Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-06-05

Sammanträde 2012-06-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Anne Karlsson.

Beslutsärenden

2 Ansökan om medel för att arrangera Ungdomstorget IRL för Sveriges ungdomsråd hösten 2012. - Malin Söderberg, Maja Berggren

3 Länsgemensam folkhälsopolicy. Svar på remiss. - Malin Söderberg

4 Gemensamma nämndens budget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014. - Marie Elm-Ågren

5 Höjning av taxan för fotvård. - Kerstin Karlsson

6 Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar med mera. - Eva-Mari Holgersson

7 Budget 2013. Plan 2014-2017. - Magnus Johansson

8 Årsredovisning av samförvaltade stiftelser 2010. - Magnus Johansson

9 Ljungby Arena. - Jan Bernhardsson (inga handlingar)

10 Förfrågan om förhandslån till Leaderprojekt: Förstudie om närvärme i Agunnaryds samhälle. - Anette Olsson

11 Finansiering av samförläggning av tomrör för fiber. - Peter Wiman

12 Svar till revisorerna med anledning av skrivelse angående IT-frågors handläggning. - Roland Eiman

13 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning. - Roland Eiman, Eva-Marie Norén Holgersson

14 Sätt kodlås på vänthallen vid Ljungby bussterminal. Svar på medborgarförslag. - Göran Lundberg

15 Smidig återvinning. Svar på motion. - Sofie Samuelsson

16 Genomförandeavtal för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde. - Per-Olov Almqvist

17 Kommunen bör överta drift och ekonomi för enskilda vägar. Svar på medborgarförslag. - Maritha Davidsson

18 Väderskydd för att avlasta offentliga lokaler. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

19 Förse snarast en bit av J A Lagers väg med gatubelysning. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

20 Sätt upp belysning vid övergångsställen. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

21 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Svar på motion. - Per Mårtensson

22 Gatlysen längsmed promenadvägen mellan Kånna och Ljungby. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

23 Gör överkörningsbara rondeller på Gästgivaregatan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

24 Hundrastgård i Brunnsparken. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

25 Ramavtal, sten- och grusmaterial. - Per Mårtensson, Ottar Warelius

26 Dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen. - Anna-Lena Ljungberg

27 Lokalplaneringsgrupp. - Johan Oléhn

28 Säker utrymning för alla. Svar på motion. - Johan Oléhn

29 Upprättande av skötselavtal mellan Ljungby kommun och Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse. - Roland Eiman

Uppföljning

30 Budgetuppföljning april. - Bo Dalesjö

31 Rådgivningsrapport - En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst.

32 Rapport om projektet med E4:an.

Information

33 Kommunstyrelsen informerar.

35 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

36 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§107 Ansökan om medel för att arrangera Ungdomstorget IRL för Sveriges ungdomsråd hösten 2012

Ks2012/0225

075

Ansökan om medel för att arrangera Ungdomstorget IRL för Sveriges ungdomsråd hösten 2012

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ungdomsrådet ska få 90 000 kr för att arrangera Ungdomstorget IRL hösten 2012 om deras ansökan att stå som värdkommun beviljas av Sveriges ungdomsråd.

Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter.

Ärendet

Sveriges ungdomsråd är en paraplyorganisation för alla Sveriges ungdomsråd och andra inflytandeforum för unga. En gång om året anordnas en stor träff för alla dessa forum, ”Ungdomstorget IRL (IRL= In Real Life). På dessa träffar brukar det komma mellan 150 och 200 ungdomar från hela Sverige som arbetar aktivt för ungas inflytande i sina kommuner.

Ungdomstorget IRL är en viktig mötesplats för engagerade ungdomar som anordnas varje år under tre dagar på höstlovet. På IRL knyter ungdomarna nya kontakter med varandra, lär sig nya saker på olika workshops och föreläsningar samt har kul och inspirerar varandra för fortsatt engagemang.

Kommunerna som vill anordna Ungdomstorget IRL får ansöka om detta till Sveriges ungdomsråd. Sveriges ungdomsråd väljer sedan ut vilken kommun som ska få vara värdkommun. Värdkommunen ska stå för mat, logi, möteslokaler och en del ”nöjesaktiviteter” som ungdomarna kan ägna sig åt på kvällarna, efter föreläsningar och workshops.

Ungdomsrådet i Ljungby kommun skulle vilja stå som värdkommun och anordna Ungdomstorget IRL här i Ljungby.

För Ljungby som kommun skulle det vara ett bra tillfälle att få visa upp sig och synas då det kommer ungdomar från hela Sverige, och genom media som bevakar arrangemanget. Om det kommer 200 ungdomar beräknas arrangemanget kosta ungefär 90 000 kr.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ungdomsrådet ska få 90 000 kr för att arrangera Ungdomstorget IRL hösten 2012 om deras ansökan att stå som värdkommun beviljas av Sveriges ungdomsråd.

Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

§108 Länsgemensam folkhälsopolicy

Ks2011/0225

440

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som svar till styrgruppen för länsgemensam folkhälsopolicy i Kronobergs län.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen skriver 27 april 2012 att det idag inte finns någon gemensam plattform för prioriteringar, samverkan och konkreta handlingsplaner när det gäller folkhälsa i Kronobergs län. En genomgång av hälsoläget och en kartläggning av folkhälsoarbetet i länet har visat att det finns stora skillnader mellan kommunerna både gällande hälsa och folkhälsoarbetet som bedrivs här.

