Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-09-11

Sammanträde 2012-09-11

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Krister Lundin

Beslutsärenden

2 Ljungby Arena. Redovisning av Ks uppdrag att tydliggöra juridiska och ekonomiska förutsättningar.

3 Skrivelse från Arise Windpower om försvaret. - Thomas Hultquist

4 Upphandling av företagshälsovård. - CarlFredrik Ledin

5 Projektplan för aktualisering av Ljungby kommuns översiktsplan. - Anna Aracsy

6 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet 2013-2018. - Mikael Johansson

7 Ljungby kommuns förhållningssätt till leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Private equitybolag. Svar på motion. - Ann-Louise Englund

8 Åtgärder för att öka inflyttningen och behålla studerande ungdomar i kommunen. Svar på motion. - Ronnie Wallin

9 Revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. - Ronnie Wallin

10 Revidering av färdtjänsttaxa. - Ronnie Wallin

11 Ändra reglerna för skolskjuts. Svar på medborgarförslag. - Göran Lundberg

12 Regionala miljömål. - Ann-Sofi Persson

13 Förfrågan om förhandslån till Leaderprojekt: Naturupplevelser i Lagan. - Anette Olsson (Ytterligare handlingar publiceras på extranätet.)

14 Revidering av kommunstyrelsens reglemente. - Eva-Marie NH

15 Revidering av fullmäktiges arbetsordning. - Eva-Marie NH

16 Tillsättande av arbetsgrupp för medborgardialog. - Eva-Marie NH

17 Ny hantering av 80-90-100. - Anna Hesselstedt

18 Ändring av bilaga, arvodesreglementet. - Anna Hesselstedt

19 Ramavtal, drift av restaurang på Åsikten. - Ottar Warelius

20 Sydvästlänken. Omedelbar justering. - Per-Olov Almqvist (Ytterligare handlingar finns på kansliet.)

21 Ansökan om kommunal borgen för konstgräsplan, Lagans AIK. - Magnus Johansson (handlingar publiceras på extranätet)

22 Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Åby 3:78 i Ljungby. (Konstgräsplanen vid Åbyskolan.) - Linda Melin

23 Åbyskolan, om- och tillbyggnad av omklädningsrum, sekretariat/kiosk, maskinförråd mm. - Hans-Jörgen Holmberg

24 Gång- och cykelväg mellan Agunnaryds vägskäl och Agunnaryd. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

25 Gör om korsningen mellan Ågårdsvägen och Strömgatan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

26 Ta bort skylten som hänvisar trafiken från Ringleden till centrum. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

27 Byt ut belysningen vid Brånavägen i Agunnaryd. Svar på Medborgarförslag. - Per Mårtensson

28 Stäng av genomfartsvägen mellan Domarydsvägen och Västergatan i Lagan. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

29 Gör i ordning banvallen mellan Angelstad och Ljungby till cykelväg. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

30 Gör en plan för upprustning av banvallsleden. Svar på motion. Per Mårtensson

31 Ge barnen mer och nyttigare fett i skolmaten. Svar på medborgarförslag. - Maria Sjödin

32 Ta bort lättmargarin från skolmaten. Svar på medborgarförslag. - Maria Sjödin

Uppföljning

33 Socialnämndens ekonomi.

34 Ekonomisk uppföljning. - Magnus Johansson

Information

35 Kommunstyrelsen informerar.

37 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

38 Yttrande över betänkandet Vital kommunal demokrati. - Anne Karlsson

39 Redovisning av delegationsbeslut.

§153 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet om revidering av bilaga till arvodesreglementet utgår från dagordningen.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet om revidering av arvodesreglementets bilaga kan strykas från dagordning. Ärendet behandlas istället under kommunstyrelsesammanträdet i oktober.

§154 Ljungby Arena

Ks2012/0271  820

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- Att kommunen inte antar arenabolagets förslag,

- Att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med tekniska utskottet och miljö och byggnämnden ta fram ett förslag på hur vi utvecklar och bygger om hela kvarteret Fritiden,

- Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en inventering och en prioriteringslista över föreningarnas behov av investeringar i anläggningar. Detta ska göras i nära samarbete med föreningslivet.

- Att uppdragen avrapporteras till budgetarbetet 2013.

Ärendet

En grupp från näringslivet har framfört önskemål till kommunen att få köpa Sunnerbohov för att bygga en så kallad multiarena i anslutning till den nuvarande ishallen. Tanken är att bland annat bygga en restaurang, cafeteria och lokaler för gym och friskvård.

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2012-06-04 att kommunstyrelsen beslutar att tekniska förvaltningen får som ett inriktningsbeslut i uppdrag att ta fram ett kontrakt som avser försäljning av Sunnerbohov till arenabolaget, ett 20-årigt hyresavtal där drift- och underhållsansvaret regleras med arenabolaget och att arenabolaget tar fram en ansökan om borgen för beslut.

Beredning

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut den 5 juni 2012 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kontrakt som avser försäljning av Sunnerbohov till arenabolaget, ett 20-årigt hyresavtal där drift- och underhållsansvaret regleras med arenabolaget, att utreda juridik, ekonomi och andra eventuella frågor och att arenabolaget tar fram en ansökan om borgen för beslut.

Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2012-08-07 en redogörelse om bland annat kommunens åtaganden, köpeavtal, hyresavtal och låneavtal, förutsättningar och alternativ.

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2012 att återremittera ärendet för ytterligare förtydligande och kompletterande beslutsunderlag avseende driftskalkyl och juridiska konsekvenser.

Arbetsutskottet överlämnar den 28 augusti 2012 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar för alliansen:

- Att kommunen inte antar arenabolagets förslag,

- Att kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med tekniska utskottet och miljö och byggnämnden ta fram ett förslag på hur vi utvecklar och bygger om hela kvarteret Fritiden,

- Att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en inventering och en prioriteringslista över föreningarnas behov av investeringar i anläggningar. Detta ska göras i nära samarbete med föreningslivet.

- Att uppdragen avrapporteras till budgetarbetet 2013.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till alliansens förslag.

Roland Johansson (ALT) yrkar att Ljungby kommun går i borgen för ett lån till arenabolaget.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt alliansens yrkande.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för alliansens yrkande och nej-röst för Roland Johanssons (ALT) yrkande. Omröstningen genomförs och resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst. Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt alliansens yrkande.

§155 Skrivelse från Arise Windpower

Ks2012/0291  371

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar till Arise Windpower:

Ljungby kommun anser att man har agerat och framfört de synpunkter man haft till Försvaret. Därför föranleder inte skrivelsen från Arise Windpower några ytterligare åtgärder gentemot Försvaret.

Ärendet

En skrivelse från Arise Windpower AB inkom till Ljungby kommun den 18 maj 2012, angående önskemål om att kommunen ska agera mot Försvaret. Bakgrunden är att Försvaret har ändrat ställningstagande angående vissa områden under vindkraftprojektens gång. På så sätt skapas en oro hos de bolag som startat projekt inom områden som pekats ut i Ljungby kommuns vindkraftsplan. Områden som Försvaret tidigare har godkänt via remiss.

Miljö- och byggförvaltningen har via samtal framfört liknande synpunkter till Försvaret, och inväntar i dagsläget den utredning som Försvaret inlett angående inflygningsvägar till Mästocka Skjutfält i Halmstad kommun. Miljö- och byggförvaltningen har förklarat att det är en svår situation för både kommunen och bolagen när Försvaret ändrar inställning under pågående processer.

