Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-02-14

Sammanträde 2012-02-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Kerstin Wiréhn.

Beslutsärenden

2 Utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen. - Marie Elm-Ågren

3 Förlängning av tjänst i projekt Företagsamma Bolmenbygden. - Eva Simonsson

4 Revidering av placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser. - Magnus Johansson

5 Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2011. - Magnus Johansson, Peter Wiman, Anna Hesselstedt, Jan Melkersson

6 Ansökan om bidrag från Bolmsö Bygdegårdsförening. - Magnus Johansson

7 Entledigande av ledamöter och ersättare i Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB. - Roland Eiman

8 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB. - Roland Eiman

9 Fråga ungdomarna om det finns intresse för ett allaktivitetshus. Svar på motion. - Roland Eiman

10 Kulturhus i centrum. Svar på medborgarförslag. - Roland Eiman

11 Dela ut reflexer till alla kommuninvånare. Svar på medborgarförslag. - Eva-Marie Norén-Holgersson

12 Arrangera ett seminarium för klimatet och miljön. Svar på motion. - Eva-Marie Norén-Holgersson

13 Revidering av tjänstgöringsordning för ersättare. - Eva-Marie Norén-Holgersson

14 Revidering av beslut om röstlokaler för folkomröstningen. - Eva-Marie Norén-Holgersson

Information

15 Näringslivsavdelningens arbete med uppdraget som EU-samordnare. - Anette Olsson, Jan Melkersson

16 Handlingsplan för näringslivsavdelningen 2012. - Jan Melkersson

17 Fortsatt samarbetsavtal för gemensam konsumentrådgivning. - Katarina Koch, Maria Johansson

18 Kommunstyrelsen informerar.

19 Regionförbundet Södra Småland.

Uppföljning

21 Uppföljning av den kommunala krisberedskapen år 2011. - Stefan Lehr

22 Återkoppling till vuxenutbildningsinsatser i förhållande till näringslivets behov. - Ulf Engqvist

23 Kommunens alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram. - Malin Söderberg

Delegationsärenden och anmälningsärenden

24 Redovisning av delegationsbeslut.

§14 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om avtal med Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB ska behandlas som beslutsärende under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet om avtal med Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB kan behandlas som beslutsärende under dagens sammanträde.

§15 Utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen

KS2011/0665  750

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att de medel, 975000 kr, som är avsatta för familjecentral istället får användas för en tjänst inom barn- och ungdoms-sektionen för att arbeta med barnavårdsutredningar och en tjänst inom individ- och familjeomsorgen för att arbeta förebyggande med barn och familjer. Beslutet gäller enbart under 2012.

Kommunstyrelsen beslutar också att en familjecentral ska startas senast den 1 januari 2013. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i augusti 2011 om hur långt arbetet har kommit i processen.

Ärendet

Socialförvaltningen skriver den 5 december 2011 att antalet anmälningar som leder till barnavårdsutredningar ökat kraftig under hösten 2011. För att klara av den ökade arbetsbelastningen på barn- och ungdomssektionen med att utreda inkomna anmälningar kommer en socialsekreterare snarast att rekryteras.

Även individ- och familjeomsorgsavdelningen behöver förstärkas med en socialsekreterare på heltid. Syftet med denna tjänst är att stärka föräldrar i deras föräldraroll i nära samarbete med personal på landstingets vårdcentraler, barnavårdcentraler och mödravårdcentral.

Genom dessa två tjänster är ambitionen att socialförvaltningen ska hinna med att skyndsamt, noggrant och rättssäkert utreda alla de anmälningar som strömmat in sedan oktober.

Beredning

Socialnämnden beslutar den 7 december 2011 att översända förvaltningens skrivelse om utökat antal tjänster inom individ- och familjeomsorgen till kommunstyrelsen med begäran om att få disponera de medel som finns avsatta för familjecentral för dessa två tjänster.

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att de medel, 975000 kr, som är avsatta för familjecentral istället får användas för en tjänst inom barn- och ungdomssektionen för att arbeta med barnavårdsutredningar och en tjänst inom individ- och familjeomsorgen för att arbeta förebyggande med barn och familjer. Beslutet gäller enbart under 2012.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Carina Bengtsson (C) yrkar att en familjecentral ska startas senast den 1 januari 2013. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i augusti 2011 om hur långt arbetet har kommit.

