Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-03-13

Sammanträde 2012-03-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Carina Bengtsson.

Beslutsärenden

2 Revidering av ungdomsrådets reglemente. - Roland Eiman, Anders Åberg

3 Ansökan om kommunal medfinansiering, Bolmsö Bygdegårdsförening. - Solveig Carlsson, Jan-Inge Roubert

4 Policy mot mutor och bestickning. - Sonja Edén, Roland Eiman

5 Risk- och väsentlighetsanalys. Fastställande av internkontrollplan. - Bo Dalesjö, Sonja Edén

6 Val av ombud och ersättare till Kommuninvest Ekonomisk Förening. - Magnus Johansson

7 Astradskolan, om- och tillbyggnad. - Hans-Jörgen Holmberg

8 Resultatbalansering från 2011 till 2012. - Magnus Johansson

9 Tilläggsbudget, investeringar. - Magnus Johansson

10 Ram för investeringar 2013-2017. - Magnus Johansson

11 Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse 2011. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

12 Tilläggsanslag investeringar 2012, tekniska förvaltningen. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

13 Aktivitetsplan för jämställdhetsarbetet på tekniska förvaltningen 2012-2014. - Carina Sennerby

14 Aktivitetsplan för jämställdhetsarbetet 2012-2014, kommunledningsförvaltningen. - Roland Eiman

15 Försäljning av fastigheten Ryssby 11:1, Vendlas. - Per-Olov Almqvist

16 Utökning av taxa för upplåtelse av allmän platsmark. - Per Mårtensson

17 Fler gågator i Ljungby centrum. Svar på medborgarförslag. - David Karlsson

18 Fler isättningsmöjligheter för båtar. Svar på medborgarförslag. - Eva Simonsson

19 Bildande av kommunalt naturreservat för friluftslivet i Kronoskogen. - Alf Carlsson

20 Ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen Kronoberg.

21 Utveckla möjligheten att samåka genom en mobilapplikation. Svar på medborgarförslag. - Göran Lundberg

22 Arvoden till gode män. - Göran Lundberg

23 Svar på skrivelse från Personliga Ombud i Jönköping, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län. - Göran Lundberg

Information

24 Överförmyndaren informerar. - Marika Nilsson, Göran Lundberg

25 TEM 2010 och Turistbyråpersonalens sommarrapport 2011. - Eva Simonsson

26 Verksamhetsberättelse 2011, budget- och skuldrådgivning. - Margareta Cedvik

27 Kommunstyrelsen informerar.

28 Regionförbundet Södra Småland.

Uppföljning

30 Europakorridoren. - Sylvia Blomby

Delegationsärenden och anmälningsärenden

31 Redovisning av delegationsbeslut.

§33 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendena val av ersättare i personalutskottet samt val av ersättare i tekniska utskottet, under dagens sammanträde.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendena val av ersättare i personalutskottet samt val av ersättare i tekniska utskottet, under dagens sammanträde.

Ordföranden meddelar att ärende nr 12 på dagordningen, tekniska förvaltningens tilläggsanslag, slås ihop med nr 9, tilläggsbudgetering.

§34 Val av ersättare i personalutskottet

Ks2012/0049  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Håkan Bengtsson (S) till ny ersättare i personalutskottet.

Ärendet

Karl-Erik Karlsson (S) avsäger sig i en skrivelse daterad den 24 januari 2012 samtliga kommunpolitiska uppdrag, däribland sitt uppdrag som ersättare i personalutskottet.

§35 Val av ersättare i tekniska utskottet

Ks2012/0049  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Vinko Stifanic (S) till ny ersättare i tekniska utskottet.

Ärendet

Karl-Erik Karlsson (S) avsäger sig i en skrivelse daterad den 24 januari 2012 samtliga kommunpolitiska uppdrag, däribland sitt uppdrag som ersättare i tekniska utskottet.

§36 Revidering av ungdomsrådets reglemente

KS2012/0034  075

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner föreslagna ändringar i ungdomsrådets reglemente.

Ärendet

Ungdomsrådet i Ljungby kommun har ett reglemente som reglerar dess verksamhet. Kommunledningsförvaltningen skriver den 25 januari 2012 att för att ungdomsrådets verksamhet ska fungera på bästa sätt har en del ändringar i arbetssättet gjorts och dagens reglemente behöver därför revideras.