Folkhälsoarbete är en viktig del för en stark och framgångsrik region då det finns ett mycket tydligt samband mellan en regions folkhälsa och dess utveckling och attraktionskraft. Därför beslutade länets samtliga kommuner, landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet att en gemensam folkhälsopolicy för länet skulle utarbetas.

Kommunledningsförvaltningen skriver i sitt förslag till yttrande att Ljungby kommun är mycket positiv till en gemensam folkhälsopolicy i länet. Den ger folkhälsoarbetet en tyngd och visar på att det är ett viktigt område att arbeta brett kring. En gemensam policy och en gemensam plattform kan även ge samordningsvinster och draghjälp kommunerna emellan.

Ljungby kommun tycker att det är många bra och viktiga bitar som tas upp i policyn, men har en synpunkt på aktörernas olika roller i det fortsatta folkhälsoarbetet i länet.

Ljungby kommun är tveksam till om Landstinget Kronoberg är den verksamhet som är bäst lämpad att ha samordningsansvaret för länets folkhälsofrågor och verka för kunskapsspridning inom området. I den ”Folkhälsopolitiska rapporten 2010” säger Folkhälsoinstitutet bl a att kommunerna har en bred och central roll i arbetet för en bättre folkhälsa och att Landstinget framförallt kan bidra till framtidens folkhälsa genom att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården.

Ljungby kommun anser att samordningsansvaret istället ska ligga på Regionförbundet södra Småland då Regionförbundets uppdrag är att vara ”ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt”.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande till styrgruppen för länsgemensam folkhälsopolicy i Kronobergs län.

§109 Finansiering av gemensamma nämndens kostnader 2012

KS2012/0246

040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun finansierar sin del av kostnaderna för gemensamma nämnden 2012.

Ärendet

Gemensamma nämnden föreslår den 14 maj 2012 § 28 att Ljungby kommunfullmäktige beslutar om sin del av kostnaderna för gemensamma nämnden. Gemensamma nämnden föreslår samtidigt att Älmhults kommun beslutar om budget för 2012 samt verksamhetsplan för 2013-2014 för gemensamma nämnden.

§110 Komplettering av äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften höjs

KS2012/0247

706

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften höjs till 420 kronor per behandling.

Ärendet

Med anledning av den ekonomiska situationen har socialnämnden beslutat att en översyn ska göras av kostnaderna för fotvård. Ljungby kommun taxa för fotvårdsbehandling har jämförts med det pris som privata utförare har.

Ljungby kommuns nuvarande fotvårdsavgift ingår som en del i den taxa som gäller för äldreomsorgen. Den har årligen räknats upp på sås ätt att den har följt kostnaden för en hemtjänsttimme, det vill säga 325 kronor för hel behandling.

Beredning

Socialnämnden beslutar den 16 maj 2012 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att komplettera äldreomsorgstaxan så att fotvårdsavgiften snarast höjs till 420 kronor per behandling.

Jäv

Ewa Karlsson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet.

§111 Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar

Ks2012/0237

101 

Ändring av kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt tidigare beslut Ks § 194/2011 och att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Kanslichef

Roland Eiman Ronnie Wallin

Ekonomichef Inköpsansvarig

Magnus Johansson CarlFredrik Ledin

Personalchef Löneekonom

Anna Hesselstedt Margaretha Andersson

Teknisk chef Fastighetschef

Jan Bernhardsson Johan Oléhn

Exploateringschef Fastighetsingenjör

Per-Olof Almqvist Hans-Jörgen Holmberg

Tf VA- och renhållningschef

Åke Elgemark

Ärendet

Enligt kommunstyrelsens reglemente skall avtal, andra handlingar och skrivel­ser, som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av an­ställd som styrel­sen bestämmer.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 14 maj 2012 att kommunstyrelsen, med upphävande av sitt tidigare beslut (Ks § 194/2011), beslutar att ge följande innehavare av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Kanslichef

Ekonomichef Personalchef

Inköpsansvarig Teknisk chef

Löneekonom Exploateringschef

Fastighetschef Fastighetsingenjör

VA- och renhållningschef

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt tidigare beslut Ks § 194/2011 och att ge innehavarna av följande befattningar rätt att kontrasignera från styrelsen utgående avtal, handlingar m.fl. skrivelser:

Kommunchef Kanslichef

Roland Eiman Ronnie Wallin

Ekonomichef Inköpsansvarig

Magnus Johansson CarlFredrik Ledin

Personalchef Löneekonom

Anna Hesselstedt Margaretha Andersson

Teknisk chef Fastighetschef

Jan Bernhardsson Johan Oléhn

Exploateringschef Fastighetsingenjör

Per-Olof Almqvist Hans-Jörgen Holmberg

Tf VA- och renhållningschef

Åke Elgemark

§112 Budget 2013 samt plan 2014-2015

Ks2012/0241

040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om budget 2013 och plan 2014-2015 enligt alliansens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta alliansens besparingsförslag till kommunledningsförvaltningen för utredning inför beslut i respektive nämnd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendet

Alliansen lämnar förslag till budget 2013 och plan 2014-2015.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om budget 2013 och plan 2014-2015 enligt alliansens förslag, samt alliansens besparingsförslag.

