Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-01-15

Sammanträde 2013-01-15

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Lars Solling.

Beslutsärenden

2 Remiss om förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län, förslag till bildande av regionkommun.

3 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet. - Ulla Gunnarsson

(Följande handlingar skickas med kallelsen i pappersformat: protokollsutdrag från miljö- och byggnämnden, gestaltnings- och utformningsprinciper och plankarta. Följande handlingar publiceras på extranätet: planbeskrivning, granskningsutlåtande, samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning, särskild sammanställning enligt miljöbalken, beräkning av vägtrafikbuller, trafikanalys i Ljungby centrum. Den som vill ha någon av dessa handlingar i pappersformat kan kontakta kansliet på tel. 78 91 16.)

4 Anställning av socialchef. - Roland Eiman

5 Policy för Ljungby kommuns lönepolitik. - Åsa Lönn

6 Borttagande av sommararbetstid och förändring av flexavtal. - Anna Hesselstedt

7 Förslag till Ljungby centrum. Svar på medborgarförslag. - Henrik Johansson

8 Ombudgetering av medel för ombyggnad av särskilt boende, Brunnsgården. - Hans-Jörgen Holmberg

9 Ombudgetering av medel till torget i Lagan. - Per Mårtensson

10 Ombudgetering av medel för restaurering av Ljungsjön. - Per Mårtensson

11 Förvärv av fastigheter i Agunnaryd, Bråna. - Per-Olov Almqvist (Ytterligare handlingar finns på extranätet.)

Uppföljning

12 Uppföljning av räddningstjänstens ekonomi (jämförelsetal och intern kontroll). - Carl Håkansson

13 Rådgivningsrapport - en översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet hemsjukvård och hemtjänst. - Marie Elm Ågren och Johan Rutgersmark

14 Ekonomisk uppföljning. - Magnus Johansson

Information

15 Kommunstyrelsen informerar.

17 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

18 Socialnämndens yttrande över kommunrevisionens granskning av HSL-verksamheten.

19 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendena Finansiering av samförläggning för bredband Vrå och Revidering av kommunstyrelsens reglemente behandlas under dagens sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågan kommunstyrelsen om ärendena Finansiering av samförläggning för bredband Vrå och Revidering av kommunstyrelsens reglemente kan behandlas under dagens sammanträde.

§2 Förslag till bildande av regionkommun

Ks2012/0495  001

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

Ärendet

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2011 om avsikten att tillsammans med Skåne, Blekinge och Kalmar bilda ny gemensam region från och med 2019. I budget 2012 för Landstinget Kronoberg gjordes bedömningen att förberedelserna som syftar till större regionbildning skulle påbörjas. I budget 2013 beslutades att planeringen för att bilda en egen regionkommun i Kronoberg, genom sammanslagning med Regionförbundet södra Småland, skulle startas under 2013.

Under 2012 lämnades en motion till landstingsfullmäktige där Centerpartiet föreslår att landstinget ska ansöka om att få bilda en regionkommun i Kronoberg. Landstingsfullmäktige beslutade den 23 oktober 2012 att bifalla motionens första yrkande: Att ansöka om bildande av Region Kronoberg i avvaktan på en större regionbildning. Dessutom biföll landstingsfullmäktige det tredje yrkandet: Att förbereda för den skatteväxling som behövs då ansvar förflyttas.

Landstinget Kronoberg skriver den 19 november 2012 att motivet för att genomföra en sammanslagning är bland annat att det demokratiska inflytandet över utvecklingsfrågorna blir starkare genom ett direktvalt fullmäktige. Möjligheterna till samordning ökar och de regionala utvecklingsfrågorna får större kraft genom att koncentrera dem till en myndighet. Dessutom, skriver Landstinget Kronoberg, är det en förberedelse inför en större regionbildning i Sydsverige.

Landstinget Kronoberg har skickat ett förslag till förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Landstinget har för avsikt att under början av 2013 ansöka hos regeringen om att från och med 2015 få överta ansvaret för den regionala utvecklingen. Landstinget skulle därmed få status som regionkommun, i enlighet med Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). Arbetet ska ta sikte på att den nya regionkommunen kan vara i drift den 1 januari 2015.

