Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2008-09-24

Sammanträde 2008-09-24

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

4 Ekonomisk rapport till och med augusti 2008

6 Medborgarförslag Träbodar Lilla Torg

7 Berättarborden; svar på Leif Norrmans skrivelse angående historiska texter

8 Upprustning av träbro i Bräkentorp

9 Förfrågningsunderlag; ombyggnad av Bibliotekshallen i Ljungby

(Handlingar skickas ut senare)

10 Samråd över detaljplan Hångers 3:21 mfl vid Skinnarevägen i Ljungby

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§69 Föregående protokoll

Beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

Ärendet

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§70 Visionsarbete

2007/056  800

Beslut

Ordföranden tackar för informationen.

Ärende

Anders Bondesson, information från träffar med föreningslivet.

Sven-Olof Stenqvist, information om aktuella arrangemang.

Biblioteket har utarbetat en lokal handlingsplan för visionsarbetet under hösten 2008.

§71 Ekonomisk rapport

Beslut

Ordföranden tackar för redogörelsen.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson redovisar den ekonomiska rapporten till och med augusti 2008. Riktpunkten för augusti är 66,7 % och utfallet visar på 63,6 %.

§72 Budget 2009

2008/034  041

Beslut

Nämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till driftsbudget 2009.

Ärendet

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson presenterar förslag till driftsbudget 2009.

§73 Ombyggnad av bibliotekshallen, Ljungby bibliotek

2008/060  881

Förfrågningsunderlag

Beslut

Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget till ombyggnad av bibliotekshallen.

Ärendet

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt lägger fram förslag till förfrågningsunderlag till ombyggnad av bibliotekshallen i Ljungby.

§74 Stängning av Ljungby bibliotek på grund av ombyggnad

Beslut

§ Nämnden godkänner att biblioteket i Ljungby håller stängt 14 april – 11 juni 2009.

§ Bokbussen tillgodoser biblioteksservice fredagar och lördagar under stängningsperioden.

§ Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt får i uppdrag att ordna lokal där möjlighet ges till att läsa dagstidningar

Ärendet

Bibliotekschef Anne-Lise Fäldt anhåller om att stänga biblioteket i Ljungby under ombyggnaden av bibliotekshallen 14 april – 11 juni 2009.

§75 Träbodar på Lilla Torg

2008/017  101

Medborgarförslag

Beslut

Nämnden följer arbetsutskottets förslag till beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Nämnden tar kultur- och fritidschef Bengt Gustafssons förslag som sitt eget.

Centrumföreningen ansvarar för uthyrning av träbodar för julhandel på Lilla torg. De träbodar som redan finns på Gamla torg flyttas temporärt till Lilla torg om efterfrågan finns. Om efterfrågan är stor kommer Centrumföreningen att överväga att bygga fler träbodar för uthyrning framgent. Julen 2008 får ses som ett prövoår där redan befintliga träbodar används och vid stort intresse kommer verksamheten att utvecklas i Centrumföreningens regi.

Ärendet

Jimmie Carlsson, Ljungby har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att ett antal träbodar placeras på Lilla Torg vilka hyrs eller lottas ut för att användas av lokala föreningar, butiker eller marknadsknallar under december månad. Bodarna kan användas på Ljungby Gamla Torg under den övriga tiden på året. Medborgarförslaget är översänt till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beredning

Kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson har skrivit ett svar på medborgar-förslaget. Bengt Gustafsson konstaterar att ansvaret för torgområdet åvilar Tekniska kontoret och att de aktiviteter som arrangeras i centrum av kommersiell karaktär sker i regi av Centrumföreningen. För att tillräckligt beslutsunderlag skapas föreslår Bengt Gustafsson att medborgarförslaget lämnas för yttrande till tekniska kontoret, Ljungby Centrumförening och styrelsen för stiftelsen Ljungby Gamla Torg. Bengt Gustafsson föreslår att yttrande inhämtas från miljö- och byggförvaltningen avseende bygglovsfrågan och från projektgruppen för att få en förvaltningsövergripande synpunkt på förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 5 mars 2008, tar Bengt Gustafssons svar som sitt eget: medborgarförslaget lämnas för yttrande till Tekniska kontoret, Centrumföreningen, styrelsen för Stiftelsen Ljungby Gamla Torg samt miljö- och byggförvaltningen.

Svar har inkommit från Stiftelsen Ljungby Gamla Torg, Ljungby Centrumförening samt Miljö- och byggnämnden. Stiftelsen Ljungby Gamla Torg framför i yttrande att stiftelsen inte har behov av ytterligare träbodar samt att det inte finns något utrymme att förvara träbodar. Stiftelsen anser vidare att träbodar inte passar in i miljön på Ljungby Gamla Torg.

