Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-04-10

Sammanträde 2012-04-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Beslutsärenden

2 Resultatet av folkomröstningen. Beredning inför beslut av kommunfullmäktige.

3 Ansökan om förhandslån till Leaderprojekt från Grönt boende Bolmsö Tannåker. - Anette Olsson

4 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand. - Anna Aracsy (utvecklingsprogrammet publiceras på extranätet)

5 Årsredovisning Ljungby kommun 2011. - Magnus Johansson

6 Förändring av demografisk modell. - Magnus Johansson

7 Val av stämmoombud till årsstämma i IHD Industrihotell AB (saneringsfastigheten i Dörarp). - Magnus Johansson

8 Risk- och väsentlighetsanalys. Fastställande av internkontrollplan. - Bo Dalesjö (handlingar publiceras på extranätet)

9 Motion om kulturskola. - Roland Eiman

10 Motion om budgetförstärkning. - Roland Eiman

11 Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal. - Anna Hesselstedt

12 Policy för bisysslor. - Anna Hesselstedt

13 Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda. Svar på motion. - Anna Hesselstedt

14 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad. - Per-Olov Almqvist

15 Markanvisningsavtal inom Rosendals verksamhetsområde vid Ljungby södra infart. - Per-Olov Almqvist

16 Utredning kring lastväxlarfordonskoncept. Omdisponering av medel. - Katarina Hildebrand

17 Installation av hiss vid ridhuset i Sickinge. - Johan Oléhn

18 Gör en tidszon i den planerade stensättningen. Svar på medborgarförslag. - Bengt Karlsson

19 Instruktion till ombud vid 2012-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen. - Bengt Karlsson

20 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2011-2012. - Katarina Hildebrand

21 Tekniska förvaltningens investeringsplan 2012-2017. - Katarina Hildebrand

22 Fordons- och inventarieplan 2013-2017, tekniska förvaltningen. - Katarina Hildebrand.

23 Ombudgetering av investeringsmedel, gatuavdelningen. - Per Mårtensson

Information

24 Kommunstyrelsen informerar.

26 Regionförbundet Södra Småland.

27 Ljungbybostäder informerar om planer på ett centrumhus. - Björn Eliasson

Uppföljning

28 Intern kontroll av dricksvattenförsörjningen.

29 Intern kontroll av risken för korruption inom tekniska förvaltningen.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

30 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§61 Genomförande av folkomröstning

Ks2011/0432  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige besluta att inte vidta någon ytterligare åtgärd i skolfrågan med anledning av folkomröstningen 2012-03-25.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2011 att hålla en rådgivande folkomröstning i Ljungby kommun i ärendet nedläggning av landsbygdsskolor.

I oktober 2011 beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från valnämnden, om praktiska frågor för genomförandet av folkomröstningen.

Den 25 mars 2012 arrangerades folkomröstningen i kommunen.

Frågan som ställdes var:

Ska skolorna i Kånna, Södra Ljunga och Torpa åter öppnas i kommunal regi?

Svarsalternativen var: A. Ja B. Nej C. Avstår.

Samtliga röstlokaler och röstmottagningsställen som användes i det ordinarie valet år 2010 användes under folkomröstningen. Kommuninvånarna kunde lämna sina röster på sammanlagt 22 platser i kommunen den 25 mars. Dessutom fanns möjlighet att lämna sin röst på fyra platser den 19-22 mars.

Valnämnden genomförde den 26 mars 2012 en kontrollräkning och granskning av samtliga röster som lämnats in under folkomröstningen och överlämnar härmed det slutliga resultatet till kommunfullmäktige:

I Ljungby kommun fanns den 25 mars 2012 totalt 21 933 röstberättigade medborgare. Av dessa valde 6169 medborgare att rösta (28 %). Av dessa röstade 3670 ja, 2202 röstade nej och 272 valde avstår.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att snarast öppna Torpa skola som F-3 skola och att underlätta för Lingbygdens friskola att starta undervisning i Kånna. Lars Solling (FP) bifaller yrkandet.

