Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Ekonomisk redovisning av socialnämnden 2017 (informationsärende).

3 Införande av gemensam månadsavgift för alla insatser i hemsjukvården (Kf).

4 Budgetuppföljning efter september (informationsärende).

5 Svar på motion om att öka valfriheten inom förskola/tillsyn av barn (Kf).

6 Svar på motion om försäljning av utomstående på skolor (Kf).

7 Höjning av tomtpriser i Ljungby tätort (Kf).

8 Svar på motion om kulturarvsfond (Kf).

9 Information om den regionala kompetensförsörjningsstrategin och handlingsplanen (informationsärende).

10 Antagande av bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035 (Kf).

11 Samverkansavtal avseende gemensamma upphandlingar för länets kommuner (Ks).

12 Svar på motion om separata receptioner till socialförvaltningen och polismyndigheten (Kf).

13 Svar på motion om åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn (Kf).

14 Revidering av lokal ordningsföreskrift (Kf).

15 Indexuppräkning av timtaxa för prövning, tillsyn och kontroll inom miljö-och byggnämndens verksamheter (Kf).

16 Svar på remiss från Trafikverket angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (Ks).

17 Tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats (Ks).

18 Rapport till kommunstyrelsen gällande samråden med de kommunala bolagen (informationsärende).

19 Redovisning av delegationsbeslut.

20 Redovisning av meddelanden.

21 Kommunstyrelsen informerar.

Ordförande Magnus Gunnarsson (M) Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (289 kb)

§146 Införande av gemensam månadsavgift för alla insatser i hemsjukvården

§147 Svar på motion om att öka valfriheten inom förskola/tillsyn av barn

§148 Svar på motion om försäljning av utomstående på skolor

§149 Höjning av tomtpriser i Ljungby tätort

§150 Svar på motion om kulturarvsfond

§151 Antagande av bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Ljungby kommun 2017-2021 med utblick mot 2035

§152 Samverkansavtal avseende gemensamma upphandlingar för länets kommuner

§153 Svar på motion om separata receptioner till socialförvaltningen och polismyndigheten

§154 Svar på motion om åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn

§155 Revidering av lokal ordningsföreskrift

§156 Indexuppräkning av timtaxa för prövning, tillsyn och kontroll inom miljö-och byggnämndens verksamheter

§157 Svar på remiss från Trafikverket angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

§158 Tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats

§159 Redovisning av delegationsbeslut

§160 Informationsärenden