Yrkanden

1. Roland Johansson (ALT), med bifall av Alf Johansson (KB), yrkar att uppdragen som andre vice ordförande tas bort i nämnderna och att uppdragen som förste vice ordförande går till oppositionen.

2. Roland Johansson (ALT), med bifall av Alf Johansson (KB), yrkar att personalutskottet tas bort från och med år 2013.

3. Kjell Jormfeldt (MP), Carina Bengtsson (C) och Lars Solling (FP) yrkar bifall till alliansens förslag till budget.

Beslutsordning

1. Ordföranden ställer proposition på Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande att uppdragen som andre vice ordförande tas bort i nämnderna och att uppdragen som förste vice ordförande går till oppositionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att inte ta bort uppdragen som andre vice ordförande och nej-röst för Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande att ta bort uppdragen. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 3 nej-röster. Fem personer avstår.

2. Ordföranden ställer proposition på Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande att personalutskottet tas bort från och med år 2013.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att inte ta bort personalutskottet från och med år 2013 och nej-röst för Roland Johanssons (ALT) med flera yrkande att ta bort utskottet från och med 2013. Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 2 nej-röster. Sex personer avstår.

Se separat omröstningsbilaga.

§113 Årsredovisning av samförvaltade stiftelser

KS2012/0257

046

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för 2011 och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Ärendet

Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser, har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2011.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

Billengrenska donationen

Dora och Gustav Strömvalls minnesfond

Donation till Kånna kommun

Dahlins premiefond

Engelska premie- och stipendiefond/Lindqvist

Premiefonden grundskolans högstadium

Fröken Louise Fischerströms minne

Hulda Sohlbergs minnesfond

Inga och Alfred Karlbergs minnesfond

Ingelstadsdonationen

Kom. Ordf. August Petersons i Haga minnesfond

Karlbergs minnesfond

Sunnerbo härads Sparbanks jubileumsfond

Social samfond för äldreomsorgen

Social samfond för allmänna hjälpändamål

CE Dahlins biblioteks- och kulturfond.

§114 Ljungby Arena

Ks2012/0271

820

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får som ett inriktningsbeslut i uppdrag att ta fram ett kontrakt som avser försäljning av Sunnerbohov till arenabolaget, ett 20-årigt hyresavtal där drift- och underhållsansvaret regleras med arenabolaget, att utreda juridik, ekonomi och andra eventuella frågor och att arenabolaget tar fram en ansökan om borgen för beslut.

Ärendet

En grupp från näringslivet har framfört önskemål till kommunen att få köpa Sunnerbohov för att bygga en så kallad multiarena i anslutning till den nuvarande ishallen. Tanken är att bland annat bygga en restaurang, cafeteria och lokaler för gym och friskvård.

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-06-04 att kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får som ett inriktningsbeslut i uppdrag att ta fram ett kontrakt som avser försäljning av Sunnerbohov till arenabolaget, ett 20-årigt hyresavtal där drift- och underhållsansvaret regleras med arenabolaget och att arenabolaget tar fram en ansökan om borgen för beslut.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD), med bifall av Kjell Jormfeldt (MP) och Alf Johansson (KB), yrkar att förslaget till beslut omformuleras så att beslutet inte blir ett inriktningsbeslut utan att frågan enbart ska utredas vidare som ett underlag för senare beslut.

Lars Solling (FP), med bifall av Krister Lundin (M), Anne Karlsson (S) och Roland Johansson (ALT), yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Christer Henrikssons (KD) med flera yrkande att omformulera tekniska förvaltningens förslag mot Lars Sollings (FP) med flera yrkande om bifall till tekniska förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP), Christer Henriksson (KD) och Alf Johansson (KB) reserverar sig mot beslutet.

§115 Förfrågan om förhandslån till Leaderprojekt: Förstudie om närvärme i Agunnaryds samhälle

Ks2012/0233

156

Förfrågan om förhandslån till Leaderprojekt: Förstudie om närvärme i Agunnaryds samhälle

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar förhandslån om 71 100 kronor till projektägare Agunnaryd sockenråd enligt upprättat förslag till skuldebrev.

Finansieringen av utlåningen sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har 2012-05-14 mottagit en förfrågan om förhandslån. Förfrågan gäller leaderprojekt ”Närvärme i Agunnaryds samhälle”. Beloppet som föreningen vill låna är 71 100 kronor, ungefär hälften av det totala belopp som Leader Linné har beviljat.

Projektet syftar till att analysera möjligheter för att anlägga en värmeanläggning baserad på förnybar lokal energi i Agunnaryd. Projektet har redan genomförts och i samarbete mellan sockenråd, LRF-avdelning, företagare, bostadsrätts­förening och kommunens energi­rådgivare.

Enligt beslut i fullmäktige 2011-12-13 (Kf § 158) kan kommunstyrelsen bevilja förhandslån till Leaderaktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beviljar förhandslån om 71 100 kronor till projektägare Agunnaryd sockenråd enligt upprättat förslag till skuldebrev.

Finansieringen av utlåningen sker via pengar avsatta för medfinansiering till olika slags EU-projekt i första hand och via kommunens rörelsekapital i andra hand.

