Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-03-19

Sammanträde 2008-03-19

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

5 Plan för Hållbar utveckling (HUT), miljöstrateg Daniel Hagberg

6 Ansökan om bidrag till Dansföreställning Break of Dawn

7 Ansöka om bidrag till filmprojekt om Sigge Ljungberg

8 Ansökan om bidrag till utställning om Tingsväsendets historia

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (107 kb)

§18 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§19 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Rapportering från ansvariga ledamöter.

Bodil Ramshammar rapporterar kring arbetet med badplatserna. Badplatsernas bryggor samt skyltningen av badplatser kommer att diskuteras vidare efter diskussioner med sockenråden i Ljungby kommun.

Sven-Olov Stenqvist rapporterar från träff med bowlingföreningar gällande framtida utbyggnad/ombyggnad av bowlinghallen.

Ann-Kristin Petersson rapporterar om arbetet med biblioteksplanen.

§20 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar preliminär ekonomisk rapport till och med februari 2008.

§21 Plan för Hållbar utveckling, HUT i Ljungby kommun

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Diskussionen kring kultur- och fritidsnämndens del i samt åtgärdsansvar av planen för Hållbar utveckling fortsätter under arbetsutskottssammanträde i april 2008.

Ärendet

Miljöstrateg Daniel Hagberg, ungdomssamordnare Malin Söderberg och miljöchef Alf Carlsson informerar om planen för Hållbar utveckling, HUT.

§22 Dansföreställning Break of Dawn

2008/018  863

Ansökan om bidrag

Beslut

Nämnden beviljar ett förlustbidrag på 15000 kronor till Dansföreställningen ”Break of Dawn”

Ärendet

Teresia Lindhe, Just Dance Tess Dansstudio har inkommit med ansökan om förlustbidrag till dansföreställningen ”Break of Dawn” med Freestyle Phanatix. Föreställningen presenterar dansens historia från början av 1970-talet fram till nutid. Publiken blir guidade genom föreställningen av en historieberättare som översätter dansen till ord. Dansarna visar hur man kan bli inspirerad av olika intryck, händelser, upplevelser och kulturer. Den totala kostnaden för föreställningen uppgår till 50000 kr. Preliminär datum för föreställningen är den 27 september 2008.

§23 Filmprojekt Sigge Ljungberg

2008/012  864

Ansökan om bidrag

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Ansökan om bidrag till filmprojektet avslås.

Ärendet

Stig R Svensson, Höör och Stefan Månsson, Veberöd ansöker om bidrag på

30000 kronor till filmprojekt om Sigge Ljungberg. Syftet är att göra en kortfilm om konstnären och målarmästaren Sigge Ljungberg, till minne av hans 100-årsdag 2006.

§24 Utställning; Tingsväsendets historia

2008/006  868

Ansökan om bidrag

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Ljungby Hembygdsförening beviljas ett bidrag på 15000 kronor, till utställningen Tingsväsendets historia. Medel tas ur verksamhet för kulturminnesvård 31510.

Ärendet

Ljungby Hembygdsförening ansöker om bidrag på 30000 kronor till utställning som ska handla om Tingsväsendets historia. Utställningen skall visas på Ljungby Museum sommaren 2008.

Jäv

Gun Oscarsson deltar inte i beslutet på grund av jäv.

§25 Renovering av "gamla" bassängen i Sunnerbohallen

2008/023  822

Delegering av beslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden delegerar beslutet om godkännande av förfrågningsunderlag för renovering av ”gamla” bassängen i Sunnerbohallen, till arbetsutskottets sammanträde den 9 april 2008.

Ärendet

25-metersbassängen i Sunnerbohallen är i stort behov av ny duk alternativt kakel på botten och väggar. Förfrågningsunderlag för upphandling av renoveringen är under framtagande. Godkännande av förfrågningsunderlag ska ske av nämnden enligt nuvarande regelverk. Att vänta med beslut om godkännande till nämndens möte den 23 april innebär att åtgärderna fördröjs och riskerar att inte bli genomförda i tid till bassängens öppnande.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson föreslår att kultur- och fritidsnämnden delegerar beslutet om godkännande till arbetsskottets möte den 9 april 2008.