Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-10-02

Sammanträde 2012-10-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Jessica Lyckvall

Beslutsärenden

2 Farthinder vid Harabergsgatans förskola. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

3 Avskiljning av cykelbana/gångväg från Sunnerborondellen till räddningstjänsten. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

4 Låt fixartjänsten kontrollera brandvarnarna i boenden för gamla och funktionshindrade. Svar på medborgarförslag. - Carl Håkansson

5 Höjning av taxa, automatiskt brandlarm. - Carl Håkansson

6 Höjning av VA-taxan. - Åke Elgemark

7 Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet. - Ann-Sofie Persson

8 Etablera ett gratis trådlöst nätverk i delar av Ljungby centrum. Svar på motion. - Peter Wiman

9 Skrivelse till regeringen om utbyggnad av E4:an. - Ronnie Wallin

10 Budget tekniska förvaltningen 2013. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

11 Budget kommunledningsförvaltningen 2013. - Magnus Johansson

12 Skattesats 2013. - Magnus Johansson

13 Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti. - Magnus Johansson och Bo Dalesjö

14 Konsumenten i centrum, ett framtida konsumentstöd. Svar på remiss. - Katarina Koch och Maria Johansson

15 Svar på motion om sociala kooperativ. - Anette Olsson

16 Överlåtelse av Södra Ljunga skola. - Per-Olov Almqvist

(ev. ytterligare handlingar delas ut under sammanträdet.)

17 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2013.

18 Sammanträdesdagar 2013 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

19 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2013.

20 Plats för fullmäktiges sammanträden 2013.

21 Val av ledamot i tekniska utskottet.

22 Val av ersättare i arbetsutskottet.

23 Val av ersättare, kommittén för samordnad kontroll av Helge å.

Uppföljning

24 Slutredovisning av projekt Bolmenbygden. - Josefine Granrot

25 Förslag till lokal för inrättande av familjecentral. - Marie Elm Ågren

Information

26 Kommunstyrelsen informerar.

28 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

29 Redovisning av delegationsbeslut.

§188 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande beslutsärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

1. Policy för jämställdhet.

2. Godkännande av nyproduktion av lägenheter och flerbostadshus på fastigheten Hångers 3:21.

3. Val av ny ersättare i Ksau efter Maryana Frisk Holst (C).

4. Val av ny ersättare i Ksau efter Lars-Ove Johansson (C).

Ärende 9, Skrivelse till regeringen om utbyggnad av E4:an, ändras till ett informationsärende.

Ärende 16, Överlåtelse av Södra Ljunga skola, utgår från dagordningen.

Arbetsprocessen för Ljungbys internationella arbete läggs till som informationsärende.

Ärendet

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om följande ärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

1. Policy för jämställdhet

2. Godkännande av nyproduktion av lägenheter och flerbostadshus på fastigheten Hångers 3:21.

3. Val av ny ersättare i Ksau efter Maryana Frisk Holst (C).

4. Val av ny ersättare i Ksau efter Lars-Ove Johansson (C).

§189 Farthinder vid Harabergsgatans förskola

KS2012/0219  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att tekniska förvaltningen i dagsläget inte planerar att vidta ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förslaget kommer även att skickas till polisen för information då hastighetsbegränsningen 30 km/h enligt förslagsställaren inte följs.

Ärendet

Trafiksituationen vid Harabergsgatans förskola är inte bra skriver en kommuninvånare i ett medborgarförslag den 11 juni 2012. Någon form av farthinder bör placeras vid förskolan för att förhindra fortkörning eftersom hastighetsbegränsningen på gatan inte följs.

Tekniska förvaltningen skriver den 3 september 2012 att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtagits med hastighetsbegränsningen på 30 km/h vid Harabergsgatans förskola. Då denna hastighet inte följs, övergår ärendet till en fråga för polismyndigheten.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 september 2012 kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att tekniska förvaltningen i dagsläget inte planerar att vidta ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förslaget kommer även att skickas till polisen för information då hastighetsbegränsningen 30 km/h enligt förslagsställaren inte följs.