Krister Lundin (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte vidta någon ytterligare åtgärd i skolfrågan med anledning av folkomröstningen 2012-03-25. Christer Henriksson (KD), Kjell Jormfeldt (MP), Anne Karlsson (S) och Roland Johansson (ALT) bifaller yrkandet.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Krister Lundin (M) med flera yrkande mot Carina Bengtsson (C) och Kerstin Wiréhns (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Krister Lundins (M) med flera yrkande.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för Krister Lundins (M) med flera yrkande och nej-röst för Carina Bengtsson (C) och Kerstin Wiréhns (V) yrkande.

Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 4 nej-röster.

§62 Ansökan om förhandslån till Leaderprojektet Visualisering av grönt boende i Bolmsö och Tannåker

Ks2012/0107 156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett räntefritt förhandslån om 15000 kronor till projektägare Tannåker sockenråd enligt upprättat skuldebrev.

Finansieringen av utlåningen sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har den 23 februari 2012 tagit emot en förfrågan om förhandslån gemensamt från Tannåker sockenråd och Bolmsö sockenråd. Förfrågan gäller leader­projekt ”Visualisering av Grönt boende i Bolmsö och Tannåker”. Beloppet som föreningarna vill låna är 15000 kr.

Projektet syftar till att ta fram kalkyler och en visualisering av hur ett grönt generations­boende med gemensamhetsutrymme och företagshotell skulle kunna se ut. Projektet utgör del två i projektidén och är en fortsättning på föreningarnas första leaderprojekt ”Grönt Boende 2010”.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2011-12-13 kan kommunstyrelsen bevilja förhandslån till Leaderaktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning. Kommunstyrelsen får fatta beslut i varje enskilt låneärende. Om ränta ska tas ut på utlånade medel eller inte beslutas även det i varje enskilt låneärende.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2011 att kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett räntefritt förhandslån om 15000 kronor till projektägare Tannåker sockenråd enligt upprättat skuldebrev.

Finansieringen av utlåningen ska ske via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

§63 Utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand

Ks2010/0540  210

Antagande av program

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand och föreslår att kommunfullmäktige antar programmet.

Ärendet

Plankontoret föreslår i en skrivelse den 29 november 2011 att kommunstyrelsen beslutar att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas. Det föreslagna programområdet från Öjarp i söder till Tannåker/Bollstad i norr har utvecklats mycket de senaste decennierna och kommunen förutsätter att intresset för att bygga bostäder inom området även i framtiden kommer att vara stort.

Beredning

Miljö- och byggnämnden beslutar den 24 november 2010 att föreslå kommunstyrelsen besluta att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Utvecklingsprogrammet ska visa på hur man utifrån ett helhetsperspektiv kan exploatera och bevara områden inom den nämnda geografiska avgränsningen. Programmet blir användbart dels som planeringsunderlag vid framtida planer, bygglovfrågor, VA frågor och dels ett program som belyser hur kultur- natur och friluftsområden kan utvecklas. I programmet belyses också vilka förutsättningar som behövs för besöks- och turismnäringen samt behovet och möjligheterna med servicepunkter.

Ansvarig nämnd för projektet är kommunstyrelsen och styrgruppen är presidierna i kommunstyrelsen, tekniska utskottet och miljö- och byggnämnden.

Arbetsgruppen består av tjänstemän från miljö- och byggkontoret, tekniska kontoret, kommunledningskontoret samt kultur- och fritidsförvaltningen.

En referensgrupp bestående av nyckelpersoner inom det avgränsade området har fungerat som stöd till arbetsgruppen och arkitekterna med lokala kunskaper och idéer om området samt gett förslag på idéer om vad som behövs utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutar den 11 januari 2011 att ett utvecklingsprogram för sjön Bolmens östra strand ska upprättas enligt föreslagen projektplan.

Den 5 oktober 2011 rapporterar plankontoret att ett förslag till utvecklingsprogram är framtaget och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förslaget samråds med allmänheten och berörda myndigheter samt kommuner.

Kommunstyrelsen beslutar den 8 november 2011 att förslaget till utvecklingsprogram samråds med allmänheten, berörda myndigheter och kommuner.

Utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand har varit på samråd mellan den 22 november 2011 och 17 januari 2012. Två samrådsmöten har ägt rum under samrådstiden; ett i Tannåker den 24 november 2011 och ett i Bolmens samhälle den 1 december 2011.

