Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-04-09

Sammanträde 2013-04-09

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Emma Johansson

Beslutsärenden

2 Kräv utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldre- och handikappomsorgen. Svar på motion. - Christer Cederberg

3 Policy för hälsa. - Jennie Ronefors

4 Verksamhetsplan för hälsa. - Jennie Ronefors

5 Ändrad taxa för prövning och anmälan om avloppsanordning. - Ann-Sofie Persson

6 Granskning av kommunens försäkringsskydd. Yttrande över revisionsrapport. - Bo Dalesjö

7 Bättre utbildning om konsumentfrågor i våra kommunala skolor. Svar på motion. - Daniel Öman

8 Årsredovisning 2012. - Magnus Johansson (handlingen finns på extranätet under gemensamma dokument/ekonomi/bokslut och delas ut i pappersform under sammanträdet)

9 Borgen för kommunala bolag. - Magnus Johansson

10 Prioriteringar i länstransportplanen 2014-2025. - Ronnie Wallin

11 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning. - Ann-Louise Englund

12 Om- och tillbyggnad av Laganskolan. - Hans-Jörgen Holmberg

13 Omfördelning av investeringsmedel, byggnad för farligt avfall. - Pia Davidsson

14 Försäljning av mark för bostadsområde på Skinnarevägen. - Per-Olov Almqvist

15 Banvallsleden mellan Ryssby och Alvesta kommungräns. - Per-Olov Almqvist, Per Mårtensson

16 Förbättra säkerheten vid Ryssby förskola. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

17 Investeringsplan, tekniska förvaltningen. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

18 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen. - Katarina Hildebrand, Jan Bernhardsson

19 Förtydligande av beslut om årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Katarina Hildebrand

20 Revidering av regler för kommunbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Ljungby kommun. - Katarina Hildebrand

21 Vision för kvarteret Fritiden och förslag till uppdrag.

Uppföljning

22 Inrättande av familjecentral i Ljungby. - Marie Elm-Ågren

23 Uppföljning av införandet av LOV. - Patrik Moberg

Information

24 Personalekonomisk redovisning 2012. - Åsa Lönn (Redovisningen publiceras på extranätet.)

25 Återrapportering, översyn av fakturor. - Magnus Johansson

26 Ekonomisk uppföljning. - Bo Dalesjö

27 Kommunstyrelsen informerar.

29 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

30 Redovisning av delegationsbeslut.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§54 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lyfta ur ärende 15 Banvallsleden mellan Ryssby och Alvesta kommungräns.

Ärendet

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att lyfta ur ärende 15 Banvallsleden mellan Ryssby och Alvesta kommungräns.

§55 Kräv utdrag ur belastningsregistret för personal inom äldre- och handikappomsorgen

KS2012/0468  730

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med anledning av att personalutskottet sedan tidigare har beslutat att kommunen ska följa den lagstiftning som finns och inte begära utökad registerkontroll av personal. Rutiner för hantering av registerkontroll är framtagna.

Ärendet

Jan Lorentzson yrkar för Sverigedemokraterna i november 2012 att kommunen eller motsvarig vårdgivare ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av personal inom äldre- och handikappomsorgen.

Skälet till att detta behövs menar Lorentzson är att många äldre utsätts för olika typer av övergrepp, ekonomiska eller andra. Utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning av personal inom skola och barnomsorg, detta bör krävas även vid nyanställningar inom äldre- och handikappomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen redogör den 1 mars för den lagstiftning som gäller registerkontroll av personal. Sveriges kommuner och Landsting rekommenderar inte att besluta om registerkontroll utöver gällande lagstiftning. Skälet till detta är att regeringen bereder ett lagförslag som kommer att reglera möjligheterna att begära registerkontroll utöver gällande lagstiftning.

Personalutskottet beslutade den 5 februari 2013 att kommunen ska följa den lagstiftning som finns och inte begära utökad registerkontroll av personal. Personalavdelningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram rutin för hur registerkontrollen ska hanteras. Dessa rutiner är framtagna.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 11 mars 2013 att kommunfullmäktige lämnar följande svar på motionen: Personalutskottet har sedan tidigare beslutat att kommunen ska följa den lagstiftning som finns och inte begära utökad registerkontroll av personal. Rutiner för hantering av registerkontroll är framtagna. Med anledning av detta föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.

Anne Karlsson (S) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande om bifall till motionen eller enligt Anne Karlssons (S) med flera yrkande att avslå motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att fullmäktige avslår motionen.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för avslag på motionen och nej-röst för bifall till motionen. Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 1 nej-röst. En ledamot avstår från att rösta.

§56 Policy för hälsa

KS2013/0125  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till personalutskottet för att ta med frågan om spelmissbruk.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad policy för hälsa. Policyn innehåller fyra delar:

Friskvård

Rehabilitering

Alkohol, droger och tobak

Företagshälsovård

Policyn ger en sammanfattande bild av arbetet med hälsofrågor i kommunen. I arbetet med revideringen har personalavdelningen samverkat med representanter från de största förvaltningarna i kommunen.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 2 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy för hälsa.