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar följande svar:

Ljungby kommun anser att man har agerat och framfört de synpunkter man haft till Försvaret. Därför föranleder inte skrivelsen från Arise några ytterligare åtgärder gentemot Försvaret.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 18 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att lämna följande svar till Arise Windpower:

Ljungby kommun anser att man har agerat och framfört de synpunkter man haft till Försvaret. Därför föranleder inte skrivelsen från Arise Windpower några ytterligare åtgärder gentemot Försvaret.

§156 Upphandling av företagshälsovård

Ks2012/0336  055

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen av företagshälsovård görs utifrån den presenterade upphandlingspresentationen.

Ärendet

Nuvarande avtal om företagshälsovård upphör att gälla 2012-12-31.

Ljungby kommun avser därför att upphandla företagshälsovård för ca 2 700 medarbetare. I upphandlingen ingår också företagshälsovård till de kommunala bolagen Ljungby Energinät AB och Ljungbybostäder AB med 41 respektive 25 anställda.Upphandlingsvärde är 2,3 mkr per år.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Kommunledningsförvaltningen presenterar i skrivelse daterad 2012-08-17 förslag till innehåll och krav avseende upphandlingen, bland annat ska kvalité och tillgänglighet utvärderas. Det anbud som uppfyllt samtliga kvalificeringskrav och obligatoriska krav samt är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen kommer attantas.

Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen av företagshälsovård görs utifrån den presenterade upphandlingspresentationen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen av företagshälsovård görs utifrån den presenterade upphandlingspresentationen.

Jäv

Carina Bengtsson (C) deltar inte i beslutet.

§157 Projektplan för aktualisering av Ljungby kommuns översiktsplan

Ks2012/0326  212

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner projektplanen för aktualitetsprövning av Ljungby kommuns översiktsplan och ger planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med planen.

Ärendet

Varje kommun ska enligt Plan- och Bygglagen 3 kap 1 §, ha en aktuell översiktsplan som redovisar kommunens syn på grunddragen i markanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Ljungby kommuns gällande översiktsplan antogs 2006-06-01.

Minst varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet (PBL 3 kap 27§). Ställningstagandet ska innefatta hela kommunens översiktsplan inklusive särskilt antagna fördjupningar.

Planavdelningen har upprättat ett förslag till projektplan för hur arbetet med att pröva översiktsplanens aktualitet ska bedrivas. För att kunna pröva aktualiteten av översiktsplanen behöver kommunen granska befintlig plan. Remissförfrågan kommer att skickas ut till samrådsgruppen som innefattar bland andra länsstyrelsen och kommunala nämnder. Inkomna synpunkter sammanställs efter samrådet i en samrådsredogörelse som kommer att ligga till grund för aktualitetsbeslutet.

Planavdelningen föreslår i skrivelse daterad 2012-08-02 att kommunstyrelsen godkänner projektplanen för aktualitetsprövning av Ljungby kommuns översiktsplan. De föreslår också att kommunstyrelsen ger planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet med aktualitetsprövning av Ljungby kommuns översiktsplan i enlighet med bilaga 1: Projektplan till aktualitetsprövning av översiktsplan för Ljungby kommun.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen godkänner projektplanen för aktualitetsprövning av Ljungby kommuns översiktsplan och ger planavdelningen i uppdrag att påbörja arbetet i enlighet med planen.

§158 Handlingsplan för landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet 2013-2018

Ks2012/0334  701

Beslut

Kommunstyrelsen antar föreslagen handlingsplan för eHälsoområdet för perioden 2013-2018.

Ärendet

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har den 15 juni 2012 beslutat att rekommendera samtliga landsting, regioner och kommuner att anta föreslagen handlingsplan för eHälsoområdet för perioden 2013-2018.

Landsting och regioner har samarbetat och finansierat gemensam eHälsoutveckling sedan 2007. För perioden 2013-2018 har förslag till fortsatt samarbete med möjlighet till inkludering av kommunsektorn utarbetats.

Socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen skriver den 12 juli 2012 att målbilden för 2018 stämmer väl överens med det arbete som Ljungby kommun redan har påbörjat och att kommunen rimligtvis bör kunna uppnå målen enligt den satta tidsplanen.

Enligt skrivelsen kommer Ljungby kommun att behöva arbeta med följande punkter:

· Socialförvaltningen behöver upphandla ett nytt verksamhetssystem som kan möta upp mot de krav som ställs gällande säker inloggning, mobila plattformar osv.

· Kommunen ska år 2015 ha förändrat befintliga ekonomiska ersättningsformer till vårdgivare så att de stimulerar användning av eHälsotjänster.

· År 2016 ska 90 % av medarbetarna kunna nå sina professionella verksamhetssystem med en samordnad, enkel och säker inloggning (single-sign-on).

· Säkerhetstjänsterna för säker inloggning till vården och omsorgen ska år 2014 ha utvecklats till att tillgodose krav för all vård och omsorg.

Ljungby kommun kan, om man arbetar vidare med ovanstående punkter, anta den föreslagna handlingsplanen, skriver socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.

Enligt förslaget kommer kommunerna dessutom inbjudas att ingå i samarbetet och avtalet för gemensam eHälsoutveckling. Ett nytt ställningstagande kommer att behöva göras när denna inbjudan kommer, beroende på hur den ekonomiska delen ser ut.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslagen handlingsplan för eHälsoområdet för perioden 2013-2018.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen antar förslagen handlingsplan för eHälsoområdet för perioden 2013-2018.

§159 Ljungby kommuns förhållningssätt till leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Private equitybolag

Ks2011/0606  050

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

Conny Simonsson och Anne Karlsson yrkar i en motion den 22 november 2011 dels att Ljungby kommun reviderar upphandlingspolicyn och skriver in att framtida leverantörer av välfärdstjänster inte ska ha ägarkopplingar till Pe-bolag. Dels att framtida leverantörer av välfärdstjänster som ägs helt eller delvis av Pe-bolag inte ska tillåtas att teckna avtal.

Kommunledningsförvaltningen har handlagt ärendet och skriver den 5 juni 2012 att kommunens möjlighet att utesluta leverantörer från att delta i en upphandling regleras i LOU 10 kap 1,2§§.

I LOU 10 kap 1§ nämns de omständigheter som ska medföra uteslutning av leverantör. Förutom dessa obligatoriska uteslutningsgrunder finns det i 2§ ett antal frivilliga omständigheter som får medföra uteslutning. En sådan omständighet föreligger bland annat om leverantören inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Det råder delade meningar om huruvida de uteslutningsgrunder som räknas upp i 2§ är uttömmande.

I den mån det, i kraft av gällande och eventuellt kommande lagstiftning, är möjligt att utesluta ” leverantörer av välfärdstjänster som har ägarkopplingar till Pe-bolag” från att delta i kommunens upphandlingar så kan det göras inom ramen för befintlig upphandlingspolicy.

Några ändringar i kommunens policy för upphandling anses därför inte motiverat.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå Conny Simonssons och Anne Karlssons motion.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Conny Simonsson (S), Kerstin Wiréhn (V) och Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Carina Bengtsson (C) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till ksaus förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Conny Simonssons (S) med flera yrkande om bifall till motionen mot Carina Bengtssons (C) med flera bifall till ksaus förslag om avslag på motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) med flera yrkande och nej-röst för Conny Simonssons (S) med flera yrkande. Omröstningen genomförs och resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar därmed att föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen.