Landstinget Kronoberg ber om Ljungby kommuns ställningstagande till att bilda Region Kronoberg.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnade den 10 december 2012 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att en regionkommun bildas och är i drift 2015, genom en sammanslagning av Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland. Lars Solling (FP), Christer Henriksson (KD) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till Carina Bengtssons (C) yrkande.

Krister Lundin (M) yrkar att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015. Anne Karlsson (S) och Roland Johanssons (ALT) yrkar bifall till Krister Lundins (M) yrkande.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) med flera yrkande mot Krister Lundins (M) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Krister Lundins (M) yrkande.

Votering

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Krister Lundins (M) med flera yrkande och nej-röst för Carina Bengtssons (C) med flera yrkande. Omröstning resulterar i 10 ja-röster och 5 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå fullmäktige att Ljungby kommun inte tillstyrker Landstinget Kronobergs förslag att bilda en regionkommun 2015.

Reservation

Carina Bengtsson (C) och Maryana Frisk Holst (C) reserverar sig mor beslutet.

§3 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet

KS2013/0005  214

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner detaljplanen för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet i Ljungby och föreslår att kommunfullmäktige antar densamma.

Ärendet

Avsikten är att utforma en detaljplan för östra delen av järnvägsområdet samt för Skånegatans sträckning fram till Hammarrondellen. Delar av järnvägsområdet avses för bostäder och centrumändamål. Busstorget får en annan utformning och området intill Stora Torg görs om till trafiktorg där alla trafikslag samsas.

I detaljplanen ska det möjliga kommunikationsstråkets dragning framgå.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats med anledning av att en flytt av godsmagasinet innebär betydande miljöpåverkan och därefter har en särskild sammanställning enligt kapitel 6 i miljöbalken tagits fram.

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 23 oktober – 16 november 2012. Miljö- och byggförvaltningen har lämnat granskningsutlåtandet daterat 27 november 2012.

Beredning

Miljö- och byggnämnden godkänner den 19 december 2012 detaljplanen för del av Ljungby 7:184 med flera, Järnvägsområdet i Ljungby och lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), Anne Karlsson (S), Roland Johansson (ALT) och Lars Solling (FP) yrkar bifall till planförslaget.

Kjell Jormfeldt (MP), Jan Lorentzson (SD) och Christer Henriksson (KD) yrkar att frågan återremitteras för ytterligare politisk beredning.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på planförslaget.

Beslutsordning a

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras för ytterligare politisk beredning. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Votering a

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att ärendet avgörs idag och nej-röst för att återremittera ärendet. Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 4 nej-röster.

Beslutsordning b

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall till planförslaget eller enligt Kerstin Wiréhns (V) och Christer Henrikssons (KD) yrkande om avslag på planförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för Ljungby 7:184.

Votering b

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall och nej-röst för Kerstin Wiréhns (V) med flera yrkande om avslag. Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 4 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att godkänna planförslaget.

Reservation

Kerstin Wiréhn (V), Kjell Jormfeldt (MP) och Christer Henriksson (KD) reserverar sig mot beslutet. Kerstin Wiréhn (V) lämnar för Vänsterpartiet in en skriftlig reservation, bilaga 1.

§4 Anställning av socialchef

KS2013/0008  023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anställa Jonas Jönsson som förvaltningschef för socialförvaltningen från och med 2013-04-01. Jonas anställs på en ”tillsvidaretjänst” med oreglerad arbetstid och en månadslön på 55000 kr i 2013 års lönenivå.

Ärendet

Arbetet med rekrytering av ny socialchef har pågått under hösten 2013. Sexton personer har sökt tjänsten. Sex kandidater har gått vidare i processen och även intervjuats av tre olika grupper i kommunen(politiker, tjänstemän och fackliga företrädare). Samtliga grupper förordar att kommunstyrelsen ska anställa Jonas Jönsson från Höganäs som ny socialchef i Ljungby kommun.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 2 januari 2013 att kommunstyrelsen beslutar anställa Jonas Jönsson som förvaltningschef för socialförvaltningen från och med 2013-04-01, att Jonas anställs på en ”tillsvidaretjänst” med oreglerad arbetstid och att han får en månadslön på 55000 kr i 2013 års lönenivå.