§116 Finansiering av samförläggning av tomrör för fiber i Gashult

Ks2012/0250

005

Finansiering av samförläggning av tomrör för fiber i Gashult

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Ljungby Energi AB med 1 337 474 kr så att samförläggningen i området Gashult med omnejd genomförs.

Kommunstyrelsen påpekar samtidigt vikten av att känna till att beslutet om finansiering för samförläggning i området är en engångsföreteelse.

Finansiering sker genom att hela kommunstyrelsens anslag för medfinansiering för fiber för år 2012 tas i anspråk (1 miljon kronor). Dessutom tas 337 474 kronor i anspråk ur kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av EU-bidrag.

Ärendet

I Sverige är det i första hand marknaden, exempelvis kommunens bolag Ljungby Energi som bygger ut fiber för bredband. I de fall där marknaden inte kan motivera en sådan investering kan kommunen välja att gå in med ekonomiska medel så att utbyggnaden sker ändå.

I Ljungby kommun utgör Gashult med omnejd ett av kommunens mest glesbefolkade områden. Området har vid flera tillfällen varit föremål för diskussion då kundunderlaget i relation till etableringskostnaderna för fiber för bredband gör det svårt för marknaden att motivera en utbyggnad. Samtidigt är behovet av fiber för invånarna i området detsamma som för invånare i övriga delar av Ljungby kommun.

Ljungby kommun har till Länsstyrelsen gjort en ansökan för att hos Post- och Telestyrelsen PTS få bidrag för att bygga ut fiber för bredband i området. Ansökan är under behandling.

Inom en mycket snar framtid kommer E.ON att påbörja grävningsarbeten i Gashult med omnejd. E.ON har erbjudit Ljungby Energi att i samband med grävningsarbetena lägga tomrör för fiber. Ljungby Energi har tackat nej till erbjudandet då investeringen inte går att motivera på marknadsmässiga grunder.

Möjligheten till samförläggning av tomrör för fiber i området har därför lämnats över till Ljungby kommun.

Ljungby kommun anser att en utbyggnad i området, precis som för övriga kommunen, bedöms som nödvändig.

Sker inte den erbjudna samförläggningen med E.ON måste grävning och nedläggning av tomrör utföras vid ett senare tillfälle. Utgiften beräknas då till den dubbla jämfört med om samförläggningen görs tillsammans med E.ON.

Samförläggningen omfattar skapandet av ett huvudnät med tomrör för fiber. För att sedan etablera en fiberanslutning till enskilda kunder krävs kompletteringar av tomrörsnätet, dragning av fiberkabel med mera. Dessa kompletteringar ingår inte i samförläggningen.

Förutsättningarna i Gashult bedöms vara så unika att kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillskjuta de ekonomiska medel som samförläggningen kräver.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ersätta Ljungby Energi AB med 1 337 474 kr så att samförläggningen i området Gashult med omnejd genomförs.

Arbetsutskottet påpekar samtidigt vikten av att känna till att beslutet om finansiering för samförläggning i området är en engångsföreteelse.

Finansiering föreslås ske genom att hela kommunstyrelsens anslag för medfinansiering för fiber för år 2012 tas i anspråk (1 miljon kronor). Dessutom tas 337 474 kronor i anspråk ur kommunstyrelsens anslag för medfinansiering av EU-bidrag.

§117 Svar till revisorerna med anledning av skrivelse angående IT- frågors handläggning

Ks2012/0198

007

Svar till revisorerna med anledning av skrivelse angående IT- frågors handläggning

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till svar på revisorernas skrivelse angående IT-frågors hantering.

Ärendet

Kommunens revisorer har med biträde av KPMG ställt frågor till rektor på Åbyskolan i Lagan med anledning av ett projekt där skolan blev återbetalningsskyldiga då kostnaderna inte uppgick till den nivå som de fått bidrag till. Holmquist har i redogörelse 2012-02-15 svarat KPMG vilket föranledde KPMG att även efterfråga IT-avdelningens syn på saken.

Revisorerna noterar utifrån dessa svar att det finns olika uppfattningar kring hur IT-frågorna i kommunen hanteras och anser i ett brev daterat 2012-04-19 att kommunstyrelsen bör få kännedom om uppfattningarna för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Revisorerna ber att kommunstyrelsen ska vidta lämpliga åtgärder och återrapportera detta till dem under 2012.

Förslag på svar till revisorerna

Efter att ha gått genom frågeställningarna med rektorn på Åbyskolan och IT-chefen framkommer att det funnits brister i kommunikationen i detta ärende. Det kan också konstateras att det finns en information på kommunens intranät med information om vad som gäller för anskaffning av datorer i Ljungby kommun.

Med anledning av kommunrevisionens frågor kommer gällande rutiner och ansvarsförhållanden för IT i Ljungby kommun att kommuniceras ut till samtliga berörda i organisationen.

Kommunens revisorer har i en skrivelse daterad 2012-04-19 begärt att kommunstyrelsen ska redovisa vidtagna åtgärder med anledning av ett ärende om införskaffande av datorer där man upptäckt att det råder olika uppfattningar om hur IT-hanteringen ska ske inom kommunen.

Kommunchefen och barn- och utbildningschefen lämnar den 8 maj 2012 ett förslag till svar till revisionen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen antar förslaget till svar på revisorernas skrivelse angående IT-frågors hantering.

§118 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Ks2012/0002

101

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, med tekniska utskottets förslag till tillägg.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning.