§160 Åtgärder för att öka inflyttningen och behålla studerande ungdomar i kommunen

Ks2012/0179  103

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendet

I en motion daterad 7 mars 2012 föreslår Socialdemokratiska fullmäktigegruppen genom Anne Karlsson och Conny Simonsson att Ljungby kommun ska tillse att det finns kon­kurrenskraftiga bostäder i kommunen. I motionen föreslås också att Ljungby kommun ska införa gratis busskort för de ungdomar mellan 18 och 25 år som studerar på Linné­universitetet och som är skrivna i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 juni 2012 att Ljungby kommun sedan flera år tillbaka har en bostadsgaranti för studenter på Högsko­lecentrum Ljungby och att det bestånd av studentlägenheter som finns idag täcker det aktuella behovet. Det finns dock inget överskott av bostä­der och tillgången på mindre lägenheter är också mycket begränsad.

Kommunen för kontinuerligt en dialog med Ljungbybostäder och övriga fastighetsägare om det aktuella behovet.

Under vårterminen 2012 har 265 personer med folkbokföringsadress i Ljungby kommun studerat vid Linnéuniversitetet. Av dessa är 105 personer under 25 år. Kommunledningsförvaltningen har beräknat att den totala kostnaden för busskort till samtliga studenter vid Linnéuniversitetet som är skrivna i Ljungby och är under 25 år hade blivit 374220 kr för vårterminen 2012 (594kr x 105st x 6 månader).

Kommunledningskontoret uttrycker i sin skrivelse ett antal frågetecknen kring hanteringen av kostnaden för förslaget, kring hur ad­ministration av busskorten ska skötas samt gränsdragningsproblematiken kring vilka lä­rosäten och åldrar förslaget ska gälla.

Med anledning av frågetecknen föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till ksaus förslag att fullmäktige avslår motionen.

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till hela motionen i första hand och till den första att-satsen (att Ljungby kommun ska tillse att det finns kon­kurrenskraftiga bostäder i kommunen) i andra hand.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på varje yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Omröstning

Votering begärs.

A. I den första voteringen ställs Anne Karlssons (S) yrkande som ja-röst och Conny Simonssons (S) yrkande som nej-röst. Omröstningen genomförs och resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster.

B. Därefter ställs Carina Bengtssons (C) yrkande som ja-röst mot Anne Karlssons (S) yrkande som nej-röst. Omröstningen genomförs och resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att fullmäktige avslår motionen.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Conny Simonssons (S) yrkande.

§161 Revidering av regler för färdtjänst och riksfärdtjänst

Ks2012/0212  105

Beslut

Kommunstyrelsen antar regionförbundets förslag till gemensamma färdtjänstregler för kommunerna i Kronobergs län, daterat 2012-08-08.

Ärendet

Regionförbundet södra Småland ansvarar sedan 1 januari 2012 för den allmänna kollektivtrafiken i länet vilken finansieras av kom­munerna och landstinget. Regionförbundet beslutar om taxa, regelverk, zoner med mera för den allmänna kollektivtrafiken.

Den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänsten hanteras på annat sätt. Nuvarande regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i kommunerna i Kronobergs län har tidigare fastställts av varje kommun. Fyra av länets kommuner (Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö) har sedan 1 januari 2012 överlåtit handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärd­tjänst till regionförbundet. De har samtidigt överfört ansvaret för fastställande av taxa, regelverk och upprättande av trafikförsörjningsprogram till regionförbundet.

I och med att det finns en gemensam taxa och regelverk för den allmänna kollektivtrafi­ken så anser regionförbundet att det skulle vara en styrka för länet att ha en enhetlig taxa och regelverk även för färdtjänsten i samtliga länets kommuner. Regionförbundet har därför tagit fram ett förslag till länsgemensamma regler för färdtjänst och riksfärdtjänst. I detta förslag är det en revidering av de kommunala riktlinjerna för respektive lagom­råde som är aktuellt. De kommuner som inte har överlåtit till regionförbundet att fatta beslut i färdtjänstfrågorna (Ljungby, Markaryd, Uppvidinge och Älmhult) har att fatta egna beslut om att anta de gemensamma reglerna.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 22 augusti 2012 att förslaget till gemensamma regler för färdtjänst och riksfärdtjänst är tydligt och att det är bra med ett gemensamt regelverk.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar regionförbundets förslag till gemensamma färdtjänstregler för kommunerna i Kronobergs län, daterat 2012-08-08.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen antar regionförbundets förslag till gemensamma färdtjänstregler för kommunerna i Kronobergs län, daterat 2012-08-08.

§162 Revidering av färdtjänsttaxa

Ks2012/0211  105

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regionförbundets förslag till länsge­mensam färdtjänsttaxa (egenavgift) daterat 2012-08-08.

Ärendet

Regionförbundet södra Småland ansvarar sedan 1 januari 2012 för den allmänna kollektivtrafiken i länet vilken finansieras av kommunerna och landstinget. Regionförbundet beslutar om taxa, regelverk, zoner med mera för den allmänna kollektivtrafiken. Den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänsten hanteras på annat sätt. Nuvarande taxa för färdtjänst i kommunerna i Kronobergs län fastställs av varje kommun.

Sedan 1 januari 2012 har ett antal kommuner i länet överlåtit till regionförbundet att handlägga och besluta om färdtjänst och riksfärdtjänst. Eftersom det finns en gemensam taxa och regelverk för den allmänna kollektivtrafi­ken så föreslår regionförbundet att länet har en enhetlig taxa och regel­verk även för färdtjänsten. Ljungby kommun har inte överlåtit till regionförbundet att fatta beslut i färdtjänstfrågor utan har att fatta eget beslut om att anta den gemensamma färd­tjänsttaxan.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 22 augusti 2012 att förslaget till gemensam färdtjänsttaxa är godtagbart. Eftersom det var cirka sex år sedan som det senast skedde en höjning av taxorna finns inte mycket att invända mot den höj­ning som finns i förslaget, även om periodkorten inom färdtjänsten i vissa fall kan bli något dyra. Den nya åldersindelning som regionförbundet föreslår är vettig och gör det enklare och tydligare för resenärerna.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regionförbundets förslag till länsge­mensam färdtjänsttaxa (egenavgift) daterat 2012-08-08.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta regionförbundets förslag till länsge­mensam färdtjänsttaxa (egenavgift) daterat 2012-08-08.

§163 Ändra reglerna för skolskjuts

Ks2011/0638  623

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget, men beslutar att inte genomföra medborgarförlaget.

Ärendet

En medborgare har den 5 december 2011 lämnat in ett förslag att vinterhämtningsregler för skolskjuts ska slopas och att ordinarie avståndsregler för skolskjuts ska justeras.

Medborgaren motiverar sitt förslag med att enligt hans erfarenhet som busschaufför uppfattas servicen i samband med skolskjuts som dålig eftersom barn förväntas gå kilometervis i ur och skur, köld och mörker. En del föräldrar kör då själva hela eller delar av sträckan till skolan. Vidare anser han att det är byråkratiskt att det krävs ansökning om vinterskolskjuts. Han menar att reglerna ska anpassas så att det inte finns behov av att ansöka om att skolbarnen kan hämtas närmare hemmet än ordinarie påstigningsplats om vinterförhållanden gör det påkallat.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 13 augusti 2012 att Ljungby kommuns skolskjutsregler baseras på skollagens bestämmelser. Det görs en individuell bedömning av respektive elevs behov av skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

För att en elev ska vara berättigad till skolskjuts måste avståndet mellan elevens hem och skolan överstiga ett minimiavstånd. Elev som är berättigad till skolskjuts kan bli hämtad på annan plats än vid hemmet, en hållplats. Det är reglerat vilket högsta tillåtna avstånd som får finnas mellan hemmet och den hållplats vid vilken barnet ska bli hämtat. Avståndet varierar beroende på barnets ålder.

