Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-01-10

Sammanträde 2012-01-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Stefan Fredriksson.

Beslutsärenden

2 Revidering av bilaga till Ljungby kommuns arvodesreglemente. - Anna Hesselstedt

3 Om och tillbyggnad av elevtorg, entré, entrétorg m.m. på Astradskolan. - Hans-Jörgen Holmberg

4 Upprätta en cykelstrategi. Svar på motion. - Sonja Edén

5 Prioritera i rätt ordning. Svar på motion. - Sonja Edén

6 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Svar på motion. - Ann-Louise Englund

7 Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59). - Magnus Johansson

8 Yttrande över remiss om sågverket i Lidhult. - Alf Carlsson

9 Ansökan om förlängt tillstånd för gjuteriverksamheten på Aspebacken, Ljungby kommun. - Alf Carlsson

10 Revidering av taxa för tillsyn på lantbruk enligt miljöbalken. - Anna Andersson

Information

11 Ljungby Business Arena. - Jan Melkersson

12 Kommunstyrelsen informerar.

13 Regionförbundet Södra Småland.

Uppföljning

15 LUPP-gruppens förslag till vidare arbete med resultatet av LUPPen. - Malin Söderberg, Thea Clausen, Amin Vahedi, Martin Kristensen

16 Intern kontroll av rättelser i Löne/PA systemet. - Magnus Johansson

Delegationsärenden och anmälningsärenden

17 Redovisning av delegationsbeslut.

§1 Revidering av bilaga till Ljungby kommuns arvodesreglemente

KS2011/0614  024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra texten i bilagan till arvodesreglementet till följande:

Löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Revidering av lönen beräknas enligt snittet av kommunens totala procentuella löneutfall. De nya arvodena gäller från 1 april. Retroaktiv lön betalas ut på månadslönen så fort löneöversynen för kommunens anställda är avstämd och det totala utfallet är framräknat.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 28 november 2011 att ordalydelsen i bilagan till Ljungby kommuns arvodesreglemente behöver justeras för att stämma överens med det sätt som bilagan tillämpats de senaste åren. I bilagan står att ”löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Justering av löner inför kommande år beräknas enligt kommunens totala löneutfall för föregående år.”

Kommunledningskontoret skriver att hanteringen under alla år varit följande: kommunalrådslönerna följer samma tidplan för löneöversyn som för alla andra medarbetare, det vill säga att ny lön gäller från första april. Om villkoren för löneöversynen inte är klara till första april utbetalas ny lön retroaktivt från detta datum.

Kommunledningskontoret föreslår att följande formulering ersätter den nuvarande i bilagan till arvodesreglementet: Löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Revidering av lönen beräknas enligt snittet av kommunens totala procentuella löneutfall. De nya arvodena gäller från 1 april. Retroaktiv lön betalas ut på månadslönen så fort löneöversynen för kommunens anställda är avstämd och det totala utfallet är framräknat.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 5 december 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om ny skrivning i bilagan till arvodesreglementet enligt följande:

Löneöversyn för kommunalråden sker enligt kommunens riktlinjer och anvisningar. Revidering av lönen beräknas enligt snittet av kommunens totala procentuella löneutfall. De nya arvodena gäller från 1 april. Retroaktiv lön betalas ut på månadslönen så fort löneöversynen för kommunens anställda är avstämd och det totala utfallet är framräknat.

§2 Om- och tillbyggnad av elevtorg, entré, entrétorg med mera, Astradskolan

KS2011/0627  291

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utföra anbudsinfordran för en delad entreprenad av byggnads-, el-, rör- och ventilationsarbeten enligt presenterat anbudsunderlag.

Ärendet

Tekniska kontoret skriver den 29 november 2011 att tekniska kontoret fått i uppdrag att fräscha upp Astradskolan genom om- och tillbyggnad av elevtorg, entré, entrétorg, toaletter med mera.

Anbudsinfordran avses att utföras för delad entreprenad av byggnads-, el- , rör- och ventilationsarbeten. Entreprenaderna sammanförs till en generalentreprenad.

Utvärdering av anbud avses utföras enligt följande viktning:

1. Pris 90%

2. Miljö- och kvalitetsarbete 10%

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 december 2011 att kommunstyrelsen beslutar att utföra anbudsinfordran för en delad entreprenad av byggnads-, el-, rör- och ventilationsarbeten.