Revideringen består dels av en tydligare uppställning av delegater inom varje ansvarsområde. Det framgår nu tydligt vilka beslut som får vidaredelegeras och vilka beslut som ska anmälas till kommunstyrelsen. Förslaget har också anpassats efter gällande lagar, regler, rutiner och reglementen. De ändringar som föreslås har markerats tydligt i separata dokument.

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat förslaget till reviderad delegeringsordning för beredning av arbetsutskottet, personalutskottet och tekniska utskottet inför beslut av kommunstyrelsen.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 8 maj 2012 att kommunstyrelsen godkänner revideringen av delegeringsordningen.

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen godkänner revideringen av delegeringsordningen med tillägget att tekniska utskottet får rätt att teckna hyresavtal i högst tio år.

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, med tekniska utskottets förslag till tillägg.

§119 Sätt kodlås på vänthallen vid Ljungby bussterminal

Ks2011/0584

537

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget, men beslutar att inte genomföra förslaget eftersom det skulle innebära en stor kostnad att utveckla ett sådant system. Kommunen har kontakt med polismyndigheten som har meddelat att de patrullerar området regelbundet och att de kommer till platsen när de kallas dit.

Ärendet

En medborgare föreslår den 2 november 2011 att endast personer som löst busskort eller bussbiljett ska ha tillgång till vänthallen. Vänthallen ska alltid vara låst och de som har biljett eller busskort kommer in antingen genom att dra busskortet eller knappa in biljettkod i en läsare.

För att utreda vilka de praktiska möjligheterna är att genomföra förslaget har kommunledningsförvaltningen under hand kontaktat Svensk Kollektivtrafik för att höra om det finns liknande lösningar genomförda i någon länstrafik eller stadstrafik. Företrädaren för organisationen sade sig inte känna till att något liknande system med vänthall som kan låsas upp av trafikanter används i den svenska kollektivtrafiken. Vidare har Länstrafiken Kronoberg kontaktats och påtalar att en kombinerad kort- och biljettläsare av typ som avses i medborgarförslaget inte ingår i länstrafikens ”normalutrustning” och att den troligen skulle bli dyr att utveckla.

Vid de kontakter kommunen har med polisen i frågan har polisen meddelat att man patrullerar regelbundet i området och att man dessutom kommer till platsen om man kallas per telefon.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra förslaget eftersom det skulle innebära en stor kostnad att utveckla ett sådant system. Kommunen har kontakt med polismyndigheten som har meddelat att de patrullerar området regelbundet och att de kommer till platsen när de kallas dit per telefon.

§120 Smidig återvinning

KS2011/0411

452

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen anser att service erbjuds på såväl landsbygd som i tätorter genom de röda boxarna som redan finns i verksamheten. Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Den 16 augusti 2012 motionerar socialdemokraterna genom Anne Karlsson (S) och Janewert Johansson (S) om smidig återvinning. I motionen skriver man att många hyresvärdar slutat erbjuda omhändertagande av miljöfarligt avfall och att detta lett till att en del av det miljöfarliga avfallet istället hamnat i hushållssoporna. Därför yrkar socialdemokraterna att Ljungby kommun köper en särskild anläggning för omhändertagande av miljöfarligt avfall. Denna anläggning kan placeras jämte glas- och burkanläggningen i matvarubutiker. Socialdemokraterna yrkar även att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ge likvärdig service på landsbygden.

Tekniska förvaltningen skriver den 11 maj 2012 att alla som har ett sop-abonnemang i Ljungby kommun har en röd box som är avsedd för farligt avfall. Till exempel batterier, glödlampor, målarfärg och liknande. När boxen är full ringer abonnenten till VA- och renhållningens kundtjänst och bokar tid för tömning. Tekniska förvaltningen skriver vidare att både i Ljungby stad och på många andra orter i kommunen finns återvinningsstationer där man även kan slänga batterier.

Beredning

Tekniska utskottet anser den 22 maj 2012 att service erbjuds på såväl landsbygd som i tätorter genom de röda boxarna. Tekniska utskottet föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.

§121 Genomförandeavtal för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde

KS2012/0222

250

Genomförandeavtal för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Christina Hovelius för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbacken.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt genomförandeavtal med Christina Hovelius. Avtalet är upprättat för att säkerställa genomförandet av ”detaljplan för del av Bolmstad 2:45 vid Tallbackens fritidshusområde”. Christina Hovelius äger Bolmstad 2:45 och ska på egen bekostnad iordningställa planområdet genom att bl a anlägga vägar och parkmark. En gemensamhetsanläggning ska svara för drift och underhåll av vägar och skog- och naturområden. Vatten- och avloppsledningar ska byggas av kommunen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade genomförandeavtalet med Christina Hovelius.

§122 Kommunen bör överta drift och ekonomi för enskilda vägar

KS2011/0647

318

Kommunen bör överta drift och ekonomi för enskilda vägar

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att kommunen inte avser att överta drift och ekonomi av enskilda vägar.

Ärendet

I ett medborgarförslag som inkom i december 2012 föreslås att Ljungby kommun övertar ansvaret för drift och ekonomi för enskilda vägar. Idag är det vägföreningar som svarar för drift, ekonomi och underhåll, detta finansieras av statliga och kommunala bidrag. Förslaget skulle innebära att de enskilda vägarna får en likvärdig standard i hela kommunen och inte, som nu, är beroende av enskilda eldsjälar som upprätthåller standarden på dessa vägar.