§5 Policy för Ljungby kommuns lönepolitik

KS2012/0446  024

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policyn för Ljungby kommuns lönepolitik. Personalutskottet föreslår att formuleringen ”Ljungby kommun eftersträvar en jämställd, individuell och differentierad lönesättning” ska tas med i policyn.

Ärendet

I policyn för Ljungby kommuns lönepolitik formuleras den grundsyn och de värderingar som lönepolitiken i Ljungby kommun utgår ifrån. Lönepolitiken ska enligt policyn bidra till att arbetsgivaren når målen för sin verksamhet. Den ska också stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang och intresse samt bidra till arbetstillfredsställelse och utveckling av verksamheten. Kommunen ska därför eftersträva en individuell och differentierad lönesättning. Varje förvaltning ska utforma lönekriterier för respektive arbetsplats. Lönekriterierna ska utgå från verksamhetens mål och tydliggöra vad detta innebär för den dagliga arbetsprestationen. Policyn redovisar även ansvarsfördelningen inom kommunen när det gäller lönepolitiken.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 3 december 2012 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Policyn för Ljungby kommuns lönepolitik. Personalutskottet föreslår att formuleringen ”Ljungby kommun eftersträvar en jämställd, individuell och differentierad lönesättning” ska tas med i policyn.

Cesam godkände förslaget till Policy för Ljungby kommuns lönepolitik den 3 december 2012.

§6 Borttagande av sommararbetstid och förändring av flexavtal

KS2012/0496  020

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ta bort sommararbetstiden och att ett nytt lokalt kollektivavtal för hur flexibel arbetstid ska hanteras tas fram tillsammans med fackliga företrädare.

Ärendet

Sedan mycket lång tid tillbaka är det 7-timmars arbetsdag under juni, juli och augusti i kommunhuset och på vissa andra kommunala arbetsplatser. Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 november 2012 att det inte finns något skriftligt dokumenterat avtal om detta. Kostnaden för en timme per medarbetare under cirka åtta veckor motsvarar tre årsarbetare.

Det finns ett beslut taget i drätselkammarens arbetsutskott den 27 september 1965 där arbetstiderna/arbetstidsmåttet för stadens kontor fastställs att gälla tillsvidare enligt följande: 08:00-17:00 förutom under tiden juni till augusti då arbetstiden är 08:00 – 16:00.

Vid förhandlingar den 3 juni 1982 träffar arbetsgivarparten (Ljungby kommun) och arbetstagarparterna (Sveriges kommunaltjänstemannaförbund, Svenska facklärareförbundet och SACO/SR-föreningen) en överenskommelse om hanteringen av flexibel arbetstid.

Beredning

Vid Cesammöte den 28 maj 2012 utses en arbetsgrupp, bestående av fackliga representanter och arbetsgivarrepresentanter, som ska arbeta vidare med frågan.

Vid möte den 15 juni 2012 framkom det att de fackliga förbunden är emot förslaget om att ta bort 7-timmars arbetsdag juni-augusti. Det är en försämrad förmån som i så fall ska kompenseras. Det är samma arbete som utförs.

Ärendet har förhandlats enligt MBL med ett flertal olika fackliga förbund. Förhandlingarna har i samtliga fall slutat i oenighet.

Arbetsgivarens förslag är att det fattas ett politiskt beslut om att sommartiden tas bort och att genomsnittlig arbetstid följer reglerna i Allmänna bestämmelser.

Arbetsgivarens förslag är vidare att ett nytt lokalt kollektivavtal för hur flexibel arbetstid ska hanteras, för de chefer och den administrativa personal som omfattas, arbetas fram tillsammans med fackliga företrädare. Ett flexavtal anger ramar för hur arbetstagaren kan förlägga sin ordinarie arbetstid.

Personalutskottet föreslår den 3 december 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ta bort sommararbetstiden.

Personalutskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att ett nytt lokalt kollektivavtal för hur flexibel arbetstid ska hanteras tas fram tillsammans med fackliga företrädare.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar avslag på personalutskottets förslag.

