad.

§266 Flytta övergångsstället i kurvan på Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan

KS2011/0236  510

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att svara förslagsställaren att en flytt av övergångsstället är inplanerad i samband med att en ny cykelväg till Sunnerbogymnasiet och Karl-Oskarskolan anläggs utmed Axel Roothsgatan. Cykelvägen kommer att färdigställas under 2012.

Ärendet

Den 13 april 2011 föreslår en kommuninvånare i ett medborgarförslag att övergångsstället som ligger i kurvan på Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan bör flyttas till raksträckan på Ågårdsvägen, närmare centrum. Dessutom anser förslagsställaren att hela trafiksituationen i korsningen Ågårdsvägen/Axel Roothsgatan/Strömgatan bör ses över.

Förslaget motiveras med att det är dålig sikt vid övergångsstället på grund av byggnader som skymmer. Om övergångsstället flyttas till raksträckan på Ågårdsvägen blir sikten bättre för alla trafikanter.

Tekniska kontoret skriver den 11 oktober 2011 att Axel Roothsgatan är planerad att byggas om under 2011-2012. gatan kommer att kompletteras med en ny cykelväg och övergångsstället kommer att flyttas.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att en flytt av övergångsstället är inplanerad i samband med att en ny cykelväg till Sunnerbogymnasiet och Karl-Oskarskolan anläggs utmed Axel Roothsgatan. Cykelvägen kommer att färdigställas under 2012.

§267 Hastighetsplan för Ljungby kommun

KS2010/0017  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun behåller nuvarande hastighetsgränser på 30, 50 och 70 km/h. Framför samtliga förskolor och skolor ska hastigheten vara 30 km/h.

Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en detaljerad hastighetsplan under 2012.

Ärendet

Tekniska kontoret har tagit fram förslag till ny hastighetsplan för Ljungby kommun. Samrådsmöten har hållits för allmänheten och berörda myndigheter, föreningar och grannkommuner har getts tillfälle att yttra sig över planen. Tekniska kontoret redovisar den 14 oktober 2011 att grannkommunerna har varit positiva tillförslaget. Polisen och NTF-gruppen förespråkar en generell hastighet på 40km/h i Ljungby kommuns tätorter. Förbi skolor och förskolor ska hastigheten begränsas till 30 km/h.

Tekniska kontoret föreslår i sin skrivelse att den nya hastigheten i tätorterna blir 40 km/h. Hastighetsbegränsningen förbi skolor och förskolor förblir 30 km/h. Även hastighetsbegränsningen på ringlederna förblir oförändrat 70 km/h.

Beredning

Tekniska utskottet överlämnar den 24 oktober 2011 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar att Ljungby kommun behåller det nuvarande hastighetssystemet.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun behåller hastigheterna 30, 50 och 70 km/h med tillägget att hastigheten ska vara 30 km/h framför samtliga förskolor och skolor. Ordföranden föreslår också att tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram en detaljerad hastighetsplan under 2012.

§268 Installera handikappramp eller hiss i godsmagasinet i Ljungby

KS2011/0289  730

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillmötesgå medborgarförslaget genom att anlägga en hiss vid Godsmagasinet. Hissen ska vara möjlig att flytta med vid en förflyttning av Godsmagasinet.

Finansiering sker inom projektet för enkelt avhjälpta hinder.

Ärendet

En medborgare föreslår i maj 2011 att godsmagasinet i Ljungby utrustas med en ramp eller hiss för att tillgänglighetsanpassas.

Tekniska kontoret svarar den 11 oktober 2011 att godsmagasinet ligger inom ett område som håller på att detaljplaneras. I detaljplanen kommer det att framgå att Godsmagasinet ska flyttas inom detta område.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag om en hiss vid entrén på Gods-magasinet. Att bygga en ramp anses inte som ett bra alternativ eftersom Godsmagasinet är en hög byggnad och rampen skulle därigenom behöva vara väldigt lång för att bli godkänd.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta tillmötesgå medborgarförslaget genom att anlägga en hiss vid Godsmagasinet. Hissen ska vara möjlig att flytta med vid en förflyttning av Godsmagasinet.