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar att spelmissbruk tas med i policyn och verksamhetsplanen.

Carina Bengtsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till personalutskottet för behandling av frågan om spelmissbruk.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Kerstin Wiréhns (V) och Carina Bengtssons (C) yrkanden och finner att de gör så.

§57 Verksamhetsplan för hälsa

KS2013/0126  026

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till personalutskottet för att ta med frågan om spelmissbruk.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till utformning av verksamhetsplan för hälsa.

Handlingsplanen omfattar friskvård, rehabilitering, alkohol, droger och tobak och företagshälsovård. Handlingsplanen informerar om att varje medarbetare är ytterst ansvarig för sin egen livsstil samt för utvecklingen av sina personliga resurser. Ett aktivt medarbetarskap innebär även ansvar för att medverka i arbetet för ökad hälsa på arbetsplatsen.

Chefen ansvarar för hälsoarbetet på arbetsplatsen. Detta ansvar fullgörs genom ett aktivt ledarskap där chefen stödjer och engagerar sina medarbetare. Motivation, kunskap och uppmuntran är avgörande för ett långsiktigt hälsoarbete. Hälsoarbetet ska utvecklas och följas upp i utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 2 april 2013 att kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för hälsa under förutsättning att policy för hälsa antas av kommunfullmäktige.

§58 Ändrad taxa för prövning och anmälan om avloppsanordning

Ks2013/0193  406

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver punkterna 1-6 avseende prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordningen samt punkterna 1-2 avseende handläggning av anmälan avseende inrättande av avloppsanordning och ändring av avloppsanordning i taxebilaga 1 i ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009 § 20 och ersätta enligt nedan:

Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

Prövning

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 h

2. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan av reningsanläggning för BDT vid samma tillfälle

6 h

3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 1-10 pe

6 h

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
11-25 pe

9 h

5. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

6 h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2 h

7. Tillståndspliktig verksamhet inrättande av vattentoalett som överstigen 25 pe

timavgift

Anmälan

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enlig 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2 h

Taxan börjar gälla från den 1 juli 2013.

Redogörelse för ärendet
Den 24 februari 2009 antog kommunfullmäktige taxan för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

I taxebilaga 1 finns bestämmelser om vilken avgift som ska utgå vid prövning eller anmälan av avloppsanordning.

Förvaltningen har uppmärksammat att debiterbar tid inte överensstämmer med den faktiska handläggningstiden. Timtaxan är idag 700 kronor. Avgiften för tillstånd till ett enskilt avlopp är idag enligt taxan 4 timmar. Den faktiska handläggningstiden uppgår till minst 6 timmar.

Ett tillstånd handläggs av administrativ personal, diarieföring, fakturering och arkivering, Miljöinspektören kontrollerar läge och placering av avloppsanordningen i förhållande till grannar, närliggande dricksvattentäkter, vattendrag och sjöar, fornminnesområden med mera. Kontakt tas med gräventreprenör, platsbesök görs för kontroll av provgrop. Detta för att kunna bedöma läge och utformning, grundvattennivåer och markbeskaffenhet samt eventuell skyddsnivå. Efter detta skrivs beslut om tillstånd som skickas till berörda parter. När avloppet är färdigställt inkommer en entreprenörsrapport som granskas så att avloppsanläggningen överrensstämmer med beslutat tillstånd.

Beredning

Miljö- och byggnämnden föreslår den 27 mars 2013 att kommunfullmäktige beslutar att upphäva punkterna 1-6 avseende prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordningen samt punkterna 1-2 avseende handläggning av anmälan avseende inrättande av avloppsanordning och ändring av avloppsanordning i taxebilaga 1 i ”Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 2009 § 20 och ersätta enligt nedan:

Prövning

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:

Prövning

  1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4 h

2. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan av reningsanläggning för BDT vid samma tillfälle

6 h

3. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 1-10 pe

6 h

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
11-25 pe

9 h

5. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

6 h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

2 h

7. Tillståndspliktig verksamhet inrättande av vattentoalett som överstigen 25 pe

timavgift

Anmälan

  1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enlig 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

2 h

Taxan föreslås börja gälla från den 1 juli 2013.

§59 Granskning av kommunens försäkringsskydd

Ks2013/0076  007

Yttrande över revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och lämnar det som svar på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsen beslutar att:

kommunledningsförvaltningen ska göra en översiktlig undersökning av vilka självrisker som delägarna inom Kommunassurans syd AB har på sina försäkringar,

kommunledningsförvaltningen årligen sammanfattar de aktiviteter som försäkringsförmedlaren genomfört,

processen skadeanmälan ska beskrivas tydligare på intranätet,

ge kommunchefen i uppdrag att förtydliga kommunstyrelsens ansvar för skadeförebyggande arbete och incidentrapportering.

