Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-05-14

Sammanträde 2013-05-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare: Stefan Fredriksson

Beslutsärenden

2 Borttagande av vårdnadsbidraget. - Marie Steneland (Kompletterande handling publiceras på extranätet.)

3 Årsredovisning IHD Industrihotell AB (till Kf). - Tobias Johansson (ev kompletterande handling publiceras på extranätet.)

4 Upphandling av entreprenör för mark- och sjösanering på fastigheten Dörarp 5:78 m. fl. i Ljungby kommun. - Johan Mansfeld

5 Samverkansavtal mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun, I väntan på ambulans. - Carl Håkansson

6 Färbättring av sidoräckena på Ågårdsbron. Svar på medborgarförslag. - Sofie Samuelsson

7 Banvallsleden mellan Ryssby och Målaskog. - Per Mårtensson

8 Policy för hälsa. - Jennie Ronefors

9 Verksamhetsplan för hälsa. - Jennie Ronefors

10 Utdelning ur Dahlinfonden 2013. - Lisa Åberg (samtliga ansökningar publiceras på extranätet)

11 Permutation av testamentet till Davidsonska donationen. Beslut om yttrande. - Eva-Marie Norén Holgersson

12 Samråd över förvaltningsplan för 2015-2021 för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. - Henrik Johansson (Fler handlingar finns på http://www.vattenmyndigheten.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx )

13 Aktualitetsbeslut av Ljungby kommuns översiktsplan 2006. - Anna Aracsy

14 Fördelning av resultatbalanserade medel på kommunledningsförvaltningen. - Magnus Johansson

15 Årsredovisning för gemensamma nämnden 2012. - Magnus Johansson

16 Upphandling av postdistribution. - CarlFredrik Ledin

17 Policy och verksamhetsplan för internationellt arbete. Yttrande på förslaget. - Anette Olsson

18 Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare inklusive regionfullmäktige. - Eva-Marie

19 Svar på motion om att ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna.

20 Svar på motion om fiberutbyggnad. - Roland Eiman

21 Svar på motion om ett industrimuseum i Ljungby. - Roland Eiman

22 Instruktion till ombud vid 2013-års ordinarie bolagsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB.

Uppföljning

23 Utred förutsättningarna för en kulturskola. - Karin Hermansson

24 Slutrapport av landsbygdsprogrammet. - Anette Olsson

25 Slutrapport av byggnation av Kungshögsskolan. - Hans-Jörgen Holmberg (efter lunch)

Information

26 Ungdomsrådets årsredovisning 2012.

27 Samverkansavtal med polisen. - Susan de Freitas

29 Ekonomisk uppföljning. - Magnus Johansson (Uppföljning efter mars 2013 är publicerad på extranätet)

30 Kommunstyrelsen informerar.

32 Regionförbundet Södra Småland.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

33 Redovisning av delegationsbeslut.

§78 Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärende nr 19 Svar på motion om att ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna utgår från dagordningen.

Ärendet

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att ärende nr 19 Svar på motion om att ta bort årsarvodet för förste vice ordförandena i nämnderna utgår från dagordningen.

§79 Beslut om att ta bort vårdnadsbidraget

KS2013/0230 634

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidraget tas bort och att inga nya ansökningar beviljas efter den 1 juli 2013.

Ärendet

Vårdnadsbidraget infördes den 1 januari 2009, efter beslut om budget för 2009 i

fullmäktige den 17 juni 2008.

Barn- och utbildningsnämnden har sett över organisationen för att anpassa budgeten 2013 med 5 mkr. Den 22 april 2013 beslutade nämnden om ett antal besparingsåtgärder, bland annat föreslår de att vårdnadsbidraget tas bort.

Yrkanden

Christer Henriksson (KD) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden.

Carina Bengtsson (C) yrkar att vårdnadsbidraget ska vara kvar. Christer Henriksson (KD) yrkar bifall till Bengtssons (C) yrkande.

Conny Simonsson (S) yrkar att vårdnadsbidraget tas bort och att inga nya ansökningar beviljas efter den 1 juli 2013. Lars Solling (FP), Kerstin Wiréhn (V) och Roland Johansson (ALT) bifaller Simonssons (S) yrkande.

Kjell Jormfeldt (MP) yrkar att vårdnadsbidraget upphör från och med den 1 januari 2014.

Beslutsordning 1

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras till barn- och utbildningsnämnden. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning 2

Ordföranden frågar om vårdnadsbidraget ska vara kvar enligt Carina Bengtssons (C) med flera yrkande eller om det ska tas bort. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att vårdnadsbidraget tas bort.

Votering a

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att ta bort vårdnadsbidraget och nej-röst för att ha kvar vårdnadsbidraget. Omröstningen resulterar i 12 ja-röster och 3 nej-röster. Se omröstningsbilaga.

Beslutsordning 3

Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige att vårdnadsbidraget tas bort från den 1 juli 2013 enligt Conny Simonssons (S) med flera yrkande eller den 1 januari 2014 enligt Kjell Jormfeldts (MP) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att vårdnadsbidraget tas bort från den 1 juli 2013.

Votering b

Votering begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för att ta bort vårdnadsbidraget den 1 juli 2013 och nej-röst för att ta bort vårdnadsbidraget den 1 januari 2014. Omröstningen resulterar i 11 ja-röster och 2 nej-röster. Två ledamöter avstår från att rösta. Se omröstningsbilaga.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att vårdnadsbidraget tas bort och att inga nya ansökningar beviljas efter den 1 juli 2013.

