Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-11-29

Sammanträde 2011-11-29

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Marie Åberg Johansson.

Beslutsärenden

2 Revidering av gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag. - Roland Eiman

3 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB. - Roland Eiman

4 Revidering av särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB. - Roland Eiman

5 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB. - Roland Eiman

6 Revidering av bolagsordning för Ljungby Holding AB. - Roland Eiman

7 Uppdrag om förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget. - Roland Eiman

8 Revisionsrapport - Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning. Yttrande över revisionsrapport. - Roland Eiman

9 Medel till utveckling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen. - Ulf Engqvist

10 Revidering av resekostnadsbidrag för gymnasieelever. - Göran Lundberg

11 Industri- och arbetarhistoria. Igår, idag och imorgon. Svar på motion. - Jan Melkersson

12 Förhandslån till aktörer i Leaderprojekt. - Anette Olsson

13 Justering av taxa för omhändertagande av impregnerat trä på Bredemad. - Pia Davidsson

14 Revidering av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Katarina Hildebrand

15 En utbildningsdag om kommunallagen. Svar på motion. - Eva-Marie Norén Holgersson

16 Nyupplåning 2012. - Magnus Johansson

17 Val av kapitalförvaltare. - Magnus Johansson

18 Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger. - Annica Thor Lindberg

Information

19 Månadsuppföljning budget oktober. - Bo Dalesjö, förvaltningscheferna (Handlingar publiceras på extranätet i slutet av v. 47 och delas ut under sammanträdet.)

20 Projekt Bolmenbygden. - Josefin Granrot

21 Kommunstyrelsen informerar.

22 Regionförbundet Södra Småland.

Uppföljning

24 Utvärdering av landsbygdsrådet. - Anette Olsson

25 Intern kontroll - verkställande av beslut fattade av Ks och Kf 2009-2010. - Eva-Marie Norén Holgersson (Ytterligare handling publiceras på extranätet.)

26 Uppföljning av intern kontroll - kartläggning av inköp gjorda under år 2009. - Magnus Johansson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

27 Redovisning av delegationsbeslut.

§279 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att beslutsärendet Borgmästaravtalet behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågan kommunstyrelsen om beslutsärendet Borgmästaravtalet kan behandlas under dagens sammanträde. Ärendet har beretts av miljö- och byggnämnden den 23 november som har lämnat förslag till kommunstyrelsen.

§280 Borgmästaravtalet

KS2011/0610  400

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att underteckna Borgmästaravtalet för innovativa energistäder och upplyser samtliga förvaltningar och bolag om att det är en viktig fråga som berör oss alla.

Ärendet

Den 9 mars 2007 antog EU paketet ”En energipolitik för Europa”. Unionen åtar sig genom detta beslut att minska sina CO2 utsläpp med 20 % senast 2020 jämfört med 1990 genom att öka energieffektiviteten med 20 % och genom att se till att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen.

EU-kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal, Borgmästaravtalet för innovativa energistäder.

Städerna åtar sig i och med undertecknandet av avtalet att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Hittills har 3 052 europeiska städer anslutit sig till avtalet.

I avtalet finns totalt 11 åtaganden som ska uppfyllas av de kommuner som ansluter sig till avtalet. Bland annat ska Ljungby kommun:

· Ta fram åtgärdsplaner för hållbar energi.

· Mobilisera det civila samhället i förvaltningsområdena så att de deltar i utvecklingen av åtgärdsplanen.

· Avge rapport om genomförandet.

· Dela med oss av våra erfarenheter och sprida information om avtalet.

· Anordna/organisera energidagar.

· Vi ska delta i och bidra till EU:s årliga borgmästarkonferens för hållbar energi i Europa.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår den 23 november 2011 att kommunstyrelsen undertecknar Borgmästaravtalet och upplyser samtliga förvaltningar om att det är en viktig fråga som berör oss alla.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S) och Per-Olof Johansson (MP) yrkar bifall till förslaget.

§281 Revidering av gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttranden

Samtliga bolag har inkommit med yttranden som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungby Holding AB lämnar förslag till ny ordalydelse i avsnitt 9.1 Personalpolitik.

