Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2012-11-13

Sammanträde 2012-11-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars-Erik Karlsson

Beslutsärenden

2 Förändring av friskvårdstid. - Anna Hesselstedt

3 Förändring av aktivitetsbidrag. - Anna Hesselstedt

4 Ramavtal, tekniska konsulter. - Ottar Warelius

5 Öppna Kånna gymnastikhall för uthyrning till föreningar och privatpersoner. Svar på medborgarförslag. - Johan Oléhn

6 Nyttjanderättsavtal, Bergastigen . - Per-Olov Almqvist

7 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21. - Per-Olov Almqvist

8 Anlägg vattenspel nedanför elverksbron. Svar på medborgarförslag. - Sonja Edén

9 Länsgemensam folkhälsopolicy. - Malin Söderberg

10 Green Charge Sydost. - Ann-Sofi Persson

11 Åtgärdsplan för hållbar energi enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020- Ann-Sofi Persson

12 Ansökan om borgen från Föreningen Garveriet i Ryssby. - Magnus Johansson

13 Nyupplåning 2013. - Magnus Johansson

14 Budgetförutsättningar 2013. - Magnus Johansson

15 Måldokument kommunledningsförvaltningen 2012. - Magnus Johansson

16 Revidering av kommunstyrelsens reglemente. - Eva-Marie Norén Holgersson

17 Framtida ansvar för Ryssby simhall. - Roland Eiman

18 Tillsättande av tjänsten som kultur- och fritidschef. - Roland Eiman

Uppföljning

19 Interna kontroller 2012. - Bo Dalesjö

20 Ekonomirapport, september 2012. - Bo Dalesjö

22 Företagsstatus i kommunen. - Jan Melkersson

23 Arena/Kvarteret Fritiden. - Roland Eiman

24 Workshop: Informations- och kommunikationssamverkan i Krissamverkan Kronoberg. - Länsstyrelsen, med flera

25 Rekrytering av förvaltningschefer för socialförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. - Roland Eiman

26 Kommunstyrelsen informerar.

28 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

29 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (88 kb)

§215 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att behandla beslutsärendena Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning och Inköp av läsplattor under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om beslutsärendena Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning och Inköp av läsplattor kan behandlas under dagens sammanträde.

§216 Förändring av friskvårdstid

KS2012/0345  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att analysera vilka fördelar – ekonomiskt och verksamhetsmässigt – och vilka nackdelar, som förslaget medför.

Ärendet

Förslag finns om att ta bort friskvårdshalvtimmen. Förslaget har uppkommit som resultat av en översyn av de kommunala verksamheterna med syfte att finna effektiviseringsmöjligheter.

Varje medarbetare i Ljungby kommun har rätt till 30 minuters friskvård på arbetstid per vecka. Under ett centralt samverkansmöte den 28 maj 2012 ställer sig fackförbunden negativa till att ta bort friskvårdshalvtimmen.

Den konsekvensanalys som kommunledningsförvaltningen gjort visar bland annat att det finns risk att sjukskrivningarna ökar om friskvårdshalvtimmen tas bort och att arbetsgivaren upplevs som mindre attraktiv. Kommunlednings-förvaltningen anser dock, den 16 augusti 2012, att de konsekvenser som lyfts fram inte är av så allvarlig karaktär att de motiverar att behålla friskvårdshalvtimmen.

De fackliga organisationerna Kommunal, Lärarförbundet, Akademikerförbundet SSR, Vision, Sveriges Ingenjörer, Naturvetarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, Ledarna, DIK, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund och Lärarnas Riksförbund lämnar den 1 oktober 2012 in en skrivelse i vilken man framför sina synpunkter på förslaget att friskvårdstiden tas bort. Man kräver att friskvårdstiden får vara kvar eftersom den bland annat bidrar till att arbetsgivaren blir attraktiv och till de anställdas goda hälsa.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 1 oktober 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ta bort friskvårdshalvtimmen. Kommunstyrelsen föreslås också besluta om att revidera handlingsplan för friskvård så att den överensstämmer med beslutet.

Förändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2013.

Yrkanden

Stefan Fredriksson (S), med bifall av Kerstin Wiréhn (V), yrkar att friskvårdshalvtimmen inte tas bort.

Carina Bengtsson (C), med bifall av Roland Johansson (ALT), Jessica Lyckvall (M) och Lars Solling (FP), yrkar bifall till personalutskottets förslag att ta bort friskvårdshalvtimmen.

Kjell Jormfeldt (MP), med bifall av Christer Henriksson (KD), yrkar att ärendet återremitteras för att analysera vilka fördelar – ekonomiskt och verksamhetsmässigt – och vilka nackdelar, som förslaget medför.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs.

Omröstning

Omröstningen genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen genomförs och resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska återremitteras.

Omröstningslista

Ledamöter

Ersättare

Ja

Nej

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Anne Karlsson (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Jessica Lyckvall (M)

X

Lars-Erik Karlsson (C)

Lars-Ove Johansson (C)

X

Lars Solling (FP)

X

Christer Henriksson (KD)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Conny Simonsson (S)

X

Pia Johansson (S)

X

Stefan Fredriksson (S)

X

Emma Johansson (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

X

Roland Johansson (ALT)

X

7 8

§217 Förändring av aktivitetsbidrag

KS2012/0344  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förändra aktivitetsbidraget så att medarbetaren kan få tillbaka max 1000 kronor per år i aktivitetsbidrag, under förutsättning att hälften av kostnaden är egen insats.

