Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-05-15

Sammanträde 2012-05-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Anne Karlsson.

Beslutsärenden

2 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen 2012. - Magnus Johansson

3 Bidrag till konstpedagogisk verksamhet på Ljungbergsmuseet. - Magnus Johansson

4 Begäran om anslag till gymnasieskolan. - Magnus Johansson

5 Se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Svar på motion. - Marie Steneland

6 Inför idrottsutbildning med inriktning på bordtennis på Sunnerbogymnasiet. - Marie Steneland, Jimmie Nilsson

7 Avgiftsfria telefonsamtal till kommunen. Svar på medborgarförslag. - Peter Wiman

8 Medel ur Dahlin-fonden 2012. - Peter Wiman

9 Gemensamma nämndens bokslut 2011.

10 Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal. - Anna Hesselstedt

11 Policy för bisysslor. - Anna Hesselstedt

12 Verksamhetsplan - kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, styrelser och bolag. - Roland Eiman

13 Verksamhetsområden för Ljungby kommunala VA-anläggning. - Åke Elgemark

14 Farthinder utanför Hamneda skola och förskola. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

15 Asfaltera järnvägsbanken mellan Ljungby och Lagan och gör cykelväg. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

16 Motion om offentlig toalett. - Per Mårtensson

17 Politisk kontaktperson för internationellt arbete. - Anette Olsson

Information

18 Samarbetet med Bern Fachhochschule. - Jan Melkersson och Magnus Hellgren

19 VDn för Destination Småland, Lena Stävmo, informerar om bland annat det nya varumärket som tagits fram för de tre Smålandslänen.

21 Kommunstyrelsen informerar.

23 Regionförbundet Södra Småland.

Uppföljning

24 Ungdomsrådets årsredovisning och uppföljning av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. - Malin Söderberg

Delegationsärenden och anmälningsärenden

25 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (87 kb)

§87 Resultatbalansering kommunledningsförvaltningen 2012

Ks2012/0190  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela kommunledningsförvaltningens överskott enligt följande:

Lean 300000 kr

Tvärdraget (näringslivsprojekt) 100000 kr

Arkiv Hertzbergs foton 200000 kr

Företagsamma Bolmenbygden 238000 kr

Inkubator 201000 kr

Ungdomsrådet 25000 kr

Tobaksfri duo 10000 kr

Framtid Kronoberg 102000 kr

E4:an-upproret 37000 kr

Ljusa idéer 38000 kr

Instegsjobb 750000 kr

Resursanställningar 500000 kr

Ungdomsanställning 750000 kr

Utfyllnadsbidrag till föreningar 100000 kr

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har till sitt förfogande 3351 tkr i resultatbalanserade medel.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande fördelning av medlen:

Lean 300 tkr. Det finns budgeterat personalkostnad för lean men inte kostnad för utbildning och material.

Tvärdraget 100 tkr. Tvärdraget är ett näringslivsprojekt i Kronobergs län.

Arkivering Hertzbergs foton 200 tkr. Budgeten behövs för att täcka kostnader för en lönebidragsanställning.

Företagsamma Bolmenbygden 238 tkr. Överskott för projektet från 2011 som ska användas under 2012.

Inkubator 201 tkr. Överskott för projektet 2011, vilket ska användas under 2012.

Ungdomsrådet 25 tkr. Överskott från 2011.

Tobaksfri duo 10 tkr. Det finns ingen budget för verksamheten 2012.

Framtid Kronoberg 102 tkr. Kostnad för samordnare för Ljungbys del i det länsövergripande arbetsmarknadsprojektet.

E4:an-upproret 37 tkr. Överskott från 2011 som ska användas under 2012.

Ljusa idéer E4 38 tkr. Överskott från tidigare år som ska användas under 2012.

Instegsjobb 750 tkr, varav 300 tkr är redan intecknade.

Resursanställningar 500 tkr, varav 200 tkr är redan intecknade.

Ungdomsanställningar 750 tkr, varav 300 tkr är redan intecknade.