§16 Förlängning av tjänst i projekt Företagsamma Bolmenbygden

KS2012/0014  156

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar 100000 kronor till projektledarens lön. Finansiering sker via avsatta medel till medfinansiering av olika slags EU-projekt.

Ärendet

Projekt Företagsamma Bolmenbygden – destinationsutveckling är ett EU-projekt som löper fram till juni 2012. lönen för projektledaren upphörde i december 2011. Kommunledningskontoret skriver den 13 januari 2012 att kommunalråden från Hylte, Gislaved, Värnamo och Ljungby beslutade i juni 2011 att kommunerna ska dela på kostnaden för projektledarens lön under perioden december 2011 till oktober 2012. Kostnaden för varje kommun blir då 120000 kronor. Projektledaren kommer under denna period att arbeta med att färdigställa och uppdatera den gemensamma webbplatsen www.sjoriket.se .

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen beviljar 100000 kronor till projektledarens lön. Pengar föreslås tas från avsatta medel till medfinansiering av olika slags EU-projekt.

§17 Placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser

KS2012/0010  046

Revidering

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsfonder.

Ärendet

Ljungby kommun förvaltar cirka 30 mkr i stiftelsemedel, större delen avser Dahlins fond. Förvaltningen sköts idag av Swedbank Robur, avtalet löper ut i maj 2012. Inför kommande upphandling av förvaltare har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av gällande placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsstiftelser. Förslaget till policy är till stora delar lika med den policy som gäller förvaltning av pensionsmedel.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till placeringspolicy för Ljungby kommuns donationsfonder.

§18 Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2011

KS2012/0062  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningskontorets verksamhetsberättelse för år 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.

§19 Ansökan om bidrag från Bolmsö bygdegårdsförening

KS2011/0651  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för att få ta del av föreningens ekonomi, eventuella möjligheter att minska projektets omfattning och se över andra finansieringsmöjligheter.

Ärendet

Bolmsö Bygdegårdsförening ansöker den 12 december 2011 om medfinansiering för utbyggnad av Bolmsö bygdegård. Bland annat vill föreningen ordna en arkivlokal åt Bolmsö Hembygdsförening, en skyttehall åt Bolmsö Skytteförening, utrymme för rekvisita åt Bolmens Kulturförening och energiåtgärder för ett bättre energisystem.

Bolmsö Bygdegårdsförening söker finansiering genom Boverket. En förutsättning för att Boverket ska ge bidrag är att Ljungby kommun medverkar i finansieringen av projektet med 30 % av projektkostnaden. Den totala kostnadsbilden för projektet är 3325625 kr. Den kostnad som Ljungby kommun då skulle medfinansiera är 997688 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 25 januari 2012 och ställer sig positiva till upprustning och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård. Nämnden överlåter ärendet till kommunstyrelsen, då de inte har några egna medel till projektet i 2012 års budget.

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande den 6 februari 2012 att en möjlig finansiering är kommunledningsförvaltningens balanserade överskott. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan om medfinansiering av utbyggnad av Bolmsö bygdegård under förutsättning att Boverket finansierar sin del av projektet. Finansiering föreslås ske från kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade medel 2012.

Bolmsö Bygdegårdsförening ansöker dessutom om kommunal borgen för hela projektbeloppet 3326 tkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om kommunal borgen behandlas efter att Boverket har behandlat ansökan.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Krister Lundin (M), med bifall av Roland Johansson (ALT), Jessica Lyckvall (M), Nils-Erik Wetter (KD), Per-Olof Johansson (MP), Conny Simonsson (S), Tomas Johansson (MP) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras för att få ta del av föreningens ekonomi, eventuella möjligheter att minska projektets omfattning och se över andra finansieringsmöjligheter. Ärendet kan eventuellt tas med i budgetberedningen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.

§20 Entledigande av ledamöter och ersättare i Ljungby Energi AB

Ks2012/0053  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att entlediga ledamöterna Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, med omedelbar verkan.

Kommunstyrelsen beslutar också att be valberedningen lämna förslag till nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2012.

Kommunstyrelsen beslutar också att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att utse nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Ärendet

Ordföranden tar under sammanträdet upp frågan om bristande förtroende för styrelsen i Ljungby Energi AB med anledning av den situation som uppstått under processen inför och efter kommunfullmäktiges antagande av bolagsordning och nya ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att entlediga samtliga ledamöter och samtliga ersättare i Ljungby Energi AB:s styrelse med omedelbar verkan.