Plankontoret har sammanställt inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Utvecklingsprogrammet har bearbetats efter samrådet. Det reviderade utvecklingsprogrammet kan godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan anta den. Utvecklingsprogrammet ska fungera som ett ramverk för fortsatt planering och utredning.

Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner utvecklingsprogrammet för sjön Bolmens östra strand och därefter föreslå att kommunfullmäktige antar programmet.

§64 Årsredovisning 2011

Ks2012/0169  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2011.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2011. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2011 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2011-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning för Ljungby kommun 2011.

§65 Förändring av demografisk modell

Ks2012/0116 120

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga sju föreslagna förändringar i den demografiska modellen och att de börjar gälla från och med budget 2013.

Ärendet

I budget 2012 diskuterades förändringar av den demografiska modellen. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har tagit fram ett gemensamt förslag till utveckling av den demografiska modellen. Förändringarna syftar till att få en bättre koppling mellan demografisk utveckling och kostnadsutveckling än dagens system.

Förslagen inkluderar bland annat att:

· budgeten förändras med 75 procent efter den demografiska faktorn istället för den nuvarande justeringen till 100 %.

· man justerar budgeten efter faktiskt antal personer som har behov av stöd enligt LSS istället för att kostnader för LSS justeras helt och hållet efter den totala demografiska förändringen i kommunen.

· barn- och utbildningsnämnden kompenseras för halva förändringen av antalet studerande på gymnasiet över 18 år, eftersom barn- och utbildningsnämnden bara delvis är ansvariga för hur många ”överåriga” som läser på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden får för närvarande ingen kompensation om antalet elever äldre än 18 år fortsätter att gå på gymnasiet. Gymnasiets budget justeras efter förändrat antal personer i åldern 16-18 år.

Beredning

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 5 mars 2012 att kommunstyrelsen beslutar att föreslagna förändringar av den demografiska modellen börjar gälla från och med budget 2013.

Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2012 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna de föreslagna förändringarna i den demografiska modellen och att de börjar gälla från och med budget 2013.

§66 Val av stämmoombud till IDH Industrihotell AB

Ks2012/0174  107

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Krister Lundin (M) till ordinarie ombud och Conny Simonsson (S) till ersättare för IHD Industrihotell AB: stämmor för tiden från 2012 års ordinarie årsstämma t.o.m. ordinarie årsstämma 2015.

Ärendet

Ljungby kommun har köpt ett aktiebolag IHD Industrihotell AB, den 29 mars 2012. Bolaget är ett fastighetsbolag bestående av en fastighet i Dörarp. Syftet med köpet av bolaget är att möjliggöra sanering av marken i Dörarp. Bolaget kommer att avvecklas efter saneringen.

Kommunfullmäktige ska utse en ny styrelse och ersättare samt revisor och förtroendevald revisor för bolaget. Anders Berglund, KPMG, föreslås som revisor. Dessa val föregås av förslag från valberedningen.

Kommunfullmäktige ska dessutom utse stämmoombud till bolagsstämman. Kommunstyrelsen föreslår stämmoombud.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) föreslår att Krister Lundin (M) utses till ordinarie stämmoombud och Conny Simonsson (S) utses till ersättare.

§67 Risk- och väsentlighetsanalys

Ks2012/0168  042

Fastställande av internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2012

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande områden ska bli föremål för intern kontroll under 2012:

1. Skolskjutsar

2. Leverantörsfakturor

3. Jämställdhetsarbetet

4. Överförmyndarverksamheten

Internkontrollrapporterna ska presenteras för kommunstyrelsen allra senast i november 2012.

Ärendet

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en väsentlighets- och riskanalys.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar den 27 mars 2012 följande förslag till områden som skulle kunna bli föremål för intern kontroll 2012:

1. Skolskjutsar

2. Samhällsbetalda resor

3. Lönehantering

4. Leverantörsfakturor

5. Bluffakturor

6. Övertid på enskilda arbetsställen

7. Kontinuitet och sårbarhet i IT system

8. Utvecklingssamtal

9. Lönesamtal

10. Visionsarbete

11. Jämställdhet

12. Överförmyndarverksamhet

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att följande områden ska bli föremål för intern kontroll under 2012:

1. Skolskjutsar

2. Leverantörsfakturor

3. Jämställdhetsarbetet

4. Överförmyndarverksamheten

§68 Motion om kulturskola

Ks2011/0084  860

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) lämnade den 14 februari 2011 in en motion där hon för Vänsterpartiet yrkar att kommunen ska utreda hur kommunen kan driva en kulturskola och vilka de ekonomiska förutsättningarna för en sådan skulle bli.