Ärendet

Revisorerna i Ljungby kommun har överlämnat en rapport om granskning av kommunens försäkringsskydd till kommunstyrelsen för yttrande. I rapporten rekommenderar kommunrevisionen att kommunstyrelsen ser till att det finns en tydlig ansvarsfördelning och beskrivning avseende hantering av kommunens försäkringar, att det bedrivs ett systematiskt arbete avseende kontroll, uppföljning och omprövning av kommunens försäkringar, samt att samarbete sker med kommunens försäkringsförmedlare där kommunen nyttjar och begär information utifrån specificerade aktiviteter som förmedlaren åtagit sig att svara för enligt avtal.

Utöver dessa avslutande rekommendationer framförs ett antal synpunkter i den löpande texten som i huvudsak handlar om uppföljning och omprövning av försäkringsskydd.

Kommunledningsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 5 mars 2013 att deras samlade bedömning är att försäkringar är ett komplext område där det inte är möjligt för en mindre kommun att ha en egen, djupare, kompetens.

Detta är anledningen att Ljungby kommun och de flesta andra kommuner köper tjänsten som försäkringsförmedlare. Kommunen har under åren genomfört ett antal upphandlingar av förmedlare enligt LOU och hela tiden haft avtal med marknadsledande förmedlare som har tillstånd av finansinspektionen.

Omprövning av försäkringsskyddet sker löpande när försäkringsperioder löper ut. Kommunen är sedan flera år delägare i ett försäkringsbolag, Kommunassurans Syd AB och har sedan 2012 placerat sin kommunförsäkring i detta bolag.

Kommunledningsförvaltningen bemöter i sin skrivelse flera av revisionens påpekanden och lämnar förslag till beslut.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 mars 2013 att kommunstyrelsen beslutar att

kommunledningsförvaltningen ska göra en översiktlig undersökning av vilka självrisker som delägarna inom Kommunassurans syd AB har på sina försäkringar,

kommunledningsförvaltningen årligen sammanfattar de aktiviteter som försäkringsförmedlaren genomfört,

processen skadeanmälan beskrivs tydligare på intranätet,

kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att förtydliga kommunstyrelsens ansvar för skadeförebyggande arbete och incidentrapportering.

§60 Bättre undervisning om konsumentfrågor och privatekonomi

Ks2012/0529  150

Svar på motion

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att svara att kommunen har som ambition att arbeta mer förebyggande med information om konsumentfrågor och privatekonomi i skolan och hänvisar i övrigt till kommunledningsförvaltningens yttrande till motionen. Därmed anses motionen besvarad.

Ärendet

Den 11 december 2012 lämnade Alternativet genom Roland Johansson och Maida Dzanic in en motion gällande förbättring av undervisningen inom konsumentfrågor och privateko­nomi på kommunens skolor. Målet för den förbättrade undervisningen är att kommu­nens ungdomar undviker att hamna hos Kronofogden. Förhoppningen är att Ljungby kommun ska vara en föregångskommun vad gäller undervisningen om konsumentfrågor och privatekonomi.

Kommunledningsförvaltningen skriver den 25 februari 2013 att det idag finns två konsumentrådgivare fördelat på 1,9 tjänst, i Ljungby kommun. Dessa konsumentrådgivare jobbar också med elva andra kommuner i samarbetet Konsu­ment Södra Småland som Ljungby kommun är initiativtagare till. I uppdraget för konsumentrådgivarna ingår såväl rådgivning via bland annat telefon och e-post samt fö­rebyggande arbete. Konsumentrådgivarna har årligen gjort utskick till alla kommuners gymnasie­skolor, men få av dem har svarat. Under 2012 föreläste konsumentrådgivarna på Sun­nerbogymnasiet vid fem tillfällen.

I Ljungby kommun finns också en person som arbetar som budget- och skuldrådgivare. I uppdraget ingår bland annat att ge råd och stöd i budget- och skuldfrågor och att arbeta förebyggande, där ungdo­mar ses som en viktig målgrupp.

I samband med att gymnasieskolan fick en ny läroplan 2011, stärktes kravet på under­visning om konsumentfrågor och privatekonomi, enligt kommunledningsförvaltningen. Sunnerbogymnasiet samarbetar med såväl skolinformationsprojektet ”Ung privatekonomi” som banker och bju­der dess­utom in kon­sumentrådgivare när man önskar. Vidare jobbar Sunnerbogymnasiet även med Konsumentverkets ma­terial, bland annat ”Koll på ca­shen”. I grundskolan sker undervisningen om dessa frågor främst i hem- och konsumentkun­skap, men även i samhällskunskap.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiva till en sats­ning på Ljungby kommuns ungdomar. Med dagens ekonomiska ramar kan de dock inte utöka det förebyggande arbetet. Ett förslag till nytt avtal för Konsument södra Småland presenteras i vår för medlemskommunerna. I det förslaget ingår möjligheter till ökade resurser och därmed en än mer aktiv verksamhet med in­riktning mot kommunens ungdomar.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 26 mars 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att svara att kommunen har som ambition att arbeta mer förebyggande med information om konsumentfrågor och privatekonomi i skolan och hänvisar i övrigt till kommunledningsförvaltningens yttrande till motionen. Därmed anses motionen besvarad.