Under år 2011 minskades detta längsta avstånd från hem till hållplats för barnen i åk 1-2. Tidigare var minimiavståndet 2 km mellan hem och hållplats, det minskades till 1 km mellan hem och hållplats. Ändringen innebär att en 6-åring förväntas kunna gå max 500 meter, 7-8-åringar max 1000 meter. Vid 9 år är sträckan max 2000 meter och vid 10 år och uppåt max 3000 meter. Placering av hållplats kan dock inte ske var som helst utan är bl.a. beroende av var skolskjutsfordonet kan stanna eller vända och av vägens generella framkomlighet.

Reglerna beträffande vinterskolskjuts ändrades samtidigt på så sätt så att vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 15 november till 15 mars för alla elever i grundskolan som bor vid smala vägar där snövallar minskar vägbredden på ett trafikfarligt sätt. Tidigare gällde regeln endast barn i 6-årsverksamhet och upp till åk 1-3. Kriteriet för att vinterskolskjuts ska beviljas är att vägförhållandena ändras så att vägen blir trafikfarlig, beslutet har inte med avståndet att göra.

En större förkortning av maximiavstånden till hållplats skulle innebära en fördyring av skolskjutsarna, skriver kommunledningsförvaltningen. Dels skulle antalet barn som är berättigade till skolskjuts öka, dels skulle den årliga körsträckan öka väsentligt. Fler hållplatser skulle förläggas till vägar med liten bredd. Detta kan leda till att delar av den avtalade fordonsparken skulle behöva bytas ut mot fler mindre fordon eftersom större fordon inte är lämpliga att trafikera smala vägar, särskilt inte vintertid.

Vad gäller synpunkten att barn kan ha en lång väg till hållplatsen, ibland kilometervis, bör påpekas att de nuvarande reglerna anger maximiavstånd. Kommunledningsförvaltningens strävan är att placera hållplatserna dels med utgångspunkt från trafiksäkerhet och dels med vad som är praktiskt för flest barn. Många barn har därför redan i nuläget kortare avstånd till hållplatsen än vad som anges i reglerna.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget inte genomförs.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra medborgarförslaget.

§164 Regionala miljömål

KS2012/0309  420

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnämndens förslag till yttrande.

Ärendet

Första gången regionala miljömål fastställdes av länsstyrelsen i Kronobergs län var i december 2006. Nu föreslås nya regionala miljömål för Kronobergs län. Målen revideras eftersom vissa mål har uppnåtts, i några fall har målens formuleringar blivit inaktuella och i andra fall har målen inte varit möjliga att följa upp.

Riksdagen antog också under 2010 en proposition som innebär förändringar i

miljömålens struktur och arbetets organisering, men arbetets inriktning och

ambitionsnivå är oförändrad. Länsstyrelserna har i uppdrag att i bred samverkan

regionalisera miljömålen där så är lämpligt, verka för att målen nås och följa upp miljömålsarbetets utveckling.

Konkreta och uppföljningsbara mål för länet är redskap som pekar ut riktningen för länets miljöarbete. Regionala mål behövs för att styra det regionala och lokala miljöarbetet mot miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Utifrån de regionala målen finns möjlighet för kommunen att formulera lokala miljömål.

Översynen av de regionala miljömålen har resulterat i 44 målförslag. Utöver dessa förslag gäller de preciseringar och etappmål som beslutats av riksdagen fullt ut i länet.

Samtliga formuleringar kommer att benämnas ”Regionala miljömål”. Observera att preciseringarna är beslutade av regeringen, det är bara förslagen till regionala mål som Länsstyrelsen vill ha synpunkter på.

Beredning

Miljöchefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2012 om det förslag till yttrande som miljöavdelningen överlämnar till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden föreslår den 29 augusti 2012 att kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över förslaget till regionala miljömål:

Miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” har utelämnats, förmodligen på grund av att det inte finns några kustkommuner i länet. Vi anser dock att vi påverkar det målet i och med våra åar. Ett exempel är Lagan där retentionen är mellan 0 och 10 procent, vilket innebär att merparten av näringsämnen rinner ut i havet. Därför kan det diskuteras om det målet inte borde ingå som ett regionalt miljömål.

Begränsad klimatpåverkan

  • I förslagen till de regionala miljömålen anges olika år för målen. För att tydliggöra vad det är som ska uppnås bör målen redovisas i kronologisk ordning utifrån året när målet ska uppnås.
  • Målet ”användning av elenergi i Kronobergs län har år 2015 minskat med minst 10% och med 20 % till år 2020 räknat från 1995. Det kan vara svårt att uppnå ett mål redan till år 2015. En kall vinter i länet kan medföra att elenergin ökar en säsong. Målåret 2015 kan utgå för att i stället ha en mer långsiktig strategi för en minskning till år 2020.
  • Det bör tydliggöras vad som avses med ”direkt användning” av fossila bränslen.
  • Målet ”tankställen för förnyelsebara bränslen” bör kompletteras med att det är fordonsbränslen som avses.

Bara naturlig försurning

  • Formuleringen ”sjöar som kalkas för sin egen skull” är svårtolkad. Sjöar ingår oftast i ett system där kalkning sker för flera sjöars skull.
  • Målet ”år 2015 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha minskat till 3000 ton/år” bör kompletteras med ett mål för år 2020.

Ingen övergödning

  • ”Utsläppen av ammoniak i Kronobergs län ska inte överstiga 1400 ton per år”, gäller målet för varje år fram till 2020?

Levande sjöar och vattendrag

  • Målet om skyddsvärda kvarnar och sågar är otydligt. Det framgår att kulturmiljöbidrag ska betalas ut men inte vad som ska uppnås genom detta. Målet bör förtydligas.

· Målet ” År 2010 -2015 ska minst fyra nya områden i särskilt värdefulla naturmiljöer i eller i anslutning till sjöar och vattendrag få ett långsiktigt skydd” är otydligt formulerat.
Åren anges som intervall, istället kan år 2015 anges som slutår. Det bör även preciseras vad som avses med ”långsiktigt skydd”.

  • Målen om mal, utter, flodkräfta och målarmussla kan förtydligas ytterligare. Det saknas målår men förmodligen menas att populationen inte för något år får understiga ett visst antal/storlek på populationen.

Grundvatten av god kvalitet

· Det regionala målet om halten växtskyddsmedel finns redan reglerat i lagstiftning (2008/118/EG). Ska det finnas med som ett mål ändå?

Myllrande våtmarker

· Regionalt bör man prioritera att återställa torrlagda sjöar snarare än att skapa nya sjöar eller våtmarker.

God bebyggd miljö

· Miljömålet om ”andelen hårdgjord yta ökar inte inom befintliga detaljplanerade områden jämfört med år 2010” är svårt att följa upp i praktiken. Kommunen har heller ingen möjlighet att neka hårdgöring av yta där detaljplanen medger det. Däremot i nya detaljplaner har kommunen möjlighet att styra andelen hårdgjord yta.

Ett rikt växt- och djurliv

· De regionala miljömålen berör enbart mångfalden knutna till skyddsvärda träd. Här bör fler mål kunna upprättas, exempelvis om bipopulationer. De odlade populationerna har minskat vilket påverkar pollinering negativt.

