Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-10-09

Sammanträde 2018-10-09

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Svar på motion om utbildning i etik och moral från socialnämnden (KF)- Margareta Engström

3 Riktlinjer för alkoholservering - Per Svensson

4 Budget 2019 för kommunledningsförvaltningen (KS) - Magnus Johansson

5 Skattesats 2019 (KF) - Magnus Johansson

6 Förvaltning av Lennart Svenssons stiftelse (KS) - Magnus Johansson

7 Remissvar om åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025 (KS) - Hanna Svahnström

8 Avrapportering om Aspebacken (KS) - Bengt Larsson

9 Medborgarförslag om ställplats för husbilar (KS) - Beatrice Schmidt

10 Verksamhetsplan för medfinansiering av internationella projekt (KS) - Maria Johansson

11 Revidering av reglementen för de fyra rådgivande organen (KF) - Eva-Marie Norén Holgersson

12 Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd - Katrin Nilsson, Fredrik Ottosson

13 Fortsättning på arbetet med CIL (KS) - Magnus Gunnarsson, Jonas Jönsson

14 Avtal med Ljungby Business Arena (KS) - Jonas Jönsson

15 Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige (KF) - Christoffer Mowide

16 Överlåtelse av genomförandeavtal - Per-Olov Almqvist

17 Redovisning av delegationsbeslut

18 Redovisning av meddelanden

a. Miljö- och byggnadsnämnden § 120/2018 - Delårsbokslut 2018 b. Styrelseprotokoll Ljungby Energinät AB 2018-05-21 c. Styrelseprotokoll Ljungby Energi AB 2018-05-04 d. Styrelseprotokoll Ljungby Energi AB 2018-05-21 e. Protokoll från gemensamma nämnden för familjerätt 2018-09-10 f. Granskningsrapport från Kommunrevisionen om uppföljning av tidigare granskning avseende institutionsplaceringar g. SKL cirkulär 18:35 h. Styrelseprotokoll Ljungbybostäder 2018-08-29 i. Styrelseprotokoll Ljungby Energi 2018-09-03 j. Styrelseprotokoll Ljungby Energinät 2018-09-03 Ordförande Magnus Gunnarsson Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2018 Anslag budget 400 000 kr Disponerat 400 000 kr Återstår 0 kr Kallelse 1(2) Kommunstyrelsen

§144 Fastställande av dagordning

§145 Svar på motion om utbildning i etik och moral för chefer inom hemtjänsten

§146 Riktlinjer för alkoholservering

§147 Budget för kommunledningsförvaltningen 2019

§149 Förvaltning av Lennart Svenssons stiftelse

§150 Teknisk utrustning och publicering av personuppgifter för förtroendevalda

§151 Remissvar om åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025

§152 Avrapportering om Aspebacken

§153 Medborgarförslag om ställplats för husbilar

§154 Verksamhetsplan för medfinansiering av internationella projekt

§155 Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd

§156 Information om fortsättning på arbetet med CIL

§157 Avtal med Ljungby Business Arena

§158 Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige

§159 Överlåtelse av genomförandeavtal

§160 Redovisning av delegationsbeslut

§161 Redovisning av meddelanden

§162 Kommunstyrelsen rapporterar