Yrkanden

Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att föreslå att fullmäktige besvarar motionen eller enligt Roland Johanssons (ALT) yrkande att bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Roland Johanssons (ALT) förslag. Omröstningen resulterar i 14 ja-röster och 1 nej-röst. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att fullmäktige anser motionen besvarad.

§61 Årsredovisning för Ljungby kommun 2012

Ks2013/0160  041

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Ljungby kommun 2012.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat bokslut och årsredovisning för 2012. Årsredovisningen som även innehåller en sammanställd redovisning ger information om det ekonomiska utfallet för 2012 års verksamhet och redovisar den ekonomiska ställningen 2012-12-31. Årsredovisningen innehåller även förvalt­ningarnas verksamhetsredovisningar och uppföljning av mål.

§62 Borgen för kommunala bolag

Ks2013/0151  040

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att

kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Holding AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 323000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Ljungby Utveckling AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160000000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare beslut om kommunal borgen Kf §122/2009.

Ärendet

Kommunfullmäktige beviljade den 11 december 2009 en generell borgen med ett högsta lånebelopp för de olika kommunala bolagen. I beslutet står att ”det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp”. Kommunledningsförvaltningen skriver den 19 mars 2013 att detta gör att bolagen inte kan tillgodoräkna sig amorteringar på lånen när man ska göra nyupplåning. Kommunledningsförvaltningen föreslår att den här meningen stryks och lämnar förslag till beslut av kommunfullmäktige. Beloppen i förslaget till beslut är oförändrade från tidigare beslut.

§63 Prioriteringar i länstransportplanen 2014-2025

Ks2013/0071  014

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommuns representant ska arbeta för att följande objekt prioriteras i länstransportplanen:

Cykelleder:

  1. Ljungby-Lagan-Vittaryd.
  2. Cykelväg på överföringsled längs väg 555 (Ljungby- Tannåker, förbi Mjälen).
  3. Banvallsleden Ljungby-Angelstad, Ljungby-Ryssby samt Ryssby-Målaskog/länsgräns.
  4. Cykelväg Ljungby-Sickinge.

Vägar:

  1. Bussterminalen i Ljungby
  2. Österleden
  3. Trafiksäkrare korsning väg 555/väg 547 (Korsningen mot Bolmstad hamn vid Tall­backen/Sjöhagen).
  4. Förbättring av riksväg 124, Ljungby-Älmhult

Ärendet

Regeringen lade i oktober 2012 fram en ny proposition ”Investeringar för ett starkt och hållbart trafiksystem”. Regeringen bestämde därefter att Trafikverkets arbete med en uppdatering av den nationella planen för transportsystemet ska skyndas på. Den natio­nella planen innehåller bland annat ekonomiska ramar för de satsningar av nationellt in­tresse som ska göras på transportsystemet, namngivna investeringar samt strategi för öv­riga effektiviseringar av transporterna. Den reviderade nationella planen ska gälla peri­oden 2014-2025. Förslaget till uppdatering av nationell plan lämnas till regeringen i juni 2013 och kommer sedan att skickas på remiss för att fastställas i början av 2014.

Konsekvensen av att en ny nationell plan ska tas fram är att länsplaneupprättarna, i Ljungby kommuns fall Regionförbundet Södra Småland (RFSS) måste revidera den nuvarande länstransport­planen Länstransportplan för Kronobergs län 2010-2021. I länstransportplanen (LTP) pekas vår regions viktigaste transportstråk ut, till­sammans med prioriterade invester­ingsåtgärder.

I arbetet med att ta fram en reviderad länstrans­portplan träffas en arbetsgrupp be­stående av repre­sentanter för samtliga kommuner i Kronobergs län samt representanter från RFSS, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Trafikverket och Landstinget Kronoberg. I detta forum diskuteras samt prioriteras bland de önskade investeringarna som representan­terna framfört är nödvändiga. Detta för att samman­ställa regionens viktigaste trans­portstråk och prioriterade investeringsåtgärder. Beslut om LTP:n ska tas i regionfull­mäktige hösten 2013 och överlämning till regeringen ska ske senast december 2013.

I den regionala arbetsgruppen är det angeläget att Ljungby kommuns representant arbe­tar med en prioriteringsordning för de investeringsbehov i transport­systemet i länet som kommu­nen anser är viktigast.

Tekniska utskottet och miljö- och byggförvaltningen anser att Ljungby kommuns representant ska arbeta för att följande objekt prioriteras i länstransportplanen:

1. Österleden

2. Bussterminalen i Ljungby

3. Cykelväg Ljungby-Lagan, Lagan-Vittaryd

4. Förbättring av riksväg 124, Ljungby-Älmhult

5. Banvallsleden Ljungby-Angelstad, Ljungby-Ryssby samt Ryssby-Målaskog/länsgräns

6. Cykelväg på överföringsled längs väg 555 (Ljungby- Tannåker)

7. Viltstängsel väg 25, från Ljungby och västerut

8. Cykelväg Ljungby-Sickinge

9. Trafiksäkrare korsning väg 555/väg 547 (Korsningen mot Bolmstad hamn vid Tall­backen/Sjöhagen)

§64 Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning

Ks2013/0100  002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut om delegeringsordning för kommunstyrelsen och att anta den föreslagna delegeringsordningen att gälla i sin helhet.

Ärendet

I kommunstyrelsens reglemente har bestämmelserna kring undertecknande av handlingar reviderats så att det på ett tydligare sätt framgår vem som får skriva under vilka handlingar. För att förtydliga vad som gäller avseende handlingar som rör upphandlingar föreslår kommunledningsförvaltningen den 19 februari 2013 att en ändring görs även i kommunstyrelsens delegeringsordning.

§65 Om- och tillbyggnad av Laganskolan

KS2012/0393  290

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att programfasen och projekteringsfasen för om- och tillbyggnad av Laganskolan påbörjas 2013, byggstart sker hösten 2014 och att medel beviljas med 2,3 mkr för program- och projekteringsfasen.

Ärendet

Tekniska utskottet gav i september 2012 förvaltningen i uppdrag att utföra en fortsatt förstudie och detaljerad kostnadskalkyl för framtida verksamhet i Laganskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen meddelar att förvaltningarna tycker att förslaget att utveckla Laganskolan är bra, men ingen av förvaltningarna orkar med ökade kostnader för sin verksamhet.

Tekniska förvaltningen skriver den 12 februari 2013 att Laganskolan i framtiden kan inrymma sju avdelningar med förskoleverksamhet, fritidsgård och familjecentral i en enda byggnad. I dagsläget bedrivs förskoleverksamhet i tre olika byggnader, dessutom finns dagbarnvårdare i området. Fritidsgård och familjecentral bedrivs i hyrda lokaler.

Tekniska förvaltningen presenterar en tidplan för en eventuell ombyggnation av Laganskolan den 7 mars 2013. Enligt förslaget ska programfasen utföras maj till september 2013. Projekteringsfas oktober 2013 till april 2014. Upphandling sker under maj och juni 2014. Genomförande planeras under augusti 2014 till december 2015.

Beredning

Tekniska utskottet ger den 19 februari 2013 förvaltningen i uppdrag att till utskottets sammanträde i mars återkomma med tidplan och förslag till investeringsplan med utgångspunkt i att byggnationen ska starta 2014.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår den 25 februari 2013 att kommunstyrelsen ställer sig positiv till projektet samt beslutar att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med två miljoner kronor år 2014.

Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 27 februari 2013 kommunstyrelsen att ställa sig positiva till projektet samt att besluta att starta och finansiera program- och projekteringsfasen med 2 Mkr år 2014.

Kultur- och fritidsnämnden äskar den 27 februari 2013 om medel som kompensation för de ökade internhyror som kan uppkomma vid en flytt till de nya lokalerna.

Om programfasen påbörjas i maj 2013 och projekteringsfasen avslutas i april 2014 bedöms kostnaderna för dessa investeringsfaser bli 1,0 mkr 2013 och 1,3 mkr år 2014. Efter programfasen tas beslut om investeringen.

Beredning

Tekniska förvaltningen föreslår den 7 mars 2013 att tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen att programfasen påbörjas 2013 och att medel beviljas med 2,3 mkr för program- och projekteringsfasen.

Kommunledningsförvaltningen lämnar den 9 april 2013 förslag till finansiering.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut och kommunledningsförvaltningens förslag till finansiering.

§66 Omfördelning av investeringsmedel, byggnad för farligt avfall

KS2013/0134  437

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt exploatering industriområden för att finansiera byggnation av en ny byggnad för farligt avfall på Bredemad.

Ärendet

Tekniska förvaltningen informerar den 8 mars 2013 om att en ny byggnad för farligt avfall på Bredemad återvinningscentral planeras. I investeringsbudgeten för 2013 finns 1000 tkr avsatta för byggnationen. Efter projektering och anbudsinfordran visar det sig att kostnaden blir 1600 tkr.

Tekniska förvaltningen föreslår att den ökade kostnaden omdisponeras från investeringsobjekt exploatering industriområden.

Beredning

Tekniska förvaltningen föreslår den 8 mars 2013 att tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta att omdisponera 600 tkr från investeringsprojekt exploatering industriområden.