Bland annat ändras reglementet så att det inte står att ungdomsrådet representerar samtliga ungdomar i Ljungby kommun. Eftersom ungdomarna i rådet inte är valda av ungdomarna i kommunen kan de bara representera sig själva. Styrelsen för ungdomsrådet ska bestå av sju personer istället för åtta, för att få ett udda tal vid omröstningar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 februari 2012 att kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna ändringar i ungdomsrådets reglemente.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§37 Ansökan om bidrag från Bolmsö bygdegårdsförening

KS2011/0651  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till Bolmsö bygdegårdsförenings renoveringsprojekt, under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan. Finansiering arbetas in i 2013 års budget.

Ärendet

Bolmsö Bygdegårdsförening ansöker den 12 december 2011 om medfinansiering för utbyggnad av Bolmsö bygdegård. Bland annat vill föreningen ordna en arkivlokal åt Bolmsö Hembygdsförening, en skyttehall åt Bolmsö Skytteförening, utrymme för rekvisita åt Bolmens Kulturförening och energiåtgärder för ett bättre energisystem.

Bolmsö Bygdegårdsförening söker finansiering genom Boverket. En förutsättning för att Boverket ska ge bidrag är att Ljungby kommun medverkar i finansieringen av projektet med 30 % av projektkostnaden. Den totala kostnadsbilden för projektet är 3325625 kr. Den kostnad som Ljungby kommun då skulle medfinansiera är 997688 kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 25 januari 2012 och ställer sig positiva till upprustning och tillbyggnad av Bolmsö bygdegård. Nämnden överlåter ärendet till kommunstyrelsen, då de inte har några egna medel till projektet i 2012 års budget.

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande den 6 februari 2012 att en möjlig finansiering är kommunledningsförvaltningens balanserade överskott. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar ansökan om medfinansiering av utbyggnad av Bolmsö bygdegård under förutsättning att Boverket finansierar sin del av projektet. Finansiering föreslås ske från kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade medel 2012.

Bolmsö Bygdegårdsförening ansöker dessutom om kommunal borgen för hela projektbeloppet 3326 tkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår att frågan om kommunal borgen behandlas efter att Boverket har behandlat ansökan.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutar den 14 februari 2012 att ärendet återremitteras för att få ta del av föreningens ekonomi, eventuella möjligheter att minska projektets omfattning och se över andra finansieringsmöjligheter.

Bolmsö Bygdegårdsförening kompletterar den 5 mars 2012 sin ansökan med ytterligare information samt föreningens bokslut för år 2004-2011.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) säger att Socialdemokraterna är positiva till projektet men yrkar avslag till ansökan då finansieringen inte är klar. Det finns möjlighet att bearbeta ansökan i budgetberedningen inför 2013 års budget. Roland Johansson (ALT) yrkar bifall.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 8.45-8.55.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beviljar bidrag till Bolmsö bygdegårdsförenings renoveringsprojekt, under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan. Finansiering arbetas in i 2013 års budget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) yrkande om bifall till ansökan mot Conny Simonssons (S) med flera yrkande om avslag på ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Reservation

Krister Lundin (M) reserverar sig mot beslutet:

Bolmsö Bygdegårdsförenings planer på tillbyggnad och upprustning av bygdegården är i och för sig behjärtansvärda. Emellertid anser jag det icke vara försvarbart att kommunen medverkar i finansieringen av projektet med hänsyn till kommunens för närvarande ansträngda ekonomi.

§38 Policy och handlingsplan mot mutor och bestickning

Ks2012/0054  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy mot mutor och bestickning i enlighet med förvaltningarnas förslag.

Ärendet

Under 2011 väcktes en fråga, dels i tekniska utskottet, dels genom en revisionsrapport, om behovet av att ta fram en policy mot mutor och bestickning. I november 2011 fattade kommunstyrelsen beslut om att ta fram en policy mot mutor och oegentligheter. En arbetsgrupp utsågs för att utföra uppdraget och de presenterade den 30 januari 2012 ett förslag till policy mot mutor och bestickning.

Företagen i kommunen har getts möjlighet att lämna synpunkter på policyn och handlingsplanen, likaså de kommunala bolagen. Arbetsgruppen skriver att det är viktigt att framför allt de förestag som kommunen köper varor och tjänster från, är införstådda med den speciella ställning en kommun har och att de känner till det förhållningssätt som kommunen har i detta avseende.

