Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-02-27

Sammanträde 2008-02-27

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§8 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§9 Musikskolan

Beslut

Nämnden beviljar ett förlustbidrag på 10tkr. Pengarna tas från kontot för nämndes förfogande.

Ärendet

Musikskolan ansöker om stöd till konsert på temat filmmusik. Den totala kostnaden beräknas till 30 tkr. Runt 100 elever deltar i konserten som kommer att genomföras den 27 april 2008 i Sunnerbohallen, Ljungby.

§10 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Bodil Ramshammar informerar om arbetet att se vilken standardnivå som ska gälla för de kommunala badplatserna. Inledande diskussioner har förts tillsammans med anläggningschef Karl-Johan Jansson om bryggor och lekplatser ska finnas vid badplatserna samt hur informationstavlor till badplatserna skall utformas. Frågan kommer att diskuteras vidare med samtliga sockenråd på möte i april 2008.

§11 Bokslut / Verksamhetsberättelse 2007

Beslut

Nämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2007.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson informerar om uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde till och med december månad 2007 samt presenterar verksamhetsberättelsen för år 2007.

§12 Kånna hembygdsförening

2008/003  873

Ansökan om bidrag

Beslut

Nämnden tar kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Rouberts svar som sitt eget.

Ärendet

Kånna Hembygdsförening har till kultur- och fritidsnämnden inkommit med ansökan om bidrag på 200 tkr till byggnation av handikapptoalett i Kånna hembygdsgård. Kånna Hembygdsförening har sökt bygglov för tillbyggnad av Hembygdsgården och enligt lag måste de nya lokalerna innehålla handikapptoalett, vilket medför högre kostnader.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert får på arbetsutskottets möte den 13 februari i uppdrag att till nämndsammanträde i februari formulera svar på ansökan

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert har formulerat svar på ansökan.

Ansökan avslås på grund av att det inte finns så stora medel att fördela till en förening då hela investeringsbidragsbudgeten är på 200tkr. Jan-Inge Roubert föreslår Kånna Hembygdsförening att undersöka möjligheten att samarbeta med församlingshemmet och sockenrådet gällande utnyttjande av befintliga toaletter i de båda lokalerna, som ligger inom kort avstånd från Kånna Hembygdsförenings lokal.

§13 Bussresor till "Skolbalders"

2008/002  819

Förslag från ungdomsrådet

Beslut

Nämnden beviljar Ungdomsrådet ett bidrag på 3800 kr + moms för kostnaderna för hyra av buss. Kostnaderna tas från kontot för nämndens förfogande.

Ungdomsrådet ansvarar för genomförandet och vakthållningen.

Nämnden vill poängtera att arrangemanget är en engångsföreteelse. Efter genomfört arrangemang skall ungdomsrådet lämna en utvärdering till kultur- och fritidsnämnden.

Arbetsutskottets beslut

Beslut tas på nämndsammanträdet i februari 2008.

Ärendet

Ungdomsrådet i Ljungby kommun har inkommit med förslag att kultur- och fritidsförvaltningen anordnar bussresor för ungdomar under 18 år till ”Skolbalders” i Häradsbäck.

Beredning

Fritidsgårdsföreståndare Per Månsson har skrivit ett yttrande angående ungdomsrådets ansökan. Fritidsgården har varken personella eller ekonomiska resurser att genomföra bussresor till ”Skolbalders” och föreslår att ungdomsrådet med hjälp av elevråden på skolorna genomför resorna. Ungdomsrådet arrangerar idag egna ungdomsdisco och Per Månsson anser att arrangerandet av resorna kan vara en del i ungdomsrådets utvecklande arbete.

§14 Plansamråd äver detaljplan för Bollstad 1:120

2008/005  214

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden lämnar inga synpunkter på plansamrådet över detaljplan Bollstad 1:120.

Ärendet

Plansamråd över detaljplan för del av Bollstad 1:120 vid Bolmsö skola i Ljungby kommun har inkommit för yttrande.

Bolmsö IF och Bolmsö Skytteförening har till kommunen inkommit med begäran att få köpa mark för att bygga ett klubbhus intill fotbollsplanen vid Bolmsö skola. Markområdet är i gällande plan avsett för jordbruksändamål.

Planförslaget innebär att området får användning ”Y” – idrott, vilket innebär att klubbhus kan byggas.

Jäv

Ann-Kristin Bolin (c) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§15 Attesträtt

2008/010  002

Beslut

Nämnden godkänner kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag angående utökad attesträtt för Jan-Inge Roubert.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson föreslår att kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Rouberts attesträtt utökas att även gälla verksamhet 34020 och 34800 under ansvar 71400. Attesträtten gäller från och med januari 2008.

§16 Ungdomsrådets inflytandedag 5 mars 2008

Val av representanter från kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Sven-Olov Stenqvist och Anders Bondesson väljs som ersättare till Inflytandedagen den 5 mars 2008.

Ärendet

Två nämndledamöter skall utses som ersättare för Rosalina Gauffin till Ungdomsrådets Inflytandedag den 5 mars 2008.

§17 Meddelanden

§ Kultur- och fritidsnämnden hälsas välkomna till föreningen Bygdetons 25:e spelmansstämma i Lidhult lördagen den 5 april 2008.