§67 Försäljning av mark för bostadsområde på Skinnarevägen

Ks2013/0135  253

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket Ljungby kommun överlåter fastigheterna Hornugglan 1, Kattugglan 1 och Berguven 1 till Ljungbybostäder AB för en köpeskilling om 1875300 kronor.

Ärendet

Tekniska förvaltningen presenterar den 11 mars 2013 ett preliminärt upprättat avtal genom vilket kommunen överlåter fastigheterna Kattugglan 1, Hornugglan 1 och Berguven 1 till Ljungbybostäder för en köpeskilling om 1875300 kronor att betalas på tillträdesdagen den 15 april 2013. Genom avtalet förbinder sig Ljungbybostäder AB att uppföra cirka 32 nya bostäder. Gata, Ugglegränd, och park iordningställs av kommunen.

Beredning

Tekniska förvaltningen föreslår den 11 mars 2013 att tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner det preliminärt upprättade avtalet genom vilket Ljungby kommun överlåter fastigheterna Hornugglan 1, Kattugglan 1 och Berguven 1 till Ljungbybostäder AB för en köpeskilling om 1875300 kronor.

§68 Förbättra säkerheten vid Ryssby förskola

KS2012/0461  310

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och svarar att flera av åtgärderna som medborgaren har föreslagit redan är åtgärdade.

Förskolans staket kommer att bytas ut under våren 2013. Farthindret kommer i dagsläget inte att göras permanent då det ska följa de nya kriterier som utarbetas i tekniska förvaltningens verksamhetsplan för trafiksäkerhet.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås i november 2012 att permanenta farthinder anläggs på Stationsvägen förbi Ryssby förskola. Dessutom föreslås att ett högre staket med bättre lås byggs runt förskolan och att förbudsmärken med hastighetsbegränsning 30 km/h sätts upp. En vattenspegel finns strax utanför staketet, detta innebär risk för drunkning menar förslagsställaren. Förskole-barnen är små och deras säkerhet behöver sättas i första hand.

Tekniska förvaltningen redogör den 8 mars 2013 för att en del åtgärder redan vidtagits för att förbättra bland annat trafiksituationen vid förskolan i Ryssby: den 11 december 2012 byttes anvisningsmärkena ut mot förbudsmärken med hastighetsbegränsning på 30 km/tim. Det tillfälliga farthindret på Stationsvägen kommer att sättas ut igen när vägen är sopad. I dagsläget finns inget ekonomiskt utrymme för att bygga permanenta farthinder.

Tekniska förvaltningen har anlagt jordvärme, till förskolan och Ryssby brandvärn, norr om Ryssby förskola och samtidigt togs vattenspegeln bort. Gatu- och parkavdelningen gjorde samtidigt en kalkyl över vad det skulle kosta att byta ut förskolans staket. Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter beslutat att de ska stå för kostnaden för ett nytt staket. Gatu- och parkavdelningen kommer därmed att byta ut staketet under våren.

Beredning

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet att föreslå kommunstyrelsen att tacka medborgaren för förslaget och svara medborgaren att flera av åtgärderna som medborgaren har föreslagit redan är åtgärdade. Förskolans staket kommer att bytas ut under våren. Farthindret kommer i dagsläget inte att göras permanent då det ska följa de nya kriterier som utarbetas i tekniska förvaltningens verksamhetsplan för trafiksäkerhet.

§69 Investeringsplan

Ks2013/0142  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens förslag till investeringsplan för åren 2014 till 2018.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har den 19 mars 2013 tagit fram ett förslag till investeringsplan för åren 2014 till 2018.

Gatu- och parkavdelningen

1. En årlig budget för tillgänglighetsanpassning av lekplatser behövs för perioden med 500 tkr. För 2014 finns budget på 500 tkr för utbyggnad av grönytor och lekplats på Replösa Björket som inte kommer att användas.

2. Budgeten för trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver ökas från 500 tkr till 2 000 tkr. För 2014 finns budget för Replösa Björket gata som inte kommer att användas.

3. Förslagen 2014 på 500 tkr för Centrumplanens projekt Rune B Johanssons gata och Skånegatan, posthörnan-Hammarrondellen avser projektering. Genom­förandefasen flyttas till kommande projekt.

Fastighetsavdelningen

4. Budgeten för reinvesteringar behöver ökas från 1000 tkr till 1500 tkr för åren 2015 till 2017.

Exploateringsavdelningen

5. Budget för utbyte instrument, tätortskarta och fritidskarta ligger som förslag 2016 med sammanlagt 950 tkr.

Övergripande

6. Det behövs en ofördelad budget på 1500 tkr att användas till projekterings­kostnader i investeringsprocessen så att projekten inte tappar i tid mellan program och genomförande.