Ljungby Energi AB ställer sig bakom den generella delen av ägardirektiven i sin helhet.

Ljungbybostäder AB menar att de gjorda revideringarna klarlägger syftet med det kommunala ägandet samtidigt som hänsyn tas till de affärsmässiga principerna.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar under sammanträdet att anta Ljungby Holding ABs förslag till förändring av texten i avsnitt 9.1 Personalpolitik.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till gemensamt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

§282 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB

Ks2009/0099  140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttrande

Ljungbybostäder AB har inkommit med yttrande som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungbybostäder AB skriver i sitt yttrande att de finner att kravet på att soliditet ska uppgå till minst 15 % med ett långsiktigt mål att nå 20 % är generellt förekommande i branschen och att de inte har något att erinra.

När det gäller principerna för hur man ska ställa krav på avkastning har Ljungbybostäder AB diskuterat de olika alternativen som lämnats i förslaget och förordar att den årliga avkastningen ska uppgå till minst 4 % av det totala kapitalet eller i andra hand att avkastningskravet ska uppgå till minst 5 % av bolagets egna kapital.

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungbybostäder.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar att avkastningskravet på Ljungbybostäder AB ska uppgå till minst 5 % av bolagets egna kapital.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungbybostäder AB.

§283 Revidering av särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB

Ks2009/0100  140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttranden

Ljungby Energi AB och Ljungby Holding AB har inkommit med yttranden som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungby Energi AB lämnar i yttrandet förslag till revidering av texten i avsnitt 2 Ägaridé.

Ljungby Energi AB lämnar också förslag till ny text i avsnitt 2 Vision och verksamhetsmål.

I avsnitt 3 Ekonomiska krav tillstyrker Ljungby Energi AB att soliditeten ska uppgå till minst 40 % .

När det gäller koncernbidrag/utdelning skriver Ljungby Energi AB:

”Vi föreslår att energikoncernen årligen ska överföra maximalt (33) procent av energikoncernens resultat efter finansiella poster. Om beloppet överstiger moderbolagets, Ljungby Holding AB, kostnader för räntor med mera ska överskjutande del kunna överföras för amortering av moderbolagets lån, först efter hänsyn tagen till eventuella skattemässiga effekter i såväl moderbolag som i energikoncernen. Vårt förslag baseras dels på energikoncernens behov av långsiktig konsolidering inför framtida reinvesteringar i framför allt fjärrvärmeproduktionen dels på skälig föräntning av moderbolagets insatta kapital.”

Ljungby Holding AB skriver i sitt yttrande att avkastningen från Ljungby Energi AB till stor del bör lämnas över till Ljungby Holding AB.

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungby Energi och Ljungby Energinät.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar att Ljungby Energi AB varje år ska lämna koncernbidrag till Ljungby Holding AB motsvarande

  • räntekostnaden för Ljungby Holding AB samt
  • 50 procent av årets resultat efter finansnetto, efter att räntekostnad för Ljungby Holding har räknats från resultatet.

(Exempel: Ljungby Energi AB har ett resultat efter finansnetto på 40 mkr, Ljungby Holding AB har en räntekostnad på 10 mkr. Koncernbidraget blir räntekostnad 10+resultat efter finansnetto (40-10)*0,5=15. Totalt koncernbidrag i exemplet 10+15=25 mkr.)

Arbetsutskottet beslutar också att den årliga avkastningen ska uppgå till minst 22 % av bolagets egna kapital.

Arbetsutskottet beslutar att anta delar av Ljungby Energi ABs förslag till revidering av texten i avsnitt 2 Vision och verksamhetsmål.

Arbetsutskottet beslutade också att anta Ljungby Energi ABs förslag till text i avsnitt 2 Ägaridé.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Energi AB och bolagsordning för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Christer Henriksson (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras. I andra hand att avkastningskravet sätts till 10 % av bolagets egna kapital och att 40 % av årets resultat efter finansnetto ska lämnas som koncernbidrag till Ljungby Holding AB. Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till Christer Henrikssons (KD) yrkande.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande att avkastningskravet sätts till 10 % och koncernbidraget till 40 % av årets resultat efter finansnetto. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) yrkande och nej-röst för Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande. Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservation

Christer Henriksson (KD), Roland Johansson (ALT) och Kerstin Wiréhn (V) reserverar sig mot beslutet.