§190 Avskiljning av cykelbana/gångväg från Sunnerborondellen till räddningstjänsten

KS2012/0274  312

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och svarar förslagsställaren att en gång- och cykelväg mellan Sunnerborondellen och räddningstjänsten i dagsläget inte finns med i de prioriterade trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som avser göras.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås den 8 juni 2012 att en gång- och cykelväg avskiljs från bilvägen mellan Sunnerborondellen och räddningstjänsten. Eleverna på Karl-Oskarskolan har sina idrottslektioner på räddningstjänsten det skulle ge dem och andra en säkrare väg till räddningstjänsten om förslaget genomförs.

Beredning

I januari 2011 begärde rektor för Karl-Oskarskolan att trafiksituationen ses över mellan Karl-Oskarskolan och räddningstjänsten, där skolans elever har sina idrottslektioner. Tekniska utskottet beslutade den 24 februari 2011 att avslå begäran om säkrare skolväg mellan Karl-Oskarskolan och räddningstjänsten och hänvisade istället till lediga lokaler i Hammarhallen och Kalmarhallen.

Tekniska förvaltningen skriver den 3 september 2012 att man även nu hänvisar Karl- Oskarskolan att hyra Hammarhallen eller Truckhallen för idrottslektioner då förvaltningen bedömer att dessa lokaler är mer lämpliga för verksamheten än räddningstjänstens. Tekniska förvaltningen bedömer också att det är förenat med risker att förlägga skolverksamhet till räddningstjänsten med tanke på de situationer som kan uppstå i samband med bland annat utryckning.

Tekniska utskottet föreslår den 18 september 2012 kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att en gång- och cykelväg mellan Sunnerborondellen och räddningstjänsten i dagsläget inte finns med i de prioriterade trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som avser göras.

§191 Låt fixartjänsten kontrollera brandvarnarna i boenden för gamla och handikappade

KS2012/0238  170

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att svara förslagsställaren att det årliga ansvaret för att kontrollera och byta batteri i kommunala boenden för äldre inte kan tas över av räddningstjänsten. På uppdrag av den enskilde och inom ramen för fixartjänsten kan den enskilde dock få hjälp med denna tjänst.

Ärendet

Den 14 maj 2012 föreslår en kommuninvånare i ett medborgarförslag att Fixartjänsten, som bedrivs av Räddningstjänsten, årligen ska kontrollera och byta ut batterier i de kommunala boenden som finns för gamla och handikappade. Motiveringen är att de boendes förmåga att själva sköta detta är begränsad och de är mer utsatta för brandtillbud än andra.

Tekniska förvaltningen skriver den 3 september 2012 att enligt lagen om skydd mot olyckor är det inte lämpligt att räddningstjänsten ansvarar för batteribyte eftersom man agerar tillsynsmyndighet i frågan. Fastighetsägare ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet; att se till att brandvarnare finns installerade. Räddningstjänsten kontrollerar under tillsyn att detta sköts. Hyresgäster ansvarar för att brandvarnaren fungerar, dvs stå för batteribytet.

Tekniska förvaltningen skriver dock vidare att man genom fixartjänsten redan idag, på uppdrag av privatpersoner, till exempel monterar brandvarnare och byter batteri i dessa.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 september 2012 kommunstyrelsen att svara förslagsställaren att det årliga ansvaret för att kontrollera och byta batteri i kommunala boenden för äldre inte kan tas över av räddningstjänsten. På uppdrag av den enskilde och inom ramen för fixartjänsten kan den enskilde dock få hjälp med denna tjänst.

§192 Höjning av taxa, automatiskt brandlarm

KS2012/0355  170

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till höjning av årsavgift för automatiskt brandlarm.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2013-01-01.