Policyn har tagits fram i syfte att vägleda för Ljungby kommuns anställda och förtroendevalda till ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom kommunen. Policyn gäller för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen samt de politiskt förtroendevalda.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy mot mutor och bestickning i enlighet med förvaltningarnas förslag.

§39 Fastställande av plan för internkontroll år 2012

KS2012/0082  042

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande plan för intern kontroll inom tekniska förvaltningen år 2012:

1. Ekonomisk noggrannhet inom räddningstjänsten
En kontroll genomförs för att undersöka om räddningstjänsten har tillräckliga rutiner för att säkerställa att man tar betalt för de tjänster de man kan ta betalt för.

2. Ensamarbete i fält
Både inom exploateringsavdelningen och VA/renhållningsavdelningen förekommer ensamarbete i fält. En kontroll genomförs för att dokumentera eventuella risker med denna typ av ensamarbete och hur riskerna kan elimineras eller minska i omfattning.

3. Dokumentation av arbetsprocesser
En kontroll utförs för att undersöka i vilken utsträckning arbetsgången inom olika avdelningar är dokumenterad. Dokumentation av arbetsgång är viktig i samband med t ex generationsskifte, men även vid sjukdom för att någon annan ska kunna ta över arbetsuppgiften.

Kontrollerna utförs av tekniska förvaltningens egen personal.

Ärendet

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys.

Tekniska kontoret har tagit fram ett antal förslag på områden som skulle kunna bli föremål för intern kontroll daterade den 10 februari 2012.

Under tekniska utskottets sammanträde den 21 februari 2012 genomför tekniska utskottet tillsammans med tekniske chefen och avdelningscheferna en risk- och väsentlighetsanalys. Processer, rutiner och arbetsuppgifter analyseras och poängsätts i en risk- och väsentlighetsmatris.

§40 Val av ombud till föreningsstämma Kommuninvest

KS2012/0122  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ombud för Ljungby kommun vid föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening.

Ärendet

Ljungby kommun ska välja ombud till Kommuninvest Ekonomisk Förenings stämma som äger rum den 18 april 2012.

§41 Om- och tillbyggnad av Astradskolan

KS2011/0627  291

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och att finansieringen sker enligt tekniska förvaltningens förslag.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningskontoret att modernisera Astradskolan genom om- och tillbyggnad av elevtorg med cafeteria, entré, entrétorg, toaletter med mera.

Anbudsinfordran har utförts för delad entreprenad av byggnads-, el-, rör-, och ventilationsarbeten. Entreprenaderna sammanförs till en generalentreprenad.

Efter anbudsinfordran föreligger följande projektkostnad: 4,7 Mkr.

Tekniska förvaltningen förslår att projektet finansieras enligt följande:

Överförda medel beslutade av BUN 2000 tkr

Anpassningar BUN 700 tkr

Fastighetsunderhåll 1000 tkr

Överskott 2011 Åbyskolan projekt 31032 1000 tkr

Summa 4700 tkr

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 6 mars 2012 att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att slutföra upphandlingen samt att finansieringen sker enligt ovan.

§42 Resultatbalansering från 2011 till 2012

Ks2012/0117  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering från 2011 till 2012 sker enligt kommunledningsförvaltningens förslag med ändringen att socialnämnden tar med sig ett underskott på 6187 tkr och kultur- och fritidsnämnden tar med sig 583 tkr i underskott.

Kommunstyrelsen beslutar också att reglerna för resultatbalansering ses över i samband med budgetarbetet.

Ärendet

Resultatbalansering innebär att förvaltningarnas avvikelser från budget överförs till nästa budgetår. Kommunledningsförvaltningen lämnar den 28 februari 2012 ett förslag till hur förvaltningarnas över- och underskott inom driftbudgeten förs över till 2012. Förslaget har föregåtts av överläggningar med de större förvaltningarna.

Socialnämnden har begärt undantag från reglerna om resultatbalansering med cirka 4 mkr.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 14 februari 2012 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar att socialnämnden inte ska ta med sig något underskott.