Ljungby Centrumföreningen framför i yttrande att man ser positivt på förslaget men meddelar samtidigt att Centrumföreningen inte har några ekonomiska medel att bidra med för att förverkliga projektet.

Miljö- och byggnämnden ser positivt på förslaget och kan efter ansökan bevilja ett tidsbegränsat bygglov. Eftersom förslaget innebär att bodarna används under en begränsad tid behöver bygglov inte sökas varje år.

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i maj återremitteras ärendet till kultur- och fritidschef Bengt Gustafsson för ytterligare utredning av frågan, för slutgiltigt beslut på nämndsammanträdet i september 2008.

På dagens sammanträde lämnar Bengt Gustafsson in svar på medborgarförslaget: Överläggningar med Centrumföreningen och Stiftelsen Ljungby Gamla Torg har skett och följande förslag har överenskommits: Centrumföreningen ansvarar för uthyrning av träbodar för julhandel på Lilla torg. De träbodar som redan finns på Gamla Torg flyttas temporärt till Lilla torg om efterfrågan finns. Om efterfrågan är stor kommer Centrumföreningen att överväga att bygga fler träbodar för uthyrning framgent. Julen 2008 får ses som ett prövoår där redan befintliga träbodar används och vid stort intresse kommer verksamheten att utvecklas i Centrumföreningens regi.

§76 Berättarborden

2008/038  879

Skrivelse angående historiska texter

Beslut

Ärendet återremitteras till arbetsgruppen för berättarborden som lämnar svar till nämndsammanträdet i oktober 2008.

Ärendet

Leif Norrman har i skrivelse påpekat att texten på berättarborden längs Lagan innehåller flera faktafel.

Beredning

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni ombeds Leif Norrman lämna in specificerade synpunkter på berättarborden i skriftlig form till nämnden. Arbetsgruppen för berättarborden går igenom synpunkterna och lämnar svar på skrivelsen samt informerar om eventuella åtgärder till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september 2008.

§77 Träbron vid Bräkentorp

2008/057  810

Anslag till renovering

Beslut

Nämnden följer kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Rouberts förslag. 75000 kronor anslås ur kultur- och fritidsförvaltningens bidragspengar till att finansiera renoveringen av bron över Prästebodaån vid Finnstugan i Bräkentorp.

Förslag till beslut

Nämnden ställer sig positiv till att göra det möjligt att ta sig över Prästebodaån.

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert får i uppdrag att undersöka

möjligheterna att bygga en ny bro vid den under sommaren 2008 byggda dammanläggningen vid Prästebodaån.

Ärendet

FK Finn påtalar i skrivelse till tekniska kontoret om behovet att renovera bron över Prästebodaån vid Finnstugan i Bräkentorp. Bron ligger i Ljungby kommuns fritidsområde. FK Finn är villiga att stå för arbetet medan tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen delar på materialkostnaderna till ett maxbelopp på 150000 kronor.

Beredning

På arbetsutskottets sammanträde den10 september föreslår kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert att 75000 kronor anslås ur kultur- och fritidsförvaltningens bidragspengar till att finansiera renoveringen av bron.

Kultur- och fritidsintendent Jan-Inge Roubert har till dagens sammanträde undersökt möjligheten att bygga en ny bro vid den under sommaren 2008 byggda dammanläggningen vid Prästebodaån. Det finns ingen möjlighet att anlägga en bro vid dammanläggningen vid Prästeboda ån. Området är privat.

Reservation

Sven-Olof Stenqvist (s) reserverar sig mot beslutet.

§78 Detaljplan Hångers 3:21 mfl vid Skinnarevägen i Ljungby

2008/056  214

Samråd

Beslut

Nämnden lämnar inga erinringar på detaljplanen för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby stad.

Ärendet

Plankontoret har lämnat förslag till detaljplan för Hångers 3:21 med flera vid Skinnarevägen i Ljungby stad. Syftet med planen är att skapa förutsättning för ny bostadsbebyggelse utmed Skinnarevägen.

§79 Nämndsammanträden hösten 2008

Beslut

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden hösten 2008 förläggs till följande platser:

22 oktober Biblioteket i Lidhult

19 november Fritidsgården i Ljungby

10 december Sunnerbohallen

Ärende

Önskemål har inkommit om att förlägga nämndens sammanträden hos de olika verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningen.