Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-10-11

Sammanträde 2016-10-11

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Ansökan om överlåtelse av tillsyn över samtliga bergtäkter och vattenskyddsområden (Kf).

3 Antagande av policy för måltider (Kf)

4 Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen (Kf).

5 Policy för trygghet och säkerhet (Kf).

6 Verksamhetsplan för informationssäkerhet (Ks).

7 Information om yrkeshögskolan och utbildningar.

8 Förslag till skattesats 2017 (Kf).

9 Komplettering av kommunstyrelsens delegeringsordning (Ks).

10 Ansökan om ändring av investeringsbidrag Agunnaryds bygdegård (Ks)

11 Avveckling och anlitande av förvaltare till kommunens pensionsmedelsförvaltning (Ks).

12 Förslag till ny kommunal redovisningslag (informationsärende).

13 Utveckling av budgetprocessen (Ks).

14 Svar på medborgarförslag om gratis busskort (Ks).

15 Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort - yttrande (Ks).

16 Yttrande över utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet (Ks).

17 Utredning efter motion om delade turer (informationsärende).

18 Rapportering om plan för att åtgärda det som framkommit i internkontrollen om IT-avdelningens support (informationsärende).

19 Namn på nya fotbollsarenan.

20 Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott (Ks).

21 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige (Kf).

22 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2017 (Kf).

23 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017 (Kf).

24 Räddningstjänsten informerar om hembesök i Vittaryd.

25 Redovisning av delegationsbeslut.

26 Redovisning av meddelanden.

27 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2016 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 2015-10-13 § 138 200 000 kr Disponerat 2016-06-07 § 103 100 000 kr Återstår 0 kr Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (277 kb)

§157 Ansökan om överlåtelse av tillsyn över bergtäkter och vattenskyddsområden

§158 Antagande av policy för måltider

§159 Revidering av ägardirektiven för de kommunala bolagen

§160 Policy för trygghet och säkerhet

§161 Verksamhetsplan för informationssäkerhet

§162 Förslag till skattesats 2017

§163 Komplettering av kommunstyrelsens delegeringsordning

§164 Ansökan om ändring av investeringsbidrag Agunnaryds bygdegård

§165 Avveckling och anlitande av förvaltare till kommunens pensionsmedelsförvaltning

§166 Utveckling av budgetprocessen

§167 Svar på medborgarförslag om gratis busskort

§168 Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort ­ yttrande

§169 Yttrande över utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

§170 Namn på nya fotbollsarenan

§171 Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott

§172 Sammanträdesdagar 2017 för kommunfullmäktige

§173 Plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2017

§174 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017

§175 Redovisning av delegationsbeslut

§176 Redovisning av meddelanden

§177 Informationsärenden