Carina Bengtsson (C) yrkar att socialnämnden ska slippa ta med sig 4 mkr och att kultur- och fritidsnämnden ska slippa ta med sig 190000 kr. Det innebär att socialnämnden föreslås ta med sig 6187 tkr och kultur- och fritidsnämnden 583 tkr. I övrigt går alliansen på tjänstemännens förslag. Carina Bengtsson (C) yrkar också att reglerna för resultatbalansering ses över i samband med budgetarbetet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 10.00-10.10.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande mot Carina Bengtssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande och nej-röst till Conny Simonssons (S) yrkande. Omröstningen genomförs och resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

§43 Tilläggsbudgetering för investeringar 2012

Ks2012/0103  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på sammanlagt 69757 tkr överförs enligt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att projekt 39002 säkerhetsåtgärder tillförs 1,3 mkr.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 308 mkr. Utfallet blev 152 mkr, alltså en avvikelse på 156 mkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 130 mkr för investeringar som inte blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2011 har inkommit på sammanlagt 75 mkr. Tekniska förvaltningen har inte begärt över hela sitt överskott. Anledningen är att en del projekt redan finns i budgeten 2012. Efter samråd med tekniska förvaltningen har kommunledningsförvaltningen föreslagit några minskningar av överförda medel. I övrigt har nämnder och förvaltningar begärt överföringar som är total sett lika med budgetavvikelsen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 februari 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel på 68457 tkr överförs enligt bilaga. Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Yrkande

Carina Bengtsson (C) yrkar att projekt 39002 säkerhetsåtgärder tillförs 1,3 mkr utöver kommunledningsförvaltningens förslag.

§44 Ram för investeringar 2013

Ks2012/0104  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana förvaltningar och nämnder att ta fram förslag till investeringsplan för 2013-2017.

Investeringsförslag över fem miljoner kronor måste föregås av förstudiefas och programfas. Tekniska förvaltningen bistår förvaltningarna gratis under fas 1 (idéfas) och fas 2 (förstudiefas). I fas 3 (programfas) interndebiterar tekniska förvaltningen deras arbete.

Det finns inget ekonomiskt utrymme att utöka investeringsnivån. Tillkommande investeringar måste istället finansieras genom omprioriteringar.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen skriver den 27 februari 2012 att investeringsnivån de senaste åren varit mycket hög med över 100 mkr årligen. En långsiktigt uthållig investeringsnivå där investeringarna självfinansieras, genom de årliga avskrivningarna på 60 mkr och ett årligt resultat på driftbudgeten med 20-30 mkr, ligger på 80-90 mkr.

Vidare skriver kommunledningsförvaltningen att när det gäller den konkreta investeringsramen så innebär tidigare beslut om ändrad investeringsprocess att en förstudiefas och programfas ska vara genomförda innan den aktuella investeringen kan tas upp i investeringsbudget. Detta gäller investeringar över fem miljoner kronor.

När det gäller mindre investeringar finns inget ekonomiskt utrymme för att utöka investeringsnivån jämfört med tidigare år. Nya tillkommande investeringsobjekt måste finansieras genom omprioriteringar.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar den 28 februari 2012 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§45 Tekniska förvaltningens verksamhetsberättelse 2011

Ks2012/0089  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till bokslut 2011 för tekniska förvaltningen.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2011.

Resultatet för tekniska kontoret exklusive VA och renhållning uppgår till – 17 704 tkr.

Resultatet per avdelning är fördelat enligt följande:

Planeringsavdelning - 1 594 tkr

Fastighetsavdelning + 934 tkr

Exploateringsavdelning -14 217 tkr

Gatu- och parkavdelning - 1015 tkr

Räddningstjänst - 1 484 tkr

Kostavdelning + 1 319 tkr

Lokalbank - 1 647 tkr

Exploateringsavdelningens minusresultat kan främst hänföras till att studentbostäderna sålts till förlust och kostnaden för den fortsatta saneringen av kvarteret Nålen.

VA-verksamheten redovisar ett nollresultat. Det beror på att det verkliga överskottet med 50 tkr har balanserats. Balanserat överskott blir därefter 279 tkr och ska återföras till VA-verksamheten.

Årets överskott för renhållningsverksamheten kommer att minska det underskott som uppkom år 2009 då en engångskostnad bokades med 12709 tkr för ökad avsättning för återställning av den gamla deponin och deponin för farligt avfall. Det kvarstående underskottet blir därefter 1382 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till bokslut 2011 för tekniska förvaltningen.