§165 Förfrågan om förhandslån till Leaderprojekt: Naturupplevelser i Lagan

Ks2012/0327  156

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar förhandslån om 500000 kronor till föreningen Slussen i Lagan, till en ränta på 3 %.

Finansieringen av utlåningen sker via kommunens rörelse­kapital.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har 2012-08-13 mottagit en förfrågan om förhandslån. Förfrågan gäller leaderprojekt ”Naturupplevelser i Lagan”. Projektets totala omsättning är 1 104 490 kronor. Beloppet som föreningen vill låna är 500000 kronor. Leader Linné och Jordbruksverket har redan betalat ut förskott på 415700 kronor.

Projektet syftar till att tillgängliggöra naturen och visa på vilka värden som Lagan med omnejd kan bidra med. I projektet kommer man att omvandla skogen och befintlig träd­gård som finns på fastigheten Slussen till en stor trädgård med nio mindre delträd­gårdar med olika teman. I projektet kommer man även att handikappanpassa den nya vandrings­­leden Bergastigen och bygga ett utsiktstorn längs stigen. Bergastigen kommer att bindas samman med trädgården. Trädgården kommer att bli en pilgrimsträdgård och utgöra en del i den svenska pilgrimsleden som går från Lund till Vadstena.

Projektet är det andra leaderprojektet som föreningen driver. Det första projektet är genomfört och avslutat och omsatte 250000 kronor. Syftet med det första projektet var att bygga upp en sluss där personer som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet att hitta olika syssel­sättningar. Resultat vid projektets slut: nio personer har hittat någon form av aktivitet i Slussens verksamhet.

Enligt beslut i fullmäktige 2011-12-13 (Kf § 158) kan kommunstyrelsen bevilja förhandslån till Leaderaktörer som måste ligga ute med pengar i väntan på utbetalning. Kommunstyrelsen får fatta beslut i varje enskilt låneärende. Om ränta ska tas ut på utlånade medel eller inte beslutas även det i varje enskilt låneärende.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar förhandslån om 500000 kronor till föreningen Slussen i Lagan. Finansieringen av lånet bör vara via kommunens rörelsekapital. Kommunledningsförvaltningen föreslår att räntan sätts till 3 procent, vilket motsvarar kommunens egen genomsnittliga upplåningskostnad.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen beviljar förhandslån om 500000 kronor till föreningen Slussen i Lagan, till en ränta på 3 %.

Finansieringen av utlåningen sker via kommunens rörelse­kapital.

Jäv

Christer Henriksson deltar inte i ärendet.

§166 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ks2012/0288  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:

- att upphäva tidigare beslut om reglemente för kommunstyrelsen,

- att lägga till följande text i det nu gällande reglementet för kommunstyrelsen § 21 Undertecknande av handlingar: ”Avtal som beslutas av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av i första hand ordföranden i respektive utskott och i andra hand av kommunstyrelsens ordförande” och

- att anta det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen att gälla i sin helhet.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande föreslår att kommunstyrelsens reglemente ändras så att ordföranden i tekniska utskottet och personalutskottet får skriva under avtal som beslutats av respektive utskott.

Enligt nu gällande reglemente får enbart kommunstyrelsens ordförande skriva under samtliga avtal. Endast om ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden eller andre vice ordföranden göra det istället.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande text i kommunstyrelsens reglemente § 21 Undertecknande av handlingar:

”Avtal som beslutas av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av ordföranden i respektive utskott i första hand och av kommunstyrelsens ordförande i andra hand.”

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga till följande text i kommunstyrelsens reglemente § 21 Undertecknande av handlingar:

”Avtal som beslutas av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av ordföranden i respektive utskott i första hand och av kommunstyrelsens ordförande i andra hand.”

§167 Revidering av fullmäktiges arbetsordning

Ks2012/0297  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan till arbetsgruppen för medborgardialog.

Ärendet

Kommunfullmäktiges presidium föreslår den 27 juni 2012 att kommunfullmäktiges arbetsordning revideras när det gäller interpellationer § 30 och Frågestund § 32.

Förslaget till revidering är (understrykningarna markerar text som föreslås läggas till):

Interpellationer (KL 5 kap. 49-53 §§)

§ 30. En interpellation får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i nämnder och styrelser. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Den bör ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation bör ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör ska få del av svaret dagen före minst två dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. En kopia av det skriftliga svaret ska också delges ledamöterna senast den tidpunkt då sammanträdets börjar.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

En ersättare som har ställt en interpellation får endast delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Frågestund

§ 32. Kommunfullmäktiges sammanträden ska inledas med en frågestund för allmänheten och därefter för ledamöterna. Frågestunden får pågå högst 20 minuter för allmänheten och högst 20 minuter för ledamöterna.

Frågor får bara ställas som handlar om den kommunala verksamheten. Frågor ska vara korta och raka och kan enbart ställas till ordföranden och vice orföranden i styrelser och nämnder. En kort redogörelse av frågan ska lämnas skriftligen till kommunfullmäktiges ordförande innan sammanträdes startar, för godkännande.

Replikskifte mellan frågande och svarande ska vara avklarat på max fyra minuter. Den frågande får max två minuter för att ställa frågan och den svarande får max två minuter för att svara på frågan. Den frågande får därefter max en minut för replik och den svarande får därefter max en minut för replik.

Beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2012 att återremittera ärendet för ytterligare beredning av fullmäktiges presidium avseende förslaget om skriftliga frågor.

Kommunfullmäktiges presidium behandlade frågan vid ett sammanträde den 15 augusti 2012 och vidhåller förslaget att frågan ska stämmas av med ordföranden innan sammanträdet påbörjas. Avstämningen kan dock ske antingen skriftligen eller muntligen.

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning enligt presidiets förslag den 2012-06-27, med ändringen i § 32 att avstämning med ordföranden kan ske antingen skriftligen eller muntligen.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V), med bifall av Roland Johansson (ALT), yrkar att meningen ”En kort redogörelse av frågan ska lämnas skriftligen till kommunfullmäktiges ordförande innan sammanträde startar, för godkännande.” tas bort.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till fullmäktigepresidiets förslag.

Carina Bengtsson (C) yrkar att frågan hänskjuts till arbetsgruppen för medborgardialog.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på varje yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Omröstning

Votering begärs.

A. I den första voteringen ställs Kjell Jormfeldts (MP) yrkande som ja-röst och Kerstin Wiréhns (V) yrkande som nej-röst. Omröstningen genomförs och resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster.

B. Därefter ställs Carina Bengtssons (C) yrkande som ja-röst mot Kjell Jormfeldts (MP) yrkande som nej-röst. Omröstningen genomförs och resulterar i 12 ja-röster och 1 nej-röst. 2 ledamöter avstår.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att hänskjuta frågan till arbetsgruppen för medborgardialog.

§168 Tillsättande av arbetsgrupp för medborgardialog

Ks2012/0337  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ger dem i uppdrag att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av kommunfullmäktige.

Ärendet

Ljungby kommun har under ett antal år arbetat med medborgardialog på olika nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden öppnats för allmänheten, medborgarförslag kan lämnas och frågestund för allmänheten har införts i fullmäktige. Sedan 2011 deltar kommunen också i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nätverk för att utveckla medborgardialogen.