Carina Bengtsson (C), Roland Johansson (ALT), Lars Solling (FP) och Jessica Lyckvall (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kerstin Wiréhns (V) yrkande om avslag mot Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande om bifall till personalutskottets förslag. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att ta bort sommararbetstiden och att ett nytt lokalt kollektivavtal för hur flexibel arbetstid ska hanteras tas fram tillsammans med fackliga företrädare.

§7 Utformning av centrum

Ks2012/0476  210

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och lämnar följande svar:

Flera av förslagen i medborgarförslaget överensstämmer med den detaljplan som är under framtagande för järnvägsområdet, bland annat att Skånegatan ansluter till Hammarrondellen och bebyggelse för bostäder och centrumändamål. Detaljplanen ger även möjlighet till ny stationsbyggnad inrymd i ett större kvarter med bland annat bostäder. Dessutom planeras en bättre och tydligare plats för cyklar vid den nya stationen.

I centrumplanen som antogs 2009 föreslås Skånegatan går rakt fram över Salutorget, men förslaget övergavs till förmån för en annan utformning där trafiken leds via Skånegatan, Olofsgatan och Kungsgatan för att kunna behålla och utöka Salutorget.

Stationsgatan och förlängningen av Bolmstadsvägen ska få bättre gång- och cykelvägar samt smalare körbanor för att reducera hastigheten, däremot inte i enlighet medborgarförslaget, med gång- och cykelväg i ena körfältet och körbana i det andra körfältet. Den lösningen har dock diskuterats flera gånger under framtagandet av centrumplanen.

Godsmagasinet ska bevaras men få en ny placering inom det före detta järnvägsområdet mitt emot Köpingsgården (musikskolan).

Ärendet

Medborgarförslaget behandlar Ljungby centrum och lämnar följande förslag:

- Förbind Skånegatan med Järnvägsgatan i rak gata över Salutorget.

- Bussar från infart till stationen via rondell på Gängesvägen och Drottninggatan.

- Stationsgatans norra körbana görs om till dubbelriktad trafik och den södra körbanan används till cykelbana och parkeringsplatser.

- Befintlig station och godsmagasin rivs.

- Ny centrumbyggnad som samlingsplats för resande, turistbyrå, kiosk samt lokaler som tidigare varit i godsmagasinet. Med andra ord en samlingspunkt för orten.

- Bostadshus enligt skiss.

- Salutorg anordnads mellan Järnvägsgatan och Skånegatan.

- Bolmstadsvägen görs smalare så att cykelväg kan anläggas på vägens norra sida vid trafikljusen.

Beredning

Arbetsutskottet lämnar den 10 december 2012 förslag till svar på medborgarförslaget.

§8 Ombyggnad av särskilt boende, Brunnsgården

KS2012/0512  293

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av planerings- och projekteringsfasen sker genom en omfördelning från Kungshögsskolan med 3500 tkr.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har i uppdrag av socialförvaltningen att utföra en ombyggnad av fyra avdelningen med särskilt boende på Brunnsgården.

I budgetplanen finns budgeterat 20213 tkr för år 2014 och 12130 tkr för år 2015. Dessutom finns 1000 tkr budgeterade för inventarier år 2015.

Tekniska förvaltningen skriver den 30 november 2012 att för att byggnationen ska kunna påbörjas 2014 krävs att planering och projektering utförs under 2013. Kostnaden för detta arbete beräknas till 3500 tkr. Denna kostnad har tidigare inte budgeterats.

Tekniska förvaltningen förslår att finansiering sker genom omfördelning av överskott från renoveringen av Kungshögsskolan år 2012 med 3500 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 december 2012 att kommunstyrelsen beslutar att finansiering av planerings- och projekteringsfasen sker genom en omfördelning från Kungshögsskolan med 3500 tkr.

§9 Ombudgetering av medel till torget i Lagan

Ks2012/0532  330

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 422 tkr från investeringsprojekt Björket för att täcka kostnaderna för projekt torget i Lagan.