Finansiering föreslås ske inom projektet för enkelt avhjälpta hinder.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§269 Upphandling av mindre entreprenader

KS2011/0535  052

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingen av ramavtal på mindre entreprenader enligt bifogad upphandlingspresentation med tilläggen av eltjänst och maskintjänst till VA-verken.

Ärendet

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till upphandling av mindre entreprenader. Upphandlingen omfattar takläggning, undertak, el-arbeten, plåtarbeten, glasmästeri, byggnadsarbeten och måleri.

Upphandlingen avses utföras enligt den upphandlingspresentation som tekniska kontoret tagit fram den 12 oktober 2011.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 att kommunstyrelsen godkänner upphandlingen av ramavtal på mindre entreprenader enligt bifogad upphandlingspresentation.

Under sammanträdet föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen lägger till eltjänst och maskintjänst till VA-verken i upphandlingen.

§270 Upphandling av underhållsarbeten på kommunhuset, Olofsgatan 9, och Grandhuset

KS2011/0539  050

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att fullgöra upphandlingen. Underhållsarbetena på kommunhuset finansieras genom tekniska kontorets konto för underhåll.

Tekniska utskottet får i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av renovering av Grand på 1,3 mkr.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 12 oktober 2011 att man kostnadsberäknat underhållsarbeten på kommunhuset och Grandhuset. Underhållsarbetena omfattar bland annat renovering av tak och fasad. Kostnaden för underhållet på kommunhuset beräknas till 1500 tkr och på Grandhuset till 2300 tkr.

Vid köpet av Grand bedömdes underhållsåtgärderna till 1000 tkr. Detta innebär att de åtgärder som behövs på byggnaden inte ryms inom befintlig budget.

Utvärderingskriterierna för upphandlingen föreslås vara följande:

Pris 85%

Referenser 5%

Kvalitetssystem 5%

Miljösystem 5%

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 24 oktober 2011 kommunstyrelsen att uppdra till tekniska kontoret att fullgöra upphandlingen. Underhållsarbetena på kommunhuset finansieras genom tekniska kontorets konto för underhåll.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2011 ska kommunledningskontoret lämna ett yttrande om finansiering av renovering av Grandhuset.

Kommunledningskontoret skriver den 1 november 2011 att tekniska kontoret måste finansiera hela kostnaden för renovering av Grand inom husavdelningens totala budget för underhåll.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar att tekniska utskottet får i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av renovering av Grand på 1,3 mkr.

§271 Ansökan om vindkraftsetablering i Skäckarp

Ks2011/0529  371

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker Statkraft Södra Vindkraft ABs ansökan om vindkraftsetablering på fastigheten Skäckarp 4:1 med flera.

Ärendet

Statkraft Södra Vindkraft AB lämnade den 5 juli 2010 in en ansökan till Länsstyrelsen om uppförande av tolv vindkraftverk med en totalhöjd på 180 meter i Skäckarp.

Miljö- och byggkontoret har tagit del av ansökningshandlingarna och begärt in en komplettering som lämnades den 5 juli 2011.

Det planerade etableringsområdet är inom ett grönt område i Ljungby kommuns vindkraftsplan vilket betyder att det är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft. Bolaget har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning och åtar sig att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning, samt att följa övrig lagstiftning.

För att Länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste kommunen tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till Ljungby kommun den 19 augusti 2011.

Beredning

Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 21 september 2011 och beslutade att lämna följande yttrande:

”Nämnden är positiv till etableringen av vindkraft men anser att ansökan ska kompletteras med ljudmätningar som redovisar den samlade bilden av ljudberäkningar där Stavhult och Byholma ingår.”

Miljö- och byggkontoret meddelar i skrivelse daterad 2011-10-06 att Statkraft Södra Vindkraft AB har kompletterat handlingarna med en sammantagen ljudberäkning mellan Skäckarp och Staverhults vindkraftsparker. Kontoret har även varit i kontakt med Länsstyrelsen som meddelar att de i dagsläget bedömer att de båda parkerna inte har ett gemensamt påverkansområde.