Beredning

Motionen överlämnades till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och de beslutade den 15 februari 2012 att föreslå att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att göra en utredning i enlighet med motionen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 20 mars 2012 att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning av möjligheter och förutsättningar för att driva en kulturskola i Ljungby kommun.

Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Arbetsutskottet beslutar också att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att genomföra utredningen.

§69 Motion om budgetförstärkning

Ks2012/0100  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att de förslag till budgetförstärkningar som föreslås i motionen i stora delar redan finns etablerade och att kommunen har för avsikt att fortsätta att delta i olika forum för samverkan och aktivt arbeta i enlighet med motionens intentioner.

Motionen kan därmed anses vara besvarad.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-28 § 13 att överlämna motion från Janewert Johansson och den socialdemokratiska fullmäktigegruppen till kommunstyrelsen för beredning. I motionen föreslås åtgärder för att förstärka kommunens budget. Motionären menar att detta i första hand ska ske genom att titta på kostnadssidan.

I motionen föreslår den socialdemokratiska fullmäktigegruppen följande åtgärder:

1. En ansvarsfullare budgetdiciplin

2. Personalsidan, alla återbesättningar av tjänster prövas noggrant, speciellt på chefs och mellanchefsnivå.

3. Samtliga sammanträden ska noggrant nagelfaras, är de nödvändiga eller kan man istället använda modern digitalteknik. Någon form av översyn.

4. Restriktioner när det gäller tjänsteresor liksom deltagande i kurser och konferenser.

5. Nya delegationsbestämmelser när det gäller inköp.

6. Alla beslutade investeringar måste omprövas årligen och en del eventuellt strykas.

”Det mest övergripande är vårt förslag om samordning med närliggande kommuner. Detta ska gälla både varor och tjänster” skriver motionären vidare och anger som exempel på varor och tjänster som kan vara aktuella för samordning följande: maskiner, fordon, udda arbetsredskap exempelvis väghyvlar, sopmaskiner, vältar, fordon och material inom räddningstjänsten, tjänster som stadsarkitekt, jurister, konsumentrådgivare, ekologer, tillgänglighetskonsulter, energisparrådgivare och miljöstrateg.

Slutligen föreslår motionären att kommunchefen tar initiativ till överläggningar mellan närliggande kommuner.

Kommunledningsförvaltningen redovisar i skrivelse daterad 2012-03-14 det arbete som redan pågår i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att förslagen i motionen till stora delar, om än inte i alla delar, redan har genomförts eller är under utredning inom kommunens olika förvaltningar.

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att nämnderna ska bedriva sina verksamheter inom de tilldelade budgetramarna. I allt väsentligt har detta under de senaste åren också skett, med undantag av socialnämnden och under 2011 av kommunstyrelsens tekniska förvaltning.

När det gäller prövning av tjänster finns en särskild förvaltningsövergripande grupp(PR-gruppen) som bland annat har just det uppdrag som efterfrågas i motionen.

Som en följd av en revision avseende kommunens upphandlingar under hösten 2011 har diskussioner inletts om att kraftigt reducera antalet personer inom förvaltningarna som kan avropa varor och tjänster.

Motionärens förslag att alla investeringar ska omprövas årligen, sker redan inom ramen för den årliga budgetberedningen.

Samordning av tjänster och vid köp av varor sker idag på olika sätt inom följande verksamheter: överförmyndaren, konsumentrådgivare, budget- och skuldrådgivare i Ljungby, kommunekologen i Älmhult, länsövergripande upphandlingssamverkan och marknadsföringen av ”Smålands Sjörike” och ”Södra Småland”.

Utöver dessa regelrätta avtal och tjänsteköp finns en rad olika samverkansgrupper och nätverk där Ljungby kommun på andra sätt samverkar med andra kommuner, landstinget, Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Näringslivsorganisationer m fl.