Yrkande

Carina Bengtsson (C), med bifall av Jessica Lyckvall (M) och Per-Olof Johansson (MP), yrkar att:

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att entlediga ledamöterna Christer Henriksson (KD), Anders Bondeson (M) och Nils-Rune Johansson (C) och ersättare Josef Tingbratt (KD) från styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB,

kommunstyrelsen beslutar att be valberedningen lämna föreslag till nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB, inför kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2012,

kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att utse nya ledamöter och ersättare till styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB.

Nils-Erik Wetter (KD), med bifall av Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT), yrkar att styrelsen för Ljungby Energi AB och Ljungby Energinät AB ska sitta kvar.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) med flera yrkande att bland annat entlediga styrelseledamöter och ersättare mot Nils-Erik Wetters (KD) med flera yrkande att låta styrelseledamöterna och ersättarna sitta kvar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till Carina Bengtssons (C) med flera yrkande och nej-röst för bifall till Nils-Erik Wetters (KD) med flera yrkande. Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande.

§21 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB

Ks2012/0011  140

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att göra ett tillägg i gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag ”Bilaga 4 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB”.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på ett förtydligande av hur Ljungby Holding AB ska använda de årliga koncernbidragen från dotterbolagen, inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

Ärendet

Kommunstyrelsen uppdrog den 29 november 2011 åt kommunlednings-förvaltningen att ta fram ett förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB inklusive ekonomiska krav för bolaget.

Kommunfullmäktige antog den 13 december 2011 gemensamt ägardirektiv för kommunens aktiebolag och särskilt ägardirektiv för Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Dessa dotterbolag hade sedan tidigare särskilda ägardirektiv, dock utan ekonomiska krav. För Ljungby Holding AB har tidigare inte funnits något särskilt ägardirektiv och det har inte heller funnits några ekonomiska krav i de generella ägardirektiven.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB, daterat den 11 januari 2012. Detta är utformat som en bilaga till det gemensamma ägardirektivet för kommunens samtliga aktiebolag.

De ekonomiska krav som ställs i ägardirektivet är att soliditeten i Ljungby Holding AB ska uppgå till minst 5 %, med ett långsiktigt mål att nå 15 %. Årliga koncernbidrag från dotterbolagen ska först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding ABs lån och därefter i huvudsak amorteringar på dessa lån. Ljungby Holding AB ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling av verksamheten i koncernens dotterbolag utan ägartillskott.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att göra ett tillägg i gällande ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag i enlighet med kommunledningskontorets förslag ”Bilaga 4 Särskilt ägardirektiv för Ljungby Holding AB”.

§22 Dörarp

Ks2007/0504  427

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande fullmakt att teckna avtal med Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB för 1,8 mkr.

Ärendet

Marken vid före detta metallytbehandlingsindustrin i Dörarp är förorenad och behöver saneras. Länsstyrelsen beviljade den 25 september 2008 bidrag till Ljungby kommun för att genomföra förberedelser inför marksaneringen. Bland annat måste byggnaderna på Dörarp 5:78 rivas.

Byggnaderna ägs av IHD Industrihotell AB. Förhandlingar om övertagande av aktierna i IHD Industrihotell AB har förts mellan Ljungby kommun och IHD Industrihotell AB sedan 2009. Flera förslag till avtal har tagits fram, men parterna har inte kommit överens.

Kommunfullmäktige beslutar den 26 april 2011 att ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Dörarp 5:78.

Den 13 februari 2012 överlämnar tekniska förvaltningen ett förslag till avtal mellan Ljungby kommun och Ljungby Halkbana AB avseende förvärv av aktierna i IHD Industrihotell AB för 1,8 mkr.

Tekniska förvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse att kommunen får 90 % i statsbidrag, enligt beslut av Länsstyrelsen, för att genomföra förvärvet. Resterande medel tas inom tekniska förvaltningens driftbudget för 2012.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Per-Olof Johansson (MP) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.

§23 Fråga ungdomarna om det finns intresse för ett allaktivitetshus

KS2011/0642  810

Svar på motion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen där Alternativet kräver att kommunen genomför en enkätundersökning bland elever för att undersöka intresset för ett allaktivitetshus.

Ärendet

Maida Dzanic har för Alternativet den 9 december 2011 lämnat in en motion där hon kräver att kommunen genomför en enkätundersökning med elever i årskurs 7 för att ta reda på om det finns intresse för ett ”allaktivitetshus”.