§284 Revidering av särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB

Ks2009/0101  140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttrande

Ljungby Utveckling AB har inkommit med yttrande som redovisas i beslutsunderlaget.

Ljungby Utveckling AB skriver i sitt yttrande att det ekonomiska krav som ställs på Ljungby Utveckling AB att uppnå en soliditet på minst fem procent är svår att uppnå om det som skrivs i ägardirektivet om principer för hyressättning ska gälla. Ljungby Utveckling AB föreslår därför i sitt svar att principerna för hyressättning som anges i ägardirektiven revideras för att möjliggöra en förbättrad soliditet.

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungby Utveckling.

Beslut om förslag

Arbetsutskottet beslutar att principerna för hyressättning som anges i ägardirektiven ska revideras för att möjliggöra en förbättrad soliditet, enligt Ljungby Utveckling ABs yttrande.

Arbetsutskottet beslutar också att lägga till ett långsiktigt mål i stycket om ekonomiska krav: Soliditeten i Ljungby Utveckling AB ska uppgå till minst 5 % med ett långsiktigt mål på 15 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsutskottets förslag till särskilt ägardirektiv och bolagsordning för Ljungby Utveckling AB.

§285 Revidering av bolagsordning för Ljungby Holding AB

Ks2009/0102  140

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till bolagsordning för Ljungby Holding AB.

Ärendet

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen sett över gällande ägardirektiv för de kommunala bolagen. Den 22 mars 2010 lämnade kommunledningskontoret förslag till nya ägardirektiv.

Arbetsutskottet beslutade den 30 mars 2010 att remittera förslagen till respektive bolagsstyrelse för yttrande senast den 20 maj 2010.

Ljungbybostäder AB begärde i skrivelse daterad 2010-05-06 förlängning av remisstiden med hänvisning till den utredning om samordnad fastighetsförvaltning inom Ljungby kommun som då var ute på remiss. Dessutom hänvisade Ljungbybostäder i skrivelsen till den nya lagstiftning som förväntades träda i kraft den 1 januari 2011, vilken reglerar verksamhet i allmännyttiga bostadsaktiebolag.

Även Ljungby Energi AB begär i skrivelse den 10 maj 2010 förlängd tid för remissyttrande med hänvisning till de omfattande revideringar som föreslås i ägardirektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därefter att förlänga svarstiden till januari 2011.

Kommunledningskontoret har därefter, i samarbete med ledningen för de kommunala bolagen, reviderat förslagen till ny bolagsordning och ägardirektiv och överlämnar den 1 juni 2011 förslagen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut om remiss till respektive bolagsstyrelse.

Arbetsutskottet beslutar den 14 juni 2011 att förslagen till revidering av bolagsordning och ägardirektiv för de kommunala bolagen ska skickas på remiss till samtliga kommunala bolag för yttrande senast den 26 augusti 2011.

Yttrande

Inga synpunkter har inkommit avseende bolagsordningen för Ljungby Holding.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsutskottets förslag till bolagsordning för Ljungby Holding AB.

§286 Uppdrag om förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget.

Ks2009/0102  140

Beslut

Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget.

Ärendet

Under behandlingen av ägardirektiv och bolagsordning för kommunens aktiebolag under dagens sammanträde framkommer önskemål att kommunledningskontoret tar fram förslag till ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till ett särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget.

§287 Revisionsrapport - Granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning

Ks2011/0502  007

Yttrande över revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över revisionsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar också att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta tilläggsdirektiv till det pågående arbetet med att ta fram en ny policy mot mutor och oegentligheter, i enlighet med det som beskrivits i yttrandet över revisionsrapporten.

Ärendet

Kommunrevisionen har låtit granska kommunens skydd mot mutor och bestickning. Syftet med granskningen är att bedöma om Ljungby kommun kan anses ha en tillfredsställande kontroll och struktur för att motverka oegentligheter i riskutsatta processer. De processer som kommunrevisionen har funnit särskilt intressanta att granska är upphandling, inköp och tillståndsgivning.