Våren 2012 föreläste en tjänsteman på SKL om medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den efterföljande gruppdiskussionen visade att det finns intresse bland fullmäktiges ledamöter att införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun. Medborgardialog innebär att de förtroendevalda ledamöterna och ersättarna i nämnder och styrelser, samt fullmäktige, ger medborgarna viss möjlighet till delaktighet i beslutsfattandet. Medborgardialog kan ske via information, konsultation, dialog och inflytande beroende på ärendets eller frågans karaktär och omfattning.

I praktiken är det en liten del av det stora antal ärenden som beslutas av förtroendevalda varje månad och år, som lämpar sig för medborgardialog av olika anledningar. Det är de förtroendevalda som själva väljer att genomföra en dialog i en viss fråga för att exempelvis inhämta medborgarnas synpunkter och förslag.

Ramen för hur medborgardialogerna genomförs och hur resultatet ska användas bestäms i de principer som fullmäktige fastställer. Det är principerna som ger medborgardialogen struktur. De formar ramen för hur dialogerna ska användas och tydliggör för medborgarna vad de kan förvänta sig av processerna. Det är viktigt att alla redan från början är införstådda med vilket syfte dialogen har.

Den grupp som deltar i SKLs nätverk för att utveckla medborgardialog (två förtroendevalda och två tjänstemän) föreslår att principer för medborgardialog i Ljungby kommun tas fram genom diskussioner i alla partigrupper. Därefter konkretiseras förslagen till principer av en arbetsgrupp.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 28 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ger dem i uppdrag att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av kommunfullmäktige.

§169 Förbättringar av ekonomin avseende 80-90-100-modellen

KS2012/0289  020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge äldre arbetstagare möjlighet att använda sig av modellen 80-80-100 enligt fastställda riktlinjer och att tidigare modell av 80-90-100 upphör att gälla.

Ärendet

Kommunstyrelsen tillsatta under hösten 2011 en ekonomiberedning vars syfte var att ta fram förslag på effektiviseringar och förbättringar i kommunens verksamheter. Ett av de förslag ekonomiberedningen presenterade var att modellen 80-90-100 stoppas och utreds på nytt. Kommunledningsförvaltningen skriver den 20 augusti 2012 att modellen innebär att anställda över 62 år ges möjlighet att gå ned till 80 % tjänstgöring med 90 % lön och 100 % pensionsavsättning.

Den 13 juni 2012 genomförs en konsekvensanalys av den arbetsgrupp som tillsatts för att arbeta vidare med frågan. Konsekvenser för såväl arbetstagare som arbetsgivare diskuteras. Under mötet presenterar de fackliga företrädarna ett förslag om förändring av modellen. Förslaget innebär att medarbetare får möjlighet att jobba 80 %, får 80 % lön och 100 % pensionsavsättning. Medarbetare föreslås också behålla rätten att vara med i framtida löneöversyner.

Kommunledningskontoret skriver den 20 augusti 2012 att kostnaden för modellen enligt det nya förslaget skulle bli cirka 4000 kronor per år och heltidsanställd för medarbetare som valt att använda sig av möjligheten. Detta innebär minskade kostnader jämfört med den modell som gäller idag. Kommunledningsförvaltningen bedömer att inga budgetmässiga justeringar behöver göras utan varje förvaltning bär även fortsättningsvis sina egna kostnader för 80-80-100. Kommunledningsförvaltningen beskriver även de förutsättningar som gäller för 80-80-100.

Beredning

Personalutskottet lämnar den 4 september 2012 ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) och Lars Solling (FP) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag att använda modellen 80-80-100.

§170 Upphandling av restaurang på Åsikten

Ks2012/0349  050

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingen av ramavtal på ”drift av Restaurang Åsikten” enligt det beskrivande dokument som utarbetats.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag av styrgruppen för Åsikten att upphandla ramavtal på driften av Restaurang Åsikten. Restaurangen ska leverera mat till både trygghetsboendet och det särskilda boendet.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 30 augusti 2012 att man avser att bjuda in anbudsgivare att delta i en upphandling där formen Konkurrenspräglad dialog kommer att användas. Detta innebär att förfrågningsunderlaget tas fram tillsammans med möjliga leverantörer. De leverantörer som uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att bjudas in till dialog om bland annat följande; öppettider, menyer, catering och evenemang.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 kommunstyrelsen att godkänna upphandlingen av ramavtal på ”drift av Restaurang Åsikten” enligt det beskrivande dokument som utarbetats.

§171 Markupplåtelseavtal avseende Ljungby kommuns fastigheter berörda av Sydvästlänken

KS2012/316  260

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner de av Affärsverket Svenska Kraftnät framtagna markupplåtelseavtalen, värderingsprotokollen, ersättningar avseende växande skog, nyttjanderättsavtalen avseende befintliga vägar samt korsningsavtalen.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till exploateringschefen att skriva under avtalen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har den 12 juli 2012 upprättat avtal inom ramen för det sk Sydvästlänkenprojektet. Sydvästlänken är en nätinvestering som syftar till att förstärka växelströmsnätet samt öka överföringskapaciteten till södra Sverige. Från en knutpunkt i Barkeryd utanför Nässjö byggs likströmskablar till en punkt vid Hurva utanför Hörby i Skåne. Förbi Ljungby grävs kablarna ner som markkablar.

Kablarna grävs ned i ett tio meter brett ledningsområde på västra sidan av väg E4 mellan kommunens industriområden Eka och Karlsro. Rätten att dra fram ledningarna säkerställs på två sätt. Dels skrivs frivilliga avtal med markägare om överenskommelse kan nås. Dels görs en ledningsförrättning på hela sträckan via lantmäteriet som både omvandlar frivilliga avtal till ledningsrätt och löser de rättigheter som behövs där avtal inte träffats.

För Ljungby kommun som markägare har förslag till avtal upprättats för fastigheterna Berghem 1:7, 2:8 och 9:1, Ljungby 7:105, 13:4, 13:14, 13:28, 13:29 och 14:1, Eka 3:2, 3:3 och 3:6 samt Torg 1:46 och 13:1. Avtalen omfattar markupplåtelsevillkor, intrångsvärderingen och ett ersättningserbjudande för den skog som finns på områdena. Beträffande fastigheterna vid Karlsro industriområde har intagits bestämmelser om beaktande av kommunens utbyggnad av ledningsnätet till området jämte gatuutbyggnad. Korsningsavtal och nyttjanderättsavtal för befintlig väg har också upprättats. Korsningavtalen omfattar Näsvägen, Bredemadsvägen, Viaduktsgatan samt skogsvägen söder om Karlsro.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen godkänner de av Affärsverket Svenska Kraftnät framtagna markupplåtelseavtalen, värderingsprotokollen, ersättningar avseende växande skog, nyttjanderättsavtalen avseende befintliga vägar samt korsningsavtalen.

Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delegera till exploateringschefen att skriva under avtalen.

Paragrafen justeras omedelbart!

§172 Ansökan om kommunal borgen för konstgräsplan, Lagans AIK

KS2012/0330  820

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar borgensåtagande på 1,1 mkr till Lagan Turf Arena AB för anläggande av konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

Ärendet

Lagans AIK har genom sitt dotterbolag Lagan Turf Arena AB ansökt om kommunal borgen för ett banklån på 1,1 mkr. Lånet avser investering i konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

Beredning

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har tagit del av ansökan och föreslår den 5 september 2012 att kommunfullmäktige beviljar Lagans AIK borgen på 1,1 mkr för att anlägga konstgräsplanen vid Åbyskolan.