Utfyllnadsbidrag lönebidrag föreningar 100 tkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 24 april 2012 att kommunstyrelsen beslutar att fördela kommunledningsförvaltningens överskott enligt följande:

Lean 300000 kr

Tvärdraget (näringslivsprojekt) 100000 kr

Arkiv Hertzbergs foton 200000 kr

Företagsamma Bolmenbygden 238000 kr

Inkubator 201000 kr

Ungdomsrådet 25000 kr

Tobaksfri duo 10000 kr

Framtid Kronoberg 102000 kr

E4:an-upproret 37000 kr

Ljusa idéer 38000 kr

Instegsjobb 750000 kr

Resursanställningar 500000 kr

Ungdomsanställning 750000 kr

Utfyllnadsbidrag till föreningar 100000 kr

§88 Begäran om anslag till konstpedagogisk verksamhet på Ljungbergsmuseet

Ks2011/0585  865

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge Ljungbergsmuseet 50000 kr i bidrag under år 2012 för konstpedagogisk verksamhet.

Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Ärendet

Styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse skickade den 1 november 2011 en skrivelse med rubriken Konstpedagogikens vara eller inte vara, till ledamöterna i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i Ljungby, samt ledamöterna i styrelsen för Regionförbundet södra Småland.

Styrelsen för Ljungbergs stiftelse ville med skrivelsen förvissa sig om att de förtroendevalda är medvetna om att Ljungbergsmuseet som läget var då svårligen kunde åta sig det uppdrag som museet eftersträvar – att bli regionens konstmuseum. Styrelsen skrev att de inte har någon möjlighet att finansiera en konstpedagog vilket innebär att den konstpedagogiska verksamheten skulle läggas ned.

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av ärendet och konstaterar i ett yttrande den 11 april 2012 att diskussioner har förts med Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland om finansiering av konstpedagogiskt uppdrag för Ljungbergsmuseet.

Styrelsen för Regionförbundet södra Småland behandlade ärendet den 14 mars 2012 och beslutade då att ge ett regionalt uppdrag till Ljungbergsmuseet för konstpedagogisk verksamhet 2012-2014 och för 2012 anslå upp till totalt 250000 kronor som en del i en tredelad finansiering. Regionförbundet skriver att uppdraget går i linje med den regionala kulturplanens utvecklingsriktning och att konstpedagogisk verksamhet ska bedrivas med skolbarn som målgrupp.

Både Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland ska bidra med 250000 kronor vardera under 2012. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Ljungby kommun bidrar med 50000 kronor till uppdraget och att finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 24 april 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ge Ljungbergsmuseet 50000 kr i bidrag under år 2012 för konstpedagogisk verksamhet.

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

§89 Begäran om finansiering för gymnasieskolan

Ks2012/0195  612

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att under 2012 använda sitt kvarvarande balanserade överskott på 4400 tkr.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden begär utökat anslag för 2012 för gymnasieskolan med 5828 tkr och ytterligare 4116 tkr för perioden 2013-2017. Anledningen till att nämnden begär ytterligare anslag är den kraftiga minskningen av antalet elever under den kommande perioden. Nämnden har beslutat att ett antal inriktningar och program ska läggas ned, men beslutet ger bara delvis en ekonomisk effekt under 2012.

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande den 20 april 2012 att Ljungby kommun är inne i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge och att det inte finns något ekonomiskt utrymme att tillskjuta ytterligare medel till någon nämnd.

Barn- och utbildningsnämnden har 4,4 mkr kvar av balanserade överskott som var tänkta att användas under 2013.

Parallellt med att barn- och utbildningsnämnden har beslutat om gymnasieskolan har kommunstyrelsen beslutat om förändringar av demografimodellen. Dessutom har en ny befolkningsprognos tagits fram som är något mer positiv än den tidigare. Förändringarna innebär att det inte kommer att fattas 4,1 mkr för perioden 2013-2017.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att under 2012 använda sitt kvarvarande balanserade överskott på 4400 tkr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 24 april 2012 att kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden får möjlighet att under 2012 använda sitt kvarvarande balanserade överskott på 4400 tkr.