Kommunstyrelsen beslutar också att handlingsplanen för friskvård revideras så att den överensstämmer med beslutet.

Förändringen gäller från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

Ekonomiberedningen föreslår att Ljungby kommuns friskvårdsbidrag till sina anställda höjs till max 1000 kronor per år och medarbetare. Förutsättningen för att få ta del av bidraget är att medarbetaren själv står för hälften av kostnaden. Det vill säga att vid köp av godkänd friskvårdsaktivitet för 2000 kronor har medarbetaren rätt att få 1000 kronor tillbaka av arbetsgivaren. Om friskvårdsaktiviteten däremot kostar 500 kronor får medarbetaren 250 kronor tillbaka.

Fackliga företrädare meddelar under samverkansmöte den 28 maj 2012 att de inte har några synpunkter på förslaget till förändring. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att under förutsättning att bidraget beslutas enligt förslag bedöms konsekvenserna för medarbetarna som enbart positiva. För verksamheten kan förslaget innebära en risk för viss kostnadsökning men kan samtidigt medföra att arbetsgivaren ses som mer attraktiv.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 1 oktober 2012 att kommunstyrelsen beslutar att förändra aktivitetsbidraget så att medarbetaren kan få tillbaka max 1000 kronor per år i aktivitetsbidrag, under förutsättning att hälften av kostnaden är egen insats. Kommunstyrelsen föreslås också besluta om att revidera handlingsplan för friskvård så att den överensstämmer med beslutet.

Förändringen föreslås gälla från och med den 1 januari 2013.

§218 Ramavtal, tekniska konsulter

KS2012/0429.305

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upphandlingen av ramavtal på tekniska konsulter enligt upphandlingspresentationen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har gett upphandlingsenheten i uppdrag att upphandla ramavtal på tekniska konsulter. Upphandlingen avser tekniska konsulter inom ett flertal olika områden, bland annat VA-juridik, mark- och geoteknik, el-automation, fysisk planering m.m.

Upphandlingsavdelningen i Ljungby kommun beräknar den 9 oktober 2012 upphandlingsvärdet till ca 1,3 mkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 oktober 2012 kommunstyrelsen att godkänna upphandlingen av ramavtal på tekniska konsulter enligt upprättad upphandlingspresentation.

§219 Öppna upp Kånna gymnastiksal för uthyrning till föreningar samt privatpersoner

KS2011/0584  537

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utarbeta former för uthyrning av gymnastikhallen i Kånna.

Uthyrning till allmänheten ska bli möjlig från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår den 4 november 2011 att privatpersoner och föreningar får hyra gymnastiksalen i Kånna. Enligt förslaget är både fritids i Kånna, Kånna IF och privatpersoner intresserade av att hyra gymnastiksalen. Förslagsställaren menar att detta skulle göra samhället mer attraktivt och att möjligheten att hyra gymnastiksalen skulle kunna förbättra gemenskapen i byn.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 oktober 2012 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen utarbeta former för att sköta uthyrningen av gymnastik-hallen i Kånna.

Uthyrning till allmänheten ska bli möjlig från och med 1 januari 2013.

§220 Nyttjanderättsavtal, Bergastigen

KS2012/0272  250

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Slussen i Lagan. Avtalet innebär att kommunen upplåter rätt till föreningen att utan ersättning nyttja Bergastigen. Föreningen får på egen bekostnad utföra de åtgärder som bedöms göra Bergastigen mer lättillgänglig efter godkännande av kommunens parkavdelning.

Kommunstyrelsen beslutar att inte upplåta mark till den föreslagna skywalken. En sådan anläggning innebär ett stort ansvar för markägaren, det vill säga kommunen, vad gäller tillsyn och säkerhet, men också ett stort ansvar för anläggningens framtida underhåll.

Ärendet

Bergastigen är en naturstig som går runt Lagans samhälle. Slussen i Lagan/Stigmännen skriver den 7 juni 2012 till kommunen att man beviljats medel från Leader Linné för att göra Bergastigen mer lättillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Bland annat vill man minska lutningen från ca 25 procent till ca 7 procent på en 3 km lång sträcka.

Föreningen vill även anlägga en så kallad skywalk på kommunens fastighet Torg 13:1 i Lagan där bergastigen är belägen. En skywalk är en anläggning som avses fungera som utsiktspunkt över den ravin som finns på fastigheten. Leader Linnépengar skulle bekosta även allt material för att uppföra en skywalk.

Tekniska förvaltningen har upprättat ett nyttjanderättsavtal avseende Bergastigen. Avtalet innebär att kommunen upplåter rätt till föreningen att utan ersättning nyttja Bergastigen. Föreningen får på egen bekostnad utföra de åtgärder som bedöms göra Bergastigen mer lättillgänglig efter godkännande av kommunens parkavdelning.