Kommunrevisionen har granskat vilka styrdokument som finns inom kommunen för att motverka oegentligheter och hur dessa tillämpas i praktiken. De har också granskat om den interna kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

I revisionsrapporten daterad den 27 september 2011 skriver kommunrevisionen att kommunen har börjat arbeta med oegentligheter men att visst arbete kvarstår. En policy avseende etiska regler för hela verksamheten håller på att upprättas. Revisionen lämnar i sin rapport förslag till insatser för att stärka kommunens skydd mot mutor och bestickning.

Kommunledningskontoret och tekniska kontoret skriver i ett förslag till yttrande daterat 2011-10-19 att arbetsgruppen som fått i uppdrag att skriva ett förslag till policy avseende etiska regler bör få ett tilläggsdirektiv med anledning av de förslag till insatser som kommunrevisionen har lämnat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över revisionsrapporten.

Kommunstyrelsen föreslås också besluta att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta tilläggsdirektiv till det pågående arbetet med att ta fram en ny policy för mutor och oegentligheter, i enlighet med det som beskrivits i yttrandet över revisionsrapporten.

§288 Medel till utveckling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen

Ks2011/0575  612

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela barn- och utbildningsnämnden 1150 tkr för investering i maskiner till industri- och hantverksprogrammen på Sunnerbogymnasiet.

Finansiering sker via omdisponering av 1150 tkr från projekt exploatering industriområden.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 oktober 2011 att begära 1160 tkr hos kommunfullmäktige för utveckling och anpassning av industri- och hantverksprogrammen.

Sunnerboskolan vill erbjuda svetscertifiering, truckkort och CNC-certifiering till grön nivå. För att kunna göra det krävs investeringar i främst nya maskiner. En del av investeringarna bekostas inom skolans budget och en del begärs av barn- och utbildningsnämnden.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 8 november 2011 att barn- och utbildningsnämnden har små möjligheter att inrymma detta belopp inom sin ordinarie investeringsbudget.

Av kommunstyrelsens investeringsbudget för 2011 kvarstår 1150 tkr för exploatering av industriområden. Budgeten kommer inte att användas under 2011 och det finns budgeterade medel för 2012. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen omdisponerar budget från projekt exploatering industriområden, 1150 tkr, till investering i maskiner till industri- och hantverksprogrammen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att tilldela barn- och utbildningsnämnden 1150 tkr för investering i maskiner till industri- och hantverksprogrammen på Sunnerbogymnasiet.

Finansiering sker via omdisponering av 1150 tkr från projekt exploatering industriområden.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§289 Revidering av resekostnadsbidrag för gymnasieelever

Ks2011/0586  623

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens resekostnadsbidrag för gymnasieelever för varje år ska vara maximalt 1/30-del per kalendermånad av det för året bestämda prisbasbeloppet. Det motsvarar cirka 71 kr per skoldag. Är elevens resekostnad lägre utbetalas faktiskt belopp.

Ärendet

Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.

Sedan 2002 har Ljungby kommuns bidrag till gymnasieelever för resekostnad enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden varit maximerat till 125 kronor per månad.

I Ljungby gäller följande regler för resekostnadsbidrag:

· Ljungby kommuns resebidrag för gymnasieelever kan ges till elever under 20 år.

· Eleven ska ha mer än fyra kilometer till skolan och studera på heltid. Om eleven kan åka med kollektivtrafiken och har minst 4 km till skolan från folkbokföringsadressen får eleven ett busskort.

· Elever med inackorderingsbidrag får inte busskort.

· Den som inte kan åka kollektivt eller har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats kan ansöka om kontant resebidrag.

· Det kontanta resebidraget är enligt politiskt beslut maximerat till 125 kronor per månad.

