Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-03-05

Sammanträde 2013-03-05

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Pia Johansson.

Beslutsärenden

2 Policy för bredband. - Peter Wiman, Bo Schönbeck

3 Verksamhetsplan för bredband. - Peter Wiman, Bo Schönbeck

4 Motion om införandet av en avgiftsfri skola. - Lars-Bertil Nilsson

5 Godkännande av VA-översikt. - Henrik Johansson, Eskil Svensson (VA-översikten är publicerad på extranätet)

6 Antagande av VA-policy. - Henrik Johansson, Eskil Svensson

7 Remiss om förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting. - Magnus Johansson

8 Ansökan om medfinansiering av Boverksprojekt från Lagans Samhällsförening. - Magnus Johansson

9 Resultatbalansering från 2012 till 2013. - Magnus Johansson

10 Tilläggsanslag investeringar från 2012 till 2013. - Magnus Johansson

11 Rambudget investeringar. - Magnus Johansson, Bo Dalesjö

12 Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2013. - Bo Dalesjö

13 Val av ombud till föreningsstämma Kommuninvest.

14 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag samt kommunstyrelsens reglemente och verksamhetsplan för uppsikt över nämnder, styrelser och bolag pga ändrad lagstiftning. - Roland Eiman (Ytterligare handlingar publiceras på extranätet.)

15 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning. - Ann-Louise Englund

16 Höjning av taxor inom räddningstjänsten. - Carl Håkansson

17 Inför nyttoparkeringstillstånd. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

18 Ordna försäljning av begagnade saker på Bredemads avfallshantering. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

19 Bokslut 2012, tekniska förvaltningen. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

Uppföljning

20 Ekonomisk uppföljning efter januari 2013. - Bo Dalesjö, Marie Elm Ågren

Information

21 Uppföljning av näringslivsarbetet 2012 och handlingsplan 2013. - Jan Melkersson

22 Kommunstyrelsen informerar.

24 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

25 Redovisning av delegationsbeslut.

§31 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att beslutsärendet Vindkraftspark i Hamneda kan behandlas under dagens sammanträde.

Ärende nr 15 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning lyfts ur dagordningen och behandlas under kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Ärendet

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om beslutsärendet Vindkraftspark i Hamneda kan behandlas under dagens sammanträde. Ärendet har behandlats av miljö- och byggnämnden den 27 februari 2013 och handlingar har skickats ut till kommunstyrelsens ledamöter och samtliga partirepresentanter samt publicerats på extranätet den 1 mars 2013.

§32 Policy för bredband

Ks2013/0039  005

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn för bredband med följande tillägg i stycke två:

”Även om den övergripande målsättningen med bredbandspolicyn är ett så heltäckande, utbyggt fibernät i kommunen som möjligt kommer stöd från staten att krävas. För att stimulera en utbyggnad där det är som glesast och därmed dyrast behöver staten lämna betydligt större ekonomiska bidrag jämfört med vad som skett hittills.”

Ärendet

I sin handlingsplan IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige som Näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 finns målsättningen att år 2020 ska mer än 90 % av Sveriges hushåll ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100 Mbit/s. Handlingsplanen anger att utbyggnaden i första hand ska ske av marknaden.

Ljungby kommun delar fullt ut Näringsdepartementets syn på att bredbandsfrågan är mycket viktig. Vi bedömer samtidigt det som osannolikt att marknaden själva kommer bygga ut bredband till alla i Ljungby kommun enligt handlingsplanens mål.

Politiker och tjänstemän i kommunen har därför tillsammans med Ljungby Energi AB, representanter från näringsliv och landsbygd arbetat fram de principer som ligger till grund för kommunens policy och verksamhetsplan för bredband.

Verksamhetsplanen beskriver kommunens hållning och hantering av bredbandsfrågan på en mer detaljerad nivå än policyn. Till verksamhetsplanen kommer handlingsplaner tas fram, exempelvis för marknadsföring av policy och verksamhetsplan för bredband.

Arbetet med bredbandsfrågan är långsiktigt, därför kommer gruppen som tagit fram de grundläggande principerna för bredband att fortsätta träffas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn för bredband.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att följande text läggs till stycke två i policyn:

”Även om den övergripande målsättningen med bredbandspolicyn är ett så heltäckande, utbyggt fibernät i kommunen som möjligt kommer stöd från staten att krävas. För att stimulera en utbyggnad där det är som glesast och därmed dyrast behöver staten lämna betydligt större ekonomiska bidrag jämfört med vad som skett hittills.”