Reservation

Christer Henriksson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§80 Årsredovisning IHD Industrihotell AB

Ks2013/0204  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för IHD Industrihotell AB 2012.

Ärendet

IHD Industrihotell AB har upprättat årsredovisning för 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige för godkännande.

§81 Upphandling av entreprenörer för mark- och sjösanering på fastigheten Dörarp 5:78 m. fl. i Ljungby kommun

KS2013/0194  430

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra upphandling av entreprenör för sanering av markdelen.

Kommunstyrelsen beslutar även att genomföra upphandling av sanering av sjödelen.

Kommunstyrelsen fattar ovanstående beslut under förutsättning att begärt bidragsmedel för 2013 tilldelas projektet för huvuddel 1 avseende miljötillståndsansökan och att tillräckligt bidragsmedel finns för 2014 och 2015 för genomförandet av huvuddel 2-4.

Ärendet

Saneringsprojektet av fastigheten Dörarp 5:78 m fl är uppdelat i två entreprenader; markdelen och sjödelen.

På markdelen finns en verkstadsbyggnad. Under byggnaden finns föroreningar som läcker tungmetaller till grundvattnet. Tungmetallerna (krom, koppar och nickel) är av sådan art och omfattning att de är direkt farliga för miljön och de flesta livsformer. För att kunna göra saneringen i rätt följd och komma åt föroreningskällan måste byggnaden först rivas. Marken under byggnaden kommer att saneras till 4.5 meters djup. Delar av byggnadsmaterialet är också starkt förorenat. Vid rivning och marksanering kommer grund- och regnvatten att omhändertas och renas. Ett speciellt reningsverk kommer att sättas upp för detta ändamål. I entreprenaden ingår även sanering av omkringliggande mark ner mot Färsjön. En yta vid Färsjöns norra vik kommer att hårdgöras och användas för upplag av massor.

Entreprenadformen är utförandeentreprenad och utvärderingskriteriet är lägsta pris.

För sanering av sjödelen krävs ett miljötillstånd från miljödomstolen för att den metod som entreprenören föreslår ska kunna användas. Saneringen kan troligtvis påbörjas om cirka ett år. De delar som ska saneras från tungmetaller är Färsjöns norra vik och bäcken ut till Vidöstern. Denna entreprenad är indelad i fyra huvuddelar, beställaren kan avbryta entreprenaden efter de indelade huvuddelarna. Första huvuddelen är att ta fram miljötillståndsansökan till miljödomstolen. Huvuddel två och tre avser olika delsträckor i bäcken från Färsjön till Vidöstern. Fjärde huvuddelen avser ytterligare en delsträcka i bäcken från Färsjön till Vidöstern och området i Färsjön. Entreprenadformen är totalentreprenad och utvärderingskriteriet är lägsta pris.

Ljungby kommun har, via Länsstyrelsen, av Naturvårdsverket beviljats bidrag om 32.9 Mkr för att genomföra saneringen av mark- och sjödelen. Bidraget är villkorat organisatoriskt, vilket innebär att kommunen är huvudman och att Länsstyrelsen deltar och bevakar utförandet av projektet. Bidraget är också villkorat med att projektet genomförs inom beviljade ekonomiska ramar inom förutsatt bestämd tid. Länsstyrelsen har deltagit vid projekteringen för utformning av förfrågningsunderlaget.

Beredning

Tekniska utskottet föreslår den 16 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att genomföra upphandling av entreprenör för sanering av markdelen.

Tekniska utskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att genomföra upphandling av sanering av Sjödelen.

Tekniska utskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar ovanstående beslut under förutsättning att begärt bidragsmedel för 2013 tilldelas projektet för huvuddel 1 avseende miljötillståndsansökan och att tillräckligt bidragsmedel finns för 2014 och 2015 för genomförandet av huvuddel 2-4.

§82 Samverkansavtal mellan Landstinget kronoberg och Ljungby kommun, I väntan på ambulans

KS2013/0190  015

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun.

Avtalstiden är från 15 april 2013 till och med 15 april 2016.

Ärendet

Landstinget och de kommunala räddningstjänsterna i Kronobergs län bedriver sedan 2007 en form av utökad samverkan vilken bland annat innefattar IVPA, I väntan på ambulans. Räddningstjänsterna och landstinget har nu tagit fram förslag på vidareutveckling av ursprungsavtalet i samband med första avtalsperiodens slut.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 16 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtalet mellan Landstinget Kronoberg och Ljungby kommun. Avtalstiden är från 15 april 2013 till och med 15 april 2016.

§83 Förbättring av sidoräckena på Ågårdsbron

KS2012/0228  311

Svar på medborgarförslag

Beslut

Kommunstyrelsen tackar medborgaren för förslaget och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda möjliga förslag på hur sidoräckena på Ågårdsbron kan förbättras.

Ärendet

En kommuninvånare föreslår i maj 2012 att räckena på Ågårdsbron bör förbättras så att de blir tätare. Många skolbarn passerar över bron på sin väg mellan hemmet och skola. Bron kan vara mycket hal under höst och vinter.

Förslag till beslut

Tekniska utskottet föreslår den 16 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att tacka medborgaren för förslaget och ge i uppdrag till förvaltningen att utreda möjliga förslag på hur sidoräckena på Ågårdsbron kan förbättras.

§84 Banvallsleden mellan Ryssby och Målaskog, kostnadsberäkning

KS2013/0161  312

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ombyggnad av banvallsleden mellan Ryssby och kommungränsen vid Målaskog.

Kommunstyrelsen godkänner finansiering av banvallsleden sträckan Ryssby till kommungräns vid Målaskog genom att omdisponera medel från projekt 20010 exploatering industriområde.