Tekniska förvaltningen skriver den 2 maj 2012 att man i december 2011 gjorde en utredning om enskilda vägar. Slutsatsen av utredningen är att skötsel och underhåll varken skulle bli bättre eller sämre om kommunen övertog ansvaret. Däremot skulle det innebära en ökad kostnad i form av administration för kommunen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att kommunen inte avser överta drift och ekonomi av enskilda vägar.

§123 Väderskydd för att avlasta offentliga lokaler

KS2011/0166

761

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget, men beslutar att avslå förslaget med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge. Förslaget kan aktualiseras i framtiden.

Ärendet

Ett medborgarförslag lämnades in i mars 2011 där man föreslår att Ljungby bygger ett väderskydd för att avlasta offentliga lokaler. Förslaget handlar inte om att avhjälpa missbruk eller missbruksvård, utan hur kommunen kan avlasta offentliga lokaler.

Kommunledningskontoret har handlagt förslaget och skriver i ett yttrande den 6 september 2011 att många resande som uppehåller sig i väntsalen på busstationen i Ljungby upplever obehag när personer sitter i väntsalen och dricker alkohol, argumenterar och beter sig obehagligt. Polisen tillkallas ofta för att avhysa de som stör men har ingen plats att hänvisa dem till istället.

Kommunledningskontoret har i sin utredning av detta förslag bland annat haft kontakt med närpolisen, Länstrafiken, socialförvaltningen samt kommuner där man har byggt väderskydd som medborgaren föreslår. En stor del av synpunkterna är positiva till väderskydd.

Tekniska kontoret och kommunledningskontoret föreslår den 6 september 2011 att tekniska kontoret får i uppdrag att föreslå placering av ett väderskydd och ta fram kostnader för drift och underhåll.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 27 september 2012 att be tekniska kontoret att föreslå placering av väderskyddet och ta fram kostnader för drift och underhåll.

Tekniska förvaltningen informerar den 14 maj 2012 om att placering av väderskyddet på järnvägsområdet med ett tillfälligt bygglov om två år är förberett, samt en kostnadskalkyl och skiss över utförandet. Kostnaden för investeringen beräknar tekniska förvaltningen till ca 225 -235 tkr. Driftskostnaden beräknas till 45-60 tkr per år.

Tekniska utskottet skickar den 22 maj 2012 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Lars Solling (FP) yrkar avslag på förslaget med tanke på kommunens nuvarande ekonomiska läge och att förslaget kan aktualiseras i framtiden.

§124 Förse snarast en bit av JA Lagers väg med gatubelysning

KS2011/0477

310

Förse snarast en bit av JA Lagers väg med gatubelysning

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att bygga ut belysningen på den aktuella delen av John A Lagers väg. Arbetet beräknas vara klart inför hösten 2012.

Ärendet

En medborgare föreslår i september 2011 att en sträcka på J A Lagers väg, mellan Maråsvägen och Sickingevägen, förses med gatubelysning. Vägen används flitigt av motionärer men växlingen mellan ljus och mörker gör att det blir svårt att se alla personer som rör sig längs vägen.

Tekniska förvaltningen skriver den 9 maj 2012 att sikten är begränsad på den aktuella sträckan då den är i en kurva. Kostnaden för att bygga ut belysningen beräknas till 135 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 kommunstyrelsen att tacka för förslaget och besluta att bygga ut belysningen på den aktuella delen av John A Lagers väg. Arbetet beräknas vara klart inför hösten 2012.

§125 Sätt upp belysning vid övergångsställen

KS2011/0663

310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svara förslagsställaren att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

Ärendet

En medborgare föreslår i december 2012 att Ljungby kommun undersöker och gör förbättringar så att både fotgängare och bilförare kan känna sig säkrare i gatumiljön under dygnets mörka timmar. Förslagsställaren vill ha upplysta övergångsställen för att minska antalet olyckor och tillbud.

Tekniska förvaltningen skriver den 21 maj 2012 att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen men att förslaget kommer att beaktas vid nyanläggning av övergångsställen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 kommunstyrelsen att tacka för förslaget och svara förslagsställaren att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

§126 Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder

KS2011/0541

510

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

Ärendet

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har Conny Simonsson och Janewert Johansson lämnat i en motion där man skriver att många trafikolyckor sker vid övergångsställen när det är mörkt ute. Förslagsvis skulle övergångsställen kunna utrustas med belysning eller varningslampor. Därför yrkar socialdemokraterna att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa någon typ av trafiksäkerhetshöjande system i kommunen.

Tekniska förvaltningen skriver den 21 maj 2012 att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen men att förslaget kommer att beaktas vid nyanläggning av övergångsställen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) yrkande om bifall mot tekniska utskottets förslag att avslå motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige finner motionen besvarad med motiveringen att det inte finns ekonomiskt utrymme för att belysa övergångsställen, men att vid nyanläggning av övergångsställen kommer detta att beaktas.

§127 Gatlysen längsmed promenadvägen mellan Kånna och Ljungby

KS2011/0490

312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att det inte finns ekonomiskt utrymme för att sätta upp belysning längs gång- och cykelvägen mellan Kånna och Ljungby.