Maryana Frisk Holst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till policy.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) yrkande om tillägg i texten mot Maryana Frisk Holst (C) yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maryana Frisk Holsts (C) yrkande.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för bifall till Maryana Frisk Holsts (C) yrkande och nej-röst till Anne Karlssons (S) yrkande. Omröstningen resulterar i 6 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt Anne Karlssons (S) yrkande att lägga till text i policyn.

eslutsordninghjkjh

§33 Verksamhetsplan för bredband

Ks2013/0081  005

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för bredband med en redaktionell ändring, under förutsättning att fullmäktige antar policyn för bredband.

Ärendet

I sin handlingsplan IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige som Näringsdepartementet presenterade den 6 oktober 2011 finns målsättningen att år 2020 ska mer än 90 % av Sveriges befolkning ha tillgång till bredband med en kapacitet om minst 100 Mbit/s. Handlingsplanen anger att utbyggnaden i första hand ska ske av marknaden.

Ljungby kommun delar fullt ut Näringsdepartementets syn på att bredbandsfrågan är mycket viktig. Vi bedömer samtidigt det som osannolikt att marknaden själva kommer bygga ut bredband till alla i Ljungby kommun enligt handlingsplanens mål.

Politiker och tjänstemän i kommunen har därför tillsammans med Ljungby Energi AB, representanter från näringsliv och landsbygd arbetat fram de principer som ligger till grund för kommunens policy och verksamhetsplan för bredband.

Verksamhetsplanen antas av kommunstyrelsen. Till verksamhetsplanen hör en policy som antas av kommunfullmäktige. Till verksamhetsplanen kommer handlingsplaner tas fram, exempelvis för marknadsföring av policy och verksamhetsplan för fiber för bredband.

Arbetet med bredbandsfrågan är långsiktigt, därför kommer gruppen som tagit fram de grundläggande principerna för bredband att fortsätta träffas.

Kommunledningskontoret föreslår den 19 februari 2013 att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för bredband.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för bredband.

Yrkanden

Maryana Frisk Holst (C) yrkar att ärendet återremitteras.

Tomas Jeppsson (M), Roland Johansson (ALT) och Jessica Lyckvall (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Anne Karlsson (S) föreslår en redaktionell ändring på sidan tre, stycke tre.

Meningen bör ändras till ”För de personer med funktionsnedsättning…”.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen gör så.

Ordföranden frågar också om kommunstyrelsen godkänner Anne Karlssons (S) förslag till redaktionell ändring och finner att kommunstyrelsen gör så.

§34 Motion om införandet av en avgiftsfri skola

Ks2012/0492  620

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras för att avvakta barn- och utbildningsförvaltningens utredning om avgifter i skolan.

Ärendet

Anne Karlsson (S), Magnus Carlsson (S) och Margaretha Andersson (S) yrkar i en motion daterad 2012-11-15 att kommunen ska införa en avgiftsfri skola i den meningen att ingen verksamhet som utförs på skoltid finansieras med avgifter som tas ut av föräldrar eller vårdnadshavare.

Enligt skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri men bestämmelserna medger att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i ett yttrande daterat 2013-01-10 bland annat att förarbetena till skollagen konstaterar att skolresor och andra utflykter sedan länge är en naturlig del av utbildningen som ger värdefulla kunskaper, erfarenheter och upplevelser för eleverna. Ett införande av avgiftsfri skola kan därför innebära en lägre kvalitet i den kommunala verksamheten och en försämrad konkurrenssituation i förhållande till fristående verksamheter.

Beredning

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår den 28 januari 2013 att kommunfullmäktige avslår motionen. Barn- och utbildningsnämnden beslutade också att ge förvaltningschefen i uppdrag att informera om regelverk som gäller kring uttag av avgifter samt klagomålshantering.

Barn- och utbildningsförvaltningen har planerat att diskutera frågan på en skolkonferens för att säkerställa att skolorna har en överblick över vilka eventuella avgifter som tas ut och hur de i så fall drabbar familjer med flera barn. På så sätt ska uttag av avgifter kunna begränsas.

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Lars Solling (FP), Maryana Frisk Holst (C) och Per-Olof Johansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att avvakta barn- och utbildningsförvaltningens utredning om avgifter i skolan.

Anne Karlsson (S), Gun Lindell (S) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

§35 Godkännande av VA-översikt

Ks2012/0488  350

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner VA-översikten.