Motionen har ungefär samma innehåll som en motion som lämnades in i november 2009 (samlingslokaler för ungdomar i åldern 15-20 år). Denna motion avslogs av kommunfullmäktige och kultur- och fritidsförvaltningen fick i uppdrag att göra en inventering av vad som finns att göra för ungdomar idag och därefter göra en informationssatsning till målgruppen.

En arbetsgrupp arbetade med motionen från 2009 och deras slutsats var i september 2011 följande:

Arbetsgruppens bedömning är att Ljungby kommun är för liten för en renodlad samlingslokal för unga i den åldersgruppen.

Beredning

Arbetsutskotett föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen där Alternativet kräver att kommunen genomför en enkätundersökning bland elever för att undersöka intresset för ett allaktivitetshus.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§24 Kulturhus i centrum

KS2009/0550  860

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens yttrande som svar på medborgarförslaget:

”Kultur- och fritidsnämnden ser nyttan i att ha ett centralt placerat hus som både kan rymma föreställningar av det större slaget samt aktiviteter som kräver mindre plats.

Ett hus med den kapaciteten skulle kontinuerligt kunna rymma kulturaktiviteter, både arrangemang i kommunal regi samt i regi av kommunens kullturföreningar. Kulturhuset skulle kunna utgöra ett komplement till andra kulturinstitutioner i Ljungby stad.

I medborgarförslaget nämns teaterbiografen Grand som ett möjligt kulturhus. Grand, som numera ägs av Ljungby kommun, har potential att hysa denna bredd av aktiviteter. Byggnaden är i behov av en del underhållsarbete, men kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta för att Grand i framtiden ska bli en plats dit såväl yngre som äldre kommuninvånare är välkomna för att ta del av kulturyttringar av alla de slag.”

Ärendet

En medborgare föreslår den 12 november 2009 att ett kulturhus skapas i Ljungby centrum. Kulturhuset skulle bli en plats för en mängd aktiviteter där människor i olika åldrar ska kunna mötas. Enligt förslaget skulle lämpliga lokaler kunna vara Grand eller Hammarskolan.

Beredning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar den 19 maj 2010 att lämna följande yttrande på medborgarförslaget:

Kultur- och fritidsnämnden ser nyttan i att ha ett centralt placerat hus som både kan rymma föreställningar av det större slaget samt aktiviteter som kräver mindre plats.

Ett hus med den kapaciteten skulle kontinuerligt kunna rymma kulturaktiviteter, både arrangemang i kommunal regi samt i regi av kommunens kulturföreningar. Kulturhuset skulle kunna utgöra ett komplement till andra kulturinstitutioner i Ljungby stad.

I medborgarförslaget nämns teaterbiografen Grand som ett möjligt kulturhus. Grand, som numera ägs av Ljungby kommun, har potential att hysa denna bredd av aktiviteter. Byggnaden är i behov av en del underhållsarbete, men kultur- och fritidsnämnden kommer att arbeta för att Grand i framtiden ska bli en plats dit såväl yngre som äldre kommuninvånare är välkomna för att ta del av kulturyttringar av alla de slag.

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att anta kultur- och fritidsförvaltningens yttrande som svar på medborgarförslaget:

Yrkanden

Nils-Erik Wetter (KD) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§25 Dela ut reflexer till alla kommuninvånare

KS2011/0597  100

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och beslutar att fler reflexer ska köpas in, inom befintlig budget, och delas ut till kommuninvånarna på platser som ofta besöks.

Ärendet

En medborgare föreslår den 11 november 2012 att kommunen delar ut minst två reflexer till varje kommuninvånare varje år. Detta skulle ge invånarna en bra livförsäkring ute i trafiken och det är en fin gest av kommunen. Reflexerna tycker hon ska skickas hem per post eftersom en del personer annars skulle låta bli att hämta dem.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 4 januari 2012 att förslaget att dela ut reflexer är bra. Tidigare år har tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen köpt in mellan 1000 och 1500 reflexer per år. Dessa har delats ut på olika ställen i kommunen och genom organisationer.

Att skicka reflexerna hem till varje medborgare är kostsamt enligt kommunledningsförvaltningens beräkningar, För att slippa den extra kostnaden för porto föreslår kommunledningsförvaltningen i sin skrivelse att tekniska kontoret och kommunledningskontoret köper in ett par tusen reflexer och placerar dessa på platser som ofta besöks, till exempel Sunnerbohallen och matvaruaffärer.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget så att fler reflexer köps in och delas ut till kommuninvånarna på platser som ofta besöks.