§46 Aktivitetsplan för tekniska förvaltningens jämställdhetsarbete 2012-2014

KS2012/0065  109

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens uppföljning av aktivitetsplan för jämställdhetsintegrering 2010-2011 och tekniska förvaltningens aktivitetsplan för jämställdhetsarbetet 2012-2014.

Ärendet

Ljungby kommuns jämställdhetsplan behöver revideras. Tekniska förvaltningen informerar den 3 februari 2012 om att en del av arbetet med detta är att följa upp förvaltningarnas aktivitetsplaner för 2012-2011 och göra nya aktivitetsplaner för varje förvaltning.

I tekniska förvaltningens aktivitetsplan för åren 2012-2014 står bland annat att man vill arbeta för att öka medvetenheten om jämställdhet inom förvaltningen, förbättra ”vi-känslan” och öka andelen män/kvinnor på de avdelningar där fördelningen mellan könen är ojämn. I aktivitetsplanen finns angivet hur man ämnar uppnå dessa mål.

Under åren 2010-2011 redovisar tekniska förvaltningen att man arbetat med jämställdhet på bland annat arbetsplatsträffar och räddningstjänsten har haft ”prova-på-dag” för att få fler kvinnor till räddningstjänsten.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunstyrelsen antar Uppföljning jämställdhetsintegrering aktivitetsplan 2010-2011 för tekniska förvaltningen och Aktivitetsplan för jämställdhetsarbetet 2012-2014 för tekniska förvaltningen.

§47 Aktivitetsplan för kommunledningsförvaltningens jämställdhetsarbete 2012

KS2012/0123  109

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens uppföljning av aktivitetsplan för jämställdhetsintegrering 2010-2011 och kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan för jämställdhetsarbetet 2012.

Ärendet

I sin uppföljning av aktivitetsplanen för jämställdhet för åren 2010-2011 redovisar kommunledningsförvaltningen att förvaltningen har nått fyra av fem uppsatta mål. Målen som har uppnåtts är att personalen har fått kunskap om diskrimineringslagstiftningen, att medvetandegöra vikten av mångfald vid rekrytering av ny personal, att all kommunikation sker på ett sätt som inte utesluter någon och att ämnet jämställdhet lyfts som en punkt på personalmöten.

Det mål som kommunledningsförvaltningen inte har uppnått är att låta jämställdhetsobservatörer delta på personalmöten, vilket har visat sig vara svårt att genomföra.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till aktivitetsplan för sitt jämställdhetsarbete åren 2012-2014. Förvaltningen vill jobba för en jämställd verksamhet genom att kontinuerligt ha en punkt som handlar om jämställdhet på dagordningen inför personalmöten. Det andra målet som kommunledningsförvaltningen vill nå är att alla anställda ska känna till aktuell verksamhetsplan för jämställdhet och förvaltningens aktivitetsplan.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att aktivitetsplanen ska gälla för 2012 och att en ny aktivitetsplan för 2013 och 2014 tas fram när policyn för jämställdhet har reviderats av politikerna.

§48 Försäljning av fastigheten Ryssby 11:1, Vendlas

KS2012/0073  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Katarina Ikonomidou och Klemens Ikonomidis. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Ryssby 11:1 till Klemens Ikonomidis och Katarina Ikonomidou för en köpeskilling om 250000 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen gar upprättat ett preliminärt avtal med Katarina Ikonomidou och Klemens Ikonomidis. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Ryssby 11:1 vid Storgatan / Lillagatan i Ryssby för en köpeskilling om 250 000 kronor. Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus och tillhörande gårdsbyggnad och omfattar 1411 kvm. Gårdsbyggnaden har varit uthyrd till köparen. Bostadshuset är sedan 1989 upplåtet till Sockenrådet i Ryssby. Fastigheten är inte åsatt något taxeringsvärde.

Byggnadernas underhåll är eftersatt och de är i stort behov av renovering. Kommunalt vatten och avlopp finns indraget. NAI Svefa AB har gjort en värdering av fastigheten till underlag för försäljningen. Överenskommelsen om köpeskillingen baseras på den upprättade värderingen. Köparen övertar arrendeavtalet med Sockenrådet i Ryssby och ett arrendeavtal med Ryssby Hotell. Lagfart betalas av köparen.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Katarina Ikonomidou och Klemens Ikonomidis. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Ryssby 11:1 till Klemens Ikonomidis och Katarina Ikonomidou för en köpeskilling om 250000 kronor.