Kommunstyrelsen ser dock att det, precis som motionären föreslår, går att utveckla samverkan ytterligare inom vissa områden och då finns i länet redan väl utbyggda strukturer för samverkan.

I kommunchefens och samtliga förvaltningschefers ordinarie uppdrag ligger att pröva möjligheterna till samverkan med andra kommuner. Kontinuerliga överläggningar sker också mellan förvaltningscheferna 4-6 gånger per år i Regionförbudet Södra Smålands regi. En rad andra tjänstemän deltar också i överläggningar och olika nätverk med kollegor inom och utanför länet. Det är mycket tack vare dessa nätverksträffar som all den samverkan som sker i dag kommit till stånd.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 27 mars 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att de förslag till budgetförstärkningar som föreslås i motionen i stora delar redan finns etablerade och att kommunen har för avsikt att fortsätta att delta i olika forum för samverkan och aktivt arbeta i enlighet med motionens intentioner.

Motionen kan därmed anses vara besvarad.

§70 Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal

KS2012/0162  020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att titta mer på förslaget om tjänstledighet för arbete i alternativa driftsformer.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal. Kommunledningskontoret skriver den 9 februari 2012 att alla förvaltningar har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och ärendet har samverkats i Cesam (Centrala samverkanskommittén).

Policyn innebär, enligt förslaget, bland annat att medarbetare som har en tillsvidareanställning och varit anställda minst ett år kan beviljas tjänstledighet upp till sex månader för att prova annan anställning eller driva eget företag. Medarbetare som tar anställning eller leder företag inom en alternativ driftform, till exempel företag som utför tjänster inom ramen för Lagen om valfrihet, har möjlighet att få tjänstledighet upp till tre år.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 april 2012 att kommunfullmäktige antar Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal daterad 2012-02-09 enligt bilaga. I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande tjänstledigheter att gälla. Personalutskottet föreslår också en revidering av det styrande dokumentet ”Policy för alternativa driftformer” så att skrivningarna där överensstämmer med ”Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal”.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att titta ytterligare på förslaget om tjänstledighet för arbete i alternativa driftsformer. Conny Simonsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall.

§71 Policy för bisysslor

KS2012/0163  020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny policy för bisysslor. Kommunledningskontoret skriver den 9 februari 2012 att alla förvaltningar har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och ärendet har samverkats i Cesam (Centrala samverkanskommittén).

Policyn innebär, enligt förslaget, att bestämmelser kring bisyssla regleras i Allmänna bestämmelser och Lagen om offentlig anställning. Där framgår att bisysslan får förbjudas om arbetsgivaren finner att den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna, anses förtroendeskadlig eller innebär en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Policyn preciserar vad en bisyssla är, vad som anses tillåtet och hur arbetsgivaren hanterar bisysslor som bedöms hindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 april 2012 att kommunfullmäktige antar Policy för bisyssla daterad 2012-02-09 enligt bilaga. I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande bisysslor att gälla.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att ärendet återremitteras. Conny Simonsson (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall.

§72 Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda

KS2011/0658  024

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och fortsätter att följa regelverket ”Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF)” i avvaktan på vad som kommer att förändras vid en central översyn av regelverket.

Ärendet

Tryggve Svensson föreslår i en motion i november 2011 att fullmäktige snarast beslutar om en översyn av pensionsreglerna för kommunens förtroendevalda. Tryggve Svensson menar att i dagsläget kan en politiker gå i pension vid 50 års ålder. Detta har vi inte längre råd med, skriver Svensson.

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut från 23 januari 2003 gäller i Ljungby kommun ”Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF)”. Dessa bestämmelser omfattar förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid och syftet med regelverket är att ge de personer som vill ge sig in i politiken ett ekonomiskt skyddsnät. Bestämmelserna innebär bland annat att sjukpension kan betalas ut om vissa krav uppfylls, likaså visstidspension, ålderspension och avgångsersättning, med mera.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 2 februari 2012 att pensionsförmånerna beräknas på medelvärdet av de två årsinkomster som närmast föregår avgångsåret. Om en person haft uppdrag under delar av dessa två år avgör kommunen hur medelvärdet ska beräknas. Avgångsersättning beräknas på det årsarvode som gäller för avgångsåret.