Kommunledningsförvaltningen har analyserat risken med ett eventuellt borgensåtagande och avvägt dem mot kommunens ekonomiska åtaganden och prioriteringar i övrigt. I skrivelse daterad 2012-09-10 skriver förvaltningen att investeringskostnaderna till stor del täcks genom bidrag från Dahlins fond. Kostnader för drift, underhåll och räntor täcks genom hyresintäkter från Ljungby kommun. Risken med borgensåtagandet bedöms därmed som låg.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 10 september 2012 att kommunfullmäktige beviljar borgensåtagande på 1,1 mkr till Lagan Turf Arena AB för anläggande av konstgräsplan vid Åbyskolan i Lagan.

§173 Nyttjanderättsavtal för del av fastigheten Åby 3:78

KS2012/0330  820

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet mellan Ljungby kommun och Lagans AIK avseende del av fastigheten Åby 3:78.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett nyttjanderättsavtal med Lagans AIK avseende del av fastigheten Åby 3:78. Föreningen ska på egen bekostnad anlägga en fotbollsplan med konstgräs samt ansvara för och bekosta drift av befintlig belysning. Föreningen står även för drift, skötsel och underhåll av anläggningen.

Enligt avtalet är föreningen skyldig att hyra ut området till kommunen. Under skoltid ska området upplåtas till Åbyskolan utan särskild ersättning.

Avtalet gäller under tiden 2012-10-01 t o m 2022-09-30. Därefter förlängs avtalet med fem år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet mellan Ljungby kommun och Lagans AIK avseende del av fastigheten Åby 3:78.

§174 Åbyskolan, om- och tillbyggnad av omklädningsrum, sekretariat/kiosk, maskinförråd mm.

KS2012/0352  287

Beslut

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att handla upp och genomföra byggnationen samt att finansieringen sker genom överföring av 0,5 Mkr från projekt Kungshögsskolan och utnyttjande av kvarvarande medel för projekt Åbyskolan.

Ärendet

I samband med att Lagans AIK tänker etablera en konstgräsplan vid Åbyskolan uppstår det behov av förändringar av omklädningsrum, förråd mm. Tekniska förvaltningen skriver den 30 augusti 2012 att man fått i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utföra dessa förändringar. Förändringarna har kostnadsberäknats till 1,25 Mkr. Den totala internhyresökningen blir därmed 79 tkr för 2013.

Förslag till finansiering:

Kvarstående medel i budget 2012 för Åbyskolan (31032) 0,75 Mkr

Överföring av medel i budget 2012 för Kungshögsskolan (31005) 0,50 Mkr

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att handla upp och genomföra byggnationen samt att finansieringen sker genom överföring av 0,5 Mkr från projekt Kungshögsskolan och utnyttjande av kvarvarande medel för projekt Åbyskolan.

§175 Gör en cykelväg mellan Agunnaryds vägskäl och Agunnaryd

KS2012/0164  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och svarar förslagsställaren att det är Trafikverket som är väghållare för väg 599. Tekniska förvaltningen har vidarebefordrat förslaget till Trafikverket.

Ärendet

En kommuninvånare skriver den 26 mars 2012 att i och med den nya busslinjen mellan Älmhult och Ljungby som också stannar vid Agunnaryds vägskäl, har ett behov av en gång- och cykelväg mellan Agunnaryds vägskäl och kyrkbyn uppstått. Det är cirka 2 km att gå eller cykla ut till busshållsplatsen och det är en 70-väg som inte har någon vägren att gå på.

Vidare skriver förslagsställaren att idag väljer flera att ta bilen ut till vägskälet istället för att gå eller cykla. Med en gång- och cykelväg skulle detta kunna unvikas och därmed ha en positiv inverkan på miljön men även på den enskildes hälsa. Förhoppningsvis skulle en gång- och cykelväg även i längden bidra till att fler tar bussen istället för bilen. Gång- och cykelvägen skulle också kunna bli en naturlig koppling mellan byn och naturreservatet Vedåsa.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 kommunstyrelsen att tacka för medborgarförslaget och svara förslagsställaren att det är Trafikverket som är väghållare för väg 599. Tekniska förvaltningen har vidarebefordrat förslaget till Trafikverket.

§176 Gör om dubbelkorsningen mellan Ågårdsvägen och Strömgatan

KS2012/0187  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att tekniska förvaltningen arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder förbi den aktuella sträckan, dels genom en gång- och cykelväg, dels genom omskyltning så att trafiken på den aktuella sträckan minskar.

Ärendet

Många trafikanter har svårt att köra igenom dubbelkorsningen mellan Strömgatan och Ågårdsvägen på ett säkert sätt skriver en kommuninvånare i ett medborgarförslag den 11 april 2012. Dessutom passerar många barn och ungdomar till fots eller på cykel denna korsning på sin skolväg. Förslagsställaren föreslår att korsningen Ågårdsvägen/Strömgatan byggs om till en rondell eller annan lösning för att undvika att det händer olyckor.

Tekniska förvaltningen arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykeltrafikanter förbi den aktuella sträckan. Dessutom kommer skylten som hänvisar trafik från Ringleden mot centrum att plockas ned, detta kommer sannolikt att leda till att trafiken förbi korsningen minskar.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 kommunstyrelsen att tacka för förslaget och svara förslagsställaren att tekniska förvaltningen arbetar med trafiksäkerhetshöjande åtgärder förbi den aktuella sträckan, dels genom en gång- och cykelväg, dels genom omskyltning så att trafiken på den aktuella sträckan minskar.

§177 Ta bort skylten som hänvisar från Ringleden mot centrum vid tre skolor

KS2012/0185  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och uppdrar åt tekniska förvaltningen att ta ned de två centrumskyltarna på Norrleden vid Axel Roothsgatan.

Ärendet

I ett medborgarförslag daterat den 11 april 2012 föreslår en kommuninvånare att den vägvisande skylten mot centrum som hänvisar trafiken mot centrum vid Ringleden tas bort. Enligt förslagsställaren skulle detta innebära mindre trafik förbi Karl-Oskarskolan, Sunnerbogymnasiet och Hjortsbergsskolan.

Tekniska förvaltningen skriver den 11 juli 2012 att trafiken idag hänvisas från Norrleden till centrum via dels Märta Ljungbergsvägen, dels via Axel Roothsgatan. Om centrumskyltarna tas ned vid Axel Roothsgatan kan det innebära att trafiken minskar på Axel Roothsgatan men ökar på Märta Ljungbergsvägen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och uppdrar åt tekniska förvaltningen att ta ned de två centrumskyltarna på Norrleden vid Axel Roothsgatan.

§178 Byt ut belysningen vid Brånavägen i Agunnaryd

KS2011/0608  302

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och svarar förslagsställaren att det är Trafikverket som är väghållare för väg 599. Tekniska förvaltningen har vidarebefordrat förslaget till Trafikverket.

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att tillsammans med en annan aktör byta stolpar och kablar.

Ärendet

Byt ut de gamla hängledningarna utmed Brånavägen i Agunnaryd föreslår en kommuninvånare i ett medborgarförslag från november 2011. invånaren föreslår att kommunen tar kontakt med transportverket och eventuellt andra berörda myndigheter och ser till att lägga ned hängledningarna i marken och sätter upp moderna energibesparande gatlysen. Även gatlysena utmed Promenadvägen behöver bytas ut. Enligt förslagsställaren är ledningsstolparna gamla och slitna och i dessa hänger kvicksilverlampor.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och svarar förslagsställaren att det är Trafikverket som är väghållare för väg 599. Tekniska förvaltningen har vidarebefordrat förslaget till Trafikverket.