Tekniska förvaltningen skriver den 9 oktober 2012 att av de ritningar förvaltningen tagit del av avseende Skywalken visar att den kan liknas vid en hängbro ut över ravinen samtidigt som den är förankrad i den bakomliggande marken. Ägandet av en sådan anläggning innebär ett stort såväl tillsyns- som säkerhetsansvar, men också ett stort ansvar för anläggningens framtida underhåll.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 oktober 2012 kommunstyrelsen att godkänna det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet samt besluta att avslå såväl upplåtande av mark till skywalken som att överta ägandet av densamma.

Jäv

Christer Henriksson (KD) deltar inte i beslutet.

§221 Försäljning av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21

KS2012/0383  253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21, till Lingbygdens friskola för 1,5 mkr och ger tekniska utskottet i uppdrag att utforma avtalsvillkoren.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Lingbygdens friskola ekonomisk förening avseende fastigheten Ljunga Prästgård 1:21. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten till föreningen för en köpeskilling om 1500 tkr att betalas på tillträdesdagen den 31 oktober 2012. På fastigheten är Södra Ljunga skola och förskola uppförda.

Fastigheten värderades under våren 2011 av NAI Svefa till ett marknadsvärde om 1600 tkr. Föreningen har sedan i augusti 2011 hyrt lokalerna av kommunen, hyreskontraktet upphörde den 31 juli 2012. Enligt det preliminärt upprättade köpeavtalet ska föreningen utöver köpeskillingen betala hyra om 24750 kronor per månad för augusti och september medan oktober är hyresfri. Den gräsklippare som kommunen lånat ut till föreningen tillfaller föreningen.

Föreningen har ensidigt skrivit med ett särskilt villkor, dock utanför avtalet, som förbehåll till avtalet.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 oktober 2012 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna det preliminärt upprättade avtalet mellan Lingbygdens friskola och Ljungby kommun. Genom avtalet överlåter kommunen fastigheten Ljunga Prästgård 1:21 till Lingbygdens friskola ekonomisk förening för en köpeskilling om 1500 tkr.

Det ensidigt underskrivna villkoret till avtalet undantas från beslutet.

Yrkande

Krister Lundin (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna försäljningen av Södra Ljunga skola, Ljunga Prästgård 1:21, till Lingbygdens friskola för 1,5 mkr och att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utforma avtalsvillkoren.

§222 Anlägg vattenspel nedanför elverksbron

KS2012/0437  333

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Ljungby Energi AB se över möjligheten att anlägga ett vattenspel/kaskad någonstans kring elverksbron samt finansieringsmöjligheterna för detta uppdrag.

Ärendet

I ett medborgarförslag daterat den 1 september 2011 föreslås att kommunen anlägger någon form av vattenspel eller vattenkaskad nedanför elverksbron, eventuellt med belysning, för allas trevnad i kommunen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 oktober 2012 kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Ljungby Energi AB se över möjligheten att anlägga ett vattenspel/kaskad någonstans kring elverksbron samt finansieringsmöjligheterna för detta uppdrag.

§223 Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Ks2011/0225  440

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Ärendet

Länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen och regionförbundet har beslutat att en ta fram en gemensam folkhälsopolicy för länet eftersom det idag inte finns någon gemensam plattform för prioriteringar, samverkan och konkreta handlingsplaner när det gäller folkhälsa i Kronobergs län.

Ett förslag till folkhälsopolicy skickades under våren 2012 ut för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2012 om följande yttrande på förslaget:

”Ljungby kommun tycker att det är många bra och viktiga bitar som tas upp i policyn. En gemensam policy och en gemensam plattform kan även ge samordningsvinster och draghjälp kommunerna emellan. Ljungby kommun har dock en synpunkt på aktörernas olika roller i det fortsatta folkhälsoarbetet i länet.

Ljungby kommun är tveksam till om Landstinget Kronoberg är den verksamhet som är bäst lämpad att ha samordningsansvaret för länets folkhälsofrågor och verka för kunskapsspridning inom området. I den ”Folkhälsopolitiska rapporten 2010” säger Folkhälsoinstitutet bland annat att kommunerna har en bred och central roll i arbetet för en bättre folkhälsa och att Landstinget framförallt kan bidra till framtidens folkhälsa genom att utveckla den hälsofrämjande hälso- och sjukvården.

Ljungby kommun anser att samordningsansvaret istället ska ligga på Regionförbundet södra Småland då Regionförbundets uppdrag är att vara ”ett nav för regional utveckling med det övergripande uppdraget att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling och tillväxt”.

Ljungby kommun har dock inte fått gehör för denna synpunkt.

Det slutliga förslaget till länsgemensam policy för folkhälsoarbete skickades i september ut för antagande av kommunerna och övriga intressenter. Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 september 2012 att Ljungby kommun inte har ändrat uppfattning utan anser att Regionförbundet södra Småland är den självklara aktören att ha samordningsansvaret för den länsgemensamma folkhälsopolicyn, men föreslår ändå att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom slutförslaget till länsgemensam folkhälsopolicy.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den länsgemensamma folkhälsopolicyn.

Yrkanden

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att förslaget till länsgemensam folkhälsopolicy godkänns, med komplettering av målområde 1 (delaktighet och inflytande i samhället) och målområde 2 (ekonomiska och sociala förutsättningar).