På grund av att kritik riktats mot nuvarande regelverk har SKL för avsikt att göra en översyn av PBF.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 april 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen och fortsätter följa regelverket ”Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda (PBF)” i avvaktan på vad som kommer att förändras vid en central översyn av regelverket.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer personalutskottets förslag att avslå motionen mot Kerstin Wiréhns (V) yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag till beslut.

§73 Avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby stad

KS2012/0137  250

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Buffin Real Estate Sweden AB genom vilket del av fastigheten Berghem 1:7 säljs för

4 miljoner kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal avseende försäljning av del av fastigheten Berghem 1:7 daterat den 12 mars 2012. genom avtalet överlåter Ljungby kommun del av fastigheten Berghem 1:7 till Buffin Real Estate Sweden AB, Helsingborg.

Avtalet är upprättat inom ramen för ”detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart”. Genom avtalet överlåter kommunen cirka 25 000 kvm av fastigheten Berghem 1:7 för en överenskommen köpeskilling om 4 miljoner kronor att betalas på tillträdesdagen, 2012-08-15. Området är beläget vid infarten till Rosendalsområdet. Kommunen skall bekosta fastighetsbildningen. Bolaget förbinder sig att inom sex månader från tillträdesdagen uppföra grunden till ett Biltema varuhus. Marken skall grovplaneras av kommunen varför ersättning även för denna har inräknats i den överenskomna köpeskillingen liksom det tillägg som skall tas ut för tomtens skyltläge mot väg E4, allt i enlighet med kommunfullmäktiges taxa. Förvärvet är villkorat av att geoteknisk undersökning och förorenadmarkundersökning inte visar på extraordinära kostnader överstigande 500 000 kronor. Skulle så vara fallet svarar kommunen för överstigande del. Avtalet är också villkorat av Ljungby kommunstyrelses godkännande men också av att bygglov erhålles för varuhus jämte pylon och tillstånd att använda bergvärme.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Buffin Real Estate Sweden AB genom vilket del av fastigheten Berghem 1:7 överlåtes för en köpeskilling om 4 miljoner kronor.

§74 Markanvisningsavtal inom Rosendals verksamhetsområde vid Ljungby södra infart

KS2012/0137  250

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet mellan Lagans Byggnads AB och Ljungby kommun.

Ärendet

Tekniska förvaltningen informerar i skrivelse den 12 mars 2012 om att Ljungby kommun, genom dess kommunstyrelse, har fört en dialog med Lagans

Byggnads AB, Lagan, där bolaget vill presentera ett förslag till exploatering med handel och besöksverksamhet på fastigheten Berghem 1:7. Exploateringen sker inom ramen för ”detaljplan för Rosendal vid Ljungby södra infart”.

För att påbörja genomförandet av detaljplanen, detaljstudera projektet med kostnadsanalyser samt att kunna genomföra marknadsundersökningar har förslag till markanvisningsavtal avseende delar av planområdet upprättats. När villkoren enligt markanvisningsavtalet uppfyllts avser parterna teckna köpe-kontrakt för aktuellt området. Bolaget skall göra troligt att man avser att bebygga den mark man förvärvar genom att till de köpeavtal som upprättas bifoga förhandsbesked om bygglov samt påbörja byggnationen inom sex månader från tillträdesdagen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade markanvisningsavtalet mellan Lagans Byggnads AB och Ljungby kommun.

§75 Utredning kring lastväxlarkoncept

KS2012/0157  170

Omdisponering av medel

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att 480 tkr flyttas från maskin- och fordonskontot till räddningstjänsten för inköp av en lastväxlare.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om förvaltningen kan spara pengar på att köpa in och använda fordon gemensamt inom räddningstjänst och gatu- och parkavdelningen.

Utredningen, daterad den 14 mars 2012, visar att avdelningarnas behov är olika i stora delar. Räddningstjänsten behöver ett snabbt och lätthanterligt fordon medan gatuavdelningen behöver ett tungt och starkt fordon. Dessa skilda behov gör att fordonet behöver byggas om när gatuavdelningen ska ta över fordonet efter några år hos räddningstjänsten. Anpassningarna blir omfattande och beräknas kosta ca 400 tkr, detta bedöms som alltför kostsamt för att fordon ska köpas in gemensamt.