§49 Utökning av taxa för upplåtelse av allmän platsmark

KS2012/0077  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ny taxa om 3 500 kr per dag för upplåtelse av allmän platsmark med anslutning av vatten och avlopp.

Ärendet

Vid upplåtelse av allmän platsmark i centrum av Ljungby stad har tekniska kontoret sett över möjligheterna att ge ökad service genom att erbjuda en taxa för upplåtelse av allmän platsmark som inkluderar möjligheten att ansluta till vatten och avlopp. Tekniska förvaltningens förslag, daterat den 10 februari 2012, är att taxa för upplåtelse av allmän platsmark som inkluderar möjlighet till anslutning av vatten och avlopp ska vara 3500 kronor per dag.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunfullmäktige godkänner tekniska förvaltningens förslag till ny taxa om 3 500 kr per dag för upplåtelse av allmän platsmark med anslutning av vatten och avlopp.

§50 Fler gågator i Ljungby centrum

KS2012/0569  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen att beslutar att tacka för förslaget och svara förslagsställaren att gångfartsområdena i Ljungby stad kommer att utökas genom införandet av centrumplanen och att arbetet med att ordna en offentlig toalett i centrum pågår.

Ärendet

En medborgare föreslår den 19 oktober 2011 att Ljungby stad får fler gågator. Förslagsställaren menar att det skulle skapa fler uteserveringar och göra staden mer attraktiv. Dessutom tycker personen att en offentlig toalett ska byggas på Oxtorget.

Tekniska förvaltningen skriver den 13 februari 2012 att genom införandet av centrumplanen kommer gångfartsområdena i staden att utvidgas till att omfatta även en del av Stationsgatan. Detta kommer att minska antalet bilar i centrum och deras hastighet.

Tekniska kontoret skriver också att en offentlig toalett är upphandlad och att de har ansökt om bygglov för den plats där gamla taxibyggnaden låg.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 21 februari 2012 kommunstyrelsen att besluta att tacka för förslaget och svara förslagsställaren att gångfartsområdena i Ljungby stad kommer att utökas genom införandet av centrumplanen och arbetet med att ordna en offentlig toalett i centrum pågår. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Lars Solling (FP), yrkar bifall till förslaget att Ljungby stad får fler gågator.

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till tekniska utskottets förslag mot Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till medborgarförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag.

§51 Fler isättningsmöjligheter för båtar

Ks2011/0105  435

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med motiveringen att isättningsramper inte är ett kommunalt uppdrag utan ska ombesörjas av de båtklubbar och fiskevårdsområden som har behov av det.

Kommunstyrelsen är dock positiv till fortsatt och ny marknadsföring av befintliga ramper i lämpliga broschyrer och kartor. I den nya kultur- och fritidsguiden kommer en karta över kommunens sjöar och vattendrag att kompletteras med symboler för badsjöar och isättningsramper. Vid nytryck av fiskeguiden kommer den att kompletteras med ramper som inte tidigare har varit markerade i kartan.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom i februari 2011 föreslår en invånare att fler isättningsramper för båtar anordnas i kommunens sjöar och vattendrag. Dessutom bör isättningsramperna märkas ut på turist- och fiskekartor så att turister hittar dit.

Tekniska kontoret anser den 7 juli 2011 att frågan ligger utanför deras verksamhetsområde, men påpekar att för att kunna bygga en isättningsramp krävs att man har rådighet över både stranden och vägen fram till rampen. Dessutom skriver tekniska kontoret att de fiskevårdsföreningar som ansvarar för fiskets skötsel och tillsyn torde ha ett intresse av att isättningsramper byggs.

Näringslivsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen lämnar i februari 2012 ett gemensamt yttrande över förslaget. Man skriver där att man tidigare inte fått någon förfrågan om ytterligare isättningsramper och att fiskevårdsområdena ansvarar för fiskets tillsyn och skötsel i de flesta sjöar och åar i kommunen. Om fiskevårdsområdena tycker att det finns efterfrågan om fler isättningsramper och att de ekonomiska förutsättningarna är de rätta kan man söka bidrag ur utvecklingsprogram för landsbygden.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med motiveringen att isättningsramper inte är ett kommunalt uppdrag utan ska ombesörjas av de båtklubbar och fiskevårdsområden som har behov därav. Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen ställer sig positiv till fortsatt och ny marknadsföring av befintliga ramper i lämpliga broschyrer och kartor.