Finansiering föreslås ske inom befintlig budget.

§26 Arrangera ett seminarium för klimatet och miljön

KS2011/0414  400

Svar på motion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt förslag från miljö- och byggnämnden:

I och med att ansvaret för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012 är lagda på miljö- och byggnämnden kommer nämnden att strukturera upp arbetet och ta med förslaget om ett seminarium för klimatet och miljön i det fortsatta arbetet.

Ärendet

Tryggve Svensson har för vänsterpartiet lämnat in en motion om att Ljungby kommun behöver skaffa mer kunskap om miljö och klimat. Ljungby kommun hamnar enligt motionen på plats 265 av 288 när tidningen Miljöaktuellt rankar Sveriges kommuner. I motionen föreslår Tryggve Svensson att mer kunskap om miljö och klimat kan uppnås genom att arrangera ett seminarium om klimat och miljö. Författarna till boken ”Den stora förnekelsen”, Anders Wijkman och Johan Rockström skulle kunna anlitas av ljungby kommun för att hålla i ett seminarium och starta arbetet för ett bättre Ljungby.

Beredning

Miljö- och byggnämnden lämnar den 23 november 2011 följande yttrande till kommunstyrelsen:

”Vad det gäller rankningen i tidningen Miljöaktuellt är det beklagligt att inrapporteringen av den statistik inte är tillgodo uppfylld och därav ett missvisande resultat i tidningen.

I och med att ansvaret för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012 är lagda på miljö- och byggnämnden kommer nämnden att strukturera upp arbetet och ta med förslaget om ett seminarium för klimatet och miljön i det fortsatta arbetet.”

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen enligt förslag från miljö- och byggnämnden:

I och med att ansvaret för de miljöstrategiska frågorna från och med 2012 är lagda på miljö- och byggnämnden kommer nämnden att strukturera upp arbetet och ta med förslaget om ett seminarium för klimatet och miljön i det fortsatta arbetet.

Yrkande

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall av motionen mot arbetsutskottets förslag att fullmäktige anser motionen besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§27 Revidering av tjänstgöringsordning för ersättare

KS2012/0021  101

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera tjänstgöringsordningen för inkallande av ersättare när det gäller Vänsterpartiet, till följande:

Vänsterpartiet: Kommunens Bästa, Socialdemokraterna.

Ärendet

Vänsterpartiet har den 17 januari 2012 begärt att deras tjänstgöringsordning för ersättare revideras så att Kommunens Bästa står först på listan och Socialdemokraterna därefter.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 24 januari 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera tjänstgöringsordningen för inkallande av ersättare när det gäller Vänsterpartiet, till följande:

Vänsterpartiet: Kommunens Bästa, Socialdemokraterna.

§28 Revidering av beslut om röstlokaler och röstmottagare

Ks2011/0432  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar sitt beslut 2011-10-25 § 117 så att folkomröstning ska hållas i följande lokaler:

1. Röstlokal i distrikt Annelund: Matsalen på Kungshögsskolan (tidigare församlingshemmet vid Annelundskyrkan)

2. Röstlokal i distrikt Hammaren: Grand (tidigare Garvaren Nöje)

3. Röstlokal i distrikt Kånna: Församlingshemmet i Kånna (tidigare Kånnaskolan)

4. Röstmottagningsställe i distrikt Lidhult: Torpa Bystuga (tidigare förskolan i Torpa).

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade enligt valnämndens förslag den 25 oktober 2011 att samma röstlokaler och röstmottagningsställen som användes under valet år 2010 ska användas under folkomröstningen.

Under planeringen av genomförandet av folkomröstningen har det framkommit att andra lokaler är bättre anpassade att användas till folkomröstningen ur tillgänglighetssynpunkt eller att det nu finns lämpliga lokaler inom distriktet som ägs av Ljungby kommun.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutade den 24 januari 2012 att fullmäktige reviderar sitt beslut 2011-10-25 § 117 så att folkomröstning ska hållas i följande lokaler:

5. Röstlokal i distrikt Annelund: Matsalen på Kungshögsskolan (tidigare församlingshemmet vid Annelundskyrkan)

6. Röstlokal i distrikt Hammaren: Grand (tidigare Garvaren Nöje)

7. Röstlokal i distrikt Kånna: Församlingshemmet i Kånna (tidigare Kånnaskolan)

8. Röstmottagningsställe i distrikt Lidhult: Torpa Bystuga (tidigare förskolan i Torpa).

§29 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Näringslivsavdelningens arbete med uppdraget som EU-samordnare.