Beredning

Tekniska förvaltningen föreslår den 14 mars 2012 att tekniska utskottet beslutar

· att varje avdelning köper sitt eget fordon.

· att upphandling som sammanfaller i tid görs tillsammans för samordningsvinst.

att avdelningarna fortsätter att undersöka andra typer av samordning på fordonssidan.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner att 480 tkr flyttas från maskin- och fordonskontot till räddningstjänsten för inköp av en lastväxlare.

§76 Installation av hiss i ridhuset i Sickinge

KS2012/0132  290

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att installera en hiss i ridhuset i Sickinge.

Finansiering sker genom omfördelning av befintliga medel i investeringsplanen avsedda för hissdirektivet.

Ärendet

Tekniska utskottet uppdrog den 21 februari 2012 till tekniska förvaltningen att ta fram beslutsunderlag med förslag till finansiering för installation av hiss i ridhuset i Sickinge.

Tekniska förvaltningen beräknar att kostnaden för installation av hiss kommer att bli ca 130 tkr och föreslår den 7 mars 2012 att medel avsedda för att tillgodose hissdirektivet omfördelas till hissinstallationen vid ridhuset i Sickinge. Åtgärder enligt hissdirektivet kan ändå tillgodoses.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen uppdrar åt tekniska förvaltningen att installera en hiss i ridhuset i Sickinge.

Finansiering föreslås ske genom omfördelning av befintliga medel i investeringsplanen avsedda för hissdirektivet.

§77 Gör en tidszon i den planerade stensättningen

KS2012/0008  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget, men på grund av att projekteringen av centrumplanen är i sitt slutskede och byggstart sker inom kort avslås förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar också att förslaget kommer att beaktas under kommande planarbeten i Ljungby centrum.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår den 9 januari 2012 att en tidszon i planerad stensättning i Ljungby centrum skulle kunna bli en aktiv utsmyckning i vår stad. Intressant historielektion för alla och tålig mot skadegörelse.

Tekniska förvaltningen informerar i skrivelse den 8 mars 2012 om arbetet med centrumplanen. Den arkitektfirma som fick i uppdrag att detaljprojektera Eskilsgatan och Lilla Torg har tagit fram ett förslag om att göra en trasmatta av sten i olika färger. Detaljprojekteringen har pågått under år 2011 fram till nu och tekniska förvaltningen skriver att inriktningen på utsmyckning inte kan ändras och ytterligare utsmyckning kan inte inrymmas. Projekteringen är i sitt slutskede och byggstart blir under våren 2012.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget men på grund av att projekteringen av centrumplanen är i sitt slutskede och byggstart sker inom kort avstyrks förslaget.

Kommunstyrelsen föreslås också att besluta att förslaget beaktas under kommande planarbeten i Ljungby centrum.

§78 Instruktion till ombud vid 2012 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen

Ks2012/0141  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2012 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB från 2012 års ordinarie stämma till 2013 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att:

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2012 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 13 december 2011.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

Ärendet

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver kommunfullmäktige utfärda fullmakt och lämna instruktioner till stämmoombudet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2012 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

- välja Leif Erik Dennis Juteberg, som nominerats av Företagarnas lokalförening i Ljungby, till ordinarie styrelseledamot i Ljungby Utveckling AB från 2012 års ordinarie stämma till 2013 års ordinarie stämma.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att:

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2012 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 13 december 2011.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

§79 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen 2011-2012

KS2012/0153  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av tekniska förvaltningens resultatbalanserade medel.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars 2012 om resultatbalansering av driftbudgeten mellan åren 2011 och 2012. För tekniska förvaltningen innebär beslutat en balansering med minus 881 tkr. Till årets balanserade medel kommer belopp från tidigare års resultatbalansering och en del flyttas till 2013 och 2014. För 2012 har tekniska förvaltningen 2380 tkr i balanserade medel fördelat på fastighetsavdelningen 1542 tkr, lokalbanken -340 tkr och övriga tekniska förvaltningen 1178 tkr.

För fastighetsavdelningens belopp på 1542 tkr föreslås följande fördelning:

· Underhåll av fastigheten Grand med 1000 tkr.

· Flytt av bibliotek i Lidhult med 1196 tkr.