Ärendet

Årsavgiften för automatiskt brandlarm är idag 600 kronor per anläggning. Räddningstjänsten föreslår i en skrivelse den 11 september 2012 att årsavgiften höjs till 1000 kronor per anläggning. Årsavgiften gäller för såväl företag som kommunens egna fastigheter med automatiskt brandlarm. I serviceavgiften ingår bl.a. administration av automatlarmsregister, insatsplanering, objektskännedom, öppning av nyckelskåp vid behov samt smörjning av nyckelskåp

Avsikten är att räddningstjänsten arbetar vidare med övriga taxor och avgifter under hösten som ett led i internkontrollen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 september 2012 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till höjning av årsavgift för automatiskt brandlarm.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2013-01-01.

Yrkanden

Conny Simonsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

§193 Höjning av VA-taxan

KS2012/0362  346

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till höjning av VA-taxan för Ljungby kommun.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2013-01-01.

Ärendet

På grund av ökade verksamhetskostnader måste driftbudgeten kompenseras genom en höjning av VA-taxan.

Föreslagen höjning följer konsumentprisindex (KPI) enl. §10 och §22 VA-taxa 2012. VA-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter.

För brukningsavgiften föreslås den fasta avgiften höjas med 90 kr/år och den rörliga avgiften med 0,94 kr/m3.

För en normalvilla kommer brukningsavgiften per år att bli 6 860 kr. En höjning med 247 kr.

Anläggningsavgiften för en normalvilla blir 91221 kr, en höjning med 3339 kr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 18 september 2012 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till höjning av VA-taxan för Ljungby kommun.

Den nya taxan föreslås gälla från och med 2013-01-01.

§194 Taxa för kontroll inom livsmedelsområdet

Ks2012/0353  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen taxa enligt nedan för offentlig kontroll inom livsmedelområdet:

· Timavgift för planerad kontroll ska vara 800 kronor.

· Timavgift för godkännande ska vara 800 kronor.

· Timavgift för extra offentlig kontroll ska vara 725 kronor.

· Timavgift för registrering ska vara 725 kronor.

Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

För miljö- och byggnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet finns en taxa antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2006 § 198. Under 2012 reviderades 11 § i taxan vilket innebär att avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen där hänsyn tas till typ av företag och verksamhet. Bedömning görs enligt Livsmedelsverkets vägledning om riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Kummunfullmäktige beslutade den 14 december 2006 om att kontrolltiden det vill säga timavgiften ska vara 700 kronor per timme.

Nu föreslås en revidering av timavgiftens storlek. Anledningen är att det finns krav på att livsmedelskontrollen fullt ut ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. För att leva upp till kravet på full kostnadstäckning vid offentlig kontroll krävs en höjning av timtaxan. Samtidigt ska det tilläggas att avgiften inte får vara högre än myndighetens kostnader.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 29 augusti 2012 att kommunfullmäktige antar förslagen taxa enligt nedan för offentlig kontroll inom livsmedelområdet.

· Timavgift för planerad kontroll vara 800 kronor.

· Timavgift för godkännande vara 800 kronor.

· Timavgift för extra offentlig kontroll vara 725 kronor.

· Timavgift för registrering vara 725 kronor.

Taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2013.

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslagen taxa enligt nedan för offentlig kontroll inom livsmedelområdet:

· Timavgift för planerad kontroll ska vara 800 kronor.

· Timavgift för godkännande ska vara 800 kronor.

· Timavgift för extra offentlig kontroll ska vara 725 kronor.

· Timavgift för registrering ska vara 725 kronor.

Taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2013.

§195 Etablera ett gratis trådlöst nätverk i delar av Ljungby centrum

Ks2011/0525  005

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Ärendet

Jessica Lyckvall (M) föreslår i en motion den 29 oktober 2011 att kommunfullmäktige ställer sig positiv till en etablering av ett gratis trådlöst nätverk i delar av Ljungby centrum och att kommunfullmäktige tar initiativ till en sådan etablering.

Kommunledningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att skapa ett trådlöst nätverk enligt Moderaternas motion och konstaterar efter utredning att det inte kan anses ingå i det kommunala ansvaret att etablera ett sådant nätverk.

Skälet är att sådan gratisfunktion, tillhandahållen och finansierad av Ljungby kommun skulle snedvrida konkurrensen på samma sätt som om kommunen tillhandahöll gratis mobiltelefoni.

Kommunledningskontoret föreslår den 10 september 2012 att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

§196 Budget tekniska förvaltningen 2013

KS2012/0358  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska utskottets förslag till budget 2013 med tillägget att 2 mkr tas från budget för industri avfall. Utav de pengarna läggs 1,5 mkr på räddningstjänsten och 0,5 mkr läggs på exploateringsavdelningen. På så sätt är tekniska förvaltningens budget i balans.

Dessutom beslutar kommunstyrelsen att det ska framgå i investeringsbudgeten att projektering av Brunnsgården påbörjas tidigt under 2013 för genomförande 2014.

Ärendet

Inför budget 2013 har 250 tkr flyttats från planeringsavdelningen till exploateringsavdelningen för att stärka dess budget eftersom efterfrågan på tomter befaras vara fortsatt svag. Trots detta tillskott kommer exploaterings-avdelningen att ha svårt att klara sin budget.

Räddningstjänstens budget är inte i balans. För att uppnå en budget i balans behöver räddningstjänsten antingen ökade resurser eller genomföra besparingar som påverkar de fasta kostnaderna.

Avverkningen i kommunens skogar har under de senaste åren överskridit vad skogen producerar. Tekniska förvaltningen aviserar den 13 september 2012 att skogens sammansättning och utseende är sådan att intäkterna måste reduceras om avverkningstakten ska anpassas till tillväxten.

Vidare skriver tekniska förvaltningen att budgetnivån för förvaltningen bör återgå till tidigare nivå när ekonomin tillåter. Förvaltningen behöver resurser för att långsiktigt kunna förvalta kommunens kapital i form av gator, vatten- och avloppsledningar samt lokaler.

Beredning

Tekniska utskottet konstaterar den 18 september 2012 att förvaltningens budget inte är i balans, förvaltningen redovisar ett underskott. Tekniska utskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag och att 2 mkr tas från budget för industri avfall. Utav de pengarna läggs 1,5 mkr på räddningstjänsten och 0,5 mkr läggs på exploateringsavdelningen. På så sätt är budgeten i balans.

Anne Karlsson (S) yrkar att det ska framgå i investeringsbudgeten att projektering av Brunnsgården påbörjas tidigt under 2013 för genomförande 2014.

Christer Henriksson (KD) yrkar att budgeten kompletteras med uppgift om vilka besparingsåtgärder som planeras och vilken besparingspotential som finns, för redovisning nästa sammanträde.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Carina Bengtssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska utskottets förslag till budget 2013 med tillägget att 2 mkr tas från budget för industri avfall. Utav de pengarna läggs 1,5 mkr på räddningstjänsten och 0,5 mkr läggs på exploateringsavdelningen.

Ordföranden ställer proposition på Anne Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att det ska framgå i investeringsbudgeten att projektering av Brunnsgården påbörjas tidigt under 2013 för genomförande 2014.

Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Henrikssons (KD) tilläggsyrkande att budgeten kompletteras med uppgift om vilka besparingsåtgärder som planeras och vilken besparingspotential som finns, för redovisning nästa sammanträde. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Omröstning

Votering begärs och genomförs med följande ordning: ja-röst för avslag på Christer Henrikssons (KD) tilläggsyrkande och nej-röst för bifall till Henrikssons (KD) yrkande. Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att avslå Christer Henrikssons (KD) tilläggsyrkande.