§90 Se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde

Ks2011/0222  048

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiva till motionen. De konstaterar att produkten inte finns att tillgå idag men att frågan bör beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas. Därmed kan motionen anses bifallen.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) lämnade den 5 april 2011 in en motion i vilken hon uppmanar Ljungby kommun att se över försäkringsskyddet för elever, barn och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde inför nya försäkringsupphandlingen. Åberg Johansson (S) yrkar också att de nya försäkringsvillkoren ska omfatta såväl olycksfall som sjukdom och att de ska gälla dygnet runt för dessa grupper. På så sätt skulle Ljungby kommun vara en föregångskommun i denna fråga.

Åberg Johansson (S) skriver i motionen att enligt en undersökning av konsumenternas försäkringsbyrå så är 60 procent av Sveriges barn upp till 19 år dåligt eller inte försäkrade alls, vilket kan bero på att föräldrarna tror att barnen har ett fullgott skydd i skolan.

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Administrativa chefen skriver den 14 mars 2012 att avtalet för Ljungby kommuns nuvarande olycksfallsförsäkring löper ut den 31 december 2012 med rätt till ett års förlängning. I Ljungby kommun har alla barn från 0-19 år som är folkbokförda i kommunen en olycksfallsförsäkring dygnet runt sedan lång tid tillbaka.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 19 mars 2012 att ställa sig positiva till motionen. De konstaterar att produkten inte finns att tillgå idag men att frågan bör beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 24 april 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiva till motionen. De konstaterar att produkten inte finns att tillgå idag men att frågan bör beaktas när den nya försäkringsupphandlingen påbörjas. Därmed kan motionen anses bifallen.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

§91 Inför idrottsutbildning med inriktning bordtennis på Sunnerbogymnasiet

Ks2011/0643  812

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendet

I en motion daterad den 12 december 2011 yrkar Matija Rafaj (S) att en idrottsutbildning med inriktning på bordtennis införs på Sunnerbogymnasiet. Ett samarbete mellan Sunnerbogymnasiet och Ljungby Bordtennisklubb skulle vara gynnsamt dels för utvecklingen av bordtennisen i Ljungby, men också för Sunnerbogymnasiet som ges möjlighet för elever även utanför kommunen, menar Rafaj (S).

Barn- och utbildningsnämnden har fått motionen för yttrande. Samordnande rektorn på Sunnerbogymnasiet skriver att gymnasieskolan är positiv till förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 19 mars 2012 att tillstyrka motionen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 24 april 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

§92 Avgiftsfria samtal till kommunen

Ks2011/0404  100

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänsyn till att besparingskrav gäller i de kommunala verksamheterna de kommande åren.

Ärendet

En medborgare lämnade den 29 juli 2011 förslaget att telefonsamtalen till kommunen ska vara avgiftsfria.

Kommunledningsförvaltningen har utrett förslaget och skriver i en tjänsteskrivelse den 27 mars 2012 att kommunens nuvarande växelnummer behöver bytas till ett 0200-nummer, för att samtalen som kopplas via växeln ska bli avgiftsfria. För samtal som rings direkt till en handläggare kvarstår kostnaden som idag.

Med cirka 72000 inkommande samtal till kommunens växel per år innebär förändringen öppningsavgifter med ungefär 25750 kronor per år. Kommunledningsförvaltningen räknar dessutom med att antalet samtal som rings via växeln istället för direkt till handläggaren ökar. Då skulle ytterligare 27500 kr tillkomma i öppningsavgifter. Det blir totalt 53250 kr per år. Utöver dessa öppningsavgifter tillkommer trafikavgifter för alla samtal via 0200-numret.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänsyn till att särskilda besparingskrav gäller de kommande åren.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 24 april 2012 att kommunstyrelsen avslår förslaget med hänsyn till att besparingskrav gäller de kommande åren.