· Strategi för energieffektiviseringar kallat energismart med 280 tkr.

· Kvar blir ett underskott med 934 tkr som till stor del består av flyttkostnader och som kommer att fördelas mellan förvaltningarna.

Övriga tekniska förvaltningens belopp på 1178 tkr föreslås gå till det arbete med röjning av kommunala tomter och mark som påbörjades under 2011.

Beredning.

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner fördelningen av tekniska förvaltningens resultatbalanserade medel.

§80 Tekniska förvaltningens investeringsplan 2013-2017

KS2012/0147  301

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsplan för åren 2013 – 2017 och överlämnar det till budgetberedningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har tagit fram en investeringsplan för åren 2013-2017. I investeringsplanen beskrivs avdelningsvis de investeringar förvaltningen planerar att genomföra. Investeringarna sträcker sig från byggnation av vård- och omsorgsboendet Åsikten, till restaurering av Ljungsjön, belysning av gång- och cykelvägar, inköp av kommunikationsmedlet Rakel på räddningstjänsten, produktion av tätortskarta till förbättrande åtgärder för måltidsmiljön.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till investeringsplan för åren 2013 – 2017.

§81 Fordons- och inventarieplan 2013-2017, tekniska kontoret

KS2012/0146  054

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till fordons- och inventarieplan för åren 2013-2017 och överlämnar det till budgetberedningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på en fordons- och inventarieplan för åren 2013-2017. Planen visar de investeringar som behöver göras, avseende fordon och inventarier, avdelningsvis under de kommande åren

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012att kommunstyrelsen godkänner förslaget till fordons- och inventarieplan för åren 2013-2017.

§82 Ombudgetering av investeringsmedel

KS2012/0144  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ombudgeteringen av 900 tkr från gatu- och parkavdelningens investeringsbudget till fastighetsavdelningens investeringsbudget.

Ärendet

Tekniska förvaltningen behöver bygga ut ett garage som ska inrymma större fordon, tex lastbilar och väghyvel, för att öka livslängden på dessa fordon.

Tekniska förvaltningen skriver den 14 mars 2012 att gatuavdelningen och fatighetsavdelningen tillsammans tagit fram förslag på tillbyggnad. Kostnaden beräknas till 900tkr och pengarna behöver flyttas från gatu- och parkavdelningens investeringskonto för utbyggnad av gator till fastighetsavdelningens investeringsbudget.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 20 mars 2012 att kommunstyrelsen godkänner ombudgeteringen av 900 tkr från gatu- och parkavdelningens investeringsbudget till fastighetsavdelningens investeringsbudget.

§83 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kommunstyrelsen informerar.

2. Nytt om näringsliv.

3. Regionförbundet Södra Småland.

4. Ljungbybostäder informerar om planer på ett centrumhus.

Förslaget är att centrumhuset kan inrymma ett tjugotal mindre hyreslägenheter ovanpå en större affärslokal. Förslaget visar också en förlängning av torget som förbinder parken med centrum. Målet är att skapa ett attraktivt centrum.§84 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Intern kontroll av dricksvattenförsörjningen

2. Intern kontroll av risken för korruption inom tekniska förvaltningen

§85 Redovisning av delegationärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Tekniska utskottets protokoll 2012-02-21.

2. Tekniska utskottets protokoll 2012-03-20.

3. Personalutskottets protokoll 2012-02-07.

4. Personalutskottets protokoll 2012-04-03.

§86 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Sammanträdesprotokoll från Ljungbybostäder AB, 2012-03-26.

2. Regionförbundet Södra Småland: Regionstyrelsen 2012-03-14. Protokollsutdrag § 51 Konstpedagogiskt uppdrag till Ljungbergmuseet.

3. Informations- och prognosbrev gällande mottagningsbehovet av nyanlända har tagits fram av Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket.

4. Sveriges Kommuner och Landsting meddelar beslut fattat den 19 januari 2012; överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

5. Sammanträdesprotokoll från Ljungby Energi AB, 2012-03-05.

6. Sammanträdesprotokoll från Ljungby Energinät AB, 2012-03-05.

7. Sammanträdesprotokoll från gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryd, 2012-02-20.

8. Årsredovisning 2011 för Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Årsstämman kommer att äga rum den 8 maj 2012.