§197 Budget kommunledningsförvaltningen 2013

KS2012/0384  041

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till budget 2013.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen presenterar förslag till budget 2013.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens förslag till budget 2013.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar att budgeten kompletteras med uppgift om vilka besparingsåtgärder som planeras och vilken besparingspotential som finns, för redovisning nästa sammanträde.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Christer Henrikssons (KD) tilläggsyrkande att budgeten kompletteras med uppgift om vilka besparingsåtgärder som planeras och vilken besparingspotential som finns, för redovisning nästa sammanträde. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

§198 Skattesats för 2013

Ks2012/0363  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2013 blir 21:46.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast under oktober lämna förslag om skattesatsen kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan under november månad fastställa skattesatsen.

Skattesatsen är innevarande år 20:96 per skattekrona. I budget för 2013 är det räknat med en skattehöjning med 50 öre, alltså en skattesats på 21:46.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2013 blir 21:46.

§199 Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti 2012

Ks2012/0385  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret presenterar delårsbokslut för Ljungby kommun och en utfallsprognos för resterande del av år 2012.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen 2012.

§200 Konsumenten i centrum, ett framtida konsumentstöd

Ks2012/0305  150

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande och lämnar det som svar på remissen.

Ärendet

Justitiedepartemenet har skickat bestänkandet Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd, till Ljungby kommun för yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att se över det befintliga stödet samt att föreslå hur ett ändamålsenligt och effektivt stöd som är likvärdigt för alla kommuner i landet bör organiseras i framtiden.

Kommunledningsförvaltningen i Ljungby har tagit del av betänkandet och lämnar i en skrivelse den 26 september 2012 yttrande till flera förslag i betänkandet. Kommunledningsförvaltningen anser bland annat att förslaget att lägga de statliga resurserna endast på ett centraliserat konsumentstöd kommer att få stora negativa konsekvenser för den enskilde konsumenten. Ljungby kommun som har erfarenhet av samarbete i konsumentrådgivning med 11 andra kommuner anser istället att det finns ett ökat behov av resurser till den kommunala konsumentvägledningen för att utveckla och stärka den.

Beredning

Kommunledningsförvaltningen redovisade sitt förslag till beslut för arbetsutskottet den 25 oktober 2012 och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som svar på remissen.

§201 Svar på motion om sociala kooperativ

Ks2012/0140  140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att belysa hur frågan om strategi för stöd till sociala kooperativ hänger ihop med kommunens näringslivsstrategi.

Ärendet

Kerstin Wiréhn (V) föreslår i en motion den 13 mars 2012 att en strategi för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ ska utarbetas. Många människor är idag utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men kan ändå ha en begränsad arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Ett sätt att arbeta på sina villkor är att starta sociala kooperativ, skriver motionären. I motionen står att kommunen inte har någon klar strategi för vem som ska stötta och med vad, utan man blir hänvisad till olika förvaltningar och tjänstemän.

Rådgivarna har kunskap om de kooperativa principerna och erfarenhet av mobiliseringsarbete med människor som vill starta verksamheter tillsammans.

Ljungby kommun är medlem i den ekonomiska föreningen Coompanion Kronoberg. Föreningen får statligt stöd för att ge kostnadsfri information och rådgivning till länets invånare i att starta och driva kooperativ och har tre rådgivare anställda. De tjänstemän i kommunen som möter invånare som funderar på att starta egen verksamhet tillsammans med andra, hänvisar till rådgivarna på Coompanion Kronoberg.

