Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-08-14

Sammanträde 2012-08-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Anne Karlsson.

2 Ljungby Arena. - Jan Bernhardsson

3 Information - SCB medborgarundersökning - Carina Karlund

4 Kostutredning, särskilda boenden. - Annica Thor Lindberg

5 Fortsätt tillaga mat på Hamnedaskolan. Svar på medborgarförslag. - Annica Thor Lindberg

6 Ta ned stora träd vid Norrleden. Svar på medborgarförslag. - Per-Olov Almqvist

7 Ta inte ned stora träd vid Norrleden. Svar på medborgarförslag. - Per-Olov Almqvist

8 Förvärv av järnvägsfastigheter i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (Ytterligare handlingar finns på kansliet.)

9 Svar på motion om komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende interpellationer. - Eva-Marie

10 Revidering av fullmäktiges arbetsordning. - Eva-Marie

11 Ökad upplåning - Roland Eiman

12 Val av ledamot i arbetsutskottet.

13 Val av ersättare i personalutskottet.

14 Val av ersättare i tekniska utskottet.

15 Godkännande av avsägelse av uppdrag som representant i Jämställdhetsrådet i Kronobergs län och val av ny representant.

Uppföljning

16 Inrättande av familjecentral. - Marie Elm-Ågren

17 Årlig återkoppling om hur utbildningsinsatserna ser ut, i förhållande till behovet i näringslivet. - Jan Melkersson

18 Utvärdering av de nya reglerna för skolskjuts och delegering av skolskjutsärenden. - Göran Lundberg

19 Återrapportering av ekonomiberedningens jämförelsetal; gatu- och parkavdelningen. - Per Mårtensson (Handlingar finns på extranätet.)

20 Utvärdering av fixartjänsten i räddningstjänstens regi. - Carl Håkansson

Information

21 Pågående och fortsatt arbete avseende räddningstjänstens budget. - Carl Håkansson

22 Aktuella vindkraftsärenden. - Ulla Gunnarsson och Thomas Hultquist

23 Kommunstyrelsen informerar.

25 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

26 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§139 Ljungby Arena

KS2012/0271  820

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för ytterligare förtydligande och kompletterande beslutsunderlag avseende driftskalkyl och juridiska konsekvenser.

Ärendet

En grupp från näringslivet har framfört önskemål till kommunen att få köpa Sunnerbohov för att bygga en så kallad multiarena i anslutning till den nuvarande ishallen. Tanken är att bland annat bygga en restaurang, cafeteria och lokaler för gym och friskvård.

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-06-04 att kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får som ett inriktningsbeslut i uppdrag att ta fram ett kontrakt som avser försäljning av Sunnerbohov till arenabolaget, ett 20-årigt hyresavtal där drift- och underhållsansvaret regleras med arenabolaget och att arenabolaget tar fram en ansökan om borgen för beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut den 5 juni 2012 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kontrakt som avser försäljning av Sunnerbohov till arenabolaget, ett 20-årigt hyresavtal där drift- och underhållsansvaret regleras med arenabolaget, att utreda juridik, ekonomi och andra eventuella frågor och att arenabolaget tar fram en ansökan om borgen för beslut.

Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2012-08-07 en redogörelse om bland annat kommunens åtaganden, köpeavtal, hyresavtal och låneavtal, förutsättningar och alternativ.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), med bifall av Lars Solling (FP) och Christer Henriksson (KD), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare förtydligande och kompletterande beslutsunderlag avseende driftskalkyl och juridiska konsekvenser.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag.

Anne Karlsson (S), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att kommunen beviljar kommunal borgen för företaget istället för att ge dem direktlån.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Reservation

Roland Johansson (ALT) reserverar sig mot beslutet.