Ärendet

Gatuavdelningen har den 11 mars 2013 gjort en beräkning för vad det skulle kosta att rusta upp banvallsleden mellan Ryssby och Alvesta kommungräns till en väg bra nog att cykla på. Sträckan är 8.5 km och kostnaden beräknas till cirka 2200 tkr.

Beredning

Tekniska utskottet överlämnar den 19 mars 2013 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2013 komplettera beslutsunderlaget och inhämta yttrande från ekonomiavdelningen.

Kommunledningsförvaltningen skriver i ett yttrande den 26 mars 2013 att budget för projektet saknas, inte heller finns möjlighet att omdisponera från andra investeringsprojekt. Möjlig finansiering kan ske genom kontot för exploatering industriområden som kommunstyrelsen förfogar över. Kommunledningsförvaltningen skriver att det i dagsläget är omöjligt att avgöra om behov finns av budgeten för exploatering av industriområden eller om det går att omfördela medel till andra projekt.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 3 maj 2013 att kommunstyrelsen godkänner ombyggnad av banvallsleden mellan Ryssby och kommungränsen vid Målaskog.

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner finansiering av banvallsleden sträckan Ryssby till kommungräns vid Målaskog genom att omdisponera medel från projekt 20010 exploatering industriområde.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C), Kerstin Wiréhn (V), Kjell Jormfeldt (MP), Lars Solling (FP) och Conny Simonsson (S) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

Ajournering

Ajournering begärs och genomförs kl. 09.45-09.55.

§85 Policy för hälsa

KS2013/0125  026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy för hälsa.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad policy för hälsa. Policyn innehåller fyra delar:

Friskvård

Rehabilitering

Alkohol, droger och tobak

Företagshälsovård

Policyn ger en sammanfattande bild av arbetet med hälsofrågor i kommunen. I arbetet med revideringen har personalavdelningen samverkat med representanter från de största förvaltningarna i kommunen.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 2 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policy för hälsa.

Kommunstyrelsen beslutar den 9 april 2013 att återremittera ärendet till personalutskottet för att ta med frågan om spelmissbruk.

Kommunledningsförvaltningen presenterar den 6 maj 2013 ett förslag till reviderad policy för hälsa. I den reviderade policyn behandlas även spelmissbruk.

§86 Verksamhetsplan för hälsa

KS2013/0126  026

Beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för hälsa.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn för hälsa.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till utformning av verksamhetsplan för hälsa.

Handlingsplanen omfattar friskvård, rehabilitering, alkohol, droger och tobak och företagshälsovård. Handlingsplanen informerar om att varje medarbetare är ytterst ansvarig för sin egen livsstil samt för utvecklingen av sina personliga resurser. Ett aktivt medarbetarskap innebär även ansvar för att medverka i arbetet för ökad hälsa på arbetsplatsen.

Chefen ansvarar för hälsoarbetet på arbetsplatsen. Detta ansvar fullgörs genom ett aktivt ledarskap där chefen stödjer och engagerar sina medarbetare. Motivation, kunskap och uppmuntran är avgörande för ett långsiktigt hälsoarbete. Hälsoarbetet ska utvecklas och följas upp i utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar.

Beredning

Personalutskottet föreslår den 2 april 2013 att kommunstyrelsen antar verksamhetsplanen för hälsa under förutsättning att policy för hälsa antas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar den 9 april 2013 att återremittera ärendet till personalutskottet för att ta med frågan om spelmissbruk.

Kommunledningsförvaltningen presenterar den 6 maj 2013 ett förslag till reviderad verksamhetsplan för hälsa. I den reviderade verksamhetsplanen tas även spelmissbruk upp.

§87 Utdelning ur Dahlinfonden 2013

KS2012/0554  046

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel ur Dahlin-fonden enligt kultur- och fritidsnämndens och socialnämndens identiska förslag till beslut.

Ärendet

Utdelning ur Dahlinfonden sker en gång om året. Kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ska ges tillfälle att yttra sig till kommunstyrelsen angående inkomna ansökningar.

För år 2013 finns ca 950000 kronor att dela ut ur fondens avkastning.

Pengarna ska enligt de principer som fastställts av kommunfullmäktige fördelas till projekt inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:

1/7 av pengarna, ca 135700 kr, tilldelas biblioteket i Lagan.

1/7 av pengarna, ca 135700 kr, utdelas till kulturella ändamål.

5/7 av pengarna, ca 678500 kr, utdelas till sociala ändamål.

Beredning

Följande ansökningar har inkommit och behandlats av kommunstyrelsens remissinstanser: kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. De båda nämnderna lämnar identiska förslag till fördelning av medel.

Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag,

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag,

Socialnämnden

Lagans Golfklubb

Nybyggnation av övningsområde

313211 kr

-

-

Lagans samhällsförening

Renovering av tak på Godsmagasinet i Lagan

177000 kr

-

-

Lagans Innebandyklubb

Bussresor till matcher, matchkläder, ledarutbildn.

113 500 kr

-

60000 kr

Lagans AIK

Belysning, staket, mark-arbeten, fotbollsmål mm.


511150 kr

-

200000 kr

Bergabygdens folkdansare

Musik, resor, material, lokalhyra mm.

25000 kr

15000 kr

-

Röda Korset, Lagankretsen

Första hjälpen utbildning, koloniläger för barn mm.

20000 kr

-

15000 kr

Berga Hembygdsförening

Anordning av firande av högtidsdagar mm.