Socialförvaltningen i Ljungby kommun har ett särskilt bidrag till sociala organisationer i kommunen. Stödet syftar till att uppmuntra ideellt socialt arbete. Det finns två bidragsformer; grundbidrag till varje organisation som uppfyller de allmänna förut­sättning­arna och bidrag baserat på det sociala arbetet.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 28 augusti 2012 att motionen avslås med motiveringen att så länge det finns professionella rådgivare att tillgå, för kommunens invånare, behöver kommunen inte utse tjänsteman med uppdrag att stötta bildande av sociala kooperativ. Coompanion Kronoberg har i uppdrag att ge länets invånare kostnadsfri information och rådgivning i arbetet med att bilda sociala kooperativ. Någon strategi för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ anses inte behövas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att så länge det finns professionella rådgivare att tillgå, för kommunens invånare, behöver kommunen inte utse tjänsteman med uppdrag att stötta bildande av sociala kooperativ. Coompanion Kronoberg har i uppdrag att ge länets invånare kostnadsfri information och rådgivning i arbetet med att bilda sociala kooperativ. Någon strategi för hur Ljungby kommun kan stödja sociala kooperativ anses inte behövas.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen. Yrkandet stöds av Anne Karlsson (S) för den socialdemokratiska gruppen och Christer Henriksson (KD).

Carina Bengtsson (C) yrkar att ärendet återremitteras för att belysa hur frågan om strategi för stöd till sociala kooperativ hänger ihop med kommunens näringslivsstrategi.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

§202 Policy för jämställdhet

Ks2012/ 0269  109

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna policyn för jämställdhet.

Ärendet

Ljungby kommuns jämställdhetsstrateger har tagit fram ett förslag till policy för jämställdhet. Policyn har som syfte att vägleda Ljungbys kommuns anställda och förtroendevalda till ett gemensamt förhållningssätt avseende jämställdhet inom kommunen. Policyn kommer att gälla för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen samt de politiskt förtroendevalda, det vill säga ledamöter av kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag.

I Ljungby kommun har vi valt att ta ett vidare grepp om jämställdhetsarbetet än vad diskrimineringslagen kräver, vilket innebär att vi inte enbart arbetar med jämställdhet för våra medarbetare utan även med jämställdhetsfrågor ute i vår verksamhet gentemot medborgarna. Ljungby kommun har skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet enligt Council of European Municipalities and Regions (CEMR).

Policyn för jämställdhet har behandlats i Cesam för samverkan. I Cesam föreslogs en ändring av policyn så policyn inte ska omfatta ett kommunalt ansvar för jämställdhet hos allmänheten. Policyn har reviderats utifrån detta.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 1 oktober 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna policyn för jämställdhet.

§203 Godkännande av nyproduktion av lägenheter och flerbostadshus på fastigheten Hångers 3:21

Ks2012/0397  231

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Ljungbybostäder AB genomför den presenterade nybyggnationen av fastigheter på Hångers 3:21.

Ärendet

Ljungbybostäder AB avser att nyproducera ca 32 lägenheter i två etapper på fastigheten Hångers 3:21 i Ljungby. Etapp 1 innefattar ca 16 marklägenheter närmast ån. Etapp 2 innefattar ca 16 lägenheter i två punkthus med 8 lägenheter i varje hus. Samtliga med god tillgänglighet. Fastigheten Hångers 3:21 ligger mellan Skinnarevägen och ån Lagan.

Projektvolymen bedöms av Ljungbybostäder AB hamna runt 50 mkr och är av sådan storlek att kommunfullmäktige, enligt ägardirektivet, ska godkänna projektet innan beslut om byggnation fattas av styrelsen i Ljungbybostäder AB.

§204 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2013

KS2012/0382  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande dagar år 2013:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2013.

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande tisdagar:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande dagar år 2013:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

§205 Sammansträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2013

KS2012/0380  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum år 2013:

15 januari, 12 februari, 5 mars, 9 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 2 oktober, 12 november och 3 december.

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet sammanträder följande datum år 2013:

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2013.

Kommunstyrelsen föreslås sammanträda följande tisdagar:

15 januari, 12 februari, 5 mars, 9 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 2 oktober, 12 november och 3 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sammanträda följande tisdagar:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum år 2013:

15 januari, 12 februari, 5 mars, 9 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 10 september, 2 oktober, 12 november och 3 december.

Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet sammanträder följande datum år 2013:

29 januari, 26 februari, 19 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 26 november och den 17 december.