Ärendet

Vid restaurering av torget i Lagan har kostnaderna blivit högre än beräknat. Detta beror på att det befintliga vattenspelet var undermåligt och inte gick att reparera. Ett nytt vattenspel har ersatt det gamla och utformats enligt de nya normer som gäller med brutet vatten.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 december 2012 kommunstyrelsen att ombudgetera 422 tkr från investeringsprojekt Björket för att täcka kostnaderna för projekt torget i Lagan.

§10 Ombudgetering av medel till restaurering av Ljungsjön

KS2011/0268  336

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 1 460 tkr från investeringsprojekt Björket etapp 1 för att täcka kostnaderna för restaureringen av Ljungsjön.

Ärendet

Tekniska utskottet uppdrog den 14 juni 2010 åt tekniska kontoret att ansöka om statligt naturvårdsbidrag till restaurering av Ljungsjön med kringliggande område.

Tekniska kontoret skriver den 7 april 2011 att Länsstyrelsen beviljat ansökan om bidrag med 50 % av totalkostnaden, högst 400000 kronor. Länsstyrelsen anger i sitt beslut att arbetet kan inledas under 2011 och ska vara helt färdigt under 2012.

Kommunstyrelsen beslutar i maj 2011 att ge i uppdrag till tekniska kontoret att ta fram förslag till omdisponering i investeringsbudgeten för att kunna genomföra restaureringen av Ljungsjön.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 december 2012 att kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 1 460 tkr från investeringsprojekt Björket etapp 1 för att täcka kostnaderna för restaureringen av Ljungsjön.

§11 Förvärv av fastigheter i Agunnaryd

KS2012/0526  252

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Johan Sandström och Vibeke Sandström Benavides genom vilket fastigheterna Bråna 3:29, Bråna 9:1, del av Bråna 2:4, del av Bråna 2:8 samt del av Bråna 3:34 överlåts till Ljungby kommun för en köpeskilling om 4250000 kronor.

Finansieringen sker med medel från projektet markförvärv.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt avtal med Johan Sandström och Vibeke Sandström Benavides avseende förvärv av fastigheterna Bråna 3:29, Bråna 9:1, del av Bråna 2:4, del av Bråna 2:8 samt del av Bråna 3:34 i Ljungby kommun.

Genom avtalet köper kommunen fastigheterna för 4250000 kronor som ska betalas på tillträdesdagen. Resten av fastigheterna, som utgörs av skogsmark, överlåtes till annan köpare. Marken är intressant för Ljungby kommun av flera olika skäl; dels för att den ligger i anslutning till Agunnaryds tätort, dels för att vattentäkten till Agunnaryd är belägen invid fastighetsgränsen. På fastigheterna är även skjutbanan, del av fotbollsplanen och brandstationen belägna. Inom det förvärvade området finns också tre detaljplanelagda bostadstomter.

Sammantaget sker förvärvet för den framtida utbyggnaden av Agunnaryd. I översiktsplanen uttalas också att kommunen skall förvärva den mark som kan behövas för ortens utveckling. Förvärvet omfattar ca 60 hektar varav 26 hektar åker- och betesmark samt 33 hektar skogsmark. Den är bebyggd med bostadshus och ekonomibyggnader. Avtalet är villkorat av kommunstyrelsens godkännande samt att förvärvstillstånd erhålls.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 11 december 2012 att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Johan Sandström och Vibeke Sandström Benavides genom vilket fastigheterna Bråna 3:29, Bråna 9:1, del av Bråna 2:4, del av Bråna 2:8 samt del av Bråna 3:34 överlåts till Ljungby kommun för en köpeskilling om 4250000 kronor.

§12 Finansiering av samförläggning av fiber för bredband Vrå

Ks2013/0030  005

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ersätta Ljungby Energi med 1050 000 kr så att samförläggning av fiber för bredband i området Vrå med omnejd genomförs.

Finansiering sker genom kommunledningsförvaltningens resultatbalansering.

Ärendet

I Sverige är det i första hand marknaden, exempelvis kommunala bolag, som bygger ut fiber för bredband. I de fall där marknaden inte kan motivera en sådan investering kan kommunen välja att gå in med ekonomiska medel så att utbyggnaden sker ändå.

Området Vrå i Ljungby kommun är ett av kommunens mest glesbefolkade. Där måste ett stamnät av fiber för bredband etableras, för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av fiber till enskilda i kommunens västra delar.