Ärendet

I Ljungby kommun bedrivs sedan 2011 en förvaltnings- och kommunövergripande VA-planering, (VA= vatten och avlopp) för att ta ett samlat grepp på VA-relaterade frågor. På så sätt skapas en långsiktighet och förutsägbarhet både vad gäller både kommunens egen verksamhet som dess ställningstaganden i samband med planering och tillsynsverksamhet. Den övergripande målsättningen är att minska miljöbelastningen på grundvatten, sjöar, vattendrag och hav.

De två första stegen i VA-planeringen omfattar en VA-översikt och en VA-policy. VA-översikten ger en nulägesbeskrivning och beskriver befintliga och framtida behov, samt vad som krävs för att möta upp gällande lagkrav. Utifrån faktaunderlag i VA-översikten har behov av förändringar av VA-försörjningen identifierats såväl inom som utanför verksamhetsområdet. För att möta dessa behov måste kommunen göra olika strategiska vägval.

Under december 2012 – januari 2013 har VA-översikten varit föremål för samråd och samrådsmöten för allmänhet, myndigheter med flera. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse.

I nästa steg, det tredje steget, tas den kommunala VA-planen fram utifrån VA-översikten och VA-policyn. Den ska vara konkret, tydlig och vara vägledande för såväl boende och verksamma i kommunen som för förtroendevalda, tjänstemän och myndigheter. VA-planen ska användas som utgångspunkt för både budgetering av VA-verksamheten och som verksamhetsplanering för tillsyn och planering.

Beredning

Ärendet överlämnas den 26 februari 2013 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§36 Policy för vatten och avlopp (VA)

Ks2012/0488  350

Antagande av policy

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn för vatten och avlopp.

Ärendet

I Ljungby kommun bedrivs sedan 2011 en förvaltnings- och kommunövergripande VA-planering, (VA= vatten och avlopp) för att ta ett samlat grepp på VA-relaterade frågor. På så sätt skapas en långsiktighet och förutsägbarhet både vad gäller både kommunens egen verksamhet som dess ställningstaganden i samband med planering och tillsynsverksamhet. Den övergripande målsättningen är att minska miljöbelastningen på grundvatten, sjöar, vattendrag och hav.

De två första stegen i VA-planeringen omfattar en VA-översikt och en policy för vatten och avlopp. I policyn för vatten och avlopp finns ställningstaganden som ska styra VA-planeringen och riktlinjer för hur prioriteringar ska göras. Utifrån faktaunderlag i VA-översikten har behov av förändringar av VA-försörjningen identifierats såväl inom som utanför verksamhetsområdet. För att möta dessa behov måste kommunen göra olika strategiska vägval.

En av de viktigare strategiska frågorna i förslaget till policy för vatten och avlopp är ställningstagandet att ersätta befintliga allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand, med ledningar för VA-försörjning från avloppsreningsverk och vattenverk i Ljungby.

Under december 2012 – januari 2013 har VA-översikten varit föremål för samråd och samrådsmöten med allmänhet, myndigheter, med flera. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Beredning

Ärendet överlämnas den 26 februari 2013 till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§37 Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Ks2012/0548  040

Svar på remiss

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun avstyrker förslaget till förändrad inkomstutjämning, eftersom utredningar inte kunnat visa att inkomstutjämningen är tillväxthämmande.

I övrigt hänvisas till det yttrande Ljungby kommun tidigare gjort på Utjämningskommitténs förslag SOU 2011:39.

Ärendet

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i systemet för kommunekonomisk utjämning. Regeringens förslag avser främst ändringar i inkomstutjämningen, i jämförelse med Utjämningskommitténs förslag. Förslaget har skickats ut på remiss och Ljungby kommun har fått möjligheten att yttra sig i frågan.

I nuvarande system för inkomstutjämning betalar kommuner vars egen skattekraft överstiger 115 % av medelskattekraften, en utjämningsavgift motsvarande 85 % av överskjutande skattekraft, baserat på vad medelskatten i länet var år 2003.

Regeringen föreslår nu att de kommuner som har egen skattekraft mellan 115 och 125 % av medelskattekraften får behålla mer av de egna skatteintäkterna. Regeringen föreslår därför att inkomstutjämningen ska minskas till 60 % i stället för 85 % för detta intervall av skattekraften. Det berör tolv kommuner varav tio kommuner finns i Stockholms län samt två i Skåne.