§3 Upprätta en cykelstrategi

KS2011/0406  312

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och beslutar att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) yrkar i en motion daterad den 1 augusti 2011 att det upprättas en cykelstrategi för Ljungby kommun. Enligt motionen har ordföranden för Cykelfrämjandet påpekat att Ljungby kommun saknar cykelstrategi och erbjuder att Cykelfrämjandet granskar Ljungby kommun. Utifrån granskningen ska en cykelstrategi upprättas.

I motionen skriver Wiréhn att en cykelstrategi kan vara ett bra sätt att uppnå målen i planen för hållbar utveckling, bland annat att öka Ljungbybornas fysiska aktivitet. Cykelstrategin föreslås planeras för hela kommunen.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 november 2011 att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen:

”Nämnden är positiv till att en cykelstrategi tas fram. En strategi leder till att cykelnätet optimeras redan under planeringsstadiet och får därmed ett effektivare utnyttjande efter byggnation. Detta i sin tur underlättar för cykelpendling som främjar miljön och minskar utsläpp från fordonstrafik som till exempel växthusgaser, partiklar och metaller.

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret och miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en cykelstrategi.

Tekniska kontoret skriver den 7 november 2011 en cykelstrategi för kommunen innebär arbete med att ta fram styrande dokumentation kring varför och var cykelvägar ska byggas ut och underhållas. Tekniska kontoret förslår att följande ämnen behandlas:

· Säkra cykelvägar till och från skolor.

· Cykling till och från arbetsplatser.

· Utbyggnad av cykelvägar som leder till leder till mindre biltrafik i centrum.

· Utbyggnad av turistleder.

· Upplysta cykelvägar ur ett trygghetsperspektiv med mera.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 december 2011 kommunstyrelsen att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att det ska tillsättas en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun och därmed anses motionen bifallen.

§4 Prioritera i rätt ordning

KS2011/0500  101

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att prioriteringsordningen som är beslutad ska följas. Det vill säga att genomförandet av centrumplanen ska fortgå som planerat. Därmed föreslås fullmäktige avslå motionen.

Ärendet

I en motion daterad den 26 september 2011 föreslår Kommunens Bästa att utbyggnaden av Västergatan i Lagan ges högsta prioritet och att ett verkställande kan på börjas redan i år. Med tanke på kommunens för tillfället ansträngda ekonomi föreslås samtidigt att genomförandet av Centrumplanens första etapp skjuts fram till dess att utbyggnaden av Västergatan är avklarad.

Tekniska kontoret informerar den 7 november 2011 om att sträckningen för Västergatan i Lagan ligger inom ett vattenskyddsområde för reservvattentäkten i Lagan. Av den anledningen krävs särskilt grundvattenskydd för att förhindra att föroreningar tränger ned till grundvattnet. Den totala kostnaden för att bygga ut Västergatan hamnar därmed på ca 20 miljoner kronor, exklusive kostnader för planläggning och arkeologisk utredning.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 april 2011 om investeringsbudgeten för 2012 enligt följande: ”Projekten utbyggnad av Västergatan i Lagan och cirkulationsplats Västergatan i Lagan har tagits bort i väntan på utredning.”

Tekniska kontoret skriver vidare den 7 november 2011 att enligt plan kommer centrumplanens första och andra etapp att genomföras i ett svep och frågor som rör investeringsbudget bör behandlas i budgetberedningen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 december 2011 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att prioriteringsordningen som är lagd följs, dvs. att genomförande av centrumplanen fortgår som planerat och därmed anses motionen avslagen.

§5 Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Ks2011/0472  050

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Tryggve Svensson yrkar i en motion den 13 september 2011 att Ljungby kommun skriver in i sitt upphandlingsreglemente att krav relaterade till arbetsmiljö ska ställas i enlighet med svenska kollektivavtal.

Kommunledningskontoret har utrett förslaget och skriver den 22 november 2011 att riksdagen har behandlat fem motioner rörande krav på kollektivavtal vid upphandling. Riksdagen beslutade att avslå alla motioner utom en. De motioner som avslagits är formulerade så att det generellt skulle vara möjligt att ställa krav på kollektivavtal. Den motion som riksdagen röstade ja till innebär att det är möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal.

Kommunens möjlighet att ställa krav relaterade till arbetsmiljö behandlas i den policy för upphandling som gäller fr.o.m. 2011-12-01. Enligt denna ska kommunen ”i proportionerlig omfattning ställa krav på att anlitade leverantörer levererar varor som framställts under arbetsförhållanden som är förenliga med gällande arbetsrätt och arbetsmiljörätt, inklusive ILO:s grundläggande konventioner och FN:s barnkonvention.”