I den nya kultur- och fritidsguiden kommer en karta över kommunens sjöar och vattendrag att kompletteras med symboler för badsjöar och isättningsramper. Vid nytryck av fiskeguiden kommer den att kompletteras med ev. saknade ramper och ev. nytillkomna.

§52 Bildande av kommunalt naturreservat för friluftsliv i Kronoskogen

Ks2012/0097  265

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att för friluftslivet bilda ett kommunalt naturreservat i Kronoskogen.

Ärendet

Miljö- och byggförvaltningen upplyser den 21 februari 2012 om möjligheten att ansöka om bidrag hos länsstyrelsen för lokalt naturvårdsprojekt. Bidraget skulle gå till att bilda ett kommunalt naturreservat i Kronoskogen. Kronoskogen är ett flygsandsfält bevuxet med tallskog och till viss del ädellöv. Tack vare sin centrala placering används skogen året runt för motion och rekreation. Bevarandet av denna skog innebär att området skyddas för friluftslivet och att kommunfullmäktige fastställer bestämmelser för området.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 21 februari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att för friluftslivet bilda ett kommunalt naturreservat i Kronoskogen.

§53 Ansökan om bidrag till nämndemannaföreningen Kronoberg

Ks2012/0622  115

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå bidragsansökan.

Ärendet

Nämndemannaföreningen Kronoberg ansöker i november 2011 om bidrag med 6500 kronor för kompetensutveckling.

Kommunledningsförvaltningen anser att finansiering av kompetensutveckling av nämndemän är en statlig angelägenhet.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 februari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att avslå bidragsansökan.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till ansökan.

Beslutsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att avslå ansökan mot Anne Karlssons (S) yrkande att bifalla ansökan och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

§54 Utveckla möjligheten att samåka genom en mobilapplikation

Ks2012/0201  530

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge näringslivs- och landsbygdsutvecklaren i uppdrag att undersöka om intresse finns hos något sockenråd i kommunen att genomföra ett försöksprojekt med den inriktning som Odensjö sockenråd tagit initiativ till.

Om ett försöksprojekt genomförs ska den kommunala delen av finansieringen, max 25000 kronor, betalas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tackar för förslaget som härmed kan anses besvarat.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom till kommunen i mars 2011 skriver en medborgare att man i Tolg, utanför Växjö, beviljats Leader-pengar för att utveckla en mobil-applikation som möjliggör samåkning. Förslaget innebär att man i Ljungby kommun också skulle börja använda denna applikation och anpassa den till Ljungby kommuns förutsättningar. Enligt förslaget skulle ökade samåkningsmöjligheter generera miljövinster och förenkla för personer utan tillgång till bil att ta sig t ex in till Ljungby tätort.

Beredning
Kommunledningsförvaltningen upprättade den 19 oktober 2011 en tjänsteskrivelse om hantering av medborgarförslaget. I november 2011 återremitterade arbetsutskottet ärendet för att invänta det länsövergripande förslag till hantering som förväntades, att låta ungdomar yttra sig i frågan och att lyfta fram Odensjös arbete inom området.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 februari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att näringslivs- och landsbygdsutvecklaren ges i uppdrag att undersöka om intresse finns hos något sockenråd i kommunen att genomföra ett försöksprojekt med den inriktning som Odensjö sockenråd tagit initiativ till. Om ett försöksprojekt genomförs ska den kommunala delen av finansieringen, max 25000 kronor, betalas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tackar för förslaget som härmed kan anses besvarat.

§55 Arvoden till gode män

Ks2011/0639  190

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nivån på arvodena för godmans- och förvaltaruppdrag höjs med 15 % från och med år 2013.

Ärendet

Personliga ombud i Jönköping, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län skickar i december 2011 ett antal frågor till överförmyndarnämnden. Dessutom vill man genom skrivelsen påpeka att man tycker att uppdragen som god man och förvaltare är viktiga uppdrag vars arvode bör höjas. Detta, i kombination med bra stöd och handledning, skulle bidra till att öka uppdragets status.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 februari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att nivån på arvodena för godmans- och förvaltaruppdrag höjs med 15 %.