§93 Medel ur Dahlin-fonden 2012

KS2012/0019  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande utdelning sker från Dahlin-fonden 2012:

Förening

Aktivitet

Kulturella ändamål

Sociala

ändamål

Vittaryd-Dörarps Hembygdsförening

Renovering Alebostugan
Valborg - Sundet

20 000

0

Dörarps IF

80 års jubileum

0

15 000

Berga Hembygdsförening

Aktiviteter hembygdsgården

Underhåll fastigheter

35 000

0

Lagans tennisklubb

Tennisskola, redskap

0

15 000

Lagans Samhällsförening

Renovering Godsmagasinet

Evenemang

20 000

0

Berga Skytteförening

Vapen, ammunition, belysning

0

34 000

Lagans Väntjänst

Aktiviteter, material

0

20 000

Lagans Röda Korskrets

Första hjälpen kurser, kolonivistelser, aktiviteter

0

20 000

Lagangymnasterna

Utrustning, ljudanläggning, ledarutb., anordna motionslopp

0

10 000

Lagan IBK

Bussresor

Träningsredskap

0

50 000

IOGT-NTO.s juniorer i Lagan

Material, öppna barn arr.

målarfärg

0

20 000

Berga Församling

Musikveckan i Berga

38 800

0

Slussen i Lagan

Förbättrings- och underhållsarbeten Bergastigen

5 000

0

Logen 4669 Fram

IOGT-NTO

Arrangemang, annonser

handikappanpassning toa

0

25 000

Bergabygdens folkdansare

Material, resor, musik

10 000

0

Lagans AIK

Konstgräs

Läktare Ringvallen

Ombyggnation entré

0

435 000

Ärendet

Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 3 maj 2012 att för år 2012 finns 901600 kronor att utdela ur fondens avkastning.

Medlen ska enligt de principer som fastställs av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av medlen, cirka 128 800 kronor tilldelas biblioteket i Lagan

1/7 av medlen, cirka 128 800 kronor utdelas till kulturändamål

5/7 av medlen, cirka 644 000 kronor utdelas till sociala ändamål

Beredning

Följande ansökningar har inkommit och behandlats av kommunstyrelsens remissinstanser: Kultur- och fritidsnämnden (KoF) och Socialnämnden (S).

Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag Kulturella ändamål

Förslag

Sociala

ändamål

Vittaryd-Dörarps Hembygdsförening

Renovering Alebostugan
Valborg - Sundet

168000

20 000

0

Guddarps IF

Bouleplan
Renovering klubbstuga

40000

0

0

Dörarps IF

80 års jubileum

25000

0

15 000

Berga Hembygdsförening

Aktiviteter hembygdsgården

Underhåll fastigheter

35000


65 000

35 000

0

Lagans tennisklubb

Tennisskola, redskap

35 000

0

15 000

Lagans Samhällsförening

Renovering Godsmagasinet

Evenemang

200 000

20 000

0

Berga Skytteförening

Vapen, ammunition, belysning

130 000

0

34 000

Lagans Väntjänst

Aktiviteter, material

40 000

0

20 000

Västra Berga Bastuförening

Bidrag till underhåll

6 000

0

0

Vittaryds IK

Renovering av idrottslokal

134 000

0

0

Lagans Röda Korskrets

Första hjälpen kurser, kolonivistelser, aktiviteter

20 000

0

20 000

Össlövs bystugeförening

Renovering bystugan

105 000

0

0

Lagangymnasterna

Utrustning, ljudanläggning, ledarutb., anordna motionslopp

67 000

0

10 000

Lagan IBK

Bussresor

Träningsredskap

150000

50 000

0

50 000

IOGT-NTO.s juniorer i Lagan

Material, öppna barn arr.

målarfärg

47 000

0

20 000

Kvänarp Södergårds vägförening

Skötsel av badplats

Grusförstärka p-plats

15 000

0

0

Berga Församling

Musikveckan i Berga

50 000

38 800

0

Berga PRO

Bussresor, material

28 500

0

0

Slussen i Lagan

Förbättrings- och underhållsarbeten Bergastigen

48 500

5 000

0

Logen 4669 Fram

IOGT-NTO

Arrangemang, annonser

handikappanpassning toa

56 000

0

25 000

Bergabygdens folkdansare

Material, resor, musik

20 000

10 000

0

Lagans AIK

Konstgräs

Läktare Ringvallen

Ombyggnation entré

500000
150000

100 000

0

435 000

Dräktrådet i Kronobergs län

Delfinansiering i bokprojekt anknytning till Berga

20 000

0

0

TOTALT

128 800

644 000

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 3 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens och kultur- och fritidsnämndens förslag.