När sociala och etiska krav ställs i upphandling skall det ske med beaktande av gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommunen ska själv eller genom ombud kontrollera att ställda krav efterlevs av leverantören.

Att ställa vissa krav i enlighet med kollektivavtal är möjligt så länge kraven står i överensstämmelse med gällande upphandlingslagstiftning, vilket bland annat innebär att kraven ska vara proportionerliga i förhållande till det som upphandlas.

Nuvarande lydelse ger utrymme för att inför varje upphandling noga pröva vilka krav relaterade till arbetsmiljö som bedöms nödvändiga. Några ändringar utöver de som redan gjorts i kommunens policy för upphandling anses därför inte nödvändiga.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå Tryggve Svenssons motion.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 6 december 2011 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå Tryggve Svenssons motion.

Yrkanden

Conny Simonsson (S), Anne Karlsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Stefan Fredriksson (S) yrkar bifall till motionen.

Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) yrkar avslag på motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) med flera yrkande om bifall till motionen mot Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

§6 Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)

Ks2011/0532  040

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ställer sig bakom Sydsams remissvar och avstyrker den statliga stabiliseringsfonden eftersom det ses som en statlig angelägenhet. Däremot ställer sig Ljungby kommun positiv till en kommunal resultatutjämningsfond, dock med ett betydligt enklare regelverk.

Ärendet

Samtliga kommuner har fått möjlighet att lämna remissvar till Finansdepartementet gällande den statliga utredningen Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet. Syftet med utredningen är att komma med förslag till förbättringar av förutsättningarna för kommuner och landsting att möta starka nedgångar och kriser i samhällsekonomin utan att panikbromsa.

Utredningens förslag är i sammanfattning att

· En möjlighet skapas för enskilda kommuner och landsting att bygga upp en lokal resultatutjämningsreserv som kan tas i anspråk för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Reserven får tillföras medel när resultatet och den ekonomiska ställningen uppfyller vissa krav. Resultatredovisningen i årsredovisningen förtydligas.

· En kommunstabiliseringsfond bildas. Kommuner och landsting ska kunna få bidrag från fonden när den nominella tillväxten av det kommunala skatteunderlaget understiger en garanterad nivå på 2,2 procent. Fonden finansieras genom att kommuner och landsting betalar in en årlig stabiliseringsavgift på 0,15 procent av det kommunala skatteunderlaget.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 6 december 2011 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun ställer sig bakom Sydsams remissvar (Kommunförbundet Skåne). Man avstyrker den statliga stabiliseringsfonden eftersom det ses som en statlig angelägenhet. Däremot ställer man sig positiv till en kommunal resultatutjämningsfond, dock med ett betydligt enklare regelverk.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§7 Grundvattenförorening vid före detta Lidhults sågverk

KS2011/0626  340

Yttrande till länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och byggnämndens yttrande som sitt eget och lämnar följande yttrande till länsstyrelsen:

· Nämnden bedömer att det är rimligt att stanna vid ett åtgärdsmål på 100 µg/l och en ungefärlig saneringskostnad på 20 miljoner kronor.

· Åtgärdsmålet 100 µg/l innebär att det inte finns någon risk för människan i hälsosynpunkt. Inte heller finns det någon risk för påverkan på den kommunala vattentäkten.

· Eftersom en spridning i lös fas inte kan uteslutas måste åtgärderna påbörjas snarast, för att minimera riskerna.

· Saneringen ska prioriteras från länsstyrelsen, så att pengar ges från Naturvårdsverket.

· Enskilda vattentäkter inom skyddsområdet som används till dricksvatten bör anslutas till kommunalt vatten.

Ärendet

Ljungby kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över åtgärdsutredningen, inklusive det föreslagna åtgärdsmålet för klorofenoler i grundvatten vid före detta Lidhults sågverk i Ljungby kommun.

Under minst 30 års tid har virke impregnerats med pentaklorfenol vid sågverket i Lidhult. På platsen där detta har skett finns idag kontorsbyggnader för Cargotec AB. Området ligger i Lidhults tätort med omgivande bebyggelse och samhällsservice.

Utredningar om föroreningens utbredning har gjorts och visar att föroreningen i grundvattnet har större utbredning än vad som visats i tidigare undersökningar. Föroreningarna ska nu saneras och målet är att grundvattnet i jord ska kunna användas för andra ändamål än som dricksvatten.