Utjämningskommitténs förslag innebar för flera kommuner stora omfördelningar inom kostnadsutjämningen, främst till följd av ändrade beräkningsgrunder för att mäta behovet av förskoleplatser. Utjämningskommittén föreslog dock inga förändringar av inkomstutjämningen.

För Ljungbys del påverkar inte regeringens förslag till inkomstutjämning någonting, däremot ger förslaget till kostnadsutjämning ökade intäkter med142 kr/ invånare, vilket motsvarar närmare 4 mkr årligen.

Utjämningskommitténs analyser och den forskning man låtit göra, säger att tillväxten i en lokal arbetsregion inte bestäms av var man bor utan var man arbetar. Kommittén fann inga belägg för att inkomstutjämningen i sig skulle vara tillväxthämmande.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 14 februari 2013 att det som är positivt är att den föreslagna förändringen inte finansieras inom utjämningssystemet utan genom tillskott från staten. Om den föreslagna förändringen införs förutsätter Ljungby kommun att tillskottet från staten förblir permanent.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 14 februari 2013 att Ljungby kommun avstyrker förslaget till förändrad inkomstutjämning, eftersom utredningar inte kunnat visa att inkomstutjämningen är tillväxthämmande.

I övrigt hänvisas till det yttrande Ljungby kommun tidigare gjort på Utjämningskommitténs förslag SOU 2011:39.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun avstyrker förslaget till förändrad inkomstutjämning, eftersom utredningar inte kunnat visa att inkomstutjämningen är tillväxthämmande.

I övrigt hänvisas till det yttrande Ljungby kommun tidigare gjort på Utjämningskommitténs förslag SOU 2011:39.

§38 Ansökan om medfinansiering av Boverksprojekt från Lagans Samhällsförening

Ks2013/0078  156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bidrag med max 85311 kr beviljas till Lagans samhällsförening under förutsättning att Boverket beviljar bidrag.

Finansiering sker via kommunens oförutsedda utgifter.

Ärendet

Lagans samhällsförening har ansökt om medfinansiering till omläggning av tak på godsmagasinet i Lagan. Den totala kostnaden beräknas bli 284370 kr. Föreningen är redan beviljad ett bidrag från Länsstyrelsen på 107185 kr. Man har därefter ansökt om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler hos Boverket. För att Boverket ska kunna bevilja ansökan krävs en kommunal medfinansiering med minst 30 procent av den totala projektkostnaden, motsvarande 85311 kr.

Det finns ingen budget för kommunal medfinansiering till allmänna samlingslokaler. Kommunledningsförvaltningen skriver den 18 februari 2013 att om kommunstyrelsen finner att bidrag till Lagans samhällsförening ska beviljas kan finansiering ske via kommunens oförutsedda utgifter.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att bidrag med max 85311 kr beviljas till Lagans samhällsförening under förutsättning att Boverket beviljar bidrag.

Finansiering föreslås ske via kommunens oförutsedda utgifter.

Yrkanden

Gun Lindell (S) yrkar avslag på ansökan om bidrag tills en policy för hantering av ansökningar om medfinansiering av Boverksprojekt har tagits fram.

Maryana Frisk Holst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Gun Lindells (S) avslagsyrkande mot Maryana Frisk Holsts (C) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maryana Frisk Holsts (C) yrkande.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för bifall till ansökan enligt Maryana Frisk Holsts yrkande och nej-röst för avslag på ansökan enligt Gun Lindells (S) yrkande. Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bevilja medfinansiering med max 85311 kr under förutsättning att Boverket beviljar bidrag.

Reservation

Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

§39 Resultatbalansering från 2012 till 2013

Ks2013/0073  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 8 626 tkr, enligt kommunledningsförvaltningens sammanställning. Dessutom får kultur- och fritidsnämnden kompensation för kapitalkostnader för inventarier i Sunnerbohov med 83000 kr enligt arbetsutskottets förslag.

Finansiering sker genom kommunens eget kapital.