65000 kr

20700 kr

-

Lagans Tennisklubb

Tennisskola, banskötsel, inköp av motionsredskap

27000 kr

-

15000 kr

Berga Väntjänst

Aktiviteter 2013-2014:

utflykter, underhållning, hyra av lokal mm.

30000 kr

-

20000 kr

Berga Ungdoms SKF

Nya vapen, ammunition, service för vapen

212 500 kr

-

53500 kr

Puls i Lagan

Renovering, dansuppvisning,utrustning, utbildning, arrangera Pulsloppet

230000 kr

-

80000 kr

Musiksatsningar i Berga Församling

Musikveckan, körkonserter

79000 kr

50000 kr

-

Guddarps IF

Tillbehör till fotbollsplan, målning av klubbstugan

59000 kr

20000 kr

Vittaryds Bastuförening

Utbyte av bastuaggregat och panel brädor

10000 kr

-

-

Dörarps IF

Handikappsanpassa Tallåsen

136000 kr

-

60000 kr

Slussen i Lagan

Investering för att göra uppstarten möjligt

500000 kr

-

-

Flyxens FVOF

Grillplatser, bryggor, möjlighet till sommarfiske

25000 kr

-

10000 kr

Logen 4669 Fram, IOGT-NTO

Lagandagen, partytält, bord, kopiator, el, underhållning av fastighet

50500 kr

-

25000 kr

Vittaryd-Dörarps Hembygdsförening

Smålandsstaket, gräsklippare, utemöbler,mm

145000 kr

-

60000 kr

Hörda Byförening

belysning av monumentalt odlingsröse

8000 kr

Totalt 50000 kr

-

Hörda Byförening

installation av fiber i Hördagården

20000 kr

-

-

Hörda Byförening

fortsatt anpassning av Hördagården för funktionsnedsatta

15000 kr

-

-

Hörda Byförening

underhåll av trägolv i Hördagården

20000 kr

-

-

Vittaryds Idrottsklubb

Resor, dräkter, renovering,

isolering

60000 kr

-

20000 kr

Bergaortens missionsförsamling

Fönster, entrédörr

75000 kr

-

-

Össlöv Bystugeförening

Slipning parkettgolv, skåp i kök, luft/luft värmepump

80000 kr

-

-

Dräktrådet i Kronobergs län

Delfinansiering av utgivningen av boken ”Ståten o nyttan. Folkliga kläder o textila traditioner i södra Småland”.

20000 kr

-

-

Ljungbergmuseets Vänner

Estetisk projekt för Åbyskolan grundskoleelever i Lagan: visning,utställning,priser,buss-kostnader

45000 kr

-

-

Vittaryd Sockenråd

Uppstart fritidsgård, stereoanläggning, tv, dvd med Wiispel, sällskapsspel

80000 kr

-

15000 kr

Vittaryd i Gemenskap (V.I.G.)

Kaffebryggare, porslin, trädgårdsmöbler, trubadur

10000 kr

-

5000 kr

IOGT-NTO:s juniorer

Discolampor, el, filmduk, arrangemang vid Brofästet och Lagandagen, annonskostnader

35000 kr

-

20000 kr

Berga PRO

Kulturella upplevelse, social gemenskap, vidareutbildning

12000 kr

-

-

Summa

3208 861

135700 kr

678500 kr

Jäv

Anne Karlsson (S), Roland Johansson (ALT), Christer Henriksson (KD), Lars-Ove Johansson (C) deltar inte i behandlingen av ärendet. Alf Johansson (KB) och Eva-Marie Norén Holgersson är inte heller närvarande på grund av jäv.

§88 Permutation av testamentet till Davidsonska donationen

KS2013/0219  046

Yttrande över förslag

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom styrelsen för Davidsonska donationens stiftelses förslag till permutation av testamentet.

Ärendet

Styrelseledamot i Davidsonska donationen informerar under arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2013 om donationen och förslaget att permutera testamentet för att anpassa stiftelsen efter de förutsättningar som råder idag.

Förslagen är att de 25 sockenkommittéerna ersätts med en kommitté om 22 personer, som är kunniga och erfarna inom jordbruket, att bidragen inte längre fördelas utifrån respektive sockens landareal utan utifrån sökt belopp, att stiftelsens säte ska vara Gislaved istället för Södra Hestra.

Ljungby kommun ombeds att liksom övriga fyra kommuner i Västbo Härad lämna ett yttrande på förslaget till permutation.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 6 maj 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ställer sig bakom styrelsen för Davidsonska donationens stiftelses förslag till permutation av testamentet.

§89 Samråd över förvaltningsplan för 2015-2021 för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt

Ks2012/0513  431

Beslut

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget och lämnar det som sitt yttrande.

Ärendet

Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6-års cykler där varje cykel avlutas med ett beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den första förvaltningscykeln avslutades 2009, den andra kommer att avslutas 2015.

Som delmoment inför framtagandet av förvaltningsplanerna för den tredje cykeln, för perioden 2015-2021, genomför Sveriges fem vattenmyndigheter nu offentliga samråd. När förvaltningsplanen ska revideras tas ett arbetsprogram fram som beskriver arbetet med vattenförvaltningen och tydliggör ansvar och roller.

Vattenmyndigheterna för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt vill samråda om arbetsprogram, tidtabell och väsentliga frågor inför vattendistriktets förvaltningsplan för åren 2015-2021. Myndigheten vill också ha synpunkter på behov, omfattning och detaljeringsgrad på miljökonsekvensbeskrivningen för kommande förvaltningsplan. I ärendet finns också ett antal frågor att besvara.

