Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-09-03

Sammanträde 2008-09-03

Datum
Klockan
13:15
Plats
Vuxenläsrummet, Biblioteket, Ljungby

4 Ekonomisk rapport; verksamhetsansvariga deltager

5 Revisionsrapport; "Granskning av kommunens e-posthantering"

6 Revisionsrapport; "Uppföljning av tidigare granskning av biblioteksverksamheten"

7 Medborgarförslag "Konserthus i kvarteret Hammaren"

8 Målaskogs bygdeförening; "Upprustning av banvallsleden Ryssby-Vislanda

9 Val av representant till konstinköpskommitté

10 Redovisning av föreningsbidrag; Jan-Inge Roubert

11 Utredning av alternativ placering av friidrottsanläggning

12 Överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§57 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§58 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Anne-Lise Fäldt informerar om biblioteket i Ryssby

Karl-Johan Jansson om skyltar, bryggor

Sven-Olov Stenqvist om Lär känna din kommun Sigge Ljungberg, utställningar

Anders Bondesson om träffar med föreningar

§59 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar den ekonomiska rapporten till och med juli 2008. Riktpunkten för juli är 58,3 % och utfallet visar på 56,6 %.

§60 Revisionsrapport "Granskning av kommunens e-posthantering"

2008/044  007

Yttrande

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att revisionsrapporten visar att e-posthanteringen fungerar tillfredsställande.

Nämnden kommer att diskutera behovet av att ytterligare en tjänsteman har automatisk tillgång till nämndens myndighetsbrevlåda.

Ärendet

KPMG överlämnar revisionsrapporten ”Granskning av kommunens e-posthantering” till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att på dagens nämndsammanträde lämna förslag till yttrande på revisionsrapporten.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson förslag till yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att revisionsrapporten visar att e-posthanteringen fungerar tillfredsställande.

Nämnden kommer att diskutera behovet av att ytterligare en tjänsteman har automatisk tillgång till nämndens myndighetsbrevlåda.

§61 Revisionsrapport "Uppföljning av tidigare granskning av biblioteksverksaheten"

2008/042  007

Yttrande

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden delar till fullo revisionsrapportens slutsats.

Ärendet

KPMG har lämnat revisionsrapport över ”Uppföljning av tidigare granskning av biblioteksverksamheten”. Rapporten överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att på dagens nämndsammanträde lämna förslag till yttrande på revisionsrapporten.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag till yttrande:

Kultur- och fritidsnämnden delar till fullo revisionsrapportens slutsats.

§62 Medborgarförslag- Konserthus i kvarteret Hammaren

2008/047  101

Yttrande

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden delar förslagsställarens uppfattning att det finns ett behov av ett konserthus i Ljungby för att bredda och komplettera kulturlivet.

Medborgarförslaget har emellertid två svagheter:

Den föreslagna placeringen tar inte hänsyn till befintlig verksamhet på platsen. Engvalls bils framtida möjligheter att bedriva verksamhet måste respekteras. Förslaget innehåller också synpunkter på vilken verksamhet Garvaren Nöje ska bedriva i Garvaren och att en del ska flyttas till det föreslagna konserthuset. Garvaren Nöje är ingen kommunal verksamhet så vilka evenemang och var de ska uppföras är en fråga för Garvaren Nöjes styrelse.

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget på placering av konserthus i anslutning till Ljungbergmuseet först bör utredas.

Ärendet

Medborgarförslag är inlämnat till kommunfullmäktige angående konserthus i kvarteret Hammaren. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får på arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att till dagens nämndsammanträde lämna förslag till yttrande på medborgarförslaget angående konserthus i kvarteret Hammaren.

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson har skrivit ett förslag till yttrande på medborgarförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden delar förslagsställarens uppfattning att det finns ett behov av ett konserthus i Ljungby för att bredda och komplettera kulturlivet.

Medborgarförslaget har emellertid två svagheter:

Den föreslagna placeringen tar inte hänsyn till befintlig verksamhet på platsen. Engvalls bils framtida möjligheter att bedriva verksamhet måste respekteras. Förslaget innehåller också synpunkter på vilken verksamhet Garvaren Nöje ska bedriva i Garvaren och att en del ska flyttas till det föreslagna konserthuset. Garvaren Nöje är ingen kommunal verksamhet så vilka evenemang och var de ska uppföras är en fråga för Garvaren Nöjes styrelse.

Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget på placering av konserthus i anslutning till Ljungbergmuseet först bör utredas.

§63 Upprustning av banvallsleden Ryssby-Vislanda

2008/050  847

Yttrande

Beslut

§ Nämnden är positiv till den föreslagna nya sträckningen av banvallsleden. Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag gällande den nya sträckningen av banvallsleden Vislanda- Ryssby till nämndsammanträdet i oktober 2008.

§ Gällande ansvarsfördelning föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen att ge kultur- och fritidsnämnden tillsynsansvaret. Vidare föreslås kommunstyrelsen att ge tekniska kontoret ansvaret för driften av banvallsleden på grund av att tekniska kontoret har erfarenhet, maskiner och utbildad personal på detta område. Kostnaden för banvallsledens drift föreslås ingå i tekniska kontoret ordinarie budget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert får i uppdrag att till dagens nämndsammanträde lämna ett förslag på möjlig ansvarsfördelning i driftsskede för banvallsleden.