Ärendet

Resultatbalansering innebär att förvaltningarnas avvikelser från budget överförs till nästa budgetår. De regler som finns angående resultatbalanseringen är följande:

i. Förvaltningarnas överskott och underskott mot driftbudgeten ska överföras till nästa års budget.

ii. Om det överförda beloppet blir större än kommunens totala resultat ska det regleras i nästkommande års budget.

iii. Beslut om hur mycket som ska överföras tas av kommunstyrelsen under februari månad året efter bokslutet, efter begäran från nämnderna. Vid överföringen kan hänsyn tas till lagändringar eller större oförutsedda händelser som har påverkat nämndernas resultat.

iv. Vid beslut om överföring av överskott kan justering göras om förvaltningen har fått extra medel för verksamhet som inte har startats upp.

v. Varje nämnd beslutar om hur de överförda medlen ska fördelas mellan olika verksamheter och enheter.

vi. Överförda överskott kan föras över till investeringsbudgeten; beslut tas av berörd nämnd.

Underskott fördelas över tre år. Överskott läggs på ett internt balanskonto. Respektive nämnd beslutar om att ta i anspråk balanserade överskott på balanskontot.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förvaltningarnas över- och underskott inom driftbudgeten förs över till 2013, med vissa undantag som redovisas i kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2013-02-1.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att resultatbalansering görs med sammantaget 8 626 tkr, enligt kommunledningsförvaltningens sammanställning. Finansiering föreslås ske genom kommunens eget kapital.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att resultatbalansering görs med sammantaget 8 626 tkr, enligt kommunledningsförvaltningens sammanställning. Dessutom får kultur- och fritidsnämnden kompensation för kapitalkostnader för inventarier i Sunnerbohov med 83000 kr.

Finansiering sker genom kommunens eget kapital.

§40 Tilläggsanslag för investeringar från 2012 till 2013

Ks2013/0074  040

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel på 107 994 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag den 19 februari 2013.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 februari 2013 att investeringsbudgeten, inklusive tidigare års överförda anslag, omfattade 338 mkr 2012. Utfallet blev 222 mkr, alltså en avvikelse på 116 mkr. Den största avvikelsen är på tekniska förvaltningen som har ett överskott på 91 mkr för investeringar som inte har blivit utförda.

Begäran om tilläggsanslag till 2013 har inkommit på sammanlagt 108 mkr. Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har inte begärt över hela sitt överskott.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 19 februari 2013 att investeringsmedel på 107 994 tkr överförs enligt deras förslag och att finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel på 107 994 tkr överförs enligt kommunledningskontorets förslag den 19 februari 2013.

Finansiering sker via minskning av rörelsekapital.

§41 Rambudget för investeringar 2014

Ks2013/0075  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppmana förvaltningar och nämnder att ta fram förslag till investeringsplan för 2014-2018 som ryms inom den investeringsnivå som är angiven i plan 2014. Investeringsförslag över fem miljoner kr måste föregås av förstudiefas och programfas.

Det finns inget ekonomiskt utrymme att utöka investeringsnivån eller minska amorteringar. Tillkommande investeringar måste finansieras genom omprioriteringar.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen skriver den 20 februari 2013 att investeringsnivån de senaste åren har varit mycket hög. År 2011 investerades 152 mkr och år 2012 uppgick investeringarna till 222 mkr. I den befintliga investeringsplanen beräknas investeringarna de tre närmsta åren att vara 160 mkr år 2013 och 89 mkr år 2014, för att sedan minska till 69 mkr år 2015.

Kommunens finansiella mål innebär att en självfinansiering av investeringarna ska ske under en fyra-årsperiod, dvs resultat och avskrivningar ska bekosta investeringarna. För förvaltningar och nämnder innebär den höga investeringsnivån att avskrivningar och internränta tar en allt större andel av deras budgetar.

För att kunna sänka investeringsnivån till en långsiktigt hållbar nivå beslöt kommunstyrelsen 2011 genomföra en ny investeringsprocess. Investeringar som överstiger fem miljoner kr skulle följa denna process där investeringar utreds stegvis och beslut sker efter varje steg.

Det är viktigt att förvaltningarna täcker ökade driftkostnader för investeringar inom befintlig budget annars kommer motsvarande krav på verksamhetsförändringar och/eller budgetanpassningar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 20 februari 2013 att arbetsutskottet uppmanar förvaltningar och nämnder att ta fram förslag till investeringsplan för 2014-2018 som ryms inom i Plan 2014 angiven investeringsnivå. Investeringsförslag över fem miljoner kr måste föregås av förstudiefas och programfas.

Det finns inget ekonomiskt utrymme att utöka investeringsnivån eller minska amorteringar. Tillkommande investeringar måste finansieras genom omprioriteringar.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 26 februari 2013 att uppmana förvaltningar och nämnder att ta fram förslag till investeringsplan för 2014-2018 som ryms inom den investeringsnivå som är angiven i plan 2014. Investeringsförslag över fem miljoner kr måste föregås av förstudiefas och programfas.