Ärendet

Promenadvägen mellan Kånna och Ljungby behöver belysas. Detta skulle innebära att fler använder sig av vägen även under de mörkare årstiderna och medföra positiva effekter för hälsa och miljö. Detta skriver en invånare i ett medborgarförslag som inkom till kommunen i september 2011.

Tekniska förvaltningen skriver den 21 maj 2012 att det saknas ekonomiskt utrymme att belysa gång- och cykelvägen mellan Kånna och Ljungby.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att det inte finns ekonomiskt utrymme för att sätta upp belysning längs gång- och cykelvägen mellan Kånna och Ljungby.

§128 Gör överkörningsbara rondeller på Gästgivaregatan

KS2011/0607

302

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över de hastighetsdämpande åtgärderna på Gästgivaregatan. Dessutom får tekniska förvaltningen i uppdrag att anordna tillfälliga hastighetsdämpande åtgärder under sommaren 2012.

Ärendet

I ett medborgarförslag från november 2011 föreslår en invånare ett antal åtgärder som skulle kunna öka trafiksäkerheten i Gästgivaregatans korsningar. Överkörningsbara rondeller skulle kunna byggas i korsningarna Gästgivaregatan/Torsgatan och Gästgivaregatan/Herkulesgatan och högerregel införas i korsningen Odengatan/Gästgivaregatan. Enligt förslaget inträffar olyckor med jämna mellanrum i dessa korsningar.

Tekniska förvaltningen skriver den 12 april 2012 att de hastighetsdämpande åtgärderna i området behöver ses över.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över de hastighetsdämpande åtgärderna på Gästgivaregatan. Dessutom får tekniska förvaltningen i uppdrag att anordna tillfälliga hastighetsdämpande åtgärder under sommaren 2012.

§129 Hundrastgård i Brunnsparken

KS2012/0055

330

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att göra en hundrastgård.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att en hundrastgård anläggs på den gamla skridskobanan i Brunnsparken. Enligt förslaget har ytan inte använts för skridskoåkning på många år, inte heller fotbollsmålet på platsen används i någon större omfattning. Ytan är redan grusbelagd och belysning finns. Om en hundrastgård anläggs kan hundägare rasta sina hundar okopplade där.

Tekniska förvaltningen har tidigare utrett frågan om hundrastgård. Då påtalade tekniska förvaltningen att ansvarsfrågan vid eventuella olyckor är en stor osäkerhetsfaktor. Tekniska förvaltningen redovisar den 21 maj 2012 att kostnaden för att uppföra en hundrastgård beräknas till 70 tkr och det årliga underhållet till 40 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att göra en hundrastgård.

§130 Ramavtal, sten- och grusmaterial

KS2012/0232

305

 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlaget för ramavtal på sten- och grusmaterial enligt tekniska förvaltningens upphandlingspresentation, med ändringen att avtalet ska gälla till och med 2014-12-31.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har gett upphandlingsenheten i uppdrag att upphandla ramavtal på sten- och grusmaterial. Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Upphandlingsvärdet är ca 2 mkr per år. Avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör och kommunen kommer enligt anbudsunderlaget att anta det anbud som har lägst pris.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen godkänner upphandlingsunderlaget för ramavtal på sten- och grusmaterial enligt bifogad upphandlingspresentation.

§131 Dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen

KS2012/0213

004

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan, daterat den 4 maj 2012. Enligt Ljungby kommuns arkivreglemente, antagit den 16 december 1999, ska varje förvaltning upprätta en plan för myndighetens handlingar som beskriver hur dessa ska hanteras.

Dokumenthanteringsplanen för tekniska förvaltningen beskriver hur varje avdelnings handlingar ska behandlas. Ett av syftena med planen är att på ett enkelt sätt redogöra för dokumentflödet inom verksamheten och att se över rutiner och underlätta för personalen att följa dessa. Planen informerar även om vilka handlingar som kan gallras och vilka som ska bevaras.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till dokumenthanteringsplan för tekniska förvaltningen.

§132 Lokalplaneringsgrupp

KS2012/0239

290

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inrätta en lokalplaneringsgrupp med syfte att optimera lokalnyttan på lång sikt. Gruppen ska vara sammansatt av representanter från samtliga förvaltningar. Representanterna ska ha mandat att fatta beslut om vilka lokaler som krävs inom respektive verksamhet. Även Ljungbybostäder ska delta med en representant i gruppen.

Fastighetschefen är sammankallande för lokalplaneringsgruppen och rapporterar till tekniska utskottet. Eventuella tvister avgörs av tekniska utskottet.

Ärendet

Ljungby kommun äger ca 200 000 m2 lokaler. Dessutom bedriver kommunen verksamhet i inhyrda lokaler. För att åstadkomma kostnadseffektiv lokalhushållning skriver tekniska förvaltningen den 9 maj 2012 att det krävs att man identifierar behov och tillgång av lokaler. Ett sådant arbete kräver planering, överblick sak- och detaljkunskap om lokalerna och de olika verksamheterna.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att inrätta en lokalplaneringsgrupp med syfte att optimera lokalnyttan på lång sikt. Gruppen ska vara sammansatt av representanter från samtliga förvaltningar. Representanterna ska ha mandat att fatta beslut om vilka lokaler som krävs inom respektive verksamhet. Även Ljungbybostäder ska delta med en representant i gruppen. Fastighetschefen är sammankallande för lokalplaneringsgruppen och rapporterar till tekniska utskottet. Eventuella tvister avgörs av tekniska utskottet.