§140 Utredning om köken på kommunens särskilda boenden

KS2012/0138  390

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att på grund av det ekonomiska läget finns idag inga ekonomiska möjligheter att genomföra förändringarna som föreslås för Ljungberga. Frågan om serveringskök på Ljungberga hänskjuts till budgetarbetet inför år 2014 och läggs till listan över kommande projekt.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå önskemålen om tillagningskök på Ljungsätra.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2010 att kommunlednings-förvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen och socialförvaltningen ska göra en översyn av köken på kommunens särskilda boenden. Översynen ska göras med utgångspunkt från matsituationen för de äldre i kommunen och i samråd med brukarna. Efter detta beslut har två skrivelser med önskemål om tillagningskök på Ljungsätra kommit till kommunen, en från Ljungsätras anhörigråd, en från sektionscheferna på Ljungsätra.

I april 2012 presenterar tekniska förvaltningen en utredning om köken på kommunens särskilda boenden. Slutsatsen som dras är att tekniska förvaltningen anser att kraven för bra mathållning uppfylls på ett tillfredställande sätt inom särskilda boenden i Ljungby kommun. På Bergagården, Björkäng, Brunnsgården och Åbrinken är sektionscheferna nöjda med matsituationen. På Ljungberga och Ljungsätra finns däremot önskemål om förbättringar. Dessa önskemål kan tillmötesgås på följande sätt:

- Ljungberga får ett serveringskök eller ett mottagningskök.

- Ljungsätras mottagningskök byggs om till ett tillagningskök.

Tekniska förvaltningen redovisar i april 2012 vilka kostnader dessa alternativ skulle medföra:

Ljungberga Ljungberga Ljungsätra

serveringskök mottagningskök tillagn. kök

Investering 1243 tkr 3597 tkr 7900 tkr

Drift per år 451 tkr 1023 tkr 1545 tkr

Beredning

Socialnämnden beslutar den 16 maj 2012 att uttala sig positivt till serveringskök eller mottagningskök på Ljungberga och ett tillagningskök på Ljungsätra, i första hand att ombyggnad sker på Ljungberga och därefter på Ljungsätra.

Ombyggnaderna kan enbart ske under förutsättning att socialnämnden kompenseras ekonomiskt. Socialnämnden beslutar att översända förvaltningens skrivelse den 30 april 2012 som eget yttrande till tekniska förvaltningen.

Tekniska utskottet föreslår den 12 juni 2012 att kommunstyrelsen beslutar att på grund av det ekonomiska läget finns idag inga ekonomiska möjligheter att genomföra förändringarna som föreslås för Ljungberga. Frågan om serverings-kök på Ljungberga hänskjuts till budgetarbetet inför år 2014 och läggs till listan över kommande projekt.

Tekniska utskottet föreslår dessutom att kommunstyrelsen beslutar att avslå skrivelserna om tillagningskök på Ljungsätra.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Christer Henriksson (KD), yrkar att förslaget om tillagningskök på Ljungsätra också hänskjuts till budgetarbetet 2014.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande mot tekniska utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska utskottets förslag till beslut.

§141 Fortsätt tillaga mat på Hamnedaskolan

KS2011/0518  390

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att Hamneda kök blir ett tillagningskök där maten till Hamneda förskola och skola lagas med start 2013.

Ärendet

Ett medborgarförslag om tillagningskök på Hamnedaskolan inkom i oktober 2011. Förslagsställaren skriver att man märkte en tydlig kvalitetsförbättring under de månader som Kungshögsskolans kök renoverades och Hamnedaskolan tillagade sin egen mat. Det luktar mat på skolan och maten är jättegod är kommentarer som föräldrarna får höra. Nu föreslår invånaren att Hamnedaskolan får fortsätta tillaga sin egen mat.

Kostavdelningen redovisar den 30 maj 2012 vilka möjligheter som finns att göra Hamnedaskolans kök till ett tillagningskök. Köket är i behov av upprustning i form av maskiner och underhåll, bemanningen behöver också utökas. Fördelarna är att varmhållningstiderna blir kortare, detta ger en kvalitetsvinst, och att transporterna av mat försvinner, en miljövinst.