Det finns inget ekonomiskt utrymme att utöka investeringsnivån eller minska amorteringar. Tillkommande investeringar måste finansieras genom omprioriteringar.

§42 Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen 2013

Ks2013/0088  042

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att intern kontroll ska ske under 2013 inom följande områden: lönehantering, leverantörsfakturor samt kontinuitet och sårbarhet i IT-system.

Ärendet

Styrelser och nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen i sin verksamhet. Enligt Ljungby kommuns reglemente för intern kontroll ska grunden för den interna kontrollen vara en risk och väsentlighetsanalys.

Beredning

Arbetsutskottet beslutar den 26 februari 2013 att föreslå kommunstyrelsen att besluta att intern kontroll ska ske under 2013 inom följande områden: lönehantering, leverantörsfakturor samt kontinuitet och sårbarhet i IT-system.

§43 Val av ombud till föreningsstämma Kommuninvest

Ks2013/0096  102

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ombud för Ljungby kommun vid föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening 2013.

Ärendet

Ljungby kommun ska välja ombud till Kommuninvest Ekonomisk Förenings stämma.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel till ombud för Ljungby kommun vid föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening 2013.

§44 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Ljungby kommuns bolag samt kommunstyrelsens reglemente och verksamhetsplan för uppsikt över nämnder, styrelser och bolag pga ändrad lagstiftning

Ks2013/0077  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med förslag i bilaga 1,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med förslag i bilaga 2,

· Anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med förslag i bilaga 3,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 4,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med förslag i bilaga 5,

· Anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB, i enlighet med förslag i bilaga 6,

· Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Kommunstyrelsen beslutar att revidera verksamhetsplanen för uppsikt av nämnder, styrelser och bolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Ärendet

Från och med den 1 januari 2013 är de tidigare tillfälliga reglerna i LOU om det så kallade in house-undantaget och de så kallade Teckalkriterierna, permanentade. Ändringen av lagstiftningen har gjorts för att överensstämma med EU-domstolens praxis. Samtidigt med ändringarna i LOU har även ändringar gjorts i kommunallagen som berör de kommunala företagen. Bland annat får kommunstyrelsen en förstärkt uppsiktsplikt över företagen.

Den nya lagstiftningen medför en del möjligheter och förenklingar vad gäller den affärsmässiga relationen mellan ägarkommunen och dess bolag. Om vissa kriterier är uppfyllda kan undantag från upphandlingsskyldighet enligt LOU föreligga när kommuner köper tjänster från kommunala bolag.

På grund av ändringarna i lagstiftningen har kommunledningsförvaltningen gjort en översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen samt av reglemente för kommunstyrelsen, vilka kommunfullmäktige har att besluta om.

Kommunstyrelsen har att besluta om ändring av verksamhetsplan för sin uppsikt över nämnder, styrelser och bolag och ska även årligen bedöma om verksamheten i bolagen stämmer med det ändamål fullmäktige har fastställt och om verksamheten skett i överensstämmelse med de kommunala befogenheterna.

De föreslagna förändringarna berör flertalet av de styrdokument som reglerar förhållandet mellan kommunen och dess aktiebolag. Därför har förslagen arbetats fram i samråd med alla VD:ar för kommunens aktiebolag.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 februari 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energi AB i enlighet med förslag i bilaga 1,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Energinät AB i enlighet med förslag i bilaga 2,

· Anta ny bolagsordning för Ljungbybostäder AB i enlighet med förslag i bilaga 3,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Utveckling AB i enlighet med förslag i bilaga 4,

· Anta ny bolagsordning för Ljungby Holding AB i enlighet med förslag i bilaga 5,

· Anta nya gemensamma ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag, Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB, i enlighet med förslag i bilaga 6,

· Revidera kommunstyrelsens reglemente i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

Kommunstyrelsen beslutar att revidera verksamhetsplanen för uppsikt av nämnder, styrelser och bolag i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag daterat 2013-02-13.

§45 Höjning av taxor inom räddningstjänsten

KS2013/0064  015

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av taxor inom räddningstjänsten:

1. Taxan för återställning av ett automatiskt brandlarm, som visar sig vara orsakat av annan anledning än brand, höjs till 5000 kr.

2. Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning höjs till 2000 kr.

3. Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning höjs till 1500 kr.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning om möjligheten till differentierad taxa när det gäller interna och externa brukare.

Ärendet

Under 2012 har räddningstjänsten gått igenom samtliga sina taxor och föreslår följande höjningar av taxor som senast reviderades år 2009:

1. Taxan för återställning av ett automatiskt brandlarm, som i efterhand visar sig vara orsakat av annan anledning än brand, höjs från 4500 kr till 5000 kr.

2. Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning höjs från 1600 kr till 2000 kr.

3. Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning höjs från 1000 kr till 1500 kr.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 19 februari 2013 kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjning av taxor inom räddningstjänsten.

1. Taxan för återställning av ett automatiskt brandlarm, som visar sig vara orsakat av annan anledning än brand, höjs till 5000 kr.

2. Taxan för återställning av ett fellarm från en brandlarmanläggning höjs till 2000 kr.

3. Taxan för nyanslutning av en automatisk brandlarmanläggning höjs till 1500 kr.

Yrkanden

Gun Lindell (S) lägger fram ett tilläggsyrkande att en utredning görs om möjligheten till differentierad taxa när det gäller interna och externa brukare.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de bifaller Gun Lindells (S) tilläggsyrkande och finner att de gör så.

§46 Inför nyttoparkeringstillstånd

KS2012/0439  315

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning av nyttoparkeringstillstånd med tillhörande regelverk.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår i oktober 2012 att Ljungby kommun ska införa ett så kallat Nyttoparkeringstillstånd. Alltså ett tillstånd som är avsett för näringsidkare och serviceföretag som behöver ha sitt fordon nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Ett regelverk kring vad som gäller behöver utarbetas för att undvika missbruk av dessa tillstånd och tillstånden kan avgiftsbeläggas.

Enligt förslagsställaren skulle det underlätta för näringsidkare och kommunens administratörer.

Tekniska förvaltningen skriver den 4 februari 2013 att idag kontaktar främst hantverkare tekniska förvaltningen och får ett tillstånd för varje enskilt tillfälle man parkera en längre stund på en plats som inte är avsedd för det. Detta medför ökad administration för både näringsidkare och tekniska förvaltningen.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 19 februari 2013 kommunstyrelsen att tacka för förslaget och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning av nyttoparkeringstillstånd med tillhörande regelverk.

§47 Ordna återvinning av användbara saker på Bredemad

KS2012/0444  456

Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för förslaget och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda förslaget om återanvändning med anledning av uppföljningen av den nationella avfallsutredningen.

Ärendet

En medborgare föreslår i oktober 2012 att personer som besöker Bredemads avfallsanläggning ska kunna lämna möbler och annat som skulle kunna användas efter en översyn och eventuell mindre lagning eller liknande. Sakerna skulle kunna distribueras vidare av någon redan befintlig andrahandsbutik.

Fördelarna är många tycker förslagsställaren; bra för miljön, arbetstillfällen för personer som behöver meningsfull sysselsättning, pengar som kommer in kan göra aktören helt eller delvis självförsörjande eller användas för att sätta guldkant på tillvaron på t ex omsorgsboenden i kommunen.

Tekniska förvaltningen skriver den 5 februari 2013 att agens lagstiftning gör att det inte är möjligt att ordna försäljning av begagnade saker på Bredemads avfallsanläggning. Det kan gå att ordna återanvändning genom samarbete med andra organisationer eftersom så har skett i flera andra kommuner men vidare utredning krävs av förutsättningarna i Ljungby kommun.

En nationell avfallsutredning presenterades under hösten 2012. Ett av förslagen som utredningen la fram var ett förslag om att möjliggöra för kommunen att förbereda avfall för återanvändning. Så det är möjligt att det i framtiden kommer att bli enklare än vad det är idag för kommunen att ordna med återanvändning av avfall.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 19 februari 2013 att kommunstyrelsen tackar för förslaget och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget om återanvändning vidare.

§48 Bokslut 2012

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till bokslut 2012 för tekniska förvaltningen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut 2012. Resultatet för tekniska förvaltningen uppgår till + 8331 tkr. Resultatet per verksamhetsområde är fördelat enligt följande:

Exploatering och mark - 147 tkr

Gator och vägar + 2887 tkr

Parker - 863 tkr

Räddningstjänst - 1459 tkr

Fastigheter + 1148 tkr (inkl. lokalbanken - 541 tkr)

Kost + 1448 tkr

Kansli och övrigt - 319 tkr

Vatten och avlopp ± 0 kr

Avfall + 5636 tkr

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 19 februari 2013 kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till bokslut 2012 för tekniska förvaltningen.