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att godkänna den länsgemensamma folkhälsopolicyn eller om kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande att godkänna policyn med komplettering av målområde 1 och 2. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Kjell Jormfeldt (MP) reserverar sig mot beslutet.

§224 Green Charge Sydost, samverkan för grönare transporter

Ks2012/0276  225

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medverka i Green Charge Sydost för att verka för en hållbar introduktion av elfordon och elladdning och på sätt verka för en fordonsflotta som är oberoende av fossil till år 2030.

För att medverka i projektet krävs en medfinansiering från kommunen till projektet med 50000 kr per år under 2012-2014. Finansiering av 50000 kr för 2012 sker via 50000 kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Detta föreslås även gälla år 2013. För finansiering år 2014 läggs kostnaden till budgetberedningen.

Investering i elfordon sammankopplas med kommande upphandlingar av kommunens fordon. Finansiering av laddstolpar (30000 kr/laddstolpe), kit för säker laddning i hemmiljö samt snabbladdningsenhet (uppskattad kostnad 300000 kr) tas som en investering och bekostas av kommunens förvaltningar.

Ärendet

I juni 2012 anmälde Ljungby kommun intresse att delta i Green Charge Sydost. Det är ett initiativ och en kraftsamling i samverkan mellan högskola, företag och kommuner i Blekinge och Småland som syftar till att skapa en hållbar produktion av elfordon, samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt och effektivt sätt i samhället. Det är ett treårigt demonstrationsprojekt med fokus på kundnytta för att kunna identifiera framgångsfaktorer och barriärer så att det blir naturligt för fler konsumenter att investera i elfordon.

Kommunens medverkan i projektet innebär att kommunen:

· stödjer visionen om en regionalt fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

· antar utmaningen att i mån av ekonomiska medel vara en av projektets pilotkommuner för demonstration av elfordon och el-laddinfrastruktur.

· stöttar med kunskaper och erfarenheter i en begränsad omfattning under projekttiden under 2012-2014.

· kommer investera i egna elfordon och laddstolpar/laddställen under projekttiden 2012-2014 i den takt och omfattning som kommunens ekonomi tillåter.

· stöttar utveckling och investeringar (tillsammans med andra aktörer) i den egna kommunen som geografiskt område (under 2012-2014) enligt nedan målsättning:

o 10 elfordon

o 10 laddstolpar (publika)

o 10 kit för säker laddning i hemmiljö och på arbetsplatser (enklare än publika laddstolpar)

o 1 snabbladdningsenhet installeras under 2012-2014

Förutom medfinasiering i projektet och investering i elfordon och laddstolpar behöver kommunen medverka i ett antal aktiviteter under året. Det är lämpligt att kommande miljöstrateg ansvarar för projektet tillsammans med någon eller några tjänstemän från kommunledningsförvaltningen.

Miljökontoret föreslår den 12 oktober 2012 att kommunstyrelsen beslutar att medverka i GreenCharge Sydost för att vara en del av lösningen för en hållbar introduktion av elfordon och el-laddning och på sätt verka för en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

För att kunna medverka i projektet krävs en medfinansiering från kommunen till projektet med 50000 kr per år under 2012-2014. För år 2012 och 2013 kan kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader användas. Finansiering för år 2014 läggs kostanden till budgetberedningen.

Investering i elfordon får sammankopplas med kommande upphandlingar av kommunens fordon. Finansiering av laddstolpar (30000 kr/laddstolpe), kit för säker laddning i hemmiljö samt snabbladdningsenhet (uppskattad kostnad 300000 kr) får tas som en investering och bekostas av kommunens förvaltningar. Här finns möjligheter att samfinansiera med kommunala bolag och privata aktörer.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medverka i Green Charge Sydost för att verka för en hållbar introduktion av elfordon och elladdning och på sätt verka för en fordonsflotta som är oberoende av fossil till år 2030.

För att kunna medverka i projektet krävs en medfinansiering från kommunen till projektet med 50000 kr per år under 2012-2014. Finansiering av 50000 kr för 2012 sker via 50000 kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. Detta föreslås även gälla år 2013. För finansiering år 2014 läggs kostnaden till budgetberedningen.

Investering i elfordon får sammankopplas med kommande upphandlingar av kommunens fordon. Finansiering av laddstolpar (30000 kr/laddstolpe), kit för säker laddning i hemmiljö samt snabbladdningsenhet (uppskattad kostnad 300000 kr) får tas som en investering och bekostas av kommunens förvaltningar. Här finns möjligheter att samfinansiera med kommunala bolag och privata aktörer.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

§225 Borgmästaravtalet

Ks2011/0610  400

Antagande av åtgärdsplan för hållbar energi

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 att underteckna Borgmästaravtalet. I och med undertecknandet av avtalet har kommunen åtagit sig att arbeta med energi- och klimatfrågor.