I Lidhult finns idag en kommunal vattentäkt. Det bedöms som osannolikt att föroreningen kan nå fram till denna. Vattentäkten utgör ett primärt skyddsobjekt i Lidhult.

Beredning

Miljö- och byggnämnden lämnar följande yttrande den 14 december 2011:

· Nämnden bedömer att det är rimligt att stanna vid ett åtgärdsmål på 100 µg/l och en ungefärlig saneringskostnad på 20 miljoner kronor.

· Åtgärdsmålet 100 µg/l innebär att det inte finns någon risk för människan i hälsosynpunkt. Inte heller finns det någon risk för påverkan på den kommunala vattentäkten.

· Eftersom en spridning i lös fas inte kan uteslutas måste åtgärderna påbörjas snarast, för att minimera riskerna.

· Saneringen ska prioriteras från länsstyrelsen, så att pengar ges från Naturvårdsverket.

· Enskilda vattentäkter inom skyddsområdet som används till dricksvatten bör anslutas till kommunalt vatten.

§8 Ansökan om förlängt tillstång för gjuteriverksamhet på Aspebacken, Ljungby kommun

KS2011/0594  427

Yttrande till länsstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta miljö- och byggnämndens yttrande som sitt eget och lämna följande yttrande till länsstyrelsen:

Kommunstyrelsen anser att en tidsbegränsad förlängning av tillståndet är möjlig. Detta under förutsättning att bolaget aktivt fortsätter arbetet med att minimera störningar för de som vistas, bor och arbetar i direkt närhet av verksamheten. Bolaget bör redovisa att de arbetar för en alternativ lokalisering.

Ett definitivt slutdatum bör tydligt framgå av tillståndet. Villkoren måste utformas så att hänsyn tas till den känsliga miljö som nuvarande placering utgör. Tillståndet bör ange att de anvisade transportvägarna enligt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2002 § 79 är bindande främst för transport av farligt gods.

Ärendet

Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelar den 8 november 2011 att KeyCast Ljungby AB ansöker om förlängt tillstång till och med år 2022 enligt 9 kap miljöbalken för befintlig verksamhet. Verksamheten finns i kvarteret Aspebacken i Ljungby kommun. Bolager yrkar på ett tillstånd för en tillverkning av 3500 ton färdigställt stålgjuterigods per år till och med år 2022.

Beredning

Miljö- och byggnämnden påpekade redan år 1996 i ett yttrande att verksamhetens nuvarande lokalisering inte är lämplig ur miljösynpunkt

Miljö- och byggnämnden beslutar den 14 december 2011 att lämna följande yttrande:

Nämnden anser att en tidsbegränsad förlängning av tillståndet är möjlig. Detta under förutsättning att bolaget aktivt fortsätter arbetet med att minimera störningar för de som vistas, bor och arbetar i direkt närhet av verksamheten. Bolaget bör redovisa att de arbetar för en alternativ lokalisering.

Ett definitivt slutdatum bör tydligt framgå av tillståndet. Villkoren måste utformas så att hänsyn tas till den känsliga miljö som nuvarande placering utgör. Tillståndet bör ange att de anvisade transportvägarna enligt beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 2002 § 79 är bindande främst för

transport av farligt gods.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att kommunstyrelsen avstyrker ansökan om förlängning av tillståndet.

Roland Johansson (ALT), Conny Simonsson (S), Krister Lundin (M) och Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom miljö- och byggnämndens yttrande och tar det som sitt eget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande om avslag mot Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande att ställa sig bakom miljö- och byggnämndens yttrande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande.

§9 Revidering av taxa för tillsyn på lantbruk enligt miljöbalken

KS2011/0628  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ändrar taxan för tillsyn enligt miljöbalken för de verksamheter med klassningskod 1.10, 1.11, 1.20-1, 1.20-2 och 1.2001 och att timtaxa tillämpas vid tillsynen för dessa verksamheter.

Ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2009, § 20.

En representant från LRF i Ljungby har i ett brev daterat den 14 oktober 2011 framfört synpunkter på tillsynsavgiften för miljötillsyn på lantbruken. Bland annat framförs förslag på att tillsynsavgiften ändras till timtaxa istället för en årlig avgift. LRF menar att timtaxa premierar de lantbrukare som har god ordning och därmed har möjlighet att påverka tidsåtgången för besöken.

Timtaxan är idag 700 kronor per hel timme handläggningstid.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 23 november 2011 att kommunfullmäktige ändrar taxan för tillsyn enligt miljöbalken för de verksamheter med klassningskod 1.10, 1.11, 1.20-1, 1.20-2 och 1.2001 och att timtaxa tillämpas vid tillsynen för dessa verksamheter.