§49 Vindkraftspark i Hänjarp och Hällorna, Hamneda

Ks2013/0  371

Yttrande till ansökan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan om vindkraftsetablering i Hänjarp 1:5, 2:9 och Hällorna 1:19, 2:16 och 2:17, Hamneda.

Ärendet

Gothia Vind har ansökt om att anlägga en vindkraftspark i Hänjarp 1:5, 2:9 och Hällorna 1:19, 2:16 och 2:17, Hamneda. För att länsstyrelsen ska kunna ge tillstånd för en vindkraftsanläggning måste kommunen tillstyrka etableringen. En begäran om tillstyrkan/avstyrkan inkom till Ljungby kommun den 15 januari 2013.

Ansökan omfattar maximalt sju vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 200 meter. Bolaget har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning med ansökan, där bolaget bland annat belyser miljöeffekterna av etableringen samt påverkan på kulturmiljö och omgivningar. Bolaget åtar sig att följa de lagkrav som finns när det gäller buller, skuggor och belysning och följa övrig lagstiftning. Beräkningar av ljud och skuggor från vindkraftsparken visar på att de riktvärden som är praxis i rättsfall innehålls.

Det planerade etableringsområdet är inom ett vitt område, utpekat i Ljungby kommuns vindkraftsplan som möjliga utredningsområden för vindkraft. Det vill säga att varje projektering inom dessa områden ska prövas från fall till fall när ansökan kommer in.

Beredning

Miljö- och byggnämnden behandlade ärendet den 27 februari 2013 och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att avstyrka ansökan om vindkraftsetablering.

Yrkanden

Maryana Frisk Holst (C) yrkar att ärendet återremitteras.

Stefan Fredriksson (S) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag att avstyrka ansökan och att ärendet ska avgöras idag. Roland Johansson (ALT) och Alf Johansson (KB) bifaller yrkandet.

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan.

Beslutsordning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller att avstyrkan ansökan enligt Stefan Fredrikssons (S) med flera yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avstyrka ansökan.

Votering

Votering begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att avstyrka ansökan och nej-röst för att tillstyrka ansökan. Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 2 nej-röster.

Reservation

Maryana Frisk Holst (C) reserverar sig mot beslutet.

Jäv

Anne Karlsson (S) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

§50 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Ekonomisk uppföljning.

Ekonomichefen redovisar det ekonomiska läget efter januari 2013 och tf socialchef redovisar utfall för ekonomiskt bistånd 2012.

§51 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Näringslivschefen informerar om uppföljning av näringslivsarbetet år 2012 och handlingsplan för år 2013.

2. Kommunstyrelsen informerar.

3. Nytt om näringsliv.

§52 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Avsteg från gällande taxa, Sita Sverige AB.

2. Delegationsbeslut rörande markärenden med mera som fattats av tekniska förvaltningen under januari 2013.

3. Protokoll från tekniska utskottet, 2013-02-19.

4. Protokoll från arbetsutskottet, 2013-02-26.


§53 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Verksamhetsplan och budget för Sveriges kommuner och landsting 2013.

Styrelsen för SKL har valt ut 13 frågor som ska prioriteras extra under år 2013. Exempel på dessa frågor är framgångsrik skola, unga till arbete, digitala välfärdstjänster och stärkt lokal och regional tillväxt.

2. Sveriges kommuner och landsting redovisar tillsammans med Energimyndigheten en nyckeltalsrapport för energi och klimat 2012.

3. Årsredovisning för brottsförebyggande rådet 2012.

4. Revisionsrapport: Granskning av kommunens försäkringsskydd.

5. Protokoll från Ljungbybostäder 2013-02-05, §§ 1-10.

6. Handlingar från gemensamma nämnden:
- Ekonomisk sammanfattning.
- Bokslutsbeslut

7. Rapport från Konsument Södra Småland.

8. Beslut om förlängning av projekt ”Ring – vi hämtar dig.”

9. Skrivelse om fiberutbyggnad i Ljungby kommun

Tretton sockenråd, byalag, samhällsföreningar och fibergrupper har tillsammans skickat en skrivelse till kommunstyrelsen. I skrivelsen presenteras förslag om fiber till alla som vill ha, lika stor månadsavgift för alla med mera.