Kommunledningskontoret föreslår den 1 november 2011 att kommunens resekostnadsbidrag för gymnasieelever för varje år ska vara maximalt 1/30-del per kalendermånad av det för året bestämda prisbasbeloppet. Är elevens resekostnad lägre utbetalas endast aktuellt belopp.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att kommunens resekostnadsbidrag för gymnasieelever för varje år ska vara maximalt 1/30-del per kalendermånad av det för året bestämda prisbasbeloppet. Det motsvarar cirka 71 kr per skoldag. Är elevens resekostnad lägre utbetalas faktiskt belopp.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Pia Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§290 Industri- och arbetarhistoria igår, idag, i morgon

Ks2011/0473  875

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till skapandet av ett industrihistoriskt center i Ljungby och anse att motionen är bifallen.

Ärendet

Anne Karlsson (S), Marie Åberg Johansson (S) och Stefan Fredriksson (S) lämnade den 14 september in en motion angående ett interaktivt industrihistoriskt centrum i Ljungby.

Socialdemokraterna skriver i sin motion att trots att Ljungby kommun är och har varit starkt präglad av industrier så återfinns endast lite av denna verklighet i kommunens kulturinstitutioner. Genom att skapa ett industriellt upplevelsecentrum inriktat på kontinuerlig dokumentation, kommunikation, utbildning och forskning skulle Ljungby förses med en ny stark attraktion av stort värde för både Ljungbybor, kronobergare och andra besökare.

I motionen yrkar Socialdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiva till skapandet av ett interaktivt industrihistoriskt center i Ljungby och att stödja och ta initiativ till framtida projekt kring interaktivt center och att vara en aktiv samarbetspartner i etableringsfasen.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande daterat 2011-10-07 att ABF har sökt pengar hos regionförbundet för att göra en förstudie om möjligheter att skapa ett industrihistoriskt center i Ljungby. Målet är att förstudien ska leda till ett projekt där man genomför de idéer som kommer fram i förstudien.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige ställer sig positiv till ABFs initiativ till förstudie angående skapandet av ett industrihistoriskt center i Ljungby och att näringslivs- och utvecklingsavdelningen följer utvecklingen av ärendet och rapporterar till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till skapandet av ett industrihistoriskt center i Ljungby.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) och Anne Karlsson (S) yrkar att motionen ska anses bifallen.

§291 Förhandslån till aktörer i Leader-projekt

Ks2011/0353  156

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får möjlighet att bevilja förhandslån till Leader-aktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning.

Kommunstyrelsen fattar beslut i varje enskilt låneärende. Om ränta ska tas ut på utlånade medel eller inte beslutas även det i varje enskilt låneärende. Leader Linné granskar en ansökan om förhandslån och ger kommunen en rekommendation om beslut.

Finansiering av utlåning sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att reglementet för kommunstyrelsen revideras så att kommunstyrelsen får fatta beslut om förhandslån till Leader-aktörer på delegation i enlighet med fullmäktiges beslut om regler för dessa lån.

Ärendet

Kommunledningskontoret föreslår i en skrivelse daterad 2011-06-15 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om utlåning till aktörer på landsbygden som äger och driver leaderprojekt. Projektägare för leaderprojekt måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat, skriver kommunledningskontoret. Det innebär i vissa fall problem för projektägaren eftersom de saknar så stora likvida medel.

Två aktörer har under 2011 kontaktat kommunledningskontoret med förfrågan om förhandslån.

Kommunledningskontoret föreslår alltså att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen möjlighet att besluta om utlåning till aktörer på landsbygden som äger och driver leaderprojekt för att utveckla landsbygden och där aktören måste ligga ute med pengar till dess att projektet är avslutat. Lånet föreslås ske till marknadsmässig ränta. Finansiering av utlåningen föreslås ske via kommunens rörelsekapital. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut i varje enskilt låneärende.

Arbetsutskottet beslutade den 9 augusti 2011 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för vidare utredning. Arbetsutskottet föreslår att samtliga kommuner i Leader Linné har en samsyn om lån.

Kommunledningskontoret har därefter haft kontakt med Leader Linné och framför arbetsutskottets synpunkter om samsyn när det gäller förhandslån.

Den 19 oktober 2011 inkom ett brev från Leader Linné som skickats till kommunstyrelsens ordföranden i Leader-området. I brevet framförs att det finns bekymmer med likviditeten hos en del projektägare eftersom utbetalning av medel sker efter att slutredovisningen är godkänd av Länsstyrelsen.