De områden man önskar synpunkter på kan sammanfattas enligt följande:

- Särskilda utmaningar i vattendistriktet

- Samverkan för att säkra vattenkvalitet

- Övervakning

- Kartläggning och analys

- Miljökvalitetsnormer

- Åtgärdsprogram

- Utkast till miljökonsekvensbeskrivning

Vattenmyndigheten tänker inte revidera arbetsprogrammet efter samrådet, utan hantera det i det fortsatta arbetet. Miljö- och byggförvaltningen skriver den 15 april 2013 att det är något märkligt med anledning av det måste vara ett av syftena med samrådet att inkomna synpunkter kan leda till förändringar av dokumenten. Det skulle vara en fördel att de frågor som är väsentliga prioriteras och redovisas tydligt och att mindre angelägna frågor tas bort. Större fokus på utmaningarna och mindre på nulägesbeskrivning hade varit önskvärt.

Därefter lämnar miljö- och byggförvaltningen ett par synpunkter om bland annat att arbetet med försurning bör prioriteras, arbetet med markföroreningar, samverkan, det lokala perspektivet, kvalitetssäkring och att ett enhetligt sätt att ge stöd och vägledning för miljökvalitetsnormerna bör anges.

Miljö- och byggförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen lämnar miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen antar miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget och lämnar det som sitt yttrande.

§90 Aktualitetsbeslut av Ljungby kommuns översiktsplan 2006

Ks2012/0326  212

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen som underlag till aktualitetsbeslut av översiktsplan 2006.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att översiktsplanen 2006 för Ljungby kommun inte är aktuell och att en ny översiktsplan ska tas fram. Den gällande översiktsplanen gäller fram till dess att en ny tas fram.

Ärendet

Varje kommun ska enligt Plan- och Bygglagen 3 kap 1 §, ha en aktuell översiktsplan som redovisar kommunens syn på grunddragen i markanvändningen och bebyggelseutvecklingen. Ljungby kommuns gällande översiktsplan antogs den 1 juni 2006.

Minst varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till översiktsplanens aktualitet (PBL 3 kap 27§). Ställningstagandet ska innefatta hela kommunens översiktsplan inklusive särskilt antagna fördjupningar.

Kommunstyrelsen gav den 11 september 2011 planavdelningen i uppdrag att aktualitetspröva översiktsplanen enligt beslutad projektplan. Remissförfrågan skickades ut till bland annat samtliga kommunala nämnder, förvaltningar, bolag samt statliga myndigheter. Remissomgången pågick från den 27 november 2012 till den 1 mars 201. Sammanlagt 19 synpunkter har lämnats in, de redovisas i en samrådsredogörelse.

Miljö- och byggförvaltningen skriver den 9 april 2013 att den samlade bedömningen efter att remissomgången har gjorts är att översiktsplan 2006 inte längre är aktuell i alla delar. Det är av stor betydelse att översiktsplanen är aktuell, så den har tyngd och kan ge vägledning vid beslut och därför behöver översiktsplanen göras om. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för arbetet med en ny översiktsplan och godkänner, efter aktualitetsbeslutet, projektplanen för hur arbetet med den nya översiktsplanen ska bedrivas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen som underlag till aktualitetsbeslut av översiktsplan 2006.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att översiktsplanen 2006 för Ljungby kommun inte är aktuell och att en ny översiktsplan ska tas fram. Den gällande översiktsplanen gäller fram till dess att en ny tas fram.

§91 Fördelning av resutatbalanserade medel på kommunledningsförvaltningen

Ks2013/0173  041

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fördela kommunledningsförvaltningens överskott enligt följande:

(tkr)

Ungdomsanställningar 3000

Ungdomsanställningar 500

Framtid Kronoberg 250

Ekonomi- och personalsystemsupphandling 200

Lean 200

Beslutsstödssystem 289

Turistbyrå 103

Tvärdraget 100

Bredband 2098

Visionsarbete 250

Konsumentrådgivning 39

Ungdomsrådet 38

Totalt 7 067

Ombudgetering med 300 tkr görs från medel för inköpsstöd till beslutsstödssystem.

Finansiering sker via eget kapital.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har till sitt förfogande 7 067 tkr i resultatbalanserade medel.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 3 april 2013 följande fördelning av medlen:

· Ungdomsanställningar 3000 tkr. Utmaning mot näringslivet att anställa ungdomar upp till och med 29 år på 7 månader. Kommunen förbinder sig att anställa lika många som näringslivet totalt anställer.

· Ungdomsanställningar 500 tkr. Anställning av långtidsarbetslösa ungdomar upp till och med 29 år, i samråd med socialförvaltning och arbetsförmedling. Ett års anställning för 5-10 personer.

· Framtid Kronoberg 250 tkr. Kostnad för samordnare för Ljungbys del i det länsövergripande arbetsmarknadsprojektet.

· Ekonomi- och personalsystemsupphandling 200 tkr. Två länsgemensamma upphandlingar görs av Växjö kommun. Vi beräknar en kostnad på 100 tkr vardera till Växjö kommun under 2013.

· Lean 200 tkr. Det finns idag budgeterat en halvtidstjänst som leansamordnare. För att öka takten i leanarbetet bör tjänsten utökas.

· Beslutsstöd 289 tkr. För att införa ett beslutsstödssystem behövs bland annat medel för projektledare, konsult och kapitalkostnad.

· Turistbyrå 103 tkr. Överskott från 2012.

· Tvärdraget 100 tkr. Tvärdraget är ett näringslivsprojekt i Kronobergs län.

· Bredband 2098 tkr. Kostnader för samförläggning fiber Gashult och Vrå.