Jäv

Roland Johansson (ALT), Alf Johansson (KB, ej tjänstgörande ersättare) och Eva-Marie Norén Holgersson (sekreterare) är inte närvarande under kommunstyrelsens behandling av ärendet.

§94 Gemensamma nämndens bokslut 2011

KS2012/0216  700

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner gemensamma nämndens bokslut 2011.

Ärendet

Den gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor överlämnar bokslut för verksamhetsåret 2011, för godkännande av kommunfullmäktige i Ljungby, Markaryd och Älmhult.

§95 Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal

KS2012/0162  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal daterad 2012-04-20.

I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande tjänstledigheter att gälla.

Personalutskottet får i uppdrag att revidera policy för alternativa driftsformer så att skrivningarna där överensstämmer med policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal.

En utvärdering ska göras om ett år avseende antalet tjänstledigheter längre än sex månader och vilka särskilda skäl som beviljats.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal. Kommunledningskontoret skriver den 9 februari 2012 att alla förvaltningar har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och ärendet har samverkats i Cesam (Centrala samverkanskommittén).

Policyn innebär, enligt förslaget, bland annat att medarbetare som har en tillsvidareanställning och varit anställda minst ett år kan beviljas tjänstledighet upp till sex månader för att prova annan anställning eller driva eget företag. Medarbetare som tar anställning eller leder företag inom en alternativ driftform, till exempel företag som utför tjänster inom ramen för Lagen om valfrihet, har möjlighet att få tjänstledighet upp till tre år.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 april 2012 att kommunfullmäktige antar Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal daterad 2012-02-09 enligt bilaga. I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande tjänstledigheter att gälla. Personalutskottet föreslår också en revidering av det styrande dokumentet ”Policy för alternativa driftformer” så att skrivningarna där överensstämmer med ”Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal”.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 återremittera ärendet för att titta mer på förslaget om tjänstledighet för arbete i alternativa driftsformer.

Kommunledningskontoret har den 20 april 2012 reviderat policyn för tjänstledigheter utanför lagar och avtal i enlighet med kommunstyrelsens önskemål. Nu är utgångspunkten att all tjänstledighet behandlas lika, oavsett om man begär tjänstledighet för att ta anställning eller bedriva företag inom en alternativ driftform.

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår den 8 maj 2012 att kommunfullmäktige antar Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal daterad 2012-04-20 enligt bilaga. I samband med antagandet av den nya policy upphör alla tidigare skrivningar gällande tjänstledigheter att gälla. Personalutskottet föreslår också en revidering av det styrande dokumentet ”Policy för alternativa driftsformer” så att skrivningarna där överensstämmer med Policy för tjänstledigheter utanför lagar och avtal.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att en utvärdering görs om ett år avseende antalet tjänstledigheter längre än sex månader och vilka särskilda skäl som beviljats.

§96 Policy för bisysslor

KS2012/0163  020

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för bisyssla daterad 2012-02-09.

I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande bisysslor att gälla.

Ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny policy för bisysslor. Kommunledningskontoret skriver den 9 februari 2012 att alla förvaltningar har getts möjlighet att komma med synpunkter på förslaget och ärendet har samverkats i Cesam (Centrala samverkanskommittén).

Policyn innebär, enligt förslaget, att bestämmelser kring bisyssla regleras i Allmänna bestämmelser och Lagen om offentlig anställning. Där framgår att bisysslan får förbjudas om arbetsgivaren finner att den inverkar hindrande för arbetsuppgifterna, anses förtroendeskadlig eller innebär en verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.

Policyn preciserar vad en bisyssla är, vad som anses tillåtet och hur arbetsgivaren hanterar bisysslor som bedöms hindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 april 2012 att kommunfullmäktige antar Policy för bisyssla daterad 2012-02-09 enligt bilaga. I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande bisysslor att gälla.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april att återremittera ärendet.

Förslag till beslut

Personalutskottet föreslår den 8 maj 2012 kommunfullmäktige att anta Policy för bisyssla daterad 2012-02-09 enligt bilaga. I samband med antagandet av den nya policyn upphör alla tidigare skrivningar gällande bisysslor att gälla.