Tekniska förvaltningen beräknar att upprustningen av köket kommer att kosta ca 150 – 200 tkr och utökning av tjänst i köket kostar 50 tkr per år. Fastighetsavdelningen bedömer att kostnaderna kan tas i underhålls- respektive reinvesteringsbudgeten 2013. Driftskostnader för utökad bemanning i köket ska inrymmas i kostavdelningens budget. Skolan finansierar kostnaden för utökad bemanning med 25 % kökstjänst. Transportkostnaden blir lägre.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 juni 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och svara förslagsställaren att Hamneda kök blir ett tillagningskök där maten till Hamneda förskola och skola lagas med start 2013.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§142 Ta ned stora träd längs Norrleden

KS2012/0018  336

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för förslaget och besvarar medborgarförslaget med att det aktuella området kommer att gallras enligt det beslut om skötsel av tätortsnära skog som fattats sedan tidigare.

Ärendet

En medborgare föreslår att stora träd längs Norrleden tas ned. Anledningen till att träden bör tas ned är enligt förslagsställaren att de vuxit sig alltför stora och skymmer solen om kvällarna. Småträd och sly får däremot gärna vara kvar som barriär mot trafiken på Norrleden och som skydd mot vägdamm och buller.

Tekniska förvaltningen skriver den 15 maj 2012 att tekniska utskottet redan fattat ett beslut (24 februari 2011) om att gallra den så skallade tätortsnära skogen enligt en upprättad skötselplan. Målet med planen är att skapa ett område mellan E4an och stadens bebyggelse som är tillgängligt, snyggt, tryggt och säkert. Skogen ska gallras så att träd och buskar av olika ålder och art gynnas. Eftersom det regniga vädret under hösten 2011 innebar risk för större körskador än nödvändigt valde tekniska förvaltningen att skjuta på gallringen av området. Åtgärderna kommer istället att genomföras under hösten 2012.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 juni 2012 att kommunstyrelsen beslutar att tacka för förslaget och besvarar medborgarförslaget med att det aktuella området kommer att gallras enligt det beslut om skötsel av tätortsnära skog som fattats sedan tidigare.

§143 Ta inte ned stora träd längs Norrleden

KS2012/0046  331

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för förslaget och besvarar medborgarförslaget med att det aktuella området kommer att gallras enligt det beslut om skötsel av tätortsnära skog som fattats sedan tidigare.

Ärendet

Avverka inte stora träd längs norrleden föreslår en invånare i ett medborgarförslag från januari 2012. Ålägg istället parkförvaltningen att snarast ta fram en förvaltningsplan för att tillförsäkra långsiktigt skydd för de skyddszoner som finns. Tillförsäkra också kompetens inom parkförvaltningen om modernt kontinuitetsjordbruk eftersom dessa skyddszoner bland annat fungerar som miljöfilter.

Tekniska förvaltningen skriver den 15 maj 2012 att tekniska utskottet redan fattat ett beslut (24 februari 2011) om att gallra den så skallade tätortsnära skogen enligt en upprättad skötselplan. Målet med planen är att skapa ett område mellan E4an och stadens bebyggelse som är tillgängligt, snyggt, tryggt och säkert. Skogen ska gallras så att träd och buskar av olika ålder och art gynnas. Eftersom det regniga vädret under hösten 2011 innebar risk för större körskador än nödvändigt valde tekniska förvaltningen att skjuta på gallringen av området. Åtgärderna kommer istället att genomföras under hösten 2012.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 juni 2012 att kommunstyrelsen beslutar att tacka för förslaget och besvarar medborgarförslaget med att det aktuella området kommer att gallras enligt det beslut om skötsel av tätortsnära skog som fattats sedan tidigare.