· Visionsarbete 250 tkr. Värdegrundsarbete och framtagande av nya övergripande mål. Medel behövs för konsult, politikerarvoden, lokalhyror och andra kringkostnader.

· Konsumentrådgivning 39 tkr. Överskott för konsumentrådgivning Södra Småland.

· Ungdomsrådet 38 tkr. Överskott från 2012.

Utöver dessa förslag till resultatbalansering föreslår kommunledningsförvaltningen en ombudgetering av medel för inköpsstöd, 300 tkr, till beslutsstödssystem.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att fördela kommunledningsförvaltningens överskott enligt följande:

(tkr)

Ungdomsanställningar 3000

Ungdomsanställningar 500

Framtid Kronoberg 250

Ekonomi- och personalsystemsupphandling 200

Lean 200

Beslutsstödssystem 289

Turistbyrå 103

Tvärdraget 100

Bredband 2098

Visionsarbete 250

Konsumentrådgivning 39

Ungdomsrådet 38

Totalt 7 067

Ombudgetering med 300 tkr görs från medel för inköpsstöd till beslutsstödssystem.

Finansiering sker via eget kapital.

§92 Årsredovisning 2012 för gemensamma nämnden

Ks2013/0068  757

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för den gemensamma nämnden 2012.

Ärendet

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Älmhults kommun har tagit fram bokslut för den gemensamma nämnden. Bokslutet visar på en nettokostnad på 467 tkr, att jämföra med budgeterad kostnad på 568 tkr, alltså ett budgetöverskott på 101 tkr. Två av tre familjerättssekreterare blev långtidssjukskrivna vilket har lett till en begränsad tillgänglighet.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna bokslutet för den gemensamma nämnden 2012.

§93 Upphandling av postdistribution

Ks2013/0210  055

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att upphandling av postdistribution görs utifrån upphandlingspresentationen.

Ärendet

Nuvarande avtal om postdistribution upphör 2013-09-30 och ny upphandling måste göras. Upphandlingsvärdet är 1,4 mkr per år.

Ljungby kommun skickar ut cirka 60 500 st brev om året (statistik från år 2012) varav 60 % avser tätorten i Ljungby och Lagan, samt 40 % utanför tätorten.

Upphandlingen avser följande tjänster:

- A: Postbefordran.

- B: Frankeringsservice

- C: Transporter – Posthämtning och lämning

- D: Interna posttransporter

Anbudsgivare ska ange vilken miljöklassning motorn har som finns i den bil som kommer att köra transporterna.

Det anbud som uppfyllt samtliga kvalificeringskrav och obligatoriska krav, samt är det mest ekonomiskt fördelaktiga, kommer attantas.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen av postdistribution görs utifrån den presenterade upphandlingspresentationen.

§94 Policy och verksamhetsplan för internationellt arbete

Ks2013/0195  143

Yttrande på förslaget

Beslut

Kommunstyrelsen är positiv till det förslag som har presenterats. Eventuella ytterligare synpunkter lämnas direkt till arbetsgruppen för EU-frågor.

Ärendet

Ljungby kommuns arbetsgrupp för EU-frågor har tagit fram förslag till policy för internationellt arbete och tillhörande verksamhetsplan.

Arbetsgruppen för EU-frågor har som mål att det strategiska internationella arbetet ska vara väl förankrat i respektive nämnd/utskott/bolag innan policy och verksamhetsplan antas politiskt i kommun­styrelsen respektive kommunfullmäktige. Även närings­livs­organisationen Ljungby Business Arena, LBA, kommer att ges möjlighet att yttra sig.

Under hösten 2012 har arbetsgruppen för EU-frågor haft informations­tillfällen om kommun­­ens planerade strategiska internationella arbete i respektive nämnd/utskott samt med hjälp av en EU-coach genomfört dialogmöten med respektive förvaltning och presidium. Dialogmöten har även genomförts våren 2013 med de kommunala bolagen Ljungby Energi och Ljungbybostäder. Dialog­mötena syftade till att samla in respektive förvaltnings/bolags behov och framtida prioriterade utvecklingsområden för att sedan utgöra underlag till förslag till policy och verksamhetsplan för internationellt arbete.

Kommunstyrelsen ombeds yttra sig över förslaget till policy och verksamhetsplan.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen är positiv till förslaget och har inga synpunkter att lämna.

§95 Tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare inklusive regionfullmäktige

Ks2013/0197  101

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar följande tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till kommunfullmäktige:

Centerpartiet: M, FP.

Folkpartiet: M, C.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: V, S, KB.

Moderaterna: C, FP.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: KB, S.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar följande tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till regionfullmäktige:

Centerpartiet: M, FP, KD.

Folkpartiet: M, C, KD.

Kristdemokraterna: -.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Sverigedemokraterna: M.

Vänsterpartiet: S.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer i början av varje mandatperiod en turordning enligt vilken ersättare kallas in att tjänstgöra i nämnder och styrelser. I kommunfullmäktige får inga ersättare kallas in utanför partiet. I regionfullmäktige får man dock kalla in ersättare från andra partier om de personliga ersättarna inte har möjlighet att tjänstgöra.

Regionförbundet södra Småland påminner kommunerna den 11 april 2013 om att det finns möjlighet för kommunfullmäktige att fastställa en tjänstgöringsordning för inkallande av ersättare till regionfullmäktige.

Den ordning som gäller i Ljungby kommun idag, efter beslut i fullmäktige Kf 2011-03-01 § 24 och Kf 2012-02-28 § 19, är:

Centerpartiet: M, FP, MP, KD.

Folkpartiet: M, C, MP, KD.