Inom ett år från det att Borgmästaravtalet undertecknats ska en åtgärdsplan tas fram för hållbar energi. Åtgärdsplanen ska antas av kommunfullmäktige och innehålla konkreta åtgärder som leder till minskade koldioxidutsläpp. Genomförandet av åtgärderna ska följas upp och åtgärdsplanen ska revideras vartannat år fram till år 2020. Åtgärdsplanen utgörs av ett textdokument med en bilaga med olika åtgärder. För varje åtgärd finns en ansvarig avdelning eller person, tid för genomförande, uppskattade kostnader, förväntad besparing och förväntad minskning av koldioxidutsläpp. Det sistnämna fylls i en mall på borgmästaravtalets webbplats.

Det övergripande målet för kommunen geografiskt är att uppfylla borgmästaravtalets åtagande med en minskning av årliga koldioxidemissioner med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå.

Under förankringsprocessen av åtgärdsplanen har åtgärdsområdet som handlar om information, kommunikation och utbildning lyfts fram som mycket betydelsefullt. En sådan åtgärd kan öka medvetenheten och inspirera till ett förändrat beteende.

Utöver detta bedöms följande åtgärder ge störst effekt:

I kommunen som organisation:

· en översyn och effektivisering av alla kommunens fastigheter.

· förändring av de kommunala transporterna.

För kommunen geografiskt:

· satsningar på miljövänliga transport- och kommunikationslösningar.

· hållbar planering och samhällsbyggnad, införande av förnybara energislag.

Åtgärdsplanens mål och åtgärder ska spridas till kommunorganisationens förvaltningar och bolag. Åtgärdsplanen behöver brytas ner i en konkret handlingsplan för varje åtgärd. Arbetsformer och ansvar blir då mer konkret.

De flesta åtgärder som ska utföras under 2013 och 2014 kommer att bedrivas och finansieras inom ordinarie verksamhet. Kommunen har beviljats ett energieffektiviseringsstöd som kan finansiera vissa åtgärder. Övriga åtgärder som framtagande av miljökalender till hushållen, framtagande av informationsmaterial, annonseringar, träffar, utbildningar med mera får finansieras genom särskilda beslut i kommunstyrelsen. Åtgärder som ska utföras från och med år 2014 får läggas till kostnader i budgetberedningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att följande läggs till punkt 4.1:

”Inom kommunorganisationen har åtgärder inom transportsidan hög prioritet. Det handlar om att öka användningen av allmänna kommunikationer, cykling för kortare sträckor, att sänka åldern på fordonsparken, öka andelen miljöfordon, osv.”

Kerstin Wiréhn (V) yrkar också att en punkt läggs till om utarbetande av en cykelstrategi som ska öka förutsättningarna för mer cykling.

Kjell Jormfeldt (MP) och Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut och finner att de gör så.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Kerstin Wiréhns (V) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår dem.

§226 Ansökan om borgen för föreningen Garveriet i Ryssby

KS2012/0364  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar borgensåtagande till Föreningen Garveriet i Ryssby med 600000 kr.

Ärendet

Föreningen Garveriet i Ryssby ansöker om kommunal borgen för ett byggnadskreditiv på 600000 kr. Föreningen har fått kommunal borgen beviljad tidigare, under 2009. Det borgensåtagandet är avslutat. Föreningen ska göra åtgärder i form av brandtrappa, byggnadsarbeten m.m. Finansieringen består av ett bidrag från Länsstyrelsen med 543115 kr. Övrig finansiering beräknas ske via fondmedel.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 31 oktober 2012 att föreningens arbete ska vara slutfört redan 2012-11-30 och att utbetalning från Länsstyrelsen sker därefter. Det innebär att borgensåtagandet kommer att gälla under en mycket kort tid.

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beviljar borgensåtagande till Föreningen Garveriet i Ryssby med 600000 kr.

§227 Nyupplåning 2013

Ks2012/0425  040

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna under 2013, det vill säga, att öka kommunens skulder under 2013, med totalt 166 mkr.

Ärendet

I budgeten för 2013 är det beslutat om en investeringsnivå på 160 mkr. Därutöver tillkommer överförda investeringar från 2012, vilket beräknas ligga på 126 mkr. Investeringsutgifterna täcks med 25 mkr genom investeringsbidrag för Åsikten och Söderleden

Resultatet med tillägg för avskrivningar uppgår till 91 mkr. Det innebär att det finns ett behov av nyupplåning på 166 mkr för 2013.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 11 oktober 2012 att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under 2013, med totalt 166 mkr.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna under 2013, det vill säga, att öka kommunens skulder under 2013, med totalt 166 mkr.

§228 Budgetförutsättningar 2013

Ks2012/0423  040

Beslut

Kommunstyrelsen ger förhandsbesked om att socialnämndens tidigare underskott skrivs av och nämnden behöver bara föra med sig underskott överstigande 15 mkr mellan 2012 och 2013 och att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2558 tkr i resultatbalanseringen mellan 2012 och 2013, avseende gymnasieskolan.

Definitivt beslut om resultatbalanseringen fattas av kommunstyrelsen i mars 2013.

Ärendet

För att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden tidigt ska få veta vilken budget man har tillgång till under 2013 behöver ett förhandsbesked lämnas angående resultatbalanseringen från 2012 till 2013.