§144 Förvärv av järnvägsfastigheter i Ljungby kommun

KS2012/0255  252

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med staten genom Trafikverket avseende förvärv av fastigheter inom Skåne-Smålands järnväg. Genom avtalet förvärvar Ljungby kommun 77 fastigheter av Trafikverket för en köpeskilling om 1028000 kr.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Trafikverket. Genom avtalet förvärvar kommunen samtliga 77 fastigheter på sträckan mot Ljungby stad till gränsen mot Värnamo kommun för en köpeskilling om 1028000 kronor att betalas på tillträdesdagen 1 oktober 2012. Fastigheterna förvärvas på grund av sina centrala lägen i orterna linjen passerar, men även på grund av att de utgör ett för kommunen värdefullt markområde som med kortaste sträckan binder ihop orterna. Genom förvärv av dessa fastigheter blir det möjligt för kommunen att till exempel dra ledningar utmed linjen, men även att använda marken för gång- och cykelväg med mera. Kommunen tar genom förvärvet ansvar markens skick med avseende på eventuella föroreningar.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 12 juni 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med staten genom Trafikverket avseende förvärv av fastigheter inom Skåne-Smålands järnväg. Genom avtalet förvärvar Ljungby kommun 77 fastigheter av Trafikverket för en köpeskilling om 1028000 kr.

§145 Svar på motion om komplettering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende interpellationer

Ks2012/0268  003

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Tryggve Svenssons (V) motion och att följande text läggs till § 30 om interpellationer i kommunfullmäktiges arbetsordning:

”Det skriftliga svaret ska också delges ledamöterna senast den tidpunkt då sammanträdet börjar.”

Ärendet

Tryggve Svensson (V) föreslår i en motion daterad 2012-05-31 att det skrivs in i kommunfullmäktiges arbetsordning att ett svar på en interpellation meddelas skriftligt till samtliga ledamöter i fullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen har sedan våren 2012 som rutin att publicera de skriftliga interpellationssvaren på extranätet, så snart de kommer in till kansliet, vilket sker senast två dagar innan fullmäktiges sammanträde enligt arbetsordningen. På så sätt hinner alla ledamöter och ersättare läsa interpellationssvaren innan sammanträdet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att rutinen att publicera interpellationssvar på extranätet fortsätter att gälla och att ett mindre antal papperskopior trycks upp och finns tillgängligt i sammanträdeslokalen för de ledamöter och ersättare som inte har möjlighet att läsa på extranätet innan sammanträdet. På så sätt ges samtliga möjlighet att i god tid ta del av svaren, samtidigt som användandet av papper minskar.

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår den 27 juni 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller Tryggve Svenssons (V) motion och att följande text läggs till § 30 om interpellationer i kommunfullmäktiges arbetsordning:

Det skriftliga svaret ska också delges ledamöterna senast den tidpunkt då sammanträdet börjar.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.

§146 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Ks2012/0297  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av fullmäktiges presidium avseende förslaget om skriftliga frågor.

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras när det gäller interpellationer § 30 och Frågestund § 32.

Förslaget till revidering är (understrykningarna markerar text som föreslås läggas till):

Interpellationer (KL 5 kap. 49-53 §§)

§ 30. En interpellation får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i nämnder och styrelser. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den bör ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation bör ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör ska få del av svaret dagen före minst två dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. En kopia av det skriftliga svaret ska också delges ledamöterna senast den tidpunkt då sammanträdets börjar.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får endast delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Frågestund

§ 32. Kommunfullmäktiges sammanträden ska inledas med en frågestund för allmänheten och därefter för ledamöterna. Frågestunden får pågå högst 20 minuter för allmänheten och högst 20 minuter för ledamöterna.

Frågor får bara ställas som handlar om den kommunala verksamheten. Frågor ska vara korta och raka och kan enbart ställas till ordföranden och vice ordföranden i styrelser och nämnder. En kort redogörelse av frågan ska lämnas skriftligen till kommunfullmäktiges ordförande innan sammanträdes startar, för godkännande.

Replikskifte mellan frågande och svarande ska vara avklarat på max fyra minuter. Den frågande får max två minuter för att ställa frågan och den svarande får max två minuter för att svara på frågan. Den frågande får därefter max en minut för replik och den svarande får därefter max en minut för replik.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att förslaget att frågor ska lämnas skriftligen till presidiet innan sammanträdet, tas bort.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till förslaget.