Kommunens Bästa: V, KD.

Kristdemokraterna: M.

Miljöpartiet: FP, C, M, KD.

Moderaterna: C, FP, MP, KD.

Socialdemokraterna: V.

Vänsterpartiet: KB, S

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 23 april 2013 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

§96 Svar på motion om fiberutbyggnad

Ks2013/0066  156

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet

I en motion inlämnad 2013-02-12, från den socialdemokratiska fullmäktigegruppen undertecknad av Anne Karlsson och Jan Ewert Johansson föreslås att bidraget för fiberutbyggnad på landsbygden ”höjs till de fastighetsägare som finns längst från stamnätet”, samt att ”finansiering sker med ett årligt uttag från Ljungby Energis vinst med 1 miljon kronor per år”.

Motionärerna framhåller att eftersom Ljungby kommun är stor till ytan med långa avstånd mellan hus och byar blir det oerhört kostsamt för enskilda kommuninvånare att bekosta utbyggnad av accessnätet till fastigheten även om kommunen bekostar stamnätet och lämnar bidrag till accessnätet med maximalt 7000 kronor per hushåll. Bidraget bör därför enligt motionärerna höjas och de anser också att det är rimligt att avsätta en miljon kronor årligen från Ljungby Energis vinst för att finansiera detta.

Yttrande

Under 2012 och början av 2013 har Ljungby kommun tillsammans med flera berörda intressenter bedrivit ett intensivt arbete för att ta fram en policy och en verksamhetsplan för att möjliggöra en utbyggnad av fiber för bredbands- kommunikation i hela kommunen. Tjänstemän och politiker från Ljungby kommun och Ljungby Energinät AB, representanter för fiberföreningar, sockenråd, LRF och näringslivet har alla deltagit i detta arbete. Det rådde stor enighet i arbetsgruppen om förslagen till policy och verksamhetsplan.

Arbetsgruppens förslag resulterade i att Kommunfullmäktige 2013-03-19 antog ”policy för fiber för bredband” i vilken bland annat storleken på kommunens bidrag, i total enighet, fastslogs till maximalt 7000 kronor per fastighet för projekt där anslutningsavgiften överstiger 20000 kronor inklusive moms, för den enskilde.

Med anledning av den gedigna process som genomförts där alla medverkande politiska partier var eniga om innehållet i det förslag till policy och verksamhetsplan som togs fram, samt det faktum att kommunfullmäktige 2013-03-19 antog policyn utan att någon avvikande uppfattning deklarerades, föreslår kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv för Ljungby Holding AB ska det koncernbidrag som årligen erhålls från dotterbolagen först och främst användas för att betala räntor på Ljungby Holding AB:s lån och därefter i huvudsak för amorteringar på dessa lån. Avsikten med denna skrivning i ägardirektivet är att eventuella vinster i kommunens bolag endast i undantagsfall ska kunna användas för att finansiera driftkostnader för kommunal verksamhet. Skulle kommunfullmäktige bifalla motionen bör detta has i åtanke, med anledning av motionärernas finansieringslösning för den föreslagna bidragshöjningen.

Beredning

Arbetsutskottet överlämnar den 23 april 2013 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Yrkanden

Carina Bengtsson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Christer Henriksson (KD), Jessica Lyckvall (M) och Kjell Jormfeldt (MP) bifaller Bengtssons (C) yrkande.

Anne Karlsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) avslagsyrkande mot Anne Karlssons (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att avslå motionen.

§97 Svar på motion om industrimuseum i Ljungby

Ks2012/0541  875

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Ärendet

I en motion daterad 19 december 2012 föreslår Socialdemokraterna Anne Karlsson och Stefan Fredriksson att Ljungby kommun ska verka för att ett industrimuseum inrättas. Som en del i arbetet med att inrätta ett museum ska ett projekt inledas där Ljungbyföre­tagens historia, de anställdas berättelser samt bilder och liknande dokumenteras. Inblan­dade parter i projektet såhär långt är ABF, Centrum för arbetarhistoria och Socialdemo­kraterna i Ljungby kommun. I motionen framförs också att Ljungby kommun inte be­höver ställa upp med några reda pengar men att kommunen kanske kan ställa upp med del av kommunarkivariens tjänst.

Att Ljungbyföretagens historia samt de anställdas och företagsledningarnas berättelser, bilder och liknande dokumenteras vore en väldigt lovvärd satsning och något som är värdefullt för förståelsen för hela kommunens historia. Hur Ljungby kommun har ut­vecklats genom åren är starkt sammanlänkat med entreprenörskap, driftiga företagare och anställda med hög kompetens som har verkat i kommunens olika företag. För att visa hela bilden av framväxten av Ljungby kommuns näringsliv är det viktigt att låta de olika grupperna som har varit delaktiga under resans gång få framträdande roller. Ett in­dustrimuseum med en helhetssyn på näringslivets historia skulle kunna vara en intres­sant del i Ljungbys kulturliv.

För att komma igång med arbetet med inrättande av ett industrimuseum och för att kunna fi­nansiera ledningen av ett sådant projekt rekommenderas därför ABF, Social­de­mokraterna och Centrum för arbetarhistoria att gemensamt ansöka om pengar från Riks­an­tikvarie­ämbetets ”kulturarvslyftet”. Tanken är att pengarna som finns i Riksantikva­rieämbetets satsning ska gå till att vårda och tillgängliggöra kulturarvet. En satsning på ett industri­museum borde stämma väl överens med denna tanke vilket gör en ansökan lämplig.