Fordon och inventarier, inklusive räddningstjänsten

7. Föreslagen budget för maskiner och fordon samt inventarier följer upprättad fordonsplan

Listan

8. En uppdatering har gjorts för de projekt som finns på listan över nämndernas ej beslutade investeringsönskemål.

VA och renhållning

9. Budgeten för vattentäkter behöver under perioden ökas från 1000 tkr till 2000 tkr för att användas till att hitta nya råvattenbrunnar till Ljungby stad.

10. Budgeten för ombyggnad av pumpstationer behöver år 2014 ökas från 2000 tkr till 4500 tkr för att användas till Lagans huvudpumpstation.

11. Budgeten för Ljungby Avloppsreningsverk behöver år 2014 ökas från 1500 tkr till 3000 tkr för att användas till kostnader i samband med kvävereningen.

12. Budgeten för ny maskinutrustning avlopp behöver under perioden ökas från 500 tkr till 1000 tkr på grund av ökade materialkostnader.

13. På grund av ett lagkrav som träder i kraft den 1 maj 2013 behövs en budget 2014 på 1000 tkr för Elektronik tak på Bredemad. Det finns budget för ny maskinell utrustning renhållning som inte kommer att användas.

Kommande projekt som inte är presenterade med belopp i planen:

Gatu- och parkavdelningen

14. Centrumplanen, projekt Rune B Johanssons gata respektive Skånegatan, posthörnan-Hammarrondellen

15. Trafikskyltning Ljungby stad ringleder, planerat genomförande 2015

16. Replösa Björket

Fastighetsavdelningen

17. Brunnsgården, genomförande 2014-2015. Investeringsmedel begärs av socialförvaltningen.

18. Laganskolan, program och projektering 2013, genomförande 2014-2015

Det saknas budget för projekteringen som beräknas kosta 2000 tkr.

19. Kvarteret Fritiden

VA renhållning

20. VA-plan

21. Lakvattenrening, kompletterande denitrifikationssteg och ledning till ån Lagan

22. Fastighetsnära insamling, genomförs bara om det blir ett ändrat lagkrav

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 mars 2013 att kommunstyrelsen godkänner tekniska förvaltningens upprättade investeringsplan för åren 2014 till 2018.

§70 Resultatbalansering för tekniska förvaltningen

KS2013/0133  040

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av tekniska förvaltningens resultatbalanserade medel.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013 om resultatbalansering av driftbudgeten mellan åren 2012 och 2013. För tekniska förvaltningen innebär beslutet en balansering med 6948 tkr. Till årets balanserade medel kommer belopp från tidigare års resultatbalansering och en del flyttas till 2014 och 2015. För 2013 har tekniska förvaltningen 4625 tkr i balanserade medel fördelat på lokalbanken -214 tkr, fastighetsavdelningen 699 tkr och övriga tekniska förvaltningen 4140 tkr.

För fastighetsavdelningens belopp på 699 tkr föreslås följande fördelning:

· Strategi för energieffektiviseringar kallat energismart med 357 tkr

· Projektledning marksanering i Dörarp med 342 tkr

Övriga tekniska förvaltningens belopp på 4140 tkr föreslås gå till rivningar, bland annat av gamla Astradhallen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 mars 2013 att kommunstyrelsen godkänner fördelningen av tekniska förvaltningens resultatbalanserade medel.

§71 Förtydligande av beslut om årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar

KS2013/0132  318

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges beslut daterat den 13 december 2011 förtydligas så att det framgår att de årliga driftbidragen från och med år 2014 bara betalas ut en gång per år, under våren. Retroaktiva utbetalningar kommer inte att ske.

Kommunstyrelsen beslutar att de vägföreningar som inte fått något driftbidrag 2012 och 2013 ska ha rätt till retroaktiv utbetalning under 2013, under förutsättning att de lämnar in en ekonomisk rapport.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i december 2011 om revidering av regler kring kommunbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. Beslutet innebär bland annat att en förutsättning för att bidrag ska betalas ut är att vägföreningarna skickar in en resultat- och balansräkning eller en förteckning över inkomster och utgifter till Ljungby kommun.

Information om beslutet förmedlades tidigt år 2012 dels genom kommunens webbplats, dels genom brev till samtliga vägföreningar. Inför utbetalning av bidrag 2013 skickades påminnelse ut. Trots detta har flera föreningar kontaktat kommunen och uppgett att de inte fått information om de nya reglerna alternativt missuppfattat informationen. Tekniska förvaltningen skriver därför den 5 mars 2013 att ett beslut om retroaktiv utbetalning av bidrag för år 2012 och 2013 behöver fattas. Förvaltningen efterfrågar även beslut om hur många gånger per år som kommunen ska betala ut driftbidragen.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 mars 2013 att kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges beslut daterat den 13 december 2011 förtydligas så att det framgår att de årliga driftbidragen från och med år 2014 bara betalas ut en gång per år, under våren, retroaktiva utbetalningar kommer inte att ske.