I Leader Sydost och i Växjö och Älmhults har kommunerna ställt räntefria likviditetslån till förfogande för projekten, skriver Leader Linné som anser att det är viktigt med lika förutsättningar för projektägare oavsett vilken kommun projektet bedrivs i. Leader Linné skriver också att det skulle underlätta för alla parter om denna typ av lån kunde beviljas i samtliga sex kommuner som ingår i Leader Linnés verksamhetsområde.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen får möjlighet att bevilja förhandslån till Leader-aktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning.

Kommunstyrelsen fattar beslut i varje enskilt låneärende. Om ränta ska tas ut på utlånade medel eller inte beslutas även det i varje enskilt låneärende. Leader Linné granskar en ansökan om förhandslån och ger kommunen en rekommendation om beslut.

Finansiering av utlåning sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att reglementet för kommunstyrelsen revideras så att kommunstyrelsen får fatta beslut om förhandslån till Leader-aktörer på delegation i enlighet med fullmäktiges beslut om regler för dessa lån.

Yrkanden

Carina Bengtsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Anne Karlsson (S), med bifall av Christer Henriksson (KD), yrkar att lånen ska vara räntefria.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot Anne Karlssons (S) med flera yrkande att lånen ska vara räntefria. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) om bifall till arbetsutskottets förslag.

Votering

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) yrkande och nej-röst för Anne Karlssons (S) med flera yrkande. Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.


§292 Justering av taxa för omhändertagande av impregnerat trä på Bredemad

KS2011/0573  453

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera taxan som fastställdes den 1 mars 2011 avseende omhändertagande av impregnerat trä så att taxan sänks från 2040 kr/ton till 1500 kr/ton.

Ärendet

Ljungby kommun har genomfört en upphandling av omhändertagande av farligt avfall. Upphandlingen resulterade i ett lägre pris än det kommunen tidigare betalade. Eftersom taxan för omhändertagande av impregnerat trä baseras på självkostnadspris föreslår tekniska kontoret den 31 oktober 2011 att taxan sänks från 2040 kr/ton till 1500 kr/ton.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 14 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan som fastställdes den 1 mars 2011 avseende omhändertagande av impregnerat trä sänks från 2040 kr/ton till 1500 kr/ton.

§293 Revidering av regler för kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

KS2011/0591  318

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutet daterat den 20 oktober 2010 ändras så att kravet att begära in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret deltagit i Trafikverkets årliga ombesiktningar tas bort.

Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att beslutet fattat den 10 december 2010 ändras så att kravet att vägföreningen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen tas bort. Istället föreslås att föreningen ska skicka in en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter. Det bör också förtydligas att det är det årliga driftbidraget som avses.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges beslut fattade den 20 oktober 2009 och den 10 december 2010 ska vägföreningar skicka in årsredovisning till Ljungby kommun för att beviljas driftbidrag till enskilda vägar.

Tekniska kontoret skriver den 7 november 2011 att de flesta vägföreningar enligt bokföringslagen inte är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Därför föreslår tekniska kontoret vissa förändringar i de krav som ställs på vägföreningarna.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 14 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutet daterat den 20 oktober 2010 ändras så att kravet att begära in årsredovisningar från de vägföreningar där tekniska kontoret deltagit i Trafikverkets årliga ombesiktningar tas bort.

Tekniska utskottet föreslår även att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslutet fattat den 10 december 2010 ändras så att kravet att vägföreningen ska skicka in sin årsredovisning till kommunen tas bort. Istället föreslås att föreningen ska skicka in en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter. Det bör också förtydligas att det är det årliga driftbidraget som avses.

Yrkande

Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer tekniska utskottets förslag mot Roland Johanssons (ALT) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

§294 En utbildningsdag om kommunallagen

Ks2011/0471  003

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion daterad 2011-09-13 att kommunen ska ordna en utbildningsdag i lagar och regler som styr den kommunala demokratin.