Socialnämnden har haft underskott under en följd av år, det största underskottet under 2011 med 10 mkr. För 2012 gör socialnämnden en prognos på -18 mkr. Socialnämnden har fått utökad budget med 13 mkr för 2013 samt gjort besparingar som innebär att man bedömer att man kommer att hålla sin budget för 2013. Ett problem för socialnämnden är att man har med sig balanserade underskott från tidigare år. Underskott delas upp genom minskad budget under tre år. För socialnämnden har man 3 mkr att hämta hem 2013 och 2 mkr ytterligare 2014. Om nämnden dessutom får föra med sig underskottet från 2012 belastar det budgeten med ca 6 mkr ytterligare under 2013-2015.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 9 oktober 2012 att socialnämndens underskott för tidigare år skrivs av och att socialnämnden enbart behöver föra med sig underskott överstigande 15 mkr för 2012, för att socialnämnden ska få en rimlig chans att klara sitt ekonomiska uppdrag.

Barn- och utbildningsnämnden har fått minskad budget för gymnasieskolan under 2012 och framåt beroende på att de generella statsbidragen har minskats för gymnasieskolan. Minskningen beror på att regeringen anser att den reformerade gymnasieskolan ska bli effektivare. SKL har motsatt sig minskningen av statsbidrag. I budgetpropositionen för 2013 återfördes statsbidragen tillfälligt till tidigare nivå. Det innebär en tillfällig höjning av statsbidraget med 2558 tkr. Normalt sett ska förändringar av verksamhetsrelaterade statsbidrag påverka ramen för nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden har redan fått utökad budget med 4 mkr för 2013.

Eftersom ökningen av statsbidraget endast är tillfällig så anser vi att det är bättre att regleringen sker i resultatbalanseringen än i den ordinarie budgeten. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2558 tkr i resultatbalanseringen mellan 2012 och 2013.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen ger förhandsbesked om att socialnämndens tidigare underskott skrivs av och nämnden behöver bara föra med sig underskott överstigande 15 mkr mellan 2012 och 2013 och att barn- och utbildningsnämnden tillförs 2558 tkr i resultatbalanseringen mellan 2012 och 2013, avseende gymnasieskolan.

Definitivt beslut om resultatbalanseringen fattas av kommunstyrelsen i mars 2013.

§229 Måldokument kommunledningsförvaltningen 2013

Ks2012/0424  040

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till måldokument för kommunledningsförvaltningen 2013 daterat 2012-10-11.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till indikatorer som ska mäta uppfyllelsen av kommunens mål och delmål för 2013. Måldokumentet ska ses som en bilaga till budgetdokumentet för kommunledningsförvaltningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen antar förslaget till måldokument för kommunledningsförvaltningen 2013 daterat 2012-10-11.

§230 Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning

Ks2012/0471  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anlita analysgruppen från SKL för att göra en analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning.

Ärendet

Ljungby kommuns ekonomi har försämrats de senaste åren, vilket visar sig bland annat genom försämrade resultat och försämrad soliditet. Förvaltningarnas driftbudgetar har överskridits både under 2011 och 2012. Kommunens kostnader är högre än den framräknade standardkostnaden för såväl förskola, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg som äldreomsorg.

För att få en utomstående analys av vilka åtgärder som behöver göras föreslår vi att en analysgrupp från SKL anlitas. Analysgruppen har gjort liknande uppdrag i ca 150 kommuner tidigare. Analysgruppens arbetsmetodik framgår av bilaga. Analysgruppen tar en fast avgift på 70 tkr per uppdrag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 8 november 2012 att kommunstyrelsen beslutar att anlita analysgruppen från SKL för att göra en analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning.

§231 Läsplattor

Ks2012/0484  101

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att införskaffa 20 stycken surfplattor, som lånas ut till ordinarie ledamöter, 15 stycken, samt 1 vardera till nämndsekreteraren och kommunchefen. Lånet gäller under innevarande mandatperiod. Resterande 3 stycken kommer att vara tillgängliga för utlåning för eventuella suppleanter som är inkallade till mötet.

Kostnaden, uppskattad till 3 500 kr per surfplatta, innebär en total kostnad på 70000 kronor vilket finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Läsplattan införskaffas genom upphandling i Kommentus MM10.

Ärendet

Under 2011 har kallelser med handlingar, protokoll och övriga dokument varit tillgängliga digitalt för de förtroendevalda på det så kallade extranätet. Denna tekniska lösning har gjort det möjligt för nämnderna att ändra nämndsadministrationen så att handlingarna inte längre behöver skickas ut i pappersform.

Barn- och utbildningsförvaltningen införde i augusti 2012 läsplattor till alla ledamöter och har redovisat att det nya arbetssättet har fungerat bra.

Kommunförvaltningen redovisar den 9 november 2012 ett underlag inför beslut om införande av läsplattor i kommunstyrelsen.

§232 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ks2012/0288  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- att upphäva tidigare beslut om reglemente för kommunstyrelsen,

- att anta det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen daterat 2012-10-12 att gälla i sin helhet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att upphäva sitt tidigare beslut Ks2012 § 111 om kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar den föreslagna revideringen av kommunstyrelsens reglemente.

Ärendet

Kommunstyrelsen behandlade den 11 september 2012 ärendet om revidering av kommunstyrelsens reglemente. Förslaget var att låta ordföranden i tekniska utskottet och personalutskottet i första hand skriva under handlingar och avtal som beslutas av dessa utskott.