Kundunderlaget i området är för litet, i relation till etableringskostnaderna, för att marknaden ska kunna motivera en utbyggnad. Samtidigt är behovet av fiber för bredband för invånarna i området samma som för invånare i övriga delar av Ljungby kommun.

Under 2013 kommer E.ON att påbörja grävningsarbeten i Vrå-området och har erbjudit Ljungby Energi samförläggning av fiber.

Kommunledningsförvaltningen beräknar att om Ljungby Energi ensam skulle gräva ner fiber för bredband skulle utgiften bli minst den dubbla. De föreslår att

kommunstyrelsen beslutar att ersätta Ljungby Energi med 1050 000 kr så att samförläggning av fiber i området Vrå med omnejd genomförs.

Finansiering föreslås ske genom kommunledningsförvaltningens resultatbalansering.

Yrkande

Carina Bengtsson (C), Kjell Jormfeldt (MP), Conny Simonsson (S) och Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

§13 Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ks2012/0288  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Reglementet för kommunstyrelsen § 21 Undertecknande av handlingar revideras enligt följande (understrukna ord läggs till, genomstrukna ord tas bort):

§ 21 Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av kommunstyrelsen eller som är av större vikt eller principiell betydelse ska undertecknas av ordföranden. Om ordföranden inte har möjlighet att skriva under avtal får vice ordföranden eller andre vice ordföranden göra det istället.

Avtal och handlingar i ärenden som har beslutats av tekniska utskottet eller personalutskottet får skrivas under av ordföranden i respektive utskott i första hand och av kommunstyrelsens ordförande i andra hand.

Avtal ska också skrivas under av anställd som kommunstyrelsen bestämmer.

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna hand­lingar i delegationsordningen som beslutas av kommunstyrelsen.

Avtal och handlingar av större vikt eller principiell betydelse ska kontrasigneras av kommunchefen eller ekonomichefen.

Övriga avtal och handlingar undertecknas av förvaltningschef eller avdelningschef i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning.

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt tidigare beslut Ks2012 § 111 om kommunstyrelsens reglemente vad gäller undertecknande av handlingar mm inom kommunstyrelsens förvaltningar, under förutsättning att fullmäktige godkänner förändringen av § 21 Undertecknande av handlingar i reglementet för kommunstyrelsen.

Ärendet

Efter genomgång av kommunstyrelsens delegeringsordning och reglemente föreslår kommunledningsförvaltningen att § 21 i kommunstyrelsens reglemente revideras för att bli tydligare.

§14 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Räddningstjänsten informerar om sin verksamhet och verksamheten i jämförelse med andra kommuner.

2. Rådgivningsrapport – en översyn av ekonomiska förutsättningar för LSS-verksamhet hemsjukvård och hemtjänst.

3. Ekonomisk uppföljning för november 2012.

§15 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kommunstyrelsen informerar.

2. Nytt om näringsliv.

3. Regionförbundet Södra Småland.

§16 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Anmälan av delegationsbeslut om markärenden med mera som fattats av tekniska förvaltningen under september, oktober och november 2012.

2. Personalutskottets protokoll 2012-12-03, §§ 49-53.

3. Arbetsutskottets protokoll 2012-12-10, §§ 31-34.

4. Tekniska utskottets protokoll 2012-12-11, §§ 60-64.

§17 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Beslut från Regionfullmäktiges sammanträde den 14 december 2012, om länsgemensam folkhälsopolicy och uppdrag om samverkan inom folkhälsoområdet.

2. Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser 2012 – Trygghet och säkerhet, tema kostnader för olyckor.

3. Kommunledningsförvaltningen informerar om att ”Forum Folkhälsa” läggs ned från och med årsskiftet 2012/2013.

4. Regionförbundet beslutar den 14 november 2012 att fastställa datum för trafikdagarna 2013 till den 5-6 december 2013.

5. Gemensamma nämndens protokoll 2012-12-10, §§ 66-72.

6. Protokoll från Ljungbybostäders styrelses sammanträde den 24 september 2012, §§ 51-60.

7. Protokoll från Ljungbybostäders styrelses sammanträde den 5 november 2012, §§ 61-77.