§97 Verksamhetsplan - kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, styrelser och bolag

KS2012/0217  101

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, styrelser och bolag med ändringen att uppföljningar genom enkla rapporter med budgetavvikelser per ansvar och nämnd ska redovisas för kommunstyrelsen varje månad.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen 6 kap. §§ 1-3, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder, eventuella gemensamma nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. För att kunna svara upp till det ansvar som det innebär har kommunledningsförvaltningen tagit fram en verksamhetsplan för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsikt.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den7 maj 2012 att kommunstyrelsen antar förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, styrelser och bolag.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) med bifall av Roland Johansson (ALT) yrkar att förslaget om uppföljningar genom enkla rapporter med budgetavvikelser per ansvar och nämnd ska redovisas för kommunstyrelsen varje månad.

§98 Verksamhetsområde för Ljungby kommunala VA-anläggning

KS2012/0181  350

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de reviderade verksamhetsområdena för de kommunala VA-anläggningarna i Angelstad, Bollstad, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Ljungby, Skeen och Bolmstad/Tallbacken/Mjälen.

Ärendet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska det finnas verksamhetsområde för alla kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde innefattar vatten- och avloppstjänster som bedrivs inom ett fastställt geografiskt område.

Tekniska förvaltningen har den 2 april 2012 gjort en revidering av befintliga verksamhetsområden i Angelstad, Bollstad, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Ljungby, Skeen och Bolmstad/Tallbacken/Mjälen.

Verksamhetsområdena i Agunnaryd, Dörarp, Hamneda, Kånna, Lagan, Lidhult, Ryssby, Sjöhagen, Södra Ljunga och Vittaryd är oförändrade.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 17 april 2012 att kommunfullmäktige fastställer de reviderade verksamhetsområdena för de kommunala VA-anläggningarna i Angelstad, Bollstad, Bolmen, Bolmsö kyrkby, Ljungby, Skeen och Bolmstad/Tallbacken/Mjälen.

§99 Farthinder utanför Hamneda skola och förskola

KS2012/0028  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar förslagsställaren att eftersom det är Trafikverket som är väghållare utanför Hamnedaskolan har förslaget skickats vidare dit.

Ärendet

I ett medborgarförslag från den 19 januari 2012 föreslås att farthinder av den typ man kör runt sätts upp utanför Hamneda skola och förskola. Förslagsställaren menar att vägen är tungt trafikerad och eftersom vägen är bred inbjuder den till hög hastighet.

Tekniska förvaltningen skriver den 27 mars 2012 att Trafikverket är väghållare för den aktuella vägen och förslaget är vidarebefordrat till trafikverket.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 17 april 2012 att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och meddelar förslagsställaren att eftersom det är Trafikverket som är väghållare utanför Hamnedaskolan har förslaget skickats vidare dit.

§100 Asfaltera järnvägsbanken mellan Ljungby och Lagan och gör cykelväg

KS2012/0563  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att tekniska förvaltningen jobbar med en utredning om förutsättningarna för en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår i oktober 2011 att den gamla järnvägsbanken mellan Ljungby och Lagan hårdgörs så att den kan användas som gång- och cykelväg. Detta skulle enligt förslagsställaren bidra till förbättrad trafiksäkerhet och ökat cyklande.

Tekniska förvaltningen fick den 8 november 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna kring en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 17 april 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att tekniska förvaltningen jobbar med en utredning om förutsättningarna för en norrgående cykelväg från Ljungby tätort.

§101 Motion om offentlig toalett

KS2010/0571  210

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut för placering av den offentliga toaletten. Det vill säga att placering av den offentliga toaletten blir vid den före detta taxistationen.

Ärendet

Roland Johansson yrkar i en motion i november 2010 att en offentlig toalett byggs på Oxtorget och att bygget sätter igång snarast.

Tekniska förvaltningen skriver den 12 april 2012 att tillfälligt bygglov, till och med år 2016, där planen medger offentlig toalett finns på området vid den före detta taxistationen. En eventuell placering av offentlig toalett på Oxtorget ska tas upp i samband med planöversyn av Oxtorget.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 17 april 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vidhålla tidigare beslut för placering av den offentliga toaletten. Det vill säga att placering av den offentliga toaletten blir vid den före detta taxistationen.