§133 Säker utrymning för alla

KS2011/0542

730

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den redogörelse tekniska förvaltningen lämnat om vilka krav som ställs på brandskyddet i en byggnad eller anläggning enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ärendet

Socialdemokraterna skriver den 5 oktober 2011 att riksdagen år 2000 antog en handlingsplan som bland annat innebär att år 2010 skulle tillgänglighet för alla i offentliga lokaler uppnås.

Socialdemokraterna yrkar genom Anne Karlsson (S) och Conny Simonsson (S) i en motion att offentliga lokaler utrustas och skyltas så att personer med funktionsnedsättning känner trygghet i händelse av brand eller annan olycka. Socialdemokraterna yrkar dessutom att personal med ansvar för lokalerna får relevant utbildning om utrymning och säkerhet.

Tekniska förvaltningen redogör den 21 maj 2012 för lagen 2003:778 som styr det systematiska brandskyddsarbetet. I detta arbete ingår både byggnadstekniska och organisatoriska delar. Information om hur det systematiska brandskyddsarbetet ska fungera finns i Ljungby kommun tillgänglig på intranätet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 22 maj 2012 att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den redogörelse tekniska förvaltningen lämnat om vilka krav som ställs på brandskyddet i en byggnad eller anläggning enligt lagen om skydd mot olyckor.

§134 Upprättande av skötselavtal mellan Ljungby kommun och Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse

Ks2012/0261

870

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till skötselavtal under förutsättning att avtalet skrivs under av båda parter.

Finansieringen läggs in i budget för 2013.

Ärendet

Ljungby kommun och styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse har arbetat fram ett förslag till avtal med syfte att reglera ansvaret för skötselåtgärder för att bevara kulturmiljön i kvarteret Gertrud i Ljungby kommun. Kulturmiljön innefattar Ljungbergsmuseet, bostaden, ateljén, Cosmorama och trädgården.

Enigt förslaget till avtal ska kommunen årligen bidrag ekonomiskt till skötseln av fastigheterna och trädgården, från och med den 1 januari 2013 då det tidigare avtalet om skötselåtgärder upphör att gälla. Bidraget uppgår till 300 000 kr per år.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 maj 2012 att kommunstyrelsen godkänner förslaget till skötselavtal och finansieringen läggs in i budget för 2013 budget, under förutsättning att avtalet skrivs under av båda parter.

§135 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rådgivningsrapporten En översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst till kommunledningsförvaltningen och socialnämnden för uppföljning.

I övrigt noterar kommunstyrelsen informationen.

Ärendet

1. Budgetuppföljning april.

2. Rådgivningsrapport – en översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet, hemsjukvård och hemtjänst.

3. Rapport om projektet med E4:an.

Ljungby kommun deltog på en mässa i Göteborg nyligen, för att uppmärksamma frågan och intresset var stort. Moderata ledamöter i riksdagens trafikutskott kommer att besöka Ljungby inom kort för mer information i frågan. Socialdemokratiska riksdagsledamöter har lämnat in en motion för utbyggnad av E4:an. Fler kommuner deltar i arbetet för utbyggnad av E4:an.

§136 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kommunstyrelsen informerar.

2. Nytt om näringsliv.

3. Regionförbundet Södra Småland.

§137 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Tekniska utskottets protokoll 2012-05-22, §§ 26-28.

2. Arbetsutskottets protokoll 2012-05-28, §§ 14-15.

3. Anmälan av delegationsbeslut; avsteg från gällande taxa på Bredemads industrideponi.

4. Anmälan av delegationsbeslut rörande tilldelning, anställning, flaggning samt attestuppdrag fattade av kommunledningsförvaltningen under mars och april 2012.

§138 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Regionförbundet Södra Småland har tillsammans med övriga Småländska län och Blekinge genomfört en s k Territorial Review. Rapporten visar att regionen är en av de mest hälsosamma, säkra och stabila regionerna i OECD att bo, turista och etablera företag i. men rapporten visar även på ett antal utmaningar; vi behöver fler kunskapsintensiva företag, unga, kvinnor och invandrar behöver komma in på arbetsmarknaden och infrastrukturen behöver förbättras.

2. Skrivelse daterad den 10 maj 2012 till kommunstyrelsen om hantering av vindkraftsplaner i Ljunga, Ryssby.

3. Sveriges Kommuner och Landsting skriver i ett pressmeddelande den 26 april 2012 att man räknar med god tillväxt i skattunderlaget framöver. Tillsammans med engångseffekter spås detta ge ett bra resultat för kommunsektorn 2012.

4. Regeringsbeslut om ansökan om nätkoncession för linje för en 400 kV ledning mellan Barkeryd och Hurva. Regeringen godkänner den redovisade miljökonsekvensbeskrivningen den 19 april 2012.

5. Protokoll från Ljungby Energi AB, 2012-05-07, §§ 18-23.

6. Bokslut från Ljungby Energi AB, 2012-03-31.

7. Protokoll från Ljungby Energinät AB, 2012-05-07, §§ 3-5.

8. Kvartalsbokslut från Ljungby Energinät AB, 2012-03-31.