Miljö- och byggkontoret föreslår att ansökan om vindkraftsetablering tillstyrks.

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen tillstyrker Statkraft Södra Vindkraft ABs ansökan om vindkraftsetablering på fastigheten Skäckarp 4:1 med flera.

§272 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand

Ks2010/0540  210

Beslut om samråd

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till utvecklingsprogram samråds med allmänheten, berörda myndigheter och kommuner.

Ärendet

Plankontoret föreslår i en skrivelse den 29 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas. Det föreslagna programområdet från Öjarp i söder till Tannåker/Bollstad i norr har utvecklats mycket de senaste decennierna och kommunen förutsätter att intresset för att bygga bostäder inom området även i framtiden kommer att vara stort.

En förutsättning för utveckling av området är att vatten och avlopp får att ordna på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Det föreslagna utvecklingsprogrammet kommer därför att ligga till grund för en vatten- och avloppsutredning. Ytterligare frågor som föreslås behandlas i utvecklingsplanen är bebyggelsemiljöer, besöksnäringen, service, kommunikationer, friluftsliv samt natur- och kulturvärden.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 24 november 2010 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Kostnaden för utvecklingsprogrammet beräknas till 500000 kronor. Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande att finansiering bör ske genom miljö- och byggnämndens resultatbalanserade medel. Miljö- och byggnämnden beslutar den 15 december att ta i anspråk 500 tkr av nämndens resultatbalanserade medel för att finansiera kostnaderna för utvecklingsprogrammet.

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari 2011 att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Den 5 oktober 2011 rapporterar plankontoret att ett förslag till utvecklingsprogram är framtaget och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslaget samråds med allmänheten och berörda myndigheter samt kommuner.

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till utvecklingsprogram samråds med allmänheten, berörda myndigheter och kommuner.

§273 Ansvar och befogenheter för kommunchefen samt arbetsfördelning mellan kommunchefen och den politiska ledningen

Ks2011/0408  101

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till överenskommelse om ansvar och befogenheter för kommunchefen samt arbetsfördelning mellan kommunchefen och den politiska ledningen.

Ärendet

Kommunrevisionen föreslog i revisionsrapporten Granskning av kommunens chefsrekrytering och hantering av tjänste- och villkorsförändringar att uppdragsbeskrivningar utarbetas för samtliga högre chefer. Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2011 att i svaret till kommunrevisionen berätta att kommunstyrelsen skulle ge kommunchefen i uppdrag att ta fram sådana uppdragsbeskrivningar.

Kommunstyrelsen ansåg att sådana uppdragsbeskrivningar dels kan vara ett bra underlag för att ta fram kravprofiler i samband med rekrytering av nya chefer, men att de också ger en tydlighet över vilka förväntningar som kommunstyrelsen har på nyanställda förvaltningschefer/kommunchef.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har tagit fram ett förslag till överenskommelse om ansvar och befogenheter för kommunchefen samt arbetsfördelning mellan kommunchefen och den politiska ledningen.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en effektiv ledning av kommunen och att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan kommunchefen och kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande, övriga förvaltningschefer och bolags-VD.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 30 augusti 2011 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till överenskommelse om ansvar och befogenheter för kommunchefen samt arbetsfördelning mellan kommunchefen och den politiska ledningen daterad 2011-08-11.

Därefter har kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande reviderat förslaget och överlämnar det till kommunstyrelsen för beslut.

§274 Revidering av förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland

Ks2011/0494  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland.

Ärendet

Regionstyrelsen beslutade § 218/11 att föreslå att samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar godkänner reviderad förbundsordning för Regionförbundet södra Småland.

Regionstyrelsens ordförande skriver den 22 september 2011 att revideringen främst föranleds av det tillkommande ansvarsområdet för förbundsstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet de 1 januari 2012. Övriga delar som revideringen berör är bland annat förbundets mandatperiod och benämning av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 oktober 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet södra Småland.

§275 Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Ks2011/0482  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Den nya arbetsordningen föreslås börja gälla från den 1 januari 2012.