· En tjänsteman på varje förvaltning har utsetts för att arbeta tillsammans med EU-samordnaren för att bevaka EU-möjligheter och ansöka om EU-medel för projekt och utveckling av verksamheter inom Ljungby kommun. EU-samordnaren kommer att ge vägledning i ansökningsförfarandet till företag och organisationer i kommunen och att skriva projektansökningar åt verksamheter inom den kommunala organisationen.

2. Handlingsplan för näringslivsavdelningen 2012.

Näringslivsavdelningen presenterar sin handlingsplan för 2012 där de har fört fram tre strategiska inriktningar med syfte att nå de politiska målen att Ljungby ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor och en av de bästa kommunerna att leva och bo i. De tre inriktningarna är:

· Utbildning och kompetensförsörjning

· Främja entreprenörskap och nyetablering

· Attraktivitet

Under varje strategi och mål har näringslivsavdelningen ställt upp ett antal insatser och indikatorer som ska följas upp.

3. Fortsatt samarbetsavtal för gemensam konsumentrådgivning.

Konsumentrådgivarna informerar om sin verksamhet i Konsument Södra Småland som nu består av 11 kommuner. Statistiken visar att de områden som konsumenter har flest frågor om är boende, fordon och telefoni. Under 2012 kommer de att arbeta mer med media, besöka nämnder, bibliotek och ge föreläsningar. Under årets nationella konferens för konsumentrådgivare i Gävle ska Ljungbys konsumentrådgivare berätta om sin verksamhet. De jobbar också med Fairtrade City i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

I december 2013 går det nuvarande samarbetsavtalet ut i Konsument Södra Småland.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Regionförbundet Södra Småland.

6. Nytt om näringsliv.

§30 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Uppföljning av den kommunala krisberedskapen år 2011.

Säkerhetssamordnaren informerar om den uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen genomför. Bland annat tittar de på kommuners risk- och säkerhetsanalyser och planer för extraordinära händelser. Samordnaren berättar också om aktuella projekt inom kommunen och i samarbete med länet.

2. Återkoppling till vuxenutbildningsinsatser i förhållande till näringslivets behov.

3. Kommunens drog- och alkoholpolitiska program.

Kommunens drog- och alkoholpolitiska program ska revideras under 2012. Nya nationella riktlinjer har kommit och arbete med dessa frågor har bedrivits på länsnivå. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samtidigt se över kommunens policy mot alkohol och droger.

§31 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelning, anställning, flaggning samt attestuppdrag gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner som fattats av kommunledningskontoret under december 2011.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande markärenden m m som fattats av tekniska kontoret under september, oktober, november och december år 2011.

3. Tekniska utskottets protokoll 2012-01-17.

4. Arbetsutskottets protokoll 2012-01-24.

§32 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län lämnar tillstånd till Statkraft Södra Vindkraft AB att under en tid om 35 år från det att tillståndet tas i anspråk inom redovisat område på fastigheterna Boda 1:26, Skärckarp 1:20, Stackarp 1:10, 1:2, 2:10, 2:11, 2:6, 4:8 och 7:1 i Ljungby kommun, uppföra och driva en gruppstation för vindrkraft med maximalt 12 vindkraftverk. Verksamheten ska ha påbörjats inom 5 år från lagakraftvunnet tillstånd.

2. Länsstyrelsen skriver den 12 januari 2012 att man skärper och utvecklar sin tillsyn av alkohol och tobaksförsäljning.

3. Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelar den 13 januari 2012 att man under år 2012 avser göra en kartläggning av jämställdhetsarbetet i länet.

4. Sveriges Kommuner och Landsting och Energimyndigheten har tagit fram en nyckeltalsrapport för energi och klimat – byggnader, transporter och utsläpp, daterad den 21 december 2011.

5. Ljungby civilförsvarsförening bjuder in kommunstyrelsen till Änganäs, Vislandavägen, på informationsmöte torsdagen den 8 mars kl 12.00.

6. Ljungby Holding protokoll, 2012-01-24, §§ 17-18.