Carina Bengtsson (C), med bifall av Conny Simonsson (S), yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av fullmäktiges presidium avseende förslaget om skriftliga frågor.

§147 Ökad upplåning

Ks2012/0325  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att låna upp 50000000 kr.

Ärendet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om en ram för nyupplåning 2012 med 176 mkr. Den senaste upplåningen som gjordes var i april i år med 38 mkr. Likviditeten har sedan dess försämrats för varje månad. I dagsläget utnyttjas checkräkningskrediten. Den försämrade likviditeten beror framför allt på investeringen i Åsikten samt andra investeringar såsom vattenverket och friidrottsanläggningen.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 1 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att låna upp 50000000 kr.

§148 Valärenden - E Karlsson

Ks2012/0279  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse:

1. Krister Lundin (M) till ny ledamot i arbetsutskottet

2. Jessica Lyckvall (M) till ny ersättare i arbetsutskottet

3. Lars-Ove Johansson (C) till ny ersättare i tekniska utskottet

4. Lars-Erik Karlsson (C) till ny ersättare i personalutskottet.

Kommunstyrelsen godkänner Ewa Karlssons (C) avsägelse från uppdraget som ny representant i Jämställdhetsrådet i Kronobergs län och utser Maryana Frisk Holst (C) till ny representant i Jämställdhetsrådet.

Ärendet

Ewa Karlsson (C) avsade sig den 5 juni 2012 samtliga politiska uppdrag utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2012 att godkänna avsägelserna och att utse nya ledamöter till kommunstyrelsen, Ljungby Holding AB, Ljungby Utveckling AB och Ljungby Energi AB.

Kommunstyrelsen har att utse:

1. Ny ledamot i arbetsutskottet

2. Ny ersättare i tekniska utskottet

3. Ny ersättare i personalutskottet

Dessutom har kommunstyrelsen att godkänna Ewa Karlssons (C) avsägelse från uppdraget som representant i Jämställdhetsrådet i Kronobergs län och att utse ny representant för Ljungby kommun jämte Conny Simonsson (S).

Krister Lundin (M) deltar inte i beslutet.

§149 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att verksamhetschefen för IFO ska återkomma till kommunstyrelsen i oktober och presentera ett förslag till permanent lösning av lokal och verksamhet till en familjecentral i Ljungby.

I övrigt noterar kommunstyrelsen informationen.

Ärendet

1. Verksamhetschefen för IFO rapporterar om socialförvaltningens arbete med att inrätta en familjecentral i Ljungby.

2. Näringslivschefen informerar om hur utbildningsinsatserna ser ut i förhållande till näringslivets behov. Antalet elever på högskolan har ökat och alla platser är i stort sett besatta. Två nya utbildningar startar i höst, dels för lönekonsulter, dels inom CNC. Högskolecentrum har nu runt 500 studenter inskrivna. Företag i Ljungby som efterfrågar utbildningar som inte bedrivs i kommunen kopplas till Linnéuniversitetet.

3. Kollektivtrafiksamordnaren redovisar en utvärdering av de nya reglerna för skolskjuts och delegering av skolskjutsärenden som beslutades av kommunstyrelsen den i juni 2011. Utvärderingen som redovisas i en skrivelse daterad 2012-07-27, visar att ändringarna fungerar som avsett.

4. Gatu- och parkchefen återrapporterar nätverket Dackes jämförelsetal för kostnader inom gatu- och parkverksamheter i Ljungby och kommuner av liknande storlek.

5. Brandinspektören informerar om räddningstjänstens utvärdering av fixartjänsten sedan den överfördes från socialförvaltningen till räddningstjänsten efter beslut av kommunstyrelsen i april 2011.

§150 Information

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge ordföranden mandat att skriva under ett yttrande i ärendet om Keycasts ansökan om förlängt tillstånd.

I övrigt noterar kommunstyrelsen informationen.