En annan möjlighet kan vara att undersöka näringslivets intresse av att finansiera ett in­dustrimuseum. Ett samarbete mellan de olika aktörerna på arbetsmarknaden borde vara en passande väg att gå när det gäller ett projekt av detta slag.

Kommunledningsförvaltningen föreslår den 19 mars 2013 att motionen avslås. För att Ljungby kommun ska stå bakom ett industrimuseum behövs en bred uppslutning från näringslivets olika aktörer för att borga för en lyckad satsning. När denna uppslut­ning har nåtts kan frågan utredas på nytt.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

När en bredare uppslutning från näringslivets olika aktörer har nåtts kan frågan utredas på nytt.

Yrkanden

Anne Karlsson (S), Kjell Jormfeldt (MP) och Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen.

Carina Bengtsson (C) och Roland Johansson (ALT) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Anne Karlssons (S) med flera bifallsyrkande mot Carina Bengtssons (C) med flera avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

Votering

Omröstning begärs och genomförs med följande beslutsordning: ja-röst för arbetsutskottets förslag att avslå motionen och nej-röst till Anne Karlssons (S) med flera yrkande att bifalla motionen. Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att fullmäktige bifaller motionen.

§98 Instruktion till ombud vid 2013 års ordinarie årsstämmor för samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB

Ks2013/0188  107

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2013 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag och IHD Industrihotell AB.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen och IHD Industrihotell AB, vid stämman fatta beslut om att:

- bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2013 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 19 mars 2013.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

Ärendet

Inför årets årsstämmor inom Ljungby Holding-koncernen behöver beslut fattas i frågor enligt nedanstående förteckning med beslutsförslag.

Beredning

Arbetsutskottet föreslår den 23 april 2013 att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- utfärda fullmakt till stämmoombudet Krister Lundin, Villagatan 9C, 341 30 Ljungby att företräda samtliga aktier vid 2013 årsstämmor i Ljungby Holding AB med dotter- och dotterdotterbolag.

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att, under förutsättning av godkännande vid den samordnade ansvarsprövning av hela kommunkoncernen, instruera stämmoombudet att, i samtliga bolag inom Ljungby Holding AB-koncernen, vid stämman fatta beslut om att:

- fastställa resultat- och balansräkningar för bolagen och koncernen

- besluta att resultat disponeras enligt förslag i bolagens årsredovisningar

- bevilja styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning

- fastställa arvoden åt styrelser, lekmannarevisor och ersättare i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Arvodesreglemente för Ljungby kommun”

- fastställa att ersättning till den auktoriserade revisorn skall utgå enligt av kommunfullmäktige godkänt avtal

- fastställa koncernbidrag för 2013 enligt ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige den 19 mars 2013.

- fastställa nytt ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

- fastställa nya bolagsordningar för Ljungby kommuns aktiebolag

§99 Uppföljning

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Kultursekreteraren informerar om sin utredning av förutsättningarna för en kulturskola. Utredningen är svaret på Kerstin Wiréhns (V) motion Utred förutsättningarna för en kulturskola, som bifölls av fullmäktige den 24 april 2012.

  1. Näringslivs- och landsbygdsutvecklaren informerar om slutrapporten för landsbygdsprogrammet 2009-2012. Varje åtgärdspunkt har redovisats var för sig och efter varje åtgärd framgår om ytterligare uppföljning ska göras och vilken avdelning eller förvaltning som ansvarar för frågan. Från 2013 arrangerar näringslivsavdelningen ett nytt nätverk som heter "Hej, landsbygdsutvecklare!" dit alla invånare som är intresserade av landsbygdsutveckling är välkomna.Nätverket ersätter tidigare kommunträffar med lokala utvecklingsgrupper.

3. Fastighetsintendenten informerar om slutrapporten av byggnationen av Kungshögsskolan. Kostnaden för byggnationen har blivit 10 mkr lägre än tilldelat. De pengarna har efter beslut av kommunstyrelsen kunnat användas till att bygga ett tillagningskök på Astradsskolan (6,5 mkr) och till projektering av Brunnsgården under 2013 (3,5 mkr).

§100 Information

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendet

1. Ordföranden och vice ordföranden i ungdomsrådet informerar om rådets årsredovisning 2012.

2. Samverkansavtal med polisen.

3. Redovisning av synpunkter.

4. Ekonomisk uppföljning.

5. Kommunstyrelsen informerar.

6. Nytt om näringsliv.

7. Regionförbundet Södra Småland.§101 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendet

1. Protokoll från tekniska utskottets sammanträde den 16 april 2013.

2. Protokoll från Arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2013

3. Kommunchefen redovisar de vidaredelegeringar som gjorts till avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen, enligt kommunstyrelsens delegationsordning fastställd den 9 april 2013.

4. Tekniska förvaltningen redovisar de delegationsbeslut rörande markärenden och liknande som fattats av tekniska förvaltningen under februari och mars 2013.

§102 Meddelanden

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelanden.

Ärendet

1. Folkbildningsrådets årliga redovisning av hur folkbildningens syften uppnåtts.

2. Rapport av beslut fattat av tekniska utskottet den 16 april 2013 utifrån kommunstyrelseuppdrag den 5 mars 2013: differentierade taxor inom räddningstjänsten.

3. Protokoll från gemensamma nämnden den 8 april 2013.

4. Regionförbundets beslut om godkännande av länsgemensam folkhälsopolicy.

5. Protokoll från styrelsemöte med Ljungby Energi AB, 2013-04-08.

6. Protokoll från styrelsemöte med Ljungby Energinät AB, 2013-04-08.

7. Protokoll från sammanträde med kommunala pensionärsrådet, 2013-04-02.