§56 Svar på skrivelse från personliga ombud i Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Jönköping

KS2011/0639  190

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till svar på skrivelse och att översända det till representanter för personliga ombud i de berörda länen.

Ärendet

Personliga ombud i Jönköping, Kalmar, Blekinge och Kronobergs län skickar i december 2011 ett antal frågor till överförmyndarnämnden. Frågorna berör bland annat hur gode män rekryteras, vilken utbildning och stöd de får och om gode män kan anställas av kommunen för de mest krävande uppdragen.

Överförmyndaren i Ljungby kommun har tagit fram ett förslag till svar på skrivelsen daterat den 1 februari 2012.

beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 februari 2012 att kommunstyrelsen beslutar att översända svaret på skrivelsen till representanter för personliga ombud i länen.

§57 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Överförmyndaren informerar.

Biträdande överförmyndaren informerar om överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun och i Älmhults kommun som Ljungby administrerar. I Ljungby kommun finns 288 gode män och i Älmhult finns 76 stycken. Överförmyndaren sköter även förmynderskapsärenden och tillfälliga ärenden vid arvskiften, boutredning, osv. För närvarande väntar 33 personer på att få en god man eller förvaltare i Ljungby. Rekrytering av gode män och förvaltare pågår ständigt, men det är svårt.

2. TEM 2010 och Turistbyråpersonalens sommarrapport 2011.

Turismchefen informerar om turismen i Ljungby kommun 2010. En undersökning visar att turismen hade 426 mkr i total omsättning i Ljungby kommun år 2010 och 315 personer var årssysselsatta inom turismnäringen. Turismen genererade 18,8 mkr i direkta skatteintäkter och 36,4 i totala skatteintäkter. Ljungby kommun står för en tredjedel av länets siffror.

Genomfartsturister, det vill säga, resenärer som stannar för att tanka eller handla, och turister som besöker fritidshus är de grupper som besöker Ljungby i störst utsträckning.

3. Verksamhetsberättelse 2011, budget- och skuldrådgivning.

Skuldrådgivaren informerar om verksamhetsberättelsen för 2011. Antalet nya ärenden har ökat markant med 47 nya ärenden år 2011 jämfört med 14 nya ärenden år 2010. Skuldrådgivningstjänster säljs till Älmhults kommun sedan 2011 och även de har ökat markant jämfört med den prognostiserade siffran.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Regionförbundet Södra Småland.

6. Nytt om näringsliv.

§58 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Europakorridoren.

Föreningen Europakorridoren bildades år 1993. Medlemmarna i föreningen är bland annat fler än 34 kommuner, ett flertal regionförbund samt organisationer i Sverige, Danmark och Tyskland.

Det gemensamma målet för föreningen är att få ett bättre trafiksystem i södra Sverige och ut mot kontinenten: Tillsammans kommer Södra Stambanan, Västra Stambanan, Europabanan och Götalandsbanan i samverkan med E4 med alla dess tvärförbindelser att utgöra pulsådern i södra Sverige och kommunikationsmässigt ge förutsättningarna för en region med tillväxt och ett expansivt näringsliv.

§59 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelning, anställning, flaggning samt attestuppdrag med mera som fattats av kommunledningsförvaltningen under januari 2012.

2. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelning, anställning, flaggning samt attestuppdrag med mera som fattats av kommunledningsförvaltningen under februari 2012.

1.

§60 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Energi AB.

2. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungbybostäder AB.

3. Revisionsrapport: Övergripande granskning av Ljungby Utveckling AB.

4. Återkoppling om ärendet ”Bättre förebyggande arbete i kommunen”.

5. Inbjudan till föreläsning om prevention och rehabilitering den 2 maj på Kosta Boda Art Hotel. Arrangör är styrgruppen för länsgemensam folkhälsopolicy.

6. Protokoll från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor, 2012-02-20.

7. sammanträdesprotokoll från Ljungby Energi AB, 2012-02-10.

8. Sammanträdesprotokoll från Ljungbybostäder AB, 2011-12-20.

9. Sammanträdesprotokoll från Ljungbybostäder AB, 2012-01-30.