Ärendet

1. Räddningschefen informerar om det pågående och fortsatta arbetet avseende räddningstjänstens budget.

2. Chefsinformatören redovisar resultatet av SCBs medborgarundersökning 2012. Undersökningen visar hur ett antal medborgare ser på hur det är att leva i kommunen, kommunens verksamheter och medborgarnas möjlighet till inflytande.

3. Planhandläggaren och miljöinspektören informerar om aktuella vindkraftärenden i kommunen.

4. Kommunstyrelsen informerar.

Ordföranden informerar kommunstyrelsen om det pågående arbetet kommunens yttrande i ärendet om Keycasts ansökan om förlängt tillstånd.

5. Nytt om näringsliv.

6. Regionförbundet Södra Småland.

§151 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.

1. Kommunledningsförvaltningen redovisar delegationsbeslut fattade under juni och juli 2012 i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

2. Kommunchefen meddelar beslut fattat den 18 juni 2012 om vidaredelegering av beslut om sekretessbeläggning av känslig information, lönesättning, anställning inom den egna avdelningen, deltagande i kurser, tjänstledighet och förmåner till kommunledningsförvaltningens avdelningschefer.

3. Ekonomichefen meddelar beslut fattat den 19 juni 2012 om vidaredelegering enligt kommunstyrelsens delegeringsordning. Tilldelningsbeslut och underskrift av avtal samt avtalsförlängning i samordnad upphandling vidaredelegeras till inköpssamordnare CarlFredrik Ledin.

4. Barn- och utbildningschefen meddelar anställningsbeslut fattat den 27 juni 2012 om vikarierande förvaltningschef under semesterperioden.

5. Kommunchefen meddelar beslut fattat den 29 juni 2012 om överprövning av länsrättens beslut i mål nr 865-12 och 952-12 angående offentlig upphandling.

6. Socialchefen meddelar beslut fattat i juni 2012 om vik. förvaltningschef under semesterperioden.

7. Tekniska förvaltningen redovisar delegationsbeslut om markärenden med mera som fattats av tekniska förvaltningen under april och maj 2012.8. Kommunledningsförvaltningen redovisar delegationsbeslut om tilldelning, anställning, flaggning samt attestuppdrag fattade under maj 2012.

9. Tekniska förvaltningen redovisar avsteg från fastställd taxa på Bredemad.

§152 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar förbundsavgift för år 2013 till SKL. År 2013 blir avgiften för Ljungby kommun 636000 kronor, det är 3000 kronor mindre än avgiften för år 2012.

2. Sveriges Kommuner och Landsting beslutade den 25 maj 2012 att anta en långsiktig behandlingsplan för psykisk hälsa. I planen utgör samverkan mellan huvudmännen en central beståndsdel.

3. Sveriges Kommuner och Landsting beslutade den 25 maj 2012 att godkänna en överenskommelse med regeringen om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa.

4. Länsstyrelsen i Kronobergs län informerar i en skrivelse den 13 maj 2012 om sitt regeringsuppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet. En nationell hemlöshetssamordnare har tillsatts med uppdrag att ge stöd till kommunerna för att skapa långsiktigt hållbara rutiner och strukturer i arbetet för att motverka hemlöshet.

5. Landshövdingen i Kronobergs län bjuder in till strategiskt samtal om kulturmiljöer av riksintresse den 3 september 2012.

6. Regionteatern Blekinge – Kronoberg redovisar sin verksamhetsberättelse för år 2011.

7. Gemensamma nämnden redovisar sin ekonomiska prognos efter april 2012, den visar ingen avvikelse mot budget.

8. Gemensamma nämnden redovisar sin ekonomiska situation till och med juni 2012.

9. Sammanträdesprotokoll för Ljungby Energi AB, 2012-05-28, §§ 24-27.

10. Sammanträdesprotokoll för Ljungby Energinät AB, 2012-05-28, §§ 6-7.

11. Sammanträdesprotokoll för Ljungbybostäder AB, 2012-05-07, §§ 21-30

12. Sammanträdesprotokoll för Ljungbybostäder AB, 2012-06-18, §§ 31-40

13. Årsredovisning VOB Syd 2011.