Kommunledningskontoret skriver i ett yttrande den 18 oktober 2011 att en heldagsutbildning för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de fyra nämnderna arrangerades den 11 februari 2011. Nästan 80 % av alla inbjudna politiker hade möjlighet att delta. Under dagen informerade två konsulter från PWC om kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighet och sekretess, med mera.

Underlag från denna utbildning finns tillgängligt för samtliga politiker på extranätet. Dessutom finns där en länk till en rättsdatabas som även tjänstemännen i kommunen använder för att enkelt hitta de lagar och förordningar som styr den kommunala verksamheten.

Kommunledningskontoret anser inte att några ytterligare utbildningsinsatser behövs och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§295 Nyupplåning 2012

Ks2011/0574  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2012, med totalt 175957000 kronor.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 28 oktober 2011 att den beslutade investeringsnivån för 2012 ligger på 268354000 kronor. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2011 vilka beräknas ligga på 9058000 kronor.

Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 70949000 kronor. Det innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 175957000 kronor för 2012.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2012, med totalt 175957000 kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2012 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2012, med totalt 175957000 kronor.

§296 Val av kapitalförvaltare

Ks2011/0593  055

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avtal för pensionsmedelsförvaltning tecknas med DNB, Carnegie Asset Management och SEB under perioden 2011-12-01 till och med 2014-11-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.

DNB får förvaltningsuppdrag för utländsk aktiefond med 73 mkr och för halva beloppet för ränteförvaltning.

SEB får förvaltningsuppdrag för svenska aktier och för halva beloppet för ränteförvaltning.

Carnegie får förvaltningsuppdrag för utländsk aktiefond med 10 mkr.

Fördelning mellan tillgångsslagen görs enligt normalläge i placeringspolicyn.

Ärendet

Ljungby kommun har ca 395 mkr placerade i kapitalförvaltning som ska användas till framtida pensionskostnader. Avtalet med nuvarande förvaltare har löpt ut under hösten och kommunledningskontoret har därför initierat en ny konkurrensutsättning av kapitalförvaltningarna, i samarbete med Alvesta och Lessebo kommuner.

Kommunledningskontoret redovisar i yttrande den 10 november 2011 förslag till beslut.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 15 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att avtal för pensionsmedelsförvaltning tecknas med DNB, Carnegie Asset Management och SEB under perioden 2011-12-01 till och med 2014-11-30 med möjlighet till förlängning ytterligare två gånger med ett år i taget.

DNB får förvaltningsuppdrag för utländsk aktiefond med 73 mkr och för halva beloppet för ränteförvaltning.

SEB får förvaltningsuppdrag för svenska aktier och för halva beloppet för ränteförvaltning.

Carnegie får förvaltningsuppdrag för utländsk aktiefond med 10 mkr.

Fördelning mellan tillgångsslagen görs enligt normalläge i placeringspolicyn.

§297 Lunchservering för allmänheten på kommunens restauranger

KS2011/0328  622

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som ett pilotprojekt under ett år servera lunchmåltider för allmänheten på skolorna i Agunnaryd, Bolmsö, Hamneda och Angelstad. Därefter får kostchefen i uppdrag att göra en utvärdering av projektet avseende hur mycket matserveringen utnyttjas av allmänheten och synpunkter på en eventuell konkurrensfördel i förhållande till redan befintliga restauranger.

Ärendet

Den 13 juni 2011 fick tekniska kontoret i uppdrag av tekniska utskottet att utreda möjligheten att servera lunch till allmänheten i de kommunala köken på landsbygden.

Tekniska kontoret presenterar i sin utredning daterad den 3 november 2011 att man valt att undersöka förutsättningarna för att öppna upp köken i Agunnaryd, Bolmsö/Tannåker, Hamneda och Angelstad för allmänheten. Förutsättningarna är att köken erbjuder måltider under skoldagar, vem som helst är välkommen att äta en måltid på något av ovanstående kök, priset ska vara självkostnadspris.