Ungefär samtidigt framkom på kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen att det fanns anledning att se över övriga bestämmelser kring undertecknande av handlingar för att förtydliga reglerna.

Efter genomgång av kommunstyrelsens delegeringsordning och reglemente föreslår kommunledningsförvaltningen att § 21 i kommunstyrelsens reglemente revideras enligt följande (understrukna ord är tillägg i nuvarande text):

Undertecknande av handlingar

§ 21 Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av kommunstyrelsen eller som är av större vikt eller principiell betydelse ska undertecknas av ordföranden. Om ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden eller andre vice ordföranden göra det istället.

Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av ordföranden i respektive utskott i första hand och av kommunstyrelsens ordförande i andra hand.

Avtal ska också skrivas under av anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna hand­lingar i delegationsordningen som beslutas av kommunstyrelsen.

Avtal och handlingar av större vikt eller principiell betydelse ska kontrasigneras av kommunchefen eller ekonomichefen.

Övriga avtal och handlingar undertecknas av förvaltningschef eller avdelningschef i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Kommunledningskontoret överlämnar reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige.

Om kommunfullmäktige godkänner revideringen av reglementet föreslås att kommunstyrelsens delegeringsordning revideras därefter.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 12 oktober 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- att upphäva tidigare beslut om reglemente för kommunstyrelsen,

- att anta det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen att gälla i sin helhet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att upphäva sitt tidigare beslut Ks2012 § 111 om kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

- att upphäva tidigare beslut om reglemente för kommunstyrelsen,

- att anta det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen daterat 2012-10-12 att gälla i sin helhet.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att upphäva sitt tidigare beslut Ks2012 § 111 om kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar, under förutsättning att kommunfullmäktige antar den föreslagna revideringen av kommunstyrelsens reglemente.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar att det bara ska finnas två kommunalråd.

Christer Henriksson (KD) yrkar att första stycket i § 10 i reglemente för kommunstyrelsen ändras så att det ska finnas minst två kommunalråd och att andra stycket utgår.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till revidering av reglementet och finner att de gör så.

Beslutsordning 2

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) tilläggsyrkande att det bara ska finnas två kommunalråd och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet och nej-röst för bifall till tilläggsyrkandet.

Omröstningen genomförs och resulterar i 13 ja-röster, 1 nej-röst. En ledamot avstår från att rösta.

Beslutsordning 3

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Christer Henrikssons (KD) tilläggsyrkande att reglementet revideras till att det ska finnas minst två kommunalråd och att andra stycket i § 10 utgår. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Omröstningslista

Ledamöter

Ersättare

Ja

Nej

Ann-Charlotte Wiesel (M)

X

Carina Bengtsson (C)

X

Anne Karlsson (S)

X

Krister Lundin (M)

X

Jessica Lyckvall (M)

X

Lars-Erik Karlsson (C)

Lars-Ove Johansson (C)

X

Lars Solling (FP)

X

Christer Henriksson (KD)

X

Kjell Jormfeldt (MP)

X

Conny Simonsson (S)

X

Pia Johansson (S)

X

Stefan Fredriksson (S)

X

Emma Johansson (S)

X

Kerstin Wiréhn (V)

-

-

Roland Johansson (ALT)

X

§233 Framtida ansvar för Ryssby simhall

Ks2009/0331  822

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för simhallen i Ryssby under 2013. Frågan om ansvar för simhallen från och med 2014 hänskjuts till budgetberedningen.

Ärendet

Förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i en gemensam skrivelse daterad 2012-03-23 föreslagit att ansvaret för badet i Ryssby ska övergå till kultur- och fritidsnämnden från och med 2012-09-och att kultur- och fritidsnämnden för detta tillkommande ansvar tillförs 374000 kr samt anslag för internhyra.

Den 27 augusti 2012 (Bu § 119) beslutade barn- och utbildningsnämnden helt i enlighet med detta förslag och ”hemställer hos kommunstyrelsen att ansvaret för badet i Ryssby övergår till kultur och fritidsnämnden från och med 2012-09-01 samt att kultur- och fritidsnämnden tillförs 374000 (helårskostnad) kronor och anslag för internhyra.”

Kultur- och fritidsnämnden fattade 2012-08-12 (KoF § 59) samma beslut.

Kommunledningsförvaltningen framför i en tjänsteskrivelse den 15 oktober 2012 att de har förståelse för grundtanken att simhallen i Ryssby ska ligga under kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde.

Skälet till att ansvaret en gång överflyttades till barn- och utbildningsförvaltningen var sannolikt att de redan hade personal på plats i Ryssby och att det därigenom fanns såväl praktiska som ekonomiska fördelar med att barn- och utbildningsnämnden gavs detta ansvar.

