Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-02-10

Sammanträde 2015-02-10

Datum
Klockan
08:00
Plats
Kommunhuset, sammanträdesrum Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Begäran om omdisponering av investeringsmedel från fordon till andningsskydd.

3 Regional utvecklingsstrategi.

4 Yttrande över Älmhults kommuns samrådsförslag på översiktsplan.

5 Revidering av policy för information.

6 Revidering av policy för sponsring.

7 Ljungby kommuns medfinansiering till det internationella projektet VäxArena.

9 Yttrande på granskning av kommunens IT-verksamhet.

10 Verksamhetsberättelse 2014 kommunledningsförvaltningen.

11 Ram för nyupplåning 2015 samt omsättning av lån.

13 Förslag till en stark struktur för ett strategiskt och förvaltningsövergripande arbetssätt där barnen sätts i fokus.

14 Utvärdering av sommarjobb 2014.

18 Nytt från Region Kronoberg.

19 Redovisning av delegationsbeslut.

20 Redovisning av meddelanden.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2015 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 0 kr Förslag 10 feb ärende nr 6 200 000 kr Återstår 300 000 kr Kallelse/Underrättelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (135 kb)

§26 Fastställande av dagordning

§27 Begäran om omdisponering av investeringsmedel, från fordon till andningsskydd

§29 Yttrande över Älmhults kommuns samrådsförslag på översiktsplan

§30 Policy för information och kommunikation

§31 Policy för sponsring

§32 Ljungby kommuns medfinansiering till det internationella projektet VäxArena

§34 Yttrande över granskning av IT verksamheten i Ljungby kommun

§35 Verksamhetsberättelse 2014 kommunledningsförvaltningen

§36 Ram för nyupplåning samt omsättning av lån

§38 Redovisning av delegationsbeslut

§39 Redovisning av meddelanden