Ärendet

Målaskogs bygdeförening har i skrivelse till kommunstyrelsen framfört önskemål om att upprusta banvallsledens sträckning Ryssby-Vislanda.

Beredning

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert har skrivit ett förslag på ansvarsfördelning gällande banvallsleden Ryssby – Vislanda.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås ha tillsynsansvaret. Tekniska kontoret föreslås ansvara för drift samt för att budgetera pengar öronmärkta för banvallsleden. Tekniska kontoret föreslås ansvara för driften på grund av att tekniska kontoret har erfarenhet, maskiner och utbildad personal på detta område.

§64 Konstinköpskommitté

Val av ny representant

Beslut

Sven-Olov Stenquist (s) väljs till ny representant i konstinköpskommittén.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att utse ny representant i konstinköpskommittén sedan Matija Rafaj (s) har avsagt sig uppdraget.

§65 Redovisning av föreningsbidrag

Beslut

Ordföranden tackar för redovisningen.

Ärendet

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert redovisar utbetalda bidrag till föreningar under våren 2008.

§66 Utredning av alternativ placering av friidrottsanläggning

2008/030  0829

Beslut

§ Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson får i uppdrag att utreda möjligheten av en placering av friidrottsanläggningen i kvarteren Hångers och Näckrosen 2 i Ljungby. Utredningen skall också omfatta den framtida utvecklingen av Lagavallen.

§ Kultur- och fritidschefen får även i uppdrag att begära detaljplaneändring för del Hångers 3:21 och Näckrosen 2 till idrottsändamål. Kostnaden för utredningen kommer att belasta redan anvisade investeringsmedel för friidrottsanläggningen.

Ärendet

Ljungby kommun och Ljungby friidrottsklubb är i behov av en modern friidrottsanläggning. När alternativet med Kronoskogen förkastades anvisades området mellan Sunnerbohov och Hjortsberget som möjlig placering. En sådan placering riskerar att dels dra ut på tiden eftersom frågan om banvallen ännu ej är löst, dels bli kostsam eftersom gång- och cykelvägen måste få en annan placering. Vidare innebär en fördröjning av friidrottsfrågan att nödvändiga utvecklingsinsatser på Lagavallen måste vänta. Ljungby IF:s behov av och önskemål om att uppföra en ny klubblokal kan inte tillgodoses.

§67 Överbyggnad av uterink vid Sunnerbohov

2008/028  820

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att IF Troja/Ljungbys förslag om en överbyggnad av uterinken följer den utvecklingsplan för området som nämnden tog fram i februari 2007. Förslaget löser både problemet med tillgängligheten till utebanan och tillgången på omklädningsrum i området.

Nämnden kan dock inte ekonomiskt ansvara för projektet inom befintlig budget utan tilläggsanslag enligt följande:

2008 investering 320000 kronor

driftskostnader vid en start 1 november 275000 kronor

2009 årlig ökning av driftbudgeten med 1450000 kronor

Ett ekonomiskt ansvar förutsätter dock att en fast hyreskostnad anges i avtalet.

Troja måste i sitt avtalsförslag ange en absolut fast årlig hyresavgift på 800000 kronor som nämnden kan budgetera efter.

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att avtalet omformuleras angående årshyran och att finansieringen av driftskostnaderna kan lösas och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för beslut.

Medel för investeringskostnaden 320 000 kr tas ur kultur- och fritidsnämndens ordinarie budget.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden anser att IF Troja/Ljungbys förslag om en överbyggnad av uterinken följer den utvecklingsplan för området som nämnden tog fram i februari 2007. Förslaget löser både problemet med tillgängligheten till utebanan och tillgången på omklädningsrum i området.

Nämnden kan dock inte ekonomiskt ansvara för projektet inom befintlig budget utan tilläggsanslag enligt följande:

2008 investering 320000 kronor

driftskostnader vid en start 1 november 275000 kronor

2009 årlig ökning av driftbudgeten med 1450000 kronor

Ett ekonomiskt ansvar förutsätter dock att en fast hyreskostnad anges i avtalet.

Troja måste i sitt avtalsförslag ange en absolut fast årlig hyresavgift på 800000 kronor som nämnden kan budgetera efter.

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget under förutsättning att avtalet omformuleras angående årshyran och att finansieringen kan lösas och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

IF Troja Ljungby presenterar ett avtalsförslag med Ljungby kommun avseende en överbyggnad av uteriken vid Sunnerbohov samt fyra nya omklädningsrum med en handikappanpassad toalett och urinoar för allmänheten på Kvarteret Fritiden. Avtalet innebär i korthet att IF Troja/Ljungby via ett nybildat aktiebolag driver och finansierar hela byggnadsprojektet och samtidigt träffar ett femårigt hyresavtal med Ljungby kommun som efter avtalstiden övertar anläggningen.

Anläggningschef Karl-Johan Jansson har tagit fram en konsekvensanalys för överbyggnaden av uterinken. Investeringskostnader för Ljungby kommun gällande överbyggnaden av uterinken beräknas till 250 alternativt 320 tkr beroende på utformning av publikskydd. Årliga driftskostnader för Ljungby kommun gällande överbyggnaden av uterinken beräknas till 1450 tkr.

§68 Meddelanden

§ Statens kulturråd beviljar Ljungby kommunbibliotek 70000 kronor till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek 2008.