Kommunledningsförvaltningen föreslår under sammanträdet att datum för möte med arbetsutskottet i mars byts från den 19:e till den 26:e.

§206 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2013

KS2012/0379  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Smålänningen och Lokaltidningen under år 2013.

Ärendet

Enligt kommunallagen kapitel 5, § 10, ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras i en eller flera ortstidningar. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka ortstidningar som annonsen ska införas i.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 september 2012 att under år 2012 har kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden varit införda i tidningen Smålänningen och Ljungby Lokaltidning.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden ska införas i Smålänningen och Lokaltidningen under år 2013.

§207 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2013

KS2012/0378  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ska sammanträda i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby under år 2013. Kommunfullmäktiges presidium ges mandat att bestämma om möte skall hållas på annan plats.

Ärendet

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun § 8, ska kommunfullmäktige för varje verksamhetsår besluta om plats för kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 september 2012 att kommunfullmäktige har under 2012 och dessförinnan sammanträtt i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 25 september 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges ska sammanträda i Strålforssalen på Garvaren i Ljungby under år 2013. Kommunfullmäktiges presidium ges mandat att bestämma om möte skall hållas på annan plats.

§208 Valärende - M Åberg Johansson

Ks2012/0331  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse:

Yvonne Wiberg (S) till ny ledamot i tekniska utskottet,

Gun Lindell (S) till ny ersättare i tekniska utskottet

Stefan Fredriksson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,

Stefan Fredriksson (S) till ny ersättare i kommittén för samordnad kontroll av Helge å.

Ärendet

Marie Åberg Johansson (S) avsäger sig den 14 augusti 2012 samtliga politiska uppdrag utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige godkände den 25 oktober 2012 Åberg Johanssons avsägelse och utsåg ny ledamot i kommunstyrelsen, samt ny ersättare i Ljungby Holding AB och ny ersättare i Ljungby Utveckling AB.

Följande val ska göras av kommunstyrelsen:

§209 Valärende - M Frisk Holst

Ks2012/0396  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lars-Erik Karlsson (C) till ny ersättare i arbetsutskottet.

Ärendet

Maryana Holst Frisk (C) avsäger sig den 1 oktober 2012 bland annat uppdraget som ersättare i arbetsutskottet.

§210 Valärende - L-O Johansson

Ks2012/0395  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Tomas Jeppsson (M) till ny ersättare i arbetsutskottet.

Ärendet

Lars-Ove Johansson (C) avsäger sig den 1 oktober 2012 bland annat uppdraget som ersättare i arbetsutskottet.

§211 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Slutredovisning av projekt Bolmenbygden.

Aktiviteter som genomförts inom projektet är bland annat att inventera besöksnäringsföretag och deras utvecklingstankar och behov, skapa fler paket för besökare, skapa nätverk, ta fram ett gemensamt varumärke för destinationen och ta fram gemensamt marknadsföringsmaterial.

2. Förslag till lokal för inrättande av familjecentral.

Socialförvaltningen rapporterar om de kontakter som nyligen har tagits med Landstinget angående en familjecentral. Det finns i nuläget inget förslag till lokal.

§212 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Information om arbetsprocessen för kommunens internationella arbete.

2. Skrivelse till regeringen om utbyggnad av E4:an.

3. Kommunstyrelsen informerar.

4. Nytt om näringsliv.

5. Regionförbundet Södra Småland.

§213 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Tekniska utskottet, 2012-09-18, §§

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2012-09-25, §§ 20-24.

3. Delegationsbeslut rörande markärenden m m som fattats av tekniska förvaltningen under juni, juli och augusti 2012.

§214 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport; granskning av socialnämndens styrning och ledning – uppföljning.

2. Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket skickar den 20 september ett informations- och prognosbrev till kommunstyrelsen.

3. Internbudget 2013 samt verksamhetsplan 2014-2015 för gemensamma nämnden.

4. Protokoll från Ljungbybostäder, 2012-08-13, §§ 41-50.