Tekniska utskottet föreslår också att kommunstyrelsen beslutar att de vägföreningar som inte fått något driftbidrag 2012 och 2013 ska ha rätt till retroaktiv utbetalning under 2013, under förutsättning att de lämnar in en ekonomisk rapport.

§72 Revidering av regler för kommunbidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Ljungby kommun

KS2013/0140  318

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att bidragsbeloppet höjs till 2.50 kronor per år och sträckmeter total väglängd.

Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att summan på 500 kronor som lägsta utbetalningsbelopp tas bort. I stället gäller att vägen ska vara minst 400 meter lång för att bidrag ska betalas ut.

Beslutet föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2013.

Ärendet

Tekniska förvaltningen skriver den 11 mars 2013 att Ljungby kommun betalar ut bidrag till enskilda vägar som inte får något statsbidrag. Bidrag betalas ut med 1.25 kronor per år och meter väg. Det lägsta belopp som betalas ut är 500 kronor och det innebär att vägen måste vara minst 400 meter lång

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 19 mars 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att bidragsbeloppet höjs till 2.50 kronor per år och sträckmeter total väglängd.

Tekniska utskottet föreslår också att kommunstyrelsen föreslår kommun-fullmäktige att besluta att revidera reglerna för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar så att summan på 500 kronor som lägsta utbetalningsbelopp tas bort. I stället gäller att vägen ska vara minst 400 meter lång för att bidrag ska betalas ut.

Beslutet föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2013.

§73 Vision för kvarteret Fritiden samt förslag till uppdrag för det fortsatta arbetet

KS2013/0505  820

Beslut

Kommunstyrelsen ger en arbetsgrupp, bestående av kommunchefen, kultur- och fritidschefen, tekniska chefen och näringslivschefen, i uppdrag att i samarbete med intresserade företrädare för näringslivet samt berörda föreningar, ta fram ett förslag till om- och tillbyggnad av Sunnerbohallen och Sunnerbohov.

Förslaget ska utgöra den första etappen i ett långsiktigt arbete för att förverkliga den presenterade visionen för Kv. Fritiden. Förslaget ska belysa möjligheterna att samverka med näringslivet i finansiering och drift av verksamheten och arbetet ska ske i nära samverkan med berörda föreningar.

Arbetsutskottet utses till styrgrupp som rapporterar tillbaka till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med Miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen i en förstudie beskrivit en vision för hela Kv. Fritiden samt ett antal tänkbara alternativa förslag till hur denna skulle kunna börja förverkligas. Detta har presenterats för Kultur och fritidsnämnden under mars 2013 samt vid ett gemensamt presidiemöte för alla inblandade nämnder/styrelser 2013-04-01.

Innan beslut fattas i kommunstyrelsen om nästa steg i investeringsprocessen bör den påbörjade processen kompletteras på ett antal punkter. Det gäller t ex möjligheterna att samarbete med privata entreprenörer vad gäller finansiering och drift av fastigheter och verksamheter och inte minst samarbete med aktuella föreningar vad gäller krav, önskemål och ambitionsnivåer. När denna komplettering gjorts kan ett samlat beslutsunderlag presenteras för kommunstyrelsen som då har att besluta om uppstart och finansiering av programfasen (i enlighet med kommunens investeringsprocess).

Yrkanden

Kerstin Wiréhn (V) yrkar återremiss av ärendet för att få kultur- och fritidsnämndens prioriteringslista över vilka föreningsanläggningar som bör prioriteras.

Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag och att arbetsutskottet utses till styrgrupp som rapporterar tillbaka till kommunstyrelsen.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) förslag och finner att de gör så.

§74 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Inrättande av familjecentral i Ljungby.

2. Uppföljning av införandet av LOV.

§75 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Personalekonomisk redovisning 2012.

2. Återrapportering, översyn av fakturor.

3. Ekonomisk uppföljning.

4. Kommunstyrelsen informerar.

5. Nytt om näringsliv.

6. Regionförbundet Södra Småland.

§76 Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Ärendet

1. Delegeringsbeslut fattade av tekniska förvaltningen under februari 2013.

§77 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Landstinget Kronoberg har lämnat in en ansökan om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län till Socialdepartementet. Landstinget vill ta över det regionala utvecklingsansvaret och få status som regionkommun från och med 1 januari 2015.

2. Verksamhetsberättelse för år 2012, Konsument Södra Småland.

3. Verksamhetsberättelse för år 2012, Budget- och skuldrådgivning.

4. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet, 2013-03-01.

5. Miljö- och byggnämndens beslut om yttrande över Aktualitetsprövning av Ljungby kommuns översiktsplan 2006.

6. Protokoll från Ljungby Energi ABs styrelsemöte 2013-02-25.

7. Protokoll från Ljungby Energinät ABs styrelsemöte 2013-01-25.

8. Energimarknadsinspektionens beslut till Ljungby Energinät om förlängning av nätkoncession för linje enligt 2 kap 1 § ellagen (1997:857).