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med kommunledningskontoret tagit fram förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Förslaget inkluderar ändringar i texten till ett enklare språk och i vissa fall förtydliganden, samt en layout som följer kommunens grafiska profil. Förslaget inkluderar också tillägg av tydligare regler kring talarordning och repliker, samt förslag till delegering av undertecknande av handlingar i ärenden som beslutats av fullmäktige.

Förslaget har dessutom noggrant jämförts med Sveriges Kommuner och Landstings nya förslag till arbetsordning för fullmäktige. Jämförelsen har resulterat i ett mindre antal förslag till tillägg samt ändringar i texten. Dessa har markerats med (SKL).

Ändringarna är tydligt markerade i förslagsdokumentet genom att tillägg är understrukna och text som föreslås tas bort är genomstruken.

Under sammanträdet föreslår kommunledningskontoret att ytterligare tillägg görs i paragrafen om frågestund, sedan kommunstyrelsen den 11 oktober 2011 beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att införa frågestund för allmänheten på fullmäktiges sammanträden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

Beredning

Kommunstyrelsen föreslår den 18 oktober 2011 kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun.

§276 Ändring av sammanträdesdag för kommunstyrelsen år 2012

KS2011/0483  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesdatum för kommunstyrelsen i oktober 2012 ska vara den 2:a.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2011 om sammanträdesdagar för år 2012. I beslutsparagrafen står det att kommunstyrelsen ska sammanträda den 9 oktober 2012. Detta är fel, kommunstyrelsen föreslås i stället sammanträda den 2 oktober 2012.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår den 2 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att sammanträdesdatum för kommunstyrelsen ska vara den 2 oktober år 2012.

§277 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kultur- och fritidsnämnden presenterar sin verksamhet.

2. Information om verksamheten i Leader Linné.

3. Ljungby Business Arena.

4. Näringslivsinformation.

5. Kommunstyrelsen informerar.

6. Regionförbundet Södra Småland.

7. Nytt om näringsliv.

§278 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sin Ekonomirapport den 14 oktober 2011 att kommuner och landsting har förutsättningar att klara omvärldens ekonomiska oro relativt väl. Resultatet faller visserligen kraftigt jämfört med förra året, men det förklaras till stor del av engångskostnader och minskade statsbidrag. Totalt beräknas kommunsektorn få ett överskott på 2 miljarder.

2. Näringsdepartementet har skrivit till Ljungby kommun med anledning av medel för utbyggnad av bredband på landsbygden.

3. Leader Linné skriver den 19 oktober 2011 till kommunstyrelsen för att informera om problem med att Leaderpengar betalas ut först när projekt avslutas. Dessutom är Länsstyrelsens handläggningstid lång och väntetider på upp till ett år efter projekts avslutning är vanliga.

4. Scanergy bjuder in kommunfullmäktige till extra samråd om vindparkerna Åby och Ljunga. Mötet hålls i Missionskyrkan i Lagan den 10 november 2011, kl 16-20.

5. Länsstyrelsen informerar om att beslut fattas om rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse i förhållande till översvämningsrisker. Beslutet fattades den 11 oktober 2011.

6. Tekniska kontoret har beslutat om att följande dagar blir marknadsdagar år 2012: Fredagen den 30 mars, fredagen den 29 juni och fredagen den 28 september.

7. Sveriges kommuner och Landsting har sammanställt en rapport om Jäv och Beroende som syftar till att vara ett stöd i kommunernas arbete med att hitta hållbara kommunala organisationer utan jäv.

8. VoB meddelar sitt protokoll daterat den 26 september 2011, §§ 9-19.

9. Tekniska utskottet fattade den 24 oktober 2011 beslut om indikatorer som tagits fram för att kunna avgöra om tekniska kontorets verksamheter uppfyller budget samt de mål som satts upp för verksamheterna.

10. Styrelsen för Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse, som äger och driver Ljungbergmuseet har lämnat in en skrivelse till, bland andra, kommunstyrelsen i Ljungby kommun. Skrivelsen behandlar konstpedagogikens vara eller inte vara. Konstpedagogen på Ljungbergmuseet har sagts upp, som en del i en rad åtgärder, för att minska museets utgifter.