§10 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Ljungby Business Arena.

Tillväxtverket har tilldelat projektet Business UnUsual 1,9 mkr. Syftet med projektet är att samla och stärka näringslivet som utvecklingsaktör i Ljungby kommun och i det regionala tillväxtarbetet. Rekrytering av projektledare pågår.

2. Kommunstyrelsen informerar.

3. Regionförbundet Södra Småland.

4. Nytt om näringsliv.

§11 Uppföljning

Beslut

1. a. Kommunstyrelsen ger förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag till hur kommunen kan öka tryggheten och den allmänna hälsan för ungdomar i Ljungby kommun.

b. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta vidare med arbetsgruppens förslag som handlar om framtiden för ungdomar i Ljungby.

c. Arbetsgruppen får i uppdrag att besöka socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att presentera analysen av LUPP-resultatet och förslagen till områden som kommunen bör arbeta vidare med.

d. Regelbunden återkoppling ska ske till kommunstyrelsen, med början i mars 2012.

e. Arbetsgruppen ska utökas med Lars Solling (FP).

2. Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. LUPP-gruppens förslag till vidare arbete.

Ksau beslutade den 9 augusti 2011 att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av ungdomar från ungdomsrådet, tjänstemän och politiker från kommunstyrelsen, för att analysera LUPP-resultatet och lämna förslag till hur kommunen kan arbeta vidare inom de olika områdena.

Representanterna från ungdomsrådet presenterar under dagens sammanträde resultatet av arbetsgruppens analys. Fokus bör läggas på följande tre områden: trygghet, hälsa och framtid.

2. Intern kontroll av rättelser i löne-/PA-systemet.

En intern kontroll gjordes hösten 2010 av rättelser i löne- och PA-systemet och redovisades i februari 2011. Med anledning av resultatet fick kommunledningskontoret i uppdrag att titta på de problem som är belysta i rapporten. Detta återrapporteras under dagens sammanträde.

Ekonomichefen redovisar de åtgärder som har vidtagits.

.

§12 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelningsbeslut, anställning, flaggning och attestuppdrag som fattats av kommunledningskontoret under november 2011.

2. Personalutskottets protokoll 2011-12-05, §§

3. Arbetsutskottets protokoll 2011-12-06, §§

4. Tekniska utskottets protokoll 2011-12-12, §§

§13 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län har utifrån nationella och regionala underlag tagit fram rapporten Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0 – en kartläggning av klimateffekter, hot och möjligheter. Rapporten beskriver klimatförändringarna för Kronobergs län på kort och lång sikt. Rapporten redovisar även vilka lagar som styr arbetet kring klimatanpassning och vilka aktörer som ansvarar för olika delar av arbetet.

2. Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar den 6 december 2011 att ge tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken till Stensbergs Bergtäkt AB att på fastigheten Ljungby 7:63, 13:1 och Berghem 5:15 i Ljungby kommun bedriva berg- och moräntäkt samt återvinning av material för anläggningsändamål.

3. Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar den 29 november 2011 om vattenverksamhet på fastigheterna Bolmstad 2:8 och Bolmstad S:1 i Ljungby kommun. Beslutet gäller en ansökan om att anlägga en pir samt ta bort sten i sjön på de två fastigheterna.

4. Personliga ombud i Jönköping, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län skriver till kommunstyrelsen den 7 december 2011 om det uppdrag gode män och förvaltare har. De personliga ombuden anser att arvodena för god mansuppdrag ska höjas och bättre stöd och handledning ska ges. Man föreslår även att kommunerna skulle kunna ha anställda gode män/förvaltare.

5. Socialnämndens beslut § 136 2011 om remissvar angående kommunaliserad hemsjukvård, SOU 2011:55.

6. Sveriges Kommuner och Landsting meddelar beslut fattat den 16 december 2011; överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och landsting om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012.

7. Ljungbybostäder AB sammanträdesprotokoll 2011-11-24, §§ 98-107.

8. Ljungby Energi AB sammanträdesprotokoll 2011-11-30, §§ 29-34.

9. Ljungby Energinät AB sammanträdesprotokoll 2011-11-30, §§ 19-20.

10. Ljungby Energi AB sammanträdesprotokoll 2011-12-19, §§ 35-39.

11. Ljungby Energinät AB sammanträdesprotokoll 2011-12-19, §§ 21-24.

12. VoB protokoll 2011-10-31, §§ 20-29.