I samband med detta överfördes också ekonomiska medel (40000kr/år) från kultur- och fritidsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunledningsförvaltningens ställer sig i sin tjänsteskrivelse frågande till om det är rimligt att tillföra kultur- och fritidsnämnden 374000 kronor för att de ska ta över simhallen när barn- och utbildningsförvaltningen kan göra detta för 40000 kronor? Kommunledningsförvaltningen har efter ett antal kompletterande frågor till förvaltningscheferna om kostnadsbilden för simhallen i Ryssby fått svaret att barn- och utbildningsnämndens faktiska driftskostnader för simhallen inte är 40000 kronor utan istället 414000 kronor per år och att de därför får tillskjuta medel motsvarande 374000 kronor från själva skolverksamheten för att täcka kostnaderna för simhallen. Oavsett vem som driver verksamheten behövs det alltså enligt förvaltningscheferna tillföras 374000 kronor för driften av simhallen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå kultur- och fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens begäran att kommunstyrelsen ska anslå ytterligare medel till kultur- och fritidsnämnden för att överta ansvaret för simhallen i Ryssby från barn- och utbildningsnämnden.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 oktober 2012 att kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska ansvara för simhallen i Ryssby under 2013. Frågan om ansvar för simhallen från och med 2014 hänskjuts till budgetberedningen.

§234 Tillsättande av kultur- och fritidschef

Ks2012/0462  023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ing-Marie Byström som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med den 11 januari 2013. Ing-Marie anställs på en tillsvidaretjänst med oreglerad arbetstid och en månadslön på 52000 kr i 2013 års lönenivå.

Ärendet

Den tillförordnade förvaltningschefen har meddelat att han inte önskar förlänga sitt anställningsavtal när det löper ut 2012-12-31. Rekryteringsfrågan har diskuterats mellan presidierna för kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunchefen.

Presidierna föreslår gemensamt att förvaltningschefstjänsten tillsätts genom internrekrytering. En tilltänkt person anställd i Ljungby kommun har tillfrågats om intresset för tjänsten och intervjuer har genomförts av presidierna, samtliga avdelningschefer inom förvaltningen samt representanter för alla fackliga organisationer( Kommunal, Vision, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och DIK) inom förvaltningens ansvarsområde. Samtliga har förordat den föreslagna lösningen.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anställa Ing-Marie Byström som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2013-01-11. Ing-Marie anställs på en tillsvidaretjänst med oreglerad arbetstid och en månadslön på 52000 kr i 2013 års lönenivå.

§235 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Interna kontroller inom kommunstyrelsen 2012.

2. Ekonomirapport, september 2012.

§236 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Syntolkning.

Synskadades Riksförbund i Ljungby informerar om syntolkning och hur alla kan hjälpa synskadade i vardagslivet, med anledning av tillgänglighetsåret.

2. Företagsstatus i kommunen.

Näringslivschefen informerar om en mätning av aktiebolagen i Kronobergs län och hur de har påverkats av konjunkturen de senaste åren. Under perioden 2006-2010 har bortåt 400 jobb skapats i Ljungby. Ljungby har en bra tillväxt under samma period. I Ljungby fanns 745 företag år 2010. Ljungby drabbades hårt av konjunkturen år 2008 men har återhämtat sig fram till 2010.

Statistiken visar också hur många som arbetar inom olika branscher och förädlingsvärdet per anställd per bransch. Resultatet ger en fingervisning om vilka branscher som kan ha en utvecklingspotential i framtiden, bland annat plast och turism.

3. Arena/Kvarteret Fritiden.

Förvaltningarna arbetar just nu i idéfasen för att ta fram förslag till hur de nuvarande idrottsanläggningarna ska byggas om och hur hela kvarteret kan utformas. Ärendet planeras tas först i kultur- och fritidsnämnden och därefter i kommunstyrelsen i december.

4. Workshop: Informations- och kommunikationssamverkan i Krissamverkan Kronoberg.

5. Rekrytering av förvaltningschefer för socialförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen.

Miljö- och byggförvaltningen får en ny ledningsorganisation från den 1 december, med tre avdelningschefer som leder förvaltningen.6. Kommunstyrelsen informerar.

7. Nytt om näringsliv.

8. Regionförbundet Södra Småland.

§237 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Revisionsrapport: Granskning av HSL-verksamheten.

2. Pressmeddelande från Sveriges kommuner och Landsting; ”kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare tider”.

3. Sveriges kommuner och landsting meddelar att SKL, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund den 5 oktober 2012 skrev under ett nytt avtal för perioden 2012-2016.

4. Länsstyrelsen informerar om överenskommelser om mottagande av vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelsen förväntar sig en ökning av flyktingmottagandet under kommande år, vilket medför ökat behov av tillgängliga kommunplatser i samtliga kommuner i landet.

5. Sveriges kommuner och landsting meddelar överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2013.

6. SKL redovisar resultat av en studie om lokala miljömål och nationellt stöd.

7. Regionförbundets sammanträdesplan för år 2013.

8. Protokoll från centrala Samverkansgruppen, 2012-09-03.

9. Sockenråd och byalag i kommunen har getts möjlighet att söka stimulansbidrag för år 2012. Totalt har 7 föreningar/sockenråd tilldelats 4500 kronor vardera.

10. Länsstyrelsens sammanfattning av ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2013-2015.

§238 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Personalutskottets protokoll 2012-10-01.

2. Personalutskottets protokoll 2012-11-06.

3. Tekniska utskottets protokoll 2012-10-16.

4. Arbetsutskottets protokoll 2012-10-23.