Tekniska utskottet föreslår även att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna att tillsammans med en annan aktör byta stolpar och kablar.

§179 Stäng av genomfartsvägen mellan Domarydsvägen och Västergatan i Lagan

KS2011/0519  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen på Domarydsvägen. Förslagsställaren kommer att få ta del av utredningen när den är klar.

Ärendet

I ett medborgarförslag från november 2011 föreslås att trafiken mellan Västergatan och Domarydsvägen i Lagan stängs av. Förslagsställaren skriver att dagligen tar lastbilschaufförer en genväg genom bostadsområdet istället för att köra på de genomfartsleder som finns i samhället. Eftersom många barnfamiljer bor utmed Domarydsvägen befarar förslagsställaren att en olycka kommer att inträffa och för att undvika detta bör trafiken stängas av.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda trafiksituationen på Domarydsvägen. Förslagsställaren kommer att få ta del av utredningen när den är klar.

§180 Gör i ordning banvallen mellan Angelstad och Ljungby till cykelväg

KS2011/0561  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att förslaget om cykelväg mellan Angelstad och Ljungby ska utredas i samband med den cykelstrategi som kommunen håller på att ta fram.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår i oktober 2011 att banvallen mellan Angelstad och Ljungby görs i ordning till cykelväg, den behöver inte vara asfalterad. Enligt förslaget skulle de boende i Angelstadstrakten få en säker och förkortad cykelväg till Ljungby, kommunen skulle få en attraktiv cykelled till Kösen och Bolmen. Detta skulle också bli ett sätt att utveckla Bolmenområdet.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2012 att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och beslutar att förslaget om cykelväg mellan Angelstad och Ljungby ska utredas i samband med den cykelstrategi som kommunen håller på att ta fram.

§181 Gör en plan för upprustning av banvallsleden

KS2012/0521  312

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska tas med i den cykelstrategi som kommunen jobbar med att utforma och därmed anses motionen besvarad.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) skriver i en motion om den 25 mil långa cykelled som går mellan Halmstad, Ljungby och Karlshamn; Banvallsleden. Wiréhn skriver att på vissa delar av sträckan har träd fått växa fritt sedan tågtrafiken upphörde, rötterna förstör underlaget och gör det dyrare och svårare att anlägga cykelled. Wiréhn anser därför att dessa träd ska avverkas så skonsamt som möjligt och att Ljungby och Alvesta kommuner tillsätter en mindre projektgrupp för att bereda frågan.

Slutligen yrkar Wiréhn i motionen, daterad den 10 oktober 2011, att det görs en plan för hur banvallsleden ska rustas upp, gärna i samverkan med Alvesta kommun. När planen är klar ska de presenteras för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige inför beslut om genomförande.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 januari 2012 att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att ta fram en cykelstrategi för Ljungby kommun.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska tas med i den cykelstrategi som kommunen jobbar med att utforma och därmed anses motionen besvarad.

§182 Ge barnen mer och nyttigare fett i skolmaten

KS2011/0562  622

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och svara förslagsställaren att kommunens kostavdelning följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd vid planering av måltider i förskolor och skolor samt att näringsvärdesberäkningar görs avseende skolmaten.

Ärendet

En medborgare föreslår den 21 oktober 2011 att alla politiker ska läsa boken Matrevolutionen skriven av Andreas Eenfeldt för att få kunskap om vilken kost människor mår bra av. Dessutom föreslås att Ljungby kommun ser över, inventerar och kartlägger vad barnen äter på skolor och förskolor och att de produkter som kan ska bytas ut mot produkter med hög fetthalt. Förslagsställaren menar att bra fett är bra för kroppen och leder inte till övervikt.

Tekniska förvaltningen skriver den 3 juli 2012 att kostavdelningen i Ljungby kommun följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd vid planering av måltider i förskolor och skolor samt att näringsvärdesberäkningar görs avseende skolmaten.

Tekniska förvaltningen har under våren 2012 samlat föräldrar till barn på Bolmsö skola. Tekniska förvaltningen har då informerat om vilka riktlinjer Ljungby kommun följer när skolmaten planeras och vilka skäl som finns till att dessa riktlinjer följs. Riktlinjerna innebär bland annat att för att svenska näringsrekommendationer ska uppfyllas används grädde och standardmjölk till matlagning medan barnen serveras lättmjölk som måltidsdryck för att måltiden som helhet ska bli lagom fet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och svara förslagsställaren att kommunens kostavdelning följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd vid planering av måltider i förskolor och skolor samt att näringsvärdesberäkningar görs avseende skolmaten.

§183 Ta bort lättmargarin från skolmaten

KS2012/0227  390

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och svara förslagsställaren att kommunens kostavdelning följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd vid planering av måltider i förskolor och skolor samt att näringsvärdesberäkningar görs avseende skolmaten.

Ärendet

I ett medborgarförslag från den 11 maj 2012 föreslås att Ljungby kommun börjar se Livsmedelsverkats rekommendation som en lägstanivå, inte som lag. Förslagsställaren vill att barnen som äter i skolor och förskolor ska få bra mat lagad från grunden, därför bör lättmargarinet tas bort från skolor och förskolor i Ljungby kommun och istället ersättas av mindre processat fett.

Tekniska förvaltningen skriver den 3 juli 2012 att kostavdelningen i Ljungby kommun följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd vid planering av måltider i förskolor och skolor samt att näringsvärdesberäkningar görs avseende skolmaten.

Beredning

Tekniska förvaltningen har under våren 2012 samlat föräldrar till barn på Bolmsö skola. Tekniska förvaltningen har då informerat om vilka riktlinjer Ljungby kommun följer när skolmaten planeras och vilka skäl som finns till att dessa riktlinjer följs. Riktlinjerna innebär bland annat att för att svenska näringsrekommendationer ska uppfyllas används grädde och standardmjölk till matlagning medan barnen serveras lättmjölk som måltidsdryck för att måltiden som helhet ska bli lagom fet.

Tekniska utskottet föreslår den 30 augusti 2012 att kommunstyrelsen beslutar att tacka för medborgarförslaget och svara förslagsställaren att kommunens kostavdelning följer svenska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets råd vid planering av måltider i förskolor och skolor samt att näringsvärdesberäkningar görs avseende skolmaten.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag.

§184 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Socialnämnden redovisar nämndens ekonomi.

2. Ekonomichefen redovisar en ekonomisk uppföljning.

§185 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kommunstyrelsen informerar.

2. Nytt om näringsliv.

3. Regionförbundet Södra Småland.

§186 Delegeringsärenden och anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegerings- och anmälningsärenden.

Ärendet

1. Yttrande över betänkandet Vital kommunal demokrati.

2. Redovisning av delegationsbeslut:

Arbetsutskottets protokoll, 2012-08-28, §§ 16-19.

Tekniska utskottets protokoll, 2012-08-30, §§ 34-37.

Personalutskottets protokoll, 2012-09-04, §§ 31-38.

§187 Meddelanden

Beslut

Redovisning av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Länsstyrelsen meddelar den 13 augusti 2012 att man beslutat att ge ett bidrag om maximalt 543115 kronor till föreningen Ryssby Garveri. Bidraget ska användas för fortsatta reparationer av fastigheten Tuna 8:2, att göra fastigheten mer tillgänglig och för att skapa utrymningsvägar.