Kommunjuristen i Ljungby kommun har haft en del synpunkter på förslaget om matservering till allmänheten i kommunala kök. Främst handlar synpunkterna om ifall detta kan anses vara en kommunal angelägenhet och hur detta förslag kan ses utifrån konkurrenslagstiftningen. Kommunjuristen menar att det inte bara är prissättningen som skulle kunna ses som en konkurrensfördel i förhållande till befintliga restauranger i kommunen, utan även att matservering av detta slag skulle kunna utgöra ett etableringshinder för eventuella nya matställen.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 14 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att som ett pilotprojekt under ett år servera lunchmåltider för allmänheten på skolorna i Agunnaryd, Bolmsö, Hamneda och Angelstad. Därefter gör kostchefen en utvärdering av projektet avseende hur mycket matserveringen utnyttjas av allmänheten och synpunkter på en eventuell konkurrensfördel i förhållande till redan befintliga restauranger.

Kostchefen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2011 göra en uppskattning av om de kostnader tekniska kontoret har för skolmåltiderna täcks av det befintliga måltidspriset.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT), Per-Olof Johansson (MP), Lars Solling (FP), Carina Bengtsson (C) och Kerstin Wiréhn (V), yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Anne Karlsson (S) yrkar avslag på tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag mot Anne Karlssons (S) yrkande om avslag på tekniska utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

Reservation

Anne Karlsson (S), Conny Simonsson (S), Marie Åberg Johansson (S), Stefan Fredriksson (S) och Pia Johansson (S) reserverar sig mot beslutet.

§298 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Månadsuppföljning budget oktober.

Controllern och ekonomichefen presenterar tillsammans med förvaltningscheferna och förvaltningsekonomerna budgetuppföljning oktober 2011.

2. Projekt Bolmenbygden.

Turistassistenten ger en lägesrapport om projekt Bolmen-bygden:

· En kommunikationsstrategi för varumärket färdigställs inom kort,

· Seminarier arrangeras under vintern 2012,

· gemensam marknadsföring genomförs bland annat genom kartor, mässa i Köpenhamn, facebook och annonsering,

· webbplatsen www.sjoriket.se är under utveckling,

· imagebroschyr för Smålands sjörike ska tas fram, och

· samarbete inom cykel och vandring har gett sex nya leder med karta.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Regionförbundet Södra Småland.

5. Nytt om näringsliv.

Anne Karlsson (S) redovisar ett företagsbesök på CombiWear Parts i Ljungby.

6. Socialnämndens ordförande och socialchefen ger en introduktion till socialnämndens verksamhet.

§299 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Utvärdering av intressegrupp för landsbygdsfrågor (Ks2010/0107.156).

2. Intern kontroll – verkställande av beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2009-2010 (Ks2001/0605.042).

3. Uppföljning av intern kontroll – kartläggning av inköp gjorda under år 2009 (Ks2011/0603.042).

§300 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av tekniska kontoret under september och oktober 2011 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelning, anställning, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under oktober 2011 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

3. Tekniska utskottets protokoll 2011-10-24.

4. Tekniska utskottets protokoll 2011-11-14.

5. Arbetsutskottets protokoll 2011-10-18.

6. Arbetsutskottets protokoll 2011-11-15.

7. Personalutskottets protokoll 2011-10-17.

§301 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Vrå Sockenråd skriver den 3 november 2011 till kommunstyrelsen med förslag till hur busslinjen mellan Växjö och Halmstad kan förbättras vid hållplatsen i Vrå.

2. Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland har skickat en skrivelse till Statens kulturråd. I skrivelsen redogörs för att behov finns av ytterligare medel för att finansiera de utvecklingsområden som anges i kulturplanen.

3. Ljungbybostäders protokoll 2011-09-29.

4. Ljungbybostäders protokoll 2011-10-27.

5. Ljungby Energi AB protokoll 2011-09-19.

6. Ljungby Energinät AB protokoll 2011-09-19.

7. Ljungby Energi AB protokoll 2011-10-24.

8. Ljungby Energinät AB protokoll 2011-10-24.

9. Kommunstyrelsen bjuds in till medlemssamråd med kommuninvest. Medlemssamråd kommer att hållas på olika orter i Sverige under januari och februari 2012.

10. Sveriges kommuner och Landsting bjuder in till nätverk för korruptionsbekämpning, tisdagen den 7 februari 2012 i Stockholm.