§102 Politisk kontaktperson för internationellt arbete

KS2012/0220  143

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Emma Johansson (S) och Carina Bengtsson (C) till politiska kontaktpersoner för internationellt arbete.

Ärendet

Sedan januari 2012 deltar Ljungby kommun i ett ESF-projekt, EU-kompetens Småland Blekinge, som drivs och ägs av regionförbunden i Småland och blekinge. Deltagare i projektet är från Ljungby kommun är sex personer, bland andra EU-samordnaren.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 3 maj 2012 att det visat sig att projektet kan erbjuda en EU-coach till kommuner som deltar. För att få tillgång till EU-coachen ska kommunen senast 31 maj 2012 ansöka om att få arbeta med EU-coachen. Endast sex av 36 kommuner kommer att få tillgång till en EU-coach. I ansökan om EU-coach ska en politisk kontaktperson namnges. Detta för att tydligt visa på den politiska delaktigheten i kommunens framtida internationella arbete. Med en ansvarig politiker ökar förutsättningarna för att det internationella arbetet blir genom­förbart i kommunen.

En EU-coach under ett års tid till Ljungby kommun skulle innebära en bra start på kommunledningsförvaltningens nya EU-samordnaruppdrag. Sedan årsskiftet har kommunen en EU-samordnare på deltid och en tjänstemannagrupp för EU-frågor bestående av en representant från varje förvaltning. Ljungby kommun skulle behöva hjälp av en EU-coach för att analysera kommunens måldokument ur ett internationellt perspektiv. Vidare behövs svar på till exempel var ska kommunens fokus ligga i det framtida internationella arbetet?

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 3 maj 2012 att kommunstyrelsen utser en politiker som får ett särskilt uppdrag att ansvara för de internationella frågorna i kommunen.

§103 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Magnus Hellgren och näringslivschefen informerar om samarbetet med Bern Fachhochschule.

2. Lena Stävmo informerar om Destination Smålands verksamhet och aktuella projekt.

3. Socialnämndens ekonomi.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Nytt om näringsliv.

6. Regionförbundet Södra Småland.

§104 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Ungdomsrådets årsredovisning och uppföljning av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

§105 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Redovisning av delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av tekniska förvaltningen under januari, februari och mars 2012.

2. Tekniska utskottets protokoll 2012-04-17.

3. Arbetsutskottets protokoll 2012-04-24.

4. Personalutskottets protokoll 2012-05-08.

5. Arbetsutskottets protokoll 2012-02-28.

6. Arbetsutskottets protokoll 2012-03-27.

§106 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 16 april 2012 att avslå KeyCast Ljungby AB:s ansökan om förlängt tillstånd för gjuteriverksamhet i kvarteret Aspebacken, Ljungby kommun. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen.

2. Svensk Biblioteksförening beskriver i en rapport den 3 maj 2012 hur bibliotekens intressen tagits tillvara i de fem regionala kulturplaner som skrevs 2010. Rapporten visar att kulturplanerna ledde till att många lokala bibliotekschefer upplevde ett ökat politiskt engagemang för biblioteksfrågorna. Även på regional nivå upplevde man att biblioteksfrågorna fått ett ökat genomslag.

3. Svenska Förening För Folkhälsoarbete har med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting och Statens folkhälsoinstitut tagit fram skriften ”Folkhälsa är politik”. Det är en idéskrift, för förtroendevalda i kommuner och landsting, som kan inspirera till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Skriften preciserar bland annat ett antal kriterier att jobba efter för att bli en bra folkhälsokommun.

4. Årsredovisning från Ljungby Energi AB år 2011.

5. Protokoll från Ljungby Energi AB den 26 mars 2012, §§ 11-17.

6. Årsredovisning från Ljungby Energinät AB år 2011.

7. Protokoll från Ljungby Energinät AB den 26 mars 2012, § 2.

8. Protokoll från Ljungby Holding AB den 27 mars 2012, §§ 10-11.

9. Protokoll från Ljungby Utveckling AB den 27 mars 2012, §§ 10-11.

10. Protokoll från gemensamma